Očití svědkové

Křesťané své apologetické snahy velice často zakládají a stavějí na tvrzení o “nesmírně spolehlivých očitých svědcích” Ježíše a událostí kolem něj. Toto svědectví nesmírně spolehlivých očitých svědků tak z křesťanství činí vysoce racionální víru. S tímto typem argumentů se dnes chci vypořádat.

Předně, křesťané význam očitých svědectví často přehánějí. Ani očitému svědkovi nelze věřit automaticky všechno, co tvrdí. I u naprosto běžných příhod si lidé svá tvrzení běžně přikrášlují, upravují. Naše mysl je dokonce schopna domyslet si podrobnosti, které jsme ve skutečnosti neviděli, aniž bychom si to sami uvědomili, a naopak přehlížíme jinak naprosto zřejmé věci (viz např. slavný “gorilla” experiment). Ve svých úsudcích a interpretacích se často mýlíme. VŠICHNI jsme omylní. Jsme navíc pozoruhodně náchylní uvěřit tomu, čemu věřit chceme – a tak tomu bylo i v Ježíšově době. Kdyby bylo možné věřit očitému svědkovi vše co říká, nepotřebovali bychom v příslušných trestních případech soud, aby rozhodoval o vině (stačilo by rozhodnout o trestu).

Míra naší nedůvěry přitom v běžném životě přirozeně narůstá přímo úměrně výjimečnosti a nepravděpodobnosti daného svědectví. Bude-li mi přítel tvrdit, že byl o víkendu v kině, nemám nejmenší důvod mu to bez jakéhokoliv ověřování nevěřit (i když ani zde nemusí z jakéhokoliv důvodu mluvit pravdu). Bude-li však tvrdit, že po cestě z práce domů potkal devítihlavého ohnivého draka, který ho málem sežral, jistě mu to nikdo z nás jen tak věřit nebude. Uvědomme si přitom, že máme-li předpoklad existence všemohoucího Boha, který zasahuje do našeho světa, pak Bůh takového draka jistě mohl z ničeho stvořit zrovna v místě a čase, kde procházel můj přítel. Nejde tedy o nic principiálně nemožného, stejně jako zmrtvýchvstání. Přesto není zcela snadné představit si, jak by muselo vypadat takové svědectví, které by nás přesvědčilo o tom, že se něco podobného opravdu stalo. (zajímavé myšlenkové cvičení, zkuste si to!)

Výhodou očitých svědectví je, může-li někdo nezaujatý (soud, vyšetřovatel, my sami) svědka vyzpovídat. Víme, s kým mluvíme, můžeme prověřit jeho bezúhonnost. Můžeme se na něj zeptat jeho známých, jeho rodiny. Můžeme prověřit, zda něco podobného již někdy netvrdil. Můžeme zapátrat po jeho motivech tvrdit, co tvrdí, aniž by se to v reálu stalo. Můžeme se ho zeptat na věci, které nám v průběhu výpovědi nejsou jasné, nebo kterým se podle nás nedostatečně věnoval, a zasloužily by vyjasnit. Můžeme se ptát, a zkoumat, zda není zaujatý.

Dobrý svědek jasně odliší, co on osobně viděl, a co jen slyšel od třetích osob. Upřesní, kdo ty osoby byly. Odliší, co jsou fakta, a co jeho interpretace. Interpretace případně zdůvodní a podloží. V ideálním případě přistoupí k případu skepticky, o svých (neobyčejných) pozorováních pochybuje, aktivně je prověří, prozkoumá alternativní vysvětlení, a ve svém svědectví nás informuje, co všechno prověřil a jak. My ovšem i pak musíme uvážit, že nemusí mluvit pravdu – že nemusel prověřit to co tvrdí, atd.

Autoři evangelií však nepíší jako očití svědkové.

Nikdo z nich neučinil první velmi důležitou část toho, co každý svědek musí udělat – nepředstavili se, ani neprohlásili, že píší o tom, co sami zažili, a že je vůbec jejich záměrem pravdivě o tom napsat. Připsání evangelií Markovi, Matoušovi, Lukášovi a Janovi je dílem mnohem pozdější církevní tradice s pochopitelnou motivací – anonymní texty, kterými evangelia do té doby byla, opravdu nejsou příliš důvěryhodné.

Nikoho z evangelistů dnes nemůžeme vyzpovídat, a nemáme nikoho, kdo by to učinil v jejich době (a zeptal se ho na upřesňující/kritické otázky). Máme jen to, co evangelisté sami chtěli napsat, navíc s velmi nejasným úmyslem (viz níže).

Autoři evangelií nepíší v první osobě (Viděl jsem Ježíše, jak řekl, …, byl jsem s ním, když šel …) ale ve třetí osobě. Píší ve formě příběhu, a nikdo z nich nerozlišuje, co z toho, o čem píše, osobně zažil, co slyšel od očitého svědka, případně o čem se jen doslechl z třetí ruky (jedna paní povídala). I za předpokladu, že daný evangelista je očitý svědek, si u zvolené formy (příběh) nemůžeme být nikdy jisti, že zrovna danou pasáž nemá autor jen z doslechu.

Není ostatně vůbec jasné, ČEHO by měl být ten který autor evangelií svědkem, když už by jím byl. Měl být svědkem Ježíše jako historické osoby? Viděl ji třeba jednou či dvakrát jako osoba z davu na nějakém shromáždění? Slyšel jedno či dvě jeho kázání? Nebo byl jeden z Dvanácti, kteří s ním chodili, a slyšel většinu, ne-li vše co Ježíš řekl, jak říká pozdější tradice? Nebo byl dokonce osobně u jeho ukřižování, pohřbení, i u nalezení prázdného hrobu? (pokud se nepletu, taková osoba neexistuje ani podle evangelijních příběhů)

Za naprosto zásadní problém považuji, že z evangelií není zřejmý jejich literární žánr. Jde o
1) sepsání očitého svědectví?
2) pokus o investigativní zjištění a sepsání reálné historie?
3) sepsání v té době populárního (teologického? či reálného?) příběhu?
4) sepsání v té době populárního příběhu, autorsky vylepšeného, s ohledem na autorovy vlastní teologické názory? (kým Ježíš byl, i jiné)
5) teologicko alegorickou novelu, fikci?

