Jób

jobV minulých dnech jsem si znovu přečetl knihu Jób. Chtěl jsem co nejlépe pochopit, co vlastně říká, a soustředit se na věci, které by mohly mít vztah k její inspirovanosti Duchem Svatým. Z mého čtení vyplynulo několik postřehů, o jejichž objasnění bych chtěl nyní poprosit zde přítomné křesťany.

V úvahách o inspirovanosti budu vážit dvě hypotézy:
1) Kniha Jób je v nějakém smyslu inspirována Duchem Svatým. To přinejmenším znamená, že v ní je to, co DS chtěl, aby v ní bylo, a není tam to, co DS nechtěl, aby v ní bylo.
2) Kniha Jób nebyla inspirována Duchem Svatým. Platí tedy historická alternativa: je dílem lidí své doby, kteří se pokoušeli hledat odpověď na otázku, jak mohou i spravedliví lidé trpět.

Autorství a historicita

O autorovi knihy Jób není nic známo. Z mého pohledu jsou ovšem pozoruhodné dvě věci:
Za prvé, kniha cituje hovory mezi Bohem a Satanem v nebi. Byla-li kniha inspirována Duchem Svatým, pak se ptám, jak se to autor dozvěděl, a proč nenapsal, JAK se to dozvěděl. Pokud mu např. DS obsah hovorů přímo diktoval, proč nenapsal „Hle, měl jsem zjevení, a Duch Svatý mi vyjevil následující: …“. Pokud mu nic nediktoval (což je stanovisko liberálních křesťanů), pak stále platí otázka, jak se tedy autor obsah těch hovorů dozvěděl.

Dále kniha obsáhle cituje hovory mezi Jobem, a jeho třemi (vlastně čtyřmi, včetně Elihua) přáteli. Nelze asi předpokládat, že by při svém rozjímání a truchlení nad Jobovým osudem měli zapisovače. Rovněž se nejeví příliš pravděpodobné, že by byl vůbec kdo schopen „s patra“ pronášet tak rozsáhlé a přitom silné, veršované a barvité proslovy, jako Jób a jeho tři nebo čtyři přátelé.

Z toho plyne poměrně logický závěr: ať už kniha byla inspirována nebo ne, historická s nejvyšší pravděpodobností není. To co v ní je popsáno, se nikdy neudálo. Jde o filozoficko-teologické (a dle mého názoru velmi povedené!) dílo jednoho či více autorů, jehož předmětem je fiktivní teologický příběh. Podstatné je, co na něm jeho autor chtěl ukázat.

Tím se dostáváme zpět k inspirovanosti: lze říct, že na této úrovni mohla být kniha bez problémů inspirována Duchem Svatým. Její autor prostě psal svůj fiktivní příběh, psal, co měl na srdci, a přitom ho vedl Duch Svatý, aniž o tom on sám věděl (Pak bychom opravdu mohli předpokládat, že by se o této okolnosti zmínil).

Nejedná-li se ovšem o záznam autentických vyjádření, pak výroky, které autor svým postavám vložil do úst, pocházejí od něj (od autora, nikoliv od omylných lidských postav jako Jób a jeho přátelé). V dalším ukážeme, že pro případnou inspirovanost Duchem Svatým může být toto poněkud problém.

Satan a Bůh

Portrét Satana v knize Jób je velmi zajímavý. Je totiž v diametrálním rozporu s tím, jak jej chápe křesťanství – což samozřejmě je (MĚL by být!) problém pro ty, kteří Bibli chápou jako Slovo Boží. Satan podle knihy Jób není žádný Kosmický původce všeho Zla, není to Kosmický protivník Boha, který bude ve finále poražen a zničen. Podle knihy Jób je Satan členem Božího shromáždění, a to navíc členem významným. Je jakýmsi poradcem Boha. Bytostí, která pro Boha sleduje věci na Zemi, informuje jej, a případně mu nastavuje kritické zrcadlo. Bůh na Satanova doporučení dá, a Satan naopak Boha poslouchá na slovo, a dělá přesně jen to, co mu Bůh řekne, a hranice jím dané nijak nepřekračuje. Bůh dokonce za Satanem splněné příkazy přebírá osobní odpovědnost (Jób 2:3).

Kromě evidentního rozporu s křesťanstvím jsou s nebeským prologem knihy Jób i další problémy. Jak se autor tohoto prologu o rozhovorech Satana s Bohem dozvěděl? Mnozí moderní věřící odmítají inspirovanost Bible formou „diktátu“ – ovšem jak se potom autor o těch rozhovorech dozvěděl? Jsou snad vymyšlené?

Proč má vůbec Bůh potřebu Satanovi něco dokazovat? (že má ohledně Jóba pravdu on, Bůh, a nikoliv Satan) Chce snad sám Bůh znát výsledek tohoto „testu“? Není snad vševědoucí?

Co je to za morbidní test, kde aby se ukázalo, zda má pravdu Bůh nebo Satan, dá Bůh pozabíjet všechny Jobovy děti, jeho sluhy (pasáčky), a samotnému Jobovi pak záměrně udělá ze života peklo, zohaví jej, atd.?

V závěru knihy Jób pak Bůh mrtvé děti Jóbovi „nahradí“ tak, že mu dá děti nové. Opravdu krásná myšlenka…
Nabízí se velmi přirozené řešení těchto otázek: výpověď knihy Jób (jakož i celé Bible) o Bohu je produktem lidí své doby, a NEMÁ tedy s realitou (reálným bohem, připustíme-li, že existuje) mnoho společného. Není mi ovšem jasné, jak tyto otázky zodpoví křesťané, kteří chtějí trvat na tom, že výpovědi knihy Jób o Bohu JSOU v nějakém smyslu pravdivé.

Dvě části knihy Jób
Kniha Jób se skládá ze dvou jasně odlišených částí: části psané prózou – což je úvod a závěr knihy, a části veršované, která tvoří výraznou většinu knihy, a obsahuje hovory Joba s jeho přáteli. Na první pohled ovšem není až tak patrné, že i výpovědi těchto dvou částí se v klíčových otázkách poměrně výrazně liší, a někdy jsou dokonce v přímém protikladu. Bart Ehrmann v knize Gods Problem soudí, že (jako u tolika jiných Biblických knih!) je i kniha Jób dílem minimálně dvou různých autorů, spojených dohromady případně někým dalším (editorem).
Podle prozaické části se Jób proti Bohu naprosto nijak neprohřešil. Pokorně nese své utrpení, a říká:
„Nahý jsem vyšel z lůna své matky,
nahý se k ní zas navrátím.
Hospodin dal, Hospodin vzal.
Ať je požehnáno jméno Hospodin!“

Úvodní text explicitně prohlašuje, že Jób v ničem nezhřešil, nezhřešil ani jediným slovem, a neobvinil Boha z ničeho špatného. V závěru pak Bůh svého spravedlivého služebníka Jóba odmění, navrátí mu veškerý majetek, a dá mu jej dokonce víc, než původně měl (42:12). Dal mu nové děti, krásné dcery (42:15), a Jób nakonec zemřel stár, a nasycen životem. (42:17)

Dle prozaické části s Jobem jeho přátelé soucítí, a mlčky s ním nesou jeho utrpení: „Sedm dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo.“ 2:13

Veršovaná část ovšem líčí Jóba dramaticky jinak. Jób své utrpení vůbec nenese pokorně, právě naopak. Neustále si stěžuje, pyšně vyhlašuje svoji absolutní nevinnu

„Jsem ZCELA RYZÍ, nijak jsem nechybil,
jsem nevinný a nemám hřích“! (33:9)

což je zásadní rozpor s křesťanstvím, podle kterého není bez hříchu naprosto nikdo. Obviňuje Boha z nespravedlnosti ( „On hubí bezúhonného spolu s bídákem!“ 9:22) a chce se s ním dokonce „soudit“, hádat, aby se mu Bůh musel ze svého jednání zpovídat! („Neodsuzuj mě předem – tak Boha oslovím – z čeho mě obviňuješ, prozraď mi.“ 10:2 i jinde). „Potom mě vyzvi, ať se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích!“ (13:22,23, mluví Job)

A jinde: (27:2-6)
„Při Bohu živém, který mi upřel právo,
při Všemohoucím, jenž naplnil mě trpkostí,…
V žádném případě vám nedám za pravdu,
své bezúhonnosti se jakživ nezřeknu.
Trvám na své nevině – té se nepustím,
po celý život mám čisté svědomí!“

Jobovi přátelé

Jobovi přátelé naproti tomu ve veršované části vůbec nemlčí, ovšem mluví mnohem rozumněji než on.

Elifaz Temanský říká: 4:7

Zhynul snad někdy nevinný?
Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví?

No, Elifaz možná vidí svět až příliš růžově, ovšem zjevně má Boha za spravedlivého, a má ohledně něj nemalé ideály.

Pokračuje Elifaz (5:6,7)
Zlo totiž jen tak z prachu nevzchází,
trápení ze země samo nepučí –
to přece člověk plodí trápení,
tak jako jiskry vzhůru létají.

No nepodepsal by toto každý křesťan?

A ještě Elifaz: (5:17,18)
Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh!
Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!
On udeří, však také ošetří,
zraní, svou rukou však uzdraví.

Rozumné a pravdivé, ne?

Bildad Šuchský říká Jobovi: (8:2-4)
„Jak dlouho budeš takhle mluvit?
Tvé řeči jsou podobné vichřici!
Copak Bůh spravedlnost poruší?
Copak Všemohoucí právo převrací?
Pokud tvé děti proti němu zhřešily,
vydal je moci jejich vin.

