Argument ad Hitlerum a spol.

Pravděpodobnost, že se v internetové diskuzi na libovolné téma objeví srovnání s Hitlerem, nacisty apod., se s růstem délky diskuze blíží jedné.

— Godwinův zákon o internetových diskuzích


V diskuzích o víře se kromě argumentu s Hitlerem objevuje analogický argument se Stalinem, MaoCeTungem, a dalšími diktátory 20. století. Myšlenku mají všechna tato tvrzení společnou. Připomeňme některé varianty této “argumentace”:

* Hitler, Stalin, MaoCeTung, atd. byli ateisté. Tito lidé měli na svědomí desítky milionů lidí. Tedy ateismus má na svědomí desítky milionů lidí.
* Miliony lidí byly povražděny kvůli ateismu.
* Hitlerův i Stalinův režim byly důsledkem ateismu.
* Hitlerův a Stalinův režim byly příklady ateistického extremismu. (autorem tohoto tvrzení je DineshDSouza)

Křesťané těmto tvrzením přikládají velkou váhu, a objevují se velmi často nejen v internetových diskuzích, ale používají je i seriózní autoři v knihách a veřejných projevech. Za relevantní argument podobná tvrzení považoval Jan Jandourek ve své knize Vzestup a pád moderního ateismu, a takto se do ateistů opřel i současný papež Benedikt XVI. Je tedy velmi důležité se nad myšlenkami v těchto tvrzeních skrytými seriózně zamyslet.

***

Nejdříve považuji za nutné zdůraznit, že to k čemu jakákoliv myšlenka či lidské poznání (třeba že Bůh neexistuje) vede, nevypovídá nic o pravdivosti či nepravdivosti té myšlenky.

Například, porozumnění jaderným reakcím vedlo ke konstrukci atomové bomby a poté i k Hirošimě, tedy ke smrti stovek tisíců lidí. Z toho ale samozřejmě nelze vyvodit, že jaderné reakce proto nemohou fungovat!

Vynález střelného prachu posloužil z velké části k zabíjení lidí – což ale neznamená, že chemické reakce vedoucí k explozi střelného prachu nefungují.

Analogicky – I KDYBY se ukázalo, že ateismus vedl k čemukoliv špatnému, pak by to mohlo vypovídat maximálně tak o tom, že pro lidskou společnost je dobré věřit v Boha, NIKOLIV ale o tom, že Bůh existuje.

My ale naštěstí v dalším ukážeme, že na ateismu neulpívá ani morální skvrna – že zodpovědnost za žádné masakry mu na rozdíl od křesťanské víry připsat s čistým svědomím nelze.

***

Nyní se podívejme na to, jak je to s zodpovědností ateismu za nacistické masakry.

Předně, Hitler nebyl ateista. Byl pokřtěný, byl členem Katolické církve, a ke křesťanství se otevřeně a veřejně hlásil. Zde je několik jeho výroků:

Mé cítění mě jako křesťana směřuje k mému Pánu a Spasiteli jako bojovníka.
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922


Jako křesťan nemám žádnou povinost nechat se podvádět, ale naopak mám povinnost být bojovníkem za Pravdu a Spravedlnost…
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922

Hitler byl dokonce kreacionista. Uveďme jeho citát

Liška zůstane vždy liškou, husa vždy husou, a tygr si vždy ponechá znaky tygra.
— Hitler, Mein Kampf

Ještě zmiňme Hitlerův názor na sekulární školy:

Sekulární školy nikdy nemůžeme tolerovat, protože takové školy nedávají [svým žákům] žádné náboženské instrukce, a obecné morální instrukce bez náboženského základu visí ve vzduchu. Současně, veškeré formování charakteru a náboženství musí být odvozeno z víry.
— Adolf Hitler, ve své řeči 26. dubna 1933

Na webu je velké množství stránek, zabývajících se důkazy o Hitlerově víře, za všechny viz. např. zde: http://nobeliefs.com/hitler.htm

Na rozdíl od mnohých heretiků nebyl Hitler z církve nikdy exkomunikován, a to ani posmrtně (až dodnes). Můžeme jistě vést diskuzi o tom, zda Hitler křesťanem byl, a prostě jen páchal “extrémně” velké hříchy, nebo zda “ve skutečnosti” křesťanem vůbec nebyl (a věřil spíš v nějaké pohanské božstvo) – ovšem ať tak či onak, rozhodně nebyl ateistou.

