Očití svědkové

Křesťané své apologetické snahy velice často zakládají a stavějí na tvrzení o “nesmírně spolehlivých očitých svědcích” Ježíše a událostí kolem něj. Toto svědectví nesmírně spolehlivých očitých svědků tak z křesťanství činí vysoce racionální víru. S tímto typem argumentů se dnes chci vypořádat.

Předně, křesťané význam očitých svědectví často přehánějí. Ani očitému svědkovi nelze věřit automaticky všechno, co tvrdí. I u naprosto běžných příhod si lidé svá tvrzení běžně přikrášlují, upravují. Naše mysl je dokonce schopna domyslet si podrobnosti, které jsme ve skutečnosti neviděli, aniž bychom si to sami uvědomili, a naopak přehlížíme jinak naprosto zřejmé věci (viz např. slavný “gorilla” experiment). Ve svých úsudcích a interpretacích se často mýlíme. VŠICHNI jsme omylní. Jsme navíc pozoruhodně náchylní uvěřit tomu, čemu věřit chceme – a tak tomu bylo i v Ježíšově době. Kdyby bylo možné věřit očitému svědkovi vše co říká, nepotřebovali bychom v příslušných trestních případech soud, aby rozhodoval o vině (stačilo by rozhodnout o trestu).

Míra naší nedůvěry přitom v běžném životě přirozeně narůstá přímo úměrně výjimečnosti a nepravděpodobnosti daného svědectví. Bude-li mi přítel tvrdit, že byl o víkendu v kině, nemám nejmenší důvod mu to bez jakéhokoliv ověřování nevěřit (i když ani zde nemusí z jakéhokoliv důvodu mluvit pravdu). Bude-li však tvrdit, že po cestě z práce domů potkal devítihlavého ohnivého draka, který ho málem sežral, jistě mu to nikdo z nás jen tak věřit nebude. Uvědomme si přitom, že máme-li předpoklad existence všemohoucího Boha, který zasahuje do našeho světa, pak Bůh takového draka jistě mohl z ničeho stvořit zrovna v místě a čase, kde procházel můj přítel. Nejde tedy o nic principiálně nemožného, stejně jako zmrtvýchvstání. Přesto není zcela snadné představit si, jak by muselo vypadat takové svědectví, které by nás přesvědčilo o tom, že se něco podobného opravdu stalo. (zajímavé myšlenkové cvičení, zkuste si to!)

Výhodou očitých svědectví je, může-li někdo nezaujatý (soud, vyšetřovatel, my sami) svědka vyzpovídat. Víme, s kým mluvíme, můžeme prověřit jeho bezúhonnost. Můžeme se na něj zeptat jeho známých, jeho rodiny. Můžeme prověřit, zda něco podobného již někdy netvrdil. Můžeme zapátrat po jeho motivech tvrdit, co tvrdí, aniž by se to v reálu stalo. Můžeme se ho zeptat na věci, které nám v průběhu výpovědi nejsou jasné, nebo kterým se podle nás nedostatečně věnoval, a zasloužily by vyjasnit. Můžeme se ptát, a zkoumat, zda není zaujatý.

Dobrý svědek jasně odliší, co on osobně viděl, a co jen slyšel od třetích osob. Upřesní, kdo ty osoby byly. Odliší, co jsou fakta, a co jeho interpretace. Interpretace případně zdůvodní a podloží. V ideálním případě přistoupí k případu skepticky, o svých (neobyčejných) pozorováních pochybuje, aktivně je prověří, prozkoumá alternativní vysvětlení, a ve svém svědectví nás informuje, co všechno prověřil a jak. My ovšem i pak musíme uvážit, že nemusí mluvit pravdu – že nemusel prověřit to co tvrdí, atd.

Autoři evangelií však nepíší jako očití svědkové.

Nikdo z nich neučinil první velmi důležitou část toho, co každý svědek musí udělat – nepředstavili se, ani neprohlásili, že píší o tom, co sami zažili, a že je vůbec jejich záměrem pravdivě o tom napsat. Připsání evangelií Markovi, Matoušovi, Lukášovi a Janovi je dílem mnohem pozdější církevní tradice s pochopitelnou motivací – anonymní texty, kterými evangelia do té doby byla, opravdu nejsou příliš důvěryhodné.

Nikoho z evangelistů dnes nemůžeme vyzpovídat, a nemáme nikoho, kdo by to učinil v jejich době (a zeptal se ho na upřesňující/kritické otázky). Máme jen to, co evangelisté sami chtěli napsat, navíc s velmi nejasným úmyslem (viz níže).

Autoři evangelií nepíší v první osobě (Viděl jsem Ježíše, jak řekl, …, byl jsem s ním, když šel …) ale ve třetí osobě. Píší ve formě příběhu, a nikdo z nich nerozlišuje, co z toho, o čem píše, osobně zažil, co slyšel od očitého svědka, případně o čem se jen doslechl z třetí ruky (jedna paní povídala). I za předpokladu, že daný evangelista je očitý svědek, si u zvolené formy (příběh) nemůžeme být nikdy jisti, že zrovna danou pasáž nemá autor jen z doslechu.

Není ostatně vůbec jasné, ČEHO by měl být ten který autor evangelií svědkem, když už by jím byl. Měl být svědkem Ježíše jako historické osoby? Viděl ji třeba jednou či dvakrát jako osoba z davu na nějakém shromáždění? Slyšel jedno či dvě jeho kázání? Nebo byl jeden z Dvanácti, kteří s ním chodili, a slyšel většinu, ne-li vše co Ježíš řekl, jak říká pozdější tradice? Nebo byl dokonce osobně u jeho ukřižování, pohřbení, i u nalezení prázdného hrobu? (pokud se nepletu, taková osoba neexistuje ani podle evangelijních příběhů)

Za naprosto zásadní problém považuji, že z evangelií není zřejmý jejich literární žánr. Jde o
1) sepsání očitého svědectví?
2) pokus o investigativní zjištění a sepsání reálné historie?
3) sepsání v té době populárního (teologického? či reálného?) příběhu?
4) sepsání v té době populárního příběhu, autorsky vylepšeného, s ohledem na autorovy vlastní teologické názory? (kým Ježíš byl, i jiné)
5) teologicko alegorickou novelu, fikci?

Křesťané by byli nejraději, a snaží se nás přesvědčit, že Matoušovo a Janovo evangelium jsou (1), Markovo de-facto (1), a Lukášovo evangelium je (2) – ale toto vše považuji za mimořádně nepravděpodobné. Většina ateistů by se asi klonila k (3) či spíše (4) – ale proč bychom si vlastně neměli myslet, že nejde o (5)? Jaké konkrétní argumenty tomu nasvědčují?

Není-li pravděpodobnost, že žánr evangelií je kterýkoliv z důvodů (3), (4) nebo dokonce (5), malá, jak lze evangelia použít jako doklad toho, že křesťanství je pravdivé?

Proč autoři evangelií s vysokou pravděpodobností opravdu NEJSOU očití svědkové?

1) Jak už jsem zmínil, nepíší tak. Nepíší v první osobě, jako svědectví o tom co JÁ jsem zažil, ale ve třetí – jako příběh, který se snad kdysi stal… KDYBY přitom očití svědkové byli, a události o kterých píší opravdu zažili, měli by zcela zjevnou motivaci psát své spisy jako svědectví – působili by mnohem důvěryhodněji než jako spisy anonymní. Ze stejného důvodu se ostatně dnešní křesťané snaží původ evangelií v bezprostředním okolí Ježíše dokazovat. Pokud autor Janova evangelia nenapsal “Já, Jan, který jsem s Ježíšem prožil rok svého života, zde stojím a svědčím o všech těch podivuhodných věcech, které jsem s Pánem prožil”, pak zdaleka nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že Jan autorem prostě nebyl (analogicky pro ostatní).

2) V Ježíšově době i ještě dlouho poté byla drtivá většina lidí negramotných. Neuměli ani číst, ani psát. Navíc, mnozí kteří třeba uměli něco přečíst, stále neuměli psát, a ti co uměli napsat pár znaků, čísel (možná třeba zrovna celník Matouš) vůbec nemuseli být schopni dát dohromady souvislou větu. Evangelia jsou ovšem filozofickým traktátem s řadou skrytých vnitřních vazeb a teologických souvislostí. Jsou evidentně dílem vysoce vzdělaného člověka, velmi dobře obeznámeného s Řeckým překladem Písma (Septugiantou). Je v zásadě nemožné, že by takový text napsal rybář či jiný prostý obyvatel zemědělské Galilee Ježíšovy doby. Pravda, Ježíšovi učedníci mohli jít po Ježíšově smrti do školy (za čí peníze?), mohli se naučit číst a psát, léta se vzdělávat ve filozofii a teologii, mohli se obeznámit s Řeckým překladem Písma – ale komu se toto zdá pravděpodobné? Navíc, Ježíšovi učedníci měli po jeho smrti evidentně jiné starosti. Dle tradice šířili evangelium, snad založili církve – kde by asi vzali čas na takto obtížná studia? A proč o nich nikde nečteme?

3) Evangelia jsou psána v Řečtině, zatímco Ježíšovi učedníci jakož i jiní lidé z jeho okolí mluvili Aramejsky. Existují poměrně silné (technické) lingvistické indície, že evangelia nejsou překladem Aramejských textů, ale byla v Řečtině rovnou sepsána (a všechny nalezené nejstarší papyry s evangelii či jejich útržky jsou ostatně také v Řečtině). Umět sepsat v cizím jazyce filozofický traktát v rozsahu evangelia je ovšem ještě mnohem vyšší level, než umět pouhý jazyk. Já sám čtu např. v angličtině běžně knihy, ale text náročnosti evangelia bych nebyl schopen sepsat ani v Češtině, natož pak v angličtině. Podobně s učedníky a jejich mateřskou Aramejštinou a jazykem tehdejších vzdělaných lidí – Řečtinou.

4) Podle tradice měl být Marek Petrův asistent, a měl sepsat jeho kázání (dle Papia, citovaného Irenaem). Markovo evangelium ale evidentně není žádným souborem kázání. Iraneaus našel v Papiovi zmínku, že Petrův asistent Marek sepsal jeho kázání, a sám postuloval, že anonymní evangelium, které má k dispozici, je tedy Markovým dílem. Podobně cituje Iranaeus z Papia, že Ježíšův učedník Matouš sepsal nějaké Pánovy výroky, a tak mu přiřkl další v té době anonymní evangelium. Bohužel, Matoušovo evangelium opět není žádným “souborem výroků”. Lukášovi bylo autorství přiřknuto proto, protože kdosi usoudil, že v anonymním evangeliu, které dnes známe jako Lukášovo, se používají jisté lékařské termíny (dodnes netuším kde). Vzpomněl si, že Pavel se v jedné ze svých epištol zmiňuje o svém pobočníkovi, lékaři Lukášovi – tak se řeklo, že autorem byl prostě Lukáš. A na autorství Jana se usoudilo na základě předposledního verše jeho evangelia
Jan 21:24 To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je; a víme, že jeho svědectví je pravdivé.
Tímto veršem se ovšem samozřejmě autor nehlásí ke svému autorství, ale někdo další (v případě Janova evangelia x-tý redaktor) se jím opět snaží cenný text ukotvit v Ježíšově bezprostředním okolí.

5) Měla-li by být pravdivá tradice, pak očitý svědek, Matouš, opsal prakticky celé evangelium od neočitého svědka – Marka, který ho měl jen zprostředkovaně, skrze Petrova kázání. Přitom Matouš měl vše z první ruky – přímo od Ježíše. Zde jsem slyšel námitku, že Petr ale patřil k užšímu kruhu Ježíšových učedníků, a měl tedy důvěrnější informace než ostatní – jenže Matouš měl opět k Petrovi přímý přístup, vždyť byli oba z Dvanácti, a chodili spolu po boku Ježíše. Jistě se o tom co od Ježíše slyšeli bavili, a proto i zde mohl mít Matouš informace přímo od Petra, a nikoliv mnoho let poté zprostředkovaně přes Marka. Tradice v tomto naprosto nedává smysl.

