Bible: kniha plná genocid a krutostí


Teolog Raymond Schwager nalezl v Bibli 600 pasáží kde jsou explicitně líčeny krutosti, 1000 veršů kde Bůh sám koná kruté “tresty”, 100 pasáží kde Bůh explicitně přikazuje Izraelcům zabíjet lidi, a několik příběhů kde Bůh zabíjí iracionálně a bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Raymond Schwanger říká, že krutost je jednoduše nejčastěji popisovaná aktivita ve Starém Zákoně. Mnohé z těchto aktivit lze s klidným svědomím označit za genocidní. (http://www.religioustolerance.org/god_cana.htm)

Pojďme se na některé ze stovek těchto případů podívat.

Numeri 15:32-36
Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. … Hospodin pak řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Ať jej celá obec za táborem ukamenuje.“ Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Ano, sbírání větviček v sobotu je jistě velmi těžký zločin. Ten muž si nejenže zasloužil nadevší pochybnost zemřít, ale prostá smrt by pro něj byla příliš mírná. Za práci v sobotu je vhodné aby člověk před smrtí ještě hodnou chvíli trpěl – ukamenování je pro něj to pravé.

Naproti tomu, když Kain zabil svého bratra Ábela, Bůh mu jen udělal na čelo znamení hanby. Kain pak odešel do Země Nód i se svou ženou, založil tam město, a žil spokojeně dál.

Nyní přijde trochu silnější káva.

Deut 2:31-37
Hospodin mi řekl: „Pohleď, už to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji.“ … Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. … Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal.

Zde se sluší připomenout verše z Nového Zákona “Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti (2 Tim 3:16) Čili ano, nikoho nenechali naživu, vybili muže, ženy i děti, takto to chtěl Bůh a navíc chtěl, abychom to věděli. Považuje tuto informaci pro nás za nanejvýš užitečnou.

Podobných drastických pasáží je v Bibli víc, viz. třeba

Deut 3:2-7
Hospodin mi řekl: „Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu.“ … Bili jsme je, až z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, kterou bychom jim nevzali – šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. … Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město – muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali.

Člověk by řekl, že šlo o pusté vraždění až genocidu, spojené s rabováním – ale ne, přesně takto to podle křesťanů chtěl Dobrý a Spravedlivý Bůh Bible.

Velmi poučný je i příběh pomsty nad Midjánci.

Numeri 31
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci.“ … Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu – pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství.

Nechat Midjánské ženy a děti naživu, to tedy bylo neprozřetelné a hloupé. S tím Mojžíš, Boží chráněnec, nemohl souhlasit.

Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: „Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.

Připomeňme zde, že Bible má být celá Slovem Božím (přinejmenším dvakrát explicitně potvrzeno i Ježíšem), a že tedy Bůh přímo “posvětil” a “odsouhlasil” i tyto verše. V této souvislosti nelze nepřipomenout Žalm 19

19:8 Hospodinův Zákon je dokonalý,
život do duše navrací.
Hospodinova svědectví jsou věrná,
i prosté činí moudrými.
19:9 Hospodinova pravidla jsou poctivá,
srdce naplňují radostí.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
oči člověku rozzáří.

Co víc k tomu dodat? Vážně je závěr ateistů, že takováto kniha není, a nemůže být Božím slovem, tak nepochopitelná? Vážně je tak nepochopitelný jejich názor, že takový Bůh, kterého tato kniha popisuje, prostě neexistuje?

This entry was posted in O Bibli. Bookmark the permalink.

123 Responses to Bible: kniha plná genocid a krutostí

 1. schidlo says:

  Tož k tomuto dílu ti gratuluju. Moc poučné a pro další pře s některým křesťanem si to budu pamatovat 🙂 Nejradši bych tu viděl nějaký přímý řečnický souboj s představitelem římsko-katolické církve. Nebo teologem.

 2. admin says:

  oóó, děkuji děkuji! 🙂 No byl bych rád pokud by se mi zde nějaký věřící VĚCNĚ kriticky vyjádřil!

 3. protestant says:

  Jelikož Bible popisuje tehdejší život, nemůže být lepší než tehdejší život. A když k tomu přidáte to, že ji psali tehdejší lidé, tak je pochopitelné že se v ní musí objevit to co viděli kolem sebe, násilí, genociku, krutost, otroctví.

