Jób

jobV minulých dnech jsem si znovu přečetl knihu Jób. Chtěl jsem co nejlépe pochopit, co vlastně říká, a soustředit se na věci, které by mohly mít vztah k její inspirovanosti Duchem Svatým. Z mého čtení vyplynulo několik postřehů, o jejichž objasnění bych chtěl nyní poprosit zde přítomné křesťany.

V úvahách o inspirovanosti budu vážit dvě hypotézy:
1) Kniha Jób je v nějakém smyslu inspirována Duchem Svatým. To přinejmenším znamená, že v ní je to, co DS chtěl, aby v ní bylo, a není tam to, co DS nechtěl, aby v ní bylo.
2) Kniha Jób nebyla inspirována Duchem Svatým. Platí tedy historická alternativa: je dílem lidí své doby, kteří se pokoušeli hledat odpověď na otázku, jak mohou i spravedliví lidé trpět.

Autorství a historicita

O autorovi knihy Jób není nic známo. Z mého pohledu jsou ovšem pozoruhodné dvě věci:
Za prvé, kniha cituje hovory mezi Bohem a Satanem v nebi. Byla-li kniha inspirována Duchem Svatým, pak se ptám, jak se to autor dozvěděl, a proč nenapsal, JAK se to dozvěděl. Pokud mu např. DS obsah hovorů přímo diktoval, proč nenapsal „Hle, měl jsem zjevení, a Duch Svatý mi vyjevil následující: …“. Pokud mu nic nediktoval (což je stanovisko liberálních křesťanů), pak stále platí otázka, jak se tedy autor obsah těch hovorů dozvěděl.

Dále kniha obsáhle cituje hovory mezi Jobem, a jeho třemi (vlastně čtyřmi, včetně Elihua) přáteli. Nelze asi předpokládat, že by při svém rozjímání a truchlení nad Jobovým osudem měli zapisovače. Rovněž se nejeví příliš pravděpodobné, že by byl vůbec kdo schopen „s patra“ pronášet tak rozsáhlé a přitom silné, veršované a barvité proslovy, jako Jób a jeho tři nebo čtyři přátelé.

Z toho plyne poměrně logický závěr: ať už kniha byla inspirována nebo ne, historická s nejvyšší pravděpodobností není. To co v ní je popsáno, se nikdy neudálo. Jde o filozoficko-teologické (a dle mého názoru velmi povedené!) dílo jednoho či více autorů, jehož předmětem je fiktivní teologický příběh. Podstatné je, co na něm jeho autor chtěl ukázat.

Tím se dostáváme zpět k inspirovanosti: lze říct, že na této úrovni mohla být kniha bez problémů inspirována Duchem Svatým. Její autor prostě psal svůj fiktivní příběh, psal, co měl na srdci, a přitom ho vedl Duch Svatý, aniž o tom on sám věděl (Pak bychom opravdu mohli předpokládat, že by se o této okolnosti zmínil).

Nejedná-li se ovšem o záznam autentických vyjádření, pak výroky, které autor svým postavám vložil do úst, pocházejí od něj (od autora, nikoliv od omylných lidských postav jako Jób a jeho přátelé). V dalším ukážeme, že pro případnou inspirovanost Duchem Svatým může být toto poněkud problém.

Satan a Bůh

Portrét Satana v knize Jób je velmi zajímavý. Je totiž v diametrálním rozporu s tím, jak jej chápe křesťanství – což samozřejmě je (MĚL by být!) problém pro ty, kteří Bibli chápou jako Slovo Boží. Satan podle knihy Jób není žádný Kosmický původce všeho Zla, není to Kosmický protivník Boha, který bude ve finále poražen a zničen. Podle knihy Jób je Satan členem Božího shromáždění, a to navíc členem významným. Je jakýmsi poradcem Boha. Bytostí, která pro Boha sleduje věci na Zemi, informuje jej, a případně mu nastavuje kritické zrcadlo. Bůh na Satanova doporučení dá, a Satan naopak Boha poslouchá na slovo, a dělá přesně jen to, co mu Bůh řekne, a hranice jím dané nijak nepřekračuje. Bůh dokonce za Satanem splněné příkazy přebírá osobní odpovědnost (Jób 2:3).

Kromě evidentního rozporu s křesťanstvím jsou s nebeským prologem knihy Jób i další problémy. Jak se autor tohoto prologu o rozhovorech Satana s Bohem dozvěděl? Mnozí moderní věřící odmítají inspirovanost Bible formou „diktátu“ – ovšem jak se potom autor o těch rozhovorech dozvěděl? Jsou snad vymyšlené?

Proč má vůbec Bůh potřebu Satanovi něco dokazovat? (že má ohledně Jóba pravdu on, Bůh, a nikoliv Satan) Chce snad sám Bůh znát výsledek tohoto „testu“? Není snad vševědoucí?

Co je to za morbidní test, kde aby se ukázalo, zda má pravdu Bůh nebo Satan, dá Bůh pozabíjet všechny Jobovy děti, jeho sluhy (pasáčky), a samotnému Jobovi pak záměrně udělá ze života peklo, zohaví jej, atd.?

V závěru knihy Jób pak Bůh mrtvé děti Jóbovi „nahradí“ tak, že mu dá děti nové. Opravdu krásná myšlenka…
Nabízí se velmi přirozené řešení těchto otázek: výpověď knihy Jób (jakož i celé Bible) o Bohu je produktem lidí své doby, a NEMÁ tedy s realitou (reálným bohem, připustíme-li, že existuje) mnoho společného. Není mi ovšem jasné, jak tyto otázky zodpoví křesťané, kteří chtějí trvat na tom, že výpovědi knihy Jób o Bohu JSOU v nějakém smyslu pravdivé.

Dvě části knihy Jób
Kniha Jób se skládá ze dvou jasně odlišených částí: části psané prózou – což je úvod a závěr knihy, a části veršované, která tvoří výraznou většinu knihy, a obsahuje hovory Joba s jeho přáteli. Na první pohled ovšem není až tak patrné, že i výpovědi těchto dvou částí se v klíčových otázkách poměrně výrazně liší, a někdy jsou dokonce v přímém protikladu. Bart Ehrmann v knize Gods Problem soudí, že (jako u tolika jiných Biblických knih!) je i kniha Jób dílem minimálně dvou různých autorů, spojených dohromady případně někým dalším (editorem).
Podle prozaické části se Jób proti Bohu naprosto nijak neprohřešil. Pokorně nese své utrpení, a říká:
„Nahý jsem vyšel z lůna své matky,
nahý se k ní zas navrátím.
Hospodin dal, Hospodin vzal.
Ať je požehnáno jméno Hospodin!“

Úvodní text explicitně prohlašuje, že Jób v ničem nezhřešil, nezhřešil ani jediným slovem, a neobvinil Boha z ničeho špatného. V závěru pak Bůh svého spravedlivého služebníka Jóba odmění, navrátí mu veškerý majetek, a dá mu jej dokonce víc, než původně měl (42:12). Dal mu nové děti, krásné dcery (42:15), a Jób nakonec zemřel stár, a nasycen životem. (42:17)

Dle prozaické části s Jobem jeho přátelé soucítí, a mlčky s ním nesou jeho utrpení: „Sedm dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo.“ 2:13

Veršovaná část ovšem líčí Jóba dramaticky jinak. Jób své utrpení vůbec nenese pokorně, právě naopak. Neustále si stěžuje, pyšně vyhlašuje svoji absolutní nevinnu

„Jsem ZCELA RYZÍ, nijak jsem nechybil,
jsem nevinný a nemám hřích“! (33:9)

což je zásadní rozpor s křesťanstvím, podle kterého není bez hříchu naprosto nikdo. Obviňuje Boha z nespravedlnosti ( „On hubí bezúhonného spolu s bídákem!“ 9:22) a chce se s ním dokonce „soudit“, hádat, aby se mu Bůh musel ze svého jednání zpovídat! („Neodsuzuj mě předem – tak Boha oslovím – z čeho mě obviňuješ, prozraď mi.“ 10:2 i jinde). „Potom mě vyzvi, ať se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích!“ (13:22,23, mluví Job)

A jinde: (27:2-6)
„Při Bohu živém, který mi upřel právo,
při Všemohoucím, jenž naplnil mě trpkostí,…
V žádném případě vám nedám za pravdu,
své bezúhonnosti se jakživ nezřeknu.
Trvám na své nevině – té se nepustím,
po celý život mám čisté svědomí!“

Jobovi přátelé

Jobovi přátelé naproti tomu ve veršované části vůbec nemlčí, ovšem mluví mnohem rozumněji než on.

Elifaz Temanský říká: 4:7

Zhynul snad někdy nevinný?
Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví?

No, Elifaz možná vidí svět až příliš růžově, ovšem zjevně má Boha za spravedlivého, a má ohledně něj nemalé ideály.