Otázka, čemu Hitler opravdu věřil, není až tak podstatná. Mnohem podstatnější je, že se jako křesťan veřejně prezentoval, a s ním i všichni jemu blízcí (snad s výjimkou Martina Bormanna). Hitler své křesťanství prezentoval a na Boha se odvolával před Německou veřejností, a Německá veřejnost ho dle tohoto jeho veřejného obrazu masově podporovala, a neviděla v jeho jednání žádný zásadní rozpor se svou křesťanskou morálkou.

Připomeňme, že podle sčítání lidu v roce 1939 se hlásilo 54% obyvatel Německa k protestanství a 40% ke katolictví, tedy 94% obyvatel Německa byli křesťané. Tito lidé Hitlera dostali k moci, a velká část z nich ho podporovala až do konce války.

***

Jak ale mohli Němečtí křesťané podporovat, nebo jen mlčky tolerovat Hitlerovo postupné napadání celé Evropy, a genocidu Židů? Inu, poměrně jednoduše: Hitler byl bezesporu charismatický politik a brnkal na ty správné struny v té správné době. Podařilo se mu přesvědčit obyvatelstvo, že je Bohem vyvolený, a že dělá přesně to, co Bůh chce. Ostatně, nebylo pro ně zas tak obtížné tomu uvěřit. To, že Němci jsou vyvolený národ se Němcům jistě dobře poslouchalo, tím spíš když to mělo být “vědecky potvrzeno” (árijská rasa). Židé byli křesťany pronásledováni stovky let (Židé si přece vynutili Ježíšovu smrt!), a Hitler Němce přesvědčil, že Židé stojí i za bolševickým převratem z roku 1917, že zvěrstva která se v Sovětském dějí jsou dílem právě Židů, a připsal jim i ponížení Německa Versailskou smlouvou.

Genocida Židů a agresivní politika Německa tedy nespadly z nebe, ale byly výsledkem jedovatého koktejlu společenských nálad, které tehdy v Německu panovaly a vzájemně se posilovaly. Tyto nálady byly pro obyvatele zcela uspokojivě obhajovány a obhájeny v rámci křesťanství, a celkem není důvod myslet si, že tomu všemu nevěřil i sám Hitler a vedení NSDAP.

Shodou okolností vyšel včera na lidovkách článek, recenzující knihu, která se problematikou Hitlerovy nenávisti k Židům blíže zabývá.

Pro nás je podstatné, že v rámci křesťanství jsou obhajitelné i nacistické hrůzy, a že i když dnes “všichni víme”, že ta obhajoba byla nesprávná, musíme chtě nechtě přiznat, že křesťanské obyvatelstvo v té době tuto chybnost masově nebylo schopno rozpoznat (výjimky potvrzují pravidlo). Toto považuji za naprosto klíčový fakt.

Bylo-li tedy Německo z 94% křesťanskou zemí, Hitler byl formálně křesťanem, jako křesťan se prezentoval na veřejnosti, a jako křesťana ho také ostatní vnímali, stejně jako celé tehdejší Německé vedení, lze si nad pokusy o připsání nacistických zločinů ateismu jen útrpně povzdechnout.

***

Na rozdíl od fašismu a nacismu, ateismus bezpochyby součástí komunistické ideologie BYL. Komunistická ideologie má na svědomí desítky milionů mrtvých. Lze z toho ale vyvodit, že tyto mrtvé má za následek ateismus?

Připomeňme v kostce, jaké byly základní ingredience smrtícího koktejlu komunistické ideologie:

1) lidská společnost prošla čtyřmi základními fázemi: prvobytně pospolná společnost, otrokářská společnost, feudalismus, kapitalismus
2) v každé této fázi existují skupiny lidí, třídy, často s protichůdnými zájmy. V případě kapitalismu jsou těmito třídami buržoazie a proletariát.
3) proletariát svou prací vytváří nadhodnotu, ze které buržoazie žije, a žije tak na úkor proletariátu, vykořisťuje ho
4) dějinný vývoj nutně směřuje ke vzniku nového, spravedlivějšího typu společnosti, ve kterém vykořisťovatelská třída buržoazie nebude existovat, a proletariát dostane celý výsledek své práce
5) jedním ze společenských jevů je náboženství. Jde o umělý konstrukt sloužící k ovládání pracující třídy třídou vládnoucí.
6) výše uvedené vzniklo poznatky jsou důsledkem “vědeckého poznání světa”, a jsou tedy Pravda Pravdoucí
7) Leninův dodatek: jelikož Buržoazie se moci nikdy sama nevzdá, je nutno nastolit spravedlnost silou, a to revolucí, kdy se proletariát pod vedením Komunistické Strany chopí moci
8 ) reakční síly buržoazie se budou chtít po vítězství pracujících dostat zpět k moci, čemuž je potřeba zabránit

