Argument ad Hitlerum a spol.

Pravděpodobnost, že se v internetové diskuzi na libovolné téma objeví srovnání s Hitlerem, nacisty apod., se s růstem délky diskuze blíží jedné.

— Godwinův zákon o internetových diskuzích


V diskuzích o víře se kromě argumentu s Hitlerem objevuje analogický argument se Stalinem, MaoCeTungem, a dalšími diktátory 20. století. Myšlenku mají všechna tato tvrzení společnou. Připomeňme některé varianty této “argumentace”:

* Hitler, Stalin, MaoCeTung, atd. byli ateisté. Tito lidé měli na svědomí desítky milionů lidí. Tedy ateismus má na svědomí desítky milionů lidí.
* Miliony lidí byly povražděny kvůli ateismu.
* Hitlerův i Stalinův režim byly důsledkem ateismu.
* Hitlerův a Stalinův režim byly příklady ateistického extremismu. (autorem tohoto tvrzení je DineshDSouza)

Křesťané těmto tvrzením přikládají velkou váhu, a objevují se velmi často nejen v internetových diskuzích, ale používají je i seriózní autoři v knihách a veřejných projevech. Za relevantní argument podobná tvrzení považoval Jan Jandourek ve své knize Vzestup a pád moderního ateismu, a takto se do ateistů opřel i současný papež Benedikt XVI. Je tedy velmi důležité se nad myšlenkami v těchto tvrzeních skrytými seriózně zamyslet.

***

Nejdříve považuji za nutné zdůraznit, že to k čemu jakákoliv myšlenka či lidské poznání (třeba že Bůh neexistuje) vede, nevypovídá nic o pravdivosti či nepravdivosti té myšlenky.

Například, porozumnění jaderným reakcím vedlo ke konstrukci atomové bomby a poté i k Hirošimě, tedy ke smrti stovek tisíců lidí. Z toho ale samozřejmě nelze vyvodit, že jaderné reakce proto nemohou fungovat!

Vynález střelného prachu posloužil z velké části k zabíjení lidí – což ale neznamená, že chemické reakce vedoucí k explozi střelného prachu nefungují.

Analogicky – I KDYBY se ukázalo, že ateismus vedl k čemukoliv špatnému, pak by to mohlo vypovídat maximálně tak o tom, že pro lidskou společnost je dobré věřit v Boha, NIKOLIV ale o tom, že Bůh existuje.

My ale naštěstí v dalším ukážeme, že na ateismu neulpívá ani morální skvrna – že zodpovědnost za žádné masakry mu na rozdíl od křesťanské víry připsat s čistým svědomím nelze.

***

Nyní se podívejme na to, jak je to s zodpovědností ateismu za nacistické masakry.

Předně, Hitler nebyl ateista. Byl pokřtěný, byl členem Katolické církve, a ke křesťanství se otevřeně a veřejně hlásil. Zde je několik jeho výroků:

Mé cítění mě jako křesťana směřuje k mému Pánu a Spasiteli jako bojovníka.
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922


Jako křesťan nemám žádnou povinost nechat se podvádět, ale naopak mám povinnost být bojovníkem za Pravdu a Spravedlnost…
— Adolf Hitler, 12 dubna 1922

Hitler byl dokonce kreacionista. Uveďme jeho citát

Liška zůstane vždy liškou, husa vždy husou, a tygr si vždy ponechá znaky tygra.
— Hitler, Mein Kampf

Ještě zmiňme Hitlerův názor na sekulární školy:

Sekulární školy nikdy nemůžeme tolerovat, protože takové školy nedávají [svým žákům] žádné náboženské instrukce, a obecné morální instrukce bez náboženského základu visí ve vzduchu. Současně, veškeré formování charakteru a náboženství musí být odvozeno z víry.
— Adolf Hitler, ve své řeči 26. dubna 1933

Na webu je velké množství stránek, zabývajících se důkazy o Hitlerově víře, za všechny viz. např. zde: http://nobeliefs.com/hitler.htm

Na rozdíl od mnohých heretiků nebyl Hitler z církve nikdy exkomunikován, a to ani posmrtně (až dodnes). Můžeme jistě vést diskuzi o tom, zda Hitler křesťanem byl, a prostě jen páchal “extrémně” velké hříchy, nebo zda “ve skutečnosti” křesťanem vůbec nebyl (a věřil spíš v nějaké pohanské božstvo) – ovšem ať tak či onak, rozhodně nebyl ateistou.