Křesťané by byli nejraději, a snaží se nás přesvědčit, že Matoušovo a Janovo evangelium jsou (1), Markovo de-facto (1), a Lukášovo evangelium je (2) – ale toto vše považuji za mimořádně nepravděpodobné. Většina ateistů by se asi klonila k (3) či spíše (4) – ale proč bychom si vlastně neměli myslet, že nejde o (5)? Jaké konkrétní argumenty tomu nasvědčují?

Není-li pravděpodobnost, že žánr evangelií je kterýkoliv z důvodů (3), (4) nebo dokonce (5), malá, jak lze evangelia použít jako doklad toho, že křesťanství je pravdivé?

Proč autoři evangelií s vysokou pravděpodobností opravdu NEJSOU očití svědkové?

1) Jak už jsem zmínil, nepíší tak. Nepíší v první osobě, jako svědectví o tom co JÁ jsem zažil, ale ve třetí – jako příběh, který se snad kdysi stal… KDYBY přitom očití svědkové byli, a události o kterých píší opravdu zažili, měli by zcela zjevnou motivaci psát své spisy jako svědectví – působili by mnohem důvěryhodněji než jako spisy anonymní. Ze stejného důvodu se ostatně dnešní křesťané snaží původ evangelií v bezprostředním okolí Ježíše dokazovat. Pokud autor Janova evangelia nenapsal “Já, Jan, který jsem s Ježíšem prožil rok svého života, zde stojím a svědčím o všech těch podivuhodných věcech, které jsem s Pánem prožil”, pak zdaleka nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že Jan autorem prostě nebyl (analogicky pro ostatní).

2) V Ježíšově době i ještě dlouho poté byla drtivá většina lidí negramotných. Neuměli ani číst, ani psát. Navíc, mnozí kteří třeba uměli něco přečíst, stále neuměli psát, a ti co uměli napsat pár znaků, čísel (možná třeba zrovna celník Matouš) vůbec nemuseli být schopni dát dohromady souvislou větu. Evangelia jsou ovšem filozofickým traktátem s řadou skrytých vnitřních vazeb a teologických souvislostí. Jsou evidentně dílem vysoce vzdělaného člověka, velmi dobře obeznámeného s Řeckým překladem Písma (Septugiantou). Je v zásadě nemožné, že by takový text napsal rybář či jiný prostý obyvatel zemědělské Galilee Ježíšovy doby. Pravda, Ježíšovi učedníci mohli jít po Ježíšově smrti do školy (za čí peníze?), mohli se naučit číst a psát, léta se vzdělávat ve filozofii a teologii, mohli se obeznámit s Řeckým překladem Písma – ale komu se toto zdá pravděpodobné? Navíc, Ježíšovi učedníci měli po jeho smrti evidentně jiné starosti. Dle tradice šířili evangelium, snad založili církve – kde by asi vzali čas na takto obtížná studia? A proč o nich nikde nečteme?

3) Evangelia jsou psána v Řečtině, zatímco Ježíšovi učedníci jakož i jiní lidé z jeho okolí mluvili Aramejsky. Existují poměrně silné (technické) lingvistické indície, že evangelia nejsou překladem Aramejských textů, ale byla v Řečtině rovnou sepsána (a všechny nalezené nejstarší papyry s evangelii či jejich útržky jsou ostatně také v Řečtině). Umět sepsat v cizím jazyce filozofický traktát v rozsahu evangelia je ovšem ještě mnohem vyšší level, než umět pouhý jazyk. Já sám čtu např. v angličtině běžně knihy, ale text náročnosti evangelia bych nebyl schopen sepsat ani v Češtině, natož pak v angličtině. Podobně s učedníky a jejich mateřskou Aramejštinou a jazykem tehdejších vzdělaných lidí – Řečtinou.

4) Podle tradice měl být Marek Petrův asistent, a měl sepsat jeho kázání (dle Papia, citovaného Irenaem). Markovo evangelium ale evidentně není žádným souborem kázání. Iraneaus našel v Papiovi zmínku, že Petrův asistent Marek sepsal jeho kázání, a sám postuloval, že anonymní evangelium, které má k dispozici, je tedy Markovým dílem. Podobně cituje Iranaeus z Papia, že Ježíšův učedník Matouš sepsal nějaké Pánovy výroky, a tak mu přiřkl další v té době anonymní evangelium. Bohužel, Matoušovo evangelium opět není žádným “souborem výroků”. Lukášovi bylo autorství přiřknuto proto, protože kdosi usoudil, že v anonymním evangeliu, které dnes známe jako Lukášovo, se používají jisté lékařské termíny (dodnes netuším kde). Vzpomněl si, že Pavel se v jedné ze svých epištol zmiňuje o svém pobočníkovi, lékaři Lukášovi – tak se řeklo, že autorem byl prostě Lukáš. A na autorství Jana se usoudilo na základě předposledního verše jeho evangelia
Jan 21:24 To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je; a víme, že jeho svědectví je pravdivé.
Tímto veršem se ovšem samozřejmě autor nehlásí ke svému autorství, ale někdo další (v případě Janova evangelia x-tý redaktor) se jím opět snaží cenný text ukotvit v Ježíšově bezprostředním okolí.

5) Měla-li by být pravdivá tradice, pak očitý svědek, Matouš, opsal prakticky celé evangelium od neočitého svědka – Marka, který ho měl jen zprostředkovaně, skrze Petrova kázání. Přitom Matouš měl vše z první ruky – přímo od Ježíše. Zde jsem slyšel námitku, že Petr ale patřil k užšímu kruhu Ježíšových učedníků, a měl tedy důvěrnější informace než ostatní – jenže Matouš měl opět k Petrovi přímý přístup, vždyť byli oba z Dvanácti, a chodili spolu po boku Ježíše. Jistě se o tom co od Ježíše slyšeli bavili, a proto i zde mohl mít Matouš informace přímo od Petra, a nikoliv mnoho let poté zprostředkovaně přes Marka. Tradice v tomto naprosto nedává smysl.

