O duši

V článku Racionalita křesťanství jsem hned v několika bodech vycházel z neexistence duše. Neexistuje-li duše, pak už jenom z tohoto důvodu stojí celé křesťanství na vodě – protože pak by neexistovala žádná naše “část”, který by mohla být po smrti spasena. Dnes chci pečlivěji rozebrat, proč máme všechny důvody k přesvědčení, že lidská duše v reálném světě neexistuje.

***

Bavme se o konceptu duše v teistických náboženstvích, slibujících posmrtný život (v nebi, v pekle, radovánky s 72 pannami…). Lze si jistě představit i řadu abstraktnějších konceptů duše, ale ty by byly z hlediska těchto teistických náboženství k ničemu. V našich končinách se bavme pro konkrétnost o duši podle křesťanů.

Duše, jak je běžně chápána v křesťanství, by tedy měla být

1) nehmotná entita,
2) která v jistém smyslu sídlí v našem těle (co to vůbec znamená, u nehmotného objektu?)
3) může přežít naši smrt, odletět “do nebe”, a žít tam věčně
4) je s tělem obousměrně propojena: je schopna tělu předávat pokyny, podle nichž se pak tělo chová, a je schopna i opačně vnímat signály, které jí naše tělo předává – například ze smyslů.
5) duše je sídlem naší osobnosti. Jen tak je zajištěno, že po smrti jsme to MY, kdo půjde do nebe nebo do pekla. Kdyby bylo sídlem naší osobnosti naše tělo (přesněji mozek) a nikoliv entita duchovní povahy, pak by smrtí nastal náš konec.

Podle české wikipedie je existence duše netestovatelná, nezkoumatelná a empiricky nedoložitelná, a tak je podle autora článku zřejmě stejně tak možné, že duše existuje, jako že neexistuje. V dalším chci ukázat, proč tomu tak není.

Podle našeho současného poznání je naše vědomí subjektivním prožíváním fungování našeho mozku. Vědomí je to, co (mimo jiné) “dělá” náš mozek. Tato teze je ve zřejmém rozporu s existencí duše. Vědomí je buď to co prožíváme ve své nehmotné duši, a nebo je produktem našeho mozku. S mozkovou smrtí vědomí buď zaniká, a nebo přežívá v (nesmrtelné) duši. Nemůže být současně pravda obojí.

Je celá řada argumentů, které ukazují, že naše vědomí a osobnost jsou opravdu důsledkem činnosti našeho mozku. Podívejme se na některé z nich.

***

Začněme tak banální věcí, jakou je spánek. Je-li myšlení a vědomí produktem našeho mozku, pak asi zní velmi přirozeně vysvětlení, že mozek si potřebuje pravidelně po určité době odpočinout, že odpírání mu tohoto odpočinku může být fatální (což velmi dobře věděli dozorci v lágrech všeho druhu) a že navíc v určitých fázích spánku si mozek “přerovnává” paměť, čehož důsledkem jsou, velmi zjednodušeně řečeno, sny. Je-li ale myšlení a vědomí produktem duše – pak k čemu vůbec v prvé řadě spánek? Proč by měla nehmotná duše potřebovat odpočívat? Nebo proč by měl odpočinek mozku ovlivňovat proces našeho vědomí a myšlení, je-li obé součástí nehmotné duše? A je-li duše nostitelkou našeho vědomí, pak co se ” v ní” při snění odehrává? Resp. co duše “dělá”, když sní?

V bezvědomí se činnost mozku tak utlumí, aby si mohl v určitých krizových situacích (např. při nedostatku kyslíku) zachovat alespoň funkce nižších, životně důležitých mozkových center (řídících činnost srdce, dýchání, atd.) Je-li ale nositelkou našeho vědomí duše, proč by se mělo s útlumem vyšší mozkové činnosti ztratit naše vědomí? Proč by měla duše “přestat fungovat”, jakmile přestane fungovat mozek? No – protože naše subjektivní iluze duše JE vytvářená vyššími strukturami našeho mozku. Protože žádná reálná duše neexistuje.

