Argument ad Hitlerum a spol.

Pravděpodobnost, že se v internetové diskuzi na libovolné téma objeví srovnání s Hitlerem, nacisty apod., se s růstem délky diskuze blíží jedné.

— Godwinův zákon o internetových diskuzích


V diskuzích o víře se kromě argumentu s Hitlerem objevuje analogický argument se Stalinem, MaoCeTungem, a dalšími diktátory 20. století. Myšlenku mají všechna tato tvrzení společnou. Připomeňme některé varianty této “argumentace”:

* Hitler, Stalin, MaoCeTung, atd. byli ateisté. Tito lidé měli na svědomí desítky milionů lidí. Tedy ateismus má na svědomí desítky milionů lidí.
* Miliony lidí byly povražděny kvůli ateismu.
* Hitlerův i Stalinův režim byly důsledkem ateismu.
* Hitlerův a Stalinův režim byly příklady ateistického extremismu. (autorem tohoto tvrzení je DineshDSouza)

Křesťané těmto tvrzením přikládají velkou váhu, a objevují se velmi často nejen v internetových diskuzích, ale používají je i seriózní autoři v knihách a veřejných projevech. Za relevantní argument podobná tvrzení považoval Jan Jandourek ve své knize Vzestup a pád moderního ateismu, a takto se do ateistů opřel i současný papež Benedikt XVI. Je tedy velmi důležité se nad myšlenkami v těchto tvrzeních skrytými seriózně zamyslet.

***

Nejdříve považuji za nutné zdůraznit, že to k čemu jakákoliv myšlenka či lidské poznání (třeba že Bůh neexistuje) vede, nevypovídá nic o pravdivosti či nepravdivosti té myšlenky.

Například, porozumnění jaderným reakcím vedlo ke konstrukci atomové bomby a poté i k Hirošimě, tedy ke smrti stovek tisíců lidí. Z toho ale samozřejmě nelze vyvodit, že jaderné reakce proto nemohou fungovat!

Vynález střelného prachu posloužil z velké části k zabíjení lidí – což ale neznamená, že chemické reakce vedoucí k explozi střelného prachu nefungují.

Analogicky – I KDYBY se ukázalo, že ateismus vedl k čemukoliv špatnému, pak by to mohlo vypovídat maximálně tak o tom, že pro lidskou společnost je dobré věřit v Boha, NIKOLIV ale o tom, že Bůh existuje.

My ale naštěstí v dalším ukážeme, že na ateismu neulpívá ani morální skvrna – že zodpovědnost za žádné masakry mu na rozdíl od křesťanské víry připsat s čistým svědomím nelze.

***

Nyní se podívejme na to, jak je to s zodpovědností ateismu za nacistické masakry.

Předně, Hitler nebyl ateista. Byl pokřtěný, byl členem Katolické církve, a ke křesťanství se otevřeně a veřejně hlásil. Zde je několik jeho výroků:

Mé cítění mě jako křesťana směřuje k mému Pánu a Spasiteli jako bojovníka.
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922


Jako křesťan nemám žádnou povinost nechat se podvádět, ale naopak mám povinnost být bojovníkem za Pravdu a Spravedlnost…
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922

Hitler byl dokonce kreacionista. Uveďme jeho citát

Liška zůstane vždy liškou, husa vždy husou, a tygr si vždy ponechá znaky tygra.
— Hitler, Mein Kampf

Ještě zmiňme Hitlerův názor na sekulární školy:

Sekulární školy nikdy nemůžeme tolerovat, protože takové školy nedávají [svým žákům] žádné náboženské instrukce, a obecné morální instrukce bez náboženského základu visí ve vzduchu. Současně, veškeré formování charakteru a náboženství musí být odvozeno z víry.
— Adolf Hitler, ve své řeči 26. dubna 1933

Na webu je velké množství stránek, zabývajících se důkazy o Hitlerově víře, za všechny viz. např. zde: http://nobeliefs.com/hitler.htm

Na rozdíl od mnohých heretiků nebyl Hitler z církve nikdy exkomunikován, a to ani posmrtně (až dodnes). Můžeme jistě vést diskuzi o tom, zda Hitler křesťanem byl, a prostě jen páchal “extrémně” velké hříchy, nebo zda “ve skutečnosti” křesťanem vůbec nebyl (a věřil spíš v nějaké pohanské božstvo) – ovšem ať tak či onak, rozhodně nebyl ateistou.

