Argument ad Hitlerum a spol.

Pravděpodobnost, že se v internetové diskuzi na libovolné téma objeví srovnání s Hitlerem, nacisty apod., se s růstem délky diskuze blíží jedné.

— Godwinův zákon o internetových diskuzích


V diskuzích o víře se kromě argumentu s Hitlerem objevuje analogický argument se Stalinem, MaoCeTungem, a dalšími diktátory 20. století. Myšlenku mají všechna tato tvrzení společnou. Připomeňme některé varianty této “argumentace”:

* Hitler, Stalin, MaoCeTung, atd. byli ateisté. Tito lidé měli na svědomí desítky milionů lidí. Tedy ateismus má na svědomí desítky milionů lidí.
* Miliony lidí byly povražděny kvůli ateismu.
* Hitlerův i Stalinův režim byly důsledkem ateismu.
* Hitlerův a Stalinův režim byly příklady ateistického extremismu. (autorem tohoto tvrzení je DineshDSouza)

Křesťané těmto tvrzením přikládají velkou váhu, a objevují se velmi často nejen v internetových diskuzích, ale používají je i seriózní autoři v knihách a veřejných projevech. Za relevantní argument podobná tvrzení považoval Jan Jandourek ve své knize Vzestup a pád moderního ateismu, a takto se do ateistů opřel i současný papež Benedikt XVI. Je tedy velmi důležité se nad myšlenkami v těchto tvrzeních skrytými seriózně zamyslet.

***

Nejdříve považuji za nutné zdůraznit, že to k čemu jakákoliv myšlenka či lidské poznání (třeba že Bůh neexistuje) vede, nevypovídá nic o pravdivosti či nepravdivosti té myšlenky.

Například, porozumnění jaderným reakcím vedlo ke konstrukci atomové bomby a poté i k Hirošimě, tedy ke smrti stovek tisíců lidí. Z toho ale samozřejmě nelze vyvodit, že jaderné reakce proto nemohou fungovat!

Vynález střelného prachu posloužil z velké části k zabíjení lidí – což ale neznamená, že chemické reakce vedoucí k explozi střelného prachu nefungují.

Analogicky – I KDYBY se ukázalo, že ateismus vedl k čemukoliv špatnému, pak by to mohlo vypovídat maximálně tak o tom, že pro lidskou společnost je dobré věřit v Boha, NIKOLIV ale o tom, že Bůh existuje.

My ale naštěstí v dalším ukážeme, že na ateismu neulpívá ani morální skvrna – že zodpovědnost za žádné masakry mu na rozdíl od křesťanské víry připsat s čistým svědomím nelze.

***

Nyní se podívejme na to, jak je to s zodpovědností ateismu za nacistické masakry.

Předně, Hitler nebyl ateista. Byl pokřtěný, byl členem Katolické církve, a ke křesťanství se otevřeně a veřejně hlásil. Zde je několik jeho výroků:

Mé cítění mě jako křesťana směřuje k mému Pánu a Spasiteli jako bojovníka.
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922


Jako křesťan nemám žádnou povinost nechat se podvádět, ale naopak mám povinnost být bojovníkem za Pravdu a Spravedlnost…
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922

Hitler byl dokonce kreacionista. Uveďme jeho citát

Liška zůstane vždy liškou, husa vždy husou, a tygr si vždy ponechá znaky tygra.
— Hitler, Mein Kampf

Ještě zmiňme Hitlerův názor na sekulární školy:

Sekulární školy nikdy nemůžeme tolerovat, protože takové školy nedávají [svým žákům] žádné náboženské instrukce, a obecné morální instrukce bez náboženského základu visí ve vzduchu. Současně, veškeré formování charakteru a náboženství musí být odvozeno z víry.
— Adolf Hitler, ve své řeči 26. dubna 1933

Na webu je velké množství stránek, zabývajících se důkazy o Hitlerově víře, za všechny viz. např. zde: http://nobeliefs.com/hitler.htm

Na rozdíl od mnohých heretiků nebyl Hitler z církve nikdy exkomunikován, a to ani posmrtně (až dodnes). Můžeme jistě vést diskuzi o tom, zda Hitler křesťanem byl, a prostě jen páchal “extrémně” velké hříchy, nebo zda “ve skutečnosti” křesťanem vůbec nebyl (a věřil spíš v nějaké pohanské božstvo) – ovšem ať tak či onak, rozhodně nebyl ateistou.

