Jób

jobV minulých dnech jsem si znovu přečetl knihu Jób. Chtěl jsem co nejlépe pochopit, co vlastně říká, a soustředit se na věci, které by mohly mít vztah k její inspirovanosti Duchem Svatým. Z mého čtení vyplynulo několik postřehů, o jejichž objasnění bych chtěl nyní poprosit zde přítomné křesťany.

V úvahách o inspirovanosti budu vážit dvě hypotézy:
1) Kniha Jób je v nějakém smyslu inspirována Duchem Svatým. To přinejmenším znamená, že v ní je to, co DS chtěl, aby v ní bylo, a není tam to, co DS nechtěl, aby v ní bylo.
2) Kniha Jób nebyla inspirována Duchem Svatým. Platí tedy historická alternativa: je dílem lidí své doby, kteří se pokoušeli hledat odpověď na otázku, jak mohou i spravedliví lidé trpět.

Autorství a historicita

O autorovi knihy Jób není nic známo. Z mého pohledu jsou ovšem pozoruhodné dvě věci:
Za prvé, kniha cituje hovory mezi Bohem a Satanem v nebi. Byla-li kniha inspirována Duchem Svatým, pak se ptám, jak se to autor dozvěděl, a proč nenapsal, JAK se to dozvěděl. Pokud mu např. DS obsah hovorů přímo diktoval, proč nenapsal „Hle, měl jsem zjevení, a Duch Svatý mi vyjevil následující: …“. Pokud mu nic nediktoval (což je stanovisko liberálních křesťanů), pak stále platí otázka, jak se tedy autor obsah těch hovorů dozvěděl.

Dále kniha obsáhle cituje hovory mezi Jobem, a jeho třemi (vlastně čtyřmi, včetně Elihua) přáteli. Nelze asi předpokládat, že by při svém rozjímání a truchlení nad Jobovým osudem měli zapisovače. Rovněž se nejeví příliš pravděpodobné, že by byl vůbec kdo schopen „s patra“ pronášet tak rozsáhlé a přitom silné, veršované a barvité proslovy, jako Jób a jeho tři nebo čtyři přátelé.

Z toho plyne poměrně logický závěr: ať už kniha byla inspirována nebo ne, historická s nejvyšší pravděpodobností není. To co v ní je popsáno, se nikdy neudálo. Jde o filozoficko-teologické (a dle mého názoru velmi povedené!) dílo jednoho či více autorů, jehož předmětem je fiktivní teologický příběh. Podstatné je, co na něm jeho autor chtěl ukázat.

Tím se dostáváme zpět k inspirovanosti: lze říct, že na této úrovni mohla být kniha bez problémů inspirována Duchem Svatým. Její autor prostě psal svůj fiktivní příběh, psal, co měl na srdci, a přitom ho vedl Duch Svatý, aniž o tom on sám věděl (Pak bychom opravdu mohli předpokládat, že by se o této okolnosti zmínil).

Nejedná-li se ovšem o záznam autentických vyjádření, pak výroky, které autor svým postavám vložil do úst, pocházejí od něj (od autora, nikoliv od omylných lidských postav jako Jób a jeho přátelé). V dalším ukážeme, že pro případnou inspirovanost Duchem Svatým může být toto poněkud problém.

Satan a Bůh

Portrét Satana v knize Jób je velmi zajímavý. Je totiž v diametrálním rozporu s tím, jak jej chápe křesťanství – což samozřejmě je (MĚL by být!) problém pro ty, kteří Bibli chápou jako Slovo Boží. Satan podle knihy Jób není žádný Kosmický původce všeho Zla, není to Kosmický protivník Boha, který bude ve finále poražen a zničen. Podle knihy Jób je Satan členem Božího shromáždění, a to navíc členem významným. Je jakýmsi poradcem Boha. Bytostí, která pro Boha sleduje věci na Zemi, informuje jej, a případně mu nastavuje kritické zrcadlo. Bůh na Satanova doporučení dá, a Satan naopak Boha poslouchá na slovo, a dělá přesně jen to, co mu Bůh řekne, a hranice jím dané nijak nepřekračuje. Bůh dokonce za Satanem splněné příkazy přebírá osobní odpovědnost (Jób 2:3).

Kromě evidentního rozporu s křesťanstvím jsou s nebeským prologem knihy Jób i další problémy. Jak se autor tohoto prologu o rozhovorech Satana s Bohem dozvěděl? Mnozí moderní věřící odmítají inspirovanost Bible formou „diktátu“ – ovšem jak se potom autor o těch rozhovorech dozvěděl? Jsou snad vymyšlené?

Proč má vůbec Bůh potřebu Satanovi něco dokazovat? (že má ohledně Jóba pravdu on, Bůh, a nikoliv Satan) Chce snad sám Bůh znát výsledek tohoto „testu“? Není snad vševědoucí?

Co je to za morbidní test, kde aby se ukázalo, zda má pravdu Bůh nebo Satan, dá Bůh pozabíjet všechny Jobovy děti, jeho sluhy (pasáčky), a samotnému Jobovi pak záměrně udělá ze života peklo, zohaví jej, atd.?

V závěru knihy Jób pak Bůh mrtvé děti Jóbovi „nahradí“ tak, že mu dá děti nové. Opravdu krásná myšlenka…
Nabízí se velmi přirozené řešení těchto otázek: výpověď knihy Jób (jakož i celé Bible) o Bohu je produktem lidí své doby, a NEMÁ tedy s realitou (reálným bohem, připustíme-li, že existuje) mnoho společného. Není mi ovšem jasné, jak tyto otázky zodpoví křesťané, kteří chtějí trvat na tom, že výpovědi knihy Jób o Bohu JSOU v nějakém smyslu pravdivé.