Otázka, čemu Hitler opravdu věřil, není až tak podstatná. Mnohem podstatnější je, že se jako křesťan veřejně prezentoval, a s ním i všichni jemu blízcí (snad s výjimkou Martina Bormanna). Hitler své křesťanství prezentoval a na Boha se odvolával před Německou veřejností, a Německá veřejnost ho dle tohoto jeho veřejného obrazu masově podporovala, a neviděla v jeho jednání žádný zásadní rozpor se svou křesťanskou morálkou.

Připomeňme, že podle sčítání lidu v roce 1939 se hlásilo 54% obyvatel Německa k protestanství a 40% ke katolictví, tedy 94% obyvatel Německa byli křesťané. Tito lidé Hitlera dostali k moci, a velká část z nich ho podporovala až do konce války.

***

Jak ale mohli Němečtí křesťané podporovat, nebo jen mlčky tolerovat Hitlerovo postupné napadání celé Evropy, a genocidu Židů? Inu, poměrně jednoduše: Hitler byl bezesporu charismatický politik a brnkal na ty správné struny v té správné době. Podařilo se mu přesvědčit obyvatelstvo, že je Bohem vyvolený, a že dělá přesně to, co Bůh chce. Ostatně, nebylo pro ně zas tak obtížné tomu uvěřit. To, že Němci jsou vyvolený národ se Němcům jistě dobře poslouchalo, tím spíš když to mělo být “vědecky potvrzeno” (árijská rasa). Židé byli křesťany pronásledováni stovky let (Židé si přece vynutili Ježíšovu smrt!), a Hitler Němce přesvědčil, že Židé stojí i za bolševickým převratem z roku 1917, že zvěrstva která se v Sovětském dějí jsou dílem právě Židů, a připsal jim i ponížení Německa Versailskou smlouvou.

Genocida Židů a agresivní politika Německa tedy nespadly z nebe, ale byly výsledkem jedovatého koktejlu společenských nálad, které tehdy v Německu panovaly a vzájemně se posilovaly. Tyto nálady byly pro obyvatele zcela uspokojivě obhajovány a obhájeny v rámci křesťanství, a celkem není důvod myslet si, že tomu všemu nevěřil i sám Hitler a vedení NSDAP.

Shodou okolností vyšel včera na lidovkách článek, recenzující knihu, která se problematikou Hitlerovy nenávisti k Židům blíže zabývá.

Pro nás je podstatné, že v rámci křesťanství jsou obhajitelné i nacistické hrůzy, a že i když dnes “všichni víme”, že ta obhajoba byla nesprávná, musíme chtě nechtě přiznat, že křesťanské obyvatelstvo v té době tuto chybnost masově nebylo schopno rozpoznat (výjimky potvrzují pravidlo). Toto považuji za naprosto klíčový fakt.

Bylo-li tedy Německo z 94% křesťanskou zemí, Hitler byl formálně křesťanem, jako křesťan se prezentoval na veřejnosti, a jako křesťana ho také ostatní vnímali, stejně jako celé tehdejší Německé vedení, lze si nad pokusy o připsání nacistických zločinů ateismu jen útrpně povzdechnout.

***

Na rozdíl od fašismu a nacismu, ateismus bezpochyby součástí komunistické ideologie BYL. Komunistická ideologie má na svědomí desítky milionů mrtvých. Lze z toho ale vyvodit, že tyto mrtvé má za následek ateismus?