Otázka, čemu Hitler opravdu věřil, není až tak podstatná. Mnohem podstatnější je, že se jako křesťan veřejně prezentoval, a s ním i všichni jemu blízcí (snad s výjimkou Martina Bormanna). Hitler své křesťanství prezentoval a na Boha se odvolával před Německou veřejností, a Německá veřejnost ho dle tohoto jeho veřejného obrazu masově podporovala, a neviděla v jeho jednání žádný zásadní rozpor se svou křesťanskou morálkou.

Připomeňme, že podle sčítání lidu v roce 1939 se hlásilo 54% obyvatel Německa k protestanství a 40% ke katolictví, tedy 94% obyvatel Německa byli křesťané. Tito lidé Hitlera dostali k moci, a velká část z nich ho podporovala až do konce války.

***

Jak ale mohli Němečtí křesťané podporovat, nebo jen mlčky tolerovat Hitlerovo postupné napadání celé Evropy, a genocidu Židů? Inu, poměrně jednoduše: Hitler byl bezesporu charismatický politik a brnkal na ty správné struny v té správné době. Podařilo se mu přesvědčit obyvatelstvo, že je Bohem vyvolený, a že dělá přesně to, co Bůh chce. Ostatně, nebylo pro ně zas tak obtížné tomu uvěřit. To, že Němci jsou vyvolený národ se Němcům jistě dobře poslouchalo, tím spíš když to mělo být “vědecky potvrzeno” (árijská rasa). Židé byli křesťany pronásledováni stovky let (Židé si přece vynutili Ježíšovu smrt!), a Hitler Němce přesvědčil, že Židé stojí i za bolševickým převratem z roku 1917, že zvěrstva která se v Sovětském dějí jsou dílem právě Židů, a připsal jim i ponížení Německa Versailskou smlouvou.

Genocida Židů a agresivní politika Německa tedy nespadly z nebe, ale byly výsledkem jedovatého koktejlu společenských nálad, které tehdy v Německu panovaly a vzájemně se posilovaly. Tyto nálady byly pro obyvatele zcela uspokojivě obhajovány a obhájeny v rámci křesťanství, a celkem není důvod myslet si, že tomu všemu nevěřil i sám Hitler a vedení NSDAP.

Shodou okolností vyšel včera na lidovkách článek, recenzující knihu, která se problematikou Hitlerovy nenávisti k Židům blíže zabývá.

Pro nás je podstatné, že v rámci křesťanství jsou obhajitelné i nacistické hrůzy, a že i když dnes “všichni víme”, že ta obhajoba byla nesprávná, musíme chtě nechtě přiznat, že křesťanské obyvatelstvo v té době tuto chybnost masově nebylo schopno rozpoznat (výjimky potvrzují pravidlo). Toto považuji za naprosto klíčový fakt.

Bylo-li tedy Německo z 94% křesťanskou zemí, Hitler byl formálně křesťanem, jako křesťan se prezentoval na veřejnosti, a jako křesťana ho také ostatní vnímali, stejně jako celé tehdejší Německé vedení, lze si nad pokusy o připsání nacistických zločinů ateismu jen útrpně povzdechnout.

***

Na rozdíl od fašismu a nacismu, ateismus bezpochyby součástí komunistické ideologie BYL. Komunistická ideologie má na svědomí desítky milionů mrtvých. Lze z toho ale vyvodit, že tyto mrtvé má za následek ateismus?