Dvě části knihy Jób
Kniha Jób se skládá ze dvou jasně odlišených částí: části psané prózou – což je úvod a závěr knihy, a části veršované, která tvoří výraznou většinu knihy, a obsahuje hovory Joba s jeho přáteli. Na první pohled ovšem není až tak patrné, že i výpovědi těchto dvou částí se v klíčových otázkách poměrně výrazně liší, a někdy jsou dokonce v přímém protikladu. Bart Ehrmann v knize Gods Problem soudí, že (jako u tolika jiných Biblických knih!) je i kniha Jób dílem minimálně dvou různých autorů, spojených dohromady případně někým dalším (editorem).
Podle prozaické části se Jób proti Bohu naprosto nijak neprohřešil. Pokorně nese své utrpení, a říká:
„Nahý jsem vyšel z lůna své matky,
nahý se k ní zas navrátím.
Hospodin dal, Hospodin vzal.
Ať je požehnáno jméno Hospodin!“

Úvodní text explicitně prohlašuje, že Jób v ničem nezhřešil, nezhřešil ani jediným slovem, a neobvinil Boha z ničeho špatného. V závěru pak Bůh svého spravedlivého služebníka Jóba odmění, navrátí mu veškerý majetek, a dá mu jej dokonce víc, než původně měl (42:12). Dal mu nové děti, krásné dcery (42:15), a Jób nakonec zemřel stár, a nasycen životem. (42:17)

Dle prozaické části s Jobem jeho přátelé soucítí, a mlčky s ním nesou jeho utrpení: „Sedm dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo.“ 2:13

Veršovaná část ovšem líčí Jóba dramaticky jinak. Jób své utrpení vůbec nenese pokorně, právě naopak. Neustále si stěžuje, pyšně vyhlašuje svoji absolutní nevinnu

„Jsem ZCELA RYZÍ, nijak jsem nechybil,
jsem nevinný a nemám hřích“! (33:9)

což je zásadní rozpor s křesťanstvím, podle kterého není bez hříchu naprosto nikdo. Obviňuje Boha z nespravedlnosti ( „On hubí bezúhonného spolu s bídákem!“ 9:22) a chce se s ním dokonce „soudit“, hádat, aby se mu Bůh musel ze svého jednání zpovídat! („Neodsuzuj mě předem – tak Boha oslovím – z čeho mě obviňuješ, prozraď mi.“ 10:2 i jinde). „Potom mě vyzvi, ať se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích!“ (13:22,23, mluví Job)

A jinde: (27:2-6)
„Při Bohu živém, který mi upřel právo,
při Všemohoucím, jenž naplnil mě trpkostí,…
V žádném případě vám nedám za pravdu,
své bezúhonnosti se jakživ nezřeknu.
Trvám na své nevině – té se nepustím,
po celý život mám čisté svědomí!“

Jobovi přátelé

Jobovi přátelé naproti tomu ve veršované části vůbec nemlčí, ovšem mluví mnohem rozumněji než on.

Elifaz Temanský říká: 4:7

Zhynul snad někdy nevinný?
Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví?

No, Elifaz možná vidí svět až příliš růžově, ovšem zjevně má Boha za spravedlivého, a má ohledně něj nemalé ideály.

Pokračuje Elifaz (5:6,7)
Zlo totiž jen tak z prachu nevzchází,
trápení ze země samo nepučí –
to přece člověk plodí trápení,
tak jako jiskry vzhůru létají.

No nepodepsal by toto každý křesťan?

A ještě Elifaz: (5:17,18)
Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh!
Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!
On udeří, však také ošetří,
zraní, svou rukou však uzdraví.

Rozumné a pravdivé, ne?

Bildad Šuchský říká Jobovi: (8:2-4)
„Jak dlouho budeš takhle mluvit?
Tvé řeči jsou podobné vichřici!
Copak Bůh spravedlnost poruší?
Copak Všemohoucí právo převrací?
Pokud tvé děti proti němu zhřešily,
vydal je moci jejich vin.

Který křesťan by proti tomu mohl co namítat?

A dále Bildad Šuchský (8:5-7)
Budeš-li ale pilně hledat Boha
a Všemohoucího prosit o milost,
budeš-li čistý a poctivý,
hned zase začne nad tebou bdít,
rozkvět tvých statků znovu obnoví.
Tvé počátky budou nicotné
oproti hojnosti, jež čeká tě.

Když Jób neustále pyšně deklaruje svoji absolutní nevinnu a bezhříšnost (např. 13:22-23), a chce předstoupit před Boha a osobně se před ním ze svých údajných hříchů hájit, Elifaz Temanský se na něj už zlobí:
Čím ses tak nechal unést v srdci,
co ti tak zatemnilo oči,
že proti Bohu obracíš svůj hněv
a z úst vypouštíš takovouto řeč?

Bůh vstupuje do hry

Na konci veršované části dává Bůh zapravdu Jobovým přátelům. Sám do jejich rozmluvy vstoupí, a Jóba zadupe do země:

38:2-7
„Kdo to zatemňuje mé záměry
řečmi, v nichž není poznání?
Jako muž si teď vyhrň rukávy,
budu se tě ptát a ty mě poučíš:
Kde jsi byl, když jsem zemi založil?
Jen pověz, když tomu rozumíš.
Kdo určil její rozměry? To jistě víš!
Kdopak ji mírou přeměřil?
Do čeho jsou zapuštěny její základy?
Kdo položil její kámen úhelný,
když jitřní hvězdy sborem zpívaly
a všichni Boží synové jásali radostí?

Bůh Joba zpražil: JÁ jsem suverén, a ty nejsi nic. A pokračuje:

40:2,7-10
„Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít?
Kdo obviňuje Boha, ať na to odpoví!“

„Jako muž si teď vyhrň rukávy,
budu se tě ptát a ty mě poučíš:
Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit?
Chceš mě odsoudit, abys byl bez viny?
Máš sílu jako Bůh ve svém rameni?
Zahřímáš hlasem jemu podobným?
Zkus se ozdobit velebnou vznešeností,
obleč se do slavné nádhery!

Bůh potvrzuje, že se s ním Jób chtěl přít, a že ho obviňoval, a logicky a přirozeně to v podtextu označuje za politováníhodnou troufalost. Opět zdůrazňuje, kdo je on, a co je ve srovnání s ním Jób. Boží argumentace je tedy zřejmá: NEJSEM povinen ti vůbec nic vysvětlovat, a ani to dělat nebudu. To ty ses provinil, že jsi proti mně mluvil. Padni do prachu, a pokoř se přede mnou.

A Jób se v závěru veršované části také patřičně kaje: (42:2-6)
„Uznávám, že jsi všemocný
a že nic nepřekazí tvé úmysly.
Ptal ses: ‚Kdo to zastírá mé záměry,
a přitom nemá poznání?‘
Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí,
o tajemstvích, jež jsou nad mé chápání.
Řekl jsi: ‚Poslouchej a já promluvím,
budu se tě ptát a ty mě poučíš.‘
Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti,
teď tě však na vlastní oči spatřuji.
Proto se pokořuji –
v prachu a popelu činím pokání!“

A to je konec veršované části.

Následuje ovšem pokračování prozaické části, čímž vzniká podivný celek. Na rozumně mluvící Jobovy přátele se Bůh rozzlobí:
„Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job ať se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestám. Nemluvili jste totiž o mně pravdivě jako můj služebník Job.“ (42:7,8)

Co? O čem to Hospodin mluví? Mluví o tom příběhu, který jsme právě dočetli? Když pomineme docela legrační okolnost, že Bůh explicitně žádá aby mu byla obětována zvířata – pak co vlastně odpouští Jobovým přátelům, jaké nepravdivé výroky o Něm? Proč se na ně tak hněvá? Netuším. Zřejmě proto, že jim mělo dojít, že Bůh může klidně trestat i nevinného, třeba když má slabou chvilku při laškování se Satanem. Třeba proto, že říkali, že Bůh je spravedlivý a nevinného by netrestal.

