Ježíšovo narození

Dnes se podíváme na to, co Bible říká o Ježíšově narození, a zda to podporuje spíš postoj ateistů, nebo věřících. Připomeňme, že podle ateistů je příběh o Ježíšovi z velké části (ne-li celý) vymyšlený, zatímco křesťané zastávají postoj, že čtyři evangelia jsou nezávislá, autentická a vysoce věrohodná svědectví o historických událostech.

První zajímavou věcí je, že ze všech 27 spisů Nového Zákona mluví popisují Ježíšovo narození jen dva. Jsou to evangelisté Lukáš a Matouš. Proč se o zázracích a dalších mimořádných událostech, provázejících Ježíšovo početí a narození, jako Betlémská hvězda, Masakr neviňátek, zjevení anděla Gabriela panně Marii, Ježíšovo narození z panny, tři mudrcové, a další, nezmiňuje třeba Pavel ve svých dopisech? Proč se o něm nezmiňuje Jan, Petr, ani další? Jejich cílem přece bylo přesvědčit své posluchače – proč by se nezmínili o těch podivuhodných věcech, pokud by o nich věděli? Proč začínají i Marek a Jan popisovat Ježíšův život až v dospělosti?

Bibličtí historikové zjistili, že evangelium sv. Marka je nejstarší, a že Matouš a Lukáš z něj oba bohatě čerpali, a každý ho svým vlastním způsobem doplnil. Janovo evangelium pak stojí bokem od synoptiků (Marka, Lukáše a Matouše), a je otázkou zda pisatel Janova evangelia Lukášovo a Matoušovo dílo vůbec znal. Nabízí se tedy úvaha, zda by nebylo možné, aby si Lukáš a Matouš okolnosti Ježíšova narození prostě vymysleli. V dalším tuto úvahu prozkoumáme podrobněji.

Matouš popisuje Ježíšovo narození v bodech takto:

1) nezmiňuje žádné okolnosti předcházející početí
2) zjevení anděla Josefovi. Pokus o navázání na Starozákonní proroctví, v němž se však praví, že dítě se bude jmenovat Immanuel. To se ale poněkud nepovedlo, protože dítě bylo pojmenováno Ježíš, nikoliv Immanuel.
3) Ježíš se narodil v Betlémě, za dnů krále Heroda. Herodes vládl do roku 4. před naším letopočtem, podle Matouše se tedy Ježíš musel narodit nejpozději v roce 4. př.n.l.
4) Mudrcové z východu přišli za Herodesem.
5) Mudrcové jdou za Ježíšem, vedeni hvězdou, přinášejí dary
6) Anděl se zjevuje Josefovi, a nabádá rodiče k útěku do Egypta
7) Josef s Marií zůstávají v Egyptě až do Herodovy smrti
8 ) Masakr neviňátek, návaznost na proroctví s Ráchel
9) Anděl se zjevuje Josefovi, a oznamuje mu, že se může vrátit zpět
10) Návrat do Galileje, usazují se ve městě Nazaret. Návaznost na proroctví, že Ježíš bude zván Nazaretský.

Lukáš pojal celé vyprávění košatěji, celý příběh propletl s paralelním líčením narození Jana. My se ale budeme soustředit na příběh Ježíše. Podstatné je, že samotné okolnosti Ježíšova početí a narození vylíčil (vymyslel si je) Lukáš naprosto jinak:

1) Anděl se zjevuje Marii ve městě Nazaret, a zvěstuje jí její nastávající panenské početí z ducha svatého. Matouš se o ničem podobném nezmiňuje.
2) Za doby Mariina těhotenství, před nástupem Qurinia na trůn dal César Augustus provést sčítání lidu. Protože Qurinius nastoupil na trůn roku 6.n.l, podle Lukáše se Ježíš narodil cca o 9 let později, než podle Matouše.
3) Lukáš se nezmiňuje o žádném Josefově vidění, nemluví o proroctví s Immanuelem.
4) Rodiče se vydali do Betléma, aby se tam nechali zapsat. Tento bod je mimochodem zcela ahistorický. Římané sčítali svoje občany, nikoliv židy, bez ohledu zda žili nebo nežili na jejich území. Na Josefa a Marii by se tedy sčítání nevztahovalo. Bez ohledu na to, ani po těch na které se sčítání vztahovalo samozřejmě nikdo nechtěl, aby cestovali do města svého původu.
5) Pastýřům držícím hlídku se zjevuje anděl, ti se pak jdou poklonit Ježíšovi. Matouš o ničem podobném nemluví.
6) Lukáš neříká ani slovo o Mudrcích, hvězdě, darech, Herodovi, masakru neviňátek, cestě do Egypta – o ničem z toho!
7) Osm dnů po Ježíšově narození ho zanesli do Jeruzaléma, nechat ho obřezat. Přinesli mu dvě hrdličky a dvě holoubata, epizoda se Simeonem a prorokyní Annou. O ničem z bodu (7) se Matouš nezmiňuje ani slovem.
8 ) Epizoda s dvanáctiletým Ježíšem v chrámu. Opět, žádný jiný evangelista ani autor epištol se o tomto nezmiňuje.

Je vidět, že je obtížné najít v těchto dvou příbězích vůbec nějaké styčné body! Tyto styčné body jsou (ne)překvapivě dány právě okolnostmi, známými z proroctví, na které se oba evangelisté snažili příběh “naroubovat”. Jde zejména o narození v Betlémě, a Ježíšův přídomek Nazaretský.

Svoji zjevnou snahu propojit Ježíšův příběh se Starým Zákonem završili Lukáš i Matouš pokusem, prokázat Ježíšův královský původ (k Davidovi) rodokmenem. Oba dva rodokmeny jsou ale naprosto odlišné, a navíc je to celé zbytečné, protože Ježíš přece nebyl Josefův syn, ale Marie počala z Boha. Někteří věřící tvrdí, že Ježíš byl královského původu přes Marii, avšak tato teze je zcela bez podpory v Písmu, navíc žádného Izraelce té doby by ani nenapadlo odvozovat rodokmen přes matku.

Navíc uvažme, jak by asi Lukáš a Matouš k takovému rodokmenu přišli – znal snad každý obyvatel tehdejšího Izraele svůj rodokmen 40 generací nazpět? Nebo si takový rodokmen vedl speciálně prostý tesař Josef?

Teze, že autoři Lukášova a Matoušova evangelia si okolnosti Ježíšova narození prostě vymysleli, tedy vysvětluje spoustu věcí najednou:

1) jak to, že o Ježíšově narození se zmiňují jen dva spisy z 27
2) jak to, že tak každý činí diametrálně odlišně
3) proč zrovna tito dva autoři přicházejí s Ježíšovým rodokmenem, a proč jsou tyto rodokmeny tak odlišné
4) jak je možná epizoda s Betlémskou hvězdou, jak se ta hvězda mohla ZASTAVIT nad novorozeným Ježíškem (zastavit NAD konkrétním místem na Zemi? Hvězda?! A jak může vůbec hvězda kohokoliv kamkoliv vést, pokud tedy není čirou náhodou PŘESNĚ na východ od kritického místa – a v tomto případě by zas tuto úlohu zastala kterákoliv hvězda, ne jen Betlémská), a jak to že se o takové hvězdě nezmiňuje naprosto žádná z mnoha vyspělých kultur té doby, které jinak astronomické události pečlivě dokumentovaly
5) jak to že žádný z mnoha tehdejších historiků nezaznamenal masakr neviňátek
6) pokud Ježíšovo narození vyvolávalo údajně tolik pozornosti, jak to že si na ně v době jeho kázání nikdo ani nevzpomněl?!
7) jak to, že se Ježíšově mesiášství podivovali i jeho bezprostřední sousedé z vesnice, kteří by snad o jeho zázračném narození měli vědět víc než dobře, a s napětím očekávat “co z nej vyroste”?
8 ) jak vysvětlit všechna ta vyplněná proroctví?
9) ahistoricita spojená se sčítáním
10) jak mohla panna počít?
atd…

