Argument ad Hitlerum a spol.

Pravděpodobnost, že se v internetové diskuzi na libovolné téma objeví srovnání s Hitlerem, nacisty apod., se s růstem délky diskuze blíží jedné.

— Godwinův zákon o internetových diskuzích


V diskuzích o víře se kromě argumentu s Hitlerem objevuje analogický argument se Stalinem, MaoCeTungem, a dalšími diktátory 20. století. Myšlenku mají všechna tato tvrzení společnou. Připomeňme některé varianty této “argumentace”:

* Hitler, Stalin, MaoCeTung, atd. byli ateisté. Tito lidé měli na svědomí desítky milionů lidí. Tedy ateismus má na svědomí desítky milionů lidí.
* Miliony lidí byly povražděny kvůli ateismu.
* Hitlerův i Stalinův režim byly důsledkem ateismu.
* Hitlerův a Stalinův režim byly příklady ateistického extremismu. (autorem tohoto tvrzení je DineshDSouza)

Křesťané těmto tvrzením přikládají velkou váhu, a objevují se velmi často nejen v internetových diskuzích, ale používají je i seriózní autoři v knihách a veřejných projevech. Za relevantní argument podobná tvrzení považoval Jan Jandourek ve své knize Vzestup a pád moderního ateismu, a takto se do ateistů opřel i současný papež Benedikt XVI. Je tedy velmi důležité se nad myšlenkami v těchto tvrzeních skrytými seriózně zamyslet.

***

Nejdříve považuji za nutné zdůraznit, že to k čemu jakákoliv myšlenka či lidské poznání (třeba že Bůh neexistuje) vede, nevypovídá nic o pravdivosti či nepravdivosti té myšlenky.

Například, porozumnění jaderným reakcím vedlo ke konstrukci atomové bomby a poté i k Hirošimě, tedy ke smrti stovek tisíců lidí. Z toho ale samozřejmě nelze vyvodit, že jaderné reakce proto nemohou fungovat!

Vynález střelného prachu posloužil z velké části k zabíjení lidí – což ale neznamená, že chemické reakce vedoucí k explozi střelného prachu nefungují.

Analogicky – I KDYBY se ukázalo, že ateismus vedl k čemukoliv špatnému, pak by to mohlo vypovídat maximálně tak o tom, že pro lidskou společnost je dobré věřit v Boha, NIKOLIV ale o tom, že Bůh existuje.

My ale naštěstí v dalším ukážeme, že na ateismu neulpívá ani morální skvrna – že zodpovědnost za žádné masakry mu na rozdíl od křesťanské víry připsat s čistým svědomím nelze.

***

Nyní se podívejme na to, jak je to s zodpovědností ateismu za nacistické masakry.

Předně, Hitler nebyl ateista. Byl pokřtěný, byl členem Katolické církve, a ke křesťanství se otevřeně a veřejně hlásil. Zde je několik jeho výroků:

Mé cítění mě jako křesťana směřuje k mému Pánu a Spasiteli jako bojovníka.
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922


Jako křesťan nemám žádnou povinost nechat se podvádět, ale naopak mám povinnost být bojovníkem za Pravdu a Spravedlnost…
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922

Hitler byl dokonce kreacionista. Uveďme jeho citát

Liška zůstane vždy liškou, husa vždy husou, a tygr si vždy ponechá znaky tygra.
— Hitler, Mein Kampf

Ještě zmiňme Hitlerův názor na sekulární školy:

Sekulární školy nikdy nemůžeme tolerovat, protože takové školy nedávají [svým žákům] žádné náboženské instrukce, a obecné morální instrukce bez náboženského základu visí ve vzduchu. Současně, veškeré formování charakteru a náboženství musí být odvozeno z víry.
— Adolf Hitler, ve své řeči 26. dubna 1933

Na webu je velké množství stránek, zabývajících se důkazy o Hitlerově víře, za všechny viz. např. zde: http://nobeliefs.com/hitler.htm

Na rozdíl od mnohých heretiků nebyl Hitler z církve nikdy exkomunikován, a to ani posmrtně (až dodnes). Můžeme jistě vést diskuzi o tom, zda Hitler křesťanem byl, a prostě jen páchal “extrémně” velké hříchy, nebo zda “ve skutečnosti” křesťanem vůbec nebyl (a věřil spíš v nějaké pohanské božstvo) – ovšem ať tak či onak, rozhodně nebyl ateistou.

