Argument ad Hitlerum a spol.

Pravděpodobnost, že se v internetové diskuzi na libovolné téma objeví srovnání s Hitlerem, nacisty apod., se s růstem délky diskuze blíží jedné.

— Godwinův zákon o internetových diskuzích


V diskuzích o víře se kromě argumentu s Hitlerem objevuje analogický argument se Stalinem, MaoCeTungem, a dalšími diktátory 20. století. Myšlenku mají všechna tato tvrzení společnou. Připomeňme některé varianty této “argumentace”:

* Hitler, Stalin, MaoCeTung, atd. byli ateisté. Tito lidé měli na svědomí desítky milionů lidí. Tedy ateismus má na svědomí desítky milionů lidí.
* Miliony lidí byly povražděny kvůli ateismu.
* Hitlerův i Stalinův režim byly důsledkem ateismu.
* Hitlerův a Stalinův režim byly příklady ateistického extremismu. (autorem tohoto tvrzení je DineshDSouza)

Křesťané těmto tvrzením přikládají velkou váhu, a objevují se velmi často nejen v internetových diskuzích, ale používají je i seriózní autoři v knihách a veřejných projevech. Za relevantní argument podobná tvrzení považoval Jan Jandourek ve své knize Vzestup a pád moderního ateismu, a takto se do ateistů opřel i současný papež Benedikt XVI. Je tedy velmi důležité se nad myšlenkami v těchto tvrzeních skrytými seriózně zamyslet.

***

Nejdříve považuji za nutné zdůraznit, že to k čemu jakákoliv myšlenka či lidské poznání (třeba že Bůh neexistuje) vede, nevypovídá nic o pravdivosti či nepravdivosti té myšlenky.

Například, porozumnění jaderným reakcím vedlo ke konstrukci atomové bomby a poté i k Hirošimě, tedy ke smrti stovek tisíců lidí. Z toho ale samozřejmě nelze vyvodit, že jaderné reakce proto nemohou fungovat!

Vynález střelného prachu posloužil z velké části k zabíjení lidí – což ale neznamená, že chemické reakce vedoucí k explozi střelného prachu nefungují.

Analogicky – I KDYBY se ukázalo, že ateismus vedl k čemukoliv špatnému, pak by to mohlo vypovídat maximálně tak o tom, že pro lidskou společnost je dobré věřit v Boha, NIKOLIV ale o tom, že Bůh existuje.

My ale naštěstí v dalším ukážeme, že na ateismu neulpívá ani morální skvrna – že zodpovědnost za žádné masakry mu na rozdíl od křesťanské víry připsat s čistým svědomím nelze.

***

Nyní se podívejme na to, jak je to s zodpovědností ateismu za nacistické masakry.

Předně, Hitler nebyl ateista. Byl pokřtěný, byl členem Katolické církve, a ke křesťanství se otevřeně a veřejně hlásil. Zde je několik jeho výroků:

Mé cítění mě jako křesťana směřuje k mému Pánu a Spasiteli jako bojovníka.
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922


Jako křesťan nemám žádnou povinost nechat se podvádět, ale naopak mám povinnost být bojovníkem za Pravdu a Spravedlnost…
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922

Hitler byl dokonce kreacionista. Uveďme jeho citát

Liška zůstane vždy liškou, husa vždy husou, a tygr si vždy ponechá znaky tygra.
— Hitler, Mein Kampf

Ještě zmiňme Hitlerův názor na sekulární školy:

Sekulární školy nikdy nemůžeme tolerovat, protože takové školy nedávají [svým žákům] žádné náboženské instrukce, a obecné morální instrukce bez náboženského základu visí ve vzduchu. Současně, veškeré formování charakteru a náboženství musí být odvozeno z víry.
— Adolf Hitler, ve své řeči 26. dubna 1933

Na webu je velké množství stránek, zabývajících se důkazy o Hitlerově víře, za všechny viz. např. zde: http://nobeliefs.com/hitler.htm

Na rozdíl od mnohých heretiků nebyl Hitler z církve nikdy exkomunikován, a to ani posmrtně (až dodnes). Můžeme jistě vést diskuzi o tom, zda Hitler křesťanem byl, a prostě jen páchal “extrémně” velké hříchy, nebo zda “ve skutečnosti” křesťanem vůbec nebyl (a věřil spíš v nějaké pohanské božstvo) – ovšem ať tak či onak, rozhodně nebyl ateistou.

