Ježíšovo narození

Dnes se podíváme na to, co Bible říká o Ježíšově narození, a zda to podporuje spíš postoj ateistů, nebo věřících. Připomeňme, že podle ateistů je příběh o Ježíšovi z velké části (ne-li celý) vymyšlený, zatímco křesťané zastávají postoj, že čtyři evangelia jsou nezávislá, autentická a vysoce věrohodná svědectví o historických událostech.

První zajímavou věcí je, že ze všech 27 spisů Nového Zákona mluví popisují Ježíšovo narození jen dva. Jsou to evangelisté Lukáš a Matouš. Proč se o zázracích a dalších mimořádných událostech, provázejících Ježíšovo početí a narození, jako Betlémská hvězda, Masakr neviňátek, zjevení anděla Gabriela panně Marii, Ježíšovo narození z panny, tři mudrcové, a další, nezmiňuje třeba Pavel ve svých dopisech? Proč se o něm nezmiňuje Jan, Petr, ani další? Jejich cílem přece bylo přesvědčit své posluchače – proč by se nezmínili o těch podivuhodných věcech, pokud by o nich věděli? Proč začínají i Marek a Jan popisovat Ježíšův život až v dospělosti?

Bibličtí historikové zjistili, že evangelium sv. Marka je nejstarší, a že Matouš a Lukáš z něj oba bohatě čerpali, a každý ho svým vlastním způsobem doplnil. Janovo evangelium pak stojí bokem od synoptiků (Marka, Lukáše a Matouše), a je otázkou zda pisatel Janova evangelia Lukášovo a Matoušovo dílo vůbec znal. Nabízí se tedy úvaha, zda by nebylo možné, aby si Lukáš a Matouš okolnosti Ježíšova narození prostě vymysleli. V dalším tuto úvahu prozkoumáme podrobněji.

Matouš popisuje Ježíšovo narození v bodech takto:

1) nezmiňuje žádné okolnosti předcházející početí
2) zjevení anděla Josefovi. Pokus o navázání na Starozákonní proroctví, v němž se však praví, že dítě se bude jmenovat Immanuel. To se ale poněkud nepovedlo, protože dítě bylo pojmenováno Ježíš, nikoliv Immanuel.
3) Ježíš se narodil v Betlémě, za dnů krále Heroda. Herodes vládl do roku 4. před naším letopočtem, podle Matouše se tedy Ježíš musel narodit nejpozději v roce 4. př.n.l.
4) Mudrcové z východu přišli za Herodesem.
5) Mudrcové jdou za Ježíšem, vedeni hvězdou, přinášejí dary
6) Anděl se zjevuje Josefovi, a nabádá rodiče k útěku do Egypta
7) Josef s Marií zůstávají v Egyptě až do Herodovy smrti
8 ) Masakr neviňátek, návaznost na proroctví s Ráchel
9) Anděl se zjevuje Josefovi, a oznamuje mu, že se může vrátit zpět
10) Návrat do Galileje, usazují se ve městě Nazaret. Návaznost na proroctví, že Ježíš bude zván Nazaretský.

Lukáš pojal celé vyprávění košatěji, celý příběh propletl s paralelním líčením narození Jana. My se ale budeme soustředit na příběh Ježíše. Podstatné je, že samotné okolnosti Ježíšova početí a narození vylíčil (vymyslel si je) Lukáš naprosto jinak:

1) Anděl se zjevuje Marii ve městě Nazaret, a zvěstuje jí její nastávající panenské početí z ducha svatého. Matouš se o ničem podobném nezmiňuje.
2) Za doby Mariina těhotenství, před nástupem Qurinia na trůn dal César Augustus provést sčítání lidu. Protože Qurinius nastoupil na trůn roku 6.n.l, podle Lukáše se Ježíš narodil cca o 9 let později, než podle Matouše.
3) Lukáš se nezmiňuje o žádném Josefově vidění, nemluví o proroctví s Immanuelem.
4) Rodiče se vydali do Betléma, aby se tam nechali zapsat. Tento bod je mimochodem zcela ahistorický. Římané sčítali svoje občany, nikoliv židy, bez ohledu zda žili nebo nežili na jejich území. Na Josefa a Marii by se tedy sčítání nevztahovalo. Bez ohledu na to, ani po těch na které se sčítání vztahovalo samozřejmě nikdo nechtěl, aby cestovali do města svého původu.
5) Pastýřům držícím hlídku se zjevuje anděl, ti se pak jdou poklonit Ježíšovi. Matouš o ničem podobném nemluví.
6) Lukáš neříká ani slovo o Mudrcích, hvězdě, darech, Herodovi, masakru neviňátek, cestě do Egypta – o ničem z toho!
7) Osm dnů po Ježíšově narození ho zanesli do Jeruzaléma, nechat ho obřezat. Přinesli mu dvě hrdličky a dvě holoubata, epizoda se Simeonem a prorokyní Annou. O ničem z bodu (7) se Matouš nezmiňuje ani slovem.
8 ) Epizoda s dvanáctiletým Ježíšem v chrámu. Opět, žádný jiný evangelista ani autor epištol se o tomto nezmiňuje.

Je vidět, že je obtížné najít v těchto dvou příbězích vůbec nějaké styčné body! Tyto styčné body jsou (ne)překvapivě dány právě okolnostmi, známými z proroctví, na které se oba evangelisté snažili příběh “naroubovat”. Jde zejména o narození v Betlémě, a Ježíšův přídomek Nazaretský.

Svoji zjevnou snahu propojit Ježíšův příběh se Starým Zákonem završili Lukáš i Matouš pokusem, prokázat Ježíšův královský původ (k Davidovi) rodokmenem. Oba dva rodokmeny jsou ale naprosto odlišné, a navíc je to celé zbytečné, protože Ježíš přece nebyl Josefův syn, ale Marie počala z Boha. Někteří věřící tvrdí, že Ježíš byl královského původu přes Marii, avšak tato teze je zcela bez podpory v Písmu, navíc žádného Izraelce té doby by ani nenapadlo odvozovat rodokmen přes matku.

Navíc uvažme, jak by asi Lukáš a Matouš k takovému rodokmenu přišli – znal snad každý obyvatel tehdejšího Izraele svůj rodokmen 40 generací nazpět? Nebo si takový rodokmen vedl speciálně prostý tesař Josef?

Teze, že autoři Lukášova a Matoušova evangelia si okolnosti Ježíšova narození prostě vymysleli, tedy vysvětluje spoustu věcí najednou:

1) jak to, že o Ježíšově narození se zmiňují jen dva spisy z 27
2) jak to, že tak každý činí diametrálně odlišně
3) proč zrovna tito dva autoři přicházejí s Ježíšovým rodokmenem, a proč jsou tyto rodokmeny tak odlišné
4) jak je možná epizoda s Betlémskou hvězdou, jak se ta hvězda mohla ZASTAVIT nad novorozeným Ježíškem (zastavit NAD konkrétním místem na Zemi? Hvězda?! A jak může vůbec hvězda kohokoliv kamkoliv vést, pokud tedy není čirou náhodou PŘESNĚ na východ od kritického místa – a v tomto případě by zas tuto úlohu zastala kterákoliv hvězda, ne jen Betlémská), a jak to že se o takové hvězdě nezmiňuje naprosto žádná z mnoha vyspělých kultur té doby, které jinak astronomické události pečlivě dokumentovaly
5) jak to že žádný z mnoha tehdejších historiků nezaznamenal masakr neviňátek
6) pokud Ježíšovo narození vyvolávalo údajně tolik pozornosti, jak to že si na ně v době jeho kázání nikdo ani nevzpomněl?!
7) jak to, že se Ježíšově mesiášství podivovali i jeho bezprostřední sousedé z vesnice, kteří by snad o jeho zázračném narození měli vědět víc než dobře, a s napětím očekávat “co z nej vyroste”?
8 ) jak vysvětlit všechna ta vyplněná proroctví?
9) ahistoricita spojená se sčítáním
10) jak mohla panna počít?
atd…