6) Nepředpokládáme-li implicitně zázraky (a to nesmíme, chceme-li je evangelii prokazovat), pak je silně podložené stanovisko současných Biblistů, že nejstarší, Markovo evangelium, bylo sepsáno až po roce 70, tedy 40 let po Ježíšově smrti. Matouš a Lukáš o dalších cca 10 let později, a Jan ještě o deset let později (kolem roku 90). Zaprvé je obtížně udržitelná teorie, že učedníci Ježíše čekali se sepsáním svých textů tak dlouho, a za druhé by po čtyřiceti letech jistě poněkud utrpěla spolehlivost jejich výpovědí.

7) V evangeliích jsou poměrně zásadní rozpory, viz např. rozpor v příbězích o narození Ježíše, nebo v okolnostech jeho ukřižování a vzkříšení – vůbec nemluvě o od Synoptiků diametrálně odlišném evangeliu Janově.

8 ) Je nemyslitelné, jak by si Ježíšovi učedníci mohli zapamatovat Ježíšovy proslovy – nemluvě o těch z Janova evangelia, jejichž délka dosahuje několika kapitol. Často se zde argumentuje rabinistickou tradicí, kdy Židé se učili dlouhé pasáže z Thóry nazpaměť. Zapomíná se ovšem na to, že i tito rabíni (navíc jistě studovaní!) se dané pasáže museli UČIT (a učit se znamená číst si něco pozorně znova a znova) – zatímco Ježíšovi učedníci, prostí nevzdělaní lidé, by si je museli zapamatovat na jeden poslech! Kdo chce se mnou polemizovat, ať dá dohromady skupinku dvanácti lidí, nechá jim přečíst byť jen jednostránkovou pasáž – a pak ať ji klidně společně zkusí dát dohromady! A v ideálním případě, ať předtím počkají 40 let… 🙂

9) Jak by si ani jeden z očitých svědků (Matouš, resp. Marek skrze Petra) mohl nevšimnout neuvěřitelných výroků, které Ježíš kázal podle Jana? (Já a Otec jedno jsme, dříve než Abraham, já jsem, Já jsem chléb života, Já jsem světlo světa, atd.) Není mnohem přirozenější a logičtější (byť pro křesťany, rozumím tomu, poměrně nepříjemné), že Jan prostě vkládal Ježíšovi do úst výroky v souladu s tím, jak ho on, resp. jeho komunita, teologicky vnímali?

10) údajní Ježíšovi učedníci, byla-li by pravdivá Tradice, se neshodli ani na svém vlastním jmenném seznamu!

Některé argumenty věřících, související s údajným autorstvím evangelií očitými svědky

1) Máme stovky vysoce spolehlivých očitých svědků (narážka na 1 Kor 15:6).
Nesmysl. Tyto svědky bychom “měli”, kdybychom měli ALESPOŇ jejich svědectví. To už nevěřící Tomáš je lepší “svědek”, protože je alespoň postavou z evangelijního příběhu. Pavlových 500 svědků je jen číslo. Pro představu – když já řeknu, že znám 500 svědků devítihlavého ohnivého draka, dojmu tím někoho?
2) Tomáš pochyboval o Ježíšovi, proto naši očití svědci jsou zdravě skeptičtí a neuvěří jen tak něčemu – což jen posiluje jejich věrohodnost.
Opět – Tomáš je jen postavou z jednoho (jediného) evangelia. Není to svědek, stejně jako není svědek řekněme Robinzonův Pátek. Nebyl by (pro nás!) svědkem, ANI KDYBY byl Jan očitým svědkem – což je, jak jsem výše ukázal, nanejvýš nepravděpodobné. Takto je ale nevěřící Tomáš jen (zjevně úspěšný) literární nástroj, kterým Jan posiluje svůj argument. (byli tam pochybující, a i ti nakonec uvěřili!)
3) Naši očití svědci si nemohli nic vymýšlet a přidávat a měnit, protože by je ostatní hned opravili a uvedli věci na pravou míru.
Jak by je vůbec MOHL někdo opravit, kdyby např. napsali, že Ježíš řekl něco, co ve skutečnosti neřekl? Kdo by chtěl takový výrok uvést na pravou míru, musel by si být jist, že ví o všech Ježíšových výrocích, a že mu tedy tento nemohl utéct. To ovšem logicky nemohl vědět nikdo. To samé platí pro případné Ježíšovy skutky. Kdo si mohl být JIST, že byl u všeho? Navíc, šlo by prostě jen o nový příběh o Ježíši, a ten se šířil dál nikoliv tehdy, byl-li nutně pravdivý, ale tehdy, pokud posluchače zaujal. Za další, křesťané byli v prvních desítkách let obskurní apokalyptickou sektou, kterou drtivá většina společnosti nebrala vážně – a nikdo neměl důvod vyvracet jakékoliv jejich případné nesmysly, stejně jako dnes se asi nikdo neobtěžuje vyvracet např. teorie o Aštaru Šeranovi. Za poslední, i kdyby se někdo s nějakým vyvracením vysiloval, a učinil tak písemně (!), pak se tento hypotetický dokument mohl zcela prostě v průběhu následujících tisíců let křesťanské nadvlády (a, nic si nezastírejme, pálení knih) z pochopitelných důvodů nedochovat.
4) prázdný hrob objevily ženy, a ženy v té době platily za nedůvěryhodné svědky. Není proto logické, že by si takový příběh někdo vymyslel. Zvolil by si v něm jistě věrohodné svědky.
Nemyslím si, že epizoda se ženami měla v době, kdy byla sepsána, vůbec něco prokazovat. Je dosti pravděpodobné, že legenda o prázdném hrobě je docela pozdní, a např. Pavel (ani nikdo jiný za autorů epištol!) o prázdném hrobě nic nevěděl (viz jeho dokazování možnosti vzkříšení v 1 Kor 15!). Jeho víra, jakož i víra ostatních křesťanů v jeho době, stála patrně na jiných základech než na prázdném hrobě. I podle Marka, který o ženách objevivších hrob psal jako první, tyto ženy o svém objevu nikomu nic neřekly. Teprve Matouš se svými strážemi u hrobu chtěl zřejmě něco dokazovat – jenže ten už vycházel z Marka. Každopádně, ženy se mi jeví jako naprosto přirozené osoby, které by měly jít k hrobu pomazat Ježíšovo tělo vonnými mastmi (Mk 16:1) a oplakávat svého Pána.
5) Pavel je očitým svědkem Ježíše.
Ano, Pavel je jedním ze spirituálních svědků vzkříšeného Krista, kteří tvrdí, že se jim Kristus “zjevil” (svědek pozemského Ježíše neexistuje ani jediný) – přičemž ovšem vůbec nepíší jak. Nelze dokonce ani dovodit, že se jim zjevil ve vidění, či ve snu. Například podle mého názoru touto frází Pavel míní, že mu náhle “docvakly” jisté souvislosti týkající se pravděpodobně predikcí Krista v Písmu, začaly mu dávat smysl teologické konsekvence ohledně jeho významu a významu jeho smrti – a v tomto smyslu se mu Kristus zjevil. Další, kterým Pavel píše, že se Kristus “zjevil”, se pak dost možná zjevil ve stejném významu (hromadná vidění nepovažuji za příliš pravděpodobná). Prostě jim celá teologie za Kristem začala dávat smysl.
6) autoři evangelií, očití svědkové, jsou naprosto spolehliví. Nelze byť jen pomyslet na jakoukoliv jejich případnou nepoctivost, přikrašlování, vymýšlení nových příběhů, přibarvování zázraků, aniž bychom měli doklady o jejich pokleslém charakteru – které ovšem nemáme. Jsou to tedy vzorní a vysoce morální lidé, kterým se příčila každá nepravost, a proto jim musíme věřit vše, co napsali.
Znovu: autoři evangelií jsou anonymní. Nevíme o nich prakticky nic, a tedy ani o jejich charakteru ne. Vysoce mravní lidé, kterým se příčí každá, byť i jen malá lež, jsou naprostou výjimkou. Kromě toho, jakkoliv morální lidé se mohou mýlit, mohou uvěřit nesprávným informacím třetích osob, a mohou informace špatně interpretovat. Navíc, máme-li se rozhodnout, zda je pravděpodobnější zázrak, a nebo že si někdo tak trochu vymýšlel, a nebo se prostě jen mýlil – řekl bych, že vždy je MNOHEM pravděpodobnější to druhé.