Chování pyšného a naparujícího se Joba naproti tomu ocení a vyzdvihne, jak jsem již popsal výše, s tím, že „o něm mluvil pravdivě“. Hm.

Ehrmanovo řešení

Bart Ehrman v knize, o které jsem mluvil výše, uvádí poměrně přirozeně vypadající řešení tohoto paradoxu: veršovaná část a prozaická část jsou původně části dvou různých verzí příběhu o Jobovi s různým obsahem a odlišným vyzněním. Z prozaické části ve výsledné knize Jób chybí střed, a proto se dnes už nedozvíme, čím podle originálního textu Jobovi přátelé Hospodina tak nahněvali. Veršované části pro změnu chybí úvod, který byl neznámým redaktorem nahrazen úvodem části prozaické.

Co se týká samotného problému zla, odpověď prozaické části je, že nás Bůh testuje. Zkouší naši víru. My musíme vytrvat, pokorně vydržet a zůstat s Bohem – a on nám nakonec vše vynahradí.

Veršovaná část řeší problém zla jinak: je to věc mimo lidské chápání, a nemůžeme porozumět Bohu, proč na nás zlo sesílá, a hlavně bychom se o to neměli ani snažit. Bůh je suverén, on může, a tak to prostě je. My nemáme co Boha žádat ani jej prosit, aby nám cokoliv vysvětloval.

Závěr

Shrňme tedy stručně otázky, které jsou na stole za předpokladu inspirovanosti knihy Jób Duchem Svatým:

Proč je v textu Satan líčen, jako respektovaný člen Božího shromáždění, svým způsobem jeho poradce? Proč má Bůh potřebu Satanovi vůbec něco dokazovat, a proč kvůli tomu zničí Jobovi část života, a zabije jeho sluhy a děti? Jak o sobě může Jób opakovaně prohlašovat, že je bezhříšný, když nikdo není ani zdaleka bezhříšný? Jak může Bůh Jobovo pyšné a vůči Bohu ofenzivní vystupování nakonec ocenit? Naproti tomu, co řekli Jobovi přátelé o Bohu špatného, zač si vysloužili Boží hněv? A nakonec – jaké je tedy řešení problému zla? Proč se spravedlivým lidem děje zlo – platí řešení prozaické části, nebo veršované části, nebo někdy to a v jiných případech ono? Nebo platí mnohem pozdější řešení křesťanské, že viníkem Zla je Satan, pán tohoto světa, to Satan nám ubližuje (zdůrazněme, že v knize Jób Jobovi ubližuje Bůh, nebo přinejlepším Satan s Božím svolením a s tím, že za to Bůh přebírá plnou odpovědnost), a Bůh (Kristus) jednoho dne přijde a zasáhne v náš prospěch, a se Satanem a jeho věrnými skoncuje?

3,915 thoughts on “Jób

 1. bílej kabát

  Objasnitel says:
  August 11, 2015 at 10:44 am

  Už je dávno kolem tebe a ty ho míjíš, je tu už 2000 let… já jsem maličký hříšný pěšák v tomhle království a můj král je Bůh. Každý kdo přijal Ducha svatého skrze křest je už v tom království. Je to království, kde hmota nic neznamená, smrti se netřeba bát a pokoj na duši je rozlitý do srdce každého, kdo je pokorný před Bohem. Pravda, láska, cesta a život.

  bílej kabát:
  “Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, co ho probodli a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení Země. Tak jest,amen.” Janovo zjevení 1:7
  “Syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každěmu podle jeho jednání. Amen, pravím vám, že někteří z těch, co tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna čloěka přicházejícího se svým královstvím.”

  Tyto verše ze Zjevení a Matouše popisují jednu a tu samou událost. “… i ti, co ho probodli” jsou ti, co v něj nevěří, takže i oni ho mají vidět při druhém příchodu, který se měl odehrát ještě za života Ježíšových současníků. Takže s tím okecáváním o božím království v srdcích křesťanů jsi úplně mimo mísu! Nevěřící přece to přicházející boží království musí vidět hmatetelně, do vás nevidí. Křesťanství stojí a padá s druhým příchodem Krista a tímto se prakticky odrovnává. Kdyby si to ti pisatelé NZ alespoň po sobě přečetli. 😀

  1. Azazel

   No hlavně zachráněných má být podle Bible nějakých sto tisíc a něco, to není moc, asi Ježíš nepočítal, že nás bude tolik 🙂

    1. Azazel

     sto čtyřicet čtyři tisíc představuje seřazený a úplný Izrael. To je ten “všechen Izrael”, o němž snil apoštol Pavel (Ř 11,26)

  2. Objasnitel

   Opravdu odborníci pojďte mi vysvětlit, proč si pletete Boží království s koncem světa (apokalypsou) a posledním návratem Ježíše Krista, kdy definitivně bude Satan vydán k nohám Ježíšovým? Proč Kabáte směšuješ jenovo zjevení o apokalypse s evangelijním úryvkem o Božím království?

   1. Objasnitel

    Samozřejmě, že na konci věku bude představeno Boží království všem – úplně všem a už nikdo nebude pochybovat => že padne vláda Satana (neboť on stále působí do oné apokalypsy) a proto také od Kristova zmrtvýchstání horečnatě působí, aby co nejvíc lidí patřilo jemu. Ale učedníci dostali ochutnat Božího království hned po zmrtvývstání – uzřeli ho přicházet. Takže to stihli dřív než okusili smrti.

    Tak vzhůru do mě, odborníci na vše.

    1. Azazel

     Ježíš řekl, že někteří jeho současníci nezemřou, tak přijde království tak brzo 🙂

     NEZEMŘOU 🙂

     ale zemřeli… ale jestli je to zase metafora, tak může být metafora i Ježíšek ne? 🙂

     1. Azazel

      nezemřít = nerozpadne s tělo (jelikož i Ježíš měl své tělo, v Bibli se o indiv. duši nic nepíše)

      pokud je “nezemřeš” jen metafora, tak metafora může být i bůh 🙂 metafora pro lidské obavy a touhy projikované na nebesa a nic víc 🙂

     2. Objasnitel

      Opravdu si hloupý? Přečti si ještě jednou, co jsem napsal. Pak ještě jednou. Pak si přečti všechny pasáže v bibli o božím království znovu a pak se podrbej za uchem.

