Existoval Ježíš?

Někomu taková otázka může připadat naprosto zcestná. Platí, že 1+1=2? Existoval Stalin? Existoval Napoleon? Karel IV? Jak se může někdo ptát na něco tak samozřejmého? Vždyť o Ježíšovi existuje snad nejvíc knih, spisů a dokumentů vůbec! Žádnou jinou postavou v dějinách se nezabývalo tolik lidí, jako Ježíšem, miliardy lidí po celé Zemi ho uctívají, všude vidíme jeho zpodobnění, jak visí na kříži, jeho sochy, … Jak se může za těchto okolností někdo vážně ptát, zda vůbec existoval?

No – může. Někdy prostě věci nemusejí nutně být takové, jak se zdají.

Pro začátek připomeňme jinak samozřejmou věc – že totiž ona známá vizuální podoba Ježíšovy tváře, i jeho postavy, je zcela vymyšlená, a to prokazatelně. Nikdo nemůže vědět, jak Ježíš opravdu vypadal.

Dále uvažme, že všechny ty knihy, publikace a texty o Ježíšovi, všechny se zabývají jen tím, co nacházíme v Bibli, a to zejména v Novém Zákoně. Žádné, vůbec žádné jiné informace, než ty z Nového Zákona o Ježíšovi nemáme! Celý první odstavec naší úvahy je tedy irelevantní. Vůbec není podstatné, kolik lidí v Ježíše věří, kolik knih o něm bylo napsáno, kolik filmů natočeno – jde jen a jen o to, jak spolehlivý je Nový Zákon.

Novozákonní epištoly se přitom historickým Ježíšem vůbec nezabývají, zabývají se jen jakýmsi “kosmickým” Kristem, o němž mluví proroctví Starého Zákona.

Jako jediný pramen o historickém Ježíšovi nám tedy zbývají 4 evangelia.

V dalším ukážeme, že

1) evangelia nejsou očitým svědectvím, naopak, žádný z jejich autorů se s Ježíšem nikdy nesetkal
2) nejstarší evangelium bylo sepsáno přinejmenším 40 let po Ježíšově smrti (bylo to Markovo evangelium), ostatní byla sepsána ještě později
3) evangelia netvoří jednotný a vzájemně se doplňující a potvrzující popis událostí, naopak, jsou v nich mnohé, více či méně hluboké rozpory
4) autoři, editoři a “přepisovači” evangelií k nim nepřistupovali jako k neměnnému Slovu Božímu, právě naopak. V ne zcela řídkých případech tyto příběhy upravovali, přikrášlovali je, a ve svých očích z nich tak činili “lepší příběhy”.
5) neexistují ani žádné jiné, hmotné artefakty, svědčící o Ježíšovi, a to včetně např. Turínského plátna.

Za těchto okolností zkonstatujeme, že je zcela legitimní nebrat evangelia za věrohodné svědectví o tom, že Ježíš byl Boží syn, že vstal z mrtvých, popř. že konal zázraky.

Nakonec uvážíme, jak pravděpodobná či nepravděpodobná je hypotéza “Ježíš ve skutečnosti nikdy neexistoval”, a ukážeme, že tato zdánlivě absurdní teze ve skutečnosti nejlépe odpovídá pozorovaným faktům.

This entry was posted in O víře, Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

59 Responses to Existoval Ježíš?