Připomeňme v kostce, jaké byly základní ingredience smrtícího koktejlu komunistické ideologie:

1) lidská společnost prošla čtyřmi základními fázemi: prvobytně pospolná společnost, otrokářská společnost, feudalismus, kapitalismus
2) v každé této fázi existují skupiny lidí, třídy, často s protichůdnými zájmy. V případě kapitalismu jsou těmito třídami buržoazie a proletariát.
3) proletariát svou prací vytváří nadhodnotu, ze které buržoazie žije, a žije tak na úkor proletariátu, vykořisťuje ho
4) dějinný vývoj nutně směřuje ke vzniku nového, spravedlivějšího typu společnosti, ve kterém vykořisťovatelská třída buržoazie nebude existovat, a proletariát dostane celý výsledek své práce
5) jedním ze společenských jevů je náboženství. Jde o umělý konstrukt sloužící k ovládání pracující třídy třídou vládnoucí.
6) výše uvedené vzniklo poznatky jsou důsledkem “vědeckého poznání světa”, a jsou tedy Pravda Pravdoucí
7) Leninův dodatek: jelikož Buržoazie se moci nikdy sama nevzdá, je nutno nastolit spravedlnost silou, a to revolucí, kdy se proletariát pod vedením Komunistické Strany chopí moci
8 ) reakční síly buržoazie se budou chtít po vítězství pracujících dostat zpět k moci, čemuž je potřeba zabránit

Komplexní rozbor celé problematiky by byl bezpochyby tématem na celou knihu. Pro nás je ale důležité, že Marxovy teze týkající se náboženství plynuly z jeho osobního názoru (ateismu) a ze snahy popsat jevy ve společnosti, které považoval pro své centrální téma za důležité. Kdyby se Marx k náboženství nevyjadřoval, a bod (5) by se vypustil, integrita celku by nebyla nijak narušena. Na bodu (5) žádná další teze celé ideologie nezávisí. Žádná z uvedených ani z neuvedených myšlenek komunistické ideologie nezní “a protože neexistuje žádný Bůh, tak … je potřeba provést akci X (třeba odstranit kulaky).”

Dále, vzhledem k tomu, že komunisté chápali své činy jako spravedlivé a nutné (podobně jako fašisté), není nejmenší důvod myslet si, že by celou ideologii nemohli SNADNO přizpůsobit tomu, že Bůh existuje (a s jejich spravedlivými cíli samozřejmě souhlasí, podporuje jejich vůdce, nenávidí buržoazii, kulaky, atd., přesně tak jako v historii nenáviděl hugenoty, kacíře, čarodějnice, nevěřící, Židy, atd.)

Pokud lze vůbec identifikovat nějaké myšlenky, které jsou z velké části odpovědné za komunistické masakry, pak jsou to podle mého názoru právě Leninova “vylepšení” o nutnosti prosadit Marxovu utopii silou. A ani zde nejde o myšlenku žádným způsobem závislou na ateismu, a to (nejen, ale i) proto, že silou se v křesťanské historii řešily věci velmi často.

***

Závěrem několik postřehů:

Zatímco křesťanští panovníci své útočné války a masakry jim nepohodlných zdůvodňovali Bohem pravidelně, nevím o jediném případu, že by kdokoliv v celých dějinách zdůvodňoval jakoukoliv válku, masakr, či jiné zabíjení svým ateismem a vírou nepřátel.

Aniž bych chtěl jakkoliv obhajovat komunisty, tak i oni, pokud vraždili věřící (třeba kněze), tak činili proto, že v nich spatřovali nebezpečí pro svůj režim, a tak to i zdůvodňovali. Pokud vím, tak samotná víra v Boha nebyla za komunismu důvodem ani pro vězení, natož třeba pro popravu. Opět si to dejme do kontrastu s křesťanskou historií, kdy naopak “nesprávná” víra v Boha byla v jistých obdobích naprosto legitimním důvodem pro popravu, i pro hromadné zmasakrování, jen na základě “nesprávné víry” (připomeňme zase třeba Bartolomějskou noc, nebo pogromy na Židy).