Připomeňme v kostce, jaké byly základní ingredience smrtícího koktejlu komunistické ideologie:

1) lidská společnost prošla čtyřmi základními fázemi: prvobytně pospolná společnost, otrokářská společnost, feudalismus, kapitalismus
2) v každé této fázi existují skupiny lidí, třídy, často s protichůdnými zájmy. V případě kapitalismu jsou těmito třídami buržoazie a proletariát.
3) proletariát svou prací vytváří nadhodnotu, ze které buržoazie žije, a žije tak na úkor proletariátu, vykořisťuje ho
4) dějinný vývoj nutně směřuje ke vzniku nového, spravedlivějšího typu společnosti, ve kterém vykořisťovatelská třída buržoazie nebude existovat, a proletariát dostane celý výsledek své práce
5) jedním ze společenských jevů je náboženství. Jde o umělý konstrukt sloužící k ovládání pracující třídy třídou vládnoucí.
6) výše uvedené vzniklo poznatky jsou důsledkem “vědeckého poznání světa”, a jsou tedy Pravda Pravdoucí
7) Leninův dodatek: jelikož Buržoazie se moci nikdy sama nevzdá, je nutno nastolit spravedlnost silou, a to revolucí, kdy se proletariát pod vedením Komunistické Strany chopí moci
8 ) reakční síly buržoazie se budou chtít po vítězství pracujících dostat zpět k moci, čemuž je potřeba zabránit

Komplexní rozbor celé problematiky by byl bezpochyby tématem na celou knihu. Pro nás je ale důležité, že Marxovy teze týkající se náboženství plynuly z jeho osobního názoru (ateismu) a ze snahy popsat jevy ve společnosti, které považoval pro své centrální téma za důležité. Kdyby se Marx k náboženství nevyjadřoval, a bod (5) by se vypustil, integrita celku by nebyla nijak narušena. Na bodu (5) žádná další teze celé ideologie nezávisí. Žádná z uvedených ani z neuvedených myšlenek komunistické ideologie nezní “a protože neexistuje žádný Bůh, tak … je potřeba provést akci X (třeba odstranit kulaky).”

Dále, vzhledem k tomu, že komunisté chápali své činy jako spravedlivé a nutné (podobně jako fašisté), není nejmenší důvod myslet si, že by celou ideologii nemohli SNADNO přizpůsobit tomu, že Bůh existuje (a s jejich spravedlivými cíli samozřejmě souhlasí, podporuje jejich vůdce, nenávidí buržoazii, kulaky, atd., přesně tak jako v historii nenáviděl hugenoty, kacíře, čarodějnice, nevěřící, Židy, atd.)

Pokud lze vůbec identifikovat nějaké myšlenky, které jsou z velké části odpovědné za komunistické masakry, pak jsou to podle mého názoru právě Leninova “vylepšení” o nutnosti prosadit Marxovu utopii silou. A ani zde nejde o myšlenku žádným způsobem závislou na ateismu, a to (nejen, ale i) proto, že silou se v křesťanské historii řešily věci velmi často.

***

Závěrem několik postřehů:

Zatímco křesťanští panovníci své útočné války a masakry jim nepohodlných zdůvodňovali Bohem pravidelně, nevím o jediném případu, že by kdokoliv v celých dějinách zdůvodňoval jakoukoliv válku, masakr, či jiné zabíjení svým ateismem a vírou nepřátel.

Aniž bych chtěl jakkoliv obhajovat komunisty, tak i oni, pokud vraždili věřící (třeba kněze), tak činili proto, že v nich spatřovali nebezpečí pro svůj režim, a tak to i zdůvodňovali. Pokud vím, tak samotná víra v Boha nebyla za komunismu důvodem ani pro vězení, natož třeba pro popravu. Opět si to dejme do kontrastu s křesťanskou historií, kdy naopak “nesprávná” víra v Boha byla v jistých obdobích naprosto legitimním důvodem pro popravu, i pro hromadné zmasakrování, jen na základě “nesprávné víry” (připomeňme zase třeba Bartolomějskou noc, nebo pogromy na Židy).

Desítky milionů mrtvých za komunismu a fašismu byly, obávám se, z velké části důsledkem technologického pokroku. Ony prostě automatické zbraně, samopaly, kulomety, tanky, letecké pumy, “rozbíječi bloků” (letecká puma, která najednou zničí celý blok budov ve městě), plynové komory – to vše udělá své.

Připomeňme, že třeba jen v průběhu už zmiňovaného Bartolomějského masakru povraždili katolíci pouhými puškami na jedno nabití, bajonety, sekerami a meči pět až třicet tisíc hugenotů (tedy “jinak” věřících). Jak by to asi vypadalo, kdyby měli k dispozici moderní vraždící technologie?