Otázka, čemu Hitler opravdu věřil, není až tak podstatná. Mnohem podstatnější je, že se jako křesťan veřejně prezentoval, a s ním i všichni jemu blízcí (snad s výjimkou Martina Bormanna). Hitler své křesťanství prezentoval a na Boha se odvolával před Německou veřejností, a Německá veřejnost ho dle tohoto jeho veřejného obrazu masově podporovala, a neviděla v jeho jednání žádný zásadní rozpor se svou křesťanskou morálkou.

Připomeňme, že podle sčítání lidu v roce 1939 se hlásilo 54% obyvatel Německa k protestanství a 40% ke katolictví, tedy 94% obyvatel Německa byli křesťané. Tito lidé Hitlera dostali k moci, a velká část z nich ho podporovala až do konce války.

***

Jak ale mohli Němečtí křesťané podporovat, nebo jen mlčky tolerovat Hitlerovo postupné napadání celé Evropy, a genocidu Židů? Inu, poměrně jednoduše: Hitler byl bezesporu charismatický politik a brnkal na ty správné struny v té správné době. Podařilo se mu přesvědčit obyvatelstvo, že je Bohem vyvolený, a že dělá přesně to, co Bůh chce. Ostatně, nebylo pro ně zas tak obtížné tomu uvěřit. To, že Němci jsou vyvolený národ se Němcům jistě dobře poslouchalo, tím spíš když to mělo být “vědecky potvrzeno” (árijská rasa). Židé byli křesťany pronásledováni stovky let (Židé si přece vynutili Ježíšovu smrt!), a Hitler Němce přesvědčil, že Židé stojí i za bolševickým převratem z roku 1917, že zvěrstva která se v Sovětském dějí jsou dílem právě Židů, a připsal jim i ponížení Německa Versailskou smlouvou.

Genocida Židů a agresivní politika Německa tedy nespadly z nebe, ale byly výsledkem jedovatého koktejlu společenských nálad, které tehdy v Německu panovaly a vzájemně se posilovaly. Tyto nálady byly pro obyvatele zcela uspokojivě obhajovány a obhájeny v rámci křesťanství, a celkem není důvod myslet si, že tomu všemu nevěřil i sám Hitler a vedení NSDAP.

Shodou okolností vyšel včera na lidovkách článek, recenzující knihu, která se problematikou Hitlerovy nenávisti k Židům blíže zabývá.

Pro nás je podstatné, že v rámci křesťanství jsou obhajitelné i nacistické hrůzy, a že i když dnes “všichni víme”, že ta obhajoba byla nesprávná, musíme chtě nechtě přiznat, že křesťanské obyvatelstvo v té době tuto chybnost masově nebylo schopno rozpoznat (výjimky potvrzují pravidlo). Toto považuji za naprosto klíčový fakt.

Bylo-li tedy Německo z 94% křesťanskou zemí, Hitler byl formálně křesťanem, jako křesťan se prezentoval na veřejnosti, a jako křesťana ho také ostatní vnímali, stejně jako celé tehdejší Německé vedení, lze si nad pokusy o připsání nacistických zločinů ateismu jen útrpně povzdechnout.

***

Na rozdíl od fašismu a nacismu, ateismus bezpochyby součástí komunistické ideologie BYL. Komunistická ideologie má na svědomí desítky milionů mrtvých. Lze z toho ale vyvodit, že tyto mrtvé má za následek ateismus?

Připomeňme v kostce, jaké byly základní ingredience smrtícího koktejlu komunistické ideologie:

1) lidská společnost prošla čtyřmi základními fázemi: prvobytně pospolná společnost, otrokářská společnost, feudalismus, kapitalismus
2) v každé této fázi existují skupiny lidí, třídy, často s protichůdnými zájmy. V případě kapitalismu jsou těmito třídami buržoazie a proletariát.
3) proletariát svou prací vytváří nadhodnotu, ze které buržoazie žije, a žije tak na úkor proletariátu, vykořisťuje ho
4) dějinný vývoj nutně směřuje ke vzniku nového, spravedlivějšího typu společnosti, ve kterém vykořisťovatelská třída buržoazie nebude existovat, a proletariát dostane celý výsledek své práce
5) jedním ze společenských jevů je náboženství. Jde o umělý konstrukt sloužící k ovládání pracující třídy třídou vládnoucí.
6) výše uvedené vzniklo poznatky jsou důsledkem “vědeckého poznání světa”, a jsou tedy Pravda Pravdoucí
7) Leninův dodatek: jelikož Buržoazie se moci nikdy sama nevzdá, je nutno nastolit spravedlnost silou, a to revolucí, kdy se proletariát pod vedením Komunistické Strany chopí moci
8 ) reakční síly buržoazie se budou chtít po vítězství pracujících dostat zpět k moci, čemuž je potřeba zabránit

