Argument ad Hitlerum a spol.

Pravděpodobnost, že se v internetové diskuzi na libovolné téma objeví srovnání s Hitlerem, nacisty apod., se s růstem délky diskuze blíží jedné.

— Godwinův zákon o internetových diskuzích


V diskuzích o víře se kromě argumentu s Hitlerem objevuje analogický argument se Stalinem, MaoCeTungem, a dalšími diktátory 20. století. Myšlenku mají všechna tato tvrzení společnou. Připomeňme některé varianty této “argumentace”:

* Hitler, Stalin, MaoCeTung, atd. byli ateisté. Tito lidé měli na svědomí desítky milionů lidí. Tedy ateismus má na svědomí desítky milionů lidí.
* Miliony lidí byly povražděny kvůli ateismu.
* Hitlerův i Stalinův režim byly důsledkem ateismu.
* Hitlerův a Stalinův režim byly příklady ateistického extremismu. (autorem tohoto tvrzení je DineshDSouza)

Křesťané těmto tvrzením přikládají velkou váhu, a objevují se velmi často nejen v internetových diskuzích, ale používají je i seriózní autoři v knihách a veřejných projevech. Za relevantní argument podobná tvrzení považoval Jan Jandourek ve své knize Vzestup a pád moderního ateismu, a takto se do ateistů opřel i současný papež Benedikt XVI. Je tedy velmi důležité se nad myšlenkami v těchto tvrzeních skrytými seriózně zamyslet.

***

Nejdříve považuji za nutné zdůraznit, že to k čemu jakákoliv myšlenka či lidské poznání (třeba že Bůh neexistuje) vede, nevypovídá nic o pravdivosti či nepravdivosti té myšlenky.

Například, porozumnění jaderným reakcím vedlo ke konstrukci atomové bomby a poté i k Hirošimě, tedy ke smrti stovek tisíců lidí. Z toho ale samozřejmě nelze vyvodit, že jaderné reakce proto nemohou fungovat!

Vynález střelného prachu posloužil z velké části k zabíjení lidí – což ale neznamená, že chemické reakce vedoucí k explozi střelného prachu nefungují.

Analogicky – I KDYBY se ukázalo, že ateismus vedl k čemukoliv špatnému, pak by to mohlo vypovídat maximálně tak o tom, že pro lidskou společnost je dobré věřit v Boha, NIKOLIV ale o tom, že Bůh existuje.

My ale naštěstí v dalším ukážeme, že na ateismu neulpívá ani morální skvrna – že zodpovědnost za žádné masakry mu na rozdíl od křesťanské víry připsat s čistým svědomím nelze.

***

Nyní se podívejme na to, jak je to s zodpovědností ateismu za nacistické masakry.

Předně, Hitler nebyl ateista. Byl pokřtěný, byl členem Katolické církve, a ke křesťanství se otevřeně a veřejně hlásil. Zde je několik jeho výroků:

Mé cítění mě jako křesťana směřuje k mému Pánu a Spasiteli jako bojovníka.
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922


Jako křesťan nemám žádnou povinost nechat se podvádět, ale naopak mám povinnost být bojovníkem za Pravdu a Spravedlnost…
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922

Hitler byl dokonce kreacionista. Uveďme jeho citát

Liška zůstane vždy liškou, husa vždy husou, a tygr si vždy ponechá znaky tygra.
— Hitler, Mein Kampf

Ještě zmiňme Hitlerův názor na sekulární školy:

Sekulární školy nikdy nemůžeme tolerovat, protože takové školy nedávají [svým žákům] žádné náboženské instrukce, a obecné morální instrukce bez náboženského základu visí ve vzduchu. Současně, veškeré formování charakteru a náboženství musí být odvozeno z víry.
— Adolf Hitler, ve své řeči 26. dubna 1933

Na webu je velké množství stránek, zabývajících se důkazy o Hitlerově víře, za všechny viz. např. zde: http://nobeliefs.com/hitler.htm

Na rozdíl od mnohých heretiků nebyl Hitler z církve nikdy exkomunikován, a to ani posmrtně (až dodnes). Můžeme jistě vést diskuzi o tom, zda Hitler křesťanem byl, a prostě jen páchal “extrémně” velké hříchy, nebo zda “ve skutečnosti” křesťanem vůbec nebyl (a věřil spíš v nějaké pohanské božstvo) – ovšem ať tak či onak, rozhodně nebyl ateistou.