6) Nepředpokládáme-li implicitně zázraky (a to nesmíme, chceme-li je evangelii prokazovat), pak je silně podložené stanovisko současných Biblistů, že nejstarší, Markovo evangelium, bylo sepsáno až po roce 70, tedy 40 let po Ježíšově smrti. Matouš a Lukáš o dalších cca 10 let později, a Jan ještě o deset let později (kolem roku 90). Zaprvé je obtížně udržitelná teorie, že učedníci Ježíše čekali se sepsáním svých textů tak dlouho, a za druhé by po čtyřiceti letech jistě poněkud utrpěla spolehlivost jejich výpovědí.

7) V evangeliích jsou poměrně zásadní rozpory, viz např. rozpor v příbězích o narození Ježíše, nebo v okolnostech jeho ukřižování a vzkříšení – vůbec nemluvě o od Synoptiků diametrálně odlišném evangeliu Janově.

8 ) Je nemyslitelné, jak by si Ježíšovi učedníci mohli zapamatovat Ježíšovy proslovy – nemluvě o těch z Janova evangelia, jejichž délka dosahuje několika kapitol. Často se zde argumentuje rabinistickou tradicí, kdy Židé se učili dlouhé pasáže z Thóry nazpaměť. Zapomíná se ovšem na to, že i tito rabíni (navíc jistě studovaní!) se dané pasáže museli UČIT (a učit se znamená číst si něco pozorně znova a znova) – zatímco Ježíšovi učedníci, prostí nevzdělaní lidé, by si je museli zapamatovat na jeden poslech! Kdo chce se mnou polemizovat, ať dá dohromady skupinku dvanácti lidí, nechá jim přečíst byť jen jednostránkovou pasáž – a pak ať ji klidně společně zkusí dát dohromady! A v ideálním případě, ať předtím počkají 40 let… 🙂

9) Jak by si ani jeden z očitých svědků (Matouš, resp. Marek skrze Petra) mohl nevšimnout neuvěřitelných výroků, které Ježíš kázal podle Jana? (Já a Otec jedno jsme, dříve než Abraham, já jsem, Já jsem chléb života, Já jsem světlo světa, atd.) Není mnohem přirozenější a logičtější (byť pro křesťany, rozumím tomu, poměrně nepříjemné), že Jan prostě vkládal Ježíšovi do úst výroky v souladu s tím, jak ho on, resp. jeho komunita, teologicky vnímali?

10) údajní Ježíšovi učedníci, byla-li by pravdivá Tradice, se neshodli ani na svém vlastním jmenném seznamu!

Některé argumenty věřících, související s údajným autorstvím evangelií očitými svědky

1) Máme stovky vysoce spolehlivých očitých svědků (narážka na 1 Kor 15:6).
Nesmysl. Tyto svědky bychom “měli”, kdybychom měli ALESPOŇ jejich svědectví. To už nevěřící Tomáš je lepší “svědek”, protože je alespoň postavou z evangelijního příběhu. Pavlových 500 svědků je jen číslo. Pro představu – když já řeknu, že znám 500 svědků devítihlavého ohnivého draka, dojmu tím někoho?
2) Tomáš pochyboval o Ježíšovi, proto naši očití svědci jsou zdravě skeptičtí a neuvěří jen tak něčemu – což jen posiluje jejich věrohodnost.
Opět – Tomáš je jen postavou z jednoho (jediného) evangelia. Není to svědek, stejně jako není svědek řekněme Robinzonův Pátek. Nebyl by (pro nás!) svědkem, ANI KDYBY byl Jan očitým svědkem – což je, jak jsem výše ukázal, nanejvýš nepravděpodobné. Takto je ale nevěřící Tomáš jen (zjevně úspěšný) literární nástroj, kterým Jan posiluje svůj argument. (byli tam pochybující, a i ti nakonec uvěřili!)
3) Naši očití svědci si nemohli nic vymýšlet a přidávat a měnit, protože by je ostatní hned opravili a uvedli věci na pravou míru.
Jak by je vůbec MOHL někdo opravit, kdyby např. napsali, že Ježíš řekl něco, co ve skutečnosti neřekl? Kdo by chtěl takový výrok uvést na pravou míru, musel by si být jist, že ví o všech Ježíšových výrocích, a že mu tedy tento nemohl utéct. To ovšem logicky nemohl vědět nikdo. To samé platí pro případné Ježíšovy skutky. Kdo si mohl být JIST, že byl u všeho? Navíc, šlo by prostě jen o nový příběh o Ježíši, a ten se šířil dál nikoliv tehdy, byl-li nutně pravdivý, ale tehdy, pokud posluchače zaujal. Za další, křesťané byli v prvních desítkách let obskurní apokalyptickou sektou, kterou drtivá většina společnosti nebrala vážně – a nikdo neměl důvod vyvracet jakékoliv jejich případné nesmysly, stejně jako dnes se asi nikdo neobtěžuje vyvracet např. teorie o Aštaru Šeranovi. Za poslední, i kdyby se někdo s nějakým vyvracením vysiloval, a učinil tak písemně (!), pak se tento hypotetický dokument mohl zcela prostě v průběhu následujících tisíců let křesťanské nadvlády (a, nic si nezastírejme, pálení knih) z pochopitelných důvodů nedochovat.
4) prázdný hrob objevily ženy, a ženy v té době platily za nedůvěryhodné svědky. Není proto logické, že by si takový příběh někdo vymyslel. Zvolil by si v něm jistě věrohodné svědky.
Nemyslím si, že epizoda se ženami měla v době, kdy byla sepsána, vůbec něco prokazovat. Je dosti pravděpodobné, že legenda o prázdném hrobě je docela pozdní, a např. Pavel (ani nikdo jiný za autorů epištol!) o prázdném hrobě nic nevěděl (viz jeho dokazování možnosti vzkříšení v 1 Kor 15!). Jeho víra, jakož i víra ostatních křesťanů v jeho době, stála patrně na jiných základech než na prázdném hrobě. I podle Marka, který o ženách objevivších hrob psal jako první, tyto ženy o svém objevu nikomu nic neřekly. Teprve Matouš se svými strážemi u hrobu chtěl zřejmě něco dokazovat – jenže ten už vycházel z Marka. Každopádně, ženy se mi jeví jako naprosto přirozené osoby, které by měly jít k hrobu pomazat Ježíšovo tělo vonnými mastmi (Mk 16:1) a oplakávat svého Pána.
5) Pavel je očitým svědkem Ježíše.
Ano, Pavel je jedním ze spirituálních svědků vzkříšeného Krista, kteří tvrdí, že se jim Kristus “zjevil” (svědek pozemského Ježíše neexistuje ani jediný) – přičemž ovšem vůbec nepíší jak. Nelze dokonce ani dovodit, že se jim zjevil ve vidění, či ve snu. Například podle mého názoru touto frází Pavel míní, že mu náhle “docvakly” jisté souvislosti týkající se pravděpodobně predikcí Krista v Písmu, začaly mu dávat smysl teologické konsekvence ohledně jeho významu a významu jeho smrti – a v tomto smyslu se mu Kristus zjevil. Další, kterým Pavel píše, že se Kristus “zjevil”, se pak dost možná zjevil ve stejném významu (hromadná vidění nepovažuji za příliš pravděpodobná). Prostě jim celá teologie za Kristem začala dávat smysl.
6) autoři evangelií, očití svědkové, jsou naprosto spolehliví. Nelze byť jen pomyslet na jakoukoliv jejich případnou nepoctivost, přikrašlování, vymýšlení nových příběhů, přibarvování zázraků, aniž bychom měli doklady o jejich pokleslém charakteru – které ovšem nemáme. Jsou to tedy vzorní a vysoce morální lidé, kterým se příčila každá nepravost, a proto jim musíme věřit vše, co napsali.
Znovu: autoři evangelií jsou anonymní. Nevíme o nich prakticky nic, a tedy ani o jejich charakteru ne. Vysoce mravní lidé, kterým se příčí každá, byť i jen malá lež, jsou naprostou výjimkou. Kromě toho, jakkoliv morální lidé se mohou mýlit, mohou uvěřit nesprávným informacím třetích osob, a mohou informace špatně interpretovat. Navíc, máme-li se rozhodnout, zda je pravděpodobnější zázrak, a nebo že si někdo tak trochu vymýšlel, a nebo se prostě jen mýlil – řekl bych, že vždy je MNOHEM pravděpodobnější to druhé.

Závěr

Lze si jen obtížně představit, jak by i korektně sepsaná a všemi náležitostmi opatřená (!) očitá svědectví mohla dokazovat, že před tisíci let pravděpodobně došlo k zázrakům. Možnost prostého lidského omylu, přikrášlení si událostí, teologické kreativity a fantazie, rozčarování ze ztráty charizmatické osobnosti a vůdce, případně dokonce podvodu, je vždy mnohem pravděpodobnější, než zázrak – který je z definice jev extrémně nepravděpodobný. Lidské omyly a důvěra v nejrůznější absurdní vysvětlení a nadpřirozené fungování světa jsou naproti tomu naprosto běžné.

Evangelia však ani nejsou očitá svědectví. S vysokou pravděpodobností je nepsali očití svědci, a už vůbec ne ti, kterým autorství přisuzuje pozdější tradice. Evangelia jsou teologické příběhy, jejichž deklarovaným cílem je, aby čtenář uvěřil – aby uvěřil teologické “šťastné zprávě”, kterou chtějí sdělit. Styl, kterým jsou psána, nás naprosto neopravňuje spoléhat na to, že ta která extravagantní část jejich textu má cokoliv společného s realitou.

2,595 thoughts on “Očití svědkové

 1. flanker.27

  Úplně vidím toho ďábla, jak stojí s papírkem a tužkou a odškrtává si:
  Majetek
  Lži
  Antiklerikalismus
  Ateismus
  Á, Antikrist. Tak, teď najít tu správnou nevěstku Satanovu… 😀

 2. Samain

  Protestant – ano. Služební auta. Měla jsem kamarádku vikářku, takže to mám z první ruky a ne jedna paní povídala.
  Vzpomínám, jak brzo po tom, co vyběhly Favority, dostala nový, místo stodvacítky , kterou měla před tím. Jeli jsme s ním na první koncert Rolling Stones co tu byl po revoluci. Ještě měl kufr obalený igelitem (zevnitř).

  1. protestant

   Jinak tě ujišťuji že naše sborové auto bylo zakoupeno za sborem vybrané peníze a benzín je také za sborové peníze. Od státu přichází jen a pouze peníze na platy kazatelů. Nic více.

   1. Samain

    No, teď možná. ZA komárů ho měla od státu – do kostela jí chodilo asi 5 důchodkyň. Ty by se na Fáčko nesložily.

   2. Samain

    Tak ujišťovat můžeš. Jestli budu zrovna tobě věřit – to je jiná otázka.

  2. Foxy

   Protestant: “ujišťuji že naše sborové auto bylo zakoupeno za sborem vybrané peníze a benzín je také za sborové peníze.”
   To ti zcela věřím, holt vaše chyba že nejste katolíci, to by byl jinej vejvar!

    1. bílej kabát

     Tak kde vzal Duka na toho superba? Můj syn žije a pracuje v Praze a viděl ho už několikrát jet v onom né zrovna levným autě? Kdo platí jeho řidiče? ŘKC? Kde je ta Ježíšova skromnost a život mezi chudými?

     1. protestant

      Když si my – malý evangelický sbor vybere na farní auto, tak proč by neshromáždili peníze katolíci?

     2. Sam

      Pro protestanta:
      Jo, je pravda, že z různých důvodů jsou mi evangelíci sympatičtější než katolíci.

      Mimochodem, nevíte, proč spíše evangelické země (Velká Británie, USA, Německo…) jsou vyspělejší než katolické země (Polsko, Itálie, Francie, Španělsko)?
      No a průmyslová revoluce nezačala nikde jinde než v ne moc katolické Velké Británii.

     3. flanker.27

      Pro Sama:
      No, to je otázka, jestli je Británie vyspělejší než Francie. Rozhodně tyto dvě země nikdy nebyly obzvlášť jedna za druhou, ovšem byla období, kdy ve vědě i v technologiích měla rozhodně Francie navrch. Bylo to takové věčné střídání a soupeření, přičemž Francie měla proti Británii tu nevýhodu, že po staletí měla bezprostřední nepřátele na západě i na východě.

      Německo není protestantská země, tedy rozhodně ne v tomto smyslu, katolíků a protestantů je tam víceméně stejně, při sčítání v roce 2011 se ke katolicismu přihlásilo 24 740 380 obyvatel, k protestantství 24 328 100 obyvatel. Přičemž protestanti jsou spíše na severu, katolíci na jihu. Po staletí byla ostatně svatá říše římská spojená s papežstvím a Habsburkové coby vládnoucí rod byli katolíci.