Lze tedy některou variantu “ad Hitlerum” přeformulovat tak, aby ve světle výše uvedených faktů obstála? IMHO nikoliv – pokud to někdo dokáže, pak se s námi o svoji myšlenku jistě podělí v diskuzi pod článkem.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

815 Responses to Argument ad Hitlerum a spol.

 1. Samain says:

  nevím o jediném případu, že by kdokoliv v celých dějinách zdůvodňoval jakoukoliv válku, masakr,či jiné zabíjení svým ateismem a vírou nepřátel…

  Samain: No já nevím, mně to připadá srozumitelné. Zkrátka ateista nejde válčit s věřícím proto že protivník je věřící (a on ateista).
  Spíš se bude ohánět vírou muslim, který půjde praštit křesťana (a naopak) nebo protestant versus katolík atd.

 2. Samain says:

  Arkande: Ještě jsem si vzpomněl že nevěřícím byl pravděpodobně Paul Goebels(byl exkomunikován z katolické církve za manželství s protestantkou)
  Samain: To ale nemusí znamenat, že se stal nevěřícím. Teda – pokud BYL věřícím(nejen člen církve) před tím.

 3. Arkande says:

  to Samain:Píši :”byl pravděpodobně”.

  Je to jen odhad,spekulace.Myslel jsem že by mu vyloučení z katolické církve mohlo křesťanství dost znechutit a když po-té vedl skandál ohledně pedofilních kněží…

 4. Samain says:

  Jasně. Chápu.

 5. Karel says:

  Citace: Bylo-li tedy Německo z 94% křesťanskou zemí, Hitler byl formálně křesťanem, jako křesťan se prezentoval na veřejnosti, a jako křesťana ho také ostatní vnímali, stejně jako celé tehdejší Německé vedení, lze si nad pokusy o připsání nacistických zločinů ateismu jen útrpně povzdechnout.

  Citace: Připomeňme, že podle sčítání lidu v roce 1939 se hlásilo 54% obyvatel Německa k protestanství a 40% ke katolictví, tedy 94% obyvatel Německa byli křesťané. Tito lidé Hitlera dostali k moci, a velká část z nich ho podporovala až do konce války.

  Slepý slepého vede, pomýleny pomýleného posuzuje. Strom majíc cedulku hruška a nesoucí jablka je pro vás hruškou 🙂 O kom to v článku píšou? O křesťanech? Asi se tady někdo pomátl. NEPOUČITELNÍ.

  Ga 5,22 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.
  Ř 13,8 ….neboť ten, kdo miluje druhého, pnaplnil Zákon.
  Mt 5,44 Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují…
  1J 4,8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
  Mt 7,21 „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.
  J 15,12 To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás.

 6. Adela says:

  Pěkný článek, snad to pomůže posunout diskuzi. jenom bych ráda citovala z Jandourkovo Úvodu do sociologie, kde si pravděpodobně nemohl tolik vymýšlet (nebo si nevědomky protiřečí).
  “Společenské změny postihly viditelně i náboženství. Poprvé v dějinách se objevuje ateismus jako masový jev zasahující zejména dělnictvo. Proto také Durkheim a Weber psali významné texty o náboženství. Je zde ale i opačný vliv – na vznikající vědu se přenášely některé úlohy, které dřívě plnilo náboženství, především v oblasti morálních hodnot nebo zlepšování lidského života. Comte se dokonce sociologii pokoušel přeměnit v jakési nové náboženství. Ostatně později také marxismus měl četné rysy připomínající náboženství. Neomylný zakladatel – prorok nadaný vším věděním, věrouka, lid putující do země zaslíbené (prac. proletariát), církev vedoucí tento lid ze tmy ke světlu, od utrpení k vykoupení (Kom. strana).”

 7. Samain says:

  Adela: Ostatně později také marxismus měl četné rysy připomínající náboženství. Neomylný zakladatel – prorok nadaný vším věděním, věrouka, lid putující do země zaslíbené (prac. proletariát), církev vedoucí tento lid ze tmy ke světlu, od utrpení k vykoupení (Kom. strana).”