Otázka, čemu Hitler opravdu věřil, není až tak podstatná. Mnohem podstatnější je, že se jako křesťan veřejně prezentoval, a s ním i všichni jemu blízcí (snad s výjimkou Martina Bormanna). Hitler své křesťanství prezentoval a na Boha se odvolával před Německou veřejností, a Německá veřejnost ho dle tohoto jeho veřejného obrazu masově podporovala, a neviděla v jeho jednání žádný zásadní rozpor se svou křesťanskou morálkou.

Připomeňme, že podle sčítání lidu v roce 1939 se hlásilo 54% obyvatel Německa k protestanství a 40% ke katolictví, tedy 94% obyvatel Německa byli křesťané. Tito lidé Hitlera dostali k moci, a velká část z nich ho podporovala až do konce války.

***

Jak ale mohli Němečtí křesťané podporovat, nebo jen mlčky tolerovat Hitlerovo postupné napadání celé Evropy, a genocidu Židů? Inu, poměrně jednoduše: Hitler byl bezesporu charismatický politik a brnkal na ty správné struny v té správné době. Podařilo se mu přesvědčit obyvatelstvo, že je Bohem vyvolený, a že dělá přesně to, co Bůh chce. Ostatně, nebylo pro ně zas tak obtížné tomu uvěřit. To, že Němci jsou vyvolený národ se Němcům jistě dobře poslouchalo, tím spíš když to mělo být “vědecky potvrzeno” (árijská rasa). Židé byli křesťany pronásledováni stovky let (Židé si přece vynutili Ježíšovu smrt!), a Hitler Němce přesvědčil, že Židé stojí i za bolševickým převratem z roku 1917, že zvěrstva která se v Sovětském dějí jsou dílem právě Židů, a připsal jim i ponížení Německa Versailskou smlouvou.

Genocida Židů a agresivní politika Německa tedy nespadly z nebe, ale byly výsledkem jedovatého koktejlu společenských nálad, které tehdy v Německu panovaly a vzájemně se posilovaly. Tyto nálady byly pro obyvatele zcela uspokojivě obhajovány a obhájeny v rámci křesťanství, a celkem není důvod myslet si, že tomu všemu nevěřil i sám Hitler a vedení NSDAP.

Shodou okolností vyšel včera na lidovkách článek, recenzující knihu, která se problematikou Hitlerovy nenávisti k Židům blíže zabývá.

Pro nás je podstatné, že v rámci křesťanství jsou obhajitelné i nacistické hrůzy, a že i když dnes “všichni víme”, že ta obhajoba byla nesprávná, musíme chtě nechtě přiznat, že křesťanské obyvatelstvo v té době tuto chybnost masově nebylo schopno rozpoznat (výjimky potvrzují pravidlo). Toto považuji za naprosto klíčový fakt.

Bylo-li tedy Německo z 94% křesťanskou zemí, Hitler byl formálně křesťanem, jako křesťan se prezentoval na veřejnosti, a jako křesťana ho také ostatní vnímali, stejně jako celé tehdejší Německé vedení, lze si nad pokusy o připsání nacistických zločinů ateismu jen útrpně povzdechnout.

***

Na rozdíl od fašismu a nacismu, ateismus bezpochyby součástí komunistické ideologie BYL. Komunistická ideologie má na svědomí desítky milionů mrtvých. Lze z toho ale vyvodit, že tyto mrtvé má za následek ateismus?

Připomeňme v kostce, jaké byly základní ingredience smrtícího koktejlu komunistické ideologie:

1) lidská společnost prošla čtyřmi základními fázemi: prvobytně pospolná společnost, otrokářská společnost, feudalismus, kapitalismus
2) v každé této fázi existují skupiny lidí, třídy, často s protichůdnými zájmy. V případě kapitalismu jsou těmito třídami buržoazie a proletariát.
3) proletariát svou prací vytváří nadhodnotu, ze které buržoazie žije, a žije tak na úkor proletariátu, vykořisťuje ho
4) dějinný vývoj nutně směřuje ke vzniku nového, spravedlivějšího typu společnosti, ve kterém vykořisťovatelská třída buržoazie nebude existovat, a proletariát dostane celý výsledek své práce
5) jedním ze společenských jevů je náboženství. Jde o umělý konstrukt sloužící k ovládání pracující třídy třídou vládnoucí.
6) výše uvedené vzniklo poznatky jsou důsledkem “vědeckého poznání světa”, a jsou tedy Pravda Pravdoucí
7) Leninův dodatek: jelikož Buržoazie se moci nikdy sama nevzdá, je nutno nastolit spravedlnost silou, a to revolucí, kdy se proletariát pod vedením Komunistické Strany chopí moci
8 ) reakční síly buržoazie se budou chtít po vítězství pracujících dostat zpět k moci, čemuž je potřeba zabránit