     4. protestant

      Jelikož projevy mají vždy zpoždění tak není ani tak důležité jaké jsou ty země dnes, ale jaké byly v minulosti.

 3. bílej kabát

  Objasnitel says:

  May 26, 2014 at 9:36 pm

  Slušný bullshit…

  bílej kabát:
  Nevěřím v existenci boha, satana, andělů, hejkalů, víl sedmihlavých draků a dalších pohádkových bytostí, tudíž samozřejmě nevěřím ani tomu videu. Chtěl jsem jen ukázat, jak vidí ŘKC mnozí jiní tvoji soudruzi v Kristu. Už to tady padlo xkrát – vy křesťané nemáte jasno ani mezi sebou a pak chcete přesvědčovat o své “Pravdě” ateisty. Věříte jen své představě a to ještě po svém. V neděli si v kostelích či nějakých sborech živíte ty své představy (že jako boží slovo = pokrm duše :D), až se ze lži stává pravda. Těšíte se, jak si s bratry a sestrami budete notovat v těch bludech a naplněni duchem svatým vyrazíte v pondělí do práce. Takový stav pocitu štěstí se dá navodit i v klubu feministek. Člověk si může vytvořit kladný vztah k čemukoliv, co mu dává radost, pocit štěstí a co vytváří hezké ostrůvky v moři všedních dní. A jestli se teď chystáš ke smeči tím okřídleným – co je mimo církev, za tím satan stojí – tak se ani nenamáhej. Strašení satanem a peklem jsem už párkrát taky zažil. Dokonce mi jeden pastor vyhrožoval, že budu v pekle trpět víc než Hitler, protože on na rozdíl ode mě neslyšel boží slovo. Jen jsem zalapal po dechu, okamžitě jsem s tím blbem přerušil diskuzi a poslal jsem ho tam, odkud vylezl při narození.

  1. Sam

   bílej kabát says:
   —————-Strašení satanem a peklem jsem už párkrát taky zažil.————
   Znám také. Vůbec se mi to v té hodině náboženství nelíbilo. Pak jsme se dívali ve školním kinosále na Exorcistu (USA 1973), tak jsem učitelce nalhal, že jdu k zubaři a zdrhnul jsem.

   —————-bílej kabát:
   Nevěřím v existenci boha, satana, andělů, hejkalů, víl sedmihlavých draků a dalších pohádkových bytostí, tudíž samozřejmě nevěřím ani tomu videu.————–
   Každej by měl v něco věřit, jinak je to nekulturní zaostalý hedónista (dle různejch Halíků, Duků, Orků a Kodetů). Tak v co bych teda mohl věřit? Už to mám. Budu věřit ve Slunce. Ono je nejspíš dárcem života na zemi a jeho udržovatelem. Slunce je pro nás moc a moc důležité.

 4. bílej kabát

  Foxy says:
  May 27, 2014 at 9:30 am
  Církví vyhlášené útočné války (“křížové výpravy”) dokázaly ve jménu té jediné pravé křesťanské víry a lásky vraždit, znásilňovat, rabovat a pustošit i při nejvyšší snaze jen na technické úrovni své doby.

  bílej kabát:
  Přesně. A dobrotivý bůh jen přihlížel, jaká zvěrstva se v jeho jménu dějí. A proč asi nezasáhl? No prostě proto, že nemohl. Někdo, kdo neexistuje zasahovat nemůže.
  Objasnitel by nejspíš odpověděl, že bůh nemůže zasáhnout proto, že není pánem tohoto světa. Tím je přece satan a podle toho se s námi dějě to, co kolem sebe vidíme. Dějě se to, co jsme si sami zvolili.
  Takže nějaká metaforická událost – prvotní hřích – kterou jsem ani za mák nemohl ovlivnit (zato bůh ano a neudělal to), poznamenala celý můj život? A ještě mi ten bůh lásky za to bude trestat?

  1. Sam

   Z nějakýho důvodu jsem se naučil vymýšlet instatní katolické odpovědi. Takže hoši: — Boží cesty jsou tajuplné a nevyzpytatelné.
   —Zlo se děje, protože Bůh nechal člověku svobodnou mysl.
   —Poslední soud bude až po smrti.
   —A víte co, Bůh je vůbec takové velké, lidskou myslí neuchopitelné transcendentní tajemství, které nás přesahuje a k němuž směřují lidé dobré vůle.
   A máte to!!
   (Jsem dobrej, ne?)

   1. Objasnitel

    A já ti na ty tvoje univerzální “katolické odpovědi” odpovím katolicky…
    – Boží cesty jsou tajuplné, ale vždy opodstatněné a plyne z nich závěr, který vede k pokoji člověka.
    – Bůh nechal člověku svobodnou mysl, ale zlo se dít nemusí, když o něj nestojíme. A když o něj stojíme, tak je to on, který nás z něho dokáže vytáhnout. (většinou to bývá velice dojemný hapyend jednoho lidského osudu). Aneb podobenství o marnotratném synu.
    – Poslední soud nastane až při návratu Krista a definitivnímu pádu Satana.
    – K němuž směřují lidé dobré vůle, ale zejména ti, co ho přijali skrze svědectví Ježíše Krista a nechali se pokřtít v Duchu Svatém.

    1. bílej kabát

     Už to tady také padlo, zřejmě jsi tu ještě nebyl. S tím druhým příchodem Krista brzdi. Ježíš při jednom kázání řekl, že ti co tam právě stojí, nezemřou, dokud nespatří příchod božího království a jeho v boží slávě. No a 2000 let boží království i s Ježíšem jaksi stále nikde.Jistě se shodnem v tom, že nikdo z těch lidí už nežije, Někdo z křesťanů, myslím Pelagius,tu řekl, že se Ježíš prostě mýlil. Že by se třetina všemohoucího boha mýlila? To mi příjde přímo rouhání. Ježíš řekl, že neví vše, že vše ví jen otec, ale pokud něco řekl, tak by se mýlit neměl,ne? Když něco nevím, tak o tom prostě nemluvím!

     1. Objasnitel

      Evangelium podle Marka: Příchod Syna člověka
      24„Ve dnech po onom soužení
      ‚slunce se zatmí
      a měsíc nevydá světlo,
      25hvězdy budou padat z nebe
      a nebeské mocnosti se zachvějí.‘
      26Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou. 27Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe.
      28Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko. 29Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích! 30Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. 31Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
      32Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. 33Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. 34Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. 35Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. 36Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. 37Co říkám vám, říkám všem: Bděte.“

      Nemluví o přítomných, ale o pokolení. Celou dobu nazýval lidi !pokolením! hříšným… nebo-li v moci vladaře Satana. Takže přijde, aby toto pokolení definitivně padlo. Do té doby logicky nepadne.

     2. Objasnitel

      Podle toho, že ta věta začíná slovem amen, tak se domnívám, že je to povzbuzení. Něco ve smyslu – smiřte se s tím, že budete pořád ve světě, který bude pořád hříšný, nezbožný a nikdy se to nezmění, dokuď se nevrátím.

     3. Objasnitel

      Což je logické, protože nic tak totálně nezmění povahu člověka, jako konec všeho a spatření opravdové síly Boží moci. Když člověk spatří Krista jako toho, který přišel ukončit etapu “pokolení”. Ono je to trošku víc rozvinuté v jiném evangeliu. Což je i pro vás diskutéry velice zajímavé, protože konečně spatříte Boha a nebudete pochybovat, že neexistuje. Pravděpodobně se tohohle definitivního mezníku nedožijete, takže spatříte pravdu až po smrti. Jako všichni zatím žijící.

     4. Michal Post author

      A v jakém evangeliu uvidím toho skutečného Boha, bez nějakých významných pochybností?

     5. Objasnitel

      Nechápu dotaz… zřejmě kvůli tomu, že nechápeš o čem tu celou dobu mluvím.

     6. flanker.27

      Objasnitel:
      smiřte se s tím, že budete pořád ve světě, který bude pořád hříšný, nezbožný a nikdy se to nezmění, dokuď se nevrátím.

      Flanker.27:
      Já jsem s tím smířený docela dobře 🙂

 5. antitheista

  Teď mluví na česky rozlase 2 halík o Kraussovi jako o fanatikovi, fůjtajbl 🙁

  1. Michal Post author

   To jako fakt? A v jakém pořadu? Můžu si to poslechnout ze záznamu?

   1. antitheista

    do hodiny by to mělo být v záznamu českýho rozhlasu 2 – digitální záznam.

    Od 8:30 do 9h Jak to vidí…
    Tomáš Halík. Moderuje Miroslav Dittrich. Pohledy známých osobností na věci kolem nás. (28 min)

    Že prý na obou stranách jsou fanatici, na straně náboženství al-kajda a na straně ateistů nový ateismus – jak tohle může porovnávat ? ??? Copak Krauss a Dawkins zabíjejí lidi ?

    1. Objasnitel

     Víc než kdo obvykle … zabíjejí je tím, že je drží ve lži. Berou lidem nárok na spásů a pokoj. Abych k tomu něco dodal. Normálně jsem zděšen, že lidé díky ateismu naprosto opustili pohřby s obřadem. Česká republika v tomhle nešvaru vyloženě dominuje. Přitom ze své zkušenosti vím, jakou moc má modlitba za zesnulého. A jaké šílené zatracení a zátěž to způsobí rodu, když se nepřimluví za zesnulého zejména z důvodu sebevraždy, alokoholu a drog nebo praktikanta okultismu a potraceného.

     1. antitheista

      U nás je méně sebevražd než v leckteré nábožné zemi – vemte si jih USA a počet střelců na školách, sebevraždy,…

     2. Objasnitel

      Mně by zajímala spíš studie kolik z těch sebevražd a vražd má na svědomí věřící. Předpokládám, že nejvíc vražd mají na svědomí street gheta, drogově závislí (většinou afroameričani) atd. Zajímavé jsou také zajímavosti o životě střelců na škole atd. To jsou většinou citově degradovaní vlivem rodiny. A nejednou vykazují sklony, které já považuju za posedlost Zlem. Například závislost na počítačových hrách a virtuálním světě (třeba Breivik) nebo roztodivné úchylky.

     3. Objasnitel

      Jasně každý kdo nosí křížek na řetízku nebo vytetovaného Ježíše je křesťan jako skála. Kdyby to byl opravdu křesťan, tak se tomu všemu vyhne obloukem. Obzvlášť afroameričani v ghetech jsou mega křesťani (Ironie).

     4. protestant

      Každý pravý Skot totiž ví, že :

      O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom Otec.
      Marek 13:32

     5. antitheista

      A kdo určí, který křesťan je ten pravý?

      Co je lepší – buk nebo habr ? 🙁

     6. Objasnitel

      Zajímavé je, že mnoho posedlých u kterých se přistoupilo až k exorcismu bylo v případě křesťanů dokonce světců. Člověk může být pokřtěň, ale nepraktikuje- li svoji víru, tak se objevují obří ďoury, kudymi do něj leze zlo. Takže Křesťan jako nálepka neznamená, že je to dobrý křesťan. Křesťan je ten, který nejenže je pokřtěn, ale praktikuje a modlí se za štědrost Boha i za blízké. Většinou se dobrý křesťan pozná podle toho, že ho lidi mají rádi a vyhledávají ho (jak by řekl Čestmír Berka – úchylně se usmívá). Ale zlo ho nesnese – často vyvolává agresi feťáků a ochlastů. Viz. případ faráře v Porubě nebo zabitý kněz v kostele na Hané. jen tak btw. nevím, jestli jsem dobrý křesťan, ale zlí lidi mě nemůžou vystát. Tak se za ně modlím.

     7. antitheista

      Lidi měli ve své době rádi Hitlera…

      Oblíbenost padá…

      “Takže Křesťan jako nálepka neznamená, že je to dobrý křesťan. Křesťan je ten, který nejenže je pokřtěn, ale praktikuje a modlí se za štědrost Boha i za blízké.”