Protože je naše vědomí a naše osobnost produktem činnosti našeho mozku, a protože veškerý život je postaven na nesmírně komplikovaných a komplexních chemických reakcích, je i naše vědomí a i naše osobnost ovlivnitelné celou řadou chemických látek. Z těch nejznámějších jmenujme alkohol, LSD a jiné halucinogenní drogy, opium, nikotin, kofein, heroin, meskalin, atd. “Odehrává-li se” ale naše vědomí v nehmotné duši, jak je možné, že tuto nehmotnou duši ovlivňují chemické látky? Navíc tak, že se proti tomu nemůžeme vůlí bránit. Nikdo si nemůže vzít LSD, a říct si, že halucinace mít nebude. To by v případě skutečné reálné samostatné nehmotné duše, coby sídla naší osobnosti, být možné mělo, ne?

U některých drog dokonce hrozí, že způsobí trvalou psychickou poruchu. Např. u meskalinu hrozí při předávkování trvalé poškození (rozštěpení) osobnosti, schizofrenie.

Zhruba jeden novorozenec z několika tisíc trpí hypofunkcí štítné žlázy (hypothyreóza). Pravděpodobně autoimunitní reakce takto postiženému dítěti naruší štítnou žlázu, a ta pak produkuje málo, nebo dokonce vůbec látky, které produkovat má. Nejsou-li pak dítěti hormony štítné žlázy dodávány ve formě pravidelně užívaných léků, dochází u něj ke zpožďování psychického vývoje až ke kretenismu. Je-li sídlem našeho intelektu (Bohem přímo stvořená) duše, jak může nedostatek určitých chemických látek v těle vést během několika let k degradaci jí nesených mentálních schopností?

K totálnímu rozkladu osobnosti člověka i jeho mentálních schopností vede i Alzheimerova choroba. Dle wiki jsou v mozku takto postižených pacientů jasně fyzicky patrné degradační změny. Patologové v mozcích Alzheimerem postižených pacientů nacházejí rozpadlé chomáče nervových vláken, v jejichž středu se objevují hrudky bílkoviny amyloidu. Tyto degenerativní změny v mozku se úměrně svému postupu odrážejí v rozpadu osobnosti a degradaci mentálních schopností postižené osoby. Jak je toto možné, je-li sídlem osobnosti a našich rozumových schopností nehmotná duše?

Dalším neurodegenerativním onemocněním je Creutzfeldt-Jakobova nemoc (CJD). Ať se příliš neopakuji: Pod vlivem patologicky prostorově uspořádaných “infekčních” bílkovin zvaných priony dochází opět k rozpadu mozkové tkáně, která má pak jakýsi “houbovitý” pórovitý vzhled (proto “spongiformní” encefalopatie), a současně s tím k mizení mentálních schopností, rozpadu osobnosti a nakonec ke smrti. Jak je to slučitelné s deklarovaným původem vědomí v nehmotné duši?

***

Proti původu našeho vědomí v nehmotné entitě, oddělitelné od těla, svědčí i psychické nemoci jako schizofrenie, maniodepresivní psychóza, atd. Já se zde zmíním o té nejčastější z nich, a tou je deprese.

Ačkoliv není přesně znám mechanismus, jakým deprese vzniká a jak funguje, přesto víme, že v mozcích pacientů postižených depresí dochází k jisté nerovnováze hladin neurotransmiterů, konkrétně dopaminu, noradrenalinu a serotoninu. Nedostatek těchto látek na synapsích neuronů se u pacientů projevuje hlubokým, patologickým smutkem a ztrátou životní motivace, která může skončit i sebevraždou. Pro nás je klíčové, že dodáním chybějících látek do mozku pomocí léků (antidepresiv) je možné s depresí poměrně účinně bojovat. Nedostatek chemických látek v mozku tak působí patologický a hluboký smutek u postižených osob, a jejich umělé dodání pak pacientovi přináší úlevu. Existuje-li duše, jak je možné, že hladiny chemických látek v mozku tímto způsobem dramaticky a vůlí nekontrolovatelně ovlivňují naše pocity (smutek)?

