Apokalypticismus

V minulém článku jsem zdůraznil, jak důležité je pro správné pochopení textu mít povědomost o tom, co v době sepsání daného textu (spisů Nového Zákona) považoval jak autor tak i jeho čtenáři za samozřejmé, ale co pro dnešního čtenáře zdaleka samozřejmé býti nemusí.

Dnes bych chtěl napsat pár řádek o apokalypticismu, který je naprosto klíčový pro vhled do NZ textů. Bez apokalyptického předporozumění podle mého názoru nelze Novému Zákonu náležitě porozumět.

Co je apokalypticismus?

Obecným apokalypticismem se rozumí víra, že svět jak ho známe, skončí v kataklyzmatické události, zvané apokalypsa. Apokalypticismus v Novém Zákoně byl mnohem specifičtější, a já se budu v dalším soustředit na něj.

Lidé věřili, že svět je kolbištěm kosmického zápasu sil Dobra a Zla. Svět je pod silným vlivem kosmických mocností Zla, a katastrofy které Izrael té doby postihovaly (nadvláda Římanů, potlačení Makabejského povstání kolem roku 170 př.n.l., atd.) jsou toho přímým důsledkem. Zlé věci, které se Izraeli děly, jsou trestem sil Zla za věrnost Izraele Bohu.

Převaha mocností zla ale nebude trvat dlouho. Bůh co nevidět zasáhne ve prospěch svého lidu a z nebe sestoupí božská bytost jménem Syn Člověka. Mocnosti Zla budou poraženy v kataklyzmatické události, jak si představoval např. autor knihy Zjevení – a s nimi budou zničeni i lidé, kteří jim na zemi přisluhovali. Jako poslední pak bude poražena Smrt. Na zemi (nikoliv v nebi!) pak bude nastoleno utopické Boží Království, pod přímou vládou Boha.

Historické pozadí

Vznik apokalyptické víry má dle Barta Ehrmana velmi zajímavé historicko-teologické souvislosti. Izrael, jakožto malý národ obklopený mocnými sousedy, čelil v průběhu velké části své historie agresi sousedních říší. Byl okupován Asyřany (722 př.n.l.), Babylonci (586 př.n.l), Peršany (539 př.n.l) – a Proroci (Amos, Izaiáš, Ozeáš, Jeremiáš, Ezechiel, …) tehdy většinově soudili, že tyto útrapy byly Božím trestem za nedodržování Zákona. A měli pravdu, protože lidé v Izraeli tehdy opravdu uctívali i jiné bohy, jak přesvědčivě dokazují archeologické nálezy, i větší část knih Starého Zákona. Proroci brojili proti uctívání cizích Božstev a zkaženosti dětí Izraele PRÁVĚ PROTO, že lidé tehdy cizí božstva uctívali, a Zákon dodržovali nedostatečně.

Jenže zhruba po Babylonském zajetí se situace začala obracet. Izrael si vzal slova Proroků k srdci, a v posledních stovkách let před naším letopočtem Zákon opravdu dodržoval. Obrátil se k Bohu, přestal uctívat modly, … Jenže na utrpení Izraelců se tím mnoho nezměnilo. Přišla poroba od Řeků vedených Alexandrem Makedonským (356-323 př.n.l.), Egypťanů a Syřanů (198 př.n.l.), pak krvavě potlačené Makabejské povstání…

Tato situace představovala pro standardní vysvětlení Proroků zásadní problém – a apokalypticismus byl “vynalezen” jakožto zajímavé teologické řešení. Vše výše popsané je důsledkem nadvlády sil Zla nad světem, a kosmického zápasu se silami Dobra. Lid Izraele je trestán silami Zla za své dodržování Zákona a věrnost Bohu. Bůh ale ve prospěch svého lidu zasáhne, atd., viz výše.

Apokalypticismus v Synoptických evangeliích

Je docela pravděpodobné, že už Jan Křtitel věřil v apokalypsu. Podle Matouše Jan Křtitel kázal:
Čiňte pokání! Nebeské království je blízko! (Mt 3:2)
Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? (Mt 3:7)
Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. (Mt 3:10)
Obdobně Jana Křtitele cituje i Lukáš. (Lk 3:7-15)

Ve světle apokalyptického předporozumění je jasné, co tím vším chtěl Jan říct. Přicházejícím hněvem se míní příchod Syna člověka a následné vymýcení Zla. Sekera je už napřažena ke kořeni stromů = celé to nastane co nevidět, a zlo bude vyťato od samotného kořene, od základu. Utéct před přicházejícím hněvem = chtěli se dát od Jana pokřtít.