      Křesťan nemusí být dobrý člověk souhlas…

      modlit se může i fanatik a svině, svojí rodinu měl a má rád i nejeden diktátor, třeba Franco a jiní klerofašisté

     8. Objasnitel

      Hitler je učebnicový případ posedlosti zlem. Vydával se za křesťana, ale nikdy po křesťansku nežil. Byl po uši namočený v okultismu (jen samotný hákový kříž je zneužití okultního světa) a obklopoval se okultisty a nechutnými “moderními” mágy jako třeba ten úchyl Mengele, co nakládal mrtvé plody a lidské ostatky do formaldehydu. Užíval se zvrácený sex, kdy po něm jeho ženy močili a on se u toho ukájel a svou sebevraždou to všechno završil. Nehledě na to, že jeho třetí žena byla jeho sestřenice. Všechna jeho moc byla jen díky Satanu. Nebo třeba z české kotliny doktor Barták – považuje se za křesťana a taky si užíval plnými hrstmi nechutný a odpudivý zvrácený sex a osvojoval ženy. Opět případ posedlosti.

     9. antitheista

      Kdo rozhodne, který křesťan je ten pravý? Napsal si, že má být oblíbený, Hitler byl a Franco taky, oba dva se starali o svou rodinu a pejsky, Franco se modlil k Ježíškovi a byl příznivý ke katolíkům – to samé jiní klerofašisté, Tiso byl přímo kněz a přitom posílal lidi do koncentráků.

      Tak kdo a podle čeho určí, kdo je a není křesťan? 😀

     10. Objasnitel

      Jak vidíš je to těžké zodpovědět. Člověk to musí umět rozpoznat. Což je ještě těžší, když člověk neumí rozeznat ani zlo od dobra.

     11. antitheista

      ano, takové neznalé nás chtěl mít bůh, proto řekl, ať nejíme ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého… chtěl nás mít jako nevědomé ovce, jako nás chtěl mít možná i ten Hitler 🙂

      “Člověk to musí umět rozpoznat.”

      Supr, ale jak ? 😀 nějaký tvůj pocit? Můj pocit je zase opačný…

     12. Objasnitel

      Těžko odpovědět… já se s dobrými křesťany setkávám v církvi. Jak je jednoznačně poznat ve společnosti, to nevim. A v diskuzi tady nebo na netu už vůbec nevim.

     13. antitheista

      Jak víš, že jsou to ti dobří a není dobrý Franco nebo Pinochet?

      Jak poznáš, že ti tví “dobří” nezneužívají svoje děti ? Vždyť to časem vypluje na povrch často a církev má skandál. Ale do té doby vše dobré, že ? 🙁

     14. Michal Post author

      Podle mě je ten výrok navíc s celým kontextem zřejmý:

      Konec nastane brzy, velmi brzy. Rozhodně ještě za života naší (Ježíšovy) generace, tj. někteří Ježíšovi součastníci se ho dočkají.

      Nicméně přesný čas, tj. např. 3. října roku 35 v 7 hodin 25 minut večer – ten nikdo nezná, ani Ježíš sám ne, jen Otec.

     15. flanker.27

      Troufám si tuto diskusi shrnout do závěru:

      Modlení a víra člověka dobrým nedělají.

    2. protestant

     antitheista says:
     Že prý na obou stranách jsou fanatici, na straně náboženství al-kajda a na straně ateistů nový ateismus – jak tohle může porovnávat ? ??? Copak Krauss a Dawkins zabíjejí lidi ?

     protestant:
     Pleteš si fanatismus a terorismus

     1. antitheista

      Ne – to si plete Halík, když srovnal AL- Kajdu s “novým ateismem” 😀 😀 😀

     2. protestant

      Klidně je jde srovnávat. Například oba nosí boty a na hlavě mají vlasy…. 🙂

     3. flanker.27

      Antitheisto, to chce klid. Ráno jsem toho ještě kousek zaslechl, Halíka nelze brát moc vážně, rozčilovat se nad hloupostí (a to co říkal je naprosto hloupé), to je cesta do pekel 😀

    3. Objasnitel

     Kdyby si považoval Franca nebo Pinocheta za dobré, tak je nezmiňuješ. Očividně jsou něčím odporní, když to sám poznáš a osobně si je neznal. Takže předpokládám, že dokážeš rozpoznat dobrého křesťana od špatného.

     1. antitheista

      Mně jsou, protože nejsem křesťan a mam jasně profilovanou morálku sekulárního humanismu bez “metafor”, ale tvoje metafory se daj vykládat různě a praví křesťané mohou být oni a ne ty 🙂 podle metafory to nepoznáš, ta se dá vyložit různě 🙂

     2. antitheista

      a co se týče pocitu, ten neurčuje pravdivost, oni si taky mysleli, že dělají dobrou věc…

    1. Michal Post author

     Jasně že nesouhlasím. Kdo to tvrdí, ať mi uvede, v čem konkrétně je Krauss fanatik. Jaké jeho postoje jsou fanatické. Ať definuje, co je fanatik, a pak ať zdůvodní, jak Krauss jeho definici naplňuje.

     1. protestant

      Fanatik: člověk, který tvrdošíjně a zaníceně zastává názor, který nesdílíte.
      A. Bierce

     2. flanker.27

      Fanatismus je nekritické přijímání jedné teze a naprosté odmítání toho, co svědčí proti. Vědec, stale-li se fanatikem nějaké teze, není vědcem. Princip vědy je testování tezí (falsifikace) a teprve projde-li testováním, lze tezi přijmout. Principem náboženství je obhajoba prvotní teze bez ohledu na skutečnosti svědčící proti. To je dobré na rozebrání zápasu věda vs. víra 🙂

    2. Objasnitel

     nejdůležitější část toho rozhovoru: od 1:20 do 1:32 – nemají osobní zkušenost. To je jádro pudla. Možná bych taky nebyl věřící, kdybych neměl osobní zkušenost. Zažil jsem opravdu mimořádné věci, po kterých bych si nemohl dovolit nevěřit.

     1. antitheista

      Osobní zkušenost měl s “prozřetelností” i Hitler… to nic neznamený 😀

     2. Objasnitel

      Zrovna ti antitheisto odpovídám u jiného tvého předchozího příspěvku. Myslím si, že dostatečně.

     3. Objasnitel

      Pozor antitheisto – nemysli si, že vyvolávám odpovědi skrze nějakou prozřetelnost. Nesmím. Ptaní se duchů, karet, horoskopů apod., ale i panny Marie a svatých je spiritismus a jestliže někomu něco skutečně odpovídá tak to rozhodně není Bůh. Já se střetl se zlem i dobrem, ale jen proto, že jsem byl prostě před ně postaven.

     4. Objasnitel

      Protože jakékoli “ptání se na info” je zasahování do určitého ekosystému Boha. Když ti chce něco svatá trojice nebo svatí sdělit. Tak ti to řeknou nepřímo skrze nějaký rébus nebo zkoušku. Kterou se ponaučíš. Udělají to sami, protože to považují za dobré.

     5. antitheista

      “Protože jakékoli “ptání se na info” je zasahování do určitého ekosystému Boha. Když ti chce něco svatá trojice nebo svatí sdělit. Tak ti to řeknou nepřímo skrze nějaký rébus nebo zkoušku. Kterou se ponaučíš. Udělají to sami, protože to považují za dobré.”

      Jak to víš, kdo ti to řekl a proč tim rébusem nemůže být i kontakt panenky marie ? 😀

     6. Objasnitel

      Zas úplně jednoduché na pochopení a zase si to nepochopil. Samozřejmě, že ten rébus může být od Panny Marie, ale v tomhle případě se neptáš. Jseš prostě postaven před problém. Vyřeš ho. Když se ptáš – vzneseš dotaz – PTÁŠ SE k nějaké duchovní autoritě, ale dobro ti neodpovídá. Nic dobrého nemá zájem na tom, aby si znal nějaké info kterým můžeš něco ovlivňovat. Třeba se ptát: Jak umřu? Kolik budu mít dětí? Jestli si dát k snídani rohlík nebo čevabčiči? (klasický věštitelský styl). Chtějí ti naznačit: Proč se ptáš člověče? Nevěříš nám snad, že to s tebou myslíme dobře a Bůh by snad chtěl tvoje neštěstí? Neptej se a makej

     7. Michal Post author

      Objasniteli, mě hlava nebere, odkud bereš tu jistotu, že ty těm věcem rozumíš dobře, a ostatní je nechápou. Máš snad patent na pravdu? Chodíš s Bohem na pivo, a on se ti tam ve slabých chvilkách svěřuje s tím, co a jak dělá, co chce, co nechce a co jak myslel nebo nemyslel?

      Leda houby. Nevíš o tom NIC, stejně tak jako my. Máš jenom ty samé texty, které máme i my, a jednotlivé interpretace (naše či tvoje) mezi sebou mohou soutěžit jedině v tom, jak jsou nebo nejsou logické a jak dávají či nedávají smysl.

     8. Objasnitel

      Omyl Michale… ten tvůj logický rozbor textů můžeš dělat jen ty, protože si dál nenahlédl. Já mám osobní zkušenosti. Mohu porovnávat. Dokonce mohu aplikovat podobenství.

     9. svatahmota

      POdle jaké metody aplikuješ podobenství?

      Co tvoje zkušenost? Vždyť Hitler měl taky zkušenost s prozřetelností, proč by tvoje zkušenost měla být lepší?

     10. Michal Post author

      Objasniteli, řekneš mi něco bližšího o té tvé osobní zkušenosti? Kterak ti tvá osobní zkušenost ukazuje, že tvá interpretace Bible je správná?

     11. svatahmota

      a jsme zase tam, kde jsme byli i předtím:
      oslovuje tě bůh třeba jako by tě oslovil Michal v Bille ? 😀

     12. flanker.27

      Takže kdybych teoreticky dostal jasné a srozumitelné vnuknutí “je špatné ubližovat lidem”, aniž bych u toho musel řešit rébus, tak mi to napovídaly temné síly. Hmm, to dává smysl 😀

     13. Jarda

      Objasnitel says:
      May 28, 2014 at 10:43 am

      Protože jakékoli “ptání se na info” je zasahování do určitého ekosystému Boha. Když ti chce něco svatá trojice nebo svatí sdělit. Tak ti to řeknou nepřímo skrze nějaký rébus nebo zkoušku. Kterou se ponaučíš. Udělají to sami, protože to považují za dobré.

      Ach jo; Objasniteli, měl by sis zajet třebas do Medžugorje. Výborná je CK Vérité dr. Mráčka. Tam by ses dozvěděl věcí.

 6. bílej kabát

  “Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojíte, NEOKUSÍTE SMRTI, dokud nespatříte syna člověka, přicházejícího se svým královstvím.” Matouš 16:38

  Tak mi tady neříkej, že nemluví o přítomných.

  1. Objasnitel

   Výborně – je to přesně z té části evangelia, kterou jsem předpokládal. Před jeho ukřižováním. To není výrok o konci světa, ale promluva k učedníkům.
   “Amen, říkám vám, že !!někteří!! z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho království.” Což se projevilo tím, že se jim po smrti zjevil a jejich pochybnosti byly fuč. Přišel ve “svém království” + seslal na ně ducha pravdy a začali hovořit jazyky, které neznali (protože většina jich byla z hlediska vědomostí blbejch jak sud), aby mohli šířit evangelium do všech světových stran.

  2. Michal Post author

   Tohle ale pěkně prosím není pravda.

   Ten verš zní:
   Mt 16:27 Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.

   Nevím o tom, že by Ježíš po svém ukřižování přišel “ve slávě svého Otce se svými anděly”, a každému odplatil dle jeho skutků.

   A dále, viz podobná pasáž v Markovi:

   ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.‘ Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe. … Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. (Mk 13:24-30)

   Ne ne Objasniteli, tohle se fakt nestalo. Ježíš nebyl ani Mesiáš, ani Boží Syn, ale obyčejný falešný prorok.

   1. Objasnitel

    Vezmi svůj kříž
    21Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. 22Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti nesmí stát!“
    23On se ale odvrátil a řekl Petrovi: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
    24Potom Ježíš řekl svým učedníkům: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. 25Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. 26Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život?
    27Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. 28Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho království.“ -> 27 – On přišel ve slávě svého otce, protože vstal z mrtvých a přemohl Satana. Ano odplatí každému podle jeho skutků, protože se nyní dal poznat jako spasitel. Nyní už lidi vědí, kdo je a tím, že v něj nevěří jen umocňují dědičný hřích.
    Dal se po smrti poznat učedníkům, aby konečně začali makat. To je nejdůležitější moment pro mě osobně, protože po ukřižování seděli zamčení v nějakém domě a báli se vylézt, aby je židi neskopali do hranaté kuličky (celkem logicky). Jenže on jim dal moc mluvit a šířit svědectví, takže vylezli posilněni a neměli strach, takže místo toho aby se nechali skopat, tak naprosto ohromili ty agresory. Banda lůzrů, co neuměla do pěti počítat začala mluvit jazyky všech divných národů. A nebýt jich, tak se o téhle pravdě nikdy nedovím.