Stejně jako se projevuje chemickou nerovnováhou v mozku patologický smutek, známe látky odpovědné za pocit štěstí (endorfiny), látky související s agresivitou (adrenalin a pohlavní hormony, zejména testosteron), zamilovanost je ovlivněna přímo koktejlem hormonů (nikoliv náhodou se zamilovaný člověk chová tak trochu jako opilý, dokonce se i říká “opilý láskou”), atd.

Působení změny hladiny hormonů ovlivní náladu ženy při menstruaci, rozkolísaná hladina hormonů působí pláč kvůli hloupostem, a někdy i úplně bez důvodu, u žen po porodu, všichni asi víme, jak ovlivňují naši psychiku hormony v pubertě, ženy si užijí pestré změny nálad v přechodu – jak je tohle všechno možné, pokud naše mysl a city a pocity sídlí v duši? Jak hormonální změny ovlivňují naše prožívání v nehmotné duši?

***

Docent Koukolík píše o velmi zajímavých případech pacientů, kteří se zotavili z vážného úrazu mozku (jednomu pacientovi např. prošla hlavou železná tyč), a výrazně se jim poté změnila osobnost. Jiným pacientům se po úrazu hlavy trvale vymazala část paměti. Je známa i spousta případů pacientů, u kterých došlo k poškození některých mozkových center (řeči, zraku, atd.) a tito pacienti pak ztratí příslušnou duševní schopnost.

Velmi zajímavé jsou případy těžkých epileptiků, kteří byli léčeni přetnutím spojení mezi mozkovými hemisférami (Corpus Callosum). U těchto pacientů v důsledku této operace došlo k zajímavému rozdvojení osobnosti. Lékaři např. ukázali dotyčnému pacientovi předmět tak, že jej mohl vidět jen pravým okem. Protože informace z očí se do mozku dostávají křížem (levé oko vysílá do pravé hemisféry a naopak), věděla o předmětu jen levá hemisféra. Sídlo řeči je ale v pravé hemisféře, a sídlo jemné motoriky, ovládající např. psaní, je v levé hemisféře. A voilá, pacient nebyl schopen jméno toho předmětu vyslovit, ale byl schopen ho napsat!

Tu Koukolíkovu knihu teď bohužel nejsem schopen dohledat, ale zajímavý je i tento článek: http://scienceworld.cz/lingvistika/zivot-s-jednou-hemisferou-3314

***

Mnoho věřících zastává koncept “oživovací” duše. Duše je to, co oživuje tělo. Bez duše by tělo přestalo fungovat, zemřeli bychom. Zakrátko ukážu dobrý důvod, proč je racionální mít za to, že to takto není, že žádná taková reálná “oživovací” entita neexistuje. Nejdřív chci ale zdůraznit, že představa duše coby oživovacího “média” je z hlediska posmrtného života stejně nanic. Výše jsme ukázali, že nositelem naší osobnosti, našeho myšlení, paměti, našeho JÁ, je mozek. Ať už ho oživuje cokoliv, po smrti zůstane mrtvý tady na zemi. Oživovací nehmotná entita se klidně může dostat do nebe, ale nebudu to už prostě JÁ o nic víc, než kdyby se někam dostala řekněme nádobka s mojí krví.

Představme si to na následující analogii: Počítač “oživuje” elektřina. Počítač funguje na elektřinu, a bez elektřiny by okamžitě fungovat přestal. Pomocí elektřiny a nebo úzce spřízněného magnetismu jsou v něm dokonce uchována veškerá data. Zničím-li ale dotyčný počítač, zničím veškerá data, která v něm byla uložena. Fotky z dovolené, rodinná videa, filmy, dokumenty. Zmizí jeho schopnost vykonávat komplikované programy, např. hrát šachy, atd. “Oživovací element”, elektřina, mi přitom zůstane, a je mi to houby platné.

