Jak o sobě mluví Písmo

The Word of God shall stand forever
Dnes se podíváme, jak o své pravdivosti a inspirovanosti mluví samotná Bible.

V Matoušově evangeliu Ježíš říká:

Matouš 5:17 „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
Matouš 5:18 Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.
Matouš 5:19 Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

Ježíš zde naprosto jasně deklaruje, že nepřišel zrušit ani Zákon, ani Proroky. Ježíš bere Písmo s nejvyšší vážností, zopakujme znovu: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Co znamená podle moderních křesťanů věta “nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka”? Znamená to snad, že Písmo lze interpretovat a překrucovat jak se komu zlíbí?

Připomeňme slova apoštola

2 Petr:19 Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.
2 Petr:20 Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka.
2 Petr:21 Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.

Slovo proroků, tedy i Mojžíše, je nesmírně spolehlivé a křesťané by se ho měli držet jako lampy zářící v temnotách. Mojžíš byl jeden z nejvýznamnějších proroků, a právě jemu připisují křesťané autorství knihy Genesis, a příběhy o Stvoření a o Potopě. Berou-li křesťané svoji víru vážně, jak mohou za těchto okolností zlehčovat tyto části 1. knihy Mojžíšovy? Jak si vysvětlují tyto verše? Myslel snad apoštol něco jiného než říkal? Nebo když to psal, neměl svůj den, a ten den skrze něj nemluvil Bůh? A to všechno bez jakéhokoliv vnitřního důvodu v Písmu, ale prostě proto, že dnes by umírnění křesťané vypadali s vírou v nebeskou klenbu a stvoření v šesti dnech poněkud trapně?

2 Tim říká něco podobného:

2 Tim 3:15 Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše.
2 Tim 3:16 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti,
2 Tim 3:17 aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.

Zopakujme: Veškeré písmo je vdechnuté Bohem, a je nanejvýš užitečné. Kdyby chtěl sv. Pavel říct “veškeré Písmo s výjimkou pasáží týkajících se přírodních věd …”, pak by to tak nepochybně řekl. Jenže on o žádné podobné výjimce nemluvil. Proč asi?

Ježíš řekl

Jan 5:45 Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte.
Jan 5:46 Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.
Jan 5:47 Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?“

Když nevěří umírnění křesťané slovům Mojžíše o potopě a o Stvoření, jak mohou věřit v Ježíše?

Takzvaní umírnění křesťané, kteří si z Bible vyzobávají jen to co se jim líbí, a co se jim nelíbí to prohlásí bez jakéhokoliv relevantního důvodu za “obraz” nebo “hyperbolu” a dále se tím nezabývají, jsou zcela nevěrohodní z důvodu naprosté vnitřní nekonzistence svého učení. Jak mohou chtít, aby je vůbec někdo bral vážně, když jedněmi ústy tvrdí, že Bible je Slovo Boží, a současně naprosto ignorují (zdaleka nejen) výše uvedené pasáže a neobtěžují se přijít s nějakým konzistentním pohledem na Bibli? Jejich názory nejsou ani ryba ani rak. Selhávají v rovině víry protože jsou v přímém rozporu se svojí vlastní svatou knihou, a tím spíše selhávají i z pozic rozumu.

Za těchto okolností je snad postoj ateistů neakceptovat takovou víru zcela pochopitelný.

23 thoughts on “Jak o sobě mluví Písmo

 1. protestant

  Jak je asi všem známo kniha stejně jako například CD nebo kazeta či soubor mp3 nemluví. Jsou to pouze záznamy slov lidí.

 2. Michal Post author

  To je ale docela hloupé hraní si se slovíčky, nezdá se Vám?

  Jistěže Bible jsou záznamy slov lidí, avšak křesťané dlouhá staletí věřili, a spousta jich ještě dnes věří, že autoři Biblických knih, proroci, zaznamenávali v náboženském vytržení přímé a “čisté” Slovo Boží.

  Vy jste mi stejně zajímavý protestant. Tušíte vůbec co to znamená Sola scriptura? Můžete nám zde vysvětlit čí je to zásada, a co ta zásada říká?

 3. Michal Post author

  Jéje, ta Hellerova skripta jsou ale moc zajímavá! A jak tak do nich nahlížím, je to celé ještě zajímavější.