    Ale podobenství o konci světa je řeč o totálním konci všeho. To Ježíš přijde naposledy aby ukončil naprosto vše a dá se poznat úplně všem, kteří neuvěřili hlasu apoštolů. Takže pro zesnulé, co měli šanci, aby se za ně rodiny přimluvili v době, kdy byli v očistci nebo předpeklí (jak se tak nějak uvažuje v katolické církvi) ztrácí šanci a společně se živými v době apokalypsy jsou definitivně rozsouzeni.

    1. flanker.27

     Jaký pořád přimlouvání. Asi nejsem ten pravej kandidát na boha, ale kdybych někoho soudil a všechno o něm věděl, co mi nějaká přímluva může změnit v úsudku? Rozhodující je, jak se svobodný člověk sám rozhoduje.

  3. Michal Post author

   A podobně i Pavel:

   1 Tes 4:15
   Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla
   a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.

   Pavel použil slovo MY, věří tedy, že ON sám bude mezi těmi, kteří se toho dožijí! Současně potvrzuje, že tuto informaci má od Krista. Jak říkám – falešný prorok…

   1. Objasnitel

    Pavel vzhledem k tomu, že mluví jako apoštol a šiřitel evangelia mluví k věřícím (dopis samozřejmě nijak jinak nezačíná než tímhle oslovením: Pavel, Silvanus a Timoteus
    církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu:
    Milost a pokoj vám.). Proto může použít slovy MY aniž by myslel sebe. Nebo zrovna tu hrstku, které dopisuje. Mluví s předpokladem, že to půjde z generaci na generaci.

    1. Michal Post author

     Odkud víte, že Pavel měl tento předpoklad?

     Já naopak vidím, že píše on konkrétním příjemcům, členům konkrétních církví v konkrétních místech a v konkrétním čase, a z toho jasně plyne, co myslí slovem MY: já, autor dopisu, Pavel, moji blízcí, a vy, adresáti.

     Rozhodně bychom potřebovali nějaký pádný důvod myslet si, že to Pavel mínil v tom smyslu jak píšete. Vaše nepodložené tvrzení samo o sobě určitě nestačí.

     1. Objasnitel

      A co takhle češtinářský rozbor? MY – podmět, Kdo se dožijeme pánova příchodu. – vedlejší věta přívlastková!!! Úplně to mlátí do očí.

      Kdyby to bylo tak strašně aktuální tak napíše něco ve smyslu: Modlete se, náš čas nadešel, protože se dějí znamení na nebi i na Zemi a náš pán je tu. Ozve se… atd.

     2. Michal Post author

      Nerozumím: právě ta věta přívlastková se přece vztahuje k tomu podmětu (MY) a upřesňuje ho. Vždyť to je v souladu s tím, co píšu já, a v rozporu s tím, co tvrdíte vy…

   2. Michal Post author

    Navíc, mohu snadno citovat dál. V 1. dopise Korintským Pavel píše:

    1 Kor 10:11 To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.

    Opět, Pavel se vyznává ze své víry, že on sám se nachází na konci věků.

    1. Objasnitel

     Ano ale my žijeme na konci věků. Nebo to tak alespoň vidím. Protože poslední velké gesto, které přijde od Boha už je pouze návrat Krista a definitivní konec.

     1. antitheista

      To co ty tvrdíl před 2000 lety i Ježíš 🙂

      každý apokalyptický prorok tvrdí že jeho věk je ten poslední a nejzkaženější 🙂 – objevuje se to v každé době, svět měl skončit v roce 33, v roce 1666, v roce 1999 a 2000 a bla bla bla naposledy ten májský kalendář, co si tak pamatuju a pořád sme tady 🙂

    2. Michal Post author

     Ano, tomuto věří křesťané celých těch 2000 let. Vždycky každá generace je přesvědčena o tom, že ona je ta poslední…

     Čili nebavme se o tom, jestli to budeme po 2000 letech zrovna my, pro které to konečně bude platit. První křesťané tomu věřili o sobě, a nebyla to ani zdaleka pravda. Proroctví bylo proto falešné.

    3. Objasnitel

     ovšem POZOR! Obrovský rozdíl: ani Ježíš ani Pavel nehovoří o datu ani hodině. Kdežto Jehovisti to tipli dokonce 3x. Opravdoví fajnšmekři. Májové mluví o 21.12. 2012. Husiti to tipli do své doby a opevňovali se na hoře Tábor (což je úplně trapný, protože konec světa nastává všude a je jedno jestli jste na hoře Tábor nebo v Aši). Ještě si vybavuju nedávný případ jednoho 80 letého borce (alternativního křesťana), který vyčetl, že je datum konce v Bibli a je někde na říjen roku 2010 nebo jak to bylo. To je obrovský rozdíl.

     1. antitheista

      Ježíš jen řekl, že se to stane ještě za jeho života 🙂 a pak chcípnul 🙁

     2. Objasnitel

      Antitheisto – ty v tom plaveš. I Michal v tom plave. A já řekl opravdu už to nejdůležitější. Ale vy to v tom nevidíte. Protože je bible plná výborných citátů, tak i na tohle se dá použít: Kdo má uši slyš…

     3. antitheista

      Bible je plná nesmyslů a xenofobie – doslovně a nebo libovolně vyložitelných primitivních metafor v případě symbolického výkladu 🙂

     4. S.V.H.

      Objasnitel says:
      ovšem POZOR! Obrovský rozdíl: ani Ježíš ani Pavel nehovoří o datu ani hodině. Kdežto Jehovisti to tipli dokonce 3x. Opravdoví fajnšmekři. Májové mluví o 21.12. 2012. Husiti to tipli do své doby a opevňovali se na hoře Tábor (což je úplně trapný, protože konec světa nastává všude a je jedno jestli jste na hoře Tábor nebo v Aši). Ještě si vybavuju nedávný případ jednoho 80 letého borce (alternativního křesťana), který vyčetl, že je datum konce v Bibli a je někde na říjen roku 2010 nebo jak to bylo. To je obrovský rozdíl.

      S.V.H.:
      Ježíš a Pavel sice nehovořili o hodině, ale hovořili o generaci. Netipovali tak přesně jako Jehovisté nebo Mayové (i když ti, tuším, netipovali konec světa – jen ukončili kalendář, který těžko mohli psát do nekonečna), ale sekli se úplně stejně. Ten obrovský rozdíl mi tedy nějak uniká.

     5. flanker.27

      Líbí se mi příměr “alternativní křesťan”. 😀
      Takže jsou rozdíly, není jednotný způsob, jak chápat písmo, víru a vůbec. ale který má být ten správný? To se musí křesťani dohodnout především sami, než začnou svou víru šířit dále.

   3. Michal Post author

    A ještě jinde:

    Říkám vám, bratři, už nezbývá moc času. Ať tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo oplakávají, jako by neoplakávali, ti, kdo oslavují, jako by neoslavovali, ti, kdo kupují, jako by nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. (1 Kor 7:29-31)

    Opravdu nechápu, jak může někdo zpochybňovat, že první křesťané pevně věřili tomu, že se blíží konec světa, a že ještě oni sami se ho dožijí.

    1. Objasnitel

     Opět jak ten úryvek pokračuje… Není to o tom, teď hned, ale rady opět do budoucnosti. Ohledně té svatby atd.

     1. bílej kabát

      Říkám vám, bratři, už nezbývá moc času.

      Vždyť tam jasně píše, že nezbývá moc času a 2000 let z pohledu délky lidského života je strašně dlouhá doba. Máš to marný, tohle se opravdu nedá okecat, i když musím uznat, že se biješ statečně.

     2. antitheista

      on říkal, že poslednou soud a všechny tyhle věci nastanou ještě za života jeho současníků 🙂

     3. Michal Post author

      To jsou ale zváštní rady, že? Ženatí ať se chovají jako neženatí, ti kdo kupují jako by nevlastnili, a aby se lidé obecně nezabývali věcmi tohoto světa… Tohle fakt myslel Pavel vážně?

      Ano – myslel. A to přesně proto, protože byl přesvědčen, že svět co nevidět skončí. Proto už nemá cenu řešit světské záležitosti – k čemu také, když bude za chvíli všemu konec.

      Docela by mě zajímalo, jak byste tyhle rady vyložili bez apokalyptického předporozumění.

     4. Objasnitel

      Úplně jednoduše … ženatí ať se chovají jako neženatí. -> Žádnou osobu nevlastníte, tak se k ní neupínejte. Ti kdo kupují, jakoby nevlastnili -> nepřimkněte k hmotným věcem. Jsou to věci. A nezabývejte se věcmi tohohle světa -> to je o tobě Michale… Tenhle svět není důležitý.

     5. bílej kabát

      protestant says:

      May 28, 2014 at 10:50 am

      Ano. Času moc nezbývá. Každý máme jen velmi omezený čas….

      bílej kabát:
      Chápu, jak to myslíš. Ale tady se teď mluví o příchodu Ježíše s božím královstvím za života jeho učedníků a ne to to, aby jsme za svůj život stihli poznat boha a mohli být spaseni.

     6. flanker.27

      Objasnitel:
      Žádnou osobu nevlastníte, tak se k ní neupínejte.

      Flanker.27:
      (Např. citové) upínání se k osobě a pocit vlastnění jsou dvě naprosto odlišné věci. Mohou koexistovat, ale nejsou zákonitě spojené.

 7. Objasnitel

  Michale najednu stranu jsem rád, že používáš písmo a nejsi představitel nějaké sekty nebo církve. Protože z tak neuvěřitelné laickosti vznikali obří průsery. Husitství, sebevražední Jehovisti se svými třemi konci světa a další bizarní spolky.

  1. flanker.27

   největší průser je idea ďábla. Představy o jeho piklech, klamech, a tak dále. Stagnace, blbci pálili odvážlivce, pocit, že co není v souladu s jejich vírou, je od ďábla (vlastně všechno).

   Zlo je to co ubližuje lidem, ať je to postavené na víře nebo ne. Lidem mohou naopak pomáhat lidé naprosto nevěřící, duchovně, hmotně, finančně, a naprosto nezištně. To je důležité a ne “boj s ďáblem”.

 8. bílej kabát

  Objasnitel says:A já řekl opravdu už to nejdůležitější. Ale vy to v tom nevidíte

  bílej kabát:
  Každý soudný člověk vidí ty rozpory. Viděli je i křesťané v dřívějších dobách a tak křesťanští myslitelé hledali různá zdůvodnění, obchvaty, dvojsmyslnosti atd., aby našli vysvětlení a ta vaše víra mohla žít dál. Ostatní křesťané to velice ochotně akceptují jako šťouch od DS.

  1. Sam

   Asi myslíte to, že při diskuzi je snadný zatlačit kněze do kouta. Tak on řekne to své oblíbené, že Bůh je takové velké člověkem nepochopitelné tajemství, a je vystaráno.

 9. antitheista

  Evoluční vysvětlení boha:

  Představy o bozích najdeme v každé lidské společnosti. V různých kulturách nalezneme jak vševědoucí bytosti, tak například jednoduché lesní duchy. Nedávná studie, která se zabývala vztahem mezi náboženskými představami a lidským chováním, dospěla k závěru, že všudypřítomnost náboženských představ a jejich neobvyklá podobnost, vzešla z lidského přemýšlení, které nám v pravěku pomáhalo přežít. Informace přinesl web theconversation.com.
  Diskutujpřeposlat známémutisk článku

  http://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/56733/lidske-instinkty-z-praveku-vysvetluji-proc-verime-v-bohy-a-duchy.html

  Evoluční vysvětlení, proč se někteří lidé nechtějí víry v boha vzdát :

  Brendan Nyhan se zabývá touto problematikou už dlouho. Zjistil, že některé domněnky se dají vhodnou argumentací skutečně opravit. Jde pouze o to, jak moc nám na nich záleží a jak moc k nim vztahujeme naši identitu. „Pokud jiná domněnka vážně neohrožuje naše vnímání světa, pak lze něco změnit. Ale pokud se vylučuje s jinou věcí, které hodně věříme, spíše se přikloníme k tomu, čemu věříme déle a více do hloubky. Když se nové informace neshodují s našimi domněnkami, tak nebereme v potaz nové informace,“ říká i novinářka magazínu New Yorker Maria Konniková.

  http://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/56717/proc-lide-tvrdosijne-veri-vecem-ktere-proste-nejsou-pravda.html

 10. Michal Post author

  Protestante a jak je to tedy s tím Kraussem? Jaká je tvá definice fanatika, a jak ji Krauss konkrétně naplňuje?