  Jak píše p. Heller ve svých skriptech SZ:

  …..Mezi příchodem Izraele do země (+ – 1250) a některými spisy může být více než 700 let, do uzavření kánonu více než 1300 let! A to jde jen o souhláskové znění. Samohlásky byly připojovány později, text opatřený samohláskami čili punktací byl hotov až kolem 800 po Kr. Z toho vyplývá: Starý zákon nás velmi spolehlivě informuje o tom, co Israel věřil a vyznával, ale nedosti spolehlivě o tom, jak kdy co bylo. Mezi událostí a zprávou o ní leží víra, t. j. snaha aktualisovat poselství a tak ve službě zvěsti obměňovat tvar zprávy. Písmo je celé poselstvím z víry a k víře , nikoli referát nebo kronika. Kdo tento podíl víry na utváření konečné podoby Písma pomíjí, počíná si stejně nevědecky a nerozumně jako ten, kdo by začal užívat jako historického pramene Homéra nebo Shakespeara…..

 4. Colombo says:

  Jenže pane protestante, setkal jste se někdy s nějakým svým kolegou? Ti vám hned vzkážou, že to co je v bibli je pravda, slovo od slova, doslova. Nejsou takoví všichni, ale dost jich takových je.

 5. protestant says:

  setkávám se s nimi velmi často. Potkat takového jako naznačujete musí být například v Evropě velmi těžké.

 6. Karels says:

  Boží jednání bylo podřízeno době, která byla krutá. Pokud by Izraelci šli vyjednávat za kýmkoliv s bílými prapory, dost pochybuju, že by uspěli.

 7. Michal says:

  To znamená že vybíjení žen a dětí bylo tehdy v pořádku?!

  Opravte mě pokud se pletu, ale podle mé hloupé ateistické logiky se i útočná válka dá vést jinak než barbarsky, a cílené vraždění mužů, žen i dětí JE barbarství a genocida k tomu!

 8. Michal says:

  Navíc, nechápu ani tu vaši tezi “Boží jednání bylo podřízeno době, která byla krutá”. Jak že Boží jednání bylo podřízeno době?! On se Bůh chová podle toho, jací jsou zrovna lidé na zemi? A když jsou krutí, tak je nabádá k ještě větším krutostem?! Nemělo by to být spíš naopak?! Neměl by jim spíš říct: tak takhle tedy ne?

  Opravdu, nad logikou některých křesťanů žasnu.

 9. Anonym says:

  Soupis brzké monoteistické mytologie.Samozřejmě ne všechny kultury východu byly takto barbarské, ale konkrétně oblast tzv. “Svaté země” nepatřila kulturně k vyspělým oblastem, co pozitivního později získlaly, to převzaly formou diplomatických, obchodních styků a pod cizí nadvládou.Nutno zdůraznit, že Bible není žádná historiografická kniha, je to kniha podobné faktografické důvěryhodnosti jako Korán, Řecká mytologie, Védy….atd.Definujeme-li slovo mýtus( z filosofického hlediska) jako literární útvar, který odpovídá na otázky takovým způsobem, že neposkytuje faktické informace, nýbrž vyvolává dojem porozumění nějakého jevu, v případě konkrétně Bible na základě autoritativního vysvětlení(život, svět, dobro, zlo…aj) pak můžeme říct, že mytologie je systematický soubor mýtů, čili Bible obsahuje mytologii jako takovou= je to mytologická kniha.
  Omlouvám se, jestli je text složitější, ale tohle mi nedalo, abych nenapsal.S drahými vzdělanějšími -a i méně vzdělanějšími univerzitními kolegy řešíme otázku pravdivosti a faktičnosti tzv.”svatých knih” už delší řádku let.

 10. Anonym says:

  Předem se omlouvám za některé gramatické chyby.Jsem velmi časově vytížen z pracovních důvodů a tohle jsem prakticky z nenadálého vnitřního pohnutí napsal v rozmezí “4 kosmické rychlosti” mé práce.Nashledanou.

 11. G. P. says:

  Jelikož Bible popisuje tehdejší život, nemůže být lepší než tehdejší život.
  Proč ne? Když je Bůh ztělesnění Dobra, tak by Starý zákon měl být v témže duchu, ne? Když to šlo u Ježíše, proč ne dříve? Co se za 1000 let tak změnilo? Proč Ježíš nemohl být poslán o 1000 let dřív?