Pokračuje Elifaz (5:6,7)
Zlo totiž jen tak z prachu nevzchází,
trápení ze země samo nepučí –
to přece člověk plodí trápení,
tak jako jiskry vzhůru létají.

No nepodepsal by toto každý křesťan?

A ještě Elifaz: (5:17,18)
Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh!
Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!
On udeří, však také ošetří,
zraní, svou rukou však uzdraví.

Rozumné a pravdivé, ne?

Bildad Šuchský říká Jobovi: (8:2-4)
„Jak dlouho budeš takhle mluvit?
Tvé řeči jsou podobné vichřici!
Copak Bůh spravedlnost poruší?
Copak Všemohoucí právo převrací?
Pokud tvé děti proti němu zhřešily,
vydal je moci jejich vin.

Který křesťan by proti tomu mohl co namítat?

A dále Bildad Šuchský (8:5-7)
Budeš-li ale pilně hledat Boha
a Všemohoucího prosit o milost,
budeš-li čistý a poctivý,
hned zase začne nad tebou bdít,
rozkvět tvých statků znovu obnoví.
Tvé počátky budou nicotné
oproti hojnosti, jež čeká tě.

Když Jób neustále pyšně deklaruje svoji absolutní nevinnu a bezhříšnost (např. 13:22-23), a chce předstoupit před Boha a osobně se před ním ze svých údajných hříchů hájit, Elifaz Temanský se na něj už zlobí:
Čím ses tak nechal unést v srdci,
co ti tak zatemnilo oči,
že proti Bohu obracíš svůj hněv
a z úst vypouštíš takovouto řeč?

Bůh vstupuje do hry

Na konci veršované části dává Bůh zapravdu Jobovým přátelům. Sám do jejich rozmluvy vstoupí, a Jóba zadupe do země:

38:2-7
„Kdo to zatemňuje mé záměry
řečmi, v nichž není poznání?
Jako muž si teď vyhrň rukávy,
budu se tě ptát a ty mě poučíš:
Kde jsi byl, když jsem zemi založil?
Jen pověz, když tomu rozumíš.
Kdo určil její rozměry? To jistě víš!
Kdopak ji mírou přeměřil?
Do čeho jsou zapuštěny její základy?
Kdo položil její kámen úhelný,
když jitřní hvězdy sborem zpívaly
a všichni Boží synové jásali radostí?

Bůh Joba zpražil: JÁ jsem suverén, a ty nejsi nic. A pokračuje:

40:2,7-10
„Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít?
Kdo obviňuje Boha, ať na to odpoví!“

„Jako muž si teď vyhrň rukávy,
budu se tě ptát a ty mě poučíš:
Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit?
Chceš mě odsoudit, abys byl bez viny?
Máš sílu jako Bůh ve svém rameni?
Zahřímáš hlasem jemu podobným?
Zkus se ozdobit velebnou vznešeností,
obleč se do slavné nádhery!

Bůh potvrzuje, že se s ním Jób chtěl přít, a že ho obviňoval, a logicky a přirozeně to v podtextu označuje za politováníhodnou troufalost. Opět zdůrazňuje, kdo je on, a co je ve srovnání s ním Jób. Boží argumentace je tedy zřejmá: NEJSEM povinen ti vůbec nic vysvětlovat, a ani to dělat nebudu. To ty ses provinil, že jsi proti mně mluvil. Padni do prachu, a pokoř se přede mnou.

A Jób se v závěru veršované části také patřičně kaje: (42:2-6)
„Uznávám, že jsi všemocný
a že nic nepřekazí tvé úmysly.
Ptal ses: ‚Kdo to zastírá mé záměry,
a přitom nemá poznání?‘
Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí,
o tajemstvích, jež jsou nad mé chápání.
Řekl jsi: ‚Poslouchej a já promluvím,
budu se tě ptát a ty mě poučíš.‘
Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti,
teď tě však na vlastní oči spatřuji.
Proto se pokořuji –
v prachu a popelu činím pokání!“

A to je konec veršované části.

Následuje ovšem pokračování prozaické části, čímž vzniká podivný celek. Na rozumně mluvící Jobovy přátele se Bůh rozzlobí:
„Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job ať se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestám. Nemluvili jste totiž o mně pravdivě jako můj služebník Job.“ (42:7,8)

Co? O čem to Hospodin mluví? Mluví o tom příběhu, který jsme právě dočetli? Když pomineme docela legrační okolnost, že Bůh explicitně žádá aby mu byla obětována zvířata – pak co vlastně odpouští Jobovým přátelům, jaké nepravdivé výroky o Něm? Proč se na ně tak hněvá? Netuším. Zřejmě proto, že jim mělo dojít, že Bůh může klidně trestat i nevinného, třeba když má slabou chvilku při laškování se Satanem. Třeba proto, že říkali, že Bůh je spravedlivý a nevinného by netrestal.

Chování pyšného a naparujícího se Joba naproti tomu ocení a vyzdvihne, jak jsem již popsal výše, s tím, že „o něm mluvil pravdivě“. Hm.

Ehrmanovo řešení

Bart Ehrman v knize, o které jsem mluvil výše, uvádí poměrně přirozeně vypadající řešení tohoto paradoxu: veršovaná část a prozaická část jsou původně části dvou různých verzí příběhu o Jobovi s různým obsahem a odlišným vyzněním. Z prozaické části ve výsledné knize Jób chybí střed, a proto se dnes už nedozvíme, čím podle originálního textu Jobovi přátelé Hospodina tak nahněvali. Veršované části pro změnu chybí úvod, který byl neznámým redaktorem nahrazen úvodem části prozaické.

Co se týká samotného problému zla, odpověď prozaické části je, že nás Bůh testuje. Zkouší naši víru. My musíme vytrvat, pokorně vydržet a zůstat s Bohem – a on nám nakonec vše vynahradí.

Veršovaná část řeší problém zla jinak: je to věc mimo lidské chápání, a nemůžeme porozumět Bohu, proč na nás zlo sesílá, a hlavně bychom se o to neměli ani snažit. Bůh je suverén, on může, a tak to prostě je. My nemáme co Boha žádat ani jej prosit, aby nám cokoliv vysvětloval.

Závěr

Shrňme tedy stručně otázky, které jsou na stole za předpokladu inspirovanosti knihy Jób Duchem Svatým:

Proč je v textu Satan líčen, jako respektovaný člen Božího shromáždění, svým způsobem jeho poradce? Proč má Bůh potřebu Satanovi vůbec něco dokazovat, a proč kvůli tomu zničí Jobovi část života, a zabije jeho sluhy a děti? Jak o sobě může Jób opakovaně prohlašovat, že je bezhříšný, když nikdo není ani zdaleka bezhříšný? Jak může Bůh Jobovo pyšné a vůči Bohu ofenzivní vystupování nakonec ocenit? Naproti tomu, co řekli Jobovi přátelé o Bohu špatného, zač si vysloužili Boží hněv? A nakonec – jaké je tedy řešení problému zla? Proč se spravedlivým lidem děje zlo – platí řešení prozaické části, nebo veršované části, nebo někdy to a v jiných případech ono? Nebo platí mnohem pozdější řešení křesťanské, že viníkem Zla je Satan, pán tohoto světa, to Satan nám ubližuje (zdůrazněme, že v knize Jób Jobovi ubližuje Bůh, nebo přinejlepším Satan s Božím svolením a s tím, že za to Bůh přebírá plnou odpovědnost), a Bůh (Kristus) jednoho dne přijde a zasáhne v náš prospěch, a se Satanem a jeho věrnými skoncuje?

3,915 thoughts on “Jób

 1. Azazel

  Problém je v tom, že mezi umírněným a extrémistickým náboženstvím není rozdil v principu, oba směry stojí na vodě a spekulaci. Je tam rozdíl v obsahu, ne v principu – racionálně neodůvodněná víra a iracionálně odůvodněná morálka
  To že se nám víc líbí umírněná verze je sice hezké, ale principielně se neliší. Oba směry stojí na vodě. Proto se snadno z umírněného může stát extrémista (ale i naopak, což podle mé evidence nebývá ovšem tak časté)

   1. Azazel

    Ne, všechno na vodě nestojí, pro kulatou zemi důkazy jsou, pro evoluci také (byť ne 100%, ale řekněme 99%), ale pro boha nejsou žádné 🙂

    1. TvojOponent

     Evolúcia ani tvar Zeme nie sú v rozpore s kresťanstvom. Váš príspevok stojí na vode… ale zase v týchto júlových horúčavách mu to doprajem 🙂

     1. Azazel

      Tady teď nejde o rozpory, byť dunbee evidentně nesouhlasí 🙂

      tady jde o to, že pro kulatou zemi a evoluci důkazy jsou a pro boha a křesťanství nejsou 🙂