  Protestante, zkuste si prosím přečíst odstavce 4.2, a zkuste pak svými slovy vysvětlit, jaká tedy ta novodobá představa o inspirovanosti Písma je! 🙂

 4. Michal Post author

  Já tomu rozumím myslím velmi dobře, a mám za to, že to zajímavé z toho textu vyplyne právě když ho zkusíte říct svými slovy 😉

  Zkusíte to tedy?

 5. protestant

  Tak dobrá. Zkusíme to na příkladu:

  Představte si, že se zamilujete. Tato láska je pro vás inspirací k napsání milostné básně. Představte si dále, že to nepotká jen vás ale i druhé. Ty před vámi, i ty po vás. A dále si představte, že se najde nějaký redaktor, který udělá výběr takových básní od historické literatury podnes. Co vznikne? Kniha inspirovaná láskou. A zároveň nástroj, kterým se láska bude šířit dále, protože pro toho, kdo si ji přečte bude inspirací k lásce. Tedy jinými slovy – láska si tuto knihu použije aby oslovila další lidi…..

 6. Michal Post author

  Podle mě:

  klíčová teze z prvního odstavce je, že Bible je svědectvím “z víry a pro víru”. Tedy proto že tehdejší lidé věřili – a zde říkám, nemám s tím problém – a za účelem, aby jiní lidé mohli uvěřit. Celé je to tedy svědectvím TEHDEJŠÍCH lidí o tom co si oni mysleli o Bohu. Musím říct, že když se to řekne bez obalu, nemám s tím nejmenší problém. Božská inspirace Písma mi z toho neplyne žádná, Bible je celá dílem lidí – no a přesně tak to také bylo.

  A klíčová teze z dalšího odstavce zní “Tato božská stránka je ovšem ověřitelná jen ve víře, nelze ji z lidské strany doložit a dokázat.”

  Převyprávím ji naplacato: pokud člověk uvěří, je schopen sám sobě namluvit, že “tam toho Boha vidí”. Pokud ale “napřed neuvěří” – Bible ho o svém Božském původu rozhodně nepřesvědčí.

  Je opravdu mimořádně půvabné, jak blízko ateistické pozici se dnešní teologové propracovali 🙂

 7. Michal Post author

  Protestante zkuste mi teď říct, jak vlastně můžeme za těchto okolností vědět, že COKOLIV co Bible o Bohu říká je vůbec pravda, když jsou to jen představy tehdejších lidí, vycházející z JEJICH tehdejší víry? Co z toho, co Bible o Bohu říká, je podle Vašeho názoru pravda, a PROČ?

  1. dan3

   Za A) Nejsou to představy lidí, ale písemné záznamy událostí a svědectví lidí co Ježíše viděli a Proroků kteří s Bohem mluvili(SZ např.). NZ je pak mnohdy výkladem SZ velmi vzdělanými věřícími lidmi. Jak chcete aby nevěřící vykládal Boha? Nebyl by pak sám věřící? Části Bible jsou velmi přesně shodné s nalezenými např. svitky u mrtvého moře. (důkaz že se neměnil význam přepisem). Kdo však hledá důkazy nevěří a pochybuje. K čemu mu je pak důkaz? Pokud věřit nechcete, nebudete věřit ani vlastním očím(ani vaší ženě, ani tomu že byl holocaust!!!)!
   Za B) Čemu jinému věřit? Kam jinam jít? Kdo nabízí víc? Bůh přece nechce nic víc a nic méně než dát vše zase do pořádku potom co nám dal svobodu to posrat. Aby mu už nikdo nemohl říct že lidi k něčemu nutí. Žádná jiná víra Vám nedá smysl života, protože jakmile Váš život skončí je úplně jedno jak jste žili(nebo že vůbec jste žili), pokud už nikdy žít nebudete.
   A navíc, věřím pčece tomu co mi nabízí nejvíc a zároveň tomu, v co kdybych nevěřil tak bych nejvíc ztratil. Zdroje:
   https://www.bible.com/cs/bible/162/1co.2.5 !
   https://www.bible.com/cs/bible/162/rom.12.6 !
   https://www.bible.com/cs/bible/162/rom.14.20,
   https://www.bible.com/cs/bible/162/1jn.5.10,
   https://www.bible.com/cs/bible/162/jas.2.14,
   https://www.bible.com/cs/bible/162/act.24.16
   …kdybych pokračoval dál za chvíli jsem dám odkazy na celou Bibli a vy mne zabanujete. Kdo chce ať si jí raději přečte sám a pochopí. (O tom také mluví Bible https://www.bible.com/cs/bible/162/jas.1.5, https://www.bible.com/cs/bible/162/2pe.1.20)