  Samain: To je velmi trefné. Jelikož mi v dětsví do hlavy hutili doma náboženství a ve škole komunizmus, vzpomínám si že mně to přišlo dost stejné – a obojí příliš nereálné. Proto jsem z obou vláčků vystoupila.

 8. Indián says:

  Ano ano, hruška s jabkama.
  IMHO tu Karel předvádí klasické tanečky, které třeba já a Samain známe odjinud.

  Máme krásně čisťoučkou množinu bezúhonných křesťanů. Tato množina zůstává vždy složena výhradně z těch čisťounkých bezúhonných křesťanů, protože pokud někdo z této množiny spáchá něco co se neslučuje s aktuální představou morálky, pak je dotyčná osoba v zájmu zachování čistoty množiny z jejího obsahu vyloučena. Tak je zařízeno, že křesťan nikdy nespáchá nic nemorálního nebo dokonce zlého. Jak prosté.

  Neva, že strom si cedulku s nápisem “Hrušeň”, na rozdíl od člověka uvěřivšího čemukoliv, nepověsí sám.

  To: Samain
  Náboženství-komunismus. Tak tak. Mě hustili jenom ten komunismus, ale přišel jsem na to taky.
  PS: někde píšeš o svém vztahu k pivu. Zkus tohle http://www.protext.cz/zprava.php?id=11181 , pravověrní pivaři to rozsápou, ale my ostatní víme co je dobrý.

 9. Arkande says:

  to Indian,Samain:Vážně dokážete pít Bernarda?Pokud je v restauraci Bernard tak vždy objednávám víno.

 10. Anonymous says:

  Treba dodať i to, že zločiny fašizmu i komunizmu by nikdy neboli možné, keby im nepredchádzalo 2000 rokov mrzačenia ľudskej psychiky tak, aby bola neautonómna a závislana božej autorite. Viď kulty osobnosti Hitlera a Stalina. Modus operandi prevzali od svojich kresťanských predchodcov.

 11. Indián says:

  Vážně dokážete pít Bernarda? Pokud je v restauraci Bernard tak vždy objednávám víno.

  Reč je přímo o tom švestkovým nealku co je o něm odkaz.
  Bernard švestka totiž není pivo, ale osvěžující nápoj vyrobený na bázi sladového nápoje.
  A právě, že skalní pivaři to porovnávaj s pivem, hledaj v tom chuť na kterou sou zvyklý pod tím slovem a ona tam prostě z výše uvedeného důvodu není. Normální alko Bernard neumím posoudit, protože pivo taky nepiju tak jako tak. Proto Samain doporučuju alternativu, IMHO by to mohlo být ono.
  Z alko variant je tu ještě tohle http://www.friscodrink.cz/ , ale ty brusinky se nějak nepovedly.

 12. Indián says:

  Treba dodať i to, že zločiny fašizmu i komunizmu by nikdy neboli možné, keby im nepredchádzalo 2000 rokov mrzačenia ľudskej psychiky tak, aby bola neautonómna a závislana božej autorite. Viď kulty osobnosti Hitlera a Stalina. Modus operandi prevzali od svojich kresťanských predchodcov.

  A zase k tématu.
  IMHO určitý typ lidí má v sobě tu potřebu nějaké autority nad sebou i bez toho. Život je pak pohodlnější. Ani to snad nemusí být výsledek takto formulované úvahy na vědomé úrovni, ale ten mechanismus mi přijde pravděpodobný.

 13. Arkande says:

  Tak to je v pořádku 🙂

  Zajímavou a osvěžující chuť má i citronový Staropramen(Cool Lemon,obsah alk.2%).