Za velmi důležité ale považuji, že podle dvou nejstarších evangelií, Markova a Matoušova, byl apokalypticismus samotným jádrem JEŽÍŠOVA evangelia!

Hned v úvodu Marek shrnuje Ježíšovo evangelium jednou větou: “Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: „Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“” Čas se naplnil – svět jak ho známe bude za krátko končit. Bůh zasáhne, nastane Apokalypsa, příchod Syna Člověka z nebe, bude Soud – a ti kdo nebudou odsouzeni, přežijí, a pak bude Boží království. Podobně Matouš 4:17.

Kdy k tomu všemu dojde?

A řekl jim: „Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci.“ (Mk 9:1)

To je velmi silné prohlášení: Ježíš jednoznačně říká, že někteří z těch, kdo tu stojí nezemřou, dokud Boží království nepřijde k moci. Nebo-li, věřil, že apokalypsa nastane ještě za života některých jeho současníků!

Podobně když Ježíš odpovídal veleknězi, řekl:
Nakonec se ho velekněz zeptal: „Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?“ „Jsem,“ řekl Ježíš. „A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky.“ Mk 14:61,62

Ježíš veleknězi říká, že přímo on, velekněz, na vlastní oči uvidí Syna člověka přicházet nebeskými oblaky!

V Markovi 13:30, na konci apokalyptického exkurzu (Mk 13:5-29), který se mimochodem vyplatí si přečíst, Ježíš opět tvrdí: “Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane.”
Opět, to všechno se stane ještě za života Ježíšovy generace.

Podobně Matouš 10:23 říká: “Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka.”
Tedy, než stihnou Ježíšovi učedníci projít všechna Izraelská města, přijde Syn člověka.

Apokalyptických pasáží jsem v evangeliích napočítal desítky, ale asi nemá smysl je zde všechny vypisovat. Uvedu ještě jeden z několika popisů, jak si Ježíš, a tedy i autoři evangelií, nadcházející události představovali:

Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘ Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.‘ Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích
s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý. (Mt 24:27-31) Podobně také Mt 25:31-45.

Ještě chci zmínit verš
Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec.” (Matouš 24:36)
který bývá někdy interpretován jako vysvětlení toho, proč apokalypsa dodnes nenastala. Tvrdívá se, že Ježíš tímto totiž popřel, že kdokoliv ví KDY apokalypsa nastane. JENŽE Ježíš ve skutečnosti říká, že nikdo nezná přesný čas jejího příchodu, den a hodinu! ŽE ale nastane velmi brzo, rozhodně za života některých jeho současníků, to Ježíš věděl – a mýlil se.

Pavel a ostatní autoři epištol

Apokalypticismus podbarvuje i epištoly. Snad nejzjevnější je to v 1. dopise Tesalonickým:

Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy. (1 Tess 4:15-18)

Zde Pavel sám očekává, že se dožije Pánova příchodu!

V 2. Tim 3:1 říká adresátům svého dopisu, aby si byli jisti, že v posledních dnech nastanou těžké časy – a asi jim tohle neklade na srdce s tím, že tato situace nastane za stovky generací a tisíce let…

Autor dopisu Židům hned na samém začátku připomíná, že žijí v posledních dnech. (Židům 1:2)

Jasné je i Pavlovo vyjádření v 1 Kor 7:29:
Říkám vám, bratři, už nezbývá moc času. Ať tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo oplakávají, jako by neoplakávali, ti, kdo oslavují, jako by neoslavovali, ti, kdo kupují, jako by nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí.

V tomto světle je mnohem jasnější celá 7. kapitola 1 Korintským! Jak může Pavel napsat, že
“Svobodným a vdovám říkám, že je pro ně lepší zůstat, jako jsem já.”? (1 Kor 7:8)
No právě proto, že nezbývá mnoho času, svět bude končit, a nemá smysl ztrácet čas světskými záležitostmi! Jen “Pokud se však nemohou ovládnout, ať vstoupí do manželství. Je přece lepší
vstoupit do manželství než být spalován touhou.” (1 Kor 7:9).