   Za C) Co by to bylo za Boha pokud by to, zda existuje nebo ne určoval člověk (o tom i také Bible)? A pokud by Bůh nebyl, nebylo by pak úplně jedno co je a co není? Dost možná by nebylo nic, ale co je to nic, když nic je? A pokud by něco bylo, jakože evidentně je, protože jsem já, i ty, i on, i ona, v čem to je, když ne v Bohu? K čemu je pak tak nicotný život a přitom spousta zmařené lásky? K ničemu! My jsme a důležité je teď jen proč! A nic mi nenabídne lepší důvod než Bůh. Zdroje: https://www.bible.com/cs/bible/162/jhn.3.6, https://www.bible.com/cs/bible/162/mrk.8.36
   Zdůrazňuji zkuste si přečíst Bibli od začátku v kuse… kdysi jsem slyšel jedno kázání že se má číst jako příběh a je tomu tak. Není to nutné ale někomu to pomůže pochopit, a také budete přímo u zdroje. Myslíte, že pokud Bůh je a Bible je jím skutečně inspirovaná (jak se v ní píše , Bůh jí nepsal vlastní rukou) tak by Bůh dopustil aby byla zavádějící? Nikoli!
   https://www.bible.com/cs/bible/162/heb.11 !
   https://www.bible.com/cs/bible/162/jas.1.25, https://www.bible.com/cs/bible/162/mrk.11.23 (nejde o samotnou víru ale je důležité také komu se věří – skutky víry)

   1. S.V.H.

    dan3 says:
    Za A) Nejsou to představy lidí, ale písemné záznamy událostí a svědectví lidí co Ježíše viděli a Proroků kteří s Bohem mluvili(SZ např.). …

    S.V.H.:
    Toto tvrzení by ovšem bylo třeba prokázat. Totéž můžeme prohlásit o Koránu, Knize Mormonově nebo mnohých dalších Svatých textech či jen vyjádřeních nejrůznějších náboženských vůdců. V nich se také tvrdí, že komunikují s Bohem, Ježíšem, anděli a dalšími supernaturálními bytostmi.

    dan3 says:
    … Části Bible jsou velmi přesně shodné s nalezenými např. svitky u mrtvého moře. (důkaz že se neměnil význam přepisem). …

    S.V.H.:
    To není až tak úplně pravda. V jednotlivých manuskriptech je naopak řada rozdílů – mnohé jsou jen drobnosti, ale některé jsou celkem zásadní (např. přidání nového konce k Markovu evangeliu). “Redakční práce”, kdy různí lidé text z různých důvodů postupně upravovali, je celkem patrná. Doporučuji např. Ehrman, Bart. Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why. 2005.
    V jemnější formě to pokračuje dodnes i v překladech – zde například zmiňuji pokus překladu o harmonizaci problému s Jidášovou smrtí.

    dan3 says:
    … Kdo však hledá důkazy nevěří a pochybuje. K čemu mu je pak důkaz? Pokud věřit nechcete, nebudete věřit ani vlastním očím(ani vaší ženě, ani tomu že byl holocaust!!!)!

    S.V.H.:
    Pokud někdo něčemu nevěří, neznamená to, že věřit nechce. Může to být prostě tím, že nemá důvod věřit – nemá třeba dostatek důkazů, že to, čemu by měl věřit, je pravda. A proto důkazy hledá. Pochybovat o jakémkoliv tvrzení a hledat důkazy v jeho prospěch a neprospěch je dle mého soudu zcela v pořádku (samozřejmě v závislosti na povaze tvrzení). Člověk by s tím neměl přestat, ani když už něčemu uvěří. I pak by měl pokračovat ve zvažování nových a nových důkazů a to, čemu věří, stále podrobovat kritické analýze.

    dan3 says:
    Za B) Čemu jinému věřit? Kam jinam jít? Kdo nabízí víc? Bůh přece nechce nic víc a nic méně než dát vše zase do pořádku potom co nám dal svobodu to posrat. Aby mu už nikdo nemohl říct že lidi k něčemu nutí. Žádná jiná víra Vám nedá smysl života, protože jakmile Váš život skončí je úplně jedno jak jste žili(nebo že vůbec jste žili), pokud už nikdy žít nebudete.