Kdo z křesťanů má alespoň srovnatelně silné vysvětlení? Uvědomme si, že jednoduchá myšlenka “Matouš a Lukáš si to celé vymysleli” vysvětluje všechno. Tato jednoduchá teze si vynucuje (!) vysvětlení splněných proroctví, rozdílných rodokmenů, nesouladu mezi těmi příběhy, shodu na Betlémě a Nazaretě, rozdílů v datech narození, atd. Prostě, pokud si to Matouš a Lukáš vymysleli nezávisle na sobě, s cílem navázat Ježíšův příběh na Starý Zákon, pak bychom přímo čekali typově podobný výsledek, který také v Bibli skutečně čteme. A naopak, měl-li by Matouš a Lukáš zapsat skutečné svědectví o historických událostech, každý svým vlastním způsobem, pak by to mělo vypadat výrazně jinak, mnohem konzistentněji, věrohodněji.

A jaké jsou problémy tohoto vysvětlení? Nevím o žádných – snad s něčím přijdou křesťané v diskuzi.

This entry was posted in Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

408 Responses to Ježíšovo narození

  1. Karel says:

    Slávku, Michale, asi jste mne nepochopili. Já nemám na mysli nějakou víru ve smyslu přijeti nějakých dogmat, ale víru samu o sobě, tedy jinak – věření, nebo ještě lépe – důvěra, důvěřování.
    Ježíš neříká – “já jsem tě uzdravil, Bůh tě uzdravil”, ale říká “víra tvá tě uzdravila”. Ukazuje na hlavní příčinu toho, proč byl člověk uzdraven – díky své víře/důvěře. O Bohu, o příslušenství k nějakému náboženství, o plnění nějakého obřadu ani slovo. Jen důvěra. A tady mne zajímá, jestli jste se s tímto, s “víra tvá tě uzdravila”, setkali jinde, než u křesťanství.

  2. Karel: Jen důvěra. A tady mne zajímá, jestli jste se s tímto, s “víra tvá tě uzdravila”, setkali jinde, než u křesťanství.

    Slávek: Setkat se s tím můžeš v podstatě u jakéhokoliv šarlatána, astrologa nebo psychotronika. Tam je také vyžadován jakýsi pozitivní přístup, aby metoda vůbec fungovala. Osobně jsem se s tím setkal několikrát, kdy mi bylo řečeno, že vytvářím jakousi “negativní” energii a proto TO nebude fungovat.

    A mají pravdu! Věda to nazývá placebo efektem, který skutečně funguje.

  3. Karel says:

    Slávek: Setkat se s tím můžeš v podstatě u jakéhokoliv šarlatána, astrologa nebo psychotronika. Tam je také vyžadován jakýsi pozitivní přístup, aby metoda vůbec fungovala. Osobně jsem se s tím setkal několikrát, kdy mi bylo řečeno, že vytvářím jakousi “negativní” energii a proto TO nebude fungovat.

    A mají pravdu! Věda to nazývá placebo efektem, který skutečně funguje.

    Karel: Šarlatán ti prodá krabičku, dej si ji pod postel, bude ti líp. Astrolog ti udělá horoskop, že prý na tebe mají vliv hvězdy. Oba dva zakrývají, na rozdíl od Ježíše, že ne ta krabička, ne hvězdy, ale ta víra má ten vliv. Ježíš to nazýval pravým jménem – víra tvá tě uzdravila. Jde mi o to, je to křesťanský “vynález”, Ježíšovo odhalení, nebo se to vyskytuje i jinde, v jiných náboženstvích vyřčeno na plnou hubu, bez obalu tak jak tomu bylo v době Ježíše?

  4. Karel: Šarlatán ti prodá krabičku, dej si ji pod postel, bude ti líp. Astrolog ti udělá horoskop, že prý na tebe mají vliv hvězdy. Oba dva zakrývají, na rozdíl od Ježíše, že ne ta krabička, ne hvězdy, ale ta víra má ten vliv.