Otázka, čemu Hitler opravdu věřil, není až tak podstatná. Mnohem podstatnější je, že se jako křesťan veřejně prezentoval, a s ním i všichni jemu blízcí (snad s výjimkou Martina Bormanna). Hitler své křesťanství prezentoval a na Boha se odvolával před Německou veřejností, a Německá veřejnost ho dle tohoto jeho veřejného obrazu masově podporovala, a neviděla v jeho jednání žádný zásadní rozpor se svou křesťanskou morálkou.

Připomeňme, že podle sčítání lidu v roce 1939 se hlásilo 54% obyvatel Německa k protestanství a 40% ke katolictví, tedy 94% obyvatel Německa byli křesťané. Tito lidé Hitlera dostali k moci, a velká část z nich ho podporovala až do konce války.

***

Jak ale mohli Němečtí křesťané podporovat, nebo jen mlčky tolerovat Hitlerovo postupné napadání celé Evropy, a genocidu Židů? Inu, poměrně jednoduše: Hitler byl bezesporu charismatický politik a brnkal na ty správné struny v té správné době. Podařilo se mu přesvědčit obyvatelstvo, že je Bohem vyvolený, a že dělá přesně to, co Bůh chce. Ostatně, nebylo pro ně zas tak obtížné tomu uvěřit. To, že Němci jsou vyvolený národ se Němcům jistě dobře poslouchalo, tím spíš když to mělo být “vědecky potvrzeno” (árijská rasa). Židé byli křesťany pronásledováni stovky let (Židé si přece vynutili Ježíšovu smrt!), a Hitler Němce přesvědčil, že Židé stojí i za bolševickým převratem z roku 1917, že zvěrstva která se v Sovětském dějí jsou dílem právě Židů, a připsal jim i ponížení Německa Versailskou smlouvou.

Genocida Židů a agresivní politika Německa tedy nespadly z nebe, ale byly výsledkem jedovatého koktejlu společenských nálad, které tehdy v Německu panovaly a vzájemně se posilovaly. Tyto nálady byly pro obyvatele zcela uspokojivě obhajovány a obhájeny v rámci křesťanství, a celkem není důvod myslet si, že tomu všemu nevěřil i sám Hitler a vedení NSDAP.

Shodou okolností vyšel včera na lidovkách článek, recenzující knihu, která se problematikou Hitlerovy nenávisti k Židům blíže zabývá.

Pro nás je podstatné, že v rámci křesťanství jsou obhajitelné i nacistické hrůzy, a že i když dnes “všichni víme”, že ta obhajoba byla nesprávná, musíme chtě nechtě přiznat, že křesťanské obyvatelstvo v té době tuto chybnost masově nebylo schopno rozpoznat (výjimky potvrzují pravidlo). Toto považuji za naprosto klíčový fakt.

Bylo-li tedy Německo z 94% křesťanskou zemí, Hitler byl formálně křesťanem, jako křesťan se prezentoval na veřejnosti, a jako křesťana ho také ostatní vnímali, stejně jako celé tehdejší Německé vedení, lze si nad pokusy o připsání nacistických zločinů ateismu jen útrpně povzdechnout.

***

Na rozdíl od fašismu a nacismu, ateismus bezpochyby součástí komunistické ideologie BYL. Komunistická ideologie má na svědomí desítky milionů mrtvých. Lze z toho ale vyvodit, že tyto mrtvé má za následek ateismus?

