Apokalypticismus

V minulém článku jsem zdůraznil, jak důležité je pro správné pochopení textu mít povědomost o tom, co v době sepsání daného textu (spisů Nového Zákona) považoval jak autor tak i jeho čtenáři za samozřejmé, ale co pro dnešního čtenáře zdaleka samozřejmé býti nemusí.

Dnes bych chtěl napsat pár řádek o apokalypticismu, který je naprosto klíčový pro vhled do NZ textů. Bez apokalyptického předporozumění podle mého názoru nelze Novému Zákonu náležitě porozumět.

Co je apokalypticismus?

Obecným apokalypticismem se rozumí víra, že svět jak ho známe, skončí v kataklyzmatické události, zvané apokalypsa. Apokalypticismus v Novém Zákoně byl mnohem specifičtější, a já se budu v dalším soustředit na něj.

Lidé věřili, že svět je kolbištěm kosmického zápasu sil Dobra a Zla. Svět je pod silným vlivem kosmických mocností Zla, a katastrofy které Izrael té doby postihovaly (nadvláda Římanů, potlačení Makabejského povstání kolem roku 170 př.n.l., atd.) jsou toho přímým důsledkem. Zlé věci, které se Izraeli děly, jsou trestem sil Zla za věrnost Izraele Bohu.

Převaha mocností zla ale nebude trvat dlouho. Bůh co nevidět zasáhne ve prospěch svého lidu a z nebe sestoupí božská bytost jménem Syn Člověka. Mocnosti Zla budou poraženy v kataklyzmatické události, jak si představoval např. autor knihy Zjevení – a s nimi budou zničeni i lidé, kteří jim na zemi přisluhovali. Jako poslední pak bude poražena Smrt. Na zemi (nikoliv v nebi!) pak bude nastoleno utopické Boží Království, pod přímou vládou Boha.

Historické pozadí

Vznik apokalyptické víry má dle Barta Ehrmana velmi zajímavé historicko-teologické souvislosti. Izrael, jakožto malý národ obklopený mocnými sousedy, čelil v průběhu velké části své historie agresi sousedních říší. Byl okupován Asyřany (722 př.n.l.), Babylonci (586 př.n.l), Peršany (539 př.n.l) – a Proroci (Amos, Izaiáš, Ozeáš, Jeremiáš, Ezechiel, …) tehdy většinově soudili, že tyto útrapy byly Božím trestem za nedodržování Zákona. A měli pravdu, protože lidé v Izraeli tehdy opravdu uctívali i jiné bohy, jak přesvědčivě dokazují archeologické nálezy, i větší část knih Starého Zákona. Proroci brojili proti uctívání cizích Božstev a zkaženosti dětí Izraele PRÁVĚ PROTO, že lidé tehdy cizí božstva uctívali, a Zákon dodržovali nedostatečně.

Jenže zhruba po Babylonském zajetí se situace začala obracet. Izrael si vzal slova Proroků k srdci, a v posledních stovkách let před naším letopočtem Zákon opravdu dodržoval. Obrátil se k Bohu, přestal uctívat modly, … Jenže na utrpení Izraelců se tím mnoho nezměnilo. Přišla poroba od Řeků vedených Alexandrem Makedonským (356-323 př.n.l.), Egypťanů a Syřanů (198 př.n.l.), pak krvavě potlačené Makabejské povstání…

Tato situace představovala pro standardní vysvětlení Proroků zásadní problém – a apokalypticismus byl “vynalezen” jakožto zajímavé teologické řešení. Vše výše popsané je důsledkem nadvlády sil Zla nad světem, a kosmického zápasu se silami Dobra. Lid Izraele je trestán silami Zla za své dodržování Zákona a věrnost Bohu. Bůh ale ve prospěch svého lidu zasáhne, atd., viz výše.