Kdo z křesťanů má alespoň srovnatelně silné vysvětlení? Uvědomme si, že jednoduchá myšlenka “Matouš a Lukáš si to celé vymysleli” vysvětluje všechno. Tato jednoduchá teze si vynucuje (!) vysvětlení splněných proroctví, rozdílných rodokmenů, nesouladu mezi těmi příběhy, shodu na Betlémě a Nazaretě, rozdílů v datech narození, atd. Prostě, pokud si to Matouš a Lukáš vymysleli nezávisle na sobě, s cílem navázat Ježíšův příběh na Starý Zákon, pak bychom přímo čekali typově podobný výsledek, který také v Bibli skutečně čteme. A naopak, měl-li by Matouš a Lukáš zapsat skutečné svědectví o historických událostech, každý svým vlastním způsobem, pak by to mělo vypadat výrazně jinak, mnohem konzistentněji, věrohodněji.

A jaké jsou problémy tohoto vysvětlení? Nevím o žádných – snad s něčím přijdou křesťané v diskuzi.

This entry was posted in Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

408 Responses to Ježíšovo narození

 1. Jirka says:

  jack: Zase ten problém s logikou. Řešili jsme otázku,jestli vnímám vše kolem sebe,jako inteligentní vzhled. Jedná se tedy o myšlenku,že bych já byl “Bohem”,tedy všemocný,potom mě napadá,že bych udělal mnohem inteligentnější vzhled. Jak jste přišel na to,že to nedokážu jako člověk je zase ukázka problému logicky uvažovat.

  Jirka: ID není jen o vzhledu, ale o fungování organismů atd. A když se podívám kolem sebe, vidím živé organismy jako nesmírně složité stroje.

  jack: Tomu nerozumím. Vaše víra není založena na textu? To je dost zvláštní,protože právě základem křesťanství je učení vycházející z textu Bible.

  Jirka: To, že z Bible cituji, neznamená, že má víra v Krista je založena na textu Bible. Jde vidět, že nechápeš křesťanství.

 2. jack says:

  To Jirka:
  Opakuji otázku.Když si tedy odmyslíme všechny náboženské texty,jakou formou jste tedy srovnával jednotlivá náboženství? Měl jste se všemi bohy o kterých se lidstvo zmiňuje,osobní prožitek?

 3. Jirka says:

  Jack: Opakuji otázku.Když si tedy odmyslíme všechny náboženské texty,jakou formou jste tedy srovnával jednotlivá náboženství? Měl jste se všemi bohy o kterých se lidstvo zmiňuje,osobní prožitek?

  Jirka: Náboženství jsem srovnával především na základě knih o náboženství, internetových materiálů a on-line dostupných náboženských pramenů . Zkoumal jsem jejich jádra, k čemu vedou. Všechny bohy jsem samozřejmě nezkoumal, zaměřil jsem se na cca 10 hlavních náboženství.

  Přitahovalo mne křesťanství a pročítal jsem si pravidelně evangelia i jiné pasáže z Bible, která mne vnitřně očistila. Jenže stále žádný důkaz o tom, že Bůh existuje. Modlil jsem se, že jestli Bůh je, ať mně o sobě dá vědět. No a jednoho dne se to stalo, pocítil jsem Ducha svatého. Kristus mně prostě vyměnil srdce. Chodil jsem v jeho naplnění několik týdnů, což je dost dlouhá doba na to, aby mně někdo vyvrátil, že to byla iluze. A i když někdy samozřejmě rozumově pochybuju, vrátím se vždy k tomu, co jsem prožil.

  Takže asi takhle. Přeji i Tobě a dalším ateistům, aby pocítili Boží lásku. Pak by se na Krista a Boží existenci dívali jinak.

 4. Jirka says:

  Colombo: A jak má proboha teorie nik být v rozporu s tím, co jsem uvedl?!!!