Komplexní rozbor celé problematiky by byl bezpochyby tématem na celou knihu. Pro nás je ale důležité, že Marxovy teze týkající se náboženství plynuly z jeho osobního názoru (ateismu) a ze snahy popsat jevy ve společnosti, které považoval pro své centrální téma za důležité. Kdyby se Marx k náboženství nevyjadřoval, a bod (5) by se vypustil, integrita celku by nebyla nijak narušena. Na bodu (5) žádná další teze celé ideologie nezávisí. Žádná z uvedených ani z neuvedených myšlenek komunistické ideologie nezní “a protože neexistuje žádný Bůh, tak … je potřeba provést akci X (třeba odstranit kulaky).”

Dále, vzhledem k tomu, že komunisté chápali své činy jako spravedlivé a nutné (podobně jako fašisté), není nejmenší důvod myslet si, že by celou ideologii nemohli SNADNO přizpůsobit tomu, že Bůh existuje (a s jejich spravedlivými cíli samozřejmě souhlasí, podporuje jejich vůdce, nenávidí buržoazii, kulaky, atd., přesně tak jako v historii nenáviděl hugenoty, kacíře, čarodějnice, nevěřící, Židy, atd.)

Pokud lze vůbec identifikovat nějaké myšlenky, které jsou z velké části odpovědné za komunistické masakry, pak jsou to podle mého názoru právě Leninova “vylepšení” o nutnosti prosadit Marxovu utopii silou. A ani zde nejde o myšlenku žádným způsobem závislou na ateismu, a to (nejen, ale i) proto, že silou se v křesťanské historii řešily věci velmi často.

***

Závěrem několik postřehů:

Zatímco křesťanští panovníci své útočné války a masakry jim nepohodlných zdůvodňovali Bohem pravidelně, nevím o jediném případu, že by kdokoliv v celých dějinách zdůvodňoval jakoukoliv válku, masakr, či jiné zabíjení svým ateismem a vírou nepřátel.

Aniž bych chtěl jakkoliv obhajovat komunisty, tak i oni, pokud vraždili věřící (třeba kněze), tak činili proto, že v nich spatřovali nebezpečí pro svůj režim, a tak to i zdůvodňovali. Pokud vím, tak samotná víra v Boha nebyla za komunismu důvodem ani pro vězení, natož třeba pro popravu. Opět si to dejme do kontrastu s křesťanskou historií, kdy naopak “nesprávná” víra v Boha byla v jistých obdobích naprosto legitimním důvodem pro popravu, i pro hromadné zmasakrování, jen na základě “nesprávné víry” (připomeňme zase třeba Bartolomějskou noc, nebo pogromy na Židy).

Desítky milionů mrtvých za komunismu a fašismu byly, obávám se, z velké části důsledkem technologického pokroku. Ony prostě automatické zbraně, samopaly, kulomety, tanky, letecké pumy, “rozbíječi bloků” (letecká puma, která najednou zničí celý blok budov ve městě), plynové komory – to vše udělá své.

Připomeňme, že třeba jen v průběhu už zmiňovaného Bartolomějského masakru povraždili katolíci pouhými puškami na jedno nabití, bajonety, sekerami a meči pět až třicet tisíc hugenotů (tedy “jinak” věřících). Jak by to asi vypadalo, kdyby měli k dispozici moderní vraždící technologie?

Lze tedy některou variantu “ad Hitlerum” přeformulovat tak, aby ve světle výše uvedených faktů obstála? IMHO nikoliv – pokud to někdo dokáže, pak se s námi o svoji myšlenku jistě podělí v diskuzi pod článkem.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

815 Responses to Argument ad Hitlerum a spol.

 1. jack says:

  TO Karel:
  Víte co mě neustále u vás irituje Karle? Že chcete neustále řešit otázky reálného světa pomocí ca. 2.tis. let staré pohádkové knihy.To opravdu nikam nevede.
  Přestaňte už neustále citovat a snažte se vypotit nějakou vlastní myšlenku.