    2. bílej kabát

     Přesně takou odpověď jsem čekal. Tak mi odborníku vysvětli, proč Matouš píše, že syn člověka přijde ve slávě svého otce se SVATÝMI ANDĚLI a tehdy ODPLATÍ KAŽDÉMU PODLE JEHO JEDNÁNÍ. Kde máš ty svaté anděle u prvního příchodu? Kde se v bibli píše, že někomu odplácel podle jeho jednání? On sám řekl, že teď nepřišel svět soudit. Mstít se hodlá až po druhém příchodu. Jen to okecáváš.

     1. Azazel

      Ještě je možné, že někdo vyrukuje s tím, že někteří Ježíšovi současníci stále žijí, ale takový člověk by je měl najít 🙂

   2. Objasnitel

    Pak samozřejmě budete taky plakat, neboť už i jako ignoranti poselství uzříte ono Boží království, které Vás zatím míjí a proto si ze mě děláte švandu. Pak už nebude prostor pro pochyby, neboť víru nahradí důkaz, který po křesťanech pořád potřebujete. A nemůžu vědět, jestli ho uzřím já i Vy jako živí, nýbrž už bez svého těla.

     1. Objasnitel

      Víš Azazeli… Já ti vlastně na jednu stranu závidim ten klid, že si tě svět ZLA nevšímá, na druhou stranu je mi tě líto, protože vlastně jsi odsouzen. Ale ze mě mluví osobní zkušenost, která je pro bezbožníky “iracionalitou a bludem”. A samozřejmě ty moje “zážitky” pro tebe nejsou a nemůžou být důkazem. Je to jen zkušenost.

      Tak si teď řekni, že jsem magor a přestanu fetovat (klasická odpověď), když ti to pomůže, ale svět není černobílý kamaráde.

   3. bílej kabát

    Nic nesměšuju, Verše z Matouše a Janova zjevení popisují stejnou událost – druhý příchod Krista. Oba verše spojený do dohromady by vypadaly asi takto: ” Hle, přichází v oblacích se svatými anděli, uzří ho každé oko, i ti co ho probodli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Amen pravím vám, že někteří, co tu stojí neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího ve slávě svého otce se svým královstvím.”

  1. Objasnitel

   Jedno ti ještě chci říct… není vůbec čirá náhoda, že satanistické sekty parodují a przní zrovna křesťanské rituály. Netušíš jakou moc mají “pro tebe fantaskní a pitoreskní” rituály jako je třeba eucharistie (co asi tak na pojídání oplatky může být mimořádného, že?) nebo svátost smíření (nějaké žvanění pro lidi, co potřebují berličku od stejně prásklého chlapa). Netušíš, protože nevíš jaký útlak a traumata dokáže přivodit svět toho odvěkého odpůrce lidí z opozice.

   1. Objasnitel

    … a věř mi, že kdyby ty ses nebo kdokoli z ateistů obrátil k Bohu, tak z něj bude mít Bůh větší radost než ze mě. Aneb podobenství o marnotratném synu.

    1. Azazel

     Já už jsem v boha kdysi věřit a díky, nechci. Jinak to byl obecný bůh, žádný konkrétní

     1. treebeard

      Nejakých 30-40% tzv. kresťanov verí v to, čo nazývaš ateistický boh, snáď s nejakými drobnými odchýlkami smerom k Biblii. Ale Bibliu nečítali, do kostola nechodia, a kresťania ich usilovne zahŕňajú do svojich štatistík, aby sa mohli tváriť, že ich je veľa. Určite by s tebou nesúhlasili, že existuje nejaký Satan, že Boh má nejaký nadpriemerný záujem o Jeruzalem ani nič podobné.

      A z tých zostávajúcich 60-70% tvoria väčšinu kresťania hollywoodskeho vyznania, ktorí tiež Bibliu nečítali, ale poznajú výber najgýčovejších biblických scénok, často prekrútených na nepoznanie.

      Skutočných kresťanov je menšina a ešte aj tá je značne nehomogénna a medzi sebou neznášanlivá.

     2. svatahmota

      To je důkaz, protože je zde iracionální skupina lidí co vyznávají své náboženské iluze = to je sekta 🙂

     3. svatahmota

      sterilita? vždyť tam diskutují – ale jen slušně, pro vás jakožto trolla tam místo není 🙂

      žádnou nenávist pan Tomek nehlásá, na rozdíl od papežů a Franců a Pinochetů a katolických ústašovců

     4. treebeard

      vojOponent says:
      Dokazujete, že RKC nie je sekta. Ďakujem 🙂

      A to už zas kde??? 😀

      To, že by RKC (ne)bola sekta z môjho textu ani v najmenšom nevyplýva. Vyplýva z neho len to, že kresťanov je v skutočnosti omnoho menej ako na papieri. Väčšina z nich verí len v nejakú svoju súkromnú predstavu Boha a sveta, čo nie je kresťanstvo. A aj tých pár, ktorí hlásajú oficiálny názor niektorej cirkvi/sekty, je zúfalo nejednotných a keby mohli, tak sa navzájom pozabíjajú (čo v minulosti aj robili).

   2. treebeard

    Nie je to náhoda, buk ako hrab, Boh ako Satan 😉

    Aj Satan je len vymyslená náboženská postava a pôvodne to bol regulárny boh, bohovia predsa boli dobrí aj zlí.

    1. Jarda

     Když se člověk zamyslí nad skutečností(!?), že Všemohoucí a Vševědoucí Pán Bůh si stvořil Svět a jím stvořený archanděl, který se pokazil, mu jeho úmysly neustále kazí, dokonce celý Svět má ve své moci, a Všemohoucí evidentně není schopen s s tou situací poradit, pak se vnucuje myšlenka, zda neměly, nemají pravdu staré národy, uctívající jak dobrého tak i zlého Boha (Bohy). Určitě to má větší logiku.

  1. svatahmota

   No a? A co vaše katolický zakazování kondomů v Africe a miliony mrtvých na HIV a přemíra porodnosti,… není to horší, vy kristo-fašisti?

   1. svatahmota

    A víte, co udělali tentokrát na přednášce skeptiků věřící panu Tomkovi??? !! Radši se ani neptejte, jak se chovali sprostě, nahrávku ani nechtěj uveřejnit, jak se bojí pravdy

    1. TvojOponent

     Tomek bol provokovať, nedodržal kodex a tak ho vykopli. Zaujímavé je, že súdruh Tomek, ktorý tak rád rozdáva bany a uráža ženy http://vybrali.sme.sk/c/Prajem-ti-dlhu-bolestivu-menstruaciu-vrieskal-na-diskuterku-prominentny-ateista-P-Tomek/) sa naraz sťažuje na cenzúru 😀 Nuž rád by som si prečítal tú jeho prednášku. Veď čo text na OSACR, to blud, demagógia a taľafatky.