I autor Jakubova dopisu věřil v brzký Ježíšův návrat:
Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko. (Jakub 5:7,8)

Ještě chci zmínit pozdní pseudografický 2. dopis Petrův. Jeho autor žil v době, kdy už měla apokalypsa dávno nastat, ale pořád nepřicházela. Proto píše:
Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“ (2 Petr 3:3,4)
Autor psal jménem sv. Petra, proto o své současnosti psal jako budoucnosti, jako předpověď. Navíc je zjevné, že i autor tohoto dopisu věřil, že Pánův příchod nastane během JEHO života, že on, ve chvíli psaní svého dopisu, žije metaforicky v posledních dnech! Stejně jako tomu věřily všechny generace křesťanů – vždy každá o své vlastní době! – vlastně až do dneška.

Globální pohled

Celé Markovo i Matoušovo evangelium lze shrnout z apokalyptického pohledu: Ježíš byl apokalyptický prorok, který hlásal nadcházející konec světa a příchod Božího Království. Jeho pozemské působení lze podle Barta Ehrmana chápat jako jistou předzvěst tohoto království, a to v následujícím smyslu:
– Ježíš z lidí vymýtal démony a zlé síly, protože v Božím Království žádní démoni a zlé síly nebudou
– Ježíš uzdravoval nemocné, protože v Božím Království nebudou žádní nemocní
– Ježíš křísil mrtvé (např. Jairovu dceru), a sám vstal z mrtvých, protože Smrt bude poražena a v Božím Království už pak nebude.

Dále, podle Marka i Matouše celé Ježíšovo působení na Zemi bylo o Božím Království. Ježíš kázal, že nastane, kdy nastane, jaké bude, jaký bude jeho příchod, kdo se tam může dostat spíš a kdo má menší šanci, kolik lidí se tam dostane (“Těsná brána a úzká cesta však vede k životu, a málokdo ji nachází… ” (Mt 7:14)) a v neposlední řadě, jak je nutné žít, a jak se chovat, ABY člověk zvýšil svou šanci dostat se do Božího království dostat.

Samotné Ježíšovo ukřižování a zejména zmrtvýchvstání má pak také souvislost s apokalyptickým pohledem: Ježíš měl být první vzkříšený. Po něm měli následovat všichni ostatní, každý “ve svém pořadí” (1 Kor 15:20-23). Ostatně, nikoliv náhodou Matouš psal, že po Ježíšově ukřižování začali v Jeruzalémě vstávat mrtví z hrobů (Mt 27:51-53). Z hlediska Marka mělo být navíc Ježíšovo zmrtvýchvstání jeho ospravedlněním, potvrzením od Boha, že to byl opravdu Mesiáš (a že tedy na jeho zvěst ohledně Království se lze spolehnout).

Mimochodem, nedávno jsem se setkal s názorem, že autor knihy Zjevení musel snad být “zhulený” když tohle psal. Nic nemůže být dál od pravdy. Autor knihy zjevení, i autoři dalších apokalyptických knih (Zjevení sv. Jana není ani náhodou jediný spis svého druhu!) opravdu věřili, že něco podobného svět v dohledné době čeká. První křesťané skutečně žili přípravami na tuto událost, a úvahami o ní. Proto byl také spis Zjevení sv. Jana sepsán, proto přišel nanejvýš zajímavý a aktuální svým součastníkům – a proto byl také zařazen do Nového Zákona. Bez povědomí o apokalypticismu mají dnes mnozí lidé potíže pochopit, jak se vůbec mohl podobný text v NZ objevit.

Závěr

Závěr bude tentokrát velice stručný. Ježíš byl apokalyptický prorok, a selhal. Žádná apokalypsa nenastala, ani v době kdy ji předpovídal, ani později. Syn Člověka nepřišel, Ježíš se nevrátil, Svět jak ho známe neskončil.

Desítky generací křesťanů jeho evangelium velice správně pochopily, ale mylně si namlouvali, že Ježíš mluvil nikoliv ke své, ale k JEJICH generaci, a že tedy konec světa nastane V JEJICH době – a všichni se spletli.

Spletli se hned dvakrát: Poprvé – Ježíš mluvil o své generaci, mluvil k lidem své doby, a příchod Syna Člověka předpovídal ve své době. A podruhé – Ježíš nebyl Syn Boží, nebyl Mesiáš. Byl to obyčejný člověk, a také se zcela lidsky a přirozeně mýlil, a to v tom hlavním co kázal.

Křesťanství proto stojí na falešném proroku – a tedy je samo falešné.