Žel, i proti existenci existence duše coby oživovacího elementu mluví dobré důvody. Věda má dnes velmi silnou, a každý den narůstající evidenci, že vše, co se v lidském i živočišném i rostlinném těle děje, má svůj jasný fyzikální důvod. Krev proudí člověku v žilách proto, že ji žene srdce. Srdce tepe proto, že se stahuje jako sval. Ke stahům mu dávají pravidelně nervy přenášené impulsy nejstarší vegetativní struktury mozku. Samotné stahování svalu funguje dobře popsaným mechanismem do sebe se “zašroubovávajících” částí svalových vláken. To se zas děje známým mechanismem “buněčného motoru”. I buněčný motor funguje z jasných fyzikálních důvodů, spotřebovává přitom energii uloženou v ATP či ADP, tuto energii získávají speciální buněčné struktury štěpením cukrů a dalších látek dopravovaných krví za přítomnosti kyslíku (buněčné dýchání), energeticky bohaté látky se do krve dostávají v úzkém střevě a jsou dále upravovány v játrech, kyslík zas získávají ze vzduchu plíce, atd. atp.

I na buněčné úrovni se vše děje z nějakého fyzikálního důvodu, vše je řízeno geny, spotřebovává se přitom energie, atd.

KDYBY existovalo něco, co tělo oživuje, a bez této oživující duše by tělo nefungovalo, PAK bychom v tom v předchozích odstavcích naznačeném řetězci vždy museli soustavně docházet k okamžiku, kdy se na některé úrovni něco děje, a my nejsme schopni přijít na fyzikální důvod toho děje. Něco se někam přesunuje, někde vznikají nějaké potenciály, hromadí se nějaké ionty – a z hlediska fyziky by se to dít nemělo.

Lidská a živočišná těla na nejnižší úrovni ale zkoumají tisíce vědců, výzkumy pokračují každý den, a nikdy se na nic podobného nepřišlo. Vše se děje z nějakého fyzikálního důvodu, a nikoliv proto, že ten děj “tlačí” nehmotná duše. Kdyby se na něco podobného přišlo, byla by to světová senzace. Přitom kdyby duše takto fungovala, pak by tyto “kontakty s nadpřirozenem” měly být prostoupeny celým organismem, v každičké buňce každého živočišného i rostlinného těla, a neustále. Toto považuji za naprosto klíčový argument.

***

Na závěr mě napadá několik zábavných aspektů, které jistě nic nedokazují, ale spíš jen ilustrují pošetilost představy duše.

1) je duše nějakým způsobem zhruba v prostoru, omezeném lidským tělem? Jak může být nehmotná duše v nějakém fyzickém prostoru? Je zřejmé, jak může být jakýkoliv fyzikální objekt v konkrétním místě našeho fyzikálního časoprostoru, ale jak může totéž platit pro nehmotnou duši? Co by to v případě duše vůbec ZNAMENALO? Jak může být třeba abstraktní idea přirozeného čísla (třeba přirozené číslo “dvě”) v nějakém prostoru? To je jistě nesmysl – a u duše to jde?
2) nebo snad duše visí v nějakém “externím” prostoru, a s tělem na tomto světě jen komunikuje, jako v matrixu?
3) člověk se během svého života samozřejmě pohybuje v prostoru. Jak se duše uvnitř jeho těla “drží”? Jak je nehmotná duše k hmotnému tělu “přiháčkovaná”?
4) uvážíme-li koncept oživovací duše, pak musejí mít svou duši všechny živé organismy. Vzhledem k tomu, že v lidském těle jsou miliardy bakterií, virů, a dalších mikroorganismů, mělo by být jediné lidské tělo soustavou miliard neustále vznikajících (a přitom nezanikajících?) duší, na jejichž neustálém tvoření se v každém jednotlivém případě “osobně” podílí Bůh?!
5) přitom navzdory této heroické Boží aktivitě v oblasti permanentní tvorby bilionů duší a dušiček každé breberky každou mikrosekundu se Bůh totálně zdržuje jakýchkoliv zásahů do hmotného světa
6) tvoří-li Bůh duši při početí, pak je zajímavé uvědomit si, že až jedna třetina (!!!) všech těhotenství končí samovolným potratem, kterého si žena mnohdy ani nevšimne (nevšimne si, že je těhotná, trochu silnější menstruace je ve skutečnosti přirozeným potratem pár dnů staré zygoty). Pozoruhodná “efektivita”, a pozoruhodné množství zmařených duší! Mimochodem, je jich výrazně víc, než interrupcí. Je-li pravdivé křesťanství, je evidentně nejaktivnějším potratářem sám Bůh.
7) proč Bůh VŽDY dává jednovaječným dvojčatům tak “podobné” duše?
8 ) kvantitativně vyjádřitelné mentální charakteristiky, např. IQ, sledují statistické rozložení blízké Gaussově křivce. Proč Bůh systematicky tvoří duše určitého stabilního (!) procenta lidí například jako mentálně retardované? Můžeme na základě toho dokonce učinit předpověď: vezmeme náhodně milion lidí, a pak lze předpovědět, kolik z nich a s jakou pravděpodobností bude mentálně retardovaných. Proč Bůh jedná podle takových pravidel? Proč Bůh jedná takto předvídatelně (zvláštní, u Boha!), a přitom chladně, slepě, a bezcitně? Má-li moc tvořit duši bez mentální retardace, proč jich určité velmi stabilní procento tvoří mentálně zaostalých, když dobře ví, jakou bolest tím působí rodičům těch dětí?