Otázka, čemu Hitler opravdu věřil, není až tak podstatná. Mnohem podstatnější je, že se jako křesťan veřejně prezentoval, a s ním i všichni jemu blízcí (snad s výjimkou Martina Bormanna). Hitler své křesťanství prezentoval a na Boha se odvolával před Německou veřejností, a Německá veřejnost ho dle tohoto jeho veřejného obrazu masově podporovala, a neviděla v jeho jednání žádný zásadní rozpor se svou křesťanskou morálkou.

Připomeňme, že podle sčítání lidu v roce 1939 se hlásilo 54% obyvatel Německa k protestanství a 40% ke katolictví, tedy 94% obyvatel Německa byli křesťané. Tito lidé Hitlera dostali k moci, a velká část z nich ho podporovala až do konce války.

***

Jak ale mohli Němečtí křesťané podporovat, nebo jen mlčky tolerovat Hitlerovo postupné napadání celé Evropy, a genocidu Židů? Inu, poměrně jednoduše: Hitler byl bezesporu charismatický politik a brnkal na ty správné struny v té správné době. Podařilo se mu přesvědčit obyvatelstvo, že je Bohem vyvolený, a že dělá přesně to, co Bůh chce. Ostatně, nebylo pro ně zas tak obtížné tomu uvěřit. To, že Němci jsou vyvolený národ se Němcům jistě dobře poslouchalo, tím spíš když to mělo být “vědecky potvrzeno” (árijská rasa). Židé byli křesťany pronásledováni stovky let (Židé si přece vynutili Ježíšovu smrt!), a Hitler Němce přesvědčil, že Židé stojí i za bolševickým převratem z roku 1917, že zvěrstva která se v Sovětském dějí jsou dílem právě Židů, a připsal jim i ponížení Německa Versailskou smlouvou.

Genocida Židů a agresivní politika Německa tedy nespadly z nebe, ale byly výsledkem jedovatého koktejlu společenských nálad, které tehdy v Německu panovaly a vzájemně se posilovaly. Tyto nálady byly pro obyvatele zcela uspokojivě obhajovány a obhájeny v rámci křesťanství, a celkem není důvod myslet si, že tomu všemu nevěřil i sám Hitler a vedení NSDAP.

Shodou okolností vyšel včera na lidovkách článek, recenzující knihu, která se problematikou Hitlerovy nenávisti k Židům blíže zabývá.

Pro nás je podstatné, že v rámci křesťanství jsou obhajitelné i nacistické hrůzy, a že i když dnes “všichni víme”, že ta obhajoba byla nesprávná, musíme chtě nechtě přiznat, že křesťanské obyvatelstvo v té době tuto chybnost masově nebylo schopno rozpoznat (výjimky potvrzují pravidlo). Toto považuji za naprosto klíčový fakt.

Bylo-li tedy Německo z 94% křesťanskou zemí, Hitler byl formálně křesťanem, jako křesťan se prezentoval na veřejnosti, a jako křesťana ho také ostatní vnímali, stejně jako celé tehdejší Německé vedení, lze si nad pokusy o připsání nacistických zločinů ateismu jen útrpně povzdechnout.

***

Na rozdíl od fašismu a nacismu, ateismus bezpochyby součástí komunistické ideologie BYL. Komunistická ideologie má na svědomí desítky milionů mrtvých. Lze z toho ale vyvodit, že tyto mrtvé má za následek ateismus?

Připomeňme v kostce, jaké byly základní ingredience smrtícího koktejlu komunistické ideologie:

1) lidská společnost prošla čtyřmi základními fázemi: prvobytně pospolná společnost, otrokářská společnost, feudalismus, kapitalismus
2) v každé této fázi existují skupiny lidí, třídy, často s protichůdnými zájmy. V případě kapitalismu jsou těmito třídami buržoazie a proletariát.
3) proletariát svou prací vytváří nadhodnotu, ze které buržoazie žije, a žije tak na úkor proletariátu, vykořisťuje ho
4) dějinný vývoj nutně směřuje ke vzniku nového, spravedlivějšího typu společnosti, ve kterém vykořisťovatelská třída buržoazie nebude existovat, a proletariát dostane celý výsledek své práce
5) jedním ze společenských jevů je náboženství. Jde o umělý konstrukt sloužící k ovládání pracující třídy třídou vládnoucí.
6) výše uvedené vzniklo poznatky jsou důsledkem “vědeckého poznání světa”, a jsou tedy Pravda Pravdoucí
7) Leninův dodatek: jelikož Buržoazie se moci nikdy sama nevzdá, je nutno nastolit spravedlnost silou, a to revolucí, kdy se proletariát pod vedením Komunistické Strany chopí moci
8 ) reakční síly buržoazie se budou chtít po vítězství pracujících dostat zpět k moci, čemuž je potřeba zabránit