Který křesťan by proti tomu mohl co namítat?

A dále Bildad Šuchský (8:5-7)
Budeš-li ale pilně hledat Boha
a Všemohoucího prosit o milost,
budeš-li čistý a poctivý,
hned zase začne nad tebou bdít,
rozkvět tvých statků znovu obnoví.
Tvé počátky budou nicotné
oproti hojnosti, jež čeká tě.

Když Jób neustále pyšně deklaruje svoji absolutní nevinnu a bezhříšnost (např. 13:22-23), a chce předstoupit před Boha a osobně se před ním ze svých údajných hříchů hájit, Elifaz Temanský se na něj už zlobí:
Čím ses tak nechal unést v srdci,
co ti tak zatemnilo oči,
že proti Bohu obracíš svůj hněv
a z úst vypouštíš takovouto řeč?

Bůh vstupuje do hry

Na konci veršované části dává Bůh zapravdu Jobovým přátelům. Sám do jejich rozmluvy vstoupí, a Jóba zadupe do země:

38:2-7
„Kdo to zatemňuje mé záměry
řečmi, v nichž není poznání?
Jako muž si teď vyhrň rukávy,
budu se tě ptát a ty mě poučíš:
Kde jsi byl, když jsem zemi založil?
Jen pověz, když tomu rozumíš.
Kdo určil její rozměry? To jistě víš!
Kdopak ji mírou přeměřil?
Do čeho jsou zapuštěny její základy?
Kdo položil její kámen úhelný,
když jitřní hvězdy sborem zpívaly
a všichni Boží synové jásali radostí?

Bůh Joba zpražil: JÁ jsem suverén, a ty nejsi nic. A pokračuje:

40:2,7-10
„Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít?
Kdo obviňuje Boha, ať na to odpoví!“

„Jako muž si teď vyhrň rukávy,
budu se tě ptát a ty mě poučíš:
Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit?
Chceš mě odsoudit, abys byl bez viny?
Máš sílu jako Bůh ve svém rameni?
Zahřímáš hlasem jemu podobným?
Zkus se ozdobit velebnou vznešeností,
obleč se do slavné nádhery!

Bůh potvrzuje, že se s ním Jób chtěl přít, a že ho obviňoval, a logicky a přirozeně to v podtextu označuje za politováníhodnou troufalost. Opět zdůrazňuje, kdo je on, a co je ve srovnání s ním Jób. Boží argumentace je tedy zřejmá: NEJSEM povinen ti vůbec nic vysvětlovat, a ani to dělat nebudu. To ty ses provinil, že jsi proti mně mluvil. Padni do prachu, a pokoř se přede mnou.

A Jób se v závěru veršované části také patřičně kaje: (42:2-6)
„Uznávám, že jsi všemocný
a že nic nepřekazí tvé úmysly.
Ptal ses: ‚Kdo to zastírá mé záměry,
a přitom nemá poznání?‘
Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí,
o tajemstvích, jež jsou nad mé chápání.
Řekl jsi: ‚Poslouchej a já promluvím,
budu se tě ptát a ty mě poučíš.‘
Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti,
teď tě však na vlastní oči spatřuji.
Proto se pokořuji –
v prachu a popelu činím pokání!“

A to je konec veršované části.

Následuje ovšem pokračování prozaické části, čímž vzniká podivný celek. Na rozumně mluvící Jobovy přátele se Bůh rozzlobí:
„Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job ať se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestám. Nemluvili jste totiž o mně pravdivě jako můj služebník Job.“ (42:7,8)

Co? O čem to Hospodin mluví? Mluví o tom příběhu, který jsme právě dočetli? Když pomineme docela legrační okolnost, že Bůh explicitně žádá aby mu byla obětována zvířata – pak co vlastně odpouští Jobovým přátelům, jaké nepravdivé výroky o Něm? Proč se na ně tak hněvá? Netuším. Zřejmě proto, že jim mělo dojít, že Bůh může klidně trestat i nevinného, třeba když má slabou chvilku při laškování se Satanem. Třeba proto, že říkali, že Bůh je spravedlivý a nevinného by netrestal.

Chování pyšného a naparujícího se Joba naproti tomu ocení a vyzdvihne, jak jsem již popsal výše, s tím, že „o něm mluvil pravdivě“. Hm.

Ehrmanovo řešení

Bart Ehrman v knize, o které jsem mluvil výše, uvádí poměrně přirozeně vypadající řešení tohoto paradoxu: veršovaná část a prozaická část jsou původně části dvou různých verzí příběhu o Jobovi s různým obsahem a odlišným vyzněním. Z prozaické části ve výsledné knize Jób chybí střed, a proto se dnes už nedozvíme, čím podle originálního textu Jobovi přátelé Hospodina tak nahněvali. Veršované části pro změnu chybí úvod, který byl neznámým redaktorem nahrazen úvodem části prozaické.

Co se týká samotného problému zla, odpověď prozaické části je, že nás Bůh testuje. Zkouší naši víru. My musíme vytrvat, pokorně vydržet a zůstat s Bohem – a on nám nakonec vše vynahradí.

Veršovaná část řeší problém zla jinak: je to věc mimo lidské chápání, a nemůžeme porozumět Bohu, proč na nás zlo sesílá, a hlavně bychom se o to neměli ani snažit. Bůh je suverén, on může, a tak to prostě je. My nemáme co Boha žádat ani jej prosit, aby nám cokoliv vysvětloval.

Závěr

Shrňme tedy stručně otázky, které jsou na stole za předpokladu inspirovanosti knihy Jób Duchem Svatým:

Proč je v textu Satan líčen, jako respektovaný člen Božího shromáždění, svým způsobem jeho poradce? Proč má Bůh potřebu Satanovi vůbec něco dokazovat, a proč kvůli tomu zničí Jobovi část života, a zabije jeho sluhy a děti? Jak o sobě může Jób opakovaně prohlašovat, že je bezhříšný, když nikdo není ani zdaleka bezhříšný? Jak může Bůh Jobovo pyšné a vůči Bohu ofenzivní vystupování nakonec ocenit? Naproti tomu, co řekli Jobovi přátelé o Bohu špatného, zač si vysloužili Boží hněv? A nakonec – jaké je tedy řešení problému zla? Proč se spravedlivým lidem děje zlo – platí řešení prozaické části, nebo veršované části, nebo někdy to a v jiných případech ono? Nebo platí mnohem pozdější řešení křesťanské, že viníkem Zla je Satan, pán tohoto světa, to Satan nám ubližuje (zdůrazněme, že v knize Jób Jobovi ubližuje Bůh, nebo přinejlepším Satan s Božím svolením a s tím, že za to Bůh přebírá plnou odpovědnost), a Bůh (Kristus) jednoho dne přijde a zasáhne v náš prospěch, a se Satanem a jeho věrnými skoncuje?

3,915 thoughts on “Jób

 1. Azazel

  Já toho Guru Járu prostě miluju 🙂 je to novej Ježíš, díváte se na Novu? 🙂 On je nový Ježíš 🙂 a učí nás lásku (+ háčkování)

  1. Azazel

   takhle nějak začíná každá sekta či církev, začal tak i Ježíš, jestli existoval 🙂

 2. Objasnitel

  Foxy: Samozřejmě, že věřím na Satana… kdybych v něj nevěřil, tak by bible neměla žádný smysl a Ježíš by neměl žádnou úlohu a pak by Bible byla pro mě tím, čím je pro vás – beletrií … židé ve starém zákoně dokonce spojovali činy Boha s ďáblem v jedno, protože chtěli vypíchnout svrchovanost jediného Boha. Ale Nový zákon rozlišuje Boha a Satana zřejmě a jasně. A celý starozákonní příběh je završen. Byl Bůh a jeho stvoření všeho, ďábel svedl lidskou rasu – vládl ji (a ještě vládne stále) – Bůh si vybral pannu (novou Evu) a vtělil do ní svého syna – boží syn se nechal světem ďábla zabít a povstal jako král nového království – království vytržených z moci ďábla nebo-li boží království. Satan prohrál a ztrácí vliv nad všemi kdo věří v Ježíše, neboť ty se stávají opět dětmi Boha. Po tisících letech zatracení všech národů světa přinesl Ježíš spásu lidem na tisíce let dopředu.

  Jidáš byl silně vázán na prachy a kradl ze společné kasy. Satan si ho vybral a zneužil jeho slabosti – nabídl mu prachy za zradu. Jidáš kývl. Jeho volba a Ježíš nezasahoval do svobodné vůle stejně jako Bůh. Ježíš je zatím jediný v historii, který nikdy nekývl Satanovi na žádnou nabídku – i když mu Satan jako pán světa nabízel všechna království té doby a mohli kralovat světu. Ježíš mohl úplně cokoliv (neboť měl o dost větší moc než ďábel), ale chtěl demonstrovat, co je pravda – být pokorný a nepovyšovat se nad tvrůce. Přesný opak Satana a jeho světa (i současného).

  1. Azazel

   To co jsi napsal o tom pinďourovi a pod. svědčí o tom, že směřuješ do pekla, jsi v područí Satana, který tě ovládá skrze Ježíše Krista, tedy skrze falešného proroka, jak učí židovská víra, ta jediná pravá víra, mesiáš má teprve přijít, na konci věků, ne někdy v “půlce”

   shalom 🙂

   1. Azazel

    Ať žije Rabi Löw a jeho materialistický Golem, symbol hmoty!!!