Závěr

Lze si jen obtížně představit, jak by i korektně sepsaná a všemi náležitostmi opatřená (!) očitá svědectví mohla dokazovat, že před tisíci let pravděpodobně došlo k zázrakům. Možnost prostého lidského omylu, přikrášlení si událostí, teologické kreativity a fantazie, rozčarování ze ztráty charizmatické osobnosti a vůdce, případně dokonce podvodu, je vždy mnohem pravděpodobnější, než zázrak – který je z definice jev extrémně nepravděpodobný. Lidské omyly a důvěra v nejrůznější absurdní vysvětlení a nadpřirozené fungování světa jsou naproti tomu naprosto běžné.

Evangelia však ani nejsou očitá svědectví. S vysokou pravděpodobností je nepsali očití svědci, a už vůbec ne ti, kterým autorství přisuzuje pozdější tradice. Evangelia jsou teologické příběhy, jejichž deklarovaným cílem je, aby čtenář uvěřil – aby uvěřil teologické “šťastné zprávě”, kterou chtějí sdělit. Styl, kterým jsou psána, nás naprosto neopravňuje spoléhat na to, že ta která extravagantní část jejich textu má cokoliv společného s realitou.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

2,595 Responses to Očití svědkové

 1. martiXXX says:

  Připadá mi, že medea nemá ráda Halíka. Ale ateisti by neměli rozlišovat. Že se odklání od křesťanské ortodoxie? Vypadá to pak, že ateisti se zajímají jen o organizovaná náboženství, svatá písma a záznamy, ortodoxní zákazy a příkazy. A jakonby nechtěli připouště směry jako je zen, hinduismus /ne v té lidové podobě) a vůbec mystické směry všech náboženství (na rozdíl od lidových a ortodoxních verzí). Tam to není o strachu z odplaty v pekle nebo o dodržování zákazů a příkazů..takové věci tam vůbec nejsou. V lidové podobě je to něcismus či new age

  • Medea says:

   Tomáš Halík na mňa pôsobí ako intelektuálne nečestný človek, šarlatán a pokrytec – taký šikovný obchodník s “tachyonizovanou vodou” 🙂

   • Medea says:

    Tá voda je samozrejme metafora. Miesto tej vody predáva halíkovské “duchovno” 🙂

   • protestant says:

    Na mne zase ty Medeo působíš jako člověk, který se nedostal dále než po Tomáše Akvinského…..

    • Michal says:

     Protestante, on Tomáš Aquinský nebyl v kontaktu s Duchem Svatým? Byl snad s Duchem Svatým v kontaktu méně, než dnešní teologové?

     • protestant says:

      Byl. Ale ne sám. I to po něm byli…. 🙂

     • treebeard says:

      Protestant, ale veď Boh sa predsa nemení, takže je to hádam jedno. Boh sa snáď rovnako prejavil Aquinskému ako dnešným teológom. Alebo veríš v evolúciu Boha? To ja skôr verím v evolúciu teológie a veriacich.

     • protestant says:

      Bůh se nemění? Jak to víš?

     • Foxy says:

      protestant (May 22, 2014 at 3:37 pm) says:
      “Bůh se nemění? Jak to víš?”
      Protože kdyby se měnil, nebyl by to bůh, ale měňavka neboli amoeba. A mít jako Boha takovouhle potvoru, jednobuněčného eukaryota, který se pohybuje pomocí panožek, to by přece nebylo Všehostvořitele důstojné…

     • protestant says:

      Foxy says:
      Protože kdyby se měnil, nebyl by to bůh

      protestant:
      Odkud víš, že kdyby se měnil, nebyl by to bůh?

     • Foxy says:

      protestant:
      “Odkud víš, že kdyby se měnil, nebyl by to bůh?”

      Bůh naplňuje potřebu stálosti v neustále se měnícím světě, v nejistotě života. Bůh je jistotou, pevnou skálou, útočištěm, kam se lze bezpečně uchýlit.
      Bůh, má li být oporou, proto musí být v jádru neměnný a stálý, “mimo prostor a čas”.