     Ale úprimne, rád si prečítam tú prednášku – sem s ňou 🙂

     1. svatahmota

      Nevyhodili ho, část věřících tam na něj řvala a byli sprostí jako věřící, no…

   2. TvojOponent

    Ako môže človek dôsledne dodržujúci katolícky kánon, dostať AIDS? 🙂 Od komára?
    Ľudia, ktorí sa oddávajú promiskuite, k tomu pápežove kondómy nepotrebujú. Nik vám predsa nebráni, aby ste ich posielali za vlastné peniaze letecky do Afriky a tam ich zhadzovali na padákoch alebo doručovali dronmi 😀
    https://sites.google.com/site/tvojoponent/protibozenstvo/kategoria-protibozenstvo/ach-jaaj-ti-ateisti/ad-zakaz-chranit-alebo-papez-a-kondomy

    1. svatahmota

     No můžeš to chytit třeba od své ženy, která to chytila při darování krve nebo z injekcí

     1. TvojOponent

      🙂 ano? Aká je percentuiálna pravdešpodobnosť takejto nákazy? Koľko miliónov percent? 🙂

     2. svatahmota

      hodně, v africe maj málo vybavení a používaj často jednu jehlu na víc účelů, jen jí omejou. to nedělají tamní neziskovky atd, ale tamní místní lékaři

     3. treebeard

      Ono hlavne katolíctvo nijako nebráni promiskuite. Ani pápežov často neuchránilo. Promiskuita tu bola po celý čas vlády kresťanstva.

    2. svatahmota

     Ale katolíci v Africe bohužel věří vašim bludům, ne nám ateistům, proto také žijí tak bídně 🙁

     1. TvojOponent

      Už čoskoro vám dorazí do Česka milion mohamedánov, tak dúfam, že do každej českej rodiny dostanete aspoň dva páry mohamedánskej rodiny 😀 Potom uvidíme, ako sa o nich postaráte? Knedlo, vepřo, zelo pôjde asi na príkaz EK na zoznam zakázaných jedál 🙂

     2. TvojOponent

      😀 už to vidím – českí černosi sa doťahujú so slovenskými černosio tom, ktorí z nich sú lepší Slovania 😀 A Cigáni im budú nadávať do černých papul 😀

  2. Jarda

   Když to člověk domyslí do konce, pak pohlavní rozmnožování vymyslel Absolutně Inteligentní, byť bezpohlavní, Pán Bůh. A aby to rozmnožování fungovalo, musel ještě vymyslet a zrealizovat erekci, ejakulaci, vaginální sekrety, sekrety ve vaječnících a vejcovodech ……., čili všechno to, co se zbožným lidem tak hnusí a proto o tom nemluví. A nakonec se Pán Bůh na své dílo podíval a s uspokojením řekl, že to je dobré!

   Stará zbožná doba vymyslela pro sperma slovo “chám”, “chámovody”. No řekněte, je to něco pěkného? Naopak Aneta Langerová zpívá o “vodě živé”, která v ní tiše odpočívá.

   Co je lepší??

   1. treebeard

    Chám – nebol to ten nezbedný Noemov syn, ktorý neodvrátil hlavu, keď prikrýval svojho otca, ožratého ako sviňa? 🙂

 2. treebeard

  Na Viasat History beží seriál História kresťanstva a práve dávajú diel venovaný kolaborácie kresťanov s Hitlerom. Napriek tomu že ide o prokresťanský seriál (autor je synom pastora, dnes je už ateista, avšak stavia sa do pozície “priateľa kresťanstva”), posolstvo dokumentu je jasné – fašizmus/nacizmus a kresťanstvo mali k sebe blízko.

  Existoval, samozrejme, aj kresťanský odboj voči fašizmu. Ale nebol majoritný. Hitler, ktorého si “Boh vyvolil, aby zničil komunizmus”, mal medzi nimi veľa priaznivcov.

 3. Jarda

  Jak se ovlivňuje smýšlení věřících? Právě jsem pustil na TV Noe

  Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu komunismu. Unikátní domument o svatém Janu Pavlu II

  Je neuvěřitelné, co tam komentátoři tvrdí. “Správně” tam tvrdí, že jde především o věrnost církvi, o poslušnost!

   1. svatahmota

    Ateista může klidně doufat v boha, ale věří na základě logiky, že bůh spíš není 🙂

    doufat a věřit je zde rozdíl, když bude věřit na boha, už to nebude ateista

    Jinak ateista může rebelovat jinými způsoby, my ale nemáme své fláterníky co nás moralizují…

    1. TvojOponent

     😀 Takže Vám nie je divné, že ateista musí byť poslušný v neviere v boha a súčasne je Vám divné, ak sa poslušnosť a vernosť v otázkach kresťanskej vierouky vyžaduje od kresťana? 😀
     Predpokladám, že na Dušičky chodíte na cintorín zapaľovať sviečky a spomínať na svoju logiku. Nepoužívajte, prosím, tie elektronické blikajúce hračky imituhúce sviečky, zbytočne zaťažujú prírodu…

     1. svatahmota

      Ne, nevíra není o žádné poslušnosti , z nevíry v boha nic nevyplývá 🙂

      Z víry v konkrétní bohy už vyplývají konkrétní morálky 🙂 (většinou velmi ubohé a vždy iracionální)

     2. svatahmota

      Ano, je to rozdíl, protože nevíra v boha je racionální a víra v něho je iracionální – to je rozdíl a navíc z ateismu nevyplývá morálka, z teismu vyplývají morálky (často velmi protikladné i uvnitř křesťanství 🙂 )

     3. TvojOponent

      Preto je ateizmus zodpovedný za 100 násobne viac obetí a dokonca ateizmus je zodpovedný za všetky zlyhania veriacich a kléru.. .lebo sa títo nesprávali ako kresťania, ale ako ateistickí smradi

     4. svatahmota

      Ne, proto je náboženství zodpovědné za miliardy mrtvých za celou historii a ateismus téměř za nic…

     5. svatahmota

      Ve starověku řádili věřící, byla jich většina. Ve středověku taky, jen neměli moderní zbraně, jinak by je použili, pak je totiž použili. Novověk to samé. Ateismus se ujímá moci až posleních 50let na Západě a to ještě ne ateismus, ale sekulární humanismus a jeho předek, – sekularismus a humanismus. Vyjma osvícenské elity vládly do konce 2.sv. převážně náboženské či polonáboženské režimy.