Komplexní rozbor celé problematiky by byl bezpochyby tématem na celou knihu. Pro nás je ale důležité, že Marxovy teze týkající se náboženství plynuly z jeho osobního názoru (ateismu) a ze snahy popsat jevy ve společnosti, které považoval pro své centrální téma za důležité. Kdyby se Marx k náboženství nevyjadřoval, a bod (5) by se vypustil, integrita celku by nebyla nijak narušena. Na bodu (5) žádná další teze celé ideologie nezávisí. Žádná z uvedených ani z neuvedených myšlenek komunistické ideologie nezní “a protože neexistuje žádný Bůh, tak … je potřeba provést akci X (třeba odstranit kulaky).”

Dále, vzhledem k tomu, že komunisté chápali své činy jako spravedlivé a nutné (podobně jako fašisté), není nejmenší důvod myslet si, že by celou ideologii nemohli SNADNO přizpůsobit tomu, že Bůh existuje (a s jejich spravedlivými cíli samozřejmě souhlasí, podporuje jejich vůdce, nenávidí buržoazii, kulaky, atd., přesně tak jako v historii nenáviděl hugenoty, kacíře, čarodějnice, nevěřící, Židy, atd.)

Pokud lze vůbec identifikovat nějaké myšlenky, které jsou z velké části odpovědné za komunistické masakry, pak jsou to podle mého názoru právě Leninova “vylepšení” o nutnosti prosadit Marxovu utopii silou. A ani zde nejde o myšlenku žádným způsobem závislou na ateismu, a to (nejen, ale i) proto, že silou se v křesťanské historii řešily věci velmi často.

***

Závěrem několik postřehů:

Zatímco křesťanští panovníci své útočné války a masakry jim nepohodlných zdůvodňovali Bohem pravidelně, nevím o jediném případu, že by kdokoliv v celých dějinách zdůvodňoval jakoukoliv válku, masakr, či jiné zabíjení svým ateismem a vírou nepřátel.

Aniž bych chtěl jakkoliv obhajovat komunisty, tak i oni, pokud vraždili věřící (třeba kněze), tak činili proto, že v nich spatřovali nebezpečí pro svůj režim, a tak to i zdůvodňovali. Pokud vím, tak samotná víra v Boha nebyla za komunismu důvodem ani pro vězení, natož třeba pro popravu. Opět si to dejme do kontrastu s křesťanskou historií, kdy naopak “nesprávná” víra v Boha byla v jistých obdobích naprosto legitimním důvodem pro popravu, i pro hromadné zmasakrování, jen na základě “nesprávné víry” (připomeňme zase třeba Bartolomějskou noc, nebo pogromy na Židy).

Desítky milionů mrtvých za komunismu a fašismu byly, obávám se, z velké části důsledkem technologického pokroku. Ony prostě automatické zbraně, samopaly, kulomety, tanky, letecké pumy, “rozbíječi bloků” (letecká puma, která najednou zničí celý blok budov ve městě), plynové komory – to vše udělá své.

Připomeňme, že třeba jen v průběhu už zmiňovaného Bartolomějského masakru povraždili katolíci pouhými puškami na jedno nabití, bajonety, sekerami a meči pět až třicet tisíc hugenotů (tedy “jinak” věřících). Jak by to asi vypadalo, kdyby měli k dispozici moderní vraždící technologie?

Lze tedy některou variantu “ad Hitlerum” přeformulovat tak, aby ve světle výše uvedených faktů obstála? IMHO nikoliv – pokud to někdo dokáže, pak se s námi o svoji myšlenku jistě podělí v diskuzi pod článkem.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

815 Responses to Argument ad Hitlerum a spol.

 1. Michal says:

  Slávku ale vem si, že takoví jsou snad všichni křesťané! 🙂 Jako, uvažme: Protestant, Josef, Karel – kdo z nich je “normální” křesťan? Existuje něco takového vůbec?!

  Resp., věří vůbec někdo tomu, co oficiálně tvrdí Katolická církev? Kde jsou ti lidé, jejichž víra je v souladu třeba s oficiálním katolickým učením?