     • protestant says:

      Odkud tohle víš?

     • Foxy says:

      protestant (May 23, 2014 at 8:01 am) says:
      “Odkud tohle víš?”
      Ty to snad takhle NECÍTÍŠ?

     • protestant says:

      Ne.

     • neruda says:

      Foxy,
      protestant Vás jenom zkouší. Protestant samozřejmě ví, že Bůh je neměnný. A odkud to ví? Ze zdroje nejspolehlivějšího, totiž z evangnetu:

      „Závěrem: Mluvili jsme o Bohu plačícím a o Bohu, který je nad věcí, který je neměnný, který dává světu řád.“
      http://louny.evangnet.cz/kazani/l19_41-44.html

      „Ale kazatel má na mysli všechno – samozřejmě však s výjimkou, kterou je věčný Bůh nepodléhající řádu času, Bůh, který je neměnný a stálý.“
      http://litomerice.evangnet.cz/kazda-vec-ma-svou-chvili

      „Jestliže vše pomíjí, nikdy se to nevztahuje na Hospodina. On naopak zůstává navždy. Nepodléhá času, je neměnný a věrný.“
      http://brno1.evangnet.cz/node/82

      Jak prosté, milý Watsone :-).

     • Foxy says:

      neruda (May 23, 2014 at 9:38 am) says:
      “Foxy, protestant Vás jenom zkouší. Protestant samozřejmě ví, že Bůh je neměnný. A odkud to ví? Ze zdroje nejspolehlivějšího, totiž z evangnetu…”

      Ano, neměnnost boha je jedním z fundametů víry.
      Ale baví mne, jak se protestant k neměnnosti boha postavil:
      – – –
      protestant:
      “Odkud tohle víš?”
      Foxy:
      “Ty to snad takhle NECÍTÍŠ?”
      protestant:
      “Ne.”
      – – –
      Takže protestant to sice z evangnetu i odjinud nejspíš velice dobře ví, ale vnitřně o tom asi zas tak moc přesvědčen není.
      Vlastně je to zakuklený atheista 😀

     • neruda says:

      Foxy,
      ono je to těžké: když někdo hraje určitou roli, může se stát, že občas zareaguje na nějaký podnět zvenčí – otázku, výzvu – nikoliv podle pravidel oné role, ale podle svého vlastního přesvědčení, takzvaně „vypadne z role“. To se může stát každému a nevidím důvod, proč by zrovna protestanti toho měli být ušetřeni. 🙂
      Tím spíš, je-li to víc póza než role.

     • protestant says:

      Foxy says:
      May 23, 2014 at 10:15 am
      neruda (May 23, 2014 at 9:38 am) says:
      “Foxy, protestant Vás jenom zkouší. Protestant samozřejmě ví, že Bůh je neměnný. A odkud to ví? Ze zdroje nejspolehlivějšího, totiž z evangnetu…”

      Ano, neměnnost boha je jedním z fundametů víry.
      Ale baví mne, jak se protestant k neměnnosti boha postavil:
      – – –
      protestant:
      “Odkud tohle víš?”
      Foxy:
      “Ty to snad takhle NECÍTÍŠ?”
      protestant:
      “Ne.”
      – – –
      Takže protestant to sice z evangnetu i odjinud nejspíš velice dobře ví, ale vnitřně o tom asi zas tak moc přesvědčen není.
      Vlastně je to zakuklený atheista 😀

      protestant:
      A máme zde novou definici ateisty.
      Je to ten kdo NECÍTÍ, ŽE SE BŮH NEMĚNÍ…

      🙂

     • Foxy says:

      protestant:
      “A máme zde novou definici ateisty.
      Je to ten kdo NECÍTÍ, ŽE SE BŮH NEMĚNÍ…
      🙂 ”

      Kdepak, protestantský atheisto nedozavykuklený, tohle už neukecáš… začni nový set 😛

     • protestant says:

      Nemohu. Míček je zatím na tvé straně. Zatím jsi neobjasnil jak VÍŠ že se Bůh nemění. 🙂

     • treebeard says:

      Protestant, pre mňa, za mňa, nech sa ten Boh mení. Mne to nevadí. Ale ak sa mení, tak potom nemá cenu v neho veriť. Veď možno dnes už od nás chce, aby sme uctievali Satana, ktorý sa medzi časom stal jeho najmilším synom, pretože Ježiš ho naštval…

      Alebo sa zmenil tak, že sa stal smrteľným a zomrel. Prečo potom uctievaš mŕtveho Boha?

     • protestant says:

      To je zajímavá myšlenka to tvé “to nemá cenu”.
      Jako bys za vírou v Boha viděl nějaký obchod. Něco za něco. Zvláštní.

    • antitheista says:

     Jasně, když se zajímá o Maxe Tegmarka a analytickou filosofii, tak určitě skončila u Akvinského 🙂

    • Medea says:

     Tomáš Akvinský sa snaží, na rozdiel od Halíka, predkladať vo svojich knihách presné a logické uvažovanie (samozrejme, v rámci mantinelov náboženskej doktríny, teda niektoré veci nedomýšľa do dôsledkov).

     A zaujímajú ma aj iní kresťanskí myslitelia, ktorí prišli po Tomášovi 🙂 Z moderných napr. Peter van Inwagen, Richard Swinburne, Alvin Plantinga, Michael C. Rea.

     • Michal says:

      Médeo, jejda, Ty máš ráda Plantingu? Zkusíš mi vysvětlit ten jeho odpor k naturalismu? Jak na tebe ty jeho argumenty působí? My přece nemáme žádný fundamentální předpoklad naturalismu. Nevím jak ty, ale já plně připouštím možnost zásahu nadpřirozených sil do světa, včetně boha – jediné co říkám je, že pro to nevidím evidenci, a že i v případě, kdy přirozené vysvětlení neznáme, je o nadpřirozeném zásahu poněkud předčasné spekulovat. Co Plantinga soudí o takové pozici?

     • protestant says:

      Ne snaží, ale SNAŽIL. Dávno….