     2. TvojOponent

      dunbee? To je váš pes Dunčo? 😀

      Preto nemáme problém s evolúciou ani tvarom zeme. Lebo kresťanstvo je náboženstvom pravdy.
      Existencia boha sa logicky odvodzuje. Mimochodom je to ten istý druh filozofie, aký bol aj v antike.
      Váš ateizmus stojí na hlbšej vode. Veríte bez dôkazu v neexistenciu boha a na rozdiel od veriacich nemáte ani podporné dôkazy. Ani filozofické argumenty 🙂

     3. Azazel

      Náš ateismus má kořeny mimo jiné také v Antice 🙂

      Ne, kulatá země a evoluce má exaktní důkazy, bůh nemá žádné, tak sem nějaký dejte 🙂

     4. TvojOponent

      Dôkazy predkladajú tí, čo usilujú o zmenu.
      Inak v antike sa verilo, že Zem je ako placka plochá :)))

     5. Azazel

      Jak kdo, někteří už v antice psali o kulaté zemi 🙂

      Jinak důkazy předkládá ten, kdo něco tvrdí, ne mění, ale tvrdí, vy tvrdíte, že bůh je, tak ho dokažte či podpořte 🙂

     6. TvojOponent

      Predstavte si, že idete na koncert. Je vás plný autobus a tu zrazu ktosi zaklope na dvere vášho busu a povie – koncert nebude.
      Aká bude nasledovať otázka?
      No predsa na dôkaz! 🙂

      Hlásite sa k antike ako sekulárny humanista Hitler 😀 ale boli by ste zdesený, keby sa pomery antiky zase vrátili.

     7. Azazel

      Antika není jedna, jsou tam různí filosofové 🙂

      Hitler se nehlásil k humanismu a už vůbec ne k sekulárnímu humanismu, odvolával se na boha – viz. Mein Kampf…

      Antické umění obdivovat nejen Hitler, ale i mnoho katolických papežů 🙂

     8. TvojOponent

      Budete overovať, či nie je koncert? 😀
      Ďakujem, nemám ďaľšie otázky – vinný! 😀

     9. Azazel

      Navíc se zde nebavíme o koncertě, ale o ověřování vašich tvrzení. Když víte, že bůh je, musíte dodat důkaz 🙂 Takže pokud je bůh koncert, který není, tak to znamená, že bůh není? 🙂

 2. Azazel

  čili žádné protiargumentu, můžu jít v klidu od PC jako vítěz dnešního dne 🙂
  tak zase někdy, přijďte si pro výprask, rád vám ho poskytnu 🙂 ahoj

 3. HMC2011

  Omlouvám se za mimotématický příspěvek, po dlouhé době, ale dnes ateistům a evolučníkům nadávat nebudu. Jsem poněkud více rozladěn a tak vás všechny chci poprosit:

  Podpořte petici!

  Dík.

  1. Objasnitel

   Nepodpořím … byla mlsná a smilnila trojnásobně – dejme tomu – běžné ateistickybarbarské chování. Ale že v sobě zabila život je hnus.

    1. Objasnitel

     … navíc v USA kašlou na nějaký názor ze zkorumpované země nevěřících alkoholiků, kterou si pletou s Čečenskem… a kterou musí vychovávat amnesty international a má za prezidenta nereprezentativní vzorek českých důchodců s politickou orientací na Rusko.

    2. Azazel

     HCM, nesouhlasil sem s tím článkem v hodně věcech, ale uznávám, že tu petici je vhodné podpořit. V případě Objasnitela alespoň vidíš, kam náboženství často člověka zavede. I kdyby “zhřešila”, jakože je to blbost, tak odpuštění tadyhle velkýmu katolíkovi nic neříká… 22 let za mřížema a zničenej je podle něj v pořádku…

     1. Objasnitel

      Odpuštění se týká občanského soudu … ať odpustí soudce a porota. Alespoň se ukázalo, jací jsou ateisti alibisti. Komu vadí výše trestu dává najevo jen tohle: ,, Proč trestáte sex? Čím se teda máme bavit? Dyť je to normální, chtěla si jen užít…”

     2. HMC2011

      Na každého jednou dojde. Včetně Objasnitele…

      „Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno.“

      (Matouš 7:2)

     3. Objasnitel

      HMC: … nebuďte jak Azzazel… já o ni nerozhoduji a nerozhodl bych o jejím osudu ani kdybych připojil podpis k naivní petici. Řekl jsem jen, že z pohledu věřícího spáchala nejtěžší smrtelný hřích (kromě toho, že nejspíš porušuje to první a hlavní přikázání jako Azzazel) a to je prostě pravda. Můžete si třeba sepsat petici o tom, abych odvolal, ale zákon je vytesán.

     4. Objasnitel

      Navíc jsem ji ani neodsoudil… za živa soudí člověk, po smrti soudí Bůh. A do té doby se má čas obrátit a zpytovat svědomí, takže ji nezatracujuju jako bytost – je to na ní. To platí o všech.

  2. TvojOponent

   Táto petícia je zahalená do množstva fabulácií. Zachytil som to na portále OSACR krátko pred tým, než som dostal ban za slušnú a vecnú diskusiu – vraj som bol málo vulgárny 😀

   Téme som venoval iný pohľad. Článok má názov “Český ateista volá po legalizácii sexuálneho zneužívania žiakov učiteľkami 8-O” – ak môžete, zahlasujte na Vybrali.sme.sk
   http://vybrali.sme.sk/c/Cesky-ateista-vola-po-legalizacii-sexualneho-zneuzivania-ziakov-ucitelkami-8O/

   1. Azazel

    Podle nás to není sexuální zneužívání 🙂 takže opět si vedle jak ta jedle 🙂

    1. TvojOponent

     Florida sa neriadi akýmsi kolektívnym názorom milovníkov českého piva nevalnej chuti a vysokej ceny 🙂

 4. HMC2011

  Objasnitel

  já o ni nerozhoduji a nerozhodl bych o jejím osudu ani kdybych připojil podpis k naivní petici.

  Třeba váš podpis či nepodpis, by mohl vyjadřovat postoj, jak byste o ní rozhodl, kdybyste o ní mohl rozhodovat.

  Řekl jsem jen, že z pohledu věřícího spáchala nejtěžší smrtelný hřích (kromě toho, že nejspíš porušuje to první a hlavní přikázání jako Azzazel) a to je prostě pravda.
  …zákon je vytesán

  Ga 5:14 : Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: “Miluj svého bližního jako sám sebe.”

  za živa soudí člověk

  …a nebo také projevuje milost. A „nesuďte, abyste nebyli souzeni“

  Ale chápu, že byste byl první, kdo by hodil kamenem…
  Zřejmě jste bez viny. Přeji mnoho štěstí na Božím soudu.

  1. matriXXX

   A tohle je právě problém náboženský morálky, tady je vidět, jak si HCM a Objasnitel berou úplně jiné poučení z té samé knihy a oba to odůvodňují jak chtějí, to samé Halík X diktátor Franco atd atd atd…

   1. protestant

    Úplně stejné reakce by zaváněly totalitou. Byly by jako jednodruhový les – tedy něco nepřirozeného.

    1. Azazel

     Úplně jiné reakce zase poukazují na libovolnost výkladu a že teologie není věda 🙂

     Takže věda, když dospívá ke společným výsledkům (protože pravda je jedna) je totalitní? Pravda je totalitní? 🙂

    2. Azazel

     Takže je dobře, že křesťané jsou různí – někdo Tiso, někdo Franco, někdo Pinochet, jiný matka Tereza, je to dobře. Takový hezký lesík plný krve 🙂

   2. HMC2011

    To není nic neobvyklého. V komunikaci, i při čtení psaného textu, vždy jsou dvě strany, odesílatel a příjemce. A každá zpráva musí být nějak interpretována. Lidé běžně podléhají pokušení si některé zprávy, texty a informace vyložit tak, aby jim to vyhovovalo. V případě Objasnitele tak, že celé křesťanství spočívá v buzeraci všech okolo. Tím si honí před Bohem takříkajíc triko. V tvrdosti k pokleskům druhých se před Bohem předvádí. Ta žena zasloužila nějaký trest, ale rozhodně ne tak přísný.

    Stejné je to i v případě evolucionistů, že miliardy zkamenělin svědčí o miliard let trvající evoluci, zatímco je to jasný důkaz celosvětové potopy, jak říká Bible. Nebo “vyčíst” z pozorovatelné změny černého motýla do bílého motýla, že je stejně tak možné, aby se mikrob změnil v mikrobiologa. První případ v přírodě zapsán je, a lze ho vyčíst, druhý však nikoliv. To už si věřící v evoluční ideologii přimýšlejí a vymýšlejí na základě toho prvního, k takové extrapolaci zcela nedostačujícího. Katolíci věří v nesmrtelnost duše, ve věčné peklo, v trojici, s čímž opět ostře nesouhlasím, neb to nemá Biblickou podporu.