 11. Objasnitel

  “Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.!

  G. K. Chesterton

  1. S.V.H.

   Objasnitel says:
   “Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.!

   G. K. Chesterton

   S.V.H.:
   Od pana Chestertona jsem nic nečetl, ale podezírám věřící, kteří ho s oblibou citují, že to nějak vytrhávají z kontextu. Jsou to totiž většinou takové plytké a zlostné výkřiky. Třeba právě výrok “Od té doby, kdy lidé přestali věřit v Boha, tak ne že by už nevěřili ničemu – oni naopak věří všemu” (míněno, že věří čemukoliv) – případně ve verzi, kterou uvádí Objasnitel.
   Jak tento citát pochopíme, záleží na tom, jaké významy slova “věřit” jsou zde směšovány. U “věření v Boha” je to jasné, ale u “věření všemu/čemukoliv” je několik možností.

   1) Logicky nejsprávnější by bylo, použít výraz “věřit čemukoliv” ve stejném smyslu, jako je použit na začátku citátu, tedy ve smyslu víry v boha. Pak je ale celý výrok celkem k ničemu – ano, lidé, kteří nevěří v jednoho boha, věří často v jiného boha. Patrně by se zde projevovala skoro až typická namyšlenost – já věřím v toho správného boha, ti ostatní věří čemukoliv, tj. falešným bohům.
   2) Výraz “věřit čemukoliv” je použit ve smyslu věřit jiným paranormální či supernaturálním jevům, než je existence boha. Tedy v astrologii, homeopatika, účinnost amuletů, motliteb, různé čakry, démony, magii, vzkříšení, kreacionismus, UFO, biblickou potopu, telepatii atd. atp. Zde výrok opět nedává smysl, protože víra v boha člověka nijak neimunizuje vůči nepodložené víře v jiné supernaturální fenomény. Nedělám si iluze o pověrčivosti ateistů, ale neznám jediný důvod, proč si myslet, že by na tom věřící byli lépe.
   3) “Věřit čemukoliv” je míněno ve smyslu být zastáncem nějaké myšlenky, souboru myšlenek či ideologie, případně považovat něco ve svém životě za velmi důležité. Může to být fašismus, nacismus, komunismus, demokracie, sekularismus, humanismus, konzervatismus, různé ekonomické směry, politická angažovanost, angažovanost v hnutí za práva homosexuálů, v hnutí za potlačení práv homosexuálů, pro-life, nebo třeba majetek, moc, rodina, pomáhání ostatním, drogy, poznání atd. atp. Stejně jako v předchozím bodě zde víra v boha nečiní rozdíly v tom, že by člověk “čemukoliv věřil”, takže výrok opět míří mimo (i když samozřejmě v jednotlivých kategoriích rozdíly existují – v rámci komunismu nebo sekularismu se nejspíš více angažují či angažovali ateisté, v rámci fašismu či nacismu věřící).
   4) Někdy je dosti zmateně argumentováno, že i ateisté něčemu věří – že je Země kulatá, že ráno přijede autobus, nebo že předměty padají k zemi. V tomto smyslu by “věřit čemukoliv” znamenalo věřit odůvodněně, tedy zcela nenábožensky. Výrok by pak opět pozbyl smyslu, neboť pochopitelně i lidé věřící v boha věří (opodstatněně) ve spoustu těchto jevů.

   Dle kontextu bývá výrok nejčastěji používán ve smyslu (2), ale ať to vezmeme, jak to vezmeme, nedává příliš smysl a zdá se být jen takovým arogantním štěknutím nadřazující víru štěkajícího nad víru ostatních.

   1. Sam

    S.V.H. says: ———————-Nedělám si iluze o pověrčivosti ateistů, ale neznám jediný důvod, proč si myslet, že by na tom věřící byli lépe.—————————-
    A to já důvod znám! Věřící to mají totiž zakázané.
    Neboť jest psáno: V jednoho Boha věřiti budeš.
    (Teda, ona je to vlastně trojice, k tomu ještě Panna Maria a armáda různých svatých.)

    1. S.V.H.

     Sam says:
     A to já důvod znám! Věřící to mají totiž zakázané.
     Neboť jest psáno: V jednoho Boha věřiti budeš.
     (Teda, ona je to vlastně trojice, k tomu ještě Panna Maria a armáda různých svatých.)

     S.V.H.:
     Tohle přikázání jen zakazuje věřit v jiné bohy – jestli a jak se Bible vyjadřuje k jiným supernaturálním jevům, závisí značně na výkladu. Spousta křesťanů věří v účinnost modliteb, léčení vírou, používá své křížky jako amulety atd. Objasnitel se zde netají vírou v démony, zlé duchy a exorcismy (on sám tak paradoxně ukazuje nesmyslnost Chestrertonova výroku), moje kamarádka (silně věřící křesťanka) věří mimo jiné na jakési duchovní/telepatické pouto mezi matkou a dítětem (“teď jsem pomyslela na svého syna a on mi vzápětí zavolal!”) a nic nedbá, když jí to vyvracím (jiná má kamarádka – ateistka – je pro změnu ujetá na astrologii a horoskopy a nic si nedělá z toho, když se tomu směju).

     1. protestant

      S.V.H.:
      Tohle přikázání jen zakazuje věřit v jiné bohy – jestli a jak se Bible vyjadřuje k jiným supernaturálním jevům, závisí značně na výkladu. Spousta křesťanů věří v účinnost modliteb, léčení vírou,

      protestant:
      Ano. Modliteb K BOHU, léčení vírou V BOHA….

     2. S.V.H.

      protestant:
      Ano. Modliteb K BOHU, léčení vírou V BOHA….

      S.V.H.:
      Jo, stejně tak mohou věřit, že když nakreslí BOHA do písku, zastaví se příliv. Prostě v rozporu s Chestertonovým výrokem věří také kdečemu.

     3. S.V.H.

      protestant says:
      Kdo zastavuje příliv nakreslením Boha do písku není křesťanem.

      S.V.H.:
      Ještěže zde máme neomylného arbitra, který dokáže rozhodnout, kdo je křesťanem a kdo ne (pokud Vám tam vadí to kreslení Boha, tak si to nahraďte psaním JHVH, kreslením ryby či kříže nebo něčím podobným). 😉
      Hlavně ale pan Chesterton nemluví o křesťanech a nekřesťanech, ale lidech, kteří věří v boha, a lidech, kteří v boha nevěří.

  2. Sam

   ———————-“Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.!

   G. K. Chesterton
   ——————————————
   Do určité míry je to pravda, proto se v ČR daří různým kartářkám a věštcům. Kdyby se to nevyplatilo, tak by EZO.TV nevysílala.

   Nicméně nikdo (rodiče, babičky, tety, kněží, učitelé…) mně nedokázali vysvětlit, proč bych si měl vybrat nějaké náboženství z těch mnoha různých, co se dnes v Evropě provozují.

   1. flanker.27

    Mno, Američani jsou mnohem silnější věřící, ale za alternativní meducínu ročně utratí víc, než za tu klasickou…

   2. S.V.H.

    Sam says:
    Do určité míry je to pravda, proto se v ČR daří různým kartářkám a věštcům. Kdyby se to nevyplatilo, tak by EZO.TV nevysílala.

    S.V.H.:
    Jak poznamenává Flanker – v “ateistickém” Česku se možná daří kartářkám, v “teistických” Spojených státech zase bují únosy UFO, kreacionismus nebo alternativní medicína. V různých částech světa jsou různě oblíbené různé paranormální a pavědecké nesmysly, ale nevím o žádných datech, která by ukazovala, že by proti tomu byli věřící imunnější než nevěřící.

    1. protestant

     Nějaká data přece jen máme:

     ….Výsledky ukazují, že návštěvnost bohoslužeb v dětství významně ovlivňují pravděpodobnost, že respondent věří „alternativním“ fenoménům. Náboženská socializace v církvích tedy neovlivňuje jen pravděpodobnost, že lidé věří prvkům křesťanské tradice, ale i pravděpodobnost, že věří obecně v existenci nadpřiroze- ných jevů. Zde se ovšem objevuje zajímavý rozdíl mezi těmi, kdo chodili v dětství na bohoslužby často, tj. nejméně jednou měsíčně, a těmi, kdo chodili do kostela čas od času. Víra v amulety, horoskopy a schopnosti věštců je totiž největší mezi těmi, kteří sice do kostela chodili, ale jen čas od času. Jednou z možností je, že občasný kontakt s církví a náboženstvím v dětství zvyšuje zájem o nadpřirozeno, ale není dostatečný na to, aby v lidech zakořenilo vědomí existence konkrétních náboženských skutečností. Nižší frekvence návštěv bohoslužeb však může stejně naznačovat, že respondent vyrůstal v rodině, která sice projevovala o spirituální a duchovní otázky zájem, byla ale méně spojená s životem církevních institucí, a patrně i méně ortodoxní…..

     Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity*
     DANA HAMPLOVÁ**
     Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

     1. S.V.H.

      protestant says:
      Nějaká data přece jen máme: …

      S.V.H.:
      Data sice máme, ale trochu o něčem jiném. Jen jsem to v rychlosti přeběhl, ale ve studii pomocí FA vytvořili dva faktory, které označili jako “tradiční” a “alternativní” supernaturální jevy, ale o tom, jestli věřící věří supernaturálním jevům více nebo méně než nevěřící, tam nic není (mezi řádky by se možná dalo vyčíst, že věřící spíše inklinují k “tradičním” supernaturálním fenoménům a nevěřící spíše k “alternativním”, ale to bych musel ta čísla více prozkoumat).
      To, co citujete, je vliv návštěvnosti bohoslužeb v dětství. Jaký to má vztah s vírou/nevírou v Boha u respondentů (aby to pro nás mohlo být relevantní), jsem v článku nenašel. Dozvíme se, že ti, kteří navštěvovali v dětství bohoslužby často, tíhnou spíše k “tradičním” supernaturálním fenoménů, ti, kteří méně často, tíhnou spíše k jevům “alternativním” (bohužel se ale nedozvíme, zda jsou spíše věřící nebo ne), jak to dopadlo s kategorií těch, kteří v dětství bohoslužby nenavštěvovali, se nedozvíme vůbec.

 12. Michal Post author

  Objasniteli, mohl bys prosím trochu rozvést, jak ti tvoje zkušenost prokazuje, že tvá interpretace Bible je správná?

  1. Objasnitel

   Michale co je má zkušenost proti osobní zkušenosti? Běž a pochopíš. Do té doby nepochopíš i kdybych to napsal sebedokonaleji.

 13. S.V.H.

  Objasniteli, vyznal jste nám zde svou víru ohledně konfliktu Boha a Satana (“zákulisním boji Nadbytostí a parnormálních světů”). Máte pro podložení těchto tvrzení nějaké argumenty nebo důkazy? Cokoliv, co by je ukázalo pravděpodobnější než třeba to, že za naším světem je nespočet dalších světů, ale všechny (včetně toho našeho) jsou jen “stíny” Amberu, mezi kterými se pohybují Vládci stínů, kteří nás využívají jako figurky při svých intrikách a mocenském soupeření (aneb fantasy série Rogera Zelaznyho)?

  1. Objasnitel

   Výborná kniha – Gabriele Amorth Exorcisté a psychiatři. Nebo: Uzdravení rodových kořenů / Kenneth McAll. První kniha je záznamen z konference psychiatrů a psychologů s italským exorcistou. Druhá kniha je od anglického psychiatra a laika z anglikánské církve a zkušenosti s paranormálním světem.

   1. flanker.27

    Adolf Hitler and Russian leader Stalin were possessed by the Devil, the Vatican’s chief exorcist has claimed.

    Father Gabriele Amorth who is Pope Benedict XVI’s ‘caster out of demons’ made his comments during an interview with Vatican Radio.