Apokalypticismus v Synoptických evangeliích

Je docela pravděpodobné, že už Jan Křtitel věřil v apokalypsu. Podle Matouše Jan Křtitel kázal:
Čiňte pokání! Nebeské království je blízko! (Mt 3:2)
Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? (Mt 3:7)
Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. (Mt 3:10)
Obdobně Jana Křtitele cituje i Lukáš. (Lk 3:7-15)

Ve světle apokalyptického předporozumění je jasné, co tím vším chtěl Jan říct. Přicházejícím hněvem se míní příchod Syna člověka a následné vymýcení Zla. Sekera je už napřažena ke kořeni stromů = celé to nastane co nevidět, a zlo bude vyťato od samotného kořene, od základu. Utéct před přicházejícím hněvem = chtěli se dát od Jana pokřtít.

Za velmi důležité ale považuji, že podle dvou nejstarších evangelií, Markova a Matoušova, byl apokalypticismus samotným jádrem JEŽÍŠOVA evangelia!

Hned v úvodu Marek shrnuje Ježíšovo evangelium jednou větou: “Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: „Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“” Čas se naplnil – svět jak ho známe bude za krátko končit. Bůh zasáhne, nastane Apokalypsa, příchod Syna Člověka z nebe, bude Soud – a ti kdo nebudou odsouzeni, přežijí, a pak bude Boží království. Podobně Matouš 4:17.

Kdy k tomu všemu dojde?

A řekl jim: „Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci.“ (Mk 9:1)

To je velmi silné prohlášení: Ježíš jednoznačně říká, že někteří z těch, kdo tu stojí nezemřou, dokud Boží království nepřijde k moci. Nebo-li, věřil, že apokalypsa nastane ještě za života některých jeho současníků!

Podobně když Ježíš odpovídal veleknězi, řekl:
Nakonec se ho velekněz zeptal: „Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?“ „Jsem,“ řekl Ježíš. „A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky.“ Mk 14:61,62

Ježíš veleknězi říká, že přímo on, velekněz, na vlastní oči uvidí Syna člověka přicházet nebeskými oblaky!

V Markovi 13:30, na konci apokalyptického exkurzu (Mk 13:5-29), který se mimochodem vyplatí si přečíst, Ježíš opět tvrdí: “Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane.”
Opět, to všechno se stane ještě za života Ježíšovy generace.

Podobně Matouš 10:23 říká: “Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka.”
Tedy, než stihnou Ježíšovi učedníci projít všechna Izraelská města, přijde Syn člověka.

Apokalyptických pasáží jsem v evangeliích napočítal desítky, ale asi nemá smysl je zde všechny vypisovat. Uvedu ještě jeden z několika popisů, jak si Ježíš, a tedy i autoři evangelií, nadcházející události představovali:

Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘ Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.‘ Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích
s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý. (Mt 24:27-31) Podobně také Mt 25:31-45.

Ještě chci zmínit verš
Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec.” (Matouš 24:36)
který bývá někdy interpretován jako vysvětlení toho, proč apokalypsa dodnes nenastala. Tvrdívá se, že Ježíš tímto totiž popřel, že kdokoliv ví KDY apokalypsa nastane. JENŽE Ježíš ve skutečnosti říká, že nikdo nezná přesný čas jejího příchodu, den a hodinu! ŽE ale nastane velmi brzo, rozhodně za života některých jeho současníků, to Ježíš věděl – a mýlil se.

Pavel a ostatní autoři epištol

Apokalypticismus podbarvuje i epištoly. Snad nejzjevnější je to v 1. dopise Tesalonickým:

Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy. (1 Tess 4:15-18)

Zde Pavel sám očekává, že se dožije Pánova příchodu!

V 2. Tim 3:1 říká adresátům svého dopisu, aby si byli jisti, že v posledních dnech nastanou těžké časy – a asi jim tohle neklade na srdce s tím, že tato situace nastane za stovky generací a tisíce let…

Autor dopisu Židům hned na samém začátku připomíná, že žijí v posledních dnech. (Židům 1:2)

Jasné je i Pavlovo vyjádření v 1 Kor 7:29:
Říkám vám, bratři, už nezbývá moc času. Ať tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo oplakávají, jako by neoplakávali, ti, kdo oslavují, jako by neoslavovali, ti, kdo kupují, jako by nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí.