     • Medea says:

      “Médeo, jejda, Ty máš ráda Plantingu?”

      Michal, nemusíš z toho hneď robiť lásku 🙂 Písala som, že ho považujem za zaujímavého kresťanského filozofa.

      “Jak na tebe ty jeho argumenty působí?”

      Považujem ich za veľmi slabé. (Myslím, že tému naturalizmu, ešte otvorím na Tvojom fóre 😉 )

     • Medea says:

      Plantinga má tri námietky voči naturalizmu:

      (1) Ak by bol naturalizmus pravdivý, tak by neexistovali správne funkcie (fungovanie) a neexistovali by ani disfunkcie alebo poruchy. Napr. by neexistovali ani zdravie, choroba, múdrosť, hlúposť, …
      (2) Naturalizmus ontologicky zaväzuje k vysiľujúcemu skepticizmu, pretože naturalista nemôže dôverovať svojim kognitívnym schopnostiam a dúfať, že ho automaticky vybavia systémom dôležitých pravdivých vier.
      (3) Materialistický naturalizmus nedáva žiaden priestor pre podstatné charakteristiky nášho života, vrátane viery (belief).

      Samozrejme, tieto námietky sa snaží podložiť svojou argumentáciou …

     • Medea says:

      Alvin Plantinga, Michael Tooley: Knowledge of God. 2008. ISBN: 978-0-631-19363-0

     • Medea says:

      Vypadlo mi jedno dôležité slovo v bode (3):

      (3) Materialistický naturalizmus nedáva žiaden priestor pre podstatné charakteristiky nášho MENTÁLNEHO života, …

 2. Samain says:

  Protestant – můžeš být v klidu. Moje reakce na HMC je zcela stejná, jako jeho reakce na mně.
  Nejsem křesťan, tudíž se fakt nemusím řídit
  “Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem”.
  Dokonce si klidně můžu vařit kůzlata v mléce matek ( tedy mohla bych, kdyby mi nebylo na blití jenom při představě takové “lahůdky”).

 3. antitheista says:

  Jandourek :

  “Co by bylo Česko bez katedrály svatého Víta a bratrského biskupa Komenského a Karla IV. a jezuity Bohuslava Balbína a chrámu svatého Mikuláše? Nic, montovna. Církev tu učila lidi číst a psát a obdělávat pole a založila první nemocnice a zachovala z antiky právo a filozofii. To neudělala KSČM a Volná myšlenka.”

  http://www.reflex.cz/clanek/komentare/56335/jan-jandourek-ma-stat-schvalit-krestanske-modlitby-a-co-na-to-zide-a-muslimove.html

  Nezavedli čtení a psaní už Řekové a ti před nimi ?

  Pohan Boleslav neuměl číst?

  Nezavedli povinnou školní docházku u nás až osvícenci? Osvícenství, nikoli církev?

  Neupalovali tady křesťané nevinné lidi?

  Nenaučili se to od nich komunisté? 🙁

  Volná myšlenka tu byla někdy u moci?

  • flanker.27 says:

   Tak já nevim, asi pan Janourek neví, že první obdělávání půdy se objevuje více než 8000 let před narozením páně. Slované byli zemědělci dávno před tím, než přešli na křesťanství…
   Zkrátka blábol.

   • flanker.27 says:

    Zase oprava: Jandourek. Já tomu chlapovi prostě nemůžu přijít na jméno…

 4. Cestmir Berka says:

  Jandourkova běžná “kvalita” . Nebejt křesťanství a malých brambor, tak prasata žerou velký…

 5. Jarda says:

  Na Christnetu jsem narazil na zajímavou myšlenku:

  “Naprostá většina lidí totiž podlehla mylnému dojmu, že kapitalismus nebo demokracie mohou existovat bez morálky. ”
  http://christnet.cz/clanky/5288/ano_muze_byt_i_hur.url#

  Autor samozřejmě myslí morálku vycházející z křesťanství. Co myslíte, může být i nějaká morálka založená na humanismu? Která by v sobě obsahovala i respekt k homosexuálnímu partnerství, nebo, řekněme, tolerovala a respektovala i vstahy, jaké by si dospělí, svéprávní, svobodní lidé mezi sebou domluvili? Napadá mě třebas mnohoženství, mnohomužství, nějaká společná komunita a pod. My všichni jsme tak nějak zvyklí, že morální je výhradně párové heterosexuální partnerství, a “nikdy jinak!!!”

 6. Jarda says:

  Víte, jak má vypadat “biblická kritika” (“což je humanitní věda téměř srovnatelná s lysenkismem, založená ve většině svých proudů na svévolné dekonstrukci a atomizaci biblických textů”)

  “Ony beze sporu antiklerikálně laděné “dokumenty” Tajemství bible se jen hemžily sugestivně podsouvanými hypotézami a tvářily se jako rádoby doložené. Jako kdyby omezeným lidským rozumem šlo Boží zásahy vyložit. Vykládat Bibli takovýmto rádoby historickým pojetím je iluzorní. Pochopit Nový zákon s knihou Zjevení ryze vědecky (bez vedení Duchem.sv.) podle mě není cesta, jak se dobrat pravdy a jak rozluštit smysl posvátných textů. Navíc ty výjevy z produkce al-BBC tam jsou příšerně kýčovité a laciné.”
  http://christnet.cz/clanky/5287/papyrus_naznacujici_existenci_jezisovy_zeny_udajne_pouziva_stejny_rukopis_jako_podvrh.url#

  • protestant says:

   Mohu souhlasit s tím, že pořady typu “Tajemství bible” jsou hrozné pitomosti….

  • Cestmir Berka says:

   Na tom videu je pěkně vidět ta pitoresknost římského katolicismu. Copak asi dělá Pán Bůh v Nebi? No, těší se na nás 😀
   Co by si počali křesťané bez hříchu? 😀 No, nebyli by! Proto pině hřešte, aby ježíšova oběť nebyla zbytečná!
   Stejně je to zvláštní- každý odsuzuje Stalina, Pol Pota, Hitlera, ale dvojice, která za všechno Zlo a za Smrt na světě může- Adam s Evou? Ti si podle Bible žili stovky let, jen místo plení záhonů v Edenu je pleli za plotem… a to kvůli nim trpěly a trpí miliardy lidí…

   • protestant says:

    Ty trpíš za Adama a Evu?