Připomeňme v kostce, jaké byly základní ingredience smrtícího koktejlu komunistické ideologie:

1) lidská společnost prošla čtyřmi základními fázemi: prvobytně pospolná společnost, otrokářská společnost, feudalismus, kapitalismus
2) v každé této fázi existují skupiny lidí, třídy, často s protichůdnými zájmy. V případě kapitalismu jsou těmito třídami buržoazie a proletariát.
3) proletariát svou prací vytváří nadhodnotu, ze které buržoazie žije, a žije tak na úkor proletariátu, vykořisťuje ho
4) dějinný vývoj nutně směřuje ke vzniku nového, spravedlivějšího typu společnosti, ve kterém vykořisťovatelská třída buržoazie nebude existovat, a proletariát dostane celý výsledek své práce
5) jedním ze společenských jevů je náboženství. Jde o umělý konstrukt sloužící k ovládání pracující třídy třídou vládnoucí.
6) výše uvedené vzniklo poznatky jsou důsledkem “vědeckého poznání světa”, a jsou tedy Pravda Pravdoucí
7) Leninův dodatek: jelikož Buržoazie se moci nikdy sama nevzdá, je nutno nastolit spravedlnost silou, a to revolucí, kdy se proletariát pod vedením Komunistické Strany chopí moci
8 ) reakční síly buržoazie se budou chtít po vítězství pracujících dostat zpět k moci, čemuž je potřeba zabránit

Komplexní rozbor celé problematiky by byl bezpochyby tématem na celou knihu. Pro nás je ale důležité, že Marxovy teze týkající se náboženství plynuly z jeho osobního názoru (ateismu) a ze snahy popsat jevy ve společnosti, které považoval pro své centrální téma za důležité. Kdyby se Marx k náboženství nevyjadřoval, a bod (5) by se vypustil, integrita celku by nebyla nijak narušena. Na bodu (5) žádná další teze celé ideologie nezávisí. Žádná z uvedených ani z neuvedených myšlenek komunistické ideologie nezní “a protože neexistuje žádný Bůh, tak … je potřeba provést akci X (třeba odstranit kulaky).”

Dále, vzhledem k tomu, že komunisté chápali své činy jako spravedlivé a nutné (podobně jako fašisté), není nejmenší důvod myslet si, že by celou ideologii nemohli SNADNO přizpůsobit tomu, že Bůh existuje (a s jejich spravedlivými cíli samozřejmě souhlasí, podporuje jejich vůdce, nenávidí buržoazii, kulaky, atd., přesně tak jako v historii nenáviděl hugenoty, kacíře, čarodějnice, nevěřící, Židy, atd.)

Pokud lze vůbec identifikovat nějaké myšlenky, které jsou z velké části odpovědné za komunistické masakry, pak jsou to podle mého názoru právě Leninova “vylepšení” o nutnosti prosadit Marxovu utopii silou. A ani zde nejde o myšlenku žádným způsobem závislou na ateismu, a to (nejen, ale i) proto, že silou se v křesťanské historii řešily věci velmi často.

***

Závěrem několik postřehů:

Zatímco křesťanští panovníci své útočné války a masakry jim nepohodlných zdůvodňovali Bohem pravidelně, nevím o jediném případu, že by kdokoliv v celých dějinách zdůvodňoval jakoukoliv válku, masakr, či jiné zabíjení svým ateismem a vírou nepřátel.

Aniž bych chtěl jakkoliv obhajovat komunisty, tak i oni, pokud vraždili věřící (třeba kněze), tak činili proto, že v nich spatřovali nebezpečí pro svůj režim, a tak to i zdůvodňovali. Pokud vím, tak samotná víra v Boha nebyla za komunismu důvodem ani pro vězení, natož třeba pro popravu. Opět si to dejme do kontrastu s křesťanskou historií, kdy naopak “nesprávná” víra v Boha byla v jistých obdobích naprosto legitimním důvodem pro popravu, i pro hromadné zmasakrování, jen na základě “nesprávné víry” (připomeňme zase třeba Bartolomějskou noc, nebo pogromy na Židy).

Desítky milionů mrtvých za komunismu a fašismu byly, obávám se, z velké části důsledkem technologického pokroku. Ony prostě automatické zbraně, samopaly, kulomety, tanky, letecké pumy, “rozbíječi bloků” (letecká puma, která najednou zničí celý blok budov ve městě), plynové komory – to vše udělá své.

Připomeňme, že třeba jen v průběhu už zmiňovaného Bartolomějského masakru povraždili katolíci pouhými puškami na jedno nabití, bajonety, sekerami a meči pět až třicet tisíc hugenotů (tedy “jinak” věřících). Jak by to asi vypadalo, kdyby měli k dispozici moderní vraždící technologie?