Komplexní rozbor celé problematiky by byl bezpochyby tématem na celou knihu. Pro nás je ale důležité, že Marxovy teze týkající se náboženství plynuly z jeho osobního názoru (ateismu) a ze snahy popsat jevy ve společnosti, které považoval pro své centrální téma za důležité. Kdyby se Marx k náboženství nevyjadřoval, a bod (5) by se vypustil, integrita celku by nebyla nijak narušena. Na bodu (5) žádná další teze celé ideologie nezávisí. Žádná z uvedených ani z neuvedených myšlenek komunistické ideologie nezní “a protože neexistuje žádný Bůh, tak … je potřeba provést akci X (třeba odstranit kulaky).”

Dále, vzhledem k tomu, že komunisté chápali své činy jako spravedlivé a nutné (podobně jako fašisté), není nejmenší důvod myslet si, že by celou ideologii nemohli SNADNO přizpůsobit tomu, že Bůh existuje (a s jejich spravedlivými cíli samozřejmě souhlasí, podporuje jejich vůdce, nenávidí buržoazii, kulaky, atd., přesně tak jako v historii nenáviděl hugenoty, kacíře, čarodějnice, nevěřící, Židy, atd.)

Pokud lze vůbec identifikovat nějaké myšlenky, které jsou z velké části odpovědné za komunistické masakry, pak jsou to podle mého názoru právě Leninova “vylepšení” o nutnosti prosadit Marxovu utopii silou. A ani zde nejde o myšlenku žádným způsobem závislou na ateismu, a to (nejen, ale i) proto, že silou se v křesťanské historii řešily věci velmi často.

***

Závěrem několik postřehů:

Zatímco křesťanští panovníci své útočné války a masakry jim nepohodlných zdůvodňovali Bohem pravidelně, nevím o jediném případu, že by kdokoliv v celých dějinách zdůvodňoval jakoukoliv válku, masakr, či jiné zabíjení svým ateismem a vírou nepřátel.

Aniž bych chtěl jakkoliv obhajovat komunisty, tak i oni, pokud vraždili věřící (třeba kněze), tak činili proto, že v nich spatřovali nebezpečí pro svůj režim, a tak to i zdůvodňovali. Pokud vím, tak samotná víra v Boha nebyla za komunismu důvodem ani pro vězení, natož třeba pro popravu. Opět si to dejme do kontrastu s křesťanskou historií, kdy naopak “nesprávná” víra v Boha byla v jistých obdobích naprosto legitimním důvodem pro popravu, i pro hromadné zmasakrování, jen na základě “nesprávné víry” (připomeňme zase třeba Bartolomějskou noc, nebo pogromy na Židy).

Desítky milionů mrtvých za komunismu a fašismu byly, obávám se, z velké části důsledkem technologického pokroku. Ony prostě automatické zbraně, samopaly, kulomety, tanky, letecké pumy, “rozbíječi bloků” (letecká puma, která najednou zničí celý blok budov ve městě), plynové komory – to vše udělá své.

Připomeňme, že třeba jen v průběhu už zmiňovaného Bartolomějského masakru povraždili katolíci pouhými puškami na jedno nabití, bajonety, sekerami a meči pět až třicet tisíc hugenotů (tedy “jinak” věřících). Jak by to asi vypadalo, kdyby měli k dispozici moderní vraždící technologie?

