Ježíšovo narození

Dnes se podíváme na to, co Bible říká o Ježíšově narození, a zda to podporuje spíš postoj ateistů, nebo věřících. Připomeňme, že podle ateistů je příběh o Ježíšovi z velké části (ne-li celý) vymyšlený, zatímco křesťané zastávají postoj, že čtyři evangelia jsou nezávislá, autentická a vysoce věrohodná svědectví o historických událostech.

První zajímavou věcí je, že ze všech 27 spisů Nového Zákona mluví popisují Ježíšovo narození jen dva. Jsou to evangelisté Lukáš a Matouš. Proč se o zázracích a dalších mimořádných událostech, provázejících Ježíšovo početí a narození, jako Betlémská hvězda, Masakr neviňátek, zjevení anděla Gabriela panně Marii, Ježíšovo narození z panny, tři mudrcové, a další, nezmiňuje třeba Pavel ve svých dopisech? Proč se o něm nezmiňuje Jan, Petr, ani další? Jejich cílem přece bylo přesvědčit své posluchače – proč by se nezmínili o těch podivuhodných věcech, pokud by o nich věděli? Proč začínají i Marek a Jan popisovat Ježíšův život až v dospělosti?

Bibličtí historikové zjistili, že evangelium sv. Marka je nejstarší, a že Matouš a Lukáš z něj oba bohatě čerpali, a každý ho svým vlastním způsobem doplnil. Janovo evangelium pak stojí bokem od synoptiků (Marka, Lukáše a Matouše), a je otázkou zda pisatel Janova evangelia Lukášovo a Matoušovo dílo vůbec znal. Nabízí se tedy úvaha, zda by nebylo možné, aby si Lukáš a Matouš okolnosti Ježíšova narození prostě vymysleli. V dalším tuto úvahu prozkoumáme podrobněji.

Matouš popisuje Ježíšovo narození v bodech takto:

1) nezmiňuje žádné okolnosti předcházející početí
2) zjevení anděla Josefovi. Pokus o navázání na Starozákonní proroctví, v němž se však praví, že dítě se bude jmenovat Immanuel. To se ale poněkud nepovedlo, protože dítě bylo pojmenováno Ježíš, nikoliv Immanuel.
3) Ježíš se narodil v Betlémě, za dnů krále Heroda. Herodes vládl do roku 4. před naším letopočtem, podle Matouše se tedy Ježíš musel narodit nejpozději v roce 4. př.n.l.
4) Mudrcové z východu přišli za Herodesem.
5) Mudrcové jdou za Ježíšem, vedeni hvězdou, přinášejí dary
6) Anděl se zjevuje Josefovi, a nabádá rodiče k útěku do Egypta
7) Josef s Marií zůstávají v Egyptě až do Herodovy smrti
8 ) Masakr neviňátek, návaznost na proroctví s Ráchel
9) Anděl se zjevuje Josefovi, a oznamuje mu, že se může vrátit zpět
10) Návrat do Galileje, usazují se ve městě Nazaret. Návaznost na proroctví, že Ježíš bude zván Nazaretský.

Lukáš pojal celé vyprávění košatěji, celý příběh propletl s paralelním líčením narození Jana. My se ale budeme soustředit na příběh Ježíše. Podstatné je, že samotné okolnosti Ježíšova početí a narození vylíčil (vymyslel si je) Lukáš naprosto jinak:

1) Anděl se zjevuje Marii ve městě Nazaret, a zvěstuje jí její nastávající panenské početí z ducha svatého. Matouš se o ničem podobném nezmiňuje.
2) Za doby Mariina těhotenství, před nástupem Qurinia na trůn dal César Augustus provést sčítání lidu. Protože Qurinius nastoupil na trůn roku 6.n.l, podle Lukáše se Ježíš narodil cca o 9 let později, než podle Matouše.
3) Lukáš se nezmiňuje o žádném Josefově vidění, nemluví o proroctví s Immanuelem.
4) Rodiče se vydali do Betléma, aby se tam nechali zapsat. Tento bod je mimochodem zcela ahistorický. Římané sčítali svoje občany, nikoliv židy, bez ohledu zda žili nebo nežili na jejich území. Na Josefa a Marii by se tedy sčítání nevztahovalo. Bez ohledu na to, ani po těch na které se sčítání vztahovalo samozřejmě nikdo nechtěl, aby cestovali do města svého původu.
5) Pastýřům držícím hlídku se zjevuje anděl, ti se pak jdou poklonit Ježíšovi. Matouš o ničem podobném nemluví.
6) Lukáš neříká ani slovo o Mudrcích, hvězdě, darech, Herodovi, masakru neviňátek, cestě do Egypta – o ničem z toho!
7) Osm dnů po Ježíšově narození ho zanesli do Jeruzaléma, nechat ho obřezat. Přinesli mu dvě hrdličky a dvě holoubata, epizoda se Simeonem a prorokyní Annou. O ničem z bodu (7) se Matouš nezmiňuje ani slovem.
8 ) Epizoda s dvanáctiletým Ježíšem v chrámu. Opět, žádný jiný evangelista ani autor epištol se o tomto nezmiňuje.

Je vidět, že je obtížné najít v těchto dvou příbězích vůbec nějaké styčné body! Tyto styčné body jsou (ne)překvapivě dány právě okolnostmi, známými z proroctví, na které se oba evangelisté snažili příběh “naroubovat”. Jde zejména o narození v Betlémě, a Ježíšův přídomek Nazaretský.

Svoji zjevnou snahu propojit Ježíšův příběh se Starým Zákonem završili Lukáš i Matouš pokusem, prokázat Ježíšův královský původ (k Davidovi) rodokmenem. Oba dva rodokmeny jsou ale naprosto odlišné, a navíc je to celé zbytečné, protože Ježíš přece nebyl Josefův syn, ale Marie počala z Boha. Někteří věřící tvrdí, že Ježíš byl královského původu přes Marii, avšak tato teze je zcela bez podpory v Písmu, navíc žádného Izraelce té doby by ani nenapadlo odvozovat rodokmen přes matku.

Navíc uvažme, jak by asi Lukáš a Matouš k takovému rodokmenu přišli – znal snad každý obyvatel tehdejšího Izraele svůj rodokmen 40 generací nazpět? Nebo si takový rodokmen vedl speciálně prostý tesař Josef?

Teze, že autoři Lukášova a Matoušova evangelia si okolnosti Ježíšova narození prostě vymysleli, tedy vysvětluje spoustu věcí najednou:

1) jak to, že o Ježíšově narození se zmiňují jen dva spisy z 27
2) jak to, že tak každý činí diametrálně odlišně
3) proč zrovna tito dva autoři přicházejí s Ježíšovým rodokmenem, a proč jsou tyto rodokmeny tak odlišné
4) jak je možná epizoda s Betlémskou hvězdou, jak se ta hvězda mohla ZASTAVIT nad novorozeným Ježíškem (zastavit NAD konkrétním místem na Zemi? Hvězda?! A jak může vůbec hvězda kohokoliv kamkoliv vést, pokud tedy není čirou náhodou PŘESNĚ na východ od kritického místa – a v tomto případě by zas tuto úlohu zastala kterákoliv hvězda, ne jen Betlémská), a jak to že se o takové hvězdě nezmiňuje naprosto žádná z mnoha vyspělých kultur té doby, které jinak astronomické události pečlivě dokumentovaly
5) jak to že žádný z mnoha tehdejších historiků nezaznamenal masakr neviňátek
6) pokud Ježíšovo narození vyvolávalo údajně tolik pozornosti, jak to že si na ně v době jeho kázání nikdo ani nevzpomněl?!
7) jak to, že se Ježíšově mesiášství podivovali i jeho bezprostřední sousedé z vesnice, kteří by snad o jeho zázračném narození měli vědět víc než dobře, a s napětím očekávat “co z nej vyroste”?
8 ) jak vysvětlit všechna ta vyplněná proroctví?
9) ahistoricita spojená se sčítáním
10) jak mohla panna počít?
atd…

Kdo z křesťanů má alespoň srovnatelně silné vysvětlení? Uvědomme si, že jednoduchá myšlenka “Matouš a Lukáš si to celé vymysleli” vysvětluje všechno. Tato jednoduchá teze si vynucuje (!) vysvětlení splněných proroctví, rozdílných rodokmenů, nesouladu mezi těmi příběhy, shodu na Betlémě a Nazaretě, rozdílů v datech narození, atd. Prostě, pokud si to Matouš a Lukáš vymysleli nezávisle na sobě, s cílem navázat Ježíšův příběh na Starý Zákon, pak bychom přímo čekali typově podobný výsledek, který také v Bibli skutečně čteme. A naopak, měl-li by Matouš a Lukáš zapsat skutečné svědectví o historických událostech, každý svým vlastním způsobem, pak by to mělo vypadat výrazně jinak, mnohem konzistentněji, věrohodněji.