    S.V.H.:
    Není samozřejmě pravda, že v případě konečnosti života nemá život smysl. A stejně tak není pravda, že žádná jiná víra než křesťanství (dle citátů všude okolo předpokládám, že mluvíte o něm) neobsahuje víru v posmrtný život.

    dan3 says:
    A navíc, věřím pčece tomu co mi nabízí nejvíc a zároveň tomu, v co kdybych nevěřil tak bych nejvíc ztratil.

    S.V.H.:
    Tak samozřejmě, pokud chcete věřit tomu, co Vám přináší nějaké výhody nebo užitek a nikoliv tomu, co je pravda, pak může být nějaká náboženská víra vhodnou volbou. Já naopak dávám přednost věřit tomu, co je pokud možno co nejblíže pravdě.

    dan3 says:
    Za C) Co by to bylo za Boha pokud by to, zda existuje nebo ne určoval člověk (o tom i také Bible)? A pokud by Bůh nebyl, nebylo by pak úplně jedno co je a co není? Dost možná by nebylo nic, ale co je to nic, když nic je? A pokud by něco bylo, jakože evidentně je, protože jsem já, i ty, i on, i ona, v čem to je, když ne v Bohu? …

    S.V.H.:
    Této úvaze asi příliš nerozumím. Zdá se, že na konci se dostáváte k otázce typu “proč je zde něco spíše než nic?”, tedy k argumentaci Bohem mezer (když něco nevím, musí v tom mít prsty Bůh).

    dan3 says:
    … K čemu je pak tak nicotný život a přitom spousta zmařené lásky? K ničemu! My jsme a důležité je teď jen proč! A nic mi nenabídne lepší důvod než Bůh. …

    S.V.H.:
    Vy možná nevidíte žádný lepší důvod Vaší existence než Boha, někdo jiný nějaký lepší důvod své existence naopak vidí. Je to značně subjektivní.

    dan3 says:
    Zdůrazňuji zkuste si přečíst Bibli od začátku v kuse… kdysi jsem slyšel jedno kázání že se má číst jako příběh a je tomu tak. …

    S.V.H.:
    Před časem se zde Vaši věřící kolegové (Protestant a tuším Carlos) podivovali a smáli, jak si vůbec někdo může myslet, že Bible se čte od začátku do konce. 🙂

    dan3 says:
    … Myslíte, že pokud Bůh je a Bible je jím skutečně inspirovaná (jak se v ní píše , Bůh jí nepsal vlastní rukou) tak by Bůh dopustil aby byla zavádějící? Nikoli!

    S.V.H.:
    Mohl by samozřejmě existovat Bůh, který by chtěl, aby Bible byla zavádějící – aby si lidé mysleli, že je Země stará pár tisíc let, že proběhla celosvětová potopa, že otroctví je v pořádku, že ženy jsou podřízeny mužům, nebo aby se lidé hádali, zda je ke spáse třeba skutků nebo stačí jen víra. Ale máte pravdu, že s dobrým Bohem se to příliš neslučuje. A jelikož Bible evidentně zavádějící je (a nejen v bodech, které jsem nastínil), dle Vaší vlastní logiky musíme dojít k závěru, že dobrý Bůh jí neinspiroval.

    1. treebeard

     Protestant sa dokonca smeje tým, ktorí si myslia, že Starý zákon obsahuje autentickú priamu reč Boha.

     Nedivím sa mu, pretože práve tie pasáže, ktoré Boh akože hovorí vlastnými ústami, patria k tým najhroznejším. Lenže ak pripustíme, že si niekto dovolil sfalšovať reč vlastného Boha, čomu potom môžeme na Biblii veriť? Možno tomu, že autori boli presvedčení, že Boh neexistuje.

     1. protestant

      Tohle je fakt drsné:

      “Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.
      Izajáš 66:22

      nebo

      Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.”
      Jeremjáš 1:19

      nebo

      Správně jednat neumějí, je výrok Hospodinův. Uskladňují ve svých palácích násilí a zhoubu jako poklady.
      Ámos 3:10

      🙂

     2. antitheista

      To jsou metafory, bůh je přece metafora pro lidská přání a obavy projektované na nebesa, nebo ne? 🙁 inu, buk jako habr 🙁

   2. antitheista

    Nevěřit ženě se může i vyplatit 🙂

    Ale dost legrace, o holocaustu máme důkazy, dokonce bych řekl, že 99,99999999% či lepší. Kde tohle má bůh nebo červená karkulka?