 12. Michal says:

  Anonym, G.P.: já bych ještě dodal, že problematické jsou zejména ty pasáže, kde Bůh údajně (!) vyjadřuje svá přání, která jsou barbarská, krutá a genocidní. Nedává nejmenší smysl, aby se to, co Bůh považuje za morální či přípustné (např. zmasakrovat sousední národ), měnilo v závislosti na tom, co považuje za morální či přípustné tehdejší lidská společnost. Ergo, ta přání nemohou pocházet od Boha. A když Bible jasně tvrdí, že od něj pocházejí, pak Bible nemůže být Boží slovo. To je celá pointa.

 13. protestant says:

  Výborně Michale…. 🙂

 14. Michal says:

  Protestante, Vaše věcnost mě nepřestává překvapovat 🙂 Nezbývá nic než snad – Výborně, protestante! 😉

 15. Michal says:

  Dobrá, specielně pro Protestanta tedy ještě poznámku:

  Pokud si někdo předefinuje význam tvrzení “Bible je Slovo Boží” výkladem

  Bible je bohem inspirovaná, což znamená, že “si bůh bibli může použít, jakkoliv, kdykoliv a k čemukoliv se mu zlíbí”. To má v praxi ten důsledek, že si JÁ JAKO KŘESŤAN mohu libovolnou biblickou pasáž vykládat jak se mi právě hodí, od “toto nemá s Bohem vůbec nic společného”, přes nejrůznější změny významů (kterým říkám “interpretace”) po “toto je třeba brát s maximální vážností, přesně doslova, jak je to napsáno”.

  tak pak samozřejmě Bible JE Slovo Boží 🙂 Takže v zásadě se shodujeme 😀

 16. Anonymous says:

  Neshodujeme. Já nezastávám myšlenku že Bible je boží slovo… 🙂

 17. Michal says:

  Pak ovšem nejste křesťanem, a má polemika se na Vás v takovém případě nevztahuje 🙂

 18. protestant says:

  Křesťan je ten který věří, že Kristus je spasitel. Nic o Bibli v definici křesťana není. To by pak podle vás byli i židé křesťany. 🙂

 19. protestant says:

  Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia knihy, svitky) je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible

 20. Marty says:

  Děkuji za článek, docela mi otevřel oči 🙂 U Numeri 31 bych rád poukázal na ještě jednu zajímavost. Na kapitolku “Dělení kořisti”. Píše se tam o:

  675 000 kusech bravu
  72 000 kusech skotu
  61 000 kusech oslů
  32 000 ženách, které ještě nepoznali muže (ženy mezi dobytkem…)

  a z toho polovina byla dána těm, co vyšli do boje. Tam už se ale mluví jen o 16 000 osob. Osob. Ačkoliv jsou tím nade vší pochybnost myšleny panny. A z nich bylo Hospodinu odvedeno 32 (prostopášník jeden). Krom toho, tím odvedeno Hospodinu se předpokládám myslí zápalná oběť…

  A co těch druhých 16 000? Z nich vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti (jak lidí, tak dobytka) a odevzdal je levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal. Takže tihle týpci dostali od Boha dobytek a panny…

  • treebeard says:

   Bolo to ešte horšie – Boh nariadil tie panny (aj ďalších zajatcov) obetovať ako pozdvihovanú dávku (Num31:41A Mojžiš dal dávku, obeť to pozdvihnutia Hospodinovu, Eleazárovi, kňazovi, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi). A na tú sa vzťahovali presné pravidlá:
   Lev10:14Ale hruď z mávanej dávky a stehno z pozdvihovanej dávky zjedzte na čistom mieste, ty a s tebou tvoji synovia a dcéry, lebo ste to dostali ako podiel z obetí spoločenstva Izraelcov, určený pre teba a tvojich synov. 15Stehno z pozdvihovanej dávky a hruď z mávanej dávky nech prinesú spolu s tukom, určeným na ohňové obete, aby nimi zamávali pred Hospodinom; tebe a tvojim synom budú patriť ako na večnosť ustanovený podiel, ako prikázal Hospodin.

   Čiže – telá rozštvrtiť a čiastočne zjesť, čiastočne spáliť. Rituálny kanibalizmus.