Lze tedy některou variantu “ad Hitlerum” přeformulovat tak, aby ve světle výše uvedených faktů obstála? IMHO nikoliv – pokud to někdo dokáže, pak se s námi o svoji myšlenku jistě podělí v diskuzi pod článkem.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

815 Responses to Argument ad Hitlerum a spol.

 1. Petr Tomek says:

  Mám takovou poznámku k tomu sporu pravý/nepravý křesťan. Pokud bychom vycházeli z podobného lavírování, mohli bychom se také dostat do sporu kdo je pravý/nepravý komunista. Pak bychom samozřejmě oběti přisoudili nepravým komunistům, zatímco úspěcha (třeba let Jurije Gagarina) pravým komunistům. No a měli bycho zase komunistickou ideologii čistou jako alabastr!
  Podstatou tvrzeno o komunistech ale není to, že byli/nebyli pravými/nepravými ateisty. Je jí to, že k odůvodnění masakrů myšlenku ateismu komunisté nepotřebovali. Jinak ale bylo nepřátelství mezi klérem a komunisty jasné už dříve viz knížky Avro Mahattana:
  http://jirisoler.wz.cz/worldvatikan11.html
  (tohle je sice nic moc překlad, ale alespoň něco)

 2. TvojOponent says:

  V čom sa teda líši nacizmus a komunizmus, vo svojich cieľoch?

 3. TvojOponent says:

  Citujem z článku:
  “Hitler, Stalin, MaoCeTung, atd. byli ateisté. Tito lidé měli na svědomí desítky milionů lidí. Tedy ateismus má na svědomí desítky milionů lidí.”

  Bojovní ateisti, ktorí v hárkoch sčítania ľudu bez zaváhania uviedli ako svoje vierovyznanie nie vzťah k RKC podľa krstu, ale skutočné presvedčenie, svetonázor, tento princíp odmietajú použiť vo vzťahu k najväčším tyranom dejín ľudstva. Hoci vo vzťahu ku krsteným vedcom a vzdelancom tento neodvolateľný vzťah k Cirkvi a kresťanstvu zľahčujú.

  Všetci traja diktátori sú teda teisti, kresťania, až na Maa, ktorý bol budhista.
  To, že boli vodcami ateistických ideológií, je pre ateistov bezvýznamné.
  Ak sa vám,milí ateisti,ktosi rozhodne znásilniť priateľku alebo batoľa, spýtajte sa, akého presvedčenia je násilník. Ak povie, že je ateista, dovoľte mu, nech si užije.
  To je karikatúra vašej logiky.

  ************************************************************

  Ateizmus a ani teizmus nemá nič na svedomí.Jedine ak túto vetu myslíme ako metaforu, personifikáciu. Za všetkým zlom páchaným v mene ideí je človek. A podľa ideológie, v mene ktorej pácha zlo, sa dá uvažovať o negatívnom vplyve tej ktorej filozofie.

 4. TvojOponent says:

  Citujem z článku:
  Předně, Hitler nebyl ateista. Byl pokřtěný, byl členem Katolické církve, a ke křesťanství se otevřeně a veřejně hlásil.
  Autor ďalej pokračuje hitlerovými výrokmi, ktorými ilustruje spojitosť Hitlera, nacizmu a kresťanstva. Čím sa snaží ospravedlniť nacizmus ,presnejšie obviniť za zločiny ateizmu veriacich a Cirkev.

  Ponúkam iné výroky Hitlera:
  Ale keď si predstavím to nudné kresťanské nebo! Na zemi má človek svojho Richarda Wagnera, ale hore iba počuje aleluja a nevidí nič iné, než palmové ratolesti, batoľatá a starcov. Kresťanstvo je ten najšialenejší výplod ľudského mozgu, výsmech všetkého božského.
  Berlín, 13.12.1941

  Boh stvoril človeka. Ľuďmi sme sa stali smrteľným hriechom. Predpoklad k nemu dal Boh. Päť tisíc rokov sa prizerá tomu, ako si ľudia vypichávajú oči a potom mu napadne poslať na Zem svojho jediného syna. To mu ale trvalo sakra dlho! Celá tá vec je značne postavená na hlavu!
  Ostatní tomu neveria. Musí sa im to vnucovať násilím. Keby mal Pánbožko na takomto poznaní záujem, na čo potom španielske čižmy a horiace hranice?
  Vodcov hlavný stan, 27.2.1942

  Národný socializmus a cirkev vedľa seba nemôžu dlhodobo existovať.
  Vodcov hlavný stan, 11. – 12.7.1941
  *******************************************************************

  Teraz úprimne, ateisti, posúďte, ako blízke sú tieto výroky vášmu presvedčeniu, presvedčeniu ateistu? Keby ste nevedeli, že ich autorom je Hitler, tlieskali by ste im s nadšením ako Nemci vystúpeniu Karla Gotta.