This entry was posted in Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

2,543 Responses to Apokalypticismus

 1. Slávek says:

  Tak já nevím, třeba to bylo podobně jako je to se členy bankovní rady nebo ústavního soudu. Chtěl jich mít určitý počet, ale to číslo fluktuovalo, jak se postupně osvědčovali nebo neosvědčovali, odcházeli, přicházeli. Někteří byli významnější a jiní méně významní a spíš pasivní … do počtu.

  Ale je to to stejný jako s tím Jidášem. Já se postupně propracoval k názoru, že o skutečném Ježíši toho fakt nemůžeme moc říct. Ten nános bahna pověr a mýtů je prostě tak silnej, že de facto nelze nahlédnout, co se pod ním skrývá.

  V podstatě případ historického Ježíše je tak slabej, že mě o něm baví diskuze čím dál tím méně. Navíc reálné křesťanství má strašně daleko nejen k Ježíšovi, ale i k Bibli, že mám čím dál více inklinuju k názoru protestanta, že ta Bible a historickej Ježíš až tak důležití nejsou. Tyto věci mezi křesťany zajímá jen pár intelektuálů. Většina křesťanů na ně sere.

 2. Michal says:

  Médea: Funda vôbec netvrdí, že by to číslo 12 nutne popisovalo historickú realitu. 12 je len pekné magické číslo..

  jojo, přesně 🙂 Podepisuji! 🙂

 3. Michal says:

  Slávek: Ten nános bahna pověr a mýtů je prostě tak silnej, že de facto nelze nahlédnout, co se pod ním skrývá.

  Ano, i tohle považuji za prakticky nezpochybnitelný závěr. Minimum, na čem bychom se měli shodnout. Nános bahna, pověr a mýtů je tak silný, že na historického Ježíše přes něj není prakticky vůbec vidět.

  O to srandovnější (nebo smutnější?) je, když křesťané “citují” různé Ježíšovy výroky, přesvědčeni o tom, že to všechno opravdu řekl…

 4. Michal says:

  Slávku, a souhlas i s tím posledním odstavcem :/
  Přijde mi to celkem smutné. 🙁

 5. protestant says:

  Ale v čem by se Slávku pak ateisté prohrabávali?

 6. Michal says:

  Protestante, pamatuj na Halíkův výrok, že skutečné nebezpečí pro víru nejsou ateisté, kteří se “prohrabávají” v názorech křesťanů, ale jsou jím lidé neteční. Ti, kterým je náboženství fuk, a vůbec ho neřeší.

 7. protestant says:

  Michal says:
  O to srandovnější (nebo smutnější?) je, když křesťané “citují” různé Ježíšovy výroky, přesvědčeni o tom, že to všechno opravdu řekl…

  protestant:
  Naopak je smutné, když ateisté pomíjejí roli vzkříšeného Krista při vzniku NZ…

 8. protestant says:

  Mně nejde o nebezpečí pro víru, ale o nesmyslnou představu, že křesťanství stojí na tom, co řekl Ježíš.

 9. Michal says:

  Já ve vzkříšeného Krista věřím, vždyť to je dokázáno… 😉
  http://www.philvaz.com/apologetics/num9.htm

 10. Slávek says:

  Proč smutné? Ježíš funguje jako symbol. A obsah toho symbolu se pak už liší člověk od člověka, církev od církve.

  To je podobné, jako s Mohamedem. Mohamed si vzal šestiletou holku a v 9 ji odpanil. To se normálně píše v těch nejrespektovanějších hadísách. Zkus to ale natočit jako film, a hned máš v ulicích davy rozzuřených muslimů za urážku jejich milovaného homopedofila.

  Oni si prostě ty symboly nespojují s nějakým reálným obsahem. Podle mě ty věci prostě slouží podobně jako vlajka, jazyk, národní hymna, šlechtický erb. Slouží k definici lidských skupin a kmenů. Aby člověk poznal: toto jsou naši a toto naši nejsou.

  No a ten, kdo umí těm symbolům vtisknout obsah, tak má určitou moc nad definováním těch skupin a tedy reálnou moc na skutečným životem lidí.

  Vem si třeba katolicismus. To je víra, která v podstatě s nějakou biblí souvisí skutečně jen volně. Když se podíváš na jejich rituály a skutečný náboženský obsah, tak zjistíš, že nejdůležitější věci na jejich náboženství jsou rituály. V závěsu za rituálem je hudební a vizuální tvorba; zpěvy, které dodávají pocit sounáležitosti a výjimečnosti a vizuální výzdoba, která zase unifikuje prostředí napříč kulturami (viz. třeba McDonald). Třetím důležitým prvkem, který jsem identifikoval je uctívaní svatých. V podstatě jistá personifikace víry ne nepodobná helénskému panthenonu, kdy v podstatě každá lidská ctnost, každé povolání má svého svatého, ke kterému se lze modlit “za přímluvu”.