  Jirka: Já myslel asi rozdíl mezi gradualistickou a diskontinuální evolucí, na kterou poukazují např. Niles Eldredge či Stephen Jay Gould. Teorie nik je pravděpodobně něco jiného. Pokud na to máš nějaký odkaz, prosím, přilož mně ho.

 5. Machi says:

  “Machi: ….125 000 se dá získat jako 50 000 + 75 000, 100 000 se dá získat vícenásobným násobením desítky atd. tak, jak to matematika vysvětluje, si nech pro jiné.
  Jirka: A tenhle příklad jako dokazuje co? Tahle analogie fakt nic nedokazuje.”

  Tento příklad měl ukázat, že všechny přípomínky proti ET jsou podobné. Ve skutečnosti se nikdy nejedná o kritiku nedostatečné evidence, ale o argumenty z neznalosti, z nedostatku představivosti a v případě věřících pak jednoduše proto, že daný fakt prostě z osobních důvodů odmítám přijmout.
  Příklad tvrzení odpůrců ET: Evoluce není pravdivá, nikdy nikdo neviděl proměnit se jeden druh v jiný.
  A analogie – číslo 11 523 566 neexistuje, ještě nikdy jsem neviděl, že by do něj někdo napočítal.

  “Jirka: Souhlasím s tímto: Fosilní záznam je děravý jak řešeto.”

  Všem zájemcům o paleontologii (a tedy i o náhled na evoluci z hlediska fosilního materiálu) doporučuji knihu “Historie obratlovců” od Z. Ročka (vydala Academia). Mimojiné jsou v ní příklady toho, že pokud máme k dispozici souvislou vrstvu usazenin pokrývajících několik miliónů let, průběh evoluce je velmi dobře vidět, a je možné přímo odvodit, jak docházelo k postupné přeměně druhů (obr.1 v knize).
  Dále obecně platí, že čím jsou vrstvy mladší, tím je jich zpravidla více a to platí i pro množství fosílií.
  Proto je například velmi těžké rekonstruovat přesný vývoj živočichů (či rostlin) v prvohorách, ale třeba u třetihorních savců máme často velmi dobrou představu o tom, jakými cestičkami se vývoj ubíral (například která lasice se vyvinula ze které, a který byl její potomek, či naopak která linie vymřela apod.).

 6. jack says:

  protestant:

  To je ale nějaký nesmysl. Křesťané zde přece byli dávno před vznikem Nového zákona a židé před vznikem Starého zákona.

  🙂 To určitě,ale vy jste nebyl. Vy papouškujete pouze to co bylo napsáno. Vaše víra vychází z toho,že se vůbec dochovali písemné záznamy těchto náboženských historek.

 7. protestant says:

  jack says:
  January 24, 2012 at 11:23 am
  protestant:

  To je ale nějaký nesmysl. Křesťané zde přece byli dávno před vznikem Nového zákona a židé před vznikem Starého zákona.

  To určitě,ale vy jste nebyl. Vy papouškujete pouze to co bylo napsáno. Vaše víra vychází z toho,že se vůbec dochovali písemné záznamy těchto náboženských historek.

  protestant:

  Vy toho o křesťanství a židovství víte opravdu málo. 🙂

 8. jack says:

  Jirka: Náboženství jsem srovnával především na základě knih o náboženství, internetových materiálů a on-line dostupných náboženských pramenů . Zkoumal jsem jejich jádra, k čemu vedou. Všechny bohy jsem samozřejmě nezkoumal, zaměřil jsem se na cca 10 hlavních náboženství.

  jack: Tak si opět zrekapitulujme vaše nelogická vyjádření. Napsal jste cituji:”Nene Jacku, než jsem zakotvil u křesťanství, srovnával jsem si jednotlivá náboženství. Navíc má víra není založena na textu.”