Lze tedy některou variantu “ad Hitlerum” přeformulovat tak, aby ve světle výše uvedených faktů obstála? IMHO nikoliv – pokud to někdo dokáže, pak se s námi o svoji myšlenku jistě podělí v diskuzi pod článkem.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

815 Responses to Argument ad Hitlerum a spol.

 1. majkl says:

  Očividně nemluvíme stejnou řečí: pro tebe je fabulování jakékoliv “myslím si…, domnívám se”. Fabulovat znamená ale jinými slovy “vymýšlet si”. A to je rozdíl. Fabule je souhrn událostí a příběhů časově a příčinně spojených; smyšlený příběh. Je Hitlerův příběh smýšlený? Nemohu se nic domnívat? Pokud takto používáš slovo fabulovat, tento web není o ničem jiném než o fabulování.

 2. Slavek says:

  nevim, jakym jazykem mluvis ty, ale to ze Hitler byl ateista je evidentne vymysleny pribeh. Proste sis to vymyslel. Podobne kreativne pak zachazis i s ostatnima vecma. Fabulujes.

  Zatimco to, ze byl katolik je fakt. Historicky dolozeny. To uznava i exot jako TvojOponent.

 3. protestant says:

  Jak se Slávku pozná, že byl katolík?

 4. Slavek says:

  uz jse mto napsal, protestante

 5. TvojOponent says:

  Slavek…Podstata sporu tejto diskusie spočíva v tom, že si mýlite celú sériu pojmov. Neviete, čo je ateizmus, neviete rozonať medzi formálnou vierou, formálnou príslušnosťou k cirkvám, pletiete si navzájom definície histórie a ideológie… A z takejto nebezpečnej zmesi Vám potom vychádza úvaha, či presvedčenie, že holokaust bol logickým vyústením kresťanstva. ( to som už citoval mienkotvornú stránku sekulárnych humanistov, na čele ktorých je paradoxne, či z môjho pohľadu logicky, človek so záznamom v registry ôsob štb)
  Slávek. Poviem to inak. Ak za Vami príde gej a bude Vás chcieť ošukať, a nahovorí Vám, že je žena, tak sa mu podvolíte?Hehe…

 6. TvojOponent says:

  Majkle…
  Podľa Slávka bol režim, ktorý prenasledoval kňazov, mníchov a dokonca aj maloleté deti pochádzajúce z kresťanských rodín, režim kresťanským, teda aj komunizmus bol kresťanský, lebo…
  – komunisti naviazali cirkvi na štát
  -komunisti platili kňazom mzdy
  -komunisti spolupracovali s veriacim, napr.Pacem in terris
  -atď

  Všetky pokusy inštalovať ateizmus do ideológií skončili s tragickými a krvavými skúsenosťami, oktorých nám rozpráva história.
  A to Slávek netuší, že tak, ako sa nacisti snažili o vytvorenie novej rasovej viery (politickej) pre Nemcov, čo sa nešťastne a zavádzajúco interpretuje ako nacistického náboženstva z dejudizovanej biblie a severských mýtov, tak sa v česku komunisti podobne vytvoriť národnú cirkev odlúčenú od Vatikánu. K tomu nakoniec dobre poslúžili filmové gýče ako Ján Hus či Žižka – ideologické diela, ktoré dodnes ateisti predkladajú ako historicky spoľahlivé diela ilustrujúce kresťanské násilie. Slávek netuší, že po odchode nacistov z Osvienčimi tábor naďalej vraždil zajatcov a tentokrát sa vrahmi stali ateisti komunistickej ideológie. Nacisti podpísali s Apoštolskou stolicou konkordát.Komunisti sa preslávili s Pacem in Terris…Slávek toho mnoho netuší.
  Pri charakterizovaní IDEOLÓGIÍ je kľúčové tieto hodnotiť na základe zámerov a cieľov. Nie ideológie sa charakterizujú na základe prežitého, ale história. A história sa nerovná ideológia.
  Pre Slávka gordický uzol, ktorý nedokáže rozmotať.

 7. protestant says:

  Proč holocaust
  Hitlerova vědecká mesianistická vražda
  Jan Horník

  Autor přesvědčivě a překvapivě dokládá, že nacistický světonázor i vražedná praxe nacistů bezprostředně vyházejí z darwinismu a z jeho principu boje o přežití.

  http://www.kosmas.cz/knihy/145899/proc-holocaust/

 8. Colombo says:

  Protestant: to může prohlásit pouze nedovzdělaný člověk. Zpět na základní školu.