    Ať žije Lucifer, nositel světla poznání !!!

   2. Objasnitel

    A co za zlo se skrývalo v mém porýpnutí? 🙂 Zlo se skrývá v jiných věcech drahý pane nepokorný. A na tebe jsem se kamaráde zaměřil, protože z tebe na dálku cítím tu tvoji medvědí službu co vykazuješ zlu. Nejsem bez hříchu, samozřejmě že ne, ale mám jen jediného pána a ten není z tohoto světa hříchu a proti němu nikdy nevyhraješ.

   1. Azazel

    nezapomeň, že trpí i děti co nemají zrovna velkou svobodnou vůli, že trpí zvířata, dokonce ta, která člověk ani nevidí, nemůže jim pomoci – to vše je nadbytečné satanovo utrpení, které neslouží ke “zkoušení” člověka, ale jen k bolesti, je to bolest navíc, nepotřebná pro zkoušku člověka!

    A tenhle Satan to dělá s božím svolením? uffff 🙁 🙁

    1. Jarda

     Papež vydal “ekologickou” encykliku a je za to velice chválen. Autoři píší, že tvorstvo je Božím dílem. Jiní autoři zase tvrdí, že Svět je v moci Satana.
     Takže jak z toho ven?

     1. Objasnitel

      Zvířata nebyla vystavena pokušení jako člověk. Nezvolila si cestu dědičného hříchu. Byla stvořena pro člověka a od počátku se jejich úděl nezměnil. Jsou dědictvím, o které se máme starat.

     2. Azazel

      Ale že se mezi sebou zabíjejí a mají nervovou soustavu a trpí jako my lidé, to už nevadí? 🙁

    2. Objasnitel

     Bůh dal mantinely. Satan může trýznit, ale jen do určité meze. Jeho moc je omezena. Nic není v takové míře, aby to bylo nad lidské meze.

     1. Azazel

      Viděl si umírat děti v křečích, viděl si umírat zvířata v křečích (proč zkouší zvířata nebo děti, když nemají valné ponětí o “boží” morálce?), viděl si přírodní pohromy? Jak někdo uhnije za živa? To hrozné mučení nemocemi?

      To ty teď mluvíš jako Satan, asi si vyznavač satanisty Ježíše, který se postavil Zákonu a židovské knize knih!!!!

 3. Azazel

  objasnitel :

  To ty teď mluvíš jako Satan, asi si vyznavač satanisty Ježíše, který se postavil Zákonu a židovské knize knih!!!!

  🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

  1. Azazel

   Správně že toho fašistu Ježíše ukřižovali, jestli kdy žil, byl to revolucionář a chtěl Židy odvést od pravé víry, mesiáš přijde až na konci věků, ne v “půlce”!!!

 4. Azazel

  Odcházím jako naprostý vítěz, špagetové monstrum budiž mým svědkem, ó veliký Antitheisto !

  dobrou noc všem a zase zítra (možná) 🙂

  1. Objasnitel

   Jenom jeden jediný je vítěz – Ježíš. Syn živého Boha. Výhonek z rodu Davidova, jehož kříž je symbol vítězství nad zlem. Nikdy tvá výhra nebude jako jeho, ať si myslíš co si myslíš.

   1. treebeard

    Ježiš je výhonkom rodu Dávidovho? To Duch Svätý bol Dávidov potomok?

    PS: Prečo Ježiš vyzval Satana aby vstúpil do dovtedy nevinného Judáša?

 5. Jarda

  “Věřící křesťan chce ve svém životě Ježíše Krista následovat a jemu se připodobňovat. Pokud by Krista pouze imitoval, stal by se jeho směšnou karikaturou a následně pokrytcem, který není schopen dostát svým představám o sobě samém.
  Jeden způsob, jak Ježíše účinně napodobit, ale existuje! Netkví v kopírování jeho vnějšího chování. Spočívá v otevření se stejnému zdroji, z jakého čerpal i Ježíš: otevření se Duchu Božímu. Tak jako Duch Boží vedl Ježíše v jeho jedinečném poslání, tak i nás Duch Boží může vést v našem jedinečném a neopakovatelném životě. ”
  http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Jezise-nelze-kopirovat-ani-imitovat.html

  Není to zajímavé? Duch Boží (nebo Svatý??) je přece ten samý Bůh jako Ježíš?! Jak tomu tdy rozumět?

  1. treebeard

   Pripomína mi trest na vojne: tri hodiny poradovky. “Velím si sám, vpravóóó vbok! 😀

 6. svatahmota

  Buď všechny (nenásilné) víry nebo žádné, tak tak:

  “Satanisté chtěli Bafometa v parlamentu, soud nařídil odnést i desatero

  Spolek amerických satanistů odhalil v Detroitu sochu okřídleného muže s kozlí hlavou. Bronzový Bafomet, který je pro ně zpodobněním ďábla, měl původně stát před parlamentem v Oklahomě, plány nakonec satanistům překazil soud. Rozhodl, že do vládních budov nepatří náboženské symboly. Zmizet tak ovšem musí i desatero přikázání. ”

  http://zpravy.idnes.cz/bafometova-socha-a-desatero-v-usa-d4n-/zahranicni.aspx?c=A150728_085835_zahranicni_mlb

  😀 😀

  1. TvojOponent

   Prečo na námestí v Prahe nepostaviť sochu sekulárneho humanistu Hitlera? Bol snáď horší, ako Bafo? 🙂

   1. treebeard

    Bol horší. Neviem o ničom zlom, čo by (neexistujúci) Bafomet vykonal 😉

    Potrebuješ sa takto strápňovať? Robí ti to dobre?

    1. TvojOponent

     Potom vôbec nerozumiete biblickým a historickým podobenstvám. => strápňovanie je na vašej strane. Ale je mi trápne vás o tom oboznamovať 🙂

     1. treebeard

      Bafomet je vymyslená postava, ktorej uctievanie pripísali Templárom v monsterprocese proti nim. Je možné, že ide o skomoleninu slova Mohamed.

      Kde je tam podobenstvo?

 7. Jarda

  Nedá mně, abych to sem nedal:

  “Komunismus by v mírových podmínkách fungující industriální společnosti nikdy nemohl zvítězit. Na to je příliš iracionální, rozdělující a díky své ideologické zátěži dokonale neschopný inovací. V podmínkách krize a konfliktu, při polarizaci diskuze a nárůstu strachu z neznámého ale kvete jakákoliv radikální zkratka. Od ztráty dominantní víry v Boha a posléze i v panovníka koncem 18. a začátkem 19. století je recept na zfanatizování masy lidí banálně jednoduchý. Vědecky znějící hantýrkou se vykreslí nepřítel a vysvětlí kořeny domnělého nebo i skutečného traumatu.”

  A to jako v dobách, kdy víra v Boha byla ve společnosti dominantní, se masy lidí nedaly zfanatizovat?

  http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=25675&utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-1

  1. treebeard

   V dobách viery v Boha sa spoločnosť fanatizovala “za správnu vec”, napr. za vyvraždenie Filištínov.

 8. Jarda

  Zajímavá zpráva:

  ” A právě v této době přichází z Portugalska požadavek o zasvěcení Ruska Nejsvětějšímu Srdci Ježíše a Panny Marie, který kdyby byl splněn, skončilo by v Rusku pronásledování a bolševické bludy by se nerozšířily do celého světa. Tento požadavek přednesl v létě 1930 papeži osobně zpovědník sestry Lucie otec Goncalves. A v srpnu 1931 si náš Pán sestře Lucii stěžuje, že jeho prosba nebyla vyslyšena.”
  http://www.tedeum.cz/5_2010/kindlerova_otec_ciszek_052010.htm

  Podle jiných zpráv si stěžovala P. Marie. Rusko dodnes jejimu srdci zasvěceno nebylo. Je zajímavé, že ani takový její ctitel jako byl JP II. ji neposlechl.
  Jenže nyní už v Rusku bolševici nejsou. Tehdy při svém zjevení v r. 1917 P. Marie řekla, že Rusko své bludy nerozšíří. Dokud trval SSSR, mluvilo se o “bolševických” bludech. Naní se mluví o bludech “pravoslavných”. Kdyo z toho má být moudrý!

 9. Jarda

  Zajímalo by mě, kolik asi posluchačů se cestou ze studia zastavilo v kostele aby se tam setkalo s Pánem, Ježíšem, Bohem, kolik z nich s nadšením poslouchlo mons. Bezáka a jiné slovenské biskupy, kteří jsou pozemskýámi zástupci pravého Boha. A kdožví, kolik vědců chodí do kostela setkat se tam s Pánem.

  https://www.youtube.com/watch?v=msrX473NVLo

  1. treebeard

   Pokiaľ pán farár za niečo stojí, tak veriacich pred Ivom Aštarom Bendom vystríha. Kdesi na Turci ho údajne zbožné ženičky zbili palicami. Ale možno je to iba legenda.