Desítky milionů mrtvých za komunismu a fašismu byly, obávám se, z velké části důsledkem technologického pokroku. Ony prostě automatické zbraně, samopaly, kulomety, tanky, letecké pumy, “rozbíječi bloků” (letecká puma, která najednou zničí celý blok budov ve městě), plynové komory – to vše udělá své.

Připomeňme, že třeba jen v průběhu už zmiňovaného Bartolomějského masakru povraždili katolíci pouhými puškami na jedno nabití, bajonety, sekerami a meči pět až třicet tisíc hugenotů (tedy “jinak” věřících). Jak by to asi vypadalo, kdyby měli k dispozici moderní vraždící technologie?

Lze tedy některou variantu “ad Hitlerum” přeformulovat tak, aby ve světle výše uvedených faktů obstála? IMHO nikoliv – pokud to někdo dokáže, pak se s námi o svoji myšlenku jistě podělí v diskuzi pod článkem.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

815 Responses to Argument ad Hitlerum a spol.

 1. Karel: milujte se navzájem, miluj bližního svého, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kteří vás proklínají. Láska zlého nezpůsobí.

  Karel: K tomu aby jsi byl křesťan nepotřebuješ správně chápat Bibli. I já sám spoustu věci nechápu. Křesťanem je ten, kdo věří v Krista, má jej za svého Pána a celou svou bytosti je obracen k Bohu. Je to Bůh jenž si toho křesťana vede, učí. Jsme jako děti, někdo je jíž dále, někdo je pozadu, ale jedno máme společné, milujeme svého Otce.

  Slávek: Já Karle chápu, co říkáte. Vysvětlete mi ale, jak takového křesťana poznám? To co jmenujete jsou všechno buď vnitřní emoce a názory nebo činy, které ani vy sám neumíte přesně definovat.

  Křesťan je podle Vás člověk, který patří Kristu. Je to jeho sluha. Co po něm ale Kristus chce? Vy odpovídáte: miluje se navzájem, miluje bližního svého, miluje své nepřátele, žehná těm, kteří jej proklínají. Láska zlého nezpůsobí.

  Zlo si ale každý představuje jinak. Jak potom vysvětlíte, že třeba Breivik věří v boha, svého činu lituje, ale považuje jej za nutný? Je to pro něj menší zlo než islamizace Evropy. Vždyť on sám doporučuje třeba před podobným činem obrátit se k bohu, aby mu bůh dodal sílu jeho čin vykonat. A neargumentujte mi tu Biblí, tu přece křesťan chápat nemusí. Nebo si snad myslíte, že Breivik šel do toho sebevražedného podniku pro svůj prospěch? Vždyť si myslel (a oprávněně), že jej zabijí.

  Jak mám poznat, že on nebyl naplněný láskou k bližnímu. Vždyť byl ochoten za svého bližního položit život. Jak mohl být více naplněn láskou ke křesťanskému bohu, než za něj položit život. A proč si myslíte, že neměl pravdu? Máte k tomu jiný důvod, než Váš pocit?

 2. @Karel: a přidávám se k Michalovi a Selviskhedovi. Ukažte mi třeba na vašem příkladu křesťana, který evidentně přímo komunikuje s bohem, jak bychom měli poznat, že jste křesťan? Jaké jsou plody vaší víry? Vždyť tu komunikujete pod obecnou přezdívkou. Určitě to nebudeme chápat jako vychloubání. Dle vašeho popisu pravé víry si totiž skutečně představuji člověka, který je celým svým životem obrácen k bohu a tu svou víru naplňuje službou a láskou k bližnímu svému. Tak nás nenapínejte a řekněte nám, jak se jako křesťan projevujete 🙂

 3. Samain says:

  Ad zkrvavený Breivik – zavolala bych záchranku a policajty (protože, jestliže leží zkrvavený na ulici, evidentně zdrhnul z vazby)
  Ad křesťanské skutky Karla – taky by mně zajímaly.