    Slávek: Přiznám se, že už ti moc nerozumím. Jestli to chápu dobře, křesťanství říká: “uvěř v boha a ten tě vyléčí” – víra tvá tě uzdraví. Naopak smyslem těch výroků není, že stačí věřit v to, že budu vyléčen a ta víra mě vyléčí”. Bůh je tady ta “medicína” a “krabička”, kterou křesťané prodávají. Musím nejdříve uvěřit v Boha a zázraky a ty zázraky potom přijdou.

    Možná to fakt chápu blbě, ale z kontextu a díky mnoha dalším místům bible mi přišlo zřejmé, že to byl Bůh, potažmo Ježíš, kdo léčil a konal zázraky, ne samotná lidská víra.

  5. http://www.halik.cz/kazani/trinacta_v_mezidobi_b.php

    Mimochodem, tady je to myslím pěkně popsáno: “nejdříve víra v Boha a potom boží čin – vyléčení, zázrak”.

  6. Karel says:

    Slávek:….křesťanství říká: “uvěř v boha a ten tě vyléčí” – víra tvá tě uzdraví. Naopak smyslem těch výroků není, že stačí věřit v to, že budu vyléčen a ta víra mě vyléčí”. Bůh je tady ta “medicína” a “krabička”, kterou křesťané prodávají….

    Karel: To si nejsem tak jist. Koukni se na příklad s fíkovníkem: Mt 21,19 ….Ježíš jim na to řekl: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nezapochybujete-li, učiníte nejen to, co jsem učinil s fíkovníkem, ale kdybyste i této hoře řekli: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘, stane se to.

    Učednici kolem Něj jistě věřili v Boha, proto si myslím, že Ježíš hovoří o jiné víře, možná bych to nazval vnitřní jistotou, prostou pochybnosti. Řeknu to takto, nesměj se mi teď prosím, ber to jako extrémní příklad: Když budeš věřit, že tě uzdraví židle na které sedíš, tak se tak i stane. Pochopils? Problém je však takovou víru mít, že? 😀

  7. Colombo says:

    Karel: fakt se mi zdá, že se z ježíše tímhle dělá něco jiného než Syn boží. Najednou se z něj dělá osvoboditel od celkové lidské podstaty. Nebuť upnutý k světu, ŽIJ! Cokoliv chceš, to dokážeš, musíš si jen věřit! Musíš věřit ve svůj cíl! Sni a tvé sny se vyplní.

    Někdo, kdo burcuje lidi, aby si ten matrix začali užívat.

  8. Karel says:

    Colombo says: fakt se mi zdá, že se z ježíše tímhle dělá něco jiného než Syn boží. Najednou se z něj dělá osvoboditel od celkové lidské podstaty. Nebuť upnutý k světu, ŽIJ! Cokoliv chceš, to dokážeš, musíš si jen věřit! Musíš věřit ve svůj cíl! Sni a tvé sny se vyplní.
    Někdo, kdo burcuje lidi, aby si ten matrix začali užívat.

    Karel: To si nemyslím, tedy, že by to z Ježíše dělalo někoho jiného než Božího Syna. To tvé “se mi zda” možná vychází z představy, že Bůh je na hony vzdálen člověku. Já jsem přesvědčen, že je nám velice blízko, když už jsme Jeho stvoření, že je naší přirozenosti s Bohem ve víře žit a ne naopak.
    Pak jsi ještě napsal “ŽIJ!” To je málo, doplnil bych to: “Žij a nechej žit.” Což je dle mne jen jinými slovy vyjádřené rčení – “miluj bližního svého jako sám sebe”, nebo “jak chceš, aby se lide chovali k tobě, ty se chovej k nim”.

  9. Karel: To si nejsem tak jist. Koukni se na příklad s fíkovníkem: Mt 21,19 ….Ježíš jim na to řekl: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nezapochybujete-li, učiníte nejen to, co jsem učinil s fíkovníkem, ale kdybyste i této hoře řekli: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘, stane se to.

    Slávek: tak se nám tu pěkně schází výroky do soutěže: “nejhloupější Ježíšův výrok”.
    🙂 Dumat nad tím jak to myslel samozřejmě můžeme. V tomto světle musí být pro křesťana jistě povznášející vědomí toho, že Ježíš sám pravděbodobně takovouto ptákovinu nikdy neřekl.