 2. Karel says:

  jack says: Víte co mě neustále u vás irituje Karle? Že chcete neustále řešit otázky reálného světa pomocí ca. 2.tis. let staré pohádkové knihy.To opravdu nikam nevede.
  Přestaňte už neustále citovat a snažte se vypotit nějakou vlastní myšlenku.

  Ta “pohádková” kniha je o lidech, kteří věřili v Boha, důvěřovali mu a tato víra nesla ovoce a o tom ta kniha je. I dnes může víra, ne v knihu, ale v Ježíše Krista, nést ovoce.

 3. Karel says:

  jack: Přestaňte už neustále citovat a snažte se vypotit nějakou vlastní myšlenku.

  Zda se mi, že to máš krapet domotané. 🙂

 4. Arkande says:

  to Karel:Jack alespoň ,narozdíl od Vás, nepřipravuje ovocný salát z kuchařky staré
  2 000 let.

 5. Jirka says:

  to Arkande: No asi je ten ovocný salát tak dobrý, že na něj Karel, Protestant ani já nedáme dopustit. Asi se ten recept za 2 000 let osvědčil 🙂

 6. Colombo says:

  No, spíše se osvědčila ta organizace kolem a lidi, co říkají “Žer! A bude ti to chutnat!”

 7. Karel: Ano, může být. A toužíš vždy, když se díváš na ženu?

  Slávek: Ne.

 8. Michal says:

  Karel, Slávek: a co tím jako Karel chtěl říct? 🙂

 9. lucy says:

  to Michal:
  To co sa nepaci je zlahcovanie celej veci. “Pokud vím, tak samotná víra v Boha nebyla za komunismu důvodem ani pro vězení, natož třeba pro popravu. ” Ale bola. To dalo citit v hlavne specialne v patdesiatych rokov. Komunisti si zobrali marxizmus skutocne k srdcu, ked sa snazili vynicit vytrvalu burinu nabozenskeho opia. Nie priamym zasahom a popravami to by uz nemali komu kazat marxisticky pokrok. Verejne vyznanie krestanskeho presvedcenia zabezpecilo pocas celeho fungovanie socialistickeho statu- znemoznenie pristupu k vzdelaniu, podradne zamestnania, vojencinu u PTP, nulovu sancu pracovat vo skolstve, a verejnom sektore. Okrem ineho dostali cirvi pod kontrolu duchovnymi pace in terris.
  Velka Francuzska revolucia – analogicka situacia.
  Spominane tezy su uplne jasne citatelne – rusky sedliak mal pochopit, ze uviazol ideologickej pasci burzoazie a z tejto pasce musi uniknut ak ma byt slobodnym clovekom. Pre nabozenstvo u komunistov teda nebolo miesto. A ako ukazuje historia tak v tom absurdistane nebolo popri kulte strany uz miesto na nic ine.
  Mimochodom nevyvratili ste moj argument, ze jatky boli dielom fanatizmu vysoko koordinovaneho statu voci vlastnym obcanom, nie dane technologickym pokrokom vo vyrobe zbrani.

 10. Lucy: To co sa nepaci je zlahcovanie celej veci. “Pokud vím, tak samotná víra v Boha nebyla za komunismu důvodem ani pro vězení, natož třeba pro popravu. ” Ale bola.

  Slávek: Uveďte prosím teda nějaký konkrétní příklad.(netvrdím že neexistují, yajímá mě to) Můžete mi prosím vysvětlit jak mohli komunisti někoho uvěznit nebo zabít jinak než “přímým zásahem a popravami”?

  Lucy: K tomu aby Nemci z celej rise a prilahlych satelitov priviezli 6 milionov odsudencov na smrt do koncentrakov stacili vynalezy predoslych storoci (pistole,vlak) a ludia sfanatizovanych kultom, z nich vela nastupilo do vojenskej sluzby. Gulagy a koncentraky boli take high tech miesta, kde sa hynulo na hlad,zimu a vycerpanie. Ked dostavali plynove komory iba usetrili na olove.

  Slávek: Technika a logistika se holt zlepšila. To “iba ušetřili” je v tom kontextu dost důležité. Ještě v první polovině 19.století nebyli pistole a vlaky na takové úrovni, aby něco takového umožnili. Všiměme si, že první použití “koncentračních táborů” přišlo až s těmito vynálezy v USA (Indiáni) a v Jižní africe (černoši a Bůrové). Za sto let potom technika zaznamenala kvalitativní posun a máme tu Hitklera a Stalina.