 14. Arkande says:

  Ano pojďme zpátky…

  Církev mrzačila lidské vědomí a vědění po celá staletí.Pokud vezmeme v potaz jen jejich brutální chování k židům.Tak zjistíme že jen díky brutalitě a hrůze druhé světové války se lidé začali dívat na židy jako na lidské bytosti.O co hrůznější je pak fakt, že v roce 1946 byl vyvolán v polské Kielci pogrom při němž zemřelo 46 židů,desítky jich byly zraněny a během tří týdnů se díky tohoto pogromu vystěhovalo více než 70 000 polských židů do Palestiny…

 15. Arkande says:

  Takto vidí církev svobodu vyznání v Dignitas humanae…(* označuje doprovodný komentář katolíka-Jiřího Stodoly)

  Tento vatikánský sněm prohlašuje, že lidská osoba má právo na náboženskou svobodu. Tato svoboda záleží v tom, že všichni lidé musí být prosti nátlaku jak ze strany jednotlivců, tak ze strany společenských skupin a jakékoli lidské moci, takže nikdo ani nesmí být donucován jednat v oblasti náboženství proti svému svědomí, ani mu nesmí být zabraňováno jednat podle svého svědomí soukromě i veřejně, buď sám nebo spolu s jinými, v náležitých mezích.

  *Zdá se, že rozpor je v tom, že zatímco bl. Pius IX. upírá falešným náboženstvím právo na veřejný kult, „Dignitas humanae“ ji přiznává. Domnívám se, že tomu tak není. Soudím, že „Dignitas humanae“ rovněž veřejný kult falešných náboženství nepřipouští. Vede mne k tomu druhá z vět následujícího tvrzení:

  Proto právo na tuto svobodu patří i těm, kdo neplní povinnost hledat pravdu a přidržet se jí. Jejímu uplatňování se nesmí bránit, pokud se zachovává spravedlivý veřejný řád.

  *Je však nabíledni, že podle katolického učení výkon falešného kultu nezachovává spravedlivý řád a ruší povinnost společnosti vůči Bohu! Tuto povinnost „Dignitas humanae“ plně uznává:

  Dále, když náboženská svoboda, kterou lidé požadují k plnění své povinnosti uctívat Boha, znamená svobodu od nátlaku v občanské společnosti, nenarušuje tradiční katolické učení o mravní povinnosti jednotlivců i společnosti vůči pravému náboženství a jediné církvi Kristově.
  ****

  A tohle píše pan Jiří Stodola v reakcích(autor Magnus Error což je parodie Filipa Tvrdého)….

  Osoba má právo na náboženskou svobodu, což je svoboda od nátlaku přijímat či nepřijímat určité náboženství. Není to ovšem svoboda veřejně pod záštitou státu vykonávat falešný kult. Naopak pravé náboženství má právo být státem podporováno.

  Arkande:Takže jak nám Jiří napsal,falešný kult má smůlu.Co je ale falešný kult?Židovství?Islám?Budhismus?Konfucionismus?Církev špagetového monstra?Kdo ví?Zřejmně ale nebude falešným kultem Římsko-Katolická církev 🙂

  Ale vůbec doporučuji silně k přečtení http://cirkev.wordpress.com/ a zejména toto :Proč jsou homosexuální svazky velice škodlivým nesmyslem.

 16. Indián says:

  To: Arkande

  Tak tak tak. Svobodně můžeme uctívat to jediné správné božstvo.
  Moc pěkné, takové lidsky teplé to je.

 17. Indián says:

  katolík Jiří Stodola

  Ajajaj – http://stodola.blog.idnes.cz/c/100454/Katolicka-cirkev-a-potraty.html
  katolíka katolíkem dělá křest, katolická víra a podřízenost autoritě papeže a biskupů v jednotě s ním (viz např. dokument Lumen gentium)

  Co na to Karel a jeho Jabloň s nápisem hruška?

  🙂

 18. Arkande says:

  to Indián:Ona celá Bible je neuvěřitelně hřejivá a výroky Papežů mne vždy zahřejí u srdce a to ani nemluvím o tom jakou radost mám z činů a názoru věřících lidí 🙂

  Svým způsobem je to spíše k pláči.Např.pánové Stodola nebo Halík jsou názorné příklady deformace lidského myšlení.Tito lidé musí žít uvězněni hluboko mimo realitu ve svých temných myslích kam nedosáhne ani ten nejtenčí paprsek příčetnosti.Vlastně tyto lidi hluboce lituji.

 19. Arkande says:

  Jiří Stodola:Lidumil a feminista 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 20. @Indián: Podle Karla je katolická církev nekřesťanská a dezinterpretuje učení Ježíše Krista. je to právě to jablko s nápisem hruška. Jedině Karlův přístup je křesťanský. Ostatní ježíše špatně pochopili.