V tomto světle je mnohem jasnější celá 7. kapitola 1 Korintským! Jak může Pavel napsat, že
“Svobodným a vdovám říkám, že je pro ně lepší zůstat, jako jsem já.”? (1 Kor 7:8)
No právě proto, že nezbývá mnoho času, svět bude končit, a nemá smysl ztrácet čas světskými záležitostmi! Jen “Pokud se však nemohou ovládnout, ať vstoupí do manželství. Je přece lepší
vstoupit do manželství než být spalován touhou.” (1 Kor 7:9).

I autor Jakubova dopisu věřil v brzký Ježíšův návrat:
Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko. (Jakub 5:7,8)

Ještě chci zmínit pozdní pseudografický 2. dopis Petrův. Jeho autor žil v době, kdy už měla apokalypsa dávno nastat, ale pořád nepřicházela. Proto píše:
Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“ (2 Petr 3:3,4)
Autor psal jménem sv. Petra, proto o své současnosti psal jako budoucnosti, jako předpověď. Navíc je zjevné, že i autor tohoto dopisu věřil, že Pánův příchod nastane během JEHO života, že on, ve chvíli psaní svého dopisu, žije metaforicky v posledních dnech! Stejně jako tomu věřily všechny generace křesťanů – vždy každá o své vlastní době! – vlastně až do dneška.

Globální pohled

Celé Markovo i Matoušovo evangelium lze shrnout z apokalyptického pohledu: Ježíš byl apokalyptický prorok, který hlásal nadcházející konec světa a příchod Božího Království. Jeho pozemské působení lze podle Barta Ehrmana chápat jako jistou předzvěst tohoto království, a to v následujícím smyslu:
– Ježíš z lidí vymýtal démony a zlé síly, protože v Božím Království žádní démoni a zlé síly nebudou
– Ježíš uzdravoval nemocné, protože v Božím Království nebudou žádní nemocní
– Ježíš křísil mrtvé (např. Jairovu dceru), a sám vstal z mrtvých, protože Smrt bude poražena a v Božím Království už pak nebude.

Dále, podle Marka i Matouše celé Ježíšovo působení na Zemi bylo o Božím Království. Ježíš kázal, že nastane, kdy nastane, jaké bude, jaký bude jeho příchod, kdo se tam může dostat spíš a kdo má menší šanci, kolik lidí se tam dostane (“Těsná brána a úzká cesta však vede k životu, a málokdo ji nachází… ” (Mt 7:14)) a v neposlední řadě, jak je nutné žít, a jak se chovat, ABY člověk zvýšil svou šanci dostat se do Božího království dostat.

Samotné Ježíšovo ukřižování a zejména zmrtvýchvstání má pak také souvislost s apokalyptickým pohledem: Ježíš měl být první vzkříšený. Po něm měli následovat všichni ostatní, každý “ve svém pořadí” (1 Kor 15:20-23). Ostatně, nikoliv náhodou Matouš psal, že po Ježíšově ukřižování začali v Jeruzalémě vstávat mrtví z hrobů (Mt 27:51-53). Z hlediska Marka mělo být navíc Ježíšovo zmrtvýchvstání jeho ospravedlněním, potvrzením od Boha, že to byl opravdu Mesiáš (a že tedy na jeho zvěst ohledně Království se lze spolehnout).