 2. Karel says:

  Indian: katolíka katolíkem dělá křest, katolická víra a podřízenost autoritě papeže a biskupů v jednotě s ním (viz např. dokument Lumen gentium)

  Možná je vám to známo, ale raději to napíšu: Slovo křesťan není od slova křest jak se na první pohled zdá. Křest bez víry je jen prázdný obřad, k ničemu. To jak si to zařídili katolíci, jejích věc.
  Křesťan je ze slova Χριστιανός, základ Χριστος. Ve výkladu by to mohlo znamenat – patřící Kristu. Kdo si chce slovo Χριστιανός ověřit viz řecký Nový zákon – Sk 11,26 Sk 26,28 1Pt 4,16. Křest je ze slova βαπτισμα.

 3. Michal says:

  “Patřící Kristu” je pro mě bezobsažné slovní spojení. Netuším, co to znamená.

 4. Indián says:

  Křest bez víry je jen prázdný obřad, k ničemu. To jak si to zařídili katolíci, jejích věc.

  Jenže původní komentář zněl:
  Strom majíc cedulku hruška a nesoucí jablka je pro vás hruškou O kom to v článku píšou? O křesťanech? Asi se tady někdo pomátl. NEPOUČITELNÍ.

  Katolíci JSOU podmnožina křesťanů. Co jsem pochopil špatně?

  Plus to co píše Michal.

 5. Michal says:

  Nebo jinak: slovní spojení “patřící Kristu” si může vykládat každý jak chce, a nevidím způsob, jak jen na základě tohoto údajně definičního tvrzení, mezi různými osobami vykládajícími si ho různě, rozhodnout, čí představy a čí výklad je správný.

  Ten pojem má prostě jen zakrýt existenci těch skutečně definujících představ toho co to znamená býti křesťanem, a to pravděpodobně za účelem vyhnutí se následnému rozebírání jejich problematičnosti a spornosti.

 6. Karel says:

  Michal says: “Patřící Kristu” je pro mě bezobsažné slovní spojení. Netuším, co to znamená.

  A potřebuješ to vědět vzhledem k tomu na co se ptal Indian?
  Bezobsažné to není. Patřit Kristu znamená přesně to co čteš. Nejprve vykoupení – Kristus si svou krví vykoupil svůj lid. Zaplatil za něj. Proto to spojení – zemřel za naše hříchy, místo nás. Proto nemusíme na Soud, protože On vzal trest co patřil nám na sebe.
  Po vykoupení nasleduje změna vlastníka. Prve byl člověk služebník hříchu a mzdou mu byla smrt, po vykoupení se jeho pánem stál Kristus. Proto vyznáváme Pán Ježíš. Dnes je toto slovo jíž zprofanované – je plno pánu, jako třeba pán Novák, pán Kučera a takto se i oslovujeme i když ti dotyční nejsou naší páni. Ale v pravém slova smyslu je to takto – když pán, tak poslušnost, když člověk řekne Pán Ježíš, vyznává tím podřízenost Kristu, vyznává tím, že jeho život patři Kristu což znamená poslušnost.

 7. Karel says:

  Michal says: Nebo jinak: slovní spojení “patřící Kristu” si může vykládat každý jak chce, a nevidím způsob, jak jen na základě tohoto údajně definičního tvrzení, mezi různými osobami vykládajícími si ho různě, rozhodnout, čí představy a čí výklad je správný.

  Vzhledem k mé definici výše ti je tedy jasné, že nelze vykládat jak si kdo umane.

 8. Michal says:

  Ach jo Karle…

  Od koho si nás proboha Kristus koupil? Od hříchu, jak píšeš?! A komu zaplatil? A vůbec, Kristus je přece Bůh, ten vše stvořil – takže mu také všechno patří, tedy i my! Tak jaképak kupování?!

  Vždyť to jsou úplné blbosti, naprosto prázdné a zmatené fráze…

 9. Michal says:

  Že si to nelze vykládat, jak si kdo umane?

  Tak mi z té tvé definice odvoď, jak musí správný křesťan (ten co, tvými slovy, “Patří Kristu”) rozumět Bibli. Jak vědět, co z Bible je potřeba brát doslova, a co ne – a to co není potřeba brát doslova, tak JAK je třeba to brát.

  Prosím.