    Father Amorth said: “Of course the Devil exists and he can not only possess a single person but also groups and entire populations.

    “I am convinced that the Nazis were all possessed. All you have to do is think about what Hitler – and Stalin did. Almost certainly they were possessed by the Devil.

    “You can tell by their behaviour and their actions, from the horrors they committed and the atrocities that were committed on their orders. That’s why we need to defend society from demons.”

    According to secret Vatican documents recently released wartime pontiff Pope Pius XII attempted a “long distance” exorcism of Hitler which failed to have any effect.

    Father Amorth said: “It’s very rare that praying and attempting to carry out an exorcism from distance works.

    “Of course you can pray for someone from a distance but in this case it would not have any effect.

    “One of the key requirements for an exorcism is to be present in front of the possessed person and that person also has to be consenting and willing.

    “Therefore trying to carry out an exorcism on someone who is not present, or consenting and willing would prove very difficult.

    “However I have no doubt that Hitler was possessed and so it does not surprise me that Pope Pius XII tried a long distance exorcism.”

    In the past Father Amorth has also spoken out against the Harry Potter books, claiming that reading the novels of the teen wizard open children’s minds to dabbling with the occult and black magic.

    Father Amorth, who is president of the International Association of Exorcists, said of the JK Rowling books:”Behind Harry Potter hides the signature of the king of the darkness, the devil.”

    He said that Rowling’s books contain innumerable positive references to magic, “the satanic art” and added the books attempt to make a false distinction between black and white magic, when in fact, the distinction “does not exist, because magic is always a turn to the devil.”

    Father Amorth is said to have carried out more than 30,000 exorcisms in his career and his favourite film is, according to Italian newspapers The Exorcist.

    http://www.dailymail.co.uk/news/article-402602/Hitler-Stalin-possessed-Devil-says-Vatican-exorcist.html

    Toho člověka nelze brát vážně.

    1. Jarda

     Objasnitel says:
     May 28, 2014 at 10:43 am

     Protože jakékoli “ptání se na info” je zasahování do určitého ekosystému Boha. Když ti chce něco svatá trojice nebo svatí sdělit. Tak ti to řeknou nepřímo skrze nějaký rébus nebo zkoušku. Kterou se ponaučíš. Udělají to sami, protože to považují za dobré.

     Ach jo; Objasniteli, měl by sis zajet třebas do Medžugorje. Výborná je CK Vérité dr. Mráčka. Tam by ses dozvěděl věcí.

    2. Jarda

     ŠŤASTNÉ DĚTI
     Radomír Malý

     Protikatolická propaganda často používá argumentu, že prý katolická víra vychovává ke skrupulozitě, k neustálému strachu před věčným zatracením v pekle a vůbec ke stresovému životu. To se prý projevuje už v životě malých dětí.
     Skutečnost je ovšem zcela jiná. Tam, kde jsou děti vychovávány v pravé, autentické katolické víře, prožívají naopak radostné dětství a mládí. Jejich život je totiž od útlého věku zakotven v Bohu, konkrétně ve vtěleném Bohu, Ježíši Kristu, který vždycky byl a je zdrojem nefalšované radosti.
     Institut sv. Josefa vydal již 5 CD s názvem „Štastné děti“ (a další se k vydání připravují). Prezentuje zde mládí některých světců, ale i malých mučedníků a mučednic, rovněž tak osudy dětí, které se nedožily dospělosti a předčasně zemřely. Všechny tyto osobnosti prožily krásné a šťastné dětství, rozhodně šťastnější než dnešní mládež, jež si k chvilkovému pocitu štěstí musí pomáhat drogami, alkoholem nebo diskotékami se satanskou hudbou, nemluvě o sexu, který okoušejí čím dál mladší ročníky.
     Kdo si dosud vydané díly Šťastných dětí ještě neopatřil, má možnost si poslechnout úryvky jednotlivých příběhů na stránkách Institutu sv. Josefa (v odkaze nahrávek). Váháte-li občas nad tím, co svým dětem, vnoučatům či přátelům darovat k narozeninám, jmeninám či pod vánoční stromeček, rozhodně nebudete litovat, budou-li to právě Šťastné děti.
     http://www.stjoseph.cz/g070.html

   2. S.V.H.

    Objasnitel says:
    Výborná kniha – Gabriele Amorth Exorcisté a psychiatři. Nebo: Uzdravení rodových kořenů / Kenneth McAll. První kniha je záznamen z konference psychiatrů a psychologů s italským exorcistou. Druhá kniha je od anglického psychiatra a laika z anglikánské církve a zkušenosti s paranormálním světem.

    S.V.H.:
    Díky za zdroje – ty Exorcisty a psychiatry jsem si zařadil mezi knihy k přečtení. Na první prolistování mi to ovšem přijde spíše úsměvné, takže nevím, jestli to někdy skutečně přečtu. Nemohl byste z těch knih tak tři, čtyři nejpádnější důkazy vybrat a stručně je zde předestřít? Třeba nějakou klinickou studii?

 14. Foxy

  Objasnitel pravil:
  “Tenhle svět není důležitý.”
  Zásadně nesouhlasím.
  “Tento svět” je svět ve kterém žijeme. Je to ten nejdůležitější svět.
  Jiný svět totiž nemáme.
  Bájení o nějakých božích královstvích, rájích a nirvanách je jen přeludná tužba.
  Nikdo a nikdy neprokázal reálnou existenci jakéhokoliv jiného světa, než je ten, ve kterém žijem.
  Chce li se kdo opájet báchorkami, je to jeho věc.
  Ale než bude tyto své báchorky vnucovat jiným, měl by zatraceně dobře a neprůstřelně prokázat, že je to něco jiného než halucinatorní snění.
  Do té doby nechť svá tvrzení důsledně zdobí slovy jako “dle mého názoru”, “jak se domnívám”, “podle mé víry” atd.
  Tož asi tak. .

 15. antitheista

  Jaký je rozdíl mezi timhle a náboženstvím?
  Oboje stojí na principu neprokázané spekulace !!!

  “VIDEO UVNITŘ. Marcel Wimmer zemřel letos v lednu na rakovinu krve. Bylo mu 45 let. Typ jeho nemoci patří k těm obtížně léčitelným. S největší pravděpodobností by ale dnes byl stále naživu, kdyby se na sklonku jeho života překvapivě nezměnilo jeho uvažování.

  Marcel totiž odmítl klasickou léčbu. Svým blízkým sdělil, že se dostal do společenství lidí, kde se uzdraví. Společenství si říká Slunce naděje. “

   1. Sam

    To byli nějací sektářští podvodníci. ŘKC se posledních cca 80 let do léčby rakoviny nemontuje a nevystupuje proti běžným lékařům.

    1. antitheista

     Oboje stojí na principu neprokázané spekulace !! Křesťanství i slunce naděje…

     A to že s tim přestali teprve před 80 lety je sice super, ale do jiných věcí (exorcismus X psychická porucha) se pletou stále

     1. Objasnitel

      Kniha Gabriel Amorth – Exorcisté a psychiatři. Přečti si sám, jak pozitivní pro psychiatry konference na téma exorcismus byla. Dost mě překvapilo, jak umírněné a konstruktivní byly dotazy lékařských kapacit.

     2. flanker.27

      Autor je exorcista, takže si může říkat co chce, ale není vědec. Já bych chtěl vědět, který významný lékař či psychiatr uznal exorcismus jako léčebnou metodu, aniž by ztratil profesní kredit.

     3. Objasnitel

      Flankere, kdyby sis to přečetl, tak by sis ty osobnosti, kteří na tom byli mohl vygooglit. Většinou jsou to italští doktoři.

     4. flanker.27

      Kdybych si to přečetl, tak bych se dozvěděl, jak exorcista oslavuje sám svoji přednášku 😀
      Chci znát nezávislý spolehlivý zdroj, který bude moci objektivně potvrdit, že exorcismus se užívá jako součást moderní medicíny a potvrdí jeho výsledky.

    2. Jarda

     To máš sice pravdu, ale katolické tiskoviny jsou plné příběhů o tom, jak se nemocní modlili – tu k Pánu Bohu, tu k Ježíši, onde k Panence Marii, ke svatým, navštívili Lurdy, Fátimu i Medju ….. a uzdravili se!

 16. bílej kabát

  Objasnitel says:
  May 28, 2014 at 10:21 am

  Hitler je učebnicový případ posedlosti zlem. Vydával se za křesťana, ale nikdy po křesťansku nežil. Byl po uši namočený v okultismu (jen samotný hákový kříž je zneužití okultního světa) a obklopoval se okultisty a nechutnými “moderními” mágy jako třeba ten úchyl Mengele, co nakládal mrtvé plody a lidské ostatky do formaldehydu. Užíval se zvrácený sex, kdy po něm jeho ženy močili a on se u toho ukájel a svou sebevraždou to všechno završil. Nehledě na to, že jeho třetí žena byla jeho sestřenice. Všechna jeho moc byla jen díky Satanu. Nebo třeba z české kotliny doktor Barták – považuje se za křesťana a taky si užíval plnými hrstmi nechutný a odpudivý zvrácený sex a osvojoval ženy. Opět případ posedlosti.

  bílej kabát:
  Nikdo z nás nepochybuje, že lidé, o kterých píšeš, nebyli zrovna příkladem morálky. Ale tebe jako křesťana se musím ptát, kdo jsi, že tady soudíš. Proč mi to připomíná tu pohádku o farizeu a celníku, která končí oním rčením o tom, že kdo se povyšuje, bude ponížen.

  1. Objasnitel

   Co je za odsouzení říci o někom, že byl posedlý zlými duchy? To je konstatování, protože jsem přesvědčen, že je to demonstrativní příklad posedlosti.

   1. bílej kabát

    Já nepsal o odsouzení ale o souzení. A ty jsi soudil. Ty jsi ty lidi znal? Víš o nich jen to, co znáš z dějepisu. Je smutné, že ti jako křesťanovi musím vysvětlovat, že jen bůh je zná a může je soudit. V boha sice nevěřím, jen používám vaše zbraně proti tobě, když ty sám na to v zápalu boje zapomínáš. 😀

    1. bílej kabát

     A to s těmi zlými duchy si nech od cesty. Tohle tmářství ze středověku na mě dojem neudělá. Ovšem mohl by se o tebe začít zajímat doktor Chocholoušek.

     1. Objasnitel

      Zbytečně bych ho zdržoval … proč by se měl zdržovat s naprosto zdravým, když je v ČR podle studie 2 miliony léčených s psychickými problémy…

     2. flanker.27

      Stačí si přečíst, jak se počet léčených zvýšil v Řecku. A tam se 95 % lidí hlásí k ortodoxnímu vyznání. Víra (a ovšem ani nevíra) zjevně lidi nechrání před duševními chorobami. Ale ani před fyzickými. Člověk je buď nemocný nebo zdraví, což je dáno jinými okolnostmi, než jestli se modlí či ne.

 17. Objasnitel

  Já to radši zvýrazním: http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-pribyva-lidi-s-duseni-poruchou-dht-/domaci.aspx?c=A140424_205246_domaci_js

  Obdivuji duševní sílu a vyrovnanost sekulární a ateistické společnosti. Opravdu mě to číslo nutí zřeknout se víry a žít v pokoji na psychiatrii. 😀 dojemné… třetina národa jsou léčení pošuci. K tomu největší ochlastové a hazardní hráči. A pozor nový trend – drogová centrála pro Evropu. Ó jak si silný národe český. Naprostá morální autorita. Proč chodit k volbám do evropského parlamentu, když tahle země je naprosto dokonalá.

  1. S.V.H.

   Objasnitel says:
   Já to radši zvýrazním: http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-pribyva-lidi-s-duseni-poruchou-dht-/domaci.aspx?c=A140424_205246_domaci_js

   Obdivuji duševní sílu a vyrovnanost sekulární a ateistické společnosti. Opravdu mě to číslo nutí zřeknout se víry a žít v pokoji na psychiatrii. dojemné… třetina národa jsou léčení pošuci. K tomu největší ochlastové a hazardní hráči. A pozor nový trend – drogová centrála pro Evropu. Ó jak si silný národe český. Naprostá morální autorita. Proč chodit k volbám do evropského parlamentu, když tahle země je naprosto dokonalá.