A jaké jsou problémy tohoto vysvětlení? Nevím o žádných – snad s něčím přijdou křesťané v diskuzi.

408 thoughts on “Ježíšovo narození

 1. Jirka

  jack: Jak jste sám napsal,porovnával jste náboženství podle knih a ostatních textů a když jste si vybral,tak jste najednou začal mít prožitky s tímto “Bohem”.

  Jirka: Jacku, nerozumíme si. Dám Ti tady pár citátů z evangelií, které jsem tam po svém obrácení našel. Do té doby jsem vůbec nevěděl, že tam jsou:

  „Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého Ducha. A vyhlásí soud národům.“

  „Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.“

  „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“

  „“Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.“ To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.“

  „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“

  „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“

  „Až přijde Přímluvce, kterého Vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“

 2. Jirka

  jack: Připomíná mi to hlášku jiného věřícího,který napsal,že napřed musím věřit a potom teprve poznám Boží moc.
  Opravdu skvělá logika. Napřed musím bezdůvodně věřit a potom se mi teprve má víra zdůvodní,protože budu mít prožitek s “Bohem”.

  Jirka: uvěřit = niterně se ztotožnit s Kristem = srdcem pochopit = obrátit se.

  Je to jako klíč, kterým otevřeš dveře. A když je otevřeš, poznáš Boží lásku. Je to tak jednoduché, ale zároveň pro mnohé tak obtížné.

  Já v Krista nevěřím bezdůvodně. Já v něj věřím proto, že jsem si jej zamiloval, neboť v Něm spatřuji to, jaký sám chci být. Láska se nedá přece vnutit.

  Bez Krista jsi navždy ztracen. Proč by Bůh měl k sobě připouštět někoho, koho stvořil, ale kdo nepoznal jeho tvář? Proč by měl k sobě připouštět někoho, kdo jím pohrdá?

 3. jack

  Jirka: Jacku, nerozumíme si. Dám Ti tady pár citátů z evangelií, které jsem tam po svém obrácení našel. Do té doby jsem vůbec nevěděl, že tam jsou:

  jack: A kde je pointa. Ty citáty tam přece byly celou dobu a vaše “obrácení” na tom nic nezměnilo???

 4. jack

  Jirka: uvěřit = niterně se ztotožnit s Kristem = srdcem pochopit = obrátit se.

  jack: Naprosto nelogický postup. A to ani nezmiňuji,že některým výrazům nerozumím.
  Nevím co to je niterní ztotožnění s Kristem a také nechápu věci srdcem,ale mozkem.
  Také nechápu kam se vám neustále vytrácí “Bůh” a mluvíte pouze o Ježíši Nazaretském.

  Jirka:Já v Krista nevěřím bezdůvodně. Já v něj věřím proto, že jsem si jej zamiloval, neboť v Něm spatřuji to, jaký sám chci být. Láska se nedá přece vnutit.

  jack: Zamilovat jste si ho mohl pouze proto,protože jste se o něm dozvěděl. Kdyby neexistovali žádné křesťanské texty,tak by jste miloval někoho jiného nebo nikoho a žil by jste spokojeně bez Krista,ostatně jako miliony jiných lidí.

  Jirka:
  Bez Krista jsi navždy ztracen. Proč by Bůh měl k sobě připouštět někoho, koho stvořil, ale kdo nepoznal jeho tvář? Proč by měl k sobě připouštět někoho, kdo jím pohrdá?

  jack: Cítit se ztracen bez Krista může pouze ten,kdo této pohajdě věří. Na světě je 6/7 lidí,kteří se bez vašeho Krista krásně obejdou. Kromě toho nevíte,jestli vůbec nějaký “Bůh” existuje a jestli ano,nevíte jestli je to ten váš. Takže proč by měl nějaký bůh k sobě připouštět někoho,kdo se klaní cizímu bohu?
  Pořád ve svých článcích máte více náboženských dogmat,než logických úvah.