  10. Karel says:

    Slávek: tak se nám tu pěkně schází výroky do soutěže: “nejhloupější Ježíšův výrok”.
    Dumat nad tím jak to myslel samozřejmě můžeme. V tomto světle musí být pro křesťana jistě povznášející vědomí toho, že Ježíš sám pravděbodobně takovouto ptákovinu nikdy neřekl.

    Karel: Nevidím žádný důvod, proč by mělo být pravděpodobné, že to nikdy neřekl. Slovo nadsázka ti asi nic neříká, že?
    To, o co v tom příkladu jde, je Kristův důraz na víru, která je činná, pokud je prosta pochybnosti. Těchto narážek na víru je v NZ spoustu. Pokud budeš mít víru, že pohneš horou, tak ji pohneš. Pokud ovšem budeš mít tu víru. My lide máme problém mít víru v mnohém menších kopcích.
    Máš ještě nějaký další “hloupý” Kristův výrok?

    Znovu opakují svůj dotaz: Setkali jste se s tvrzením “víra tvá tě uzdravila, podle tvé víry se staň” jinde než v křesťanství?

  11. Karel: Znovu opakují svůj dotaz: Setkali jste se s tvrzením “víra tvá tě uzdravila, podle tvé víry se staň” jinde než v křesťanství?

    Slávek: no dvě odpovědi jsi už dostal, Karle. Michal ti napsal, že je to křesťanský unikát a protestant s tím naopak nesouhlasil. Já jsem ti sem postnul Halíkův rozbor, o kterém se zdráhám říct, co přesně znamená, kromě toho, že sebevražda depresívního člověka není sebevražda. Nevím co k tomu můžu ještě dodat 🙂

    Mě samotnému je to celkem jedno. Důvody jsem také předestřel. Nejsem si zcela jistý co ty výroky znamenají a jak jsou myšleny. Buď je to myšleno jako takový placebo efekt – ok, to funguje. Nebo jsou myšleny doslovně a pak je to blbost.

  12. Karel: Nevidím žádný důvod, proč by mělo být pravděpodobné, že to nikdy neřekl. Slovo nadsázka ti asi nic neříká, že?

    Slávek: A to s tím fíkovníkem je také nadsázka, nebo to ježíš skutečně udělal? Trochu se v tom ztrácím. Pokud je nadsázka i ten fíkovník, tak je to nadsázka nadsázky. Pokud na druhou stranu bereme fíkovník jako fakt, tak není důvod si myslet, že o hoře mluvil Ježíš v nadsázce.

  13. Karel says:

    Slávek: A to s tím fíkovníkem je také nadsázka, nebo to ježíš skutečně udělal? Trochu se v tom ztrácím. Pokud je nadsázka i ten fíkovník, tak je to nadsázka nadsázky. Pokud na druhou stranu bereme fíkovník jako fakt, tak není důvod si myslet, že o hoře mluvil Ježíš v nadsázce.

    Karel: Máš pravdu, nejde o nadsázku, zmýlil jsem se. Prostě stačí aby jsi měl víru a pohneš horou. Ještě tu víru mít, že? 😀

  14. Karel: Máš pravdu, nejde o nadsázku, zmýlil jsem se. Prostě stačí aby jsi měl víru a pohneš horou. Ještě tu víru mít, že?

    Slávek: Tak na víru jsou tu jiní experti než já. Mě to přijde absurdní celé.

  15. Karel says:

    Slávek: no dvě odpovědi jsi už dostal, Karle. Michal ti napsal, že je to křesťanský unikát….

    Karel: No, mi přijde, že Michal psal o něčem jiném, než na co jsem se ptal. Proto jsem později svůj dotaz konkretizoval.

    Slávek: Já jsem ti sem postnul Halíkův rozbor…..

    Karel: Ale Halíkův rozbor není odpovědi na to co jsem se ptal.