Závěr: z výše uvedených důvodů jsem přesvědčen, že mluvit o duši člověka má podobný smysl, jako mluvit o “duši” nastartovaného auta, nebo zapnutého počítače. Člověk se od těchto strojů v mnoha ohledech liší (nesrovnatelně složitější, nesrovnatelně komplexnější, jiné složení jeho těla, nikdo ho nezkonstruoval, ale vznikl evolucí, atd.) ale z hlediska FUNKCE lidského těla je to přesně o tom samém. Představa duše je iluze, daná způsobem, jakým naše mysl vnímá samotný fakt FUNGOVÁNÍ, tedy života našich těl. V jistém smyslu tak lze říct, že duše existuje – ovšem jako DŮSLEDEK, či naše interpretace toho, že naše těla fungují, a nikoliv jako nějaká reálná PŘÍČINA toho, že fungují. Takto chápaná duše je ovšem z hlediska náboženství neužitečná, jelikož není a nemůže být nesmrtelná. Funkce těla (a tedy i takto definovaná duše) vymizí v okamžiku, kdy tělo fungovat přestane.

This entry was posted in Postřehy k náboženství, Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

748 Responses to O duši

 1. Slávek says:

  Michale, díky za pěkný článek. Snad jen taková praktická připomínka k textu o depresi, který je dost nepřesný. Na dedukce v článku to samozřejmě nemá vliv, ale deprese většinou není smutek (ani podobný pocit). Deprese se projevuje následujícími příznaky:

  ZÁKLADNÍ PŘÍZNAKY
  1. depresivní nálada je takového stupně, že je pro jedince nenormální,
  musí být přítomna po většinu dne a téměř každý den po dobu alespoň dvou týdnů, přičemž není ovlivněna okolnostmi
  2. ztráta zájmů a radosti z aktivit, které jedince obvykle těší
  3. snížená energie a aktivita nebo zvýšená únavnost

  PŘÍDATNÉ PŘÍZNAKY
  1. ztráta sebedůvěry a sebeúcty, sebepodceňování
  2. pocity provinění a sebevýčitky, sebeobviňování
  3. vracející se myšlenky na smrt nebo sebevraždu nebo jakékoliv sebevražedné jednání
  4. neschopnost myslet nebo se soustředit, jako je např. nerozhodnost a váhavost
  5. změna psychomotorické aktivity s psychomotorickou retardací nebo agitovaností
  6. poruchy spánku jakéhokoliv druhu (insomnie nebo hypersomnie)
  7. změna chuti k jídlu (snížená nebo zvýšená) s odpovídající změnou tělesné hmotnosti

  Pro diagnózu depresivní epizody je nezbytná přítomnost alespoň 2 ze 3 základních a dalšího či dalších přídatných příznaků, aby byly celkem přítomny nejméně 4 z celkových 10 příznaků po dobu minimálně 14 dní.