    Za Ježíšových dob byli také znalci Písma, farizeové a Zákoníci. Krista však nerozpoznali. Není důvodu se domnívat, že dnes žádní farizeové neexistují. Pravda skrytá v Boží knize testuje lidská srdce, lásku k bližnímu a k pravdě celé lidské dějiny.

    1. Azazel

     Ne, není to stejné, v případě vědy, která dochází ke společným výsledkům jako matematika, je to tak, že interpretace a fakta jsou objektivně ověřována.

     V případě náboženství a teologie si to každý vyloží jak chce. Vede to tedy k odlišným závěrům, ne ke společným.

     Čili ne k letadlům, počítačům a výsledkům (věda), ale k válkám a svárům (náboženské třenice, které nemůže nikdo rozhodnout, vzorec můžete rozhodnout, náboženské výklad ne 😀 )

     1. Azazel

      Evolucionisté nevykládají miliardy zkamenělin jako důkazy miliardy let staré země 🙂 To si pleteš, na to jsou jiné důkazy, sám počet nic neznamená 🙂

     2. HMC2011

      Ne, není to stejné, v případě vědy, která dochází ke společným výsledkům jako matematika, je to tak, že interpretace a fakta jsou objektivně ověřována.

      To možná v experimentální vědě. V takové, ve které lze výsledky opakovaně testovat. Avšak nikoliv ve vědě historické a už vůbec ne v evoluční mytologii, jejíž teoreticky postulované procesy se dnes nikde nedějí a opakovat je také nemůžete. Ovšem za devatero horami a devatero řekami, dávno tomu dávno, bylo všechno jinak. Neživé blátíčko samovolně obživlo a rybičkám narostly nožičky a vylezly na souš…

      Hurá, ať žije “pravá ořechová věda”

     3. Azazel

      Evoluce je biologie a to je věda, historie, hlavně ta blízká, se ověřovat dá.

      Co se týče náboženských výkladů, ty stojí na vodě, na spekulaci, to máš pravdu 🙁

     4. Azazel

      Jinak ty si taky mladozemní, jako dunbee? 🙂

      co říkáš na Grygara a na Vatikán, ty už mladou zemi dávno neuznávají, proč asi? 🙂

     5. Azazel

      ono pod vahou důkazů (ověřitelných) někdy musí změnit názor i takový moloch plný pověr, jakým je katolická církev 🙂 :)))

 5. Azazel

  Tak hezký den, odcházím jako absolutní vítěz a to mě opět hřeje. Tak zatím a zase brzy naviděnou :-*

 6. Objasnitel

  HMC: Nevím o co se snažíte… nejspíš se Vás dotýká, že s Vaším úchvatným “a jistě správným” názorem na věc někdo nesouhlasí. Ale co jsem řekl jsou jen fakta a můžete o mě otlouct celou bibli. Kdo jiný rozhodne o vině než soudce – to není člověk? Je to snad dinosarus? a soudí ji na základě čeho? Že by obvinění? aha ne, nejspíš na základě bible…

  Tak se vztekejte jako malé děcko… nebo si podejte s narcisem Azzazelem ruce a radujte se z “vítězství” nad “nemorálními” katolíky v případě morální vychovatelky mládeže a oprávněného potratu…

  1. Objasnitel

   … ale je v pořádku, že jste si mohl svou frustraci, že s věcí nic neuděláte, vylít na mě… taky jsem rád, že Vás můj názor donutil listovat v božím slově.

   1. HMC2011

    Nevím o co se snažíte… nejspíš se Vás dotýká, že s Vaším úchvatným “a jistě správným” názorem na věc někdo nesouhlasí.

    Nijak zvlášť se mě to nedotýká. Jen diskutuji a namítám protiargumenty k vašim argumentům. To se tak běžně v diskuzích dělává. Není na tom nic zvláštního.

    Kdo jiný rozhodne o vině než soudce – to není člověk?

    Samozřejmě, že soudce rozhoduje o vině. Jenomže ostatní lidé k takovému rozsudku mohou zaujmout nějaké stanovisko. I v Bibli je psáno, že soudy mají být v branách měst, zřejmě proto, aby lidé viděli, že soudci soudí spravedlivě.

    Konstatování, že jen soudce rozhoduje o vině, je konstatování alibistické, neb každému člověku byla od Boha dána schopnost vnímat elementární spravedlnost. Stejný mustr bychom mohli použít na nacistické nebo komunistické soudce. V čem by to mělo být jiné ? Soudci rozhodli a dál nás to nemusí zajímat, ne ? A přesto všichni věděli, že v podání komunistické a nacistické justice se přečasto nevykonávalo “právo”, nýbrž prachsprosté vraždy.

    Tudíž stejně může každý člověk posoudit a udělat si vlastní názor na sex učitelky s žáky a zodpovědět si otázku přiměřenosti trestu ve výši 22 let. Ani vy nejste výjimkou a ani vy nejste vyňat z odpovědnosti před Bohem volit mezi dobrým a zlým, mezi nepřiměřenou tvrdostí, trestem a milosrdenstvím a odpuštěním.

    L 6:37 : Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno.

    Ex 23:6 : Nepřekrucuj právo v ubožákově při.

    Jak může Bůh přikazovat lidem, aby nepřekrucovali právo ? Když vy ani nevíte, co to je právo, a když veškerý úsudek necháváte na soudci ?

    Co Abrahám, který se ptal Boha, zda snad zničí hříšná města, pokud v nich bude nalezen nějaký počet spravedlivých ? Jak si to tak mohl dovolit posuzovat právo a nespravedlnost ? Proč to nenechal plavat, jako vy ? Proč alibisticky neřekl, že Bůh to nějak zařídí. Kde se v něm vzaly ty otázky, které Bohu kladl a na které se Boha ptal ?

    Co Mojžíš, který zabil Egypťana, když viděl jak ubližuje jeho bratru ? Proč se do toho motal ? Kde se v něm bral úsudek, že nějaké konání je nesprávné ? Zřejmě jen nebyl alibistou, jako jste vy.

    Mt 5:20 : Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.

    Vy byste však, na rozdíl od nich, byl první, kdo by hodil kamenem. Asi jste bez viny. Přeji hodně štěstí na Božím soudu.

    Jinak ještě můžete mrknout na některé pojmy v Bibli. Vzhledem k jejich početnosti se nezdá, že by nebyly pro křesťana důležité.

    Právo; bezpráví; spravedlnost;

    1. Objasnitel

     Tak mě taky přestaňte soudit… a místo toho tlachání jste si mohl koupit letenku a jít to říct porotě osobně, když vás tenhle případ tak žere. Nevíte, co bude dál. Když se bude chovat jako křesťanka, tak ji třeba po 5 letech pustí na základě slušného chování a závěru, že není pro společnost problematická. O tom to odpuštění je – tam se může projevit. Jinak mě teda pálí o dost podstatnější problémy než je učitelka v USA, kterou svrběl klín.

  2. Foxy

   HMC, bibli mám za staré pověsti hebrejské, tvé názory na globální potopu světa mám za směšné, leč to mi nikterak nevadí v tom, abych plně podpořil tvůj názor na zhovadilost nesmyslného a krutě likvidačního rozsudku nad mladou ženskou.
   Na “objasnitele” dlabu, to je bigotní cvok.
   Hezký večer!
   .
   (Bigotní – gramodeska, kde je na obou stranách nahrávka Božského Káji…)

 7. HMC2011

  K článku:

  Proč mlčíš, Bože? (Clifford Goldstein)

  Audio forma stejnojmenné knihy Clifforda Goldsteina v přednesu Jana Bárty. 1 CD s MP3

  Asi bychom těžko našli člověka, kterého by v životě nepotkalo utrpení. Čas bolesti a utrpení dokáže zpřevracet všechna ustálená hodnotová měřítka a často otřese i lidskou vírou a zamlží pohled na Pána Boha. Autor otázku na Boží mlčení neodmítá, jen se snaží co nejpoctivěji hledat na tuto otázku odpověď. Názvy kapitol: 1. Jako list v bouři? 2. Což za to mohou děti? 3. Job – to může být každý z nás! 4. Válka hvězd? 5. Proč ne násilím? 6. Sám v první linii 7. A na konci…

  Část 1a (mp3)

  Část 1b (mp3)

  Část 1c (mp3)

  Část 2a (mp3)

  Část 2b (mp3)

  Část 3 (mp3)

 8. Azazel

  Pokud vim, tak ten Toufar nebyl žádný disident, prostě byl kněz. Ale to že ho umičili komoušové neznamená, že se ten údajný “zázrak” opravdu stal, pokud to nebyl záměr (Toufara nebo StB), pak to byl silný vítr, špatné připevnění kříže,… u nás na vsi je to samé, je tak kaplička s nahnutym křížkem směrem na sever 😀 😀 a nikdo z toho zázrak nedělá… je to tak už leta. Jako ta včerejší katolická propaganda ve zprávách ČT byla odporná. “Je to záhada”, jasně, posunutý křížek směrem na Západ, to je záhada, opravdu boží zásah 😀 😀 skoro jak rozestoupené moře 😀

  1. treebeard

   To, čo píšeš, je len obyčajný úpadok zázrakov (a teda aj úpadok božích schopností). V minulosti (viď Biblia) robieval Boh skutočne silné zázraky, ktorého museli presvedčiť každého (egyptské rany, rozostúpenie mora, zapálenie obete, …). Ale odvtedy Boh zostarol, zdementnel, a tak dnešným veriacim musia stačiť aj naklonené krížiky a tekutina neznámeho pôvodu vytekajúca zo sošky panenky Márie.

