Argument ad Hitlerum a spol.

Pravděpodobnost, že se v internetové diskuzi na libovolné téma objeví srovnání s Hitlerem, nacisty apod., se s růstem délky diskuze blíží jedné.

— Godwinův zákon o internetových diskuzích


V diskuzích o víře se kromě argumentu s Hitlerem objevuje analogický argument se Stalinem, MaoCeTungem, a dalšími diktátory 20. století. Myšlenku mají všechna tato tvrzení společnou. Připomeňme některé varianty této “argumentace”:

* Hitler, Stalin, MaoCeTung, atd. byli ateisté. Tito lidé měli na svědomí desítky milionů lidí. Tedy ateismus má na svědomí desítky milionů lidí.
* Miliony lidí byly povražděny kvůli ateismu.
* Hitlerův i Stalinův režim byly důsledkem ateismu.
* Hitlerův a Stalinův režim byly příklady ateistického extremismu. (autorem tohoto tvrzení je DineshDSouza)

Křesťané těmto tvrzením přikládají velkou váhu, a objevují se velmi často nejen v internetových diskuzích, ale používají je i seriózní autoři v knihách a veřejných projevech. Za relevantní argument podobná tvrzení považoval Jan Jandourek ve své knize Vzestup a pád moderního ateismu, a takto se do ateistů opřel i současný papež Benedikt XVI. Je tedy velmi důležité se nad myšlenkami v těchto tvrzeních skrytými seriózně zamyslet.

***

Nejdříve považuji za nutné zdůraznit, že to k čemu jakákoliv myšlenka či lidské poznání (třeba že Bůh neexistuje) vede, nevypovídá nic o pravdivosti či nepravdivosti té myšlenky.

Například, porozumnění jaderným reakcím vedlo ke konstrukci atomové bomby a poté i k Hirošimě, tedy ke smrti stovek tisíců lidí. Z toho ale samozřejmě nelze vyvodit, že jaderné reakce proto nemohou fungovat!

Vynález střelného prachu posloužil z velké části k zabíjení lidí – což ale neznamená, že chemické reakce vedoucí k explozi střelného prachu nefungují.

Analogicky – I KDYBY se ukázalo, že ateismus vedl k čemukoliv špatnému, pak by to mohlo vypovídat maximálně tak o tom, že pro lidskou společnost je dobré věřit v Boha, NIKOLIV ale o tom, že Bůh existuje.

My ale naštěstí v dalším ukážeme, že na ateismu neulpívá ani morální skvrna – že zodpovědnost za žádné masakry mu na rozdíl od křesťanské víry připsat s čistým svědomím nelze.

***

Nyní se podívejme na to, jak je to s zodpovědností ateismu za nacistické masakry.

Předně, Hitler nebyl ateista. Byl pokřtěný, byl členem Katolické církve, a ke křesťanství se otevřeně a veřejně hlásil. Zde je několik jeho výroků:

Mé cítění mě jako křesťana směřuje k mému Pánu a Spasiteli jako bojovníka.
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922


Jako křesťan nemám žádnou povinost nechat se podvádět, ale naopak mám povinnost být bojovníkem za Pravdu a Spravedlnost…
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922

Hitler byl dokonce kreacionista. Uveďme jeho citát

Liška zůstane vždy liškou, husa vždy husou, a tygr si vždy ponechá znaky tygra.
— Hitler, Mein Kampf

Ještě zmiňme Hitlerův názor na sekulární školy:

Sekulární školy nikdy nemůžeme tolerovat, protože takové školy nedávají [svým žákům] žádné náboženské instrukce, a obecné morální instrukce bez náboženského základu visí ve vzduchu. Současně, veškeré formování charakteru a náboženství musí být odvozeno z víry.
— Adolf Hitler, ve své řeči 26. dubna 1933

Na webu je velké množství stránek, zabývajících se důkazy o Hitlerově víře, za všechny viz. např. zde: http://nobeliefs.com/hitler.htm

Na rozdíl od mnohých heretiků nebyl Hitler z církve nikdy exkomunikován, a to ani posmrtně (až dodnes). Můžeme jistě vést diskuzi o tom, zda Hitler křesťanem byl, a prostě jen páchal “extrémně” velké hříchy, nebo zda “ve skutečnosti” křesťanem vůbec nebyl (a věřil spíš v nějaké pohanské božstvo) – ovšem ať tak či onak, rozhodně nebyl ateistou.