 4. Karel says:

  Michal says: Karle, ono i vyhnutí se odpovědi je odpověď. A v tomto případě dokonce velmi jasná…

  Jansá? 🙂 Vím proč jsem se vyhnul. …nechť tvá levice neví co činí pravice. Ty skutky, o kterých mluvíte nemají být konané na obdiv druhým. Motivace skutku prosta lásky je k ničemu. Viz také 1. Kor 13. kap.

 5. Karel says:

  oprava – Jasná?…

 6. Karel says:

  Samain says: Ad zkrvavený Breivik – zavolala bych záchranku a policajty

  Tahle možnost v testiku nebyla 🙂 A do příjezdu záchranky koukám jak vykrvácí. Výborně! Policie samozřejmě ano.

 7. Indián says:

  To: Samain
  Stačili by policajti, oni už si pak poradí sami.

  Ostatní, hlavně Karel.
  Nicméně třeba dýchání z úst do úst není ani nic moc příjemného ani jednoduchého (s ohledem na hygienická rizika se to už ani nedoporučuje), v kombinaci s masáží srdce je to jako skládat uhlí, já vážně nevím jestli bych se angažoval až natolik.
  On se mi pak pod rukama zberchá, přerazí mi nos, zdrhne a postřílí další stovku lidí, tady končí legrace. Bůh-nebůh.
  Já bych to pak nevyřešil ani skokem z okna, bydlím v přízemí.
  Na druhou stranu je pravda i to, že když mu nepomůžu moh bych skutečně po zbytek života přemýšlet, jestli on by se třeba vážně nenapravil, nebo aspoň nad tím, že si tu basu měl “vychutnat” až do konce… nebo co já vím.

  Nechceme si třeba jenom namlouvat jací jsme to úžo humanisti ad absurdum?
  Já prostě fakt nevím.

 8. Karel says:

  selviskhed says: Karle, pochopte, že sem nemůžete napochodovat a tvrdit, že se od většiny tzv. křesťanů lišíte tím, že máte plody víry a pak se divit, když se vás někdo nezeptá, jak ty plody přesně vypadají.

  Já jsem o sobě nic takového nenapsal. Od křesťanu se neliším, jen vy tady nálepkujete špatným způsobem…pokřtěn, chodí do kostela, mluví o sobě jako že je křesťan. Suďte po ovoci. Mne ne, mne neznáte, ale jistě znáte spoustu lidi ze svého života, v reálném životě, ne ve virtuálním. Nekoukejte na nálepky. Polepené hrušky často dělají ostudu jabloním.
  O těch plodech jsem psal jíž několikrát. Na sebe si toho mohu vymyslet spoustu.

 9. Samain says:

  Karel: Tahle možnost v testiku nebyla 🙂

  Samain: Kapitán Kirk taky změnil podmínky testu Kobyashi Maru aby v něm mohl uspět 😀

  Karel: Tahle možnost v testiku nebyla 🙂
  Samain: To jsi ale do testíku zapoměl napsat – že jde o tepenné krvácení. V tom případě bych přiložila tlakový obvaz, který sebou běžně nosívám 😀
  A kdybych ho náhodou u sebe neměla, stáhla bych mu to podprdou – to by mně pak ti poliši sebrali ssebou – za obnažování na veřejnosti….
  Horší by ovšem bylo, kdybych neměla ani tu podprdu.

 10. Karel says:

  Slávek Černý says: Já Karle chápu, co říkáte. Vysvětlete mi ale, jak takového křesťana poznám? To co jmenujete jsou všechno buď vnitřní emoce a názory nebo činy, které ani vy sám neumíte přesně definovat.