 5. Colombo says:

  TvojOponent: a že taky žereš chleba, jak Stalin a Hitler!

 6. TvojOponent says:

  Citujem z článku:
  “Hitler byl dokonce kreacionista. Uveďme jeho citát
  Liška zůstane vždy liškou, husa vždy husou, a tygr si vždy ponechá znaky tygra.
  – Hitler, Mein Kampf”

  Pošpiniť Cirkev a veriacich je priehľadným cieľom bojovných ateistov a využijú k tomu akýkoľvek argumentačnú príležitosť.
  Je potrebné dodať, že nacizmus by zrejme bez darwinizmu nevznikol. To neznamená, že za nacizmus je zodpovedný DARWIN, on nepotreboval Hitlera. Hitler ale pre presadenie rasových zákonov “Darwina” a jeho teoriu i teoriu darwinovho nevlastného bratranca – eugeniku – nevyhnutne potreboval.
  Citujem:
  Následkem Hitlerovy filosofie nacisté provedli zátah na nemocné, zmrzacené, od narození nevidomé a trpící dedicnými chorobami a odeslali je do zvláštních “sterilizacních stredisek.” Pod zákonem vydaným v roce 1933, 350 000 duševne chorých lidí, 30 000 cikánu a stovky barevných detí bylo sterilizováno kastrací, rentgenovým zárením, injekcemi nebo elektrickými šoky do prirození. Jak to vyjádril jeden nacistický dustojník, “Národní socialismus je jednoduše aplikovaná biologie.”

  Více zde: http://kamjdes.webnode.cz/news/darwinisticke-koreny-nacismu/
  Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

  ****************************************************************

  Daniel Gasmanuv Vedecký puvod národního socialismu to dokazuje: “Hitler zduraznil a vyvolil myšlenku biologické evoluce za nejprednejší zbran proti tradicnímu náboženství…”

  Více zde: http://kamjdes.webnode.cz/news/darwinisticke-koreny-nacismu/
  Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

 7. TvojOponent says:

  Colombo…u nás sa nežerie. Pozdravujem u Vás pri válove… hehe

 8. Colombo says:

  To je dost velká ptákovina. Arijská rasa a podobné žvásty má původ v německém mysticismu industriální doby. Nutno podotknout, že to byly křesťanské lóže, které debatovali a snažili se najít původ mystického národa, který měl být technologicky i vědomostně daleko před námi (ehm atlantida atp).

  Nutno podotknout, že německý mysticismus industriální doby byl křesťanský a dnešní ani minulí křesťané nikdy nebyly takoví, jak se vymezují proti hitlerovi (“von byl mystik, ne křesťan” atp.) Vzdělaný člověk pak zná i nějaké ty příběhy a osobnosti, třeba nějakého toho alchymistu (já třeba znám jednoho současného, který je zároveň křesťan, a sám říká, že to není neobvyklé, naopak bylo to pravidlem).

 9. TvojOponent says:

  Michal… Tvrdíte, že komunizmus bol ateistickou ideológiou. Ná základe čoho toto tvrdíte? Inými slovami napíšte , prečo považujete komunizmus za ateistickú ideológiu.

 10. Colombo says:

  Sice nejsem michal, ale: komunismus v obecném slova smyslu není. V uzším slova smyslu, tedy v návaznosti na industriální dobu a na dělnická hnutí, pak je, neboť v sobě zahrnoval myšlenku vědeckého pokroku a na něj navázaného ateismu.