Otázka, čemu Hitler opravdu věřil, není až tak podstatná. Mnohem podstatnější je, že se jako křesťan veřejně prezentoval, a s ním i všichni jemu blízcí (snad s výjimkou Martina Bormanna). Hitler své křesťanství prezentoval a na Boha se odvolával před Německou veřejností, a Německá veřejnost ho dle tohoto jeho veřejného obrazu masově podporovala, a neviděla v jeho jednání žádný zásadní rozpor se svou křesťanskou morálkou.

Připomeňme, že podle sčítání lidu v roce 1939 se hlásilo 54% obyvatel Německa k protestanství a 40% ke katolictví, tedy 94% obyvatel Německa byli křesťané. Tito lidé Hitlera dostali k moci, a velká část z nich ho podporovala až do konce války.

***

Jak ale mohli Němečtí křesťané podporovat, nebo jen mlčky tolerovat Hitlerovo postupné napadání celé Evropy, a genocidu Židů? Inu, poměrně jednoduše: Hitler byl bezesporu charismatický politik a brnkal na ty správné struny v té správné době. Podařilo se mu přesvědčit obyvatelstvo, že je Bohem vyvolený, a že dělá přesně to, co Bůh chce. Ostatně, nebylo pro ně zas tak obtížné tomu uvěřit. To, že Němci jsou vyvolený národ se Němcům jistě dobře poslouchalo, tím spíš když to mělo být “vědecky potvrzeno” (árijská rasa). Židé byli křesťany pronásledováni stovky let (Židé si přece vynutili Ježíšovu smrt!), a Hitler Němce přesvědčil, že Židé stojí i za bolševickým převratem z roku 1917, že zvěrstva která se v Sovětském dějí jsou dílem právě Židů, a připsal jim i ponížení Německa Versailskou smlouvou.

Genocida Židů a agresivní politika Německa tedy nespadly z nebe, ale byly výsledkem jedovatého koktejlu společenských nálad, které tehdy v Německu panovaly a vzájemně se posilovaly. Tyto nálady byly pro obyvatele zcela uspokojivě obhajovány a obhájeny v rámci křesťanství, a celkem není důvod myslet si, že tomu všemu nevěřil i sám Hitler a vedení NSDAP.

Shodou okolností vyšel včera na lidovkách článek, recenzující knihu, která se problematikou Hitlerovy nenávisti k Židům blíže zabývá.

Pro nás je podstatné, že v rámci křesťanství jsou obhajitelné i nacistické hrůzy, a že i když dnes “všichni víme”, že ta obhajoba byla nesprávná, musíme chtě nechtě přiznat, že křesťanské obyvatelstvo v té době tuto chybnost masově nebylo schopno rozpoznat (výjimky potvrzují pravidlo). Toto považuji za naprosto klíčový fakt.

Bylo-li tedy Německo z 94% křesťanskou zemí, Hitler byl formálně křesťanem, jako křesťan se prezentoval na veřejnosti, a jako křesťana ho také ostatní vnímali, stejně jako celé tehdejší Německé vedení, lze si nad pokusy o připsání nacistických zločinů ateismu jen útrpně povzdechnout.

***

Na rozdíl od fašismu a nacismu, ateismus bezpochyby součástí komunistické ideologie BYL. Komunistická ideologie má na svědomí desítky milionů mrtvých. Lze z toho ale vyvodit, že tyto mrtvé má za následek ateismus?

Připomeňme v kostce, jaké byly základní ingredience smrtícího koktejlu komunistické ideologie:

1) lidská společnost prošla čtyřmi základními fázemi: prvobytně pospolná společnost, otrokářská společnost, feudalismus, kapitalismus
2) v každé této fázi existují skupiny lidí, třídy, často s protichůdnými zájmy. V případě kapitalismu jsou těmito třídami buržoazie a proletariát.
3) proletariát svou prací vytváří nadhodnotu, ze které buržoazie žije, a žije tak na úkor proletariátu, vykořisťuje ho
4) dějinný vývoj nutně směřuje ke vzniku nového, spravedlivějšího typu společnosti, ve kterém vykořisťovatelská třída buržoazie nebude existovat, a proletariát dostane celý výsledek své práce
5) jedním ze společenských jevů je náboženství. Jde o umělý konstrukt sloužící k ovládání pracující třídy třídou vládnoucí.
6) výše uvedené vzniklo poznatky jsou důsledkem “vědeckého poznání světa”, a jsou tedy Pravda Pravdoucí
7) Leninův dodatek: jelikož Buržoazie se moci nikdy sama nevzdá, je nutno nastolit spravedlnost silou, a to revolucí, kdy se proletariát pod vedením Komunistické Strany chopí moci
8 ) reakční síly buržoazie se budou chtít po vítězství pracujících dostat zpět k moci, čemuž je potřeba zabránit