  V praxi tedy může být detekována například: ztráta zájmů a snížená energie + změna chuti k jídlu a poruchy spánku. Suicidální jednání je jen jeden z přídavných příznaků a smutek se tam nevyskytuje vůbec. To už je spíš lepší spojit si s tím úzkost/strach.

  To je taková odbočka k tomu, o čem něco vím.

 2. Michal says:

  Děkuju za upřesnění Slávku.

  I v tom argumentu s depresí ale šlo spíš o to, že má jistou podstatnou souvislost s poklesem množství určitých neurotransmiterů na synapsích, a že depresi lze léčit opětovným navýšením těch hladin medikamenty. Ten výčet příznaků deprese je super, dík za něj!

 3. Slávek says:

  A ještě jeden zábavný myšlenkový experiment o tom, kde vlastně sídlí duše/vědomí. Na otázku, kde sídlí lidské vědomí většina lidí odpoví, že v nějakém bodě za jejich očima (v hlavě).

  Představme si tedy člověka, kterému vyoperují mozek a v každém bodě napojení toho mosku přidají bezdrátový vysílač, který bude napojen na svůj protějšek v lidském těle. Mozek potom umístí do průhledné nádoby. Předpokládejme, že z fyziologického hlediska se jim podaří skutečně propojit všechny spoje mezi mozkem a tělem.

  Ve výsledku máme člověka, který chodí v místnosti a dívá se na šedou kouli v té nádobě. Kde ale sídlí jeho vědomí/ duše ? Je to v prázdné hlavě nebo na stole v té nádobě?

  A ještě jedna zajímavá hypotéza: nejen že neexistuje duš, ale dokonce neexistuje žádná osobnost, žádné já, žádné vědomí (nebo jak tomu už chceme říkat). Je to jen určitá iluze, která má evoluční význam.

 4. Slávek says:

  Michal: I v tom argumentu s depresí ale šlo spíš o to, že má jistou podstatnou souvislost s poklesem množství určitých neurotransmiterů na synapsích, a že depresi lze léčit opětovným navýšením těch hladin medikamenty. Ten výčet příznaků deprese je super, dík za něj!

  Slávek: Souhlas, bylo to jen takové praktické doplnění, které dle mého argument ještě posiluje. Deprese totiž nemění jen náladu, ale skutečně celou osobnost – uvažování. Léky tuto osobnost potom dále mění. Není to jen jakési “zvednutí nálady”. Jediné co ty léky přitom dělají je, že ovlivňují přítomnost konkrétní chemikálie v mozku: serotoninu.

 5. Slávek says:

  Naskýtá se potom zajímavá otázka, která osbnost/duše půjde do nebe/pekla: ta před depresí, ta s depresí, ta po medikaci nebo ta, která už medikaci vysadila?

  Budou to naprosto odlišní lidé, kteří jinak reagují a kteří se jinak chovají. Jeden hřešil, druhý nehřešil a třetí se kál za hříchy prvního 🙂

 6. Colombo says:

  Na jednu stranu neexistuje žádné já, na druhou stranu jich existuje obrovská hromada.

 7. Ondrej Sanitago Zajicek says:

  Tradicne se duse chape jako transcendentni entita, pro takovou vicemene
  plati to, co je v clanku napsano. Co ale kdyz zadefinujeme dusi pouze
  jako nehmotnou informacni entitu (tedy v podstate souhrn konfigurace
  neuronu), ta potom evidentne ‘existuje’ podobne jako ‘existuje’
  software bezici na nasich pocitacich. Takova duse splnuje uvedene
  body 1, 2, 4 a 5, ale je vicemene znicena s biologickou smrti mozku.