 10. Azazel

  Ne není to pravda, neuznávám Gödela ani jeho důkaz boha, uznávám logiku a Russella, čili co říkáte není pravda

  východisko nemusí být metafyzické a intuitivní, ale logické a ověřené. Dokázal jsem to na příkladu „myslím tedy jsem“

  Kdo na ty Gödelovské pro-náboženské nesmysly o neověřitelných axiomech přistoupí, přistoupí tak na jakékoliv nesmysly i na jeho důkaz boží, jelikož stačí neověřitelné východisko dobře zpracovat a vyjde vám co chcete…

 11. Jarda

  Přetáhnu sem můj příspěvek z jiné diskuze:

  Nedá mi, abych se ještě nevrátil k článku M.O. Váchy: http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Vytvorily-muj-rozum-nerozumne-a-sily.html, protože jsem přesvědčený, že velice pěkně demonstruje, jak i u velmi vzdělaného člověka víra ovlivňuje logiku myšlení.
  …………………..
  Dr. Vácha si zřejmě vůbec neuvědomuje (neodváží se pomyslet?), že i on, jako věřící, žije v podobně “absurdním” světě. Nedovede vysvětlit, proč Vševědoucí Bůh několik desítek let, ale i jen dnů či hodin, “prověřuje” člověka, zda Mu uvěří a bude plnit jeho vůli. Neumí vysvětlit, proč věřící tak vehementně bojují proti antikoncepci a potratům u nevěřících, heretiků, komunistů, dokonce i bolševiků, když dle učení církve jdou potracené děti přímo do nebe. Naopak když dospějí a neuznají-li Ježíše za svého Pána, propadnou peklu. Co je tedy lepší?
  Dr. Vácha pracuje ve zdravotnictví a vůbec si asi nepřipouští myšlenku, je-li léčení nemocných v souladu s Boží vůlí. Vždyť: “Koho Pán Bůh miluje, toho kříž(k)em navštěvuje!”
  Neumí vysvětlit, proč Všemohoucí Bůh neochrání své vyznavače a služebníky.
  A co je nejpodstatnější, neumí vysvětlit, proč Bůh o sobě neposkytuje dostatek informací, abychom o jeho existenci věděli.
  Nakonec i on, podobně jako prof. Halík, skončí u “tajemství”!
  http://www.osel.cz/8333-zeptejte-se-sveho-kneze-8-rozhovor-s-rostislavem-klimtem.html

  1. TvojOponent

   Prečo ateisti chcú žiť morálne, prečo chodia do školy a pracujú, keď aj tak všetok život na Zemi raz skončí v žiari rozpínajúceho sa Slnka? A prečo tak bojujú proti náboženstvám, keď to z pohľadu ateizmu skončí rovnako nezmyselne?

   Prečo ateista chce, aby mu priateľka bola verná? Veď keby ju mal rád, tak by jej doprial sex a rozkoše s inými mužmi.

   Prečo ateisti majú problém zrovnoprávniť aj polygamiu, keď homosexualitu akceptujú? Prečo by ženy nemohli rodiť deti za peniaze pre pedofilov? Prečo by ženy nemohli rodiť deti pre kliniky zaoberajúce sa transplantáciami? Čo je zlé na zhodení atomovej bomby na akýkoľvek region, ak to uľahčí ťažbu surovín a podnieti ekonomický rozvoj? Prečo by som ja nemohol vášmu dieťaťa vypichnúť oči, ak mi bude spôsobovať potešenie smrteľný krik vášho decka? Prečo nezrušiť nemocnice a nechať chorýcxh zomierať v duchu evolúcie – nech prežijú len tí, čo na to majú a slabí nech pochcípajú? Prečo nejesť ľudské mäso, keď sa je mäso hovädzie? Prečo nepostaviť na piedestál sekulárneho humanistu Hitlera, keď holokaustom bojoval proti preľudneniu planéty?

   1. treebeard

    Hodne hlúpe otázky 😉

    To, čomu hovoríme morálka, vzniklo z ľudskej povahy a z toho, čo je pre spoločnosť na danom stupni vývoja praktické. Ono tá hlavná múdrosť judaizmu “nerob iným to, čo nechceš aby robili oni tebe”, je skrátka praktické a vyhovujúce ľudskému spôsobu myslenia.

    BTW, v detailoch, občas aj hodne dôležitých detailoch, sa morálka mení. Morálku Starého zákona dnes už považujeme za obludnú, hoci ju údaje vyslovil sám Boh.

    Snažíme sa urobiť si svoj život lepší, pretože ho chceme prežiť v rámci možností príjemne a bezbolestne. V tomto máme nad veriacimi jednoznačne navrch, pretože my vieme, že po skončení života nám už nikto nič iné neponúkne. To skôr náboženstvá sú schopné ľudí nútiť zlé veci s tým, že na druhom svete budú za svoju poslušnosť odmenení večnou blaženosťou.

    Tvoja túžba po zmysle života/smrti je smiešna. Nič také ako komplexný zmysel celého života, vrátane smrti, neexistuje. Zmysel majú len jednotlivé časti ľudských životov a ešte aj ten zmysel je len subjektívny. Každému však subjektívny zmysel bohato stačí. A pokiaľ ho nenájde, pácha samovraždu alebo trpí.

    Prečo ateista chce, aby mu bola priateľka verná? Pre to isté ako veriaci. Pre svoje ego. A ateista je väčšinou schopný neveru odpustiť vo väčšej miere ako kresťan, hoci ten má odpúšťanie v popise práce. Určite je ateista schopný neodsudzovať aspoň neveru u cudzích ľudí. Náboženstvá učia, že aj u cudzích ju máme trestať smrťou alebo aspoň považovať za hriech, hoci o pozadí tej nevery nič nevieme.

    Polygamiu akceptujú niektoré náboženstvá. Ako je to možné? 😀 Polygamia je dnes v Európe nepraktická, pretože sa rodí zhruba rovnaký počet mužov a žien. Keby ženy patrili len boháčom, viedlo by to k napätiu v spoločnosti. Takže máme zákony, ktoré nás čiastočne nútia zachovávať monogamiu (nie absolútne). Kedysi bola polygamia praktická – muži hynuli vo vojnách. A u iných národov zas vznikla polyandria, pretože dospelých žien bol nedostatok (napr. kvôli infanticíde, ktorá zas mávala celkom praktické príčiny – rodina potrebovala čo najskôr náhradného živiteľa – lovca a bojovníka).

    Rodenie detí za peniaze pre pedofilov sa nerobí preto, lebo nikto sa nechce stať otrokom. A tak nerobí iným to, čo nechce, aby iní nerobili jemu. Rodenie detí pre transplantácie? Nikto nechce, aby mohol byť bez svojho súhlasu využitý pre transplantácie ani aby mu mohlo byť ukradnuté dieťa na takýto účel. Na zhodení atómovej bomby časť ľudí nič zlé nevidí, vrátane kresťanov. Ale situáciu, v ktorej by to podnietil ekonomický rozvoj, si neviem pedstaviť, skús ju načrtnúť. Obávam sa, že bude strašne vykonštruovaná a nereálna. Vypichnúť oči cudziemu dieťaťu nemôžeš preto, lebo (takmer) nikto nechce aby jeho dieťaťu niekto oči vypichol. Takže opäť si nerobíme navzájo to, čo nechceme (plus evolučný mechanizmus – náklonnosť všetkých cicavcov k cicavčím mláďatám).

    Nemocnice nezrušíme preto, lebo ich môžeme potrebovať aj my. Nikto si nie je istý, že on bude bohatý a zdravý až dosmrti. V kresťanských časoch tie nemocnice fungovali horšie – počas morových epidémií často kňazi, ktorí ich mali prevádzkovať, utiekli ako prví. Ľudské mäso nejeme a holokaust neschvaľujeme tiež preto, lebo nechceme aby sa to mohlo prihodiť nám.

    1. TvojOponent

     Myslel som si. Napriek tomu, že sa definujete ako ateista, máte morálku abrahámovskú. A na hlúpe otázky nedokážete odpovedať v duchu ateizmu, evolucionizmu a darwinizmu.

     Napríklad toto, citujem vás: “…Ľudské mäso nejeme a holokaust neschvaľujeme tiež preto, lebo nechceme aby sa to mohlo prihodiť nám…”

     TO: Kuracie mäso jete, Znamená to, že chcete skončiť na pekáči ako tie nevinné operené tvory bez vyznania? 🙂

     Alebo: “…Rodenie detí pre transplantácie? Nikto nechce, aby mohol byť bez svojho súhlasu využitý pre transplantácie ani aby mu mohlo byť ukradnuté dieťa na takýto účel…”
     TO: Najväčšia potratárska spoločnosť v USA rozoberá deti na súčiastky a ich orgány predáva na objednávky. Rovnako tak prijíma objednávky na orgány, pričom potratári sú inštruovaní, ako šetrne dieťa dostať von z maternice tak, aby boli orgány životashopné. Zdroj: https://sites.google.com/site/tvojoponent/protibozenstvo/liberalizmus/liberalizmus—zrkadlenie-v-spolocnosti-03

     Viete, moje hlúpe otázky vás nútia zľaviť zo svojich nárokov na morálku. Hitlerizmus je dejinná skúsenosť s fungujúcou ateistickou spoločnosťou privedenou do extrému.