   Alebo, ako Dark Matter ukazuje v jednom z videí, kedysi Boh osobne ukázal kňazom Baala, že On, na rozdiel od Baala, existuje. Dnes sa spolieha na krkolomné konštrukcie “filozofov”. https://www.youtube.com/watch?v=IFOTnBz-PCk&index=36&list=RDQjhFlI6-ZBI

 9. treebeard

  Svätý Grál nájdený 😀

  Práve sledujem dokument na Viasat History, kde nejaká historička dokazuje (dosť vykonštruovanými argumentmi), že kalich vo Valencii je pravým svätým Grálom. OK. Len mám pocit, že si neuvedomuje, že tým súčasne deklasuje Ježiša. Aj sama historička opisovala, že keď kalich prvý krát videla, necítila nijaké pohnutie. Rovnako nepohnutí vyzerali ostatní návštevníci kostola. Nehovorí nič ani o nejakých zázrakoch spojených s týmto falzifikátom (pravá je vraj len horná časť kalicha, ktorá je starovekým pohárikom, podstavec a stopka sú vraj stredoveké). Čiže, máme vraj pravý Ježišov kalich a nedeje sa nič. Nijaké požehnanie, nijaké zázraky, nijaké “vyžarovanie”… Žeby bol ten Ježiš nakoniec obyčajným človekom?

   1. Azazel

    Ne, ale taky stojí na pověrách 🙂

    mimochodem, to chození po vodě a vstávání mrtvých, to nejsou čáry? 🙂 ))))))

    1. TvojOponent

     Ešte som sa nestretol s kresťanom v núdzi, ktorý by prosil, aby mu namiesto vôle a odpustenia dal schopnosť chodiť po vode, aby baby na nábreží čumeli a trhali si rodidlá 🙂

   2. Jarda

    Je pravda, že křesťanství nestojí na zázracích, sám Ježíš takový postoj odmítal a požadoval, aby mu jeho posluchači prostě věřili. Možná proto že si byl vědom, že kdyby měl své Synovství dokázat jednoznačně a před vzdělaným a kritickým publikem – Veleradou – že by neuspěl.
    Ale věřící, ať prostí či vzdělaní, přece jenom nechtějí spoléhat jen na víru a rádi by “měli v ruce” něco jistějšího.

    1. Objasnitel

     Věřící zázraky nepotřebují… a nevěřící i kdyby je spatřili, tak by je zpochybnili.

     1. Azazel

      Reálná objektivní existence první inteligentní příčiny a popřípadě zasahovatele do světa a jeho běhu

      realita = stav věcí, jak se mají

      pravda = výrok v souladu s realitou

     2. Azazel

      evoluce X uplácání z hlíny = historická fakta

      stvoření světa X velký třesk – historická fakta

      … jak to tehdá bylo – exaktní důkazy, přímé či nepřímé

      atd atd 🙂

     3. protestant

      My ale neznáme realitu. Pouze jak se nám jeví. Takže znovu – co je to ta existence?

     4. matriXXX

      To není pravda. Máme metodu, jak realitu cca nebo i 100% (ale to málokdy) rozpoznávat – říká se tomu exaktní důkaz 🙂

     5. matriXXX

      “Reálná objektivní existence první inteligentní příčiny a popřípadě zasahovatele do světa a jeho běhu

      realita = stav věcí, jak se mají

      pravda = výrok v souladu s realitou

     6. matriXXX

      Máme metody, jak rozeznat realitu od pouhého “jevení se” – na hodně procent či na 100%

      říká se tomu vědecký či exaktní důkaz, získává se vědeckou metodou – logikou a systematickou empírií (experimenty, pozorování)

     7. matriXXX

      Ne, věda rozpoznává podstatu jevů, proč se něco jeví jak se to jeví – proto rozezná i třeba iluze (optické, kognitivní) a iluze pak rozliší od reality 🙂

     8. matriXXX

      když dokážete předpovídat pravidelnosti jevů a zjistíte, jak je ovládat, znáte jejich podstatu, proto nás věda dostala na měsíc a léčí nás, díky logice (ta určuje rozpornosti) a díky empírii (důkazy empirické povahy), tohle nám náboženské spekulace o nic neopřené nedávají, nemá to nic společného s vědou a vědeckou filosofií 🙂

     9. protestant

      Věda je jen nástroj. Něco jako kladivo. Stejně jako kladivo samo nic nepřibije, tak věda sama nic neudělá. Jsou to vědci, tedy lidí, kteří dělají vědu. A jelikož jsou to jen lidé, pak jejich znalost světa přichází jen a pouze skrze jejich subjektivní vjemy.

     10. Azazel

      Ne, věda rozpoznává podstatu jevů, proč se něco jeví jak se to jeví – proto rozezná i třeba iluze (optické, kognitivní) a iluze pak rozliší od reality 🙂

     11. Azazel

      Věda právě umí odlišit to subjektivního od objektivního (např. smyslové iluze od skutečného prostoru)

      jak napsal marti, věda zjišťuje, proč se něco jeví jak se to jeví, odhaluje podstatu jevů (třeba chřipky) a pak je umí ovládat (třeba vyléčit chřipku)

      čili nemáš pravdu, drahý protestante 😀 😀

     12. Azazel

      Víš co, když máš chřipku, jdi se subjektivně modlit, já si vemu objektivní antibiotikum a uvidíme, komu bude dřív lépe 🙂

     13. Azazel

      No a? Co to jako vyvrací? 🙂

      To nevadí, svět by fungoval i bez vědy, věda umí zjistit pravdu a bez člověka tu bude materiální svět dál, jen bez pravdy (bez výroků v souladu s realitou) 🙂

     14. treebeard

      Najprv ty podaj dôkaz, že bude po vede 😉

      Ale inak je to jednoduché – boh(ovia) je/sú ľudským výtvorom a nikto zatiaľ ani náznakom nedokázal opak. Takže zánikom ľudstva zanikne(nú) aj boh(ovia).

     15. Azazel

      Ty podej hlavně důkaz, že bůh existuje 🙂

      do té doby je to jako s velkým špagetovým monstrem, pouhá fantazie a spekulace 🙂

 10. Jarda

  Z jiného soudmu:
  Třetí fatimské tajemství.
  Nejprve si však připomeňme, co až do přelomu tisíciletí považovala většina „fatimologů“ za relativně spolehlivé vodítko pro své spekulace o možném obsahu třetího tajemství. V listopadu 1980 hovořil o významu Fatimy pro církev a svět papež Jan Pavel II. při setkání se skupinou věřících v katedrále v německé Fuldě. Údajně doslovný přepis papežových slov vyšel následujícího roku v časopise Stimme des Glaubens. Na otázku, proč nebylo tajemství zveřejněno již v roce 1960, papež odpověděl: „Vezmeme-li v potaz vážnost jeho obsahu, mí předchůdci na Petrově stolci se z diplomatických důvodů rozhodli jeho zveřejnění odložit, aby předešli tomu, že světová komunistická mocnost podnikne určité kroky… Na druhou stranu by každému křesťanu mělo stačit toto: existuje-li poselství, v němž je psáno, že oceány zaplaví celé oblasti země a že v krátké chvíli zahynou milióny lidí, není zveřejnění takového poselství zrovna něčím, po čem by měl člověk toužit.“

  A dodal: „Mnozí si to přejí vědět jen z pouhé zvědavosti a touhy po senzaci. Zapomínají však na to, že z vědění plyne zodpovědnost. Jediné, co tím sledují, je utišení své zvědavosti, což je nebezpečné, pokud současně s tím nechtějí přiměřeným způsobem jednat a jsou toho názoru, že proti zlu není nutné bojovat“. Vzal do rukou růženec a prohlásil: „Zde je lék proti tomuto zlu. Modli se a o nic víc nežádej. Vše ostatní ponechej v rukou Matky Boží.“