  Abych zavedl bod 3, tak staci predpokladat transcendentni backupovaci
  mechanismus – Buh pravidelne zalohuje informaci reprezentujici dusi
  ulozenou v mozku skrz nejaky transcendentni kanal, takze po biologicke
  smrti v podstate muze bud nechat bezet ‘dusi’ na nejakem uplne jinem
  transcendentnim ‘hardware’ (zit vecne ‘v nebi’), nebo po case zasahnout
  do realneho sveta, stvorit nove telo a obnovit dusi ze zalohy
  (znovuzrozeni ‘v raji’, jak hlasaji treba Jehovisti).

  Pro uplnost dodavam, ze nejsem theista a vyse uvedenym spekulacim
  neverim, je to jen ukazka, ze je mozne zavest vcelku jednoduchy
  konzistentni model.

 8. protestant says:

  Článek o duši bohužel začíná naprostým nesmyslem:
  “Neexistuje-li duše, pak už jenom z tohoto důvodu stojí celé křesťanství na vodě – protože pak by neexistovala žádná naše “část”, který by mohla být po smrti spasena.”
  Křesťanství není založeno na dualismu tělo/duše.

 9. Michal says:

  Založeno nezaloženo – každopádně spása je v křesťanství centrální pojem. Křesťanství JE o spáse skrze víru v Ježíše Krista. A spasena má být naše duše. Neexistuje-li duše, nemá valného smyslu ani pojem spásy. Ne? 🙂

 10. Ondrej Sanitago Zajicek says:

  Krestanstvi mozna ne, nicmene katolici to povazuji za klicovou nauku. Viz http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP961022.HTM .

 11. Michal says:

  Ostatně, máme zde i křesťanský web, který přímo nese název Zápas o duši (http://zod.reformace.cz/). Nebudeme se přece tvářit, Protestante, že duše v křesťanství není klíčovým pojmem, že ne! 🙂

 12. protestant says:

  to Michal:

  Bible vůbec nezná vzkříšení duše. Vždy mluví o vzkříšení těla.

 13. Colombo says:

  protestant: to, které katolící pojídají?

 14. Michal says:

  BTW, to by mě zajímalo, kolik křesťanů vůbec tuší, odkud se ta myšlenka pojídání Kristova těla vzala…

  Protestant: no však o kříšení duše nemluví nikdo. Křesťané přece mají zato, že duše spasených smrtí vůbec nezahyne, ale bude vzata do nebe… A co se týká toho kříšení těla, to je velmi zajímavá záležitost sama o sobě, a je to na delší diskuzi.

 15. protestant says:

  Dokonce i šéf katolíků popírá že že by se vzkříšení týkalo jen duše:
  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=13179

 16. Michal says:

  ad šéf katolíků: minule jsme se bavili o kremaci, a Tys protestante tuším říkal, že křesťané proti kremaci nejsou. Jak ale může být vzkříšeno tělo spálené na popel?

 17. protestant says:

  protestant:

  Ale kdepak. Křesťané věří ve vzkříšení. ne v nesmrtelnost.
  Nesmrtelnost duše by naprosto popíralo význam Kristovy smrti a VZKŘÍŠENÍ.

  Dualismus tělo/duše plus představa nesmrtelnosti duše je dílem platonské filosofie a s křesťanstvím nemá nic společného. V Bibli se nic takového neobjevuje a ani není naznačeno.

 18. protestant says:

  to Michal.
  Jak? To nevím. Ale představa vzkříšení jako resuscitace stávajícího člověka je legrační.

 19. protestant says:

  Michal says:
  February 15, 2012 at 2:30 pm
  ad šéf katolíků: minule jsme se bavili o kremaci, a Tys protestante tuším říkal, že křesťané proti kremaci nejsou. Jak ale může být vzkříšeno tělo spálené na popel?

  protestant:
  A při jiném druhu pohřbu po tobě zůstane něco více než popel po kremaci?

 20. Michal says:

  Protestant: “A při jiném druhu pohřbu po tobě zůstane něco více než popel po kremaci?”

  Dobrá otázka! 🙂 No však právě 🙂