 11. Colombo says:

  Nutno podotknout, že se komunismus značně pokřivil v Rusku, a takto pokřivený potom vyvážel do celého světa. Vědecký přestal být dost brzo, zakazování nekomunistických kapitalistických výzkumů (genetika, například) a potom celé pěkroucení vědy (lysenkismus), s ateismem to taky není moc na štíru, neboť začal oslavovat své padlé, vytvářet modly atp. (sochy Lenina postavené skoro všude, kde se to dalo, velké dělnické svátky aj. s notně oslavným podtextem), což hraničí s náboženstvím (viz Čína nebo Severní Korea, tam to dotáhli ještě dál).

 12. TvojOponent says:

  Takže ak v prístupe k existencii nadprirodzena sú len dve alternatívy, náboženská a nenáboženská, teda ateistická, je kounizmus ateistický alebo náboženský a podľa akých kritérií môžeme určovať, či komunizmus je taký či onaký.

 13. TvojOponent says:

  Colombo. Mám tomu rozumieť tak, že kresťanstvo a vedecký pokrok si odporujú?

 14. Colombo says:

  TO: nic není černobílé. Ani tady nemůžeš brát diskrétní rozdělení. To bude nutně nepřesné zejmena u hraničních oblastí.

  Vem si severní koreu, vzhledem k tomu, co tam o svých vůdcích píšou, tak tam ten původně ruský komunismus dostal už čistě náboženskou podobu. Jejich vůdcové vykonávají zázraky skoro jak ježíš.

  Tak samo dostávají oslavovaní mrtví postupně mythologickou podobu a stávají se mýtickými hrdiny. Současný Budhismus, ačkoliv měl původně vznikl a snad dříve měl i podobu filozofie, dnes má podobu nijak neodlišitelnou od jiných náboženství.

  Mimo jiné, tebou požadovaná kritéria nikdo arbitrárně neurčil, zejména u těch metních případů. I proto se to výklad od výkladu může lišit.

 15. Colombo says:

  TvojOponent: Mám tomu rozumieť tak, že kresťanstvo a vedecký pokrok si odporujú?

  Nutně ano. Sice můžeš přijít s tím, což se často dělá, že máme nějaké zkreslené představy o křesťanství a že bojujeme proti slaměným panákům, ale pořád je ještě obrovské množství lidí, kteří se řadí ke křesťanům a věří, že co je v bibli, to je 100% pravda a země je stará 6000 let. Toto si nutně musí odporovat s vědeckým pokrokem, našel-li vědecký pokrok důkazy svěčící o opaku.

 16. TvojOponent says:

  Colombo. Pri definovaní ideológií ale čiernobiele videnie je žiadúce. Na presadenie konkrétnej ideológie do praxe je zaiste potrebné brať do úvahy kontext spoločenských pomerov. Inak. Ak do Vášho bytu príde násilník, o ktorom budete vedieť, že Vám chce znásilniť dcéru, no slušne zazvoní a pozdraví, budete ho považovať za slušného človeka?

  Tu narážame na zničujúci relativizmus dnešnej doby, podľa ktorého pravda neexistuje a osvojenie tejto tézy človeka núti k letargii.

  Tvrdíte, že kresťanstvo a veda si odporujú, no predkladáte dôkaz pochybenia jednotlivcov, nie zamýšľaný cieľ kresťanstva v odmietaní vedy.

  Prístup bojovných ateistov “poznáte ich po ovocí” sa ukazuje ako krajne zavádzajúci, nesprávny a jednoducho zlý.

 17. Colombo says:

  1. A proč by mělo být černobílé vidění světa žádoucí při definování ideologií? Pro samotnou ideologii je to žádoucí, aby poskytovala možnost zjednodušujícího černobílého vidění světa, ale pro popis ideologií?

  2. Nemyslím si, že pravda existuje. Problém je s její definicí a tím, že často naráží právě černobílé vidění světa na šedou hmotu reality. Nejde tu o relativizaci. Ale o objevení kontextu, který celou věc nesmírně komplikuje.

  3. Tady by si všechno zlo na světě mohl hodit na hřbet chybujícím jedincům. I chybující skupinu, za to taky může chybující jedinec. Tady relativizuješ ty. Nehledě na to, že těch lidí je sakra hodně a věří tomu právě proto, že jim to nakukala jedna z variant křesťanství. Nepředkládám důkaz pochybení jednoho, dvou či malé skupiny věřících, což by se dalo hodit na chybující jednotlivce. Těchto lidí je několik stovek miliónů či dokonce pár miliard.