  Jan Pavel II. svými slovy potvrdil to, co se lidé většinově domnívali – třetí fatimské tajemství upozorňuje na nebezpečí velkých přírodních katastrof. Ve svědectví z Fuldy se hovoří o rozsáhlých záplavách, nemusí to však být jediná přírodní pohroma, jež má od Boha odvrácené lidstvo za jeho nevěru postihnout.
  Svědčí o tom církví schválené zjevení Panny Marie v japonské Akitě. První poselství, jež sestra Agnes Sasagawa 6. června 1973 obdržela, vyzývalo k modlitbě a k oběti ke slávě Otce a za spásu duší. Druhé poselství z 3. srpna 1973 vybízelo k pokání a hojným obětem k obměkčení Otcova hněvu.
  Třetí poselství 13. října 1973, tedy v den výročí závěrečných zjevení a slunečního zázraku ve Fatimě, spočívá v těchto slovech Panny Marie: „Jak jsem vám řekla, jestliže se lidé nebudou kát a nepolepší se, Otec uvalí strašný trest na všechno lidstvo. Bude to trest větší než potopa, takový trest, jaký svět nikdy předtím neviděl. Z nebe bude padat oheň a vyhladí velkou část lidstva, dobré i zlé, neušetří ani kněze ani věřící.
  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1807-skandal-v-bolivii-papez-se-srpem-a-kladivem-na-hrudi-mise-v-zajmech-cirkve-nebo-spojenych-statu-kopirovani-obamovy-politicke-agendy-zjeveni-z-quita-pro-nasi-dobu.htm

 11. Objasnitel

  Azzazel:
  Pro mě je realita ďábel jako bytost… ale je to duch a nelze se ho dotknout, nicméně umí působit v hmotném světě. Pro tebe tedy neexistuje, protože není vidět. Pro mě ano. Jak tedy popsat Boha, když je ještě víc než padlý anděl? Neřešitelný problém. A stejně se tu budeš bít v prsa, jak tady “vítězíš” argumentama, ale jsi jen slepý, hluchý ignorant, který nikdy nezažil setkání s nevysvětlitelným světem.

  1. Objasnitel

   P.s.: Ateismus je jen synonymum pro prázdnotu ducha. … ateismus je sebeláska tak obrovská, až zabíjí Boha.

   Azazeli: na tvou úroveň vidění světa dokáži spadnout kdykoliv, protože to je stav opravdu nekomplikovaný, podložený důkazy, který se nedá napadat, nicméně to neznamená, že je to definitivní pravda. Obzvlášť ve světě, kterému vládne kníže lži.

  2. matriXXX

   Ne proto, že není vidět, ale že pro něj není žádný přímý či nepřímý exaktní důkaz, Azazel občas plácá, ale tohle napsal jasně

   1. matriXXX

    A taky nikdy Azazel nepsal, že není na 100%, ale že je dlouhodobě bez důkazů, že svět může fungovat i bez těchto “tajemných sil” a že jsou tedy nepravděpodobné

     1. Objasnitel

      Přáním je, že může, ale neexistuje. Není lepšího stavu pro ďábla, který vládne světu než nevíra v něj. O to mu jde, to mu dělá radost. Ti co přijali do srdcí boží království skrze Krista, ty nesnáší a těm se dává poznat a to je pro mě přímý důkaz, že existuje Bůh .

 12. Objasnitel

  ,, A je-li přesto naše evangelium nesrozumitelné, pak jen těm, kteří jdou k záhubě. Nevěří, neboť bůh tohoto světa (Satan) je zaslepil, takže nevidí jasně světlo evangelia o božské slávě Krista” (2 Kor 4,3-4)

  1. matriXXX

   A bůh je nechá zaslepit? Co lidé, kteří ani o Bibli nikdy neslyšeli, ty miliony budhistů, šintoistů, ateistů, muslimů tam někde mimo EU a USA a přední východ? 🙂

   1. Jarda

    A co současníci (starých) Izraelitů? Egypťané, Kanaánci, Pelištějnci ………. které dobrotivý(?) Bůh přikazoval masakrovat. Dle učení církev je nezbytné pro vzýnik člopvěka, aby Bůh (“mrtvou”) zygotu kterou dva lidé spolu “uplácají”, oživil vložením duše. Takže vyvolal k životu všechny ty pophany uctívající “hnusné modly”, protože se jim nepředstavil, a pak je nechal svými milovanými Izraelity vyvraždit. Divná to láska k vlastnímu stvoření.
    A stejné to je i v současnosti. Ačkoliv se mu to hnusí, oživuje i zygoy, které “uplácají” heretici, nevěrci, pohané, ale i komunisté ba i bolševici. A přitom stačí tak málo – dušičky do těch zygot nevkládat, a na Zemi by žili jen samí věrní a vzorní katolíci.

    1. Objasnitel

     Vše je psáno v Genezi … je tam přesně psáno jak pokouší a jak padl, stejně jako první lidé… od dědičného hříchu přebírá vládu nad světem (dualita neexistuje – Bůh má stále nad Satanem a nebojuje s ním, nýbrž mu určuje hranice do kterých může zajít). Nejdřív mu Bůh chtěl kvantum lidí vymanit z moci – Izraelité. To se celkem nezdařilo. Tak seslal syna narozenného z panny Marie (nová Eva – o které se píše, že je to žena která zdrtí hlavu draka -> Satana). Satan čuje problém a snaží se spasitele zabít skrze Heroda jako dítě, pak se ho snaží přiklonit k sobě na poušti, kdy mu říká: Všechna tato království ( z toho vyplívá všechny kultury uctívající bůžky, tvory, kulty) ti dám a můžeš být král (jako já a vystačíme si bez Boha) – opět stejné pokušení kterým padl sám a první lidé. A naposledy ho pokouší pod křížem, kdy se mu vysmívá, že když je svatý boží, ať se zachrání a sestoupí z kříže. Smích ho ale přejde, protože teprv kříž je sekerou jeho působení a symbolem jeho totální prohry a že ti co uvěří v jeho zmrtvýchstání mu už nepatří. Jenže to by nebyl pán Zla, aby se nesnažil Kristovy následovníky likvidovat – páky má politické, ekonomické, vědecké (to je třeba pan Dawkins) a dokonce teologické, kdy naše katolické kněze nechá kázat proti pravdám písma svatého, prznit děti a světit zbraně. A Bůh to dopustí, protože lidi, stejně jako ďábel mají svobodnou vúli. Satan sice umí lákat, ale neumí za vás rozhodnout – nařizovat. Strčí vám před nos pokušení a vy máte volbu – Ano nebo ne. takže zodpovědnost za rozhodnutí je na lidech, ne Bohu. A kdo se z jeho vlivu vymaní, pak je jako ten marnotratný syn z evangelia.

     1. Azazel

      Počkat počkat 🙂 věda je věda. Určuje pravdu, pomocí logiky a důkazů, pokud tedy věda je víc na straně ateismu/materialismu, má k tomu racionální důvod. Náboženské spekulace už vedly k mnoha masakrům, proč ne Bin Ládin? Proč ne Tiso nebo Franco? Svaté války, křížové výpravy… já na ty vaše Bible nevěřim z racionálních důvodů i z morálních

     2. Objasnitel

      Věda je věda … do chvíle než začne napadat duchovno – a tím nemám na mysli srovnávání historických údajů s biblí atd. . Pak už to není věda.

     3. Azazel

      Duchovno ale právě na vědě padá 🙂

      Duchovno nemá vědecké důkazy a navíc se střetává s vědeckými poznatky, třeba duše X mozek 🙂

     4. Objasnitel

      A co teda řídí přenos v mozku? Že by energie? Že by slabé elektrické impulsy neuronů? Čím to vylučuje duši?

     5. Azazel

      Znepravděpodobňuje to nehmotnou duši, energie a neurony a atomy jsou hmotné – v prostoru a času, je zde měřitelná hmotná energie a částice a biochemie, nic nehmotného 🙂

      Ostatně, proto také drogy a chlast ovlivňují vědomí i podvědomí, jak jinak by se to dělo, kdyby byla duše (vědomí a podvědomí) nehmotné? Hmota působí zase na hmotu, chlast a drogy na mozek a tím i na duši (vědomí a podvědomí) 🙂

      není důkaz pro nehmotnou nesmrtelnou duši, naopak vše mluví pro hmotnou duši která se rozpadá ještě za živa 🙂

     6. Azazel

      viz. chlast, drogy, stárnutí, úrazy hlavy, nádory mozku, Alzheimer, lobotomie,.. 🙂 a změna osobnosti 🙂

 13. Jarda

  No vida:

  “Čteme-li knihy Mojžíšovy, zejména poslední a knihu Josue, poznáváme, že Israelité mnoho pohanů pobili mečem. Ano toto hromadné, a jak se některým zdá, nespravedlivé a bezúčelné vraždění mají nepřátelé písma svatého za tak odporné zdravému rozumu a přirozenému zákonu a mravnosti, že právě proto tvrdí, že knihy Mojžíšovy a Josue nemohou pocházeti od Boha. – Avšak hrozně se mýlí. Israelité měli národy pohanské vyhubiti úplně z rozkazu Božího, a Bůh, Pán života a smrti, jim tento rozkaz dáti mohl, ano, poněvadž znal Israelity, docela dáti musel. Bůh věděl dobře, že zůstane-li větší část pohanů v zemi zaslíbené, Israelité nepřetvoří pohany, nýbrž naopak, pro povahu lidskou hříchem prvotním více nakloněnou ku zlému než k dobrému, pohané nakazí Israelity. Proto přikázal Israelitům, aby vyhubili pohany úplně. Že pak rozkaz ten byl zcela odůvodněný, ukázala zkušenost…………..