Komplexní rozbor celé problematiky by byl bezpochyby tématem na celou knihu. Pro nás je ale důležité, že Marxovy teze týkající se náboženství plynuly z jeho osobního názoru (ateismu) a ze snahy popsat jevy ve společnosti, které považoval pro své centrální téma za důležité. Kdyby se Marx k náboženství nevyjadřoval, a bod (5) by se vypustil, integrita celku by nebyla nijak narušena. Na bodu (5) žádná další teze celé ideologie nezávisí. Žádná z uvedených ani z neuvedených myšlenek komunistické ideologie nezní “a protože neexistuje žádný Bůh, tak … je potřeba provést akci X (třeba odstranit kulaky).”

Dále, vzhledem k tomu, že komunisté chápali své činy jako spravedlivé a nutné (podobně jako fašisté), není nejmenší důvod myslet si, že by celou ideologii nemohli SNADNO přizpůsobit tomu, že Bůh existuje (a s jejich spravedlivými cíli samozřejmě souhlasí, podporuje jejich vůdce, nenávidí buržoazii, kulaky, atd., přesně tak jako v historii nenáviděl hugenoty, kacíře, čarodějnice, nevěřící, Židy, atd.)

Pokud lze vůbec identifikovat nějaké myšlenky, které jsou z velké části odpovědné za komunistické masakry, pak jsou to podle mého názoru právě Leninova “vylepšení” o nutnosti prosadit Marxovu utopii silou. A ani zde nejde o myšlenku žádným způsobem závislou na ateismu, a to (nejen, ale i) proto, že silou se v křesťanské historii řešily věci velmi často.

***

Závěrem několik postřehů:

Zatímco křesťanští panovníci své útočné války a masakry jim nepohodlných zdůvodňovali Bohem pravidelně, nevím o jediném případu, že by kdokoliv v celých dějinách zdůvodňoval jakoukoliv válku, masakr, či jiné zabíjení svým ateismem a vírou nepřátel.

Aniž bych chtěl jakkoliv obhajovat komunisty, tak i oni, pokud vraždili věřící (třeba kněze), tak činili proto, že v nich spatřovali nebezpečí pro svůj režim, a tak to i zdůvodňovali. Pokud vím, tak samotná víra v Boha nebyla za komunismu důvodem ani pro vězení, natož třeba pro popravu. Opět si to dejme do kontrastu s křesťanskou historií, kdy naopak “nesprávná” víra v Boha byla v jistých obdobích naprosto legitimním důvodem pro popravu, i pro hromadné zmasakrování, jen na základě “nesprávné víry” (připomeňme zase třeba Bartolomějskou noc, nebo pogromy na Židy).

Desítky milionů mrtvých za komunismu a fašismu byly, obávám se, z velké části důsledkem technologického pokroku. Ony prostě automatické zbraně, samopaly, kulomety, tanky, letecké pumy, “rozbíječi bloků” (letecká puma, která najednou zničí celý blok budov ve městě), plynové komory – to vše udělá své.

Připomeňme, že třeba jen v průběhu už zmiňovaného Bartolomějského masakru povraždili katolíci pouhými puškami na jedno nabití, bajonety, sekerami a meči pět až třicet tisíc hugenotů (tedy “jinak” věřících). Jak by to asi vypadalo, kdyby měli k dispozici moderní vraždící technologie?

Lze tedy některou variantu “ad Hitlerum” přeformulovat tak, aby ve světle výše uvedených faktů obstála? IMHO nikoliv – pokud to někdo dokáže, pak se s námi o svoji myšlenku jistě podělí v diskuzi pod článkem.

815 thoughts on “Argument ad Hitlerum a spol.