    2. TvojOponent

     Alebo, citujem vás: “… Morálku Starého zákona dnes už považujeme za obludnú, hoci ju údaje vyslovil sám Boh…”

     TO: Nuž potom budete musieť pristúpiť k schváleniu protižidovských zákonov, lebo sa títo riadia morálkou SZ. Lenže, nie je to také jednoduché a pomôžem si štatistikou. V histórii štátu Izrael boli vykonané dve popravy. Dodatočne sa ukázalo, že druhý popravený (za vlastizradu) bol nevinný. Len pre zaujímavosť – prvým popraveným bol akýsi pán Eichman, ateista.
     Popravy v Česku sa tešili mimoriadnej obľube. Za 1.ČSR bolo popravených 20 osôb z viac ako 400 odsúdených na trest smrti. Po nástupe národného socializmu bolo za cca 6 rokov popravených viac ako tisíc osôb. Po vojne do roku 1948 cez 700 (mimochodom je to štatisticky viac ako za pána Hitlera. Od nástupu organizovaného politického ateizmu v Čechách sa popravovalo tiež jedna radosť – len z politických dôvodov to bolo 248 osôb. Prepočet a porovnanie v percentách si urobíte aj sám – na jednej strane 2 popravené osoby v štáte riadiacom sa SZ, na druhej sekulárny český štát so stovkami zavraždených.

     Vrátim sa ešte k SZ a dovolím si zacitovať iný zdroj:
     Jedním z důvodů pro zřídkavé používání trestu smrti v Izraeli je židovské náboženské právo. Biblický zákon sice výslovně nařizuje trest smrti pro 36 trestných činů, od vraždy a cizoložství k modlářství a znesvěcení soboty. Přesto židovští učenci od počátku letopočtu vyvinuli dosti omezující pravidla, aby se zabránilo odsouzení nevinných a od trestu smrti se tak v praxi de facto upustilo.

     Ešte nejaké výhrady voči SZ? 🙂

     1. treebeard

      Židia sa starozákonnou morálkou neriadia. Nemám nijakú vedomosť, žeby za posledných tisíc rokov ukameňovali človeka za zbieranie dreva alebo žeby upaľovali čarodejnice alebo žeby mali otrokov a zaobchádzali s nimi podľa odporučení pána Božka. To kresťania robili menej dávno.

      To však nič nemení na veci, že Boh Starého zákona je obluda a jeho prikázania sú nemorálne. To svedčí len o tom, že ľudská morálka sa vyvíja dokonca aj NAPRIEK viere a Biblii. Pokiaľ by sme sa riadili vierou, tak čarodejnice upaľujeme dodnes.

      “Dieťa, ktoré by udrelo jedného z rodičov, musí zomrieť.”

      “Ak niekto udrie otroka a ten zomrie, bude potrestaný. Ak však otrok prežije deň-dva, nebude potrestaný, leboten otrok je jeho majetok.”

     2. TvojOponent

      😀 Vidím, že máte medzery. Budeme na nich pracovať. Starý zákon je posvätnou knihou židov a volajú ju Tóra.
      Pozastavujete sa nad vlastníckym prístupom k otrokom a nemáte výhrady k rozhodnutiu ženy zýabiť svoje dieťa napriek tomu, že argumentuje rovnako – je to jej vec (=majetok)
      A rovnako tak majiteľ psa môže nechať svojho psa utratiť len tak, z rozmaru, hoci je pes tiež živá bytosť a navyše bytosť bez vyznania…Lebo je to jeho majetok. Hoci prašivý pes a ateista je tá istá kategória – zviera.

     3. treebeard

      Vidím, že si typický kresťan, o Biblii nevieš takmer nič, logika tiež nič moc…

      Starý zákon pozostáva zďaleka nielen z Tóry (Tóra je len názov tzv. piatich kníh Mojžišových) a vôbec netuším, čo ťa pohlo k tomu, aby si mi názov Tóry zvestoval (s tým, čo som napísal, to nijako nesúvisí).

      Nepoznám prípad, v ktorom by tvrdila, že embryo je jej majetok. Ženy len tvrdia, že to embryo je závislé na ich tele a predstavuje preň záťaž aj nebezpečenstvo. A okrem toho zvyčajne tvrdia, že by sa o to dieťa nedokázali náležite postarať.

      Momentálne je naša morálka ďalej než tvoja, takže psov netýrame. Ale áno, psa je možné nechať utratiť. To dokonca ani Starý ani Nový zákon nezakazujú.

      PS: Ja ťa považujem za Homo sapiens, hoci inteligencia je u teba hodne skrytá.

     4. Jarda

      treebeard says:
      Židia sa starozákonnou morálkou neriadia. Nemám nijakú vedomosť, žeby za posledných tisíc rokov ukameňovali človeka za zbieranie dreva alebo žeby upaľovali čarodejnice alebo žeby mali otrokov a zaobchádzali s nimi podľa odporučení pána Božka. ……

      To nebyla SZ morálka, to byly Jahveho příkazy a nařízení! A tím, že Izraelci, kteří se k Jahvemu stále hlásí, tato nařízení neplní, svolávají na sebe Boží trest. Někteří židovští rabíni tvrdí, že holokaust byl právě takovým trestem za nedodržování Božích zákonů.

      Eichmann byl katolík!

     5. Jarda

      TvojOponent says:
      Pozastavujete sa nad vlastníckym prístupom k otrokom a nemáte výhrady k rozhodnutiu ženy zýabiť svoje dieťa napriek tomu, že argumentuje rovnako – je to jej vec (=majetok)

      Věřící rádi zdůrazňují, že dítě je samostatný člověk, takže matka nesmí jít na potrat. No dobře. Jenže ten “člověk” je v podstatě parazitem v jejím těle. Má matka povinnost vyživovat svého parazita, zvláště, když byl do ní nasazen násilím? Nemá právo požadovat, aby z ní byl odstraněl a žil si, když je samostatný, sám a podle svého?

     6. Jarda

      treebeard says:
      Momentálne je naša morálka ďalej než tvoja, takže psov netýrame. Ale áno, psa je možné nechať utratiť. To dokonca ani Starý ani Nový zákon nezakazujú.

      Byli to právě věřící kteří tvrdili, že zvířata, protože nemají duši, nemohou cítit bolest. Takže když vřeštěla když jim výzkumníci uřezávali pacičky, že to nebylo bolestí, ale pouhá reakce drážděných nervů.

      Když se ve Rwandě vraždili Hutuové s Tutsii, také kluci, kteří mačetami usekávali ručičky malým dětem tvrdili, že malé děti bolest nepociťují.
      A nejen ve Rwandě. V USA je rozšířená praxe mužské obřízky porováděná hned novorozencům. Na netu koluje video ukazující lékaře který dobrých 5 min. opižlává novorozenci pindíka, dítě už ani vřeštět nemůže, ale lékař a otec jsou v pohodě – dle jejich – odborné – víry tak malé dítě bolest necítí!

     7. Objasnitel

      Hmota vládne jen těm, kdo se nechaj. 😉 Ti co žijou v klášteřích jsou krajně divný, že? Nevytvářejí hmotné statky. Jen se modlí. Spravují království a rozšiřují ho evangelizací dál – tomu kdo se nechá. Kostely jsou útočištěm toho království. A proč mají křesťané ten divný úchylný úsměv a chovají se jako děti? Protože jsou dětmi v božím království. Dnes je svátek sv. Kláry. Šlechtičny, která se vzdala hmoty a blahobytu a stala se chudou a pokornou jako František z Asisi. Byla divná, co? 😀

     8. Azazel

      “Hmota vládne jen těm, kdo se nechaj”

      takže ty nepodléháš gravitaci, to se jako vznášíš ve vzduchoprázdnu nebo co? 🙂

    3. treebeard

     Morálku nemám Abrahámovskú. Abrahám ju nevynašiel. Je to skrátka prirodzená ľudská morálka.

     Grécka morálka, napr. predbiehala židovskú o stáročia a v základných rysoch bola rovnaká. Ako je to možné, bez krutého Jahveho, ktorý ju Abraháma naučil pomocou žartíku s jeho synom? Ako je možné, že na monogamiu prišli aj budhisti alebo hinduisti? Ako je možné, že ani oni nevypichujú deťom oči?

     Kuracie mäso jeme, pretože sa so sliepkami neidentifikujeme (je to iný druh, ba aj iná trieda) a vieme, že sliepky nemajú možnosť nás dať na pekáč. A celkovo o zvieratách platí, že vieme, že keby mali možnosť nám ublížiť, tak nám ublížia. Preto okrem pár aktivistov sú naše ohľady voči zvieratám neveľké. Tie náboženstvá, ktoré veria v prevteľovania, zvieratá nezabíjajú, pretože nechcú, aby ich po prevtelení niekto zabil.

     Embryo nie je dieťa. Tam má naša morálka v súčasnosti hranicu. A má ju preto, lebo väčšina rozmýšľajúcich ľudí nepovažuje možnosť, žeby ich niekto pred narodením zabil za hrozbu a ani za nehumánny akt. Ak by ma niekto zabil bez toho, aby som o tom vedel, považoval by som to za prijateľné, ak už nie priamo za dobrodenie. Nemám nič ani proti tomu, aby po prípadnej náhlej smrti boli moje orgány využité pre transplantácie.

     Tvoje otázky ma nenútia zľaviť z ničoho. A Hitler bol katolík, ktorý až do smrti veril v Prozreteľnosť.

     1. TvojOponent

      Katolíci neveria v Prozreteľnosť, ale veria v Boha. Hitler bol katolík formálne, možno ako aj vy. Zato iní prominenti nacizmu boli ateistami ako repa. Napríklad taký pán Adolf Eichman.
      Povedzte mi, ako mohol katolík Hitler zosmiešňovať kresťanstvo? To robia len ateisti. 🙂

     2. treebeard

      Kresťanstvo zosmiešňujú aj veriaci, napr. moslimovia. A katolicizmus zosmiešňujú aj mnohí kresťania, vrátane svätcov.