Komplexní rozbor celé problematiky by byl bezpochyby tématem na celou knihu. Pro nás je ale důležité, že Marxovy teze týkající se náboženství plynuly z jeho osobního názoru (ateismu) a ze snahy popsat jevy ve společnosti, které považoval pro své centrální téma za důležité. Kdyby se Marx k náboženství nevyjadřoval, a bod (5) by se vypustil, integrita celku by nebyla nijak narušena. Na bodu (5) žádná další teze celé ideologie nezávisí. Žádná z uvedených ani z neuvedených myšlenek komunistické ideologie nezní “a protože neexistuje žádný Bůh, tak … je potřeba provést akci X (třeba odstranit kulaky).”

Dále, vzhledem k tomu, že komunisté chápali své činy jako spravedlivé a nutné (podobně jako fašisté), není nejmenší důvod myslet si, že by celou ideologii nemohli SNADNO přizpůsobit tomu, že Bůh existuje (a s jejich spravedlivými cíli samozřejmě souhlasí, podporuje jejich vůdce, nenávidí buržoazii, kulaky, atd., přesně tak jako v historii nenáviděl hugenoty, kacíře, čarodějnice, nevěřící, Židy, atd.)

Pokud lze vůbec identifikovat nějaké myšlenky, které jsou z velké části odpovědné za komunistické masakry, pak jsou to podle mého názoru právě Leninova “vylepšení” o nutnosti prosadit Marxovu utopii silou. A ani zde nejde o myšlenku žádným způsobem závislou na ateismu, a to (nejen, ale i) proto, že silou se v křesťanské historii řešily věci velmi často.

***

Závěrem několik postřehů:

Zatímco křesťanští panovníci své útočné války a masakry jim nepohodlných zdůvodňovali Bohem pravidelně, nevím o jediném případu, že by kdokoliv v celých dějinách zdůvodňoval jakoukoliv válku, masakr, či jiné zabíjení svým ateismem a vírou nepřátel.

Aniž bych chtěl jakkoliv obhajovat komunisty, tak i oni, pokud vraždili věřící (třeba kněze), tak činili proto, že v nich spatřovali nebezpečí pro svůj režim, a tak to i zdůvodňovali. Pokud vím, tak samotná víra v Boha nebyla za komunismu důvodem ani pro vězení, natož třeba pro popravu. Opět si to dejme do kontrastu s křesťanskou historií, kdy naopak “nesprávná” víra v Boha byla v jistých obdobích naprosto legitimním důvodem pro popravu, i pro hromadné zmasakrování, jen na základě “nesprávné víry” (připomeňme zase třeba Bartolomějskou noc, nebo pogromy na Židy).

Desítky milionů mrtvých za komunismu a fašismu byly, obávám se, z velké části důsledkem technologického pokroku. Ony prostě automatické zbraně, samopaly, kulomety, tanky, letecké pumy, “rozbíječi bloků” (letecká puma, která najednou zničí celý blok budov ve městě), plynové komory – to vše udělá své.

Připomeňme, že třeba jen v průběhu už zmiňovaného Bartolomějského masakru povraždili katolíci pouhými puškami na jedno nabití, bajonety, sekerami a meči pět až třicet tisíc hugenotů (tedy “jinak” věřících). Jak by to asi vypadalo, kdyby měli k dispozici moderní vraždící technologie?

Lze tedy některou variantu “ad Hitlerum” přeformulovat tak, aby ve světle výše uvedených faktů obstála? IMHO nikoliv – pokud to někdo dokáže, pak se s námi o svoji myšlenku jistě podělí v diskuzi pod článkem.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

815 Responses to Argument ad Hitlerum a spol.

 1. TvojOponent says:

  Ak si ľudia nedokážu zadefinovať kritériá, podľa ktorých budú hodnotiť ideológie, potom sa dostanú na zcestie živočíšnosti znásobenej rozumom. Výsledkom bude zase eugenika a plynové komory.
  Ano, toto ste napísali dobrý postreh. Hodnotíme ideológiu na základe tej vlastnej, inej. Nič lepšie nemáme.
  Tou príručkou na hodnotenie ideológií môže byť Deklarácia základných ľudských práv a slobôd prijatá celou planétou.