 5. Jirka

  jack: A kde je pointa. Ty citáty tam přece byly celou dobu a vaše “obrácení” na tom nic nezměnilo???

  Jirka: Ty citáty mně ukázaly, že Kristus a poselství evangelií jsou věrohodná. Potom, co jsem prožil křest v Duchu svatém, jsem samozřejmě začal hledat, jestli se o tom v Bibli píše.

  jack: Cítit se ztracen bez Krista může pouze ten,kdo této pohajdě věří. Na světě je 6/7 lidí,kteří se bez vašeho Krista krásně obejdou.

  Jirka: Na tomto světě asi ano. Troufám si tvrdit, že po smrti ne. Ale myslím, že tohle stejnak Jacku neřešíš.

  Jack: Kromě toho nevíte,jestli vůbec nějaký “Bůh” existuje a jestli ano,nevíte jestli je to ten váš. Takže proč by měl nějaký bůh k sobě připouštět někoho,kdo se klaní cizímu bohu?
  Pořád ve svých článcích máte více náboženských dogmat,než logických úvah.

  Jirka: Výše uvedené je úsměvné 🙂

 6. Jirka

  jack: Naprosto nelogický postup. A to ani nezmiňuji,že některým výrazům nerozumím.
  Nevím co to je niterní ztotožnění s Kristem a také nechápu věci srdcem,ale mozkem.
  Také nechápu kam se vám neustále vytrácí “Bůh” a mluvíte pouze o Ježíši Nazaretském.

  Jirka: Možná, že nechápeš i proto, neboť jsi Bibli neotevřel po mnoho let.

  Kdo vidí Syna, vidí Otce. Já a Otec jsme jedno.

  jack: Zamilovat jste si ho mohl pouze proto,protože jste se o něm dozvěděl. Kdyby neexistovali žádné křesťanské texty,tak by jste miloval někoho jiného nebo nikoho a žil by jste spokojeně bez Krista,ostatně jako miliony jiných lidí.

  Jirka: To nevylučuji, ale díky evangeliím jsem se o Kristu dozvědět mohl a dnes žiji spokojeně, ostatně jako miliony jiných křesťanů, s ním.

 7. jack

  Jirka: Potom, co jsem prožil křest v Duchu svatém, jsem samozřejmě začal hledat, jestli se o tom v Bibli píše.

  jack: Dokázal by jste vysvětlit co to je křest v Duchu svatém nebo je to prožitek jako má feťák po své dávce. Já mám například velmi často nejrůznější prožitky ve spánku. Mám vycházet z toho,že tyto prožitky mají něco společného s realitou? Domníváte se vy,že vaše prožitky mají něco společného s realitou? Popište křest v Duchu svatém a nechte nás popřemýšlet nad tím,jestli to může mít něco společného s realitou.

  Jirka: Na tomto světě asi ano. Troufám si tvrdit, že po smrti ne. Ale myslím, že tohle stejnak Jacku neřešíš.

  jack: Opět nelogické vyjádření. Jirko,když napíši,že na pohajdu s Kristem nevěřím,tak se mě netýká NIC co je s touto postavou spojené. To se týká jak mého názoru na život,tak samozřejmě i na smrt. Velmi často pozoruji,že věřící mají narušené logické myšlení.

  Jirka: Výše uvedené je úsměvné 🙂

  jack: Mohl by jste být konkrétní. Co se vám zdá úsměvné. To že existence vašeho “Boha” není prokázána nebo že lidé ve své historii mluvili už o desítkách bohů.
  To jsou přece fakta,nachápu co je na faktech tak úsměvného. Existence Poseidona či Kisina je zrovna tak (ne)prokázaná,jako váš bůh. Je tedy celkem logické,že i kdybych připustil,že nějaký bůh existuje,tak stejně nevím který to je. A vy to také nevíte,vy pouze věříte,že ten váš je ten sparávný!