 10. Arkande says:

  Mě to přijde vtipné když si vzpomenu na Protestanta jak se zde hájil tím že je Kristovec čili Pokřtěnec…a pořád dokola a dokola…a teď je tu Karel s opačnou definicí. 🙂

 11. Michal says:

  No jasně, a nejzajímavější by bylo, kdyby oni dva se měli domluvit, kdo má pravdu.

  Jistě ne náhodou jsou křesťané k podobným výměnám názorů krajně neochotní 🙂

 12. Karel says:

  Arkande says: Mě to přijde vtipné když si vzpomenu na Protestanta jak se zde hájil tím že je Kristovec čili Pokřtěnec…a pořád dokola a dokola…a teď je tu Karel s opačnou definicí.

  Však si to můžeš “osahat”. http://www.greekbible.com/
  Vyhledej si slova Kristus, křesťan a křest. Odkazy na slovo křesťan jsem uvedl, slova Kristus a křest si najdeš sám. Nebo můžeš hledat tady, máš to i s řeckým překladem: http://bible.poutnici.com/

 13. Karel says:

  Michal says: Tak mi z té tvé definice odvoď, jak musí správný křesťan (ten co, tvými slovy, “Patří Kristu”) rozumět Bibli. Jak vědět, co z Bible je potřeba brát doslova, a co ne – a to co není potřeba brát doslova, tak JAK je třeba to brát.
  Prosím.

  Bůh sám člověka uvádí do veškeré pravdy. Proto se mne neptej co brát a co nebrat doslova. Písmo svědči o Bohu, k tomu se obrať a Jeho pros aby tě uvedl do pravdy.

 14. Karel says:

  Michal says:
  No jasně, a nejzajímavější by bylo, kdyby oni dva se měli domluvit, kdo má pravdu.
  Jistě ne náhodou jsou křesťané k podobným výměnám názorů krajně neochotní

  Láska k pravdě se projevuje tím, že jsi ochoten změnit názor, když poznáš, že je omylný. Pokud by mne Protestant přesvědčil o tom, že slovo křesťan má svůj původ ve slovu křest, svůj názor bych opustil. Jak by se zachoval protestant, nevím, a není to má starost.

 15. Karel says:

  Michal:…..takže mu také všechno patří.

  Ty patříš Kristu? Hledáš Jeho vůli? Chodíš po Jeho cestách?

 16. Michal says:

  Karel: Písmo svědči o Bohu, k tomu se obrať a Jeho pros aby tě uvedl do pravdy.

  Aha, děkuji za radu, ono to funguje!

  Obrátil jsem se k Bohu, poprosil jsem ho aby mě uvedl do pravdy, a mám pocit, že mi odpověděl. Dal mi jistotu, že s Biblí nemá nic společného, a že Ježíš Kristus nebyl jeho syn, nespasil nás, nevstal z mrtvých. Byl to obyčejný smrtelník, popravený Římany pro pobuřování.

  No jo, takže tím je to jasné. Ještě jednou děkuji za radu, Karle…

 17. Michal says:

  Karel: Ty patříš Kristu? Hledáš Jeho vůli? Chodíš po Jeho cestách?

  Kristu? Ne, opravdu netuším proč bych tomu před 2000 lety popravenému člověku měl patřit.

  Patřím Bohu, hledal jsem jeho cesty, a díky tobě jsem získal jistotu (nepochybuji o tom že díky přímé intervenci Boha), že jsem je našel.

 18. Karel says:

  Michal: ….a mám pocit, že mi odpověděl.

  Nemáš.

 19. Karel says:

  Michal: Patřím Bohu, hledal jsem jeho cesty, a díky tobě jsem získal jistotu (nepochybuji o tom že díky přímé intervenci Boha), že jsem je našel.

  Takže jíž nejsi ateista? Chci přímou odpověď a ne ironii. Já jsem na tvou prosbu odpověděl.

 20. Michal says:

  Michal: ….a mám pocit, že mi odpověděl.
  Karel: Nemáš.
  Michal: Mám.

  Karel: Takže jíž nejsi ateista?
  Michal: Už ne. To víš, získat takový pocit, JISTOTU, že křesťanství je nepravdivé – to si neumím vysvětlit jinak, než tím že se mě dotknul bůh. Mám teď pocit takového vnitřního klidu, je to super… Prostě už vím, na čem jsem. Řekl bych, že to je panteistický bůh. Jo, cítím to. Cítím Ho… všude kolem sebe…