Mimochodem, nedávno jsem se setkal s názorem, že autor knihy Zjevení musel snad být “zhulený” když tohle psal. Nic nemůže být dál od pravdy. Autor knihy zjevení, i autoři dalších apokalyptických knih (Zjevení sv. Jana není ani náhodou jediný spis svého druhu!) opravdu věřili, že něco podobného svět v dohledné době čeká. První křesťané skutečně žili přípravami na tuto událost, a úvahami o ní. Proto byl také spis Zjevení sv. Jana sepsán, proto přišel nanejvýš zajímavý a aktuální svým součastníkům – a proto byl také zařazen do Nového Zákona. Bez povědomí o apokalypticismu mají dnes mnozí lidé potíže pochopit, jak se vůbec mohl podobný text v NZ objevit.

Závěr

Závěr bude tentokrát velice stručný. Ježíš byl apokalyptický prorok, a selhal. Žádná apokalypsa nenastala, ani v době kdy ji předpovídal, ani později. Syn Člověka nepřišel, Ježíš se nevrátil, Svět jak ho známe neskončil.

Desítky generací křesťanů jeho evangelium velice správně pochopily, ale mylně si namlouvali, že Ježíš mluvil nikoliv ke své, ale k JEJICH generaci, a že tedy konec světa nastane V JEJICH době – a všichni se spletli.

Spletli se hned dvakrát: Poprvé – Ježíš mluvil o své generaci, mluvil k lidem své doby, a příchod Syna Člověka předpovídal ve své době. A podruhé – Ježíš nebyl Syn Boží, nebyl Mesiáš. Byl to obyčejný člověk, a také se zcela lidsky a přirozeně mýlil, a to v tom hlavním co kázal.

Křesťanství proto stojí na falešném proroku – a tedy je samo falešné.

This entry was posted in Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

2,543 Responses to Apokalypticismus

 1. Čestmír Berka says:

  “Víra v Ježíše Krista je tedy definitivní cestou k dosažení spásy. Křesťanství stojí na jeho osobě. Nestačí říci, že nějaký Bůh asi existuje. (Kolik je takových lidí!) Musíme s Bohem vytvořit osobní vztah a to lze jedině tehdy, když o Něm něco víme. Ježíš je ten, který mi nabízí ty nejlepší a nejdůležitější informace. Je to přece Syn Boha, cesta k Otci. Kdyby Ježíš nechodil po této zemi, pravda, že Bůh je Láska, by zůstala viset ve vzduchu.”

  Představme si němého Ježíše Krista 😀 Jak by vypadalo křesťanství?

 2. jack says:

  protestant:
  Naopak je smutné, když ateisté pomíjejí roli vzkříšeného Krista při vzniku NZ…

  jack:
  Pokud vím,tak z historického hlediska se o vzkříšení Krista a konečném znění NZ rozhodlo až dodatečně a to několik stovek let po Kristově smrti. V té době měli existovat křesťané,kteří vůbec na vzkříšení nevěřili! To je dost zvláštní,taková OBROVSKÁ událost,jako je vzkříšení, by se přece nemohla udržet jen u někoho! Podle některých historiků to je celkem evidentní,že vzkříšení bylo Kristovi prostě “přilepeno” dodatečně,aby se zvýšil jeho význam!

 3. Medea says:

  Protestant napísal:
  1. Kdo ví jak to bylo
  2. Neexistovala žádná identifikace osob. Samotné stráže by nepoznaly kdo z těch chlapů je Ježíš Nazaretský

  Michal napísal: No právě, s tou (2) mám dost problém 🙂

  Ale Rimania predsa neboli nejakí barani. Mali v Impériu výkonný byrokratický a bezpečnostný aparát a sieť špehov a udavačov. Ani členovia chrámovej elity v Jeruzaleme neboli barani, tí mali tiež svoju sieť špehov a udavačov. Predpokladám, že len čo sa objavil v Jeruzaleme nový charizmatický kazateľ, obklopený väčšou skupinkou prívržencov, okamžite naňho nasadili špehov. Ježiš niekde býval, spal, obklopovali ho konkrétni ľudia. Podľa mňa ako kazateľ bol pre špehov ľahko dopátrateľný. Ja tu žiaden problém nevidím. A čo sa týka Judáša? Neviem. Môže to byť mýtus, ale pokojne to mohol byť aj chrámový špeh, alebo niekto kto sa ním práve stal.