  Po těchto třech hlavních prvcích přijde možná na řadu církevní tradice a hierarchie a potom kdesi v zadu se krčí Ježíš s jeho skutečným životem, o kterém toho vlastně ani moc vědět nepotřebujeme, protože by nám to zbytečně kazilo ty tři věci které jsem zmínil výše:

  1) Rituály (svatby, eucharistie, pohřby, křty, svátky …)
  2) Náboženské zpěvy a výtvarná díla
  3) Uctívání svatých

  Když se na to podíváš z tohoto hlediska, tak katolicismus skutečně není příliš odlišný od náboženství tak jak se v podstatě praktikovalo třeba ve starověkém Římu nebo Řecku.

 11. protestant says:

  Zpíváme si přece i u táboráku. A obrazy máme i doma. V tom to není.

 12. protestant says:

  Michal says:
  October 16, 2012 at 11:13 am
  Já ve vzkříšeného Krista věřím, vždyť to je dokázáno…
  http://www.philvaz.com/apologetics/num9.htm

  protestant:
  Z podobného hnízda pochází i Ehrmann… 🙂

 13. Medea says:

  Celé to veľkonočné načasovanie Ježišovho príbehu môže byť len mýtus inšpirovaný SZ, nemá význam sa tým detailne zaoberať.

  Ježiš bol jednoducho charizmatický vodca apokalyptickej sekty – apokalyptický prorok. Po smrti mu jeho fanklub v Judei udelil dôležité mytologické tituly, ktoré judaizmus umožňoval. A keď sekta prenikla do pohanského prostredia a zmutovala, Ježiš dostal ďalšie posmrtné, ešte bombastickejšie, mytologické tituly a napokon vo fantázii jeho vyznavačov koncom 1. storočia splynul so samotným Bohom.

 14. Slávek says:

  Ano, táborák, nebo třeba kmenové rituály jsou ze stejného ranku. Řekl bych, že to je nakonec ta pointa, “společný zpěv” vytváří pocit sounáležitosti.

  Stejně tak jako do jisté míry unifikovaná výzdoba, která vytváří pocit jistoty a důvěrné známosti. Ať půjdeš do jakéhokoliv katolického kostela, tak většinou v čele bude kříž, po stranách křížová cesta, vzadu varhany. To celé pak doplněno důvěrně známými vyobrazeními a sochami oblíbených svatých v jejich typických pózách a s typickými proprietami. Mše potom bude probíhat sice v cizím jazyce ale v tobě známém pořadí, takže se neztratíš. Víš kdy si stoupat, kdy klekat, kdy podávat ruce a kdy jít pro oplatku. Jako katolík se neztratíš nikde na světě. McDonald z toho také nakonec těží.

 15. protestant says:

  Co bych dělal v katolickém kostele? 🙂

 16. Slávek says:

  Nevím protestante, je mi to lhostejné. Reagoval jsi na komentář, který analyzoval katolicismus.

 17. protestant says:

  psal jsi:
  Ať půjdeš do jakéhokoliv katolického kostela…. 🙂

 18. jack says:

  Protestant:
  V bibli nejde o poučení v dějepisu nebo zeměpisu. Jde o člověka, o jeho cestu dějinami a jeho sebepochopení tváří v tvář časovému omezení jeho života.

  jack:
  Že by jste to konečně pochopil? Už je vám tedy jasné,že jde o ovlivnění člověka vymyšlenou náboženskou historkou o bozích? Píši o bozích,protože se to týká VŠECH náboženských historek,aby jste si nemyslel,že bych chtěl nějakou jinou (nekřesťanskou) náboženskou historku upřednostnit před tou vaší!
  Ovlivňovala víra v boha Arése lidi při vojenských konfliktech? Asi ano. A znamenáto podle vás,že historky o tomto bohu jsou pravdivé? Existuje podle vás bůh Arés?

 19. Čestmír Berka says:

  “Mně nejde o nebezpečí pro víru, ale o nesmyslnou představu, že křesťanství stojí na tom, co řekl Ježíš.”
  Tu nesmyslnou představu má velká část křesťanů. Možná “skoro všichni” .

 20. Slávek says:

  Ano psal, logicky.