  Takže vaše víra NENÍ založena na textu,ALE než jste zakotvil u křesťanství,tak jste srovnával 10 hlavních náboženství na základě knih,internetových materiálů a on-line dostupných náboženských pramenů. Takže na základě textů. Doufám,že mi teď nebudete tvrdit,že jste z knihy vyčetl prožitek. Také přiznáváte,že jste neměl žádný prožitek s ostatními bohy o kterých se lidstvo zmiňuje. Je tedy evidentní,že jste ke křesťanství přišel na základě čtení či poslouchání,ale ne na základě prožitku. Je tedy evidentní,že v době kdy jste (podle vás) začal vnímat prožitky s “Bohem”,byl jste už dávno rozhodnut pro křesťanství. Je tedy jasné,že ke křesťanství (své víře),jste přišel na základě textů.Nechcete tedy přehodnotit svá vyjádření,aby měla logiku a neodporovala si?

 9. jack says:

  Jirka: To, že z Bible cituji, neznamená, že má víra v Krista je založena na textu Bible. Jde vidět, že nechápeš křesťanství.

  jack: To je opravdu úsměvná logika. Já možná nechápu křesťanství,ale vy nechápete,že kdyby Bible nepsala o Kristu,tak o něm vůbec nevíte. 🙂 Doufám,že chápete ten problém,žádná Bible = žádný Kristus.

 10. jack says:

  Jirka:
  A i když někdy samozřejmě rozumově pochybuju, vrátím se vždy k tomu, co jsem prožil.

  jack: A tady vidím zakopaného psa. Jste jako feťák,který věří,že sloni dokáží létat,protože to prožil. Myslím,že na rozdíl od vás má i feťák více rozumu a po prožitku se dokáže logicky zamyslet nad svým prožitkem a prohlásit:” to byla tedy blbost”.

 11. jack says:

  protestant:

  Vy toho o křesťanství a židovství víte opravdu málo. 🙂

  jack: Mám toto vyjádření brát jako argument,kterým chcete vyvrátit co jsem napsal?

 12. Jirka says:

  Jack: Je tedy evidentní,že jste ke křesťanství přišel na základě čtení či poslouchání,ale ne na základě prožitku. Je tedy evidentní,že v době kdy jste (podle vás) začal vnímat prožitky s “Bohem”,byl jste už dávno rozhodnut pro křesťanství. Je tedy jasné,že ke křesťanství (své víře),jste přišel na základě textů.Nechcete tedy přehodnotit svá vyjádření,aby měla logiku a neodporovala si?

  Jirka: Samozřejmě že bez evangelií bych se o Kristu nedozvěděl. To je snad logické. Ale já píšu o své víře. Ta není založena na textu.

  Jack: A tady vidím zakopaného psa. Jste jako feťák,který věří,že sloni dokáží létat,protože to prožil. Myslím,že na rozdíl od vás má i feťák více rozumu a po prožitku se dokáže logicky zamyslet nad svým prožitkem a prohlásit:” to byla tedy blbost”.

  Jirka: Já tady taky vidím zakopaného psa. Srovnáváš mě s nějakým feťákem a ani si na chvíli nepřipustíš možnost, že by mohlo existovat více než pouhá hmota. Myslím si, že jsi naprostý ignorant.

 13. protestant says:

  jack says:
  January 24, 2012 at 12:01 pm
  protestant:

  Vy toho o křesťanství a židovství víte opravdu málo.

  jack: Mám toto vyjádření brát jako argument,kterým chcete vyvrátit co jsem napsal?

  protestant:
  Chci pouze ukončit neplodnou diskuzi.

 14. jack says:

  Jirka: Samozřejmě že bez evangelií bych se o Kristu nedozvěděl. To je snad logické. Ale já píšu o své víře. Ta není založena na textu.

  jack: Přemýšlejte Jirko trochu. Kdyby neexistovala evangelia,tak by neexistovala vaše víra. Jak tedy můžete napsat takovou volovinu,že vaše víra není založena na textu. Nejste schopen pochopit jednoduchou logickou úvahu? Kromě toho jste sám přiznal,že jste si křesťanství VYBRAL při seznamování se s jinými náboženskými názory z nejrůznějších textů. Neměl jste žádný prožitek ani s antickými bohy,ani s bohy Aztéků,Máyů či Inků.