  Jirka: Možná, že nechápeš i proto, neboť jsi Bibli neotevřel po mnoho let.

  jack: Jirko,pochopte,že kdyby jste vy nečetl Bibli,ale Dianetiku,tak by jste se se zápalem rval za scientologii. Perete se pouze za příběh,který se vám zalíbil. Nemohu přece za to,že uvěříte všemu co se vám líbí. U mě je to jiné,já chápu věci pokud mají smysl a logiku,takže by nepomohlo ani kdybych Bibli otevřel nedávno. Fantazii mám rád v knihách a filmech pro pobavení,ale přesto musí být tato fantazie logická. Přesto od sebe odděluji fantazii a realitu. Bible v sobě spojuje fantazii a nelogiku,to už je naprosto smrtelný koktejl na to,abych tuto knihu bral vážně. Nechápu lidi,kteří si dokáží udělat z nelogické fantazie realitu. Jaký inteligentní člověk uvěří,že nelogický fantastický příběh je pravdivý? Když si ještě uvědomím,že si tento příběh vybere jako pravdivý z jiných podobných příběhů,tak to už je hodně stupidní.

  Jirka: To nevylučuji, ale díky evangeliím jsem se o Kristu dozvědět mohl a dnes žiji spokojeně, ostatně jako miliony jiných křesťanů, s ním.

  jack: Rozdíl mezi našimi názory je pouze v tom,že já tvrdím,že žijete pouze s vírou v Krista,ale vy tvrdíte,že žijete s žijícím Kristem,protože jste uvěřil nelogické fantastické pohajdě. Z tohoto pohledu jste dost dětinský.

 8. Jirka

  jack: Dokázal by jste vysvětlit co to je křest v Duchu svatém nebo je to prožitek jako má feťák po své dávce. Já mám například velmi často nejrůznější prožitky ve spánku. Mám vycházet z toho,že tyto prožitky mají něco společného s realitou?

  Jirka: Jacku, odmítám s Tebou již na tohle téma dále diskutovat, nemá to smysl. Naplnění Boží láskou se nedá popsat slovy, jedině zakusit na vlastní kůži. Teprve potom člověk pozná, jak prázdné nitro bez Boha má.

 9. jack

  Jirka: Jacku, odmítám s Tebou již na tohle téma dále diskutovat, nemá to smysl.

  jack: Snad jste si doteť nemyslel,že to má nějaký smysl.
  Já tedy určitě ne,když někdo napíše toto.
  “Přitahovalo mne křesťanství a pročítal jsem si pravidelně evangelia i jiné pasáže z Bible, která mne vnitřně očistila. Jenže stále žádný důkaz o tom, že Bůh existuje. Modlil jsem se, že jestli Bůh je, ať mně o sobě dá vědět. No a jednoho dne se to stalo, pocítil jsem Ducha svatého. Kristus mně prostě vyměnil srdce.”

  Vybral jste si křesťanství a tak dlouho hledal křesťanského “Boha” až se objevil.
  Tak mě to připomíná jiné vyjádření,které jsem slyšel a které přesně vystihuje váš případ. Kdo chce “Boha” nalézt,ten ho najde i v dršťkové polévce.
  A to opět nerozebírám nesmyslnost křesťanství oproti například judaismu. Ty mají alespoň jasno v otázce “Boha”. Vy píšete,že jste se modlil k “Bohu”,pocítil jste ale Ducha svatého a aby to bylo ještě zajímavější,tak srdce vám vyměnil Kristus.
  Nějaký zajisté schopný řečník si vymyslí báchorku,kterou mu ani židé v jeho době nesežerou a nechají ho ukřižovat,protože mají svého “Boha”,ale vy na to skočíte a točíte se od té doby v bludném kruhu trojjedinosti “Boha”. A to čtu neustálé diskuse,protože ani křesťané se nedokáží schodnout,kdo to vůbec Kristus byl. Někdo říká,že sám “Bůh”,jiný že jeho syn,další že člověk. Když už jste si tak četl všemožné křesťanské texty,musel jste přece narazit na texty ve kterých Kristus nebyl bohem a ani nebyl vzkříšen! Proč jste neuvěřil těmto textům? Už vím,ty se vám tak nelíbily,že? Je to prostě směšné.