 1. Slávek

  Colombo, pěkně jsi to doplnil. Pro samotnou eugeniku byl IMHO daleko důležitější Mendel, který říkal jak a za jakých podmínek a v jakých poměrech se budou patřičné alely objevovat v jaké generaci.

  Zatímco Darwin popsal fungování přírodního výběru, eugenika je zcela založena na umělém výběru.

 2. Colombo

  Slávek: podle TO jsme nácci, s tímhle už my nic neuděláme. S tím udělá něco tak maximálně bohnická léčebna.

 3. Colombo

  Slávek: eugeniku bych do toho nepletl. Ta s tím nemá co dělat. Pro samotnou eugeniku byl vlastně Mendel naopak naprosto nepodstatný. Nejde o to jak. To, že nějakým umělým výběrem můžeme šlechtit zvířata je naprosto zjevná zkušenost stará pár tisíc let, ostatně v Bibli se o tom píše tuším taky.
  Na člověka se pár tisíc let aplikovala taky. Jen nedosáhla nikdy “vědeckého” pohledu a informací.
  Imho eugenika se zcela běžně provozuje pořád. V každé porodnici, když se odebírá plodová voda či dělají testy na hladiny nejrůznějších látek, aby se zabránilo vývoji neživotaschopných plodů, což je pak zátěž pro rodičku mnohem menší (tedy včasný potrat), než narození deformovaného či mrtvého plodu.

  V jistých skupinách, které výrazně trpí na vrozené vady (vysoký podíl příbuzenského křížení a tedy malá genetická variabilita v populaci a velké množství zejména recesivních alel způsobující silné vývojové vady) se provádí daleko výrazněji a často musí jít rodiče i při pouhém plánování potomka na genetické testy, kde se vyhodnotí kompatibilita na příslušné gen. vady.

  Dále je nutno započítat nacionalismus, rasismus a jiné neduhy, naprosto běžné v evropě v době kolonialismu (vytvořené jako sociální a morální uzpůsobení umožňující zotročování a povyšování se nad ostatními kulturamy za doby kolonialismu).

  Dát do takové jednosměrné a zjednodušené souvislosti Darwina nebo dokonce Mendela a Eugeniku může jen naprostý idiot, co si není schopen uvědomit víc jak jednu spojitost. Takoví idioti vypadají funkčně, ale jakékoliv hlubší rozhodovací schopnosti jsou naprosto neschopní.

 4. Colombo

  Prostě tu jde každým dnem vidět to, kdo vidí svět barevně a kdo černobíle. Kdo si musí zjednodušovat problémy na jednoduchá hesla, aby byl schopen okolní svět vůbec pojmout. Kdo vidí svět binárně a kdo vidí spojitou stupnici.

 5. Colombo

  Slávek: V tom je asi problém Darwinistické teorie, respektive jejího dosahu na člověka.
  Dovedu si představit, a možná se to dříve (před darwinem) i tvrdilo, musel bych si to zase načíst, že zvířata by se klidně mohla vyvíjet, ale člověk byl stvořen. Ostatně to, že zvířata se vyvíjí viděl každý sedlák při chovu zvířat.
  Darwin ale proklamoval svou evoluci jako univerzální, vše živé (na to byl náběh taky dříve “omne vivum ex ovo” a “omne vivum ex vivo”, pořád tu byla ovšem teorie homonkula, prostě byl v tom bordel daný přáním a ne skutečností), tedy, člověk je zvíře atp. A že stejně, jako se šlechtí zvířata se může šlechtit i člověk.

  To je podstatné pro eugeniku. Možnost šlechtění člověka. Jakým způsobem, no, to bylo celkem jedno (ono přežití nejsilnéjšího a boj o život jsou imho docela “nekřesťanské” a “nehumanistické” a celkově celkem egoistické a nebezpečné myšlenky, však se toho někteří idoti zde pořád chytají, že TO). Mendel pro eugeniku podstatný být nemohl zkrátka proto, že o něm vlastně nikdo nevěděl:P

 6. TvojOponent

  Colombo..
  boha jeho, Mendel byl otcem genetiky, ne eugeniky… A Darwin ho neodignoroval, Darwin o tom vůbec ani nevěděl.