  Jirka: Srovnáváš mě s nějakým feťákem a ani si na chvíli nepřipustíš možnost, že by mohlo existovat více než pouhá hmota. Myslím si, že jsi naprostý ignorant.

  jack: Zase nelogické vyjádření. Já přece sám uznal,že člověk může mít prožitek. Prožitek nepovažuji za nic hmotného,i když je samozřejmě výsledkem fukce hmoty. V našem případě s feťákem,je to evidentní působení určitých chemických látek na bio-chemickou funkci lidského mozku. Je tedy paradoxem,že zrovna vy mě nazýváte ignorantem,když já neignoruji realitu,ale realitu ignorujete vy. Opět nerozumím vašemu vyjádření,že logicky přemýšlíte. Neustále jste s logikou mimo.

 15. jack says:

  protestant:
  Chci pouze ukončit neplodnou diskuzi.

  jack: Proti ukončení neplodné diskuse v podstatě nic nemám,ale uvítal bych,kdyby jste to udělal nějakou logickou hodnotnou myšlenkou,místo vykřikování nesmyslných hesel.

 16. Jirka says:

  jack: Zase nelogické vyjádření. Já přece sám uznal,že člověk může mít prožitek. Prožitek nepovažuji za nic hmotného,i když je samozřejmě výsledkem fukce hmoty.

  Jirka: A to je to, přes co se nedokážeš přenést. Že existuje něco, co není funkce hmoty. Něco na hmotě nezávislého.

 17. jack says:

  Jirka: A to je to, přes co se nedokážeš přenést. Že existuje něco, co není funkce hmoty. Něco na hmotě nezávislého.

  jack: Dokázat se přenést? Jako že vy můžete mít prožitek i když vám odeberu mozek z hlavy??? To myslíte naprosto vážně?

 18. Jirka says:

  jack: Dokázat se přenést? Jako že vy můžete mít prožitek i když vám odeberu mozek z hlavy??? To myslíte naprosto vážně?

  Jirka: Asi jsme se nepochopili. Mluvím o Bohu.

 19. jack says:

  Jirka: Asi jsme se nepochopili. Mluvím o Bohu.

  jack: To bude asi proto,protože já už delší dobu s vámi diskutuji o tom,že vaše víra vznikla na základě textů. Mluvíte o křesťanském “Bohu”,protože se vám zalíbila historka o něm. Jak jste sám napsal,porovnával jste náboženství podle knih a ostatních textů a když jste si vybral,tak jste najednou začal mít prožitky s tímto “Bohem”.
  Připomíná mi to hlášku jiného věřícího,který napsal,že napřed musím věřit a potom teprve poznám Boží moc.
  Opravdu skvělá logika. Napřed musím bezdůvodně věřit a potom se mi teprve má víra zdůvodní,protože budu mít prožitek s “Bohem”. Taková malá úvaha. Věřící mají problém se slovem náhoda. Není to skvělá náhoda,že si vyberou křesťanství,začnou věřit a nakonec mají opravdu prožitek s křesťanským “Bohem”,jak sami tvrdí. Představte si případ,kdy začnete věřit v křesťanského “Boha”,ale zkušenost budete mít nakonec s Poseidonem. Že se v celé historii lidstva nic podobného nestalo.
  Jaký závěr by jste z toho udělal,že každý člověk má zkušenosti VŽDY pouze s “Bohem” vlastního náboženství. Není to úžasně fungující. Lidé věřili a věří v nejrůznější bohy,ale prožitek mají VŽDY pouze s tím svým. Mě to tedy velmi silně zavání principem,vyber si boha a právě s tím budeš mít nějaký prožitek. Vy jste to svým HLEDÁNÍM náboženství pouze potvrdil. Ještě štěstí,že jste měl k dispozici nějaké křesťanské texty,kdyby jste je neměl,tak jste mohl být třeba scientolog.