 4. Medea says:

  Jack: “Pokud vím,tak z historického hlediska se o vzkříšení Krista a konečném znění NZ rozhodlo až dodatečně a to několik stovek let po Kristově smrti.”

  Práveže viera vo vzkriesenie sa objavila veľmi rýchlo po Ježišovej smrti. Už Pavol ju vyznával: “Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem,” (1 Kor15, 3-4)

 5. jack says:

  Čestmír Berka says:
  October 16, 2012 at 12:13 pm

  “Mně nejde o nebezpečí pro víru, ale o nesmyslnou představu, že křesťanství stojí na tom, co řekl Ježíš.”
  Tu nesmyslnou představu má velká část křesťanů. Možná “skoro všichni” .

  jack:
  V první řadě si musíte uvědomit,že NIKDO neví co Ježíš řekl nebo neřekl.
  Všechno jsou pouze účelově (z náboženského hlediska) sepsané texty,které vkládají desítky let mrtvému Ježíši slova do úst!
  Bible není žádná historické kronika a i u těch musíme brát zdělení s rezervou,protože známe případy,kdy si kronikáři pěkně vymýšleli!

  Je to asi něco podobného, jako kdyby jste chtěl posuzovat úspěšnost komunismu v ČSSR podle Rudého Práva z té doby. Dozvěděl by jste se,že je to nejúspěšnější světový systém,ekonomicky nejsilnější,demokraticky nejdokonalejší a že všichni lidé ho milují více než svou rodinu. Myslíte,že z vás tyto texty dělají vola? Zajisté,asi jako Bible! U obojího jde pouze o zachování určité ideologie a k tomu účelu napsaný text.
  Nic víc a nic míň.

 6. jack says:

  Čestmír Berka says:
  October 16, 2012 at 12:23 pm

  Víra v Ježíše Krista je tedy definitivní cestou k dosažení spásy.

  jack:
  Doložte alespoň minimální pravděpodobnost tohoto vyjádření!

 7. jack says:

  Medea says:
  October 16, 2012 at 12:37 pm

  Jack: “Pokud vím,tak z historického hlediska se o vzkříšení Krista a konečném znění NZ rozhodlo až dodatečně a to několik stovek let po Kristově smrti.”

  Práveže viera vo vzkriesenie sa objavila veľmi rýchlo po Ježišovej smrti. Už Pavol ju vyznával: “Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem,” (1 Kor15, 3-4)

  jack:
  A proto je dost podivné,že ještě stovky let po Ježíšově smrti byla křesťanská “seskupení”,která ve vzkříšení nevěřila. Vzkříšení Ježíše Krista prostě nebylo předmětem jejich křesťanské víry.

 8. Čestmír Berka says:

  Je to asi něco podobného, jako kdyby jste chtěl posuzovat úspěšnost komunismu v ČSSR podle Rudého Práva z té doby. – no, Rudé právo neinspiroval Bůh!

  “Víra v Ježíše Krista je tedy definitivní cestou k dosažení spásy.” – to nejsou má slova, ale citace katolíků.

  Podle Protestanta není důležité, co Ježíš řekl. Mě se to prostě nezdá- němý ježíš by nám zanechal úplně jiné křesťanství ( zanechal- li by vůbec nějaké). Každopádně, kdyby uměl JK psát a měl anděla Moroni jako Mormoni, bylo by jasněji. Akorát by nesměl psát na zalté svitky- protože kradlo se už tenkrát…

 9. Medea says:

  Podľa mňa mal Ježiš pred svojím odletom urobiť minimálne nejakú veľkoplošnú prezentáciu svoho učenia, priamo na oblohe, multimediálnu a jazykovo prispôsobenú jednotlivým krajinám. A apoštolom mal zanechať nejaké titánové dosky s jasnou a konzistentnou formuláciou jeho učenia.