  Rasismus a nadřazenost bílé rasy vznikla mnohem dříve, než nějaký Darwin. Je to sociální uzpůsobení vytvořené jako motivace v období kolonizace světa evropskými mocnostmi. Už jsem tu několikrát psal, odkud se vzala Arijská rasa, když si tak pěkně pamatuješ všechny ty diskuze, mohl by sis to najít.

  No a nakonec antisemitismus je nedílnou součástí křesťanství a Hitlerův režim a jeho popularita byla postavena na boji proti ruskému komunismu, tzv. “židovské revoluci”.

  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=11178

  .

 9. protestant says:

  Zkus si to Colombo napřed přečíst, pak mluv.

  Vůbec tam nejde o nadřazenost bílé rasy. Hitler podle Horníka považoval za kvalitnější ty rasy, které se více musely prát s přírodou. Tedy severské. A nechtěl si tyto rasy nechat zaplevelit rasami, které se tak rvát s přírodními podmínkami a tudíž jejich evoluční vývoj nebyl tak “kvalitní”.

 10. Standa says:

  Ahoj,

  je to spíš offtopic, nicméně narazil jsem na celkem zajímavé srovnání, které myslím stojí za to zmínit (Byť jen jako postřeh):

  Militant Christianity: Bomb Abortion Centers.
  Militant Islam: Blow up Skyscrapers
  Militant Atheism: Write books and debate

  (Zkopírováno z komentáře pod videem http://www.youtube.com/watch?v=8MIj5ilCKYI )

 11. Slávek says:

  Tak nevím, jestli to mám pomotané. je pravda, že doteraz mně Hitler a jeho náboženství nijak nezajímalo, takže o tom nic moc nevím. Na druhou stranu oceňuji vstřícný přístup Mého Oponenta, který uznal, že Hitler byl křesťan. To mě vede k tomu, že se tu debata dostává do celkem příjemného bodu, kdy se nemusíme překřikovat, ale jít skutečně k podstatě.

  Osobně si nemyslím, že nacistický režim byl režimem křesťanským. Hitlerova nacistická ideologie ale vycházela z křesťanského prostředí a z křesťanských kruhů. Byl ovlivněn antisemitismem vídeňské smetánky. Jestli bych měl nějak definovat vztah křesťanství a Hitlerovského nacismu, tak bych řekl, že se jednalo o kolaboraci. Ať už ze strachu, nebo i z prospěchářství. Každopádně křesťanství bylo jedinou konkurenční ideologií, kterou Hitler toleroval, se kterou spolupracoval a nepronásledoval lidi jen na základě toho, že to byli křesťané.

  Jestli bych potom měl charakterizovat Hitlerův režim z hlediska náboženství, tak se jednalo o jakýsi mix křesťanství a severské mytologie.

  Co se týče nacistického vztahu k eugenice, tak je potřeba přiznat, že v té době byla celkem běžně evoluce interpretována, právě v tomto smyslu a eugenika byla široce prosazována hlavně v USA, odkud to převzali nacisté. Zakladatelé eugeniky byli ovlivněni hlavně mendelovými pracemi, méně pak už samotným darwinismem.

  Křesťané před válkou proti eugenice jako takové nijak zásadně nevystupovali a začali se od ní odvracet až po válce, stejně jako ostatní.

 12. Slávek says:

  Mimochodem vztah křesťanství a náboženství k eugenice je vůbec zajímavej. V podstatě se dá říct, že čím liberálnější církev a věřící byli, tím byli i nadšenějším zastáncem eugeniky před druhou světovou válkou. Paradoxně se dnes může jevit, že jedním k největším “fanouškům” eugeniky tehdy patřili židé a liberální rabíni. V jejich případě ta eugenika celkem korespondovala s představou židů jako bohem vyvoleného národa.

  Katolická církev na druhou stranu, alespoň v rámci oficiální doktríny eugeniku nikdy vyloženě neschvalovala, ale ani nijak zásadně neoponovala. Dá se říct, že čím byla církev konzervativnější a více zpátečnická, tím silněji se proti eugenice stavěla (a naopak).

 13. Colombo says:

  “Vůbec tam nejde o nadřazenost bílé rasy. Hitler podle Horníka považoval za kvalitnější ty rasy, které se více musely prát s přírodou. Tedy severské. A nechtěl si tyto rasy nechat zaplevelit rasami, které se tak rvát s přírodními podmínkami a tudíž jejich evoluční vývoj nebyl tak “kvalitní”.”