      Ale Hitler bol len taký priemerný kresťan. Jeho viera nebola zvlášť hlboká. Ale vychovaný bol v duchu katolicizmu a tam aj mal korene jeho antisemitizmus. Ateistu by antisemitizmus napadol len ťažko.

     3. TvojOponent

      Antisemitizmus mal svoje ekonomické dôvody a Hitler akurát tak zneužil myšlienky z Biblie pre podporu väčšinového obyvateľstva. Židia mali dominantný ekonomický vplyv a bieda Nemcov počas hospodárskej krízy bola dávaná im za vinu. Dnes sa to nakoniec deje to isté, len sa nehovorí o židoch, ale kapitalistoch. Navyše do toho prichádza teoria evolúcie, nauka o vodcovskom princípe a darwinizmus. Kokteil ideológií, okolností a poznatkov, ktoré viedli k nacizmu. Hitler dal do praxe princípy evolúcie na ľudskom rode. Jeho nacizmus sa s kresťanstvom rozišiel v základných tézach a bol a je v súlade s filozofickými dôsledkami ateizmu.

      Vaše urážanie logikou a inteligenciou si radšej schovajte na horšie časy. 🙂

     4. Jarda

      treebeard says:
      Ale Hitler bol len taký priemerný kresťan. Jeho viera nebola zvlášť hlboká. Ale vychovaný bol v duchu katolicizmu a tam aj mal korene jeho antisemitizmus. Ateistu by antisemitizmus napadol len ťažko.

      A takový Himmler se považoval přímo za vyvoleného Boží Prozřetelností k vyhubení Židů.
      A po válce spousta nacistických zločinců utekla do jižní Ameriky díky vatikánským pasům.

    4. Jarda

     tree.. “Prečo ateista chce, aby mu bola priateľka verná? Pre to isté ako veriaci. Pre svoje ego.”

     A také proto, aby majitel hmotných statků měl jistotu, že dědit bude jeho potomek. Což silně podporovalo i židovství, následně i katolická církev. Byly (a ještě někde jsou) kultury, v jejichž životě majetek nehrál roli, a ty věrnost neřešily. “Svatební smlouvy” byly jednoduché a pokud nebyly dodrženy, nikdo z toho nedělal problémy. Eskymáci své ženy a dcery nabízeli cizincům. Jednak tím předcházeli konfliktům, druhak intuitivně obohacovali genofond rodiny. M. Stingl popisuje svatbu v Polynézii, kde součástí svatebního veselí byla i hromadná soulož všech přítomných mužů s mladou paní.

     1. treebeard

      Inak, napadlo ma, bol taký Dávid všetkým svojim ženám a konkubínam verný?

      A, keďže náš Sebeoponent tvrdí, že naša morálka je abrahámovská, bol Abrahám verný svojej Sárai? A bola mu verná ona, keď ju Abrahám prepustil faraónovi?

     2. Jarda

      No a ještě když Sára nemohla otěhotnět, vstrčila Abrahámovi do lože svoji otrokyni. Když ta měla rodit, držela ji na klíně a tím pádem bylo porozené dítě – Izmael – její. Ovšem když pak sama otěhotněla a porodila Izáka, vyhnala Háram i s Izmaelem do pouště. Od Izmaela teď svůj původ odvozují Arabové.
      A co na to Hospodin?? Nic!!

   2. Azazel

    Prečo nepostaviť na piedestál sekulárneho humanistu Hitlera, keď holokaustom bojoval proti preľudneniu planéty?

    Hitler nebyl sekulární humanista, odsuzoval humanismus a odvolával se na boha a přirozený souboj národů, který tu fungoval ode vždy…

    1. Azazel

     tak nás přeci bůh stvořil ne? Jako agresivní sviňky 🙂 a ještě nás v Bibli nabádá, abychom se vraždili 🙂 (i když výkladů může být více – buk jako habr 🙂 )

 12. Jarda

  My si dovedeme dovodit, že SZ je svým způsobem úchvatný záznam historie jednoho nomádského kmene. Křesťané, kteří jako židovské sekta SZ převzali (co měli dělat, když sám Ježíš řekl, že z něho nepomine ani čárka), k němu přilepili vlastní nauku, NZ, a obě nauky se teď mezi sebou “kopou”, protože nejsou kompatibilní. A křesťané z toho nutně mají těžkou hlavu. Proto si vymýšlejí zcela neuvěřitelné smyšlenky, jsou nuceni texty převracet a “nově vykládat”, případně je zamlčovat. Když jsem si kdysi koupil Bibli a začal ji číst, nestačil jsem se divit, co všechno pan farář v kostele neřekl.
  A je to stále stejné, když se zbožných příbuzných na něco z Bible zeptám, vůbec nevědí, že tam něco takového je.

 13. Objasnitel

  Hitler (že ho tady zmiňujete) je dokonalý příklad, jak je člověk pod vlivem Satana mocný a jak je člověk bez Ježíše bezbranný vůči Zlu. Hitler dokázal přimět německé katolíky a evangelíky k nenávisti vůči Židům a boji za světskou dominanci. Dokázal zblbnout i kněze k žehnání zbraním. Ani kněz nedokáže býti imunní vůči zlu, jaká pak je jeho víra v Krista. jen slovní.

   1. Azazel

    A jak je od sebe rozeznáme? Kdo je třeba Halík nebo Duka? Jsou pouze slovní nebo je vede duch svatý (každého trochu jinam 😀 ) ?

    1. Objasnitel

     Samotného by mě to zajímalo… Halík má jisté charismatické schopnosti (rétorika ve více jazycích). U Duky si nejsem jistý. Správný křesťan na otázku zda-li existuje Zlo jako bytost, nemůže odpovědět, že neexistuje.

     1. treebeard

      Ja vidím najväčší problém v nemožnosti rozoznať Satana od Boha.

      Napr. taká Biblia – tá krvavá postava, ktorú tam nazývajú Hospodin (od slova hospoda), Pán a podobne, to je Boh alebo Satan? Podľa skutkov skôr ten druhý, ale môj názor asi nie je kresťanský mainstream 😀

     2. Objasnitel

      Židi v té době nerozlišovali mezi Hospodinem a Satanem, protože měli Hospodina za nejvyšší autoritu a nechtěli lidi rozptylovat tím, že Něco nižšího než Bůh má také moc, ale tu špatnou destruktivní. Proto se ve Starém Zákonu málokde píše o Satanovi nebo démonech. V Novém zákoně je to naprosto jiné.

     3. Objasnitel

      P.s.: Možná i tohle nerozlišovaní nechalo tolikrát vyvolený národ padnout na hubu…

     4. treebeard

      Ja som narážal na iné. Starozákonný Boh sa správa tak, ako by sme to čakali od Satana 😉

      Židia pôvodne Satana nepoznali, prevzali ho od iných národov (práve kniha Jób je príkladom nežidovskej knihy, ktorá obsahuje takmer všetky zmienky o Satanovi zo Starého zákona). Satan bol pôvodne skrátka nejaký cudzí boh, možno trochu krutejší, hoci prekonať v krutosti Jahveho asi nie je ľahké a až po vynáleze monoteizmu z neho Židia vyrobili protihráča svojho “jediného” boha.

      Židovský JHVH určite nebol dobrotivý ani odpúšťajúci. A kniha Jób nehovorí, žeby Satan bol nejako zvlášť zlý – po morálne stránke ti nie je o nič horší od Boha.

     5. Objasnitel

      Já se přiznám, že se ve Starém zákonu neorientuju dobře… je blbý, že lidi hledající Boha začnou číst Bibli právě od Starého zákona. Nový zákon je proti starému Zákonu opravdu radostná zvěst. Taky je to hranice, kde se trhli křesťané od židů. Nicméně genesis, žalmy a proroctví o spasiteli jsou jediné věci ze SZ, které se mě tak nějak dotkli. Jinak se k němu nevracím. (To jsem vyvrhel, co? 😀 )

     6. Azazel

      Zase jeden z křesťanů, kteří jsou křesťané hlavně proto, že nikdy nepřečetli celou Bibli 🙂

     7. Azazel

      Židé si to asi vykládají jinak 🙂

      A Ježíš v novém říká, že ze starého “Zákona” platí vše, jen k němu přidal pár dalších věcí, jako je vyhánění kupců s bičem v ruce, pohrdání Syrskou ženou atd… 🙂

     8. Azazel

      A muslimové si zase myslí, že starý i nový už byl naplněn a to nejlepší přišlo naposled – Mohamed 🙂 Ježíš byl jen druhořadý prorok před Mohamedem 🙂

     9. Objasnitel

      Proti tomu nic… ale prorok versus ten o kterém proroci mluvili (celý starý zákon) a který vstal z mrtvých je přeci jen jiná liga. A nemám důvod nevěřit právě v božího syna namísto proroka s viděním. Ježíš říkal, že po něm vyvstane mnoho lži proroků a lži mesiášů. Posledním “pravým” samozvaným prorokem, co vím, je zakladatel mormonské církve.

     10. Azazel

      Ježíš mohl říkat co chtěl, každý se prohlašuje za toho pravého proroka, navíc nemáme důkaz, že by vůbec žil natož že vstal z mrtvých 🙂

     11. Azazel

      Podle starého zákona má přijít spasitel až na koneci věků a má osvobodit židovský národ, to se moc Ježíškovi nepovedlo že? 🙂

     12. Azazel

      No že nějaký Ježíš asi žil je pravda, ale Ježíš Kristus co vstal z mrtvých? Hele kdyby ty důkazy byly, tak by o něm tehdá psali i jinde než o sto let později v Novém zákoně 🙂

      nemyslíš?