    • Cestmir Berka says:

     A ne? Vždyť Zlo a Smrt na svět přisly jako důsledek jejich neposlušnosti Božího příkazu. Možná se nejmenovali Adam a Eva…ale někdy to podle křesťanů začalo…někdo byl první, kdo se nechoval podle příkazu Božího… jestli jsem ateista na tom nic nemění. Zeptej se Objasnitele, ten ti to potvrdí 😉

   • Objasnitel says:

    Vy jste to Čestmíre úplně nepochopil a to mě mrzí, protože tenhle páter má opravdu dar dobře interpretovat poselství a rozumně mluví… musím se přiznat, že jsem ho neznal a jeho videa přednášek jsem objevil teprve včera a všechny mi přišli velmi zajímavé… (možná je to můj subjektivní pocit, protože jak jsem už zmiňoval dávno v jiných vláknech, také chodím na víru od směru boje se zlem a on jako náš český exorcista mi má mnoho co říct)

    • Jarda says:

     Sežeň si knihu Peklo existuje od P. Tomaselliho. Tam se dozvíš věcí. Třebas že ti hrozí peklo jestliže sis v mládí “prznil tělo” a nevyzpovídal ses z toho.

    • Cestmir Berka says:

     Objasniteli, když mně se líbí spíš protestantská strohost, tohleto pop křesťanství mi přijde jako relikt minulosti 😉 . Tohle se moc od “stařečka na obláčku” ve skutečnosti moc nepohnulo… tohle je náboženský kýč

     • Objasnitel says:

      Jak říkám … absolutně jste ho nepochopil

     • Cestmir Berka says:

      Nepochopil? Já koukal jen na začátek- to mi stačilo. Římský katolicismus není cesta k Bohu Bible ! Římští katolíci Boha nepochopili- on určitě nechce, aby se kvůli němu oblékali lidé do směšných hábitů, prováděli čarování exorcismem a odpírali si sex se ženami jako ten potrhlík Kodet. To je předminulé století… Říkat “Pán Bůh” je kravina, když je Bůh bezpohlavní a mimo prostor a čas…takže není ani v žádném Nebi…

     • Objasnitel says:

      Tak se máte podívat na celé video…

     • Cestmir Berka says:

      Podíval jsem se na téměř celé video- a trvám na tom, že je to kýč! Bůh nezakázal jíst ze stromu ..a pak Adama s Evou potrestal! -vyhnal z Edenu, protože nerespektovali jeho zákaz. Jezení ze stromu Poznání lidi staví na roveň Bohu, ale když pojedli, tak se lidé Bohy nestali…
      Celá ta personifikace Boha římskými katolíky je zpozdilá…
      Na mě jde z toho Kodeta docela děs..tohle by mě od víry odradilo..to fakt radši víra českých bratří nebo baptistů- tohle je křeč…

     • Jarda says:

      Objasniteli, když mně se líbí spíš protestantská strohost, tohleto pop křesťanství mi přijde jako relikt minulosti 😉 . Tohle se moc od “stařečka na obláčku” ve skutečnosti moc nepohnulo… tohle je náboženský kýč.

      A měl bys vidět nadšení těch davů posluchačů když P. Kodet mluví.

 7. Objasnitel says:

  To je ten paradox… nestali jsme se Bohy, ale životní filozofie bez křesťanství je celá o tom, že si na Bohy hrajeme… všecko snažení je jen o tom Boha vyřadit z povědomí (ateismus). Klonujeme, hledáme léky na dlouhověkost, snažíme se kolonizovat Vesmír, hrajeme si s viry, chceme tuningovat plodiny (hnojení, DDT), spoutáváme atomovou energii a využíváme ji k zabíjení. Věda je jablkem poznání do kterého když nezakomponujeme Boha, tak si namelem držku. Všichni ti diskutéři s kterými tu konverzuju jsou toho názoru, že Boha nepotřebují. To je život podle hada. V podvodu na sobě samém, obelhaní ďáblem a natlačení tam, kde je chce mít. Machrujeme, že si umíme vládnout sami – oblbujeme se a nadáváme si do komunistů, kapitalistů atd. A přitom jsme jen stvoření, kteří si nechtějí přiznat realitu života. Nahrazujeme ji bludy o tom, že jsme svobodní a hledáme smysl života, který je od začátku naprosto zřejmý. Život v hadu – v bludu, blbosti a vlastního ega. Ježíš přišel aby nás z toho bludu vytáhl a navrátil nás zpět k božímu záměru – žít a v hojnosti a lásce. Nepřišel s něčím novým, ale naopak vrátit nás k tomu původnímu. Přišel bořit Satanovo dílo a ten je pořádně vytočenej.

  • Objasnitel says:

   A já jsem hrdý, že nežiju pro Satana. Nehledám štěstí, protože jsem ze své podstaty šťastný, jelikož jsem smířen s tím, že Bůh je můj pán a já jen člověk. Nebráním se mu, protože to není omezování svobody, ale život. Co mi může Satan nabídnout? Slávu, bohatství, moc, zábavu? Ať si to strčí všechno do…. Pozlátko a dokonalá past. Sláva? K čemu? Kdo si za pět generací vzpomene, že jsem tu byl… Bohatství? Na co? Vozit si prdel v drahém autě, mít nóbl dům a bát se, že mi to někdo čorne, jakože se opravdu někdo takový najde. Umřu a všecko to zůstane pro jiné chtivé blby. Moc? Proč? Měl bych mít radost z toho, že mi někdo olízne boty, když mu poručím? Jsem snad Bůh? a zábavu? Blbost.