  Můžeš doložit to, že Hitler považoval za kvalitnější ty rasy, které se více musely prát s přírodou, tedy severské? Imho, to je naprostá novinka, totální převrat, myšlenka, která zatím nebyla nikde publikovaná.

 14. protestant says:

  Stačí si přečíst tu knihu. Jsou tam odkazy na prameny.

 15. Colombo says:

  Takže nemůžeš. V pořádku, to jsem chtěl vědět. Nejsi ani ochoten ani schopen své tvrzení, které se vymyká tradičním vysvětlením, tomu, co tvrdil Hitler i tomu, z čeho Nacismus vycházel, podpořit sebemenším důkazem.

  V tom případě se myslím shodneme, že je to tvrzení vhodné Dänikena, stejně věrohodné a stejně podložené.

  Takže, zas někdy příště protestante.

 16. TvojOponent says:

  Colombo… Zakladatelia eugeniky Mendelovi nerozumeli a Mendel zomrel nakoniec nepochopený. Dokonca ho odignoroval aj samotný Darwin (ak sa nepletiem)
  Len takú podotázočku. Neviete náhodou, akého presvedčenia bol otec genetiky opát Mendel?Hehe…
  Čo by ste vy robili, keby ste chceli presadiť ateizmus v krajine,kde je 94% kresťanov? Hitler patrí na ateistický piedestá, spolu s tým Hitchensom či ako sa to píše…
  A Vaše tvrdenie, že Hitler neprenasledoval kresťanov len preto, že boli kresťania, neprijímam. Desaťtisíce kresťanov v plynových komorách sa k môjmu nesúhlasu radi pripoja… :-O Boli zavraždení z vieroučných dôvodob,odmietli nosiť zbraň a bojovať za Hitlera.

 17. protestant says:

  Nechtěj po mně colombo, abych si pamatoval všechny prameny všeho co jsem kdy četl. 🙂

 18. Colombo says:

  boha jeho, Mendel byl otcem genetiky, ne eugeniky… A Darwin ho neodignoroval, Darwin o tom vůbec ani nevěděl.

  Mendel pracoval v době, která pod vysokým tlakem křesťanství do značné míry zabraňovala poznání. Až přišla evoluční teorie, která nebyla vymyšlena Darwinem, takové myšlenky byly dříve, ale Darwin byl schopen nashromáždit potřebné důkazy a nastínit princip, který byl nejblíže z před tím navrhovaných evolučních teorií (například známý Lamarkismus). Jakmile byla evoluční teorie přijata, lidi se začali zajímat nad složkou, která přenáší ony vlastnosti. A tehdy mohla být objevena práce nějakého českého Mendla, o kterou dříve nejevil nikdo zájem.

 19. Slávek says:

  Moj drahý Oponente. Zakladatelé eugeniky Mendelovi samozřejmě rozuměli a jeho zákony znali. pokud nevěříš mně, tak si to přečti v katolické encyklopedii: http://www.newadvent.org/cathen/16038b.htm , kde ti povědí, co si máš myslet.

  O tom prosazení ateismu nevím, protože není naším cílem ateismu nijak prosazovat. V praktické rovině se spíše hlásíme k sekularismu: stát tu není od toho, aby do víry lidí zasahoval. Ať si každej věří čemu chce, pokud bude tolerovat ostatní. Šíření víry je jen vaše doména.

  Katolíka Hitlera na žádný piedestal nechceme. Nechceme tam ani Hitchense, ani nikoho jinýho.

  O tom pronásledování křesťanů to sám píšeš: nepronásledoval je proto, že něčemu věřili, nebo byli v nějakém křesťanském společenství, ale proto, že odmítli nastoupit do armády. Samozřejmě že Hitler pronásledoval všechny, kteří se mu postavili, včetně křesťanů, kteří se mu postavili. Těch bylo ovšem na německé poměry dost málo. I tak to museli být neuvěřitelně zásadoví a odvážní lidé.

 20. Colombo says:

  Protestant: to ani nechci, ale princip diskuze:
  1. Prohlásím naprostou kravinu a označím to za naprostý fakt (prohlášení bez důvodů)
  2. Jako zdroj označím nějakou pochybnou knížku, kterou za pravdivou nepovažuje ani Santa Klaus
  3. Cítím se jako vítěz

  nepovažuju za správný ani důstojný inteligentního člověka.