     13. Objasnitel

      a proč se nepodíváš na ten odkaz? jsou tam uvedeny odkazy (necírkevní, dokonce římské), kde se píše o Kristu a chování jeho následovníků. Těžko říct, co bylo s Pilátem, ale jeho manželka měla vidění den před Kristovou smrtí a nechtěla mu dovolit ho zabít. Možná proto nechal rozhodnutí na židech.

     14. Azazel

      Ti co psali o Ježíšovi o něm psali později, v době, kdy už existovala skupina křesťanů v Římě, v té době kdy žil ale nic 🙂

      “Dále je nutné si uvědomit, že v roce 70 n. l. Římané napadli a zničili Jeruzalém, stejně jako většinu území Izraele, a vyvraždili jeho obyvatele. Celá města byla doslova do základů vypálena! Nemělo by nás proto překvapovat, že mnohé další důkazy o Ježíšově existenci byly zničeny. ”

      Není pravda, že bylo vše vypáleno a nebyly by důkazy, záznamy se posílali i do Říma, dávno před dobytím Jerusaléma. Nic o Ježíšovi ani zázracích od Piláta není

     15. Azazel

      Od samotného Piláta není správa o neobvyklých vlastnostech nějakého Ježíše, ani o Ježíšovi 🙂

      Kdyby vážně čaroval, tak by to tam jistě bylo

      Ani sami evangelisté se neshodují na příběhu Ježíšova narození 🙂

      Máme tu pak to vyvražďování neviňátek, což byl fejk, pak sčítání lidu, hvězdu na nebi, velmi zmatené 🙂

     16. Objasnitel

      Proč by křesťané umírali pro někoho, kdo neexistoval?… proč se římané obraceli na křesťanskou víru? Co je k tomu vedlo? Měli přeci své Bohy.

     17. Azazel

      Proč by křesťané umírali pro někoho, kdo neexistoval?…

      Proč lidi umírají za Alláha, Šivu? Višnu? Za Aštara Šerana? Iracionalita…

      Z toho samého důvodu lidé přistupují na náboženskou víru

     18. Azazel

      Proč se neobrátili hned první římané, kteří tam tehdy žili, jako Pilát? 🙂

      Ti by Ježíše měli zažít a obrátit se ne?

      A ti, co ho nikdy neviděli, o sto a více let později v Římě, ty se obrátili. Přitom ho neviděli 🙂

     19. Objasnitel

      http://vit-machalek.spqr.cz/?p=45 … jsem toho názoru, že vše už někdo jednou napsal, tak nebudu vymýšlet teorie a odkážu se… Pavel, Jan a Petr navíc působili v době krátce po smrti Ježíše (začali po letnicích), tak nejspíš nemluvili o Ježíši po 100 letech.

     20. Azazel

      No ale po jeho údajné smrti, zasejc problém 🙂

      A pak ti Římané za Piláta se měli obrátit, když to zažili, ale nic, ale ti, co to nezažili, se obrátili 🙂

     21. Azazel

      Navíc podle proroků měl mesiáš spasit židovský národ, to Ježíš neudělal, nebo si pod spásou ve starém zákoně představili něco jiného než fiktivní zmizení fiktivního “dědičného hříchu” 🙂

     22. Objasnitel

      Jenže první křesťané byli právě konvertovaní židé 😀 takže je spasil, ni? Navíc Pilát spravoval nevýznamnou oblast římské říše, kde byli jen židé a z Římanů tam byla maximálně vojenská posádka a finančníci. I proto obrácení setníka, Zacheus atd.

     23. Azazel

      To nevadí, Římané by viděli, že Ježíš dělá zázraky, kdyby je dělal a obrátili by se hromadně 🙂 to se nestalo, až dávno po jeho smrti 🙂

      “Jenže první křesťané byli právě konvertovaní židé”

      A kolik jich bylo? 🙂 Ve starém zákoně je spasení národa, ne pár jedinců 🙂
      navíc ani je nijak nespasil, slíbil, že se vrátí ještě za života současníků a slíbil nový Jerusalém a nic nepřišlo 🙂

     24. Azazel

      A řekl jim: „Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci.“ (Mk 9:1)

      To je velmi silné prohlášení: Ježíš jednoznačně říká, že někteří z těch, kdo tu stojí nezemřou, dokud Boží království nepřijde k moci. Nebo-li, věřil, že apokalypsa nastane ještě za života některých jeho současníků!

      Podobně když Ježíš odpovídal veleknězi, řekl:
      Nakonec se ho velekněz zeptal: „Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?“ „Jsem,“ řekl Ježíš. „A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky.“ Mk 14:61,62

      Ježíš veleknězi říká, že přímo on, velekněz, na vlastní oči uvidí Syna člověka přicházet nebeskými oblaky!

      V Markovi 13:30, na konci apokalyptického exkurzu (Mk 13:5-29), který se mimochodem vyplatí si přečíst, Ježíš opět tvrdí: “Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane.”
      Opět, to všechno se stane ještě za života Ježíšovy generace.

      http://www.i-ateismus.cz/2012/10/apokalypticismus/

     25. Objasnitel

      Ale boží království není apokalypsa- boží království přišlo po Ježíšově smrti. Do jeho ukřižování byla království pouze panská (Satanova království, plná hříchu). On svým učením sjednotil své následovníky do nového království, kde není smrti a není z tohoto světa a kde vládne pokoj – neboť toto království patří Bohu. Boží království s králem, který potupně skonal na kříži (to není moc královský trůn, co?). Vlastně je to apokalypsa… pro samotného Satana a proto ho taky křesťane neuvěřitelně vytáčej.

     26. Azazel

      “Ale boží království není apokalypsa- boží království přišlo po Ježíšově smrti”

      kde přišlo, kam přišlo? 🙂

     27. Azazel

      “Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci.“

      Pavel tedy nezemřel? Kde žije? A ostatní evangelisté nezemřeli, kde žijí? 🙂

      Nebo je to zase metafora? Není pak metafora ale i bůh nebo Ježíš? 🙂

     28. treebeard

      No, hodil som okom na ten link a zisťujem, že tie “dôkazy” sú stále rovnako biedne ako vždy boli 😉

      Ad Flavius Josefus: narodil sa len v čase po (údajnom) dátume Ježišovej smrti. Určite teda nebol priamym svedkom. Jeho tvrdenie (napísané až nejakých 60 rokov po Ježišovej smrti dokazuje nanajvýš to, že v tom čase už existovali kresťania, ktoprí tvrdili, že ich učenie má pôvod v Ježišovi. Josephus sa o kresťanov nikdy nejako zvlášť nezaujímal a kresťanom sa nestal, čo by sa, ak ten citát, ktorý sa mu pripisuje bol pravdivý a nevytrhnutý z kontextu, MUSEL. Bol to pravoverný žid a ak by veril, že ježiš bol Mesiáš, nemal dôvod sa kresťanom nestať.

      ad Julius Africanus cituje historika Thalla v rozpravě o temnotě, která nastala po Kristově ukřižování . Ten citát je len o nejakom zatmení slnka alebo len veľkej oblačnosti v Bithýnii, ďaleko od Jeruzalema, v čase plus-mínus vhodnom pre hľadačov zmienky o Ježišovi. Samotný spis Ježiša nezmieňuje. Zvláštne, že to “zatmenie” si nikto nevšimol v Jeruzaleme alebo trebárs v Alexandrii, v druhom najväčšom meste ríše.

      Plinius Mladší nepíše o Ježišovi, ale len o kresťanoch, v čase, keď už existovali evanjeliá. Čo nie je nijaký div. Dokazuje len “prekvapivý” fakt, že kresťania, z ktorými sa stretol, poznali nejakú verziu evanjelia.

      Talmud je úplne neskorý text (tuším 3. storočie), ktorého zmienky o kresťanstve sú len vysmievaním sa z informácií načerpaných priamo od kresťanov.

      Lúkianos zo Samosaty sa narodil až v r. 125 a bol to bulvárny spisovateľ majúci rád senzácie a kontroverzné témy. Občas skĺzaval až k pornografii, rád mal absurdné historky. Písal aj “pravdu o Nerónovi”, vcelku zaujímavé a objektívne zhodnotenie jeho vlády (že skrátka ten Nero nebol až taký zlý 🙂 ), ale nebol to historik a nie je dôvod si myslieť, že o Ježišovi a kresťanoch vedel niečo viac, než sa opýtal nejakého jedného-dvoch informátorov.

      Mara Bar-Serapion vôbec nezmieňuje Ježiša, to len kresťanskí autori sa v tom citáte snažia Ježiša vidieť

      Kresťanské gnostické spisy, samozrejme, píšu o Ježišovi. Veď sú kresťanské – Ježiš je predmetom ich viery. Je však až smiešne, že kresťania nevidia problém v tom, že sú často úplne nekompatibilné s oficiálnymi evanjeliami. A sú, samozrejme, prevažne až z druhého storočia. Ale hlavne, že spomínajú Ježiša 😀

      Takže tvrdenie, že fyzickom Ježišovi nemáme jedinú zmienku súdobého autora, stále platí. A, vzhľadom na predstieranie kresťanov aký bol Ježiš neprehliadnuteľný, aké robil zázraky, ako raketovo a za ďalších zázrakov sa šírilo kresťanstvo, je toto mlčanie súdobých autorov viac než čudné.