  Neposlechli totiž Boha, nevyhubili národů pohanských, nýbrž spokojili se jenom tím, že jim ukládali veliké poplatky. Časem však zavládl obyčej, že Israelité dávali dcery své za manželky pohanům a pohané dcery své Israelitům; tak povstával časem v Palestýně národ nový, a ten nectil Hospodina, Boha pravého, nýbrž ctil modly……..
  http://rexcz.blogspot.com/2015/07/buh-se-zjevoval-israelitum-v-dobe.html

 14. Jarda

  A toto víte?

  Sensus fidei
  Lat. »smysl (cit) pro věci víry«. Jde o jistý druh intuitivního chápání, nevázaného na teoretické a racionální postupy, spíše instinktivního (nikoliv iracionálního), jímž přítomnost – Ducha svatého obohacuje církev a jednotlivé věřící v přijímání pravd víry. Je autenticky vysvětlován – učitelským úřadem, jenž se ostatně o něj jistým způsobem opírá. Může se projevovat v podobě četných dokumentů (spisy, – liturgie atd.), z nichž se stává – locus theologicus.
  „Varováni svým sensus fidei, můžou individuální věřící odmítnout souhlas dokonce i s učením legitimních pastýřů, pokud tito nerozeznávají v tomto učení hlas Krista, Dobrého Pastýře“

  1. Azazel

   Instinktivní poznání je iracionální, pokud neprojde sítem rozumu, to by jinak každá halucinace byla “racionálním” poznáním a to je blbost 🙂

   1. treebeard

    Nepamätám sa, komu sa tento výrok pripisuje, ale: Intuícia je zvláštny inštinkt, ktorý žene hovorí, že má pravdu, či už ju má, alebo nemá. 😀

   2. Foxy

    Ad: “…to by jinak každá halucinace byla “racionálním” poznáním a to je blbost…”
    I z halucinace můžeš vydolovat racionální poznání, připustíš li si, že se jednalo o halucinaci.

    1. Azazel

     Foxy, proč si mě necitoval celého a znovu si jinými slovy zopakoval co já sem napsal? 🙂

     “Instinktivní poznání je iracionální, pokud neprojde sítem rozumu, to by jinak každá halucinace byla “racionálním” poznáním a to je blbost “

   3. Objasnitel

    Osvícentství a racionalismus západní Evropy je největší problém, který z této kultury udělal nešťastný lid. Rozumem se každý snaží zdůvodnit, proč mu materiál nepřináší štěstí a cítí se mizerně – naštěstí rozumem objevil člověk prášky, tak může fetovat namísto modlení.

    1. Azazel

     Drogy sou staršího data, já sem šťastný a drogy neberu (až na čokoládu a občasnou pitku někde v bordelu)

    2. Jarda

     Je docela úsměvné, jak se věřící snaží přesvědčit ty nevěřící, že jsou vlastně nešťastní, nebo “jaksi” “zranění”, protože se nemohou ve svém smutku utéci k “Lásce”, tedy ke zraněnému Kristu.

     1. treebeard

      Ono aj to šťastie podmienené tým, že mi niekto musí vysvetliť, aký som šťastný, asi nebude to pravé orechové.

      Celý ten náboženský model šťastia založený na fiktívnom sľube, ktorý bude naplnený po smrti (kombinovanom s vyhrážkou, že po smrti môže byť aj zle), na vysvetlení, že byť chudobným je dobré a mať priveľký majetok je zlé (čo znamená priveľký, si každý zadefinuje podľa seba), že byť úspešným je vlastne zlé a trpieť tu na zemi je vlastne dobré, …, je hodne pochybný. Preto sa aj vždy bez problému nájdu ľudia ochotní riskovať ten úspech a materiálnu hojnosť 🙂

     2. Jarda

      treebeard says:
      July 20, 2015 at 12:35 pm

      Ono aj to šťastie podmienené tým, že mi niekto musí vysvetliť, aký som šťastný, asi nebude to pravé orechové.

      Marx napsal cosi o opiu. Jak takové opium funguje? Otupuje mysl i úsudek, uvádí organismus do klidu a apatie.

     3. protestant

      Mnozí lékaři nepředepisují opiáty a pacienti zbytečně trpí… „Zdravotnictví se bez opiátů neobejde. Jejich indikace by měla platit pro chronickou bolest všude tam, kde selhávají jiné metody,“ zdůrazňuje Lejčko….Podle odborníků je využití opiátů v ČR ve srovnání se západními zeměmi na velmi nízké úrovni. ….Hlavní příčinou tohoto stavu je strach z opiátů. Lejčko ale potvrdil, že je zbytečný…..Dodává, že opiáty by měly být indikovány vždy při silné bolesti, protože pacientovi podstatně zlepší kvalitu života.
      http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra-priloha/mnozi-lekari-nepredepisuji-opiaty-a-pacienti-zbytecne-trpi-165990?category=z-domova

     4. Foxy

      Když ti AIDP postupně ohlodává isolaci na nervech, bolí to, Jsou to body bolesti, samy o sobě marginální, ale ty jednotlivé pramínky bolesti se slévají v její nepřetržitý proud, přebíjející jakékoliv jiné pocity. Tato neutuchající záplava bolesti je nepopsatelně ubíjející. Lékem první volby pro její potlačení jsou opiáty/opioidy, protože jiné typy analgetik jsou zde neúčinné.
      Takže jsem dostával opioid. Dost velké dávky.
      Zabralo to. Bolest byla upozaděna, a začalo mi být krásně. Ač totálně paralysován, užíval jsem si ten nádherný pocit, kdy jsem vnímal celé své tělo, kdy jsem s větrem ve vlasech s úžasnou lehkostí opět běžel po cestě při břehu řeky…
      Takže jsem požádal, aby mi ten opioid přestali dávat.
      Bolest byla zpět a s ní i vědomí toho, že ležím paralysován na nemocniční posteli, pouze s pouhými zbytky dechu a chabými pozůstatky citu v ochablých rukách…
      ale stále jsem to považoval za lepší, než ten falešný ráj, na který by bylo až příliš snadné si zvyknout; falešný ráj, kterému bych těžce, možná i neodvolatelně propadnul.

      Opium je tvrdě návykové a ráj, který přináší, je falešný. Opium neotupuje intelekt, může jej paradoxně i výrazně zostřit, ale zaměří ho jedním jediným směrem. Opět, za jakoukoliv cenu, získat další dávku, která by tě i nadále udržela v onom ráji, který je sice falešný, ale bez kterého již nedokážeš žít.

    3. Azazel

     Nic nepomáhá tolik jako objetí případně sex s mladou krásnou holkou, vše ostatní je vedlejší pro štěstí člověka: drogy, bůh, rodina, smysl života, filosofie, nic se tomu nevyrovná. To je moje antidepresivní zkušenost. Blbý to bude, až budu starej, ale sám za sebe se asi oddělám dřív, než na to dojde. Každej ať si žije po svým, když tim nikoho neohrožuje.

     Znám spoustu šťastných ateistů a spoustu nešťastných věřících. A naopak taky, samozřejmě

     1. Jarda

      Souhlasím s tebou. Ve svém věku seniora lituji promarněných příležitostí které jsem kdysi nevyužil. A to vlivem katolické výchovy prezentující nahotu a sex jako cosi hříšného, škaredého, “nečistého”, opovrženíhodného ……, vedoucího přímo do pekla.

      Později jsem začal dumat, jak asi moc potěšení ze sexu mají katoličtí manželé, mající více dětí. Zbožní prarodiče měli 12 dětí a táta o tchánovi říkával: “On děda, to byl poživačník, měli 12 dětí!” Zajímalo by mě, jak moc si asi “požívali”, když podle vzpomínek mámy měli rodiče nejmladšího kojence v posteli za hlavou (babička rodila co 2 roky), na vedlejší posteli spaly pod jednou duchnou 4 větší děti a vedle, v rozkládací lavici, spaly 4 malé děti. Takže těžko si představit nějaké erotické dovádění. Navíc v komplexním nočním oděvu a s koupáním jednou týdně.

      Rád nyní při diskuzi s věřícími pokládám otázku, zda posvátně sezdaní katolíci si mohou užívat třebas orálního sexu, třebas jako milostnou předehru. Jedna zbožná paní mně odpověděla, že nyní už i křesťanští manželé se v manželství dopouštějí oplzlostí.

 15. Objasnitel

  Štěstí se stejně nedá změřit… maximálně okamžitá hladina endrofinů. Ale to není štěstí, takže štěstí neexistuje a je to jen výplod a bajka.