  Ale vedel, Mendel totiž napísal Darwinovi…

  Nemusíte sa ospravedlnovať, inšpektor. 🙂

 7. TvojOponent

  Colombo… Darwin študoval teologiu a iste mu bol známy výrok Tomáša Akvinského o postupnom vývoji . Ten onoho času použil príklad, že život sa vyvíjal postupne ako zo semienok… To ste nepočuli?
  Inak trestuhodne prehliadate pána menom Wallace. Nie Darwin, ale Wallace prvý sformuloval hypotézu evolúcie a dal ju do písomnej podoby.

 8. TvojOponent

  Súdruhovia! 🙂 Ako sa mala podľa vás zachovať RKC po zverejnení zásad evolúcie Darwinom?

 9. Slávek

  Moj drahý Oponente, pana W. nepřehlížíme. Jak už napsal Colombo, evoluci už naťukli i Darwinovi předchůdci.

  To jak se měla zachovat RKC je mi celkem ukradené. Ale pár nápadů mám:

  – mohli byste třeba označit za sváteční den i středu
  – mohli byste zvolit 3 papeže na jednou, ať je sranda. ve středověku se to osvědčilo
  – mohli jste znovu rozjet inkvizici
  – zrušit celibát a zvolit papežku, která by vládla 3 papežům

  Cokoliv z toho dává stejný smysl, jako cokoliv z toho co kdyRKC udělala.

 10. Machi

  Katolíka Hitlera na žádný piedestal nechceme. Nechceme tam ani Hitchense, ani nikoho jinýho.
  Já nevím, já bych si třeba nad vchod do bytu pověsil sošku Hitchense s rozpřaženýma rukama. V jedné by měl sklenku brandy a v druhé doutník. 🙂
  Ani řetízek by nebyl k zahození, zvláště, když by člověk potřeboval zahnat křesťanské upíry a po ruce by nebyla znesvěcená HCl. 🙂

 11. TvojOponent

  Slavo…Som rád, že medzi predchodcov Darwina zahŕnate aj ateistami zatracovaného Tomáša Akvinského. Nad svoje vchodové dvere si predovšetkým umiestnite veľký kandeláber, nech máte svetlo aspoň pred dverami. Keď v hlave temno…
  Vidíte? To všetko čo píšete dáva rovnaký nezmysel ako je Vaša schopnosť pre hľadanie súvislostí.
  Keby ste sem-tam využili možnosť mlčať práve vtedy,keď nemáte čo povedať, boli by ste filozof. Takto Vaša klávesnica o Vás prezrádza nelichotivé charakteristiky.

 12. protestant

  Colombo says:
  August 16, 2012 at 3:33 pm
  Protestant: to ani nechci, ale princip diskuze:
  1. Prohlásím naprostou kravinu a označím to za naprostý fakt (prohlášení bez důvodů)
  2. Jako zdroj označím nějakou pochybnou knížku, kterou za pravdivou nepovažuje ani Santa Klaus
  3. Cítím se jako vítěz

  nepovažuju za správný ani důstojný inteligentního člověka.

  protestant:
  Já zase nepovažuji za důstojné pro inteligentního člověka kritizovat něco co jsem nečetl. Připomíná mi to antichartisty… 🙂

 13. Medea

  Michal, podľa mňa, by ste nemali tolerovať primitívny nacionalizmus prezentovaný mnm na blogu s osvetovým zameraním. Myslím, že mnm si zaslúži zmazanie komentára a ban.

 14. Karel

  Medea says:
  September 9, 2012 at 5:09 pm
  Michal, podľa mňa, by ste nemali tolerovať primitívny nacionalizmus prezentovaný mnm na blogu s osvetovým zameraním. Myslím, že mnm si zaslúži zmazanie komentára a ban.

  Karel: Souhlas.

 15. Standa

  Medea says:
  September 9, 2012 at 5:09 pm
  Michal, podľa mňa, by ste nemali tolerovať primitívny nacionalizmus prezentovaný mnm na blogu s osvetovým zameraním. Myslím, že mnm si zaslúži zmazanie komentára a ban.

  Standa: Taky souhlas.

 16. TvojOponent

  Slávek… T.A. naťukol evolúciu ešte pred Darwinom.

  Inak netuším, prečo vás tu popudila trojica písmien mnm a vidíte v nej nacionalizmus. Snáď ma nezabanujete za hlasité premýšľanie opísané citoslovcami “hm-hmm” 🙂

Comments are closed.