  4. Proč? Jak jinak chceš cokoliv hodnotit, než podle výsledků? Jinak to ani nejde. Jestli jsi schopen přijít s lepším způsobem, prosím.

 18. TvojOponent says:

  1.Pretože to hodnotenie ideológií ( a nimi sú aj náboženstvá ) je žiadúce pre vytýčenie cieľov, akými chceme byť. Ak chceme niekam ísť, musíme predsa vedieť kam to bude. Inak to je len také bezcieľne potĺkanie sa kade-tade.
  Cieľ dáva zmysel, Pre vedca je to hypotéza, ktorú overuje, pre ateistu predpoklad neexistencie nadprirodzena a pre kresťana morálny ideál Krista, ku ktorému sa snaží priblížiť. Vzdaním sa cieľa, zmyslu, človek klesá na úroveň zvieraťa a nakoniec na túto úroveň klesá aj hodnota ľudského života a akéhokľvek konania.

  2. Tu ste trafili klinec po hlavičke. Definícia pravdy je kľúčová. Bez pochopenia toho, čo je pravda, sa nedostanete filozoficky nikam. Skúsite nejakú vlastnú definíciu? Potom ponúknem tú svoju.

  3. Snažím sa oddeliť vinu jednotlivcov, byť sú ich miliony,od nedostakov ideológie.
  Skúsim príklad. Na jednej strane vodiči a na strane druhej dopravná vyhláška. Nehody spôsobujú vodiči a nie dopravná vyhláška,no dopravná vyhláška vytvára prostredie, v ktorom vodiči fungujú.

  4. Tu sa snažím rozlíšiť hodnotenie dopadov a zámerov.

 19. Colombo says:

  1. Au, ty chceš ještě hodnotit ideologii? S hodnocením těchhle a podobných věcí je ten problém, že nějaký hodnotící systém hodnotíš v rámci svého hodnotícího systému. Což nutně dělá nepořádek.
  Pořád nechápu, proč do toho pleteš nějaké cíle. Jak cíle souvisí s černobílostí.
  Jestli to správně chápu, ty chceš hodnotit ideologii podle jejího cíle. Ale tady se dostáváš právě k tomu nesmyslu zmíněném výše. Tvůj cíl je právě určen tou ideologií a proto hodnocení ostatních ideologií podle toho, jak se blíží k tvému cílu je nonsense, nutně pokřivené vnímání. Tady opět dostává přání přednost před realitou.
  Ano, mohl by si říct, že já na tom nejsem lépe, když prvotním cílem je přežít… ale to je mnohem slabší předpoklad, který opět vychází z nějakého poznání o tom, jak se chová veškerá živá hmota a jak to máme zafixované v genech.
  Pak můžu říct, že například nesouhlasím s adopcí dětí homosexuály, z mého současného kulturního žebříčku hodnot (který nutně má základy v křesťanství vzhledem k silnému vlivu křesťanství na kulturu evropy), ale z abstrahovaného pohledu na lidstvo je to jedno a dovedu si stejně tak představit kastovní systém podobný, jako mají mravenci.

  2. Možná někdy příště, na složitější přemýšlení teď nemám čas, musím se jít umýt a k holiči:P

  3. Právě. To je problém. Lidi jsou nutně nedokonalí a bůhví co. Vždycky budou chybovat atp.
  To, že někde lidé méně chybují není dáno tím, že by byli kvalitativně lepší, ale tím, že ona ideologie si to lépe ošéfuje.
  Naše determinace prostředím je značně silná.

  4. To je hodně složité a tady vám nezávidím. Opět bych nerad používal černobílý pohled, tyto dvě věci odděloval atp. A ne nadarmo se říká, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.
  Ale nezapomeňte, že z dobrého úmyslu se nenajíme. Viz Havel a zrušení zbrojního průmyslu u nás, protože přece nebudeme podporovat krvavý průmysl (sranda je to pak v souvislosti s humanitárním bombardováním…)

 20. Colombo says:

  TO: pravda — vystihující realitu?
  To by mohlo odpovídat, ne?