  4/ Oddelenie zámerov a dopadov je dúležité na zhodnotenie, či ideológie komunizmu a nacizmu,ku ktorým, ale podobným, ateizmus opäť dospeje, boli ideológiami kresťanskými alebo protikresťanskými,teda ateistickými.
  A tým sa poučiť na dejinách a nezopakovať si ich v ešte brutálnejšej podobe.

 2. TvojOponent says:

  Pravda je podľa mňa druh výroku, ktorý musí spĺnať vopred stanovené kritériá. Tie kritériá sa logicky môžu meniť, z čoho vyplýva dojem, že sa mení aj pravda.
  Napríklad pravda v matematike pri sčítaní sa volá súčet. Môže byť súčet relatívny? Nie, súčet je len pomenovanie výroku.

 3. Machi says:

  TO:
  Oddelenie zámerov a dopadov je dúležité na zhodnotenie, či ideológie komunizmu a nacizmu,ku ktorým, ale podobným, ateizmus opäť dospeje, boli ideológiami kresťanskými alebo protikresťanskými,teda ateistickými.
  A tým sa poučiť na dejinách a nezopakovať si ich v ešte brutálnejšej podobe.

  1) Např. Švédsko směřuje k nacismu či ateismu? Velké množství ateistů podporuje globalizační tendence a jsou také liberály. To nejde dohromady ani s nacizmem ani s komunismem. Když už tak velké množství ateistů směřuje k uspořádání, které by se dalo označit snad jako liberální socialismus.

  2) Proč si myslíte, že všechny ideologie se dají rozdělit na křesťanské či protikřesťanské? Když třeba nacisté část křesťanů podporovali (a ti jim to vraceli) a naopak některé “nepřizpůsobivé” nechalo odvézt do koncentráků, je pak nacizmus křesťanskí nebo protikřesťanská ideologie?
  Co muslimové? Dle vás jsou ateisti! 🙂

  Jestli se máme z něčeho v historii poučit, tak je to ten fakt, že mnohé věci skutečně černobílé nejsou a zrovna vztah křesťanů vs. nacismus a komunismus patří mezi ně.
  O tom jak je to absurdní svědčí i vztahy v rámci křesťanských církví, které si často šly v historii po krku. Opět, stačí aby se jedna církev prohlásila za tu pravou a ostatní se rázem stanou “protikřesťanskými”.

  PS: Pravda je shoda výroku s realitou. (i když jak Colombo uvedl, velmi je důležitý kontext)

 4. TvojOponent says:

  Machi…Tento portál nerieši iné náboženstvá a teizmus zúžil na kresťanstvo a ateizmus na antikresťanstvo. Ano, máte pravdu. Keďže sme na portále o ateizme, čierno-biele videnie je teda ateisticko-teistické.
  Navyše, a zdôrazním žiaľ, ateisti tu prítomní majú problém priznať sa k nejakej ideológii alebo filozofii, skrývajú sa za nálepkou ateizmus, hoci ateizmus je len jedna veta (podobne ako teizmus) , a vytváraním si názorov na svet alebo preberaním iných názorov sa človek, ateista alebo teista, prikláňa k nejakému myšlienkovému prúdu, filozofii, ideológii. A tu si ani ateista a ani teista nevystačia s ateizmom alebo teizmom.

  Je nacizmus ateistický? Alebo kresťanský?
  Je komunizmus kresťanský alebo ateistický?

  Píšete, že pravda je súlad s realitou. Donedávna bolo “ateistickou” pravdou, že Vesmír je večný a BigBang spochybňovali. Na to, aby ste mohli prehlásiť niečo za pravdu, musíte mať absolútne poznanie. A to nemáte. Pretože za realitu môžete vydávať len to, na čom sa so svojim okolím dohodnete, že to realita bude, hoci to realita v skutočnosti nebude. Teda tá Vaša realita nie je nič iné iba spoločenská dohoda, ktorá nemusí zodpovedať realite skutočnej.