      1. světová – válka křesťanů mezi sebou, druhá – v boha věřící nácek Hitler a jeho armáda která měla za opaskem Gott mit uns, pak klerofašisté typu Slovenska či Chorvatska a Itálie,.. proti Západu a komunistům (Stalin obnovil pravoslaví v Rusku ke konci 30.let)

      Pak tu máme islám v historii i v moderní době, hodně válek mezi sunnity a šíty,… sektaření,…

      čili většina mrtvých má na svědomí náboženství či věřící diktátoři

 4. Thomas Angel

  Ahoj, mam zkusenosti s Italskou krestanskou komunitou Cenacolo, pokud chcete, rad bych se tu s vami podelil o mych zkusenostech s komunitou zalozenou na sektarskych zakladech. Myslim, ze by to mohlo byt zajimave cteni.

  1. Azazel

   Ateismus je racionální tvrzení, že bůh spíš není – nejsou pro něj dlouhodobě žádné důkazy a není nutný. Nic víc 🙂

   Není víra jako víra 🙂

   1. TvojOponent

    To akože je racionálne tvrdenie, racionálna definícia ateizmu?
    Takže alkoholizmus je racionálne tvrdenie, že alkohol je pravdepodobne neškodný? 😀

 5. Jarda

  Dnes ve 22,00 na TV Noe: Propast, dokument, v ktorom je rozobratá problematika bielej mágie, konkrétne reiki a exorcizmu

 6. Azazel

  Myslím, že nábožní byli definitivně poraženi, už ani protestant sem nechodí. Prohráli jste 🙁 🙁 🙁
  tohle vám “bůh” neodpustí nikdy, takhle ho nechat ve štychu 🙁 🙁 🙁

 7. Jarda

  Úvaha o islámu:

  “Islám je ideologií, jež v řadě muslimských zemí prorůstá do sféry občanského i trestního práva. Na rozdíl od některých jiných náboženství, jež se jejichž představitelé pokusili v průběhu dějin alespoň rámcově reformovat, má islám jednu podivuhodnou vlastnost. Vyniká v míře konzervace sebe samého. Islámští duchovní, než aby se zbavili jediného veršíku z poetického a moralizujícího díla, které mělo svůj smysl v době svého vzniku, ale později už zas tak moc ne, raději vymýšlí složité intelektuální kotrmelce, jen aby byli ve shodě s Koránem.

  Pouze totální inovátoři, kteří si chtějí udržet své posty na oxfordských univerzitách, jako je Tariq Ramadan, si troufnou říct, že Korán musíme číst s ohledem na dobu svého vzniku. Kapitolou samou pro sebe je vztah islámských teologů k evoluci anebo k teorii Velkého třesku. Zatímco s teorií Velkého třesku už se někteří smířili, evoluce jim dělá velké problémy. Ti nejodvážnější duchovní jsou maximálně ochotni připustit teorii dnes již zastaralého ID a odvrhnout už zcela překonaný kreacionismus.”
  http://petrahavelkova.blog.idnes.cz/c/476847/proc-ma-svedectvi-zeny-dle-islamskeho-prava-polovicni-hodnotu-nezli-muze.html?ref=viacrubrika

 8. Objasnitel

  Je jednoduché vysvětlit proč z ničeho vzniklo něco, než vysvětlit proč z něčeho nevzniklo nic -> VĚDA. Vědci můžou být rádi, že existuje Bůh, jinak by neměli co žrat.

  1. Jarda

   Ano, je jednoduché vysvětlit proč z ničeho vzniklo něco – nehmotnému, neviditelnému, všemohoucímu, nanejvýš milosrdnému, duchovnímu Pánu Bohu bylo v tom prázdném duchovnu smutno, a asi se i nudil, a tak si nejprve stvořil duchovní svět, který jej asi také moc nenadchl, a proto si stvořil i Svět hmotný a v něm i lidi, se kterými má tolik starostí a problémů, že teď neví, kde mu hlava stojí a už se nenudí.

   1. Objasnitel

    Azazel: Jak hluboku že sahá to tvoje odjakživa? A v tom odjakživu se z ničeho vytvořila jen tak bez udání důvodů? To je fajn. To dává smysl. A je dobrý, že věříš ve věčnost hmoty. To asi i znamená, že nikdy neumřeš a budeš pořád tak krásný a báječný ateistický bivoj. To je fajn. Tak tu pozdravuj hmotu při té tvé nesmrtelnosti věčnosti. Určitě s ní bude zábava…. asi jak s temnou hmotou. Já preferuji život.

    1. svatahmota

     Ne, pro hmotu důkazy jsou a pro boha nejsou

     čili hmota vede 1:0

     Kde máš napsáno, že hmota potřebuje mít příčinu?

     Ty taky tvrdíš, že tvůj bůh nemá příčinu, tak proč by jí měla mít hmota? Proč by nemohla být věčná? Fyzicky pracují s verzí věčného vesmíru, podle occamovy břitvy to je méně záhadné než záhada jménem bůh 🙂

     Takže věčná hmota je pravděpodobnější než věčný bůh a tím pádem je tato víra podložená racionálně, ta tvá ne 😀

    2. treebeard

     Hmota mohla existovať odjakživa rovnako dobre, ako mohol odjakživa existovať Boh. A hmotu, na rozdiel od Boha, vidíme,cítime aj meriame. Takže čo je pravdepodobnejšie, večná existencia prvého, či druhého?

     Večnosť hmoty určite neznamená nesmrteľnosť, veď hmota mení svoje formy. Na našu smrť stačia úplne drobné zmeny, ale telo môže dokonca zmeniť skupenstvo, rozpadnúť sa na jednoduchšie atómy, či ešte hlbšie, a stále je to hmota. Aj pred Veľkým treskom to mohla byť hmota, akurát s vlastnosťami, aké nepoznáme.

   2. Objasnitel

    Jarda: promiňte, že reaguji ve Vašem vláknu. Jsem se překlikl… jinak napsal jste to hezky. Škoda, že by jste rád žil podle sebe a zároveň tak nějak z opatrnosti žil podle evangelia (to z vás cítím), ale přikláníte se raději k ateistům, protože je to příjemnější (i pro mě by bylo). Vidím ve Vás ten zájem a věřím, že jste dobrý člověk.

    1. Jarda

     Já jsem léta, desítky let, žil jako katolík. Z katolické rodiny, jeden strýc kněz, dvě tety jeptišky. Ale postupně jsem se přesvědčoval, že modlení, prosby Pánu Bohu, půsty, nošení křížků, milostných medailek a pod., prostě nefunguje. Páni faráři to dobře vysvětlují – s Pánem Bohem se nedá dělat obchod. Bůh není automat – hodím do něj modlitbu, vypadne Boží milost. Žádný věřící není schopen vysvětlit, jaká dobra od Pána Boha dostává …..

     Prostě uznal jsem, že náboženství nefungují.