  1. Azazel

   štěstí se dá měřit, je to emoce, má různou sílu a je výsledkem chemických procesů v mozku a ty se dají měřit 🙂

   čili štěstí se dá měřit subjektivně (nálada) i objektivně (skenování mozku)

   😀 😀

 16. Azazel

  Proč se papež omlouvá za katolické vraždění v Jižní Americe? Vždyť podle protestanta to nebyli věřící ani křesťané, jednali přece bezbožně 🙂 vůbec nezabíjeli ve jménu boha, ani Bruna neupálil Vatikán ve jménu boha, to byla jen slova, názvy, ale skutečnost je taková, že nejednali v souladu s bohem, s tím bohem, jak “nepřinesl mír, ale meč” 🙂 😀 😀 😀

  “Papež František rovněž požádal ve čtvrtek během návštěvy Bolívie o odpuštění za prohřešky, jichž se v minulosti katolická církev dopustila na jihoamerických domorodcích. V jedné z nejdelších řečí od nástupu pontifikátu, která byla podle agentury Reuters nebývale emotivní, rovněž kritizoval přístup vyspělého světa k chudým zemím, nazval jej novým kolonialismem a vyzval ke změně tohoto způsobu smýšlení.

  “Pokorně žádám o odpuštění, nejen za prohřešky samotné církve, ale i za zločiny spáchané na domorodých obyvatelích během takzvaného dobývání Ameriky,” prohlásil František před aplaudujícím davem během světového setkání hnutí reprezentujících chudé lidi, jehož se zúčastnil v bolivijském Santa Cruzu. Papež uznal, že “ve jménu Boha” byly na domorodcích spáchány těžké hříchy.

  Někdejší argentinský arcibiskup zmínil, že se za tato pochybení omluvili již latinskoameričtí duchovní. V roce 1992 se za “bolest a utrpení” domorodých obyvatel Latinské Ameriky omluvila i tehdejší hlava katolické církve Jan Pavel II.”

  http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/soucasny-ekonomicky-rad-je-novy-kolonialismus-tvrdi-papez/r~6866399e26c911e5a43f002590604f2e/

  1. protestant

   Je to jednoduché Azazeli. On se omlouvá za instituci která se nazývá Římskokatolická církev. Bůh v tom nemá co dočinění ani víra.

    1. Azazel

     Ona ta instituce s náboženskou vírou katolických křesťanů jaksi souvisí 🙂 to není žádná sekulární instituce, tahle katolická církev 🙂

  2. Jarda

   V Quadalupe zjevivší se P. Maria řekla indiánskému vizionáři, že tam chce mít postavený kostel, aby mohla chránit své Indiány. Pokud jsem sledoval následující historii, tak je nějak moc účinně nechránila. Neochránila ani arcibiskupa Romera, kterého zastřelil přímo při sloužení mše katoličtí vrazi.
   http://blisty.cz/art/22591.html

 17. Azazel

  Za chvíli na plusu poběží pořad o tom, že v Británii se narodí první dítě z DNA od tří rodičů, bude tam Vácha 🙂

  Tak se dívejte 🙂

   1. Azazel

    Jestli ale bude nějakej pořad s tou krávou Hůkovou, tak přepínám, na katolickou anální alpinistku nemam náladu 🙂

   2. Objasnitel

    Tak co Azzazeli? Už si byl dneska v kostele nebo teprv jdeš? Nebo si zas budeš tahat za pinďourka a googlit psycho materiály proti náboženství? 😀

     1. Objasnitel

      Je fajn, že se od křesťanů čeká slušná mluva, morálka a moudrost. 🙂 Je to ten důvod proč se lidi zdráhají tvořit tělo kristovi církve? Protože když nevěří, tak se můžou chovat jako barbaři (nemají nálepku)? To by mi pak dalo odpověď na otázku, proč se nevěřící bojí Krista jako čert kříže. 😉

     2. matriXXX

      Ne, od křesťanů nečekáme slušné chování, ale od těch, kteří ho neustále propagují a říkají, jak jsou slušní, od těch to čekáme 🙁

     3. matriXXX

      Nevěřící že se bojí Krišny? Teda Krista?
      Kde si to vzal? My se nechováme jako barbaři, nejvíc lidí ve věznicích v USA jsou křesťané, ateistů je tam nejméně (v přepočtu na zastoupení v populaci)

     4. matriXXX

      A kdyby někdo namítl, že to nejsou skuteční křesťané, pak já mohu namítnout, že Stalin nebyl skutečný ateista 🙂

      statisticky se většina lidí hlásí k víře, kterou skutečně vyznává (ve svobodných zemích)

     5. Objasnitel

      Stalin si mohl klídně říkat křesťan nebo Budhista či šintoista, ale nic to nemění na tom, že ho ovládal Satan a veškerá moc a privilegovanost pramenila z tohoto svazku.

     6. treebeard

      Tak, tak. Aj väčšinu pápežov ovládal Satan. Aj väčšinu kráľov. V podstate, podľa kresťanskej náuky, všetkých a všetko ovláda Satan 😀

     7. treebeard

      Satan ovládol Judáša priamo pred očami Ježiša. Prečo tomu Ježiš nezabránil?

      PS: Mám jedno ateistické vysvetlenie: Satan je len rozprávková postavička a nikoho nemôže ovládať. Podobne aj Boh. Takže Stalin bol kresťan – byť kresťanom znamená cítiť sa kresťanom. Nič viac, nič menje.

     8. Azazel

      Stalin byl možná křesťanem v dětství, ale v dospělosti se jím jistě necítil, o jeho víře/nevíře ale nic extra nevím. Jeho kroky byly kontroverzní, nejdřív zničil pravoslavnou církev, pak jí zase obnovil (ale pod tajnou službou)

     9. treebeard

      V Kremli mal údajne Stalin kaplnku, v ktorej sa pravidelne modlil. Asi Pascalova stávka 🙂

 18. matriXXX

  Protestant:

  statisticky se většina lidí hlásí k víře, kterou skutečně vyznává (ve svobodných zemích)

  1. Azazel

   Ještě lepší je ale protestantova verze, že lidé neví, co vyznávají, což znamená, že Kristus, pokud žil, by mohl být ateista co si jen myslí, že je věřící atd…

   Nebo další teorie, že při hraní šachů nejste nutně křesťan, ale u zločinů a morálky už to jaksi s vírou souvisí, když vás přece Ježíš učí, jak se máte chovat 🙁

 19. Objasnitel

  Klidně Vám neberu, že v USA sedí nejvíc křesťanů… protože v zemi kterou fajně masíruje Satan je pro něj vhodné útočit právě na křesťany (nepatřící Satanu) a nechat je propadnout zločinu, aby byli diskreditováni (a jeho) a ateisti si mohli mnout ruce, jak oni jsou správní (a přitom odsouzení k věčné smrti). To jest strategie nepřítele Boha, krále lži a funguje mu jako švýcarský hodniky.

  A že prezentujete selhání křesťanů mu děláte medvědí službu. To jest radost z toho, že spravedlivé odlákal od spásy a ještě tím poškodil ostatní spravedlivé.

  1. Objasnitel

   …a není náhoda, že komunisté argumentovali stejně. Málokterá ideologie je tak prolezlá zlem a přitom se tváří jako spravedlnost sama. Někteří lidi mají tu drzost jí spojovat s ideálem Božího království a dávají rovnítko mezi křesťanstvím a komunismem.

  2. Foxy

   Vy, Objasniteli, fakt věříte v existenci Satana?
   Toho, kterého si měl stvořit (všemocný, vševědoucí, vždy dobrý, blablabla…) Váš biblický bůh na špinavou práci, při které si nechtěl umazat své božsky čisté ručičky?
   Úsměvné… a naivní.

   Píšete: “…Někteří lidi mají tu drzost jí spojovat s ideálem Božího království a dávají rovnítko mezi křesťanstvím a komunismem.”
   Já tu “drzost” mám.
   Zločinné skutky páchané i křesťanskými církvemi ve jménu božím mne k tomu plně opravňují. Se zločiny komunismů nejrůznějšího ražení jsou víc než srovnatelné. I náboženství je ideologie od samého začátku totalitární. V napáchaném zlu pak si jsou tyto totalitární ideologie naprosto rovnocenné.

 20. Azazel

  A kde je duše? 🙂

  Vědci dali myším do hlavy implantáty, mohou je dálkově ovládat

  Američtí vědci úspěšně pozměnili neuronovou síť laboratorních myší pomocí bezdrátového dálkového ovladače. To jim umožňuje studovat účinky nervové stimulace bez invazivních procedur, což by se mohlo využít při léčbě neurologických poruch, včetně stresu, deprese, závislosti či bolesti, informovala agentura Reuters.

  http://www.novinky.cz/veda-skoly/375942-vedci-dali-mysim-do-hlavy-implantaty-mohou-je-dalkove-ovladat.html

Comments are closed.