  Mohol to ako syn Najvyššieho spraviť, ale nespravil. Zvolil si oveľa spoľahlivejší a dôveryhodnejší spôsob ako oboznámiť ľudstvo so svojím učením 😀 😀 😀

 10. jack says:

  Čestmír Berka says:
  October 16, 2012 at 1:09 pm

  Je to asi něco podobného, jako kdyby jste chtěl posuzovat úspěšnost komunismu v ČSSR podle Rudého Práva z té doby. – no, Rudé právo neinspiroval Bůh!

  jack:
  A vy máte nějaké důkazy,že jiné texty inspiroval “Bůh”? Vždyť ani nevíme ,jestli vůbec existuje!
  Vy jste asi chtěl napsat,že někteří lidé pouze věří,že některé texty inspiroval “Bůh”.
  A já opět namítám,že NIKDO nepředložil žádnou informaci,která by na pouhou pravděpodobnost tohoto vyjádření poukazovala!

 11. Medea says:

  Jack, Čestmír je neveriaci.

 12. jack says:

  Čestmír Berka says:
  October 16, 2012 at 1:09 pm

  Podle Protestanta není důležité, co Ježíš řekl. Mě se to prostě nezdá- němý ježíš by nám zanechal úplně jiné křesťanství ( zanechal- li by vůbec nějaké). Každopádně, kdyby uměl JK psát a měl anděla Moroni jako Mormoni, bylo by jasněji. Akorát by nesměl psát na zalté svitky- protože kradlo se už tenkrát…

  jack:
  Kdyby to stálo pouze na Ježíši,tak by jste asi o žádném křesťanství ani nevěděl!

 13. protestant says:

  Medea says:
  October 16, 2012 at 1:25 pm
  Podľa mňa mal Ježiš pred svojím odletom urobiť minimálne nejakú veľkoplošnú prezentáciu svoho učenia, priamo na oblohe, multimediálnu a jazykovo prispôsobenú jednotlivým krajinám. A apoštolom mal zanechať nejaké titánové dosky s jasnou a konzistentnou formuláciou jeho učenia.

  protestant:
  Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
  Matouš 7:14

 14. jack says:

  Čestmír Berka says:
  October 16, 2012 at 1:09 pm
  “Víra v Ježíše Krista je tedy definitivní cestou k dosažení spásy.” – to nejsou má slova, ale citace katolíků.

  jack:
  To je základní problém všech nábožensky věřících,nejen křesťanů. Všichni tvrdí spoustu věcí,ale žádné tvrzení nedokáží objektivně doložit!

 15. jack says:

  protestant:
  Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
  Matouš 7:14

  jack:
  To má naprosto stejnou myšlenkovou úroveň,jako vyjádření “se Sovětský Svazem na věčné časy a nikdy jinak”. Výrazy, které dávají smysl pouze ve spojení s danou ideologií!

 16. Medea says:

  Protestant napísal: Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Matouš 7:14

  “Lebo údel ľudí je i údelom zvierat; je jeden a ten istý. Ako zomiera jeden, tak umiera i druhý, a všetko jednako dýcha. Preto človek nemá prednosť pred zvieraťom; lebo všetko je márnosť.

  Všetko smeruje k jednému miestu: Všetko povstalo z prachu a všetko sa vráti do prachu.”
  Kazateľ 3:19-20

  😀

 17. protestant says:

  to Medea:
  Kazatel je mojí nejoblíbenější SZ knihou. Vedle Joba.

 18. Medea says:

  Aj ja mám tie knihy rada 🙂

 19. protestant says:

  Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.

  Kazatel 12:13 – Kazatel 12:14 (CEP)

 20. Hermes says:

  Gratuluju, Medeo, už jste si osvojila tu představu, že multimediální prezentace na obloze je nejideálnější forma Božího zjevení 🙂