  Však si přečtěte Bibli – starý zákon. Kdyby židé v té době měli patřičnou technologii, je tam poměrně jasně napsáno, co bz s ní asi udělali.

 11. Karel says:

  Michal says: Karel, Slávek: a co tím jako Karel chtěl říct?

  Nic, to byl jen dotazník. 🙂

 12. lucy says:

  to Slavek Cerny:
  1. Aj keby zidia mali techniku a chceli nejaku tu genocidu je tu jeden vazny problem – nemali dost ludi. To taky Asyrcania a Babylonci….
  2. Kambodzski cerveni kmeri jasne dokazuju ze ak chcete nieco podobne mozete robit stacia aj pesie pochody a motyky. Samozrejme najskor mier a laska, rovnost a bratstvo az potom direktiva, sledovacky, basy a popravy.

 13. Colombo says:

  lucy: ale rudí kmérové nemají takovou efektivitu jako němci;) pokud se podíváš do historie, tak podobných genocid jsou tam hromady. Například známá rekatolizace španělska…

 14. lucy says:

  Cerveni khmeri boli efektivni dost, horny odhad ich riadenia je 3 miliony ak sa pocitaju aj obete idiotskej khmerskej politiky ktora nechavala obyvatelstvo zomriet od hladu, zimy a vycerpania. Odhad priamo popravených 1,7 milion. Počet obyvatelov pred ich krutovladou 7 milionov.
  http://petrov.blog.sme.sk/c/50946/Inkvizicia-myty-a-realita.html. Skepticizmus je nutny.
  Ostatne si myslim, ze ten zakladny rozdiel medzi inkviziciou a komunizmom v pocte obete cini ona vseobecna absurdna direktiva co ma kazdy clovek robit, mysliet a citit na zaklade nerealizovatelne utopie. Invizitori prenasledovali inovercov a heretikov, komunisti svojim sposobom vsetkych. Preto by malo ludstvo vsetko marxisticke raz a navzdy zadupat do prachu.

 15. Colombo says:

  lucy: máte zajímavý pokřivený pohled. Zřejmě vám jaksi unikají pojmy nevolnictví, trojí lid a negramotnost. Doporučoval bych vám přestat studovat ty bláboly v bibli a zkusit si najít tak jednu či dvě skutečné historické knihy. Taky by si to chtělo nastudovat něco o komunismu a třeba i nějakou tu moderní historii církve, u vás na Slovensku je taková pěkná (nápověda – Klerofašismus).

  A ne. Komunisté nepronásledovali lidi prostě proto, že byly věřící. Komunisté pronásledovali lidi, kteří nebyli komunisty (nebo byli komunističtí “heretici”).

  Taky bych vám doporučil si nastudovat něco o byrokracii. Třeba to skončí s tou vaší představou, že nezaznamenaná smrt vlastně není smrtí a pokud to nezaznamenám (ve třech kopiích a s razítkem), tak vlastně nikdo nezemřel. Taky něco o tom, jak se šlechta povyšovala nad obyčejný lid a jak si mohla často dělat, co se ji zlíbilo. Taky hustotu středověkké populace a nějaká ta historie ruska (od Kyjevské rusi, přes Mongoly do Rasputina). Ono to Rusko je totiž trochu zvláštní.

 16. lucy says:

  Ano to mate pravdu. V biblii sa nic o Cervenych Khmeroch nepise, pretoze je trochu starsieho data.
  No ano Klerofasisti. Ale viete po vojne prisla ina doba a tak arizatori vstupili do strany. Su prasce co sa vzdy dostanu k valovu.
  Skeptici tvrdia,ze by sa fakty o histori nemali len tak cucat z prsta a ked uz nie su zname pocty aspon opriet odhad o nejaku komplexnu teoriu, na ktoru poukazuju ine fakty o zivote spolocnosti. Bohuzial na milionove masakry inkvizicie ziadne dalsie seriozne overene fakty o zivote v stredoveku nepoukazuju. Najvyssie odhady hovoria o stotisicoch v priebehu storoci. Podobne v pripade urodzenych excentrikov. Komunisti sa tiez povysovali nad obycajny lud, robili co sa im zapacilo a ich soc experimenty ozobracili a zabili miliony ludi. Na to netreba ani odhady stacia fakty. To urobi kombinacia pokrokovej idei moderneho statu, socialneho inzinierstva presadzovaneho za kazdu cenu a trvanlivej neschopnosti pripustit vinu a vlastnu ludsku malost. Keby bol Lenin clovekom sebereflexivnym nebol by vodcom velkej krvavej revolucie a otcom absurdistanu.
  Ale ano. Lud ceskoslovensky nema kratku pamat, iba niektori ako napr. vy mizernu reflexiu. O tom moze rozpravat kazdy ucitel. Ti sa museli pristupovat k sviatostiam (krst,prijmanie,birmovka,sobas) na tajnasa v inom meste. Niektori statocni dokonca kazdu nedelu chodili do druheho mesta, kde ich nikto nepoznal len na omsu. Kazdy mal skusku z vedeckeho ateizmu. Prave od komunistickych historikov pochadzaju prave demagogicke skvosti na rozne temy, na ktorymi mozno teraz krutit hlavou. A to strkalo do ucebnic. Knazi sedeli na Pankraci hlavne preto, ze sa stal knazmi (to bola to protistatna cinnost!). Komunisticky heretici ako nekomunisti? Nepriatel bol kazdy kto mal o trochu nezavislejsi nazor a teda nebol dost manipulovatelny.
  Na a co je podstatne takyto absurdistan je pravdepodobnejsi v sucasnej dobe a v nasich zemepisnych nez teokracia. Zit v dobe rozumu, este neznamena zit v dobe rozumnosti

 17. Jesse says:

  To jsou bláboly. Tak předně, Hitler byl okultista a jako takový hodně fandil pohanství. Na křesťany to hrál jen od řečnického pultíku. Aby si je rozházel pravdou, tak hloupý nebyl. Podobné kecaly máme v politice pořád – Obama apod. Kdyby bylo třeba, byl by i jehovistou, židem a ateistou.

 18. Jarda says:

  Pokud lze vůbec identifikovat nějaké myšlenky, které jsou z velké části odpovědné za komunistické masakry, pak jsou to podle mého názoru právě Leninova “vylepšení” o nutnosti prosadit Marxovu utopii silou. A ani zde nejde o myšlenku žádným způsobem závislou na ateismu, a to (nejen, ale i) proto, že silou se v křesťanské historii řešily věci velmi často…………

  Je dobré dodat, že Lenin vycházel ze zkušeností s Pařížskou komunou. A nejen s ní. Když byli komunardi poraženi, byli bezhledně povražděni. Proto Lenin zpracoval svoje téze, že buržoasie musí být definitivně poražena, aby nemohla nad proletáři zvítězit.

  Marxova”utopie” ovšem vychází z učení Ježíše Krista a prvních apoštolů. To, že je postavena na ateismu, se dá odvodit ze zkušeností, že navzdory cca 16 stoletím křesťanské Evropy žádná “bratrská” společnost (navzdory vedení Ježíšem), nebyla vytvořena.
  Je to obdoba starozákonní zkušenosti. Ačkoliv Všemohoucí JHVH dohlížel po tisíce let na svůj vyvolený národ, přece se mu nepodařilo z něj udělat zbožné a ctnostné lidi. Navíc – sám jim nařizoval genocidy okolních národů.

  ……Aniž bych chtěl jakkoliv obhajovat komunisty, tak i oni, pokud vraždili věřící (třeba kněze), tak činili proto, že v nich spatřovali nebezpečí pro svůj režim, a tak to i zdůvodňovali. Pokud vím, tak samotná víra v Boha nebyla za komunismu důvodem ani pro vězení, natož třeba pro popravu…………

  To mohu, ze svých zkušeností, potvrdit.

  ………….Desítky milionů mrtvých za komunismu a fašismu byly, obávám se, z velké části důsledkem technologického pokroku……….

  Měl byste dávat pozor při používání -fašismu- a -nacismu-. Podobně jako -komunismu- a -socialismu-. Jedná se o odlišné politicko-ekonomické systémy.

 19. Jaroslav Janoušek says:

  Je to hezká diskuse, jen bych prosil – a směřuji to konkrétně na přispěvatele (-ku) jménem Lucy – prosím, pište své příspěvky česky (už přeci jen nežijeme v letech 1919-1938 či 1945-1992) a používejte diakritku. Příspěvek psaný slovensky a ještě k tomu bez diakritiky, se opravdu dosti špatně čte. Děkuji.