    Slávek: Mě samotnému je to celkem jedno. Důvody jsem také předestřel. Nejsem si zcela jistý co ty výroky znamenají a jak jsou myšleny. Buď je to myšleno jako takový placebo efekt – ok, to funguje. Nebo jsou myšleny doslovně a pak je to blbost.

    Karel: Na podobné jsem reagoval u Colomba slovy, že placebo efekt je slabý odvar toho co je myšleno slovy “víra tvá tě uzdravila”, tzn. v mém pohledu nejde o žádné “buď…..” jak jsi napsal ty, ale o stejnou věc. To pohnutí horou nevidím jako blbost, pokud budeš mít víru, tak s ní prostě pohneš, ale ty ji nemáš. Placebo efekt je důkazem toho, že víra má moc, jen my lide dvacátého prvního století se zmůžeme jen na ty drobné projevy. Naše víra je mizerná.
    Ale to stále není odpověď na mou otázku. Já to z vás nechci vypáčit. Jde mi o to, že mi přijdete sečtělí, mnohem více než jsem já, tak mne napadlo, že byste mi mohli pomoci s odpovědi. Podle toho co vím, je Kristův přístup – víra tvá tě uzdravila – originální, jedinečná. Na rozdíl od různých jiných náboženství, ale i šarlatánů, astrologu, kteří si na tom principu udělali byznys, jde přímo k samé podstatě věci a nezaobaluje tuto podstatu do nějakých slušivých oblečku/obřadu….

  16. Colombo says:

    “Placebo efekt je důkazem toho, že víra má moc”

    Placebo efekt není důkazem něčeho takového. To si pletete.

  17. Karel says:

    Colombo: Placebo efekt není důkazem něčeho takového. To si pletete.

    Karel: Jak to? Možná špatně chápu co je placebo efekt. Tohle jsem našel na wiki:

    “Účinnost placebového efektu je však omezená. Objevuje se jen asi u třetiny až poloviny osob, u tzv. „placebo reaktorů“, a jeho mohutnost závisí za velikosti víry, důvěry.”

    “Konečně placebo efekt ovlivňuje především psychiku, a jen zčásti tělesný stav.”

    “Patří k nim např. sugesce, hypnóza, relaxační metody, metoda zvaná „pozitivní zdraví“, ale i všechny způsoby léčení vírou.”

    “Placebo efekt je zvlášť účinný při léčbě centrální nervové soustavy, například depresí a bolestí. Lékaři se dlouhé roky domnívali, že se jedná o psychologickou záležitost, ale výsledky posledních výzkumů ukazují, že jde o významnou součást lidské fyziologie.” ( Zdroj: http://www.novinky.cz/zena/styl/181776-placebo-efekt-neni-jen-v-podvedomi-dosahuje-z-mozku-do-michy-tvrdi-vedci.html )

  18. Slávek says:

    Já ti Karle fakt moc nerozumím. Co se týče toho, že křesťanství vyžaduje víru, narozdíl od ostatních náboženství, tak se spíše přikláním k Michalově interpretaci. Podobně je na tom podle mě ale i Islám, který pravda z křesťanství vychází a přišel o 600 let později.

    Jestli myslíš, že víra je silnější než placebo efekt (placebo je slabý odvar), tak o ničem podobným nevím. Nikdy jsem neslyšel nějakou důvěryhodnou zprávu, že nějaký fanatik pohnul horou, jen na základě své víry, nebo něco podobného. A že magorů, kteří mají neotřesitelnou víru je na světě hafo.

  19. protestant says:

    Hejdánek v jednom pořadu popisoval jak je to s tou vírou co hory přenáší. Taková víra ti dá sílu vydělat peníze, najmou bagry a dělníky, sám vzít do ruky lopatu a ty tuny písku a hlíny prostě přemístit.

  20. Protestant: Hejdánek v jednom pořadu popisoval jak je to s tou vírou co hory přenáší. Taková víra ti dá sílu vydělat peníze, najmou bagry a dělníky, sám vzít do ruky lopatu a ty tuny písku a hlíny prostě přemístit.

    K čemuž zase ale moc nepotřebuješ víru, která jakkoliv souvisí s křesťanstvím. To dělali i pohané.