  A potřebuješ nutně poznat kdo je křesťan? K čemu? Jediné co chci říct je to, že nestačí o sobě tvrdit, že jsem křesťan, že jsem pokřtěn. Vám to stačí, Hitler a spol. o sobě řekli, že jsou křesťani a vy jím to žerete. Zdá se vám, že milovali své nepřátele, že jiným zlého nezpůsobovali? Že ti mrtvi v koncentračních táborech bylo nějaké dobro? Ale vám se to hodí. Aspoň si můžete plivnout na křesťanství.
  Nepíší o žádných emocích, ale o konkretních činech.
  “Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.” Toto není nirvána či něco podobného, toto se uskutečňuje ve vztahu k druhým, v jakékoliv denní situaci.

 11. Machi says:

  Karel:
  Váš příklad je hloupý, neb nevím jak byste zjistil, že se jedná o Breivika. Že je mu podobný? To nic neznamená. A kdyby zdrhnul z basy, tak občanku zřejmě mít nebude. 🙂
  Proto bych mu pomohl jak bych v danou chvíli mohl.
  Kdybych ale věděl, že je to skutečně Breivik? Pak nevím co bych udělal.

  Co se týče dobrých skutků, tak se zase nedivím, že se tím nějak nechcete chlubit, protože ono je to trochu dětinské třeba srovnávat kolik kdo dává na charitu apod.
  A každodenní laskavosti a dobré skutky snad nikdo nijak moc nepočítá nebo si snad zde někdo píše deníček dobrých skutků? 🙂
  Přesto “Motivace skutku prosta lásky je k ničemu.”?
  Jsem poněkud alergický na slovo láska, zvláště z věřících úst. Můžete nám Karle říci co si pod tímto slovem představujete, zvláště v dané větě a prosím nějak srozumitelně.

 12. Colombo says:

  Je sranda, jak se tu Karel na jednu stranu chvástá tím, že jeho víra není závislá na Bibli, ale na druhou stranu všechny argumenty, co tu padly, jsou ty, že něco bylo v Bibli a pak nějaké jedno osobní setkání či co. Tedy hlavně ta Bible, kterou od nemá ke své víře potřebovat.

 13. Karel says:

  Slávek Černý says: Křesťan je podle Vás člověk, který patří Kristu. Je to jeho sluha. Co po něm ale Kristus chce? Vy odpovídáte: miluje se navzájem, miluje bližního svého, miluje své nepřátele, žehná těm, kteří jej proklínají. Láska zlého nezpůsobí.
  Zlo si ale každý představuje jinak.

  Mt 7,12 Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim. S Breivikem je to tedy tak, že toužil po tom, aby mu někdo prostřelil hlavu střelou dum-dum, že?Aby byl třeba jedním s těch neviných, které zabila bomba.
  Anebo se Breivik tím pravidlem neřídil.

  Slávek: Jak potom vysvětlíte, že třeba Breivik věří v boha, svého činu lituje, ale považuje jej za nutný?

  Nepoznal Boha. Bůh je láska. Láska druhému zlého neučiní. Cožpak to bylo pro ty děti něco dobrého?

  Slávek: Je to pro něj menší zlo než islamizace Evropy. Vždyť on sám doporučuje třeba před podobným činem obrátit se k bohu, aby mu bůh dodal sílu jeho čin vykonat. A neargumentujte mi tu Biblí, tu přece křesťan chápat nemusí. Nebo si snad myslíte, že Breivik šel do toho sebevražedného podniku pro svůj prospěch? Vždyť si myslel (a oprávněně), že jej zabijí.

  Takových je spoustu. Křižácké války, muslimští teroristé… Já prostě Boha poznávám jinak, nevlezu jím do hlavy, nejsem jejích soudce.

  Slávek: Jak mám poznat, že on nebyl naplněný láskou k bližnímu. Vždyť byl ochoten za svého bližního položit život.