 5. TvojOponent says:

  2/Machi…Práve pre túto nejdnoznačnosť treba sa zaoberať nie “poznaním po ovocí”, ale zamýšľaním sa nad zámermi a cieľmi.
  Je dnešný liberalizmus kresťanský alebo ateistický?
  Spoločenské pomery v Tretej ríši neboli ateistické, ale Nemecko bolo silne kresťanské a ak sa mala presadiť akákoľvek ideológia, nemohla by sa presadiť deokraticky bez rešpektovania názorov a presvedčenia obyvateľstva.
  Klement Gottwald podporoval sprvu živnostníkov. Bol kapitalista? Hitler plánoval vybudovať 350 milionovú armádu z moslimov. Bol islamista?

 6. Machi says:

  Je nacizmus ateistický? Alebo kresťanský?
  Je komunizmus kresťanský alebo ateistický?

  Je demokracie ateistická nebo křesťanská?
  Je otrokářství ateistické či křesťanské?
  Je monarchismus ateistický či křesťanský?
  .
  .
  .

  Teda tá Vaša realita nie je nič iné iba spoločenská dohoda, ktorá nemusí zodpovedať realite skutočnej.
  Já jsem neřekl, že známe realitu (alespoň vždy). To je krása té definice. 🙂
  Jinak kdysi řekl Sam Harris něco v tom smyslu, že věda (což je nakonec oblast lidského konání, která má nejblíže k tomu, aby produkoval pravdivé výroky) je snahou o co nejpřesnější a nejpoctivější popis reality.
  A protože svět není jednoduchý (černobílý) platí, že v některých oblastech můžeme prohlášení přímo testovat zda jsou pravdivá, v jiných oblastech zatím moc ne (zejména u humanistických odvětví vědy).
  Když například napíšu, že jedna molekula H2O obsahuje 10 protonů je to výrok pravdivý? Je tato pravda relativní nebo absolutní? Musím mít “absolutní poznání”, abych o tom mohl rozhodnout? Záleží to na dohodě?

 7. Machi says:

  2/Machi…Práve pre túto nejdnoznačnosť treba sa zaoberať nie “poznaním po ovocí”, ale zamýšľaním sa nad zámermi a cieľmi.
  Je dnešný liberalizmus kresťanský alebo ateistický?
  Spoločenské pomery v Tretej ríši neboli ateistické, ale Nemecko bolo silne kresťanské a ak sa mala presadiť akákoľvek ideológia, nemohla by sa presadiť deokraticky bez rešpektovania názorov a presvedčenia obyvateľstva.
  Klement Gottwald podporoval sprvu živnostníkov. Bol kapitalista? Hitler plánoval vybudovať 350 milionovú armádu z moslimov. Bol islamista?

  Proč se mě na to ptáte, když vám celou dobu tady píšu, že jsou tyto otázky nesmyslné.
  Některé ideje totiž můžou fungovat i paralelně a nejedná se o problém 0 nebo 1.
  Navíc tady taháte politiku, kde už nejde o ideje, ale o osobní prospěch a moc.
  Na to vám tedy můžu potom napsat, že Gottwald byl Gottwaldista a Stalin Stalinista.
  Prostě ideologické systémy jedné osoby.
  Třeba já jsem machista. 🙂

 8. TvojOponent says:

  Demokracia nie je ideológia, ale stav spoločnosti.
  Kresťanstvo je nasledovanie Krista. Jeho popieranie je (pre potreby našej diskusie) ateizmus.
  Budoval Hitler kresťanskú spoločnosť? Šíril evanjelium? Alebo len zneužíval náboženské cítenie pre svoje politické ciele? Hitler by dnes bol liberál. Slepo sa opieral o darwinizmus a evolúciu národov pretavil do tézy o vytvorení nadľudí s právom zotročovať podľudí. To nemá nič spoločné s kresťanstvom, ale s ateizmom, ktorý si vytvára morálku a etické normy v súlade s dkitátom silnejšieho.
  Nacizmus i komunizmus nielenže neboli kresťanské ideológie, boli priamo v rozpore s kresťanstvom, boli ideológimai ateistickými. Hitler prekrútil biblické texty na dosiahnutie svojho ateistického politického programu založeného na evolúcii ľudstva.

 9. Slávek says:

  Ano, Hitler také zneužíval náboženské cítění pro své cíle.

  Další!? V čekárně je dnes skutečně nával.

 10. Machi says:

  Hitler by dnes bol liberál.
  evolúciu národov pretavil do tézy o vytvorení nadľudí s právom zotročovať podľudí…

  Z wikipedie: Liberalism (from the Latin liberalis)[1] is a broad political ideology or worldview founded on the ideas of liberty and equality.