   S.V.H.:
   Jako statistik vždycky trpím, když někdo z jednoho, dvou anekdotických údajů vyvozuje obecné závěry. Pokud chcete něco takového učinit, tak si třeba zjistěte relativní množství výskytu duševních poruch v jednotlivých evropských zemích a úroveň religiozity v těchto zemích, prokažte statisticky významný vztah těchto veličin a pak to teprve může začít být zajímavé téma pro diskusi.

   1. Objasnitel

    Nepotřebuju být hnidopich, aby mi to přišlo zajímavé… je to zajímavé. A diskuzi kolem toho nepotřebuju.

    1. Objasnitel

     Mně bohatí stačí bilboardy, kolem kterých jdu na ulici… setkání s biotronikem, ven z krabice, kdo pravdu jsem?, karma a dharma, být pánem svého času a podobné pitomosti… nemluvě o reiki, čakrách, torzní pole, modrá alfa, Osho

     1. Objasnitel

      knihy typu debordelizace hlavy, bohatý táta a chudý táta, životní energie, magické obrození, pět stupňů připoutanosti, klíč, návod na šťastný život… hrůza

    2. S.V.H.

     Objasnitel says:
     Nepotřebuju být hnidopich, aby mi to přišlo zajímavé… je to zajímavé. A diskuzi kolem toho nepotřebuju.

     S.V.H.:
     Když Vám přijde zajímavý jen ten údaj o růstu duševních poruch v ČR, proč jste ho dával do souvislosti s ateistickou společností? V článku zmiňují i nárůst duševních poruch v Řecku, které bychom za ateistickou společnost asi neoznačili. Co to vypovídá o vztahu víry/nevíry k duševním poruchám? Vůbec nic – jsou to jen anekdotické případy, ze kterých nic vyvodit nelze.
     Totéž s těmi biotroniky, čakrami a podobnými pitomostmi, nebo těmi Vašimi zlými duchy.

     1. Objasnitel

      Protože já prostě neznám ve svém okolí křesťana, který by se léčil s psychickými problémy. Neznám.

     2. flanker.27

      Já zas neznám takového ateistu. Svědčí to o něčem? Asi o tom, že je to izolované. Porovnat data z ČR, jiných zemí atd., pak z toho můžeme dělat závěry. Ne na základě omezeného užití jednoho vybraného údaje, z nějž je odvozováno obecné pravidlo.

  2. Medea

   “Obdivuji duševní sílu a vyrovnanost sekulární a ateistické společnosti. Opravdu mě to číslo nutí zřeknout se víry a žít v pokoji na psychiatrii. 😀 dojemné… třetina národa jsou léčení pošuci.”

   Objasniteľ, chcete povedať, že bigotné USA alebo Irán, sú na tom, čo sa duševného zdravia týka, lepšie než EU alebo “bezbožné” Česko? 🙂

   1. Objasnitel

    A je to důležité? 2,8 miliónů tady v této zemi… mí spoluobčané. Lidi, které nejspíš potkávám. To je katastrofa.

    1. flanker.27

     Ano, je to důležité a podstatné. Ty objasnitweli děláš závěr, že pro ateistickou společnost jde o nějaký signifikantní případ svědčící o korelaci mezi ateismem a duševní poruchou. Když zároveň dostaneme na stůl údaje z jiných zemí, svědčící o tom, že v nábožensky založených společnostech jsou na tom stejně či hůře, padá celá teze.

     Což mimochodem svědčí o tom, jak těžké je vést racionální diskusi se zaslepencem.

 18. Michal Post author

  Ahoj Médeo, mám na Tebe otázku ohledně historického Ježíše, máš náladu? 😉

 19. Michal Post author

  Protestante, tys mi včera tuším neodpověděl na tu otázku, proč (zda?) je podle tebe Krauss fanatik… 😉

 20. HMC2011

  Kdy se rozsvítily hvězdy ???

  Dle evoluční ideologie. ??? Podle tohoto zdroje je odhadnut počet všech hvězd ve vesmíru na 10 000 trilionů. To je osmnáct nul.

  Tedy 10 000 000 000 000 000 000 000 :O

  Pokud je vesmír cca 14 000 000 000 let starý, pak každý rok muselo v průměru vzniknout 714 285 714 285 hvězd! To znamená, že v průměru každý den (/365) muselo ve vesmíru nově zazářit 1 956 947 162 hvězd.

  Pozorujeme dnes něco takového ???

  Nebo snad drtivá většina hvězd, dle ateistické kosmologie, vznikla najednou ??? V nějakém ještě kratším období ???

  Něco jako v “jeden den” a všechny zároveň ??? 😉

  Čím to bylo způsobeno a čím se to lišilo od současnosti ?

  Nebo, kdy se vlastně vesmír “rozsvítil” září desetitisíc trilionů hvězd v době čtrnácti miliard let ???

  1. mira

   Stručná odpověď: “vesmír se neustále vyvíjí a podmínky pro vznik hvězd nebyly vždy stejně příznivé. První hvězdy mohly vznikat cca 750 milionů let po velkém třesku. Nejúrodnějším bylo období cca před 5 miliardami let. Vzhledem k rozpínání vesmíru a postupnému spalování lehkých prvků bude četnost vzniku nových hvězd neustále klesat až nastane období, kdy nebude jejich vznik vůbec umožněn. Proto bychom si měli užívat faktu, že je na co koukat! 🙂 ”

   A propos, čím je ten váš dotaz motivován?

   1. HMC2011

    Před pěti miliardami let, tedy začal vesmír “svítit”??? Září asi desetitisíc trilionů hvězd ??? V jakém časovém rozmezí se to všechno rozsvítilo ???? Před pěti miliardami let (př. n. l.) – do kdy prosím ??? Děkuji.

    1. Michal Post author

     Ne HMC. Přečtěte si dobře co říkal Mira. První hvězdy začaly vznikat cca 750 milionů let po velkém třesku, tedy cca před 12,9 mld lety, nikoliv před pěti. Před pěti miliardami let těch hvězd snad vznikalo nejvíc.

     Obecně, v každé galaxii vznikají hvězdy nejvíc při jejím vzniku. Takže si představte gigantický mlhovinový oblak o velikosti řádově stovek tisíc světelných let, který se začne smršťovat, a ve celém jeho objemu pak začnou vznikat hvězdy, a celý ten systém se postupně zformuje do známého tvaru galaxie. Ty hvězdy vznikají v dané galaxii i po jejím vzniku, ale stále se snižující rychlostí. Takže rozhodně to není tak jak píšete, že hvězdy vznikají jakousi průměrnou konstantní rychlostí celé to období.

     Vůbec ale netuším, kam tím míříte – já v tom scénáři nevidím naprosto žádný problém.

     1. HMC2011

      Kam bych mířil. Chci mít přehled o tom fofru. Že se nám dnes, nad vašimi evolučními hlavičkami nerozsvěcují každý rok nějaké nové hvězdičky, které na obloze nikdy předtím nesvítily???

      Pokud tedy od v období 750 000 000 – 9000 000 000 let po velkém plesku začalo ve vesmíru zářit 10 tis. trilionů hvězd. Pak máme období 8 250 000 000,00 na jejich vznik.

      To tedy znamená, že v tomto období muselo každý rok nově zazářit:

      1 212 121 212 121 hvězd a to také znamená, že v průměru muselo každý den začít svítit na hvězdné obloze 3 320 880 033 nových hvězd.

      To muselo být něco jako ohňostroj.

      Proč dnes nic takového nepozorujeme a místo toho dokazujete vznik nových hvězd jen jakýmisi “mlhovinami” ??? Vždyť před pár miliardami let bylo radikálně vše jinak. A rozsvěcování nových hvězd bylo dříve na denním pořádku.

      A dnes, jako obvykle v evoluční ideologii, – kdy nic-tu nic. 😀

     2. Michal Post author

      HMC, ach jo 🙂

      Viditelná část našeho Vesmíru se skládá z cca 100 miliard galaxií. Drtivou většinu těchto galaxií jsme nikdy nepozorovali, ani těmi největšími dalekohledy. Těch 100 miliard je jen odhad, plynoucí z pozorování několika málo miniaturních oblastí oblohy (známé jako Hubble Deep Field a Hubble Ultra Deep Field) a extrapolací počtu galaxií z této oblasti na celou oblohu. I tak jsou na těch snímcích ty galaxie jen jako mrňavé obláčky – jednotlivé hvězdy jsou na nich absolutně nerozlišitelné. (viz foto v mém odkazu!)

      Vycvičené oko dokáže, milé HMC, na obloze najít jednu jedinou galaxii (je to Galaxie v Andromedě), a vidí ji jen za černé bezměsíčné noci jako slaboučký obláček. Znovu: vidíš jednu galaxii ze sto miliard, a to jen pokud dobře víš, kam se dívat a máš dobré oči.

      I z naší galaxie, ve které je cca 150 miliard hvězd, jich na obloze pouhým okem vidíš cca 3000. (počítáno do magnitudy 6 – tj. musíš mít dost dobré oči, abys jich tolik viděl). Dle tvého vlastního odhadu (vycházejícího z chybného předpokladu konstatní rychlosti vznikání hvězd) se v naší galaxii každý den rozsvítí JEDNA JEDINÁ nová hvězda. Jedna jediná hvězda na sto padesát miliard. Tedy žádný ohňostroj, a žádný paradox, HMC.

      V naší části oblohy by se tedy nová hvězda objevila jednou za cca 150mld/3000/365 = 137 tisíc let. Jedna nová hvězda za 137 tisíc let, to je tedy věru ohňostroj…

      Chceš se svůj paradox pokusit nějak přeformulovat, či dovysvětlit, a nebo uznáš, že jsi byl naprosto vedle?

     3. flanker.27

      Doplňuji. Viditelný neznamená viditelný lidským okem. To znamená vesmír, ze kterého můžeme získat informaci díky světlu, resp. záření. To jej odděluje od tzv. zóny prvotního rozpadu, tedy místa, kde už vidíme jen reliktní záření. To je fyzikálně neprůhledné (s trochou analogie jako mlha). Je to hranice v životě vesmíru, chvíle, kdy byl vesmír po velkém třesku již natolik vychladlý, že se částice přestaly chaoticky srážet a začaly vytvářet pevné struktury (první jádra vodíku, hélia a lithia). tyto první částečky hmoty se začaly gravitací shlukovat a postupně vytvořily první hvězdy.

      Životnost hvězd je přitom různá a nevznikají lineární řadou. Modří obři “žijí” jen cca destíky milionů let, zatímco malé hvězdy typu Slunce mohou žít i 10-13 miliard let. Většina hvězd první fáze již neexistuje, ale hvězda, která skončí svůj život jako supernova, rozmetá svou hmotu do vesmíru (vč. prvků, které v ní vznikly za dobu jejího života). Z tohoto materiálu pak mohly vzniknout nejen další hvězdy, ale již i sluneční soustavy s pevnými kamennými planetami, jako je naše Země.

      Doporučuji “astronomické objevy konfrontovat se studiem literatury, případně s astronomy jako je pan Grygar, je to věřící člověk, ale o kosmologii napsal knihu 😀

     4. flanker.27

      Errata: Nikoli “zóna prvotního rozpadu”, ale “sféra posledního rozptylu”. Ach jo, to je tak, když člověk píše moc rychle…

    2. mira

     Začalo to nějaké stovky milionů let po velkém třesku (těch cca 800 milionů uvádí autoři např. tohoto článku: http://www.nature.com/nature/journal/v492/n7427/full/nature11612.html) a celý proces dále pokračuje- jenom je méně intenzivní než cca před 5 miliardami let, kdy hvězd vznikalo nejvíc (asi 10 x více než dnes, viz např. http://www.nature.com/nature/journal/v428/n6983/full/nature02474.html).

     Stejně jako Michala, i mě by zajímalo, kam svými otázkami míříte. Podělíte se o to s námi?

     1. HMC2011

      a celý proces dále pokračuje- jenom je méně intenzivní než cca před 5 miliardami let,

      Ano, pravda. O “něco méně intenzivní” asi o 3 320 880 033 nových hvězd denně. Tedy nula.

      😀 😀 😀

     2. flanker.27

      S čím konkrétně má milé HMC problém? Okem vidíme hvězdy v okruhu desítek světelných let, zatímco “viditelný vesmír je oblast 13+ miliard světelných let. Ano, v tomto prostoru vzniká mnoho hvězd a v některých obdobích i mnohem více za pozemských 24 hodin 😀

Comments are closed.