     1. treebeard

      Boh nie je automat, ale veriaci očakáva, že po jeho smrti sa Boha ako automat zachová. Akosi nepočíta s tým, že mu Boh povie “dnes mám zlú náladu, pôjdeš do pekla” 🙂

      BTW, za života veriaceho sa tiež chová ako automat, teda ako pokazený automat. Po vhodení mince sa nestane nič.

     2. treebeard

      A to ma ešte napadlo, že Ježiš vlastne automatické správanie sa Boha svätosväte sľúbil. Netreba orať ani siať, Boh sa o svojich postará. Stačí úprimne veriť, a veriaci má automaticky schopnosť uzdravovať, chodiť po vode a ďalšie benefity.

  1. svatahmota

   Tak to se komunistická strana vyplatí ještě víc, podívejte, jak roste rychle Čína 😀 😀 😀

   1. Objasnitel

    Dneska jsem zrovna přemýšlel (po shlédnutí tlačenice na dálnici u pekingu), že přestanu podporovat čínskou výrobu a začnu připlácet za věci odjinud (nejlíp EU). Protože ten humus, co produkují do vzduchu a ničí přírodu (třeba po zpracování neodymu) opravdu za ten levnej šmejd v krámu nestojí. Těžko s tím něco udělám sám jako jedinec, ale princip je princip. A spoustu věcí vlastně ani nepotřebuju. Jdu třídit domácnost.

    1. Jarda

     Před týdnem jsem se vrátil z Izraele a doprovázející páter nám, mimo jiného, řekl i tento vtip: K sedlákovi do statku přišel farář. Sedlák se chlubil, co všechno má a farář mu řekl: “Ale nezapomeň, že s tebou hospodaří také Pán Bůh, který ti pomáhá.” A sedlák odpověděl: “Ano, já to vím, ale měl jste vidět jak ten statek vypadal, když tady hospodařil Pán Bůh sám.”

     Řekl jsem si, že páter si evidentně neuvědomil, jak potvrdil známý fakt, že se Pán Bůh nijak nikde neprojevuje.

     Několikrát říkal, jak Pán Bůh lidi miluje, jaká mnohá dobra nám dává, že je ani nedokážeme ocenit. Zeptal jsem se jedné zbožné paní, jaká konkrétní dobra od Pána Bpoha ve svém životě shledává. Trochu zrozpačitěla, zamyslela se a řekla, že je zdravá, má dobrou rodinu, vychované děti …… Odpověděl jsem, že to má i většina Židů, i muslimů, také ateistů, dokonce i komunistů. Zaváhala jaksi a řekla, že prostě Pánu Bohu věří!

 9. matriXXX

  Je mi líto, že to musím říct, ale ateisté jsou všichni do jednoho komunisté, kteří se vzpírají bohu. Vy všichni moc dobře víte či tušíte, že bůh je, bez něho by nikdy nevzniknul vesmír. Ano, není to křesťanský bůh, ani jiný podobný. Je to kvintezenční energie, první pohyb, je o nehmotný hybatel hmoty, je to energie a kvantová fluktuace všech dimenzí. Ateisté toto popírají a dávají přednost komunismu, ale ten všude selhal, podívejte se na Severní Koreu či jak dopadl ateistický SSSR, Čínu to čeká, uvidíte, čeká jí tvrdý pád z hitlerovsko-stalinistické vzpupnosti, pak se vrátí k bohu, ať už k jakémukoliv, bez boha jsou jen ezoteričtí ateisté a prázdné nádoby

  1. Objasnitel

   Je jedno jestli jsou to komunisté nebo kapitalisté, ale vzpírají se Bohu,protože milují sebe.

  2. svatahmota

   První hybatel není nutný, vesmír může být věčný, stejně jako údajně ten váš hybatel

   Navíc jak něco “mimo čas a prostor” může hýbat? Jak něco nehmotného stvoří a hýbe hmotou? 😀 😀

   1. Jarda

    “Jak něco nehmotného stvoří a hýbe hmotou?”

    Protože “TO” je děsně chytré a má rádo lidi!

  1. treebeard

   Nadpis je zhruba na úrovni toho politického “nikto vám nedokáže dať to, čo vám ja sľúbim”. Pointa je v tom, že porovnávať realitu s fikciou a potom vyhlásiť, že fikcia je na tom lepšie, má jednu slabinu. Ktokoľvek môže šmahom ruky vymyslieť ešte lepšiu fikciu… Tvoj boh vstal z mŕtvych? To Aštar Šeran ani nezomrel, ani nezomrie. Prípadne to “novovikingské”: Môj boh má kladivo, tvoj bol pribitý na kríž.

   Článok samotný je v mnohých ohľadoch zavádzajúci, ale nepovedal by som, že hlúpy. Mieša pravdivé informácie s informáciami spornými alebo výslovne lživými.

   Určite je sporné, že by sa z vedy stalo novodobé náboženstvo a najmä, že by sa to bolo cieľom vedcov. Určite ľudia vede dosť dôverujú, niektorí menej vzdelaní možno prehnane, iní, často ešte menej vzdelaní, ju zas podozrievajú zo svetového spiknutia. Ale určite skôr pretrváva tieň skutočných náboženstiev (stále sa väčšina ľudí hlási k nejakému náboženstvu), než že by veda ašpirovala vypĺňať ateistom to, o čo stratou (alebo len nezískaním – ja som napr. vieru nikdy nestratil) viery prišli.

   Přitom [veda] často zapomíná na vlastní omezenost a situovanost – že jde spíše o metodu, která se osvědčila v naší snaze ovládnout svět, než o všemocný a božský dar z nebes. Toto je ukážka manipulácie v článku – presne toto totiž tvrdia aj vedci 😉 Veda (resp. vedci) netvrdí, že vie všetko – naopak, vedec vždy zistí, že potrebuje ďalej skúmať, už len preto, aby neprišiel o prácu. Aj ten najmenší projekt sa vždy končí žiadosťou o podporu ďalšieho výskumu. Nepočul som o prípade, že by sa po skončení projektu vyhlásilo, že v danej otázke už nie je čo skúmať.

   Vyhlásiť, že “boh vedy je mŕtvy”, je nezmysel, nech už ten bonmot vyložíme akokoľvek. Veda určite nie je mŕtva a stále je na vzostupe – ľudia, jedno či veriaci alebo ateisti, jej dôverujú čoraz viac. Sadnú si do lietadla, ktoré sa naviguje pomocou GPS a po väčšinu letu ho riadi autopilot. Nepochybujú, že fotografie z Pluta sú pravé. Atď, atď, … Z čoho, preboha, vyplýva, že by veda (boh vedy) bola mŕtva???