     29. Objasnitel

      Už je dávno kolem tebe a ty ho míjíš, je tu už 2000 let… já jsem maličký hříšný pěšák v tomhle království a můj král je Bůh. Každý kdo přijal Ducha svatého skrze křest je už v tom království. Je to království, kde hmota nic neznamená, smrti se netřeba bát a pokoj na duši je rozlitý do srdce každého, kdo je pokorný před Bohem. Pravda, láska, cesta a život.

     30. Azazel

      Tady ale hmota vládne, tak kde je ten Ježíšek? 🙂

      Nebo je to zase metafora? Není pak metafora ale i bůh nebo Ježíš? 🙂

     31. treebeard

      Pozor, nemáme ani jediný historický dôkaz, že by niekto z očitých svedkov Ježišovho života zomrel za Ježiša. Ani jediný! 😉

      V prvom rade si zadefinujme, čo to je “byť ochotný zomrieť za Ježiša”. Na to nestačí, že sa dám ku kresťanom mysliac si, že mi nič nehrozí a po desiatkach rokoch zomrieť za to, že sa kresťania stanú zakázanou sektou a mňa niekto bonzne, že som kresťan. Na to sa musím stať kresťanom už v čase, keď je vysoko pravdepodobné, že mi za to hrozí smrť. Alebo, druhá možnosť, že na popravisku dostanem možnosť odvolať a neodvolám.

      Oboje sa bežne stávalo, lenže nie očitým svedkom ježišovho života. Za Ježiša ochotne zomierali ľudia, ktorí ho nikdy nevideli.

      Zoberme si dochované svedectvá (aj keď sú pochybné). Zomrel Pavol (ktorý živého Ježiša aj tak nikdy nevidel) za Ježiša? Nie. Pavol podľa Skutkov zomrel za svoje nezhody so židovskými kňazmi, za to, že vymýšľal nové náboženstvo. Pri svojej obhajobe sa ani nepokúsil “vydať svedectvo” o Ježišovom živote, o jeho zázrakoch. Len sa vykrúcal a kľučkoval, snažil sa získať sympatie tvrdením, že je farizej a syn farizeja… Nezomrel za Ježiša, A vlastne ani nevieme ako zomrel.

      Zomrel Peter za Ježiša? Teoreticky možno áno, ale nijaký náš zdroj to netvrdí. Vieme vlastne len to (podľa tradície), že zomrel, pretože bol vodcom podpaľačov Ríma.

      Zomreli za Ježiša kresťania popravení za Nera (medzi ktorými mal byť podľa tradície aj Peter)? Určite nie. Zomreli za to, že “podpálili Rím” a že “trávili studne, žili v inceste, jedli deti, …” Historici netvrdia, že títo kresťania dostali možnosť zaprieť Ježiša a nezapreli. A už vôbec sa nestali kresťanmi v očakávaní, že im za to hrozí smrť. V Ríme vládla náboženská sloboda. Spočiatku sa nedalo vedieť, že kresťania si svojim podivínstvom získajú nepriateľstvo Rimanov. A, pre úplnosť – v Ríme v časoch nera asi žilo veľmi málo ľudí, ktorí mohli niekde stretnúť živého Ježiša. Tiež o ňom vedeli len z počutia.

      Neskorší kresťania “za Ježiša” ochotne hynuli – ale tí ho nikdy osobne nestretli a nemôžu byť teda dôkazom, že ježiš existoval a bol taký, ako sa o ňom píše v evanjeliách.

     32. Jarda

      Azazel says:
      “Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci.“

      O Velikonocích kněz říká invokaci: “Svojí smrtí na kříži naši smrt zrušil ….” A já si k tomu říkám v duchu – “ale zítra půjdeš pohřbívat!”

     33. Jarda

      treebeard says:
      Ad Flavius Josefus: narodil sa len v čase po (údajnom) dátume Ježišovej smrti. ……… a kresťanom sa nestal, čo by sa, ak ten citát, ktorý sa mu pripisuje bol pravdivý a nevytrhnutý z kontextu, MUSEL. Bol to pravoverný žid a ak by veril, že ježiš bol Mesiáš, nemal dôvod sa kresťanom nestať……..

      Pravověrní Židé se tehdy nemuseli stát křesťany. SZ o ničem takovém nemluví. Je v něm psáno, že přijde Mesiáš, mocný panovník (žádný Boží Syn, polobůh), který osvobodí a sjednotí židovský národ a zřídí mocné království. Nic takového Ježíš neudělal, proto mu pravověrní Židé nemohli uvěřit, že je Meiáš.
      Když si Ježíše pozvala Velerada, tj. vzdělané a nedůvěřivé auditorium, aby prokázal, že je Boží syn, odmítl. Prezentoval se pouze nevzdělaným chudákům.

 14. Objasnitel

  Hmota vládne jen těm, kdo se nechaj. 😉 Ti co žijou v klášteřích jsou krajně divný, že? Nevytvářejí hmotné statky. Jen se modlí. Spravují království a rozšiřují ho evangelizací dál – tomu kdo se nechá. Kostely jsou útočištěm toho království. A proč mají křesťané ten divný úchylný úsměv a chovají se jako děti? Protože jsou dětmi v božím království. Dnes je svátek sv. Kláry. Šlechtičny, která se vzdala hmoty a blahobytu a stala se chudou a pokornou jako František z Asisi. Byla divná, co? 😀

  1. Azazel

   “Hmota vládne jen těm, kdo se nechaj”

   takže ty nepodléháš gravitaci, to se jako vznášíš ve vzduchoprázdnu nebo co? 🙂

   Azazel says:
   August 11, 2015 at 11:01 am
   A jíš něco, potřebuješ pít? A vyděláváš si na to?

  2. Objasnitel

   Jsi prostě tupec… proč se mě vůbec ptáš na Boží království, když nemáš uši? Už jsem vše řekl… najdi se sám.

   1. Azazel

    Já nevím, co to je, Ježíš napsal, že někteří jeho současníci nezemřou (= nepromění se v prach jejich těla), ale to se nestalo, nebo to myslel jinak? 🙂 a jestli jinak, tak jak můžu vědět jak? 🙂 A proč by sám Ježíš nebyl metafora? 🙂

    existují i verze kosmického Ježíše – ježíš jako symbol, který nikdy neexistoval jako osoba, archetyp, gnosticismus,…

    a taky existují verze, že Ježíš je fikce 🙂

    1. Objasnitel

     Protože už jsem unavený, tak sci-fi přirovnání… Bůh – ředitel Vesmíru – tvůrce viditelné i neviditelné (pod elektronovým mikroskopem viditelného světa – fotony, bosony- hmota i antihmota) bubliny, v které je i naše Země. Andělé – “mimozemšťané” žijící v neviditelném spektru. Planeta Země – koule z hmoty, kterou drží při životě neviditelné síly (gravitační, atd.). Rostliny, zvířata na Zemi – hmota, kterou pohání ta neviditelná energie (chemické, fyzilogické procesy – vědecky). Člověk – upravený tvor, který má navíc jakousi neviditelnou datovou schránku (duši). Harmonie (pokoj tomu říká NZ)- dokonalý program od ředitele, nahraný do programu v datové schránce tvora člověka. Satan – neviditelný “mimozemšťan”, který naboural program a zpřeházel priority. Ježíš – neviditelný mimozemšťan nahraný do lidské schránky tvora jménem člověk za jediným účelem, aby obnovil datové schránky tvora člověka opět do programu Harmonie (pokoj). Přeprogramovaní lidi na původní program tvořící společenství – Boží království. Výsledek – datová schránka se obohatí o data ze života člověka a navrátí se k řediteli (smrt hmoty – život duše), který rozhodne jestli je vhodné ta data umístit do jiné bubliny. Člověk se schránkou sprzněnou od Satana programátora patří jemu, s tím, že ten program bude zničen.

     Divočina, co?

    2. Azazel

     “Protože už jsem unavený, tak sci-fi přirovnání… Bůh – ředitel Vesmíru – tvůrce viditelné i neviditelné”

     důkazy důkazy důkazy? 🙂

    3. Azazel

     “Harmonie (pokoj tomu říká NZ)- dokonalý program od ředitele”

     Darwinská příroda a přežití silnějšího je harmonie? 🙂

     bolest, nemoce, katastrofy, utrpení, smrt 5 dětí z 10 v dětském věku po většinu historie?

     to je harmonie? 🙂

    4. Azazel

     “Satan – neviditelný “mimozemšťan”, ”

     Kdo stvořil Satana?

     “smrt hmoty – život duše”

     důkazy budou? Dokonce ani Bible nepíše o nehmotné duši, viz. protestant 🙂

  3. Jarda

   Objasnitel says:
   Hmota vládne jen těm, kdo se nechaj. 😉 Ti co žijou v klášteřích jsou krajně divný, že? Nevytvářejí hmotné statky. Jen se modlí. ………….

   A kde ty kláštery vzaly ty ohromné majetky?

 15. Azazel

  Antihmota je druh látky, která je složena z antičástic k běžným částicím, tzn. například pozitronů místo elektronů. Obecně antičástice je částice

  🙂 🙂 🙂

    1. Azazel

     Myšlenky zase ovlivňuje hmotný alkohol a drogy, čísla a geometrie jsou závislé na prostoru (hmotě), opět žádný nehmota, kde už je důkaz té nehmoty? Např. boha či nehmotné duše?

Comments are closed.