  😀

  Já myslím, že tím bych diskuzi s vámi zase na nějakou dobu ukončil, než se vám zase podaří napsat nějaké smysluplné argumenty. Někdo má holt růžové brýle a někdo zase černobílé.

 11. TvojOponent says:

  Machi…hehe…snáď neveríte na obal, do ktorého je zabalená ideológia liberalizmu.
  Kedysi komunisti tvrdili, že komunizmus je demokratický, lebo demokracia je vláda ľudu a komunisti sú pri moci z vôle ľudu. A potom prišiel rok 1989 a všetci chceli demokraciu,ktorá tu podľa občianskej náuky bola od roku 1948 a tak všetci kývli a dva roky potom sa nikto neodvážil povedať slovo kapitalizmus. Až jedného dňa to našiel jeden pán v Česku. Klaus nejaký. Možno ste počuli. Sem-tam ho olíznete odzadu. Keď posielate dopis, hehe.
  Tat tak, presne tak. Ako v roku 1928 a neskôr ľudia nechceli počuť nič kritické voči nacizmu. Národný socializmus. Veď čo krajšie môže byť ako oddanosť národu a pocit spolupatričnosti. A tá hnusná Cirkev, samý to pedofil. Dnes to človek počuje rovnako ako vtedy to šíril hlavný ideológ Goebels.
  Dnes by bol Hitler liberál. A Goebels v Bruseli. Pretože kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť.
  A možno začínate chápať, že Hitler ak uznával nejakú teológiu, tak iste figliarsku teológiu. A vedel prečo je dobre byť vtedy kresťanom ako dnes liberálom. Pre moc, preferencie, elektorát.

 12. TvojOponent says:

  Slávek…hej, v čakárni je dnes ľudí, asi sa nedostanete ani do ordinácie… 🙂

 13. TvojOponent says:

  Pre Slávka a jemu podobných, citát Hitlera:
  „Čo sa týka konfesií, tej alebo onej? To je všetko na jedno kopyto. To nemá žiadnu budúcnosť. Fašizmus sa môže trebárs zmieriť s cirkvou. Aj ja tak urobím. Prečo nie? To mi nezabráni vyhubiť od základov, so všetkými koreňmi a vláknami, kresťanstvo v Nemecku… Prestaňte už so špekuláciami. Či Nový alebo Starý zákon, alebo len Ježišove slová, jako to chce Stewart Chamberlain: Všetko je len ten istý, rovnaký humbuk, židovský podvod…Môžeme byť buď Nemcami alebo kresťanmi. Oboje nie je možné…

 14. Machi says:

  Hitler by dnes bol liberál.
  evolúciu národov pretavil do tézy o vytvorení nadľudí s právom zotročovať podľudí…

  Genesis 9:24-27
  “Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn,
  řekl: „Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!“
  Dále řekl: „Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan jejich otrokem!
  Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!“”

  Matouš 15:24-27
  “On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“
  Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“
  On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“
  A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“”

 15. TvojOponent says:

  Machi.
  Netuším, čo ste chceli tým povedať.

  Kresťania majú zákon Nový. Prehliadli ste novelu 🙂
  A ten úryvok z Biblie pokračuje ďalej. Keďže zjavne sa Vám nehodilo použiť pokračovanie, vložím ho sem osobne a v češtine:
  8Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.

  Prečo som vyslovil domnienku, že by bol Hitler liberál? Hitler mal víziu,ktorej veril a urobil by pre presadenie mnoho. Tak, ako sa vydával za kresťana a snažil sa spojiť nacizmu s biblickými textami, tak by dnes bez najmenších výčitiek bol liberál, len aby dosiahol nadradenosť nemeckého národa napríklad nad takými podľuďmi, ako sú Česi.

 16. TvojOponent says:

  Citujem z článku:
  * Hitlerův a Stalinův režim byly příklady ateistického extremismu. (autorem tohoto tvrzení je DineshDSouza)
  Čo je zlé na tejto vede? Podľa mňa je pravdivá.

 17. TvojOponent says:

  Dear ateisti 🙂
  Mala by RKC podľa vás exkomunikovať Hitlera?

 18. Slávek says:

  Čo jej na té větě dobré? Ať si dělá ŘKC se svým členem co chce.

 19. Slávek says:

  Jinak je skvělé, jak se dokážeš TO pěkně vžít do Hitlerovy kůže a přesně víš, co by dělal dnes. 🙂