  Za kterého bližního? Za ty co nebudou islamizovaní? Bližní je ten konkretní člověk, kterého potkáš ve svém životě a zrovinka potřebuje tvou pomoc, ne nějaká idea, v nějaké budoucnosti, abych něčemu zabránil. S tím už přišli Jezuité, účel světí prostředky. Ano, potom by bylo vše omluvitelné. “Víš Bože, já jsem mu ustřelil hlavu, abych tebe oslavil, abych zabránil vstupu Islámu do Norska.” Písmo jasně mluví, že náš boj, křesťanu, není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, které zotročuji člověka. naše zbraně nejsou tělesné, ale duchovní.

 14. Samain says:

  Indian: Nechceme si třeba jenom namlouvat jací jsme to úžo humanisti ad absurdum?
  Já prostě fakt nevím.

  Samain: No já nevím. Nesnáším pohled na někoho kdo trpí. Zvíře ošetřím, nebo – s velkým sebezapřením – dorazím. Člověka bych asi dorazit nedokázala (ona mně trápí i ta doražená zvířata).

 15. Karel says:

  Indián says: On se mi pak pod rukama zberchá, přerazí mi nos, zdrhne a postřílí další stovku lidí, tady končí legrace. Bůh-nebůh.

  Nedochází ti plný význam slova: Miluj bližního jako sám sebe. Cožpak pustit lumpa na svobodu aby dál zabíjel, kradl, má něco společného s touto láskou?

 16. Samain says:

  Karel: Bližní je ten konkretní člověk, kterého potkáš ve svém životě a zrovinka potřebuje tvou pomoc,

  To docela zjednodušuješ. Jasně – bližní je ten koho potkáš ve svém životě. Kdo je to? Tvoje rodina – nejužší okruh. Tvoji sousedé (vesnice, město) -širší okruh, tvoje zemně…etc. když by došpo třeba na hypotetickou invazi mimozemšťanů – tak je ti bližním každý člověk na zemi – oproti Emzákům :-D.
  Takže Breivik to klidně mohl pojímat tak, že jeho blížní jsou evropané.

 17. Samain says:

  Indián says: On se mi pak pod rukama zberchá, přerazí mi nos, zdrhne a postřílí další stovku lidí, tady končí legrace. Bůh-nebůh.

  Nedochází ti plný význam slova: Miluj bližního jako sám sebe. Cožpak pustit lumpa na svobodu aby dál zabíjel, kradl, má něco společného s touto láskou?

  Karle – nedokážeš pochopit psaný text: Kde tam Indián co píše o záměrném pouštění na svobodu???

 18. Karel says:

  Machi: Přesto “Motivace skutku prosta lásky je k ničemu.”?
  Jsem poněkud alergický na slovo láska, zvláště z věřících úst. Můžete nám Karle říci co si pod tímto slovem představujete, zvláště v dané větě a prosím nějak srozumitelně.

  Přesně to co je v těch Korintským naspáno. Bohu nejde o samotný skutek, ale proč byl vykonán. Příklad: Farizeové dávali desátky, ale Bohu to bylo ohavnosti, protože tyto desátky nebyly dávané proto, že milovali Boha, ale aby se líbili lidem.

 19. Indián: On se mi pak pod rukama zberchá, přerazí mi nos, zdrhne a postřílí další stovku lidí, tady končí legrace. Bůh-nebůh.

  Karel:Nedochází ti plný význam slova: Miluj bližního jako sám sebe. Cožpak pustit lumpa na svobodu aby dál zabíjel, kradl, má něco společného s touto láskou?

  Slávek: Bližní je ten konkretní člověk, kterého potkáš ve svém životě a zrovinka potřebuje tvou pomoc, ne nějaká idea, v nějaké budoucnosti, abych něčemu zabránil.

 20. Karel says:

  Samain: Takže Breivik to klidně mohl pojímat tak, že jeho blížní jsou evropané.

  Když střílel ty děti, ony měly být v danou chvíli bližním, ne evropané. Místo toho byl jím vrahem.