 8. protestant

  Přiznám se že mne trochu překvapuje že vás to překvapuje. :-))
  Jen pro orientaci – prof Heller Byl takovou kapacitou, že si jej vyžádali pro přednášení o SZ i na katolické teologické fakultě, přesto, že šlo o evangelíka. Znamená to (alespoň pro mne) že ani katolíci s tím problém nemají.

  Podle mně se zde na tomto webu snažíte vlámat do dveří, které jsou dávno otevřené. Bojujete proti něčemu co prakticky neexistuje.
  Netvrdím, že neexistují fundamentalisté (i když toto slovo původně znamená něco jiného než si myslíte), ale zde v ČR je prakticky nenaleznete a proto se zdejším křesťanům zdají výtky z vašich článků úsměvné.

  Uvědomte si, že jste na půdě liberální Evropy. Zde nejsme v USA. Takový Albert Schweitzer – švýcarský teolog a lékař – nevěřil v božství Ježíše, považoval jej za obyčejného člověka a přesto s tím neměl v církvi žádný problém. V Holadsku zase cca před rokem se církevní sbor postavil za kazatele, který nevěřil vůbec v existenci Boha (ztratil víru – to se může stát každému) a udržel si jej jako kazatele sboru.

  Já třeba s ateisty nemám nejmenší problém jednak proto, že jsem ateistou minimálně 30 let byl a jednak proto, že víru v Boha nepovažuji za povinnost ale spíše za dar a proto mne to že někdo v Boha nevěří vůbec neirituje.

 9. protestant

  Jak už jsem zde napsal – křesťanství se opírá o živého Krista, ne o Bibli. Bible je jen svědectví lidí (nedokonalých, chybujících, omylných) o něčem podobném jako zažívá dnes každý křesťan – o živote s živým Bohem. Založit svou víru jen na nějaké knize by byla bláhovost.

 10. protestant

  Ještě mne napadl malý příklad. V článku nad diskuzí operujete se slovu Petra a vyvozujete z nich že když on něco v Bibli prohlásil tak to musí být pravda. Jenže jinde v Bibli jsou zaznamenána Petrova slova o tom, že Ježíše nikdy nezapře a na následující stránce příběh popisující jak jej zapřel třikrát. Bible je férová a ukazuje že i Petr je jen člověk, který může prohlásit nesmysl nebo i lež.

 11. Michal Post author

  Píšete že se opíráte o živého Krista a ne o Bibli – ale to na mé otázce nic nemění: co tedy víte o Ježíši? Jak víte, že přišel na Zemi aby nás spasil? Jak víte, že byl Božím synem? Znáte jakoukoliv jeho myšlenku nebo výrok? Jak můžete vědět, že cokoliv z toho co sepsali evangelisté je Pravda, když to byli jen lidé, psali to bez “dohledu a odsouhlasení Bohem”, psali to ze své vůle, a sledovali tím své vlastní teologické záměry?

 12. Michal Post author

  Pletu se, a nebo tím co jste napsal vlastně souhlasíte s mou myšlenkou, že si vlastně z Bible vyzobáváte co se vám líbí, a tomu pak “věříte”, a to co se Vám nelíbí nebo co Vám jinak nesedí, tak to ignorujete, čili že si vlastně tímto postupem vytváříte své vlastní soukromé náboženství?

  A co říkáte na to, že každý kdo postupuje obdobně jako Vy, dostane nepřekvapivě často poměrně značně odlišný výsledek?

  Opravdu věříte tomu, že zrovna VY osobně máte pravdu a ti ostatní ne? Tak tomu tedy opravdu říkám Víra s velkým V 🙂

 13. protestant

  Pletete se. Nic nevyzobávám.
  Jen se snažím pochopit o jaký literární útvar jde, jaký je jeho účel, kdo a komu to píše a proč to tam je.

 14. protestant

  Ještě poznámka. Je potřeba si uvědomit, že bible je soubor literatury. Něco jako například evropská literatura posledních 500 let. Tedy je tam historik Paul Johnson a vedle něj Erich von Däniken. Historik Pekař, vedle něj Jirásek nebo třeba Hašek. Také Mácha, Kosmas, ale i Dalimil. Pak Čapek a Souček. A technická literatura a vědecká literatura. A také učebnice. A to učebnice pro první stupeň a vedle nich vysokoškolská skripta. Atd, atd……..

Comments are closed.