   Dokonca aj v tej medicíne, ktorá je témou článku, väčšina ľudí neváha podpísať súhlas na potenciálne nebezpečnú operáciu. Súboj lekárov (BTW, lekárska komora je stavovská organizácia, nie vedecká) so šarlatánmi je dlhodobý a občas lekári preukážu menej trpezlivosti, než by snáď mali. Ale šarlatánov je plno a zaoberať sa každým z nich z nich jednotlivo, by bolo nesmierne vyčerpávajúce. Každopádne, u lekára určite nejde o slepú vieru – lekár predsa celkom dobre rozumie, ako jeho postupy fungujú a má zvyčajne aj nejaké tie negatívne skúsenosti so šarlatánmi. V prípade neznámeho (ne)šarlatánskeho smeru ide teda skôr o kvalifikovaný odhad, než o slepú vieru akú tam vidí autor článku.

   BTW, čínska medicína sa dnes priživuje na vede, určite nie na starých čínskych či indických bohoch. S tými by asi v (post)kresťanskej európe dieru do sveta neurobili. Čínski lekári sa zväčša odvolávajú na staré poznanie a, what a surprise :-D, na vedecké štúdie, ktoré údajne alebo skutočne potvrdzujú účinnosť nejakého jej postupu. Pravdou však ostáva, že napr. v otázke tak jednoduchej, ako sú črevné parazity, stará čínska medicína zlyhávala a neprišla na vzťah medzi hygienou a zdravím pacientov. Akupunktúra je napr. dlhé roky tolerovaná a špecialistov nájdeme aj v priamo nemocniciach, hoci posledné štúdie (vraj) naznačujú, že je neúčinná.

   No a zbytok článku je len klasický mystický náter . Krásne slová, ale úplne bez obsahu. Keby sme autora chytili za slovo, nedokázal by obhájiť jedinú kľúčovú vetu. Nakoniec by vždy priznal, že ju myslel len symbolicky, že naschvál preháňal, že nemá dôkaz, ale to tak cíti, … Nič viac.

  2. S.V.H.

   Jen bych doplnil k té čínské medicíně a skeptikům:

   Kubek na jednu stranu tvrdí, že čínská medicína jsou pouze „kozí bobky a nesmysly“ nebo „babka kořenářka a šaman“, na druhou ale přiznává, že ji vůbec nezná, že se jí nikdy nezabýval. Jak je možné, že natolik radikálně odmítá to, co nezná? A nejen to, ale i chybně argumentuje – tvrzení, že pokud západní medicína funguje, pak jde o jedinou funkční medicínu, totiž neplatí. Z faktu, že dokáže léčit, nevyplývá, že ostatní léčebné metody jsou špatně. Může existovat mnoho druhů účinné léčby.

   Zde mohu souhlasit s autorem, že argumentace typu „nic o tom nevím, ale je to nesmysl“ je chybná. Ovšem M. Kubek sice přiznává, že o tom nic neví, ale neodmítá tradiční čínskou medicínu a priory, ale proto, že nefunguje. V tom se samozřejmě může mýlit – zvláště když o tom nic moc neví. Ale on o tom člověk moc vědět nemusí – stačí se odkázat na studie, které zjišťovaly účinnost některých druhů alternativní medicíny („alternativní medicínu“ můžeme bez velkého zkreslení považovat za zastřešující pojem pro metody, jejichž účinnost nebyla prokázána). Jak píše Treebeard, u lékaře se dá předpokládat, že o tom nějaké povědomí má (i když se něčím konkrétním nezabýval). Sám to uvádí v rozhovoru – ví do určité míry, jak lidské tělo funguje, jaké jsou příčiny nemocí atd., a tradiční čínská medicína tohle všechno zahazuje a pracuje s naprosto neprokázanými fenomény, jako jsou různé energie apod. Takové odmítání alternativní medicíny má do „slepé víry“ opravdu daleko.

   Otázkou ovšem je, zda takový způsob zakoušení „stín mrtvého boha vědy“ umožní. Tento bůh je sice již mrtvý, ale jeho kněží stále pečlivě oprašují jeho mrtvolu a nedovolí, aby do žárlivě střeženého prostoru vstoupil jiný bůh. V českém prostředí je nejznámější klub skeptiků Sisyfos, který systematicky vyhledává nevědecké pohledy na svět, jež poté na základě stejně chybné argumentace, kterou použil proti čínské medicíně šéf lékařské komory Kubek, pranýřuje a uděluje jim takzvané bludné balvany.

   Zde je autor už úplně mimo. K udílení bludných balvanů mám sice také výhrady (v zahraničí je to důstojný obřad, kdežto v podání Sisyfa jen taková „taškařice“, což celou věc dosti sráží), ale čeští skeptici rozhodně nejednají „na základě stejně chybné argumentace, kterou použil proti čínské medicíně šéf lékařské komory Kubek“ tedy ve stylu „nic o tom nevím, ale je to nesmysl“. Naopak, tvrzení zastánců všech možných paranormálních, alternativních či pseudovědeckých jevů se snaží pečlivě zkoumat – dokonce po vzoru zahraničních skeptických asociací vyhlašují různé výzvy s finanční odměnou, kde každému nabízejí možnost daný jev za kontrolovaných podmínek prokázat. Je to tedy naprostý opak argumentace „nic o tom nevím, ale je to nesmysl“.

 10. martiXXX

  Antiteista se mě opět snaží diskreditovat pod zkomoleným nickem matriXXX.

  Ale vědomí je vědomí a pro mě jeden z hlavních důkazů. Problém identity. Prý je možné vědomí zkopírovat a zajistit nesmrtelnost. Třeba do počítače? Hmmmmm..a kde bude moje vědomí po zkopírování…v počítači nebo u mě……….to jako když umřu tak se přestěhuje do počítače…nebo místo mě bude mé jiné já a moje já bude v počítači????…nebo budu vědomý jaksi duálně?

  Tady se ukazuje, že vědomí má co dělat s bezčasovou a bezprostorovou přítomností

  1. svatahmota

   Vědomí jsou jen procesy v mozku a nejsou bezprostorové a bezčasové, cítíme v čase, cítění a myšlení je proces a ten potřebuje čas a posloupnost a kauzalitu, jedna emoce navazuje časové na jinou… 🙂

   prostor vnímáme také, i matrix a iluze prostoru je pořád prostor =hmota (prostor je z něčeho složený a tomu se říká hmota a zkoumáme jí objektivně), nic než tupá hmota/energie a slepou evolucí díky přírodním tupým zákonům (vlastnosti hmoty) vyšlechtěný mozek/vědomí-podvědomí – není prokázané 🙂

  2. svatahmota

   A nejsi trochu paranoidní? Pán temnoty a hmoty už sem dávno nechodí, čekáme na jeho druhý, poslední příchod na konci věků 🙂

Comments are closed.