 10. Machi

  Já bych přidal také drobnou provokačku pro milovníky teorie mladé Země. 🙂
  Neb se nyní zajímám o historii Sluneční soustavy, narazil jsem mimo jiné na stránky earth-time.org, kde je seznam různých článků o radiometrickým metodách měření stáří hornin. To by o samo o sobě nebylo ještě tak překvapivé, ale co mě zaujalo, je kalibrace pomocí astronomických dat, takže je například možné určit stáří rozhraní křída/třetihory s přesností na 40 tisíc let. (http://www.geo.uu.nl/~forth/publications/Kuiper_2008_Science.pdf).
  A to není přitom nic ve srovnání s datací CAI (Calcium-Aluminium Inclusions) z počátku Sluneční soustavy s přesností na 180 tisíc let!

 11. Slávek Černý

  Jirka: Ten člověk je zarytý evolucionista. Jako důkaz evoluce uvádí např. tiktaalika. O pohledu z druhé strany se o tom píše např. zde: http://www.evillusion.net/ (part 16.)

  Slávek: Ten tiktaalik byl objeven právě díky předpovědi, které dala evoluční teorie. Kdyby ten vědec věřil na stvoření, neměl by žádný důvod předpokládat, že podobnou fosilii na tom místě nalezne. A ani by tam po ní nepátral. Pokud prostě chceš být úspěšný archeolog, který něco objeví, musíš vycházet z evoluční teorie.

  Na tom tvém odkazu nevidím nic, co by s tím mohlo souviset.

 12. Colombo

  Jirka: tenhle odkaz jste tu už dával a já v prvním odstavci objevil chybu, tak myslím, že ho nemá cenu dávat znovu jako důkaz čehokoliv krom lidské blbosti.

 13. Jirka

  Machi: Já bych přidal také drobnou provokačku pro milovníky teorie mladé Země. 🙂
  Neb se nyní zajímám o historii Sluneční soustavy, narazil jsem mimo jiné na stránky earth-time.org, kde je seznam různých článků o radiometrickým metodách měření stáří hornin. To by o samo o sobě nebylo ještě tak překvapivé, ale co mě zaujalo, je kalibrace pomocí astronomických dat, takže je například možné určit stáří rozhraní křída/třetihory s přesností na 40 tisíc let. (http://www.geo.uu.nl/~forth/publications/Kuiper_2008_Science.pdf).
  A to není přitom nic ve srovnání s datací CAI (Calcium-Aluminium Inclusions) z počátku Sluneční soustavy s přesností na 180 tisíc let!

  Jirka: Biblickému výkladu je jistě nejvěrnější kreacionismus mladé země (stvoření za 7 dní, světová záplava, …; stačí si pročíst Desatero či některé pasáže Nového zákona (včetně evangelií a slov Ježíše), které tento pohled podporují jako biblicky správný). Na druhou stranu vědecké poznání poukazuje na mnohem starší stáří země i vesmíru, na což se odkazují především kreacionisté staré země (např. John Lennox), avšak tento výklad značně podráží biblické texty a dělá z nich spíše mytologii.

  Já si osobně nechávám tuto otázku otevřenou, ale bibilické poznání má pro mě větší váhu než to vědecké. Na jedné straně nezasahuji a nejsem proti vědeckému poznání (lidé jsou přirozeně zvědaví), na druhou stranu je mně jasné, že víru nelze stavět na vědě, ale jedině na Kristu (každý ať věří tomu, čemu chce a kam ho srdce táhne).

 14. Jirka

  Ještě pro provokaci – přikládám zde úryvek z Bible, se kterým se ztotožňuji 🙂

  Slovo o kříži je bláznovstvím těch, kdo jsou na cestě k záhubě, nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: “Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.” Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhlédávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
  1.Korintským 1, 18 – 25

 15. Jirka

  Slávek: Na tom tvém odkazu nevidím nic, co by s tím mohlo souviset.

  Jirka: Najeď na ten odkaz a podívej se na lištu napravo. Je tam seznam (obsah), mrkni se na číslo 16.

 16. Slávek Černý

  Slávek: Na tom tvém odkazu nevidím nic, co by s tím mohlo souviset.

  Jirka: Najeď na ten odkaz a podívej se na lištu napravo. Je tam seznam (obsah), mrkni se na číslo 16.

  Slávek: Už jsem to našel. Díky

Comments are closed.