   • Objasnitel says:

    ale proč se rozepisovat… řekl to perfektně

    • Cestmir Berka says:

     Ateista nemůže žít pro Satana, jelikož Bůh a satan pro něj jedno jsou- výmysl. Proč píšeš o drahém autě, nóbl domě- to s křesťanstvím absolutně nesouvisí. Skromní lidé žili dávno před křesťany a žili dokonce ještě skromněji. To je pýcha a neznalost věřících, že si myslí, že ateista musí být poživačný…
     Proč tedy váš Hospodin odrazoval od stromu Poznání, když požitím jeho plodu se ve skutečnosti nic ve schopnostech lidí nemění- a už vůbec se nelze přiblížit Bohu.
     Do vědy Boha zakonponovat nelze, protože se před námi schovává mimo prostor a čas 😉 – je nedetektovatelný a o jeho záměrech se jen věřící dohadují. Kdo má tedy vládnout, když ne lidé? Máme se modlit a čekat na vnuknutí, co se má dělat, kam postavit silnici..komu dát důchod..koho léčit..? Jak vládnout lidem bez vlády lidí?

     • protestant says:

      Drahá auta a nóbl domy mohou být pro člověka bohy. Takovými bohy, kteří odvádí křesťana od Boha. Tedy s křesťanstvím souvisí…..

     • Cestmir Berka says:

      To je smutné, když se pro křesťana, který cítí přítomnost Krista a který všude vidí důkazy Boží existence,… ví, že Bůh být musí, protože se vesmír a Země samy stvořit nemohly.. v Bibli má očité svědky…a přesto se pro něj kus obrobeného kovu může stát Bohem…

     • protestant says:

      Ano. Je to smutné. Ale i smutné věci se dějí.

  • flanker.27 says:

   Myslím, že ve skutečnosti je to obráceně. Životní filosofií věřících je stále se pokoušet se někam boha naroubovat a učinit jej postradatelným, ač není zapotřebí. Není zapotřebí k tomu,m aby existoval vesmír, aby existoval život, aby existovalo svědomí a morálka.

   Jestli se mi někdo snaží stále nabulíkovat, že když nemám boha, budu jen krást, ubližovat, nedokážu cítit lítost, soucit, lásku, je vidět, že tyto pocity vůbec nechápe.

   A představa, že je bůh můj pán? Ne, není, já mám svoje rodiče a mám je rád 🙂

   Že o mně nikdo nebude za 5 generací vědět? No a co? Komu to vadí? A věčný život? K čemu? Na ten kašlu, pro mě je důležitá láska člověka, tady a mém životě, co je proti tomu věčnost? Jen falešná iluze. Věčné štěstí, to je z principu nesmysl, štěstí a neštěstí, to jsou dvě stránky téhož, štěstí si můžu vážit proto, že jsem taky někdy nešťastný.A to, že se můžu na štěstí těšit, to jeho cítění právě dodává to nejlepší. A pak na ty nejlepší okamžiky vzpomínat a zase se o ně snažit. Změna je život, ne nějaká pitomá křesťanská neměnnost 🙂

  • Cestmir Berka says:

   Co máš Objasniteli proti hnojení? Křesťané nehnojí? 😀 S tím DDT to taky není tak jednoduchý:http://osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=2045

 8. Samain says:

  Takže milý objasniteli – ty nekonzumuješ léky, nepoužíváš energii, dokoce ani nevyužíváš techniku sestrojenou na základě vědeckých pozantků……ale, kdo potom, u všech všudy za tebe tady ťuká do klávesnice???????

  • protestant says:

   Nic takového ale objasnitel netvrdil.

   • flanker.27 says:

    jako obvykle odvádění pozornosti, že jsem si na to ještě nezvykl. Předně, to je dotaz. Věrozvěst objasnitel tu vypálí celou řadu tvrzení, co je špatné, tak pochopitelně se naskýtá otázka, jak je správné se s tím vším vyrovnávat, jestliže očividně ten, kdo tomu dodá hodnocení “to je proti bohu” (což mi připomíná slavné Vyskočilovo “Klémo, to je proti Leninovi”), jak to tedy dělá duotyčný, že v jeho případě to (asi) takové není.

 9. Objasnitel says:

  Prostě to nechápete… Kodet to říká správně: uvědomění si nahoty Adama není ve smyslu, že chce zakrýt šulina před Evou. Ta nahota je o tom, že on okusil poznání a vidí, že je zranitelný. Proč by byla nějaká vláda? Nebo rozdělování důchodů a stavění silnic? Na co? Dyť měli úplně všechno a vůbec žádné starosti. … výborný myslitel, byl Karel Čapek. On to popsal taky perfektně v Továrně na absolutno. Stroj který vyráběl Boha, ale nikdo o něj nestál, protože bořil systém. Systém světa založený na směně. Najednou nebylo třeba odbytu. Bůh stačil. O tom je pánové celá Bible a evangelium. O ideálním světě, o který jsme přišli a vyměnili ho za systém od Satana, v něm žijeme a bereme ho za samozřejmost a Boha považujeme za kravinu. To je hrozně smutné. Myslet si, že svět a člověka stvořili atomy a fyzikální veličiny bez příčiny (programátora Boha) je pokrytectví největšího kalibru. Proč by to tak mělo být? Nic nemá svou příčinu?

  • Objasnitel says:

   Nejenže pokrytectví – to je vrchol Satanova mistroství – obelhat a přesvědčit člověka, že ho nestvořil Bůh, ale hmota a fyzika, takže Bůh není a není ho třeba – jedeme dál. Myslim, že to je možná jeho nejlepší snažení od počátků věků. Lež dotažená k dokonalosti.

  • flanker.27 says:

   Ale to není ideální svět. Naprosto v žádném směru. Svět, kde lidi umírají na banální nemoci, kde většina z nich vůbec nedostane příležitost se dožít dospělosti, kde blbej zubní kaz zničí život člověka, kde je naprosto utlumená potřeba člověka poznávat, rozvíjet svůj mozek, jestli nás ten tvůj kreténský bůh chtěl mít navěky pitomé, bojící se blesků, nezvládajících základní zemědělství, neměl nás vybavit touhou dělat věci líp. A bez boha. Kterej je na nic.

   Stačí porovnat ty údajný dokonalý společnosti na úrovni pravěku, třeba na Borneu jsou takový kmeny, zrovna nedávno jsem o nich viděl dokument. Samozřejmě kdo takovým stylem žít chce, může si to přece zvolit, co ti brání, proč sedíš u satanova internetu? Seber se, jdi do lesů a žij jak ti libo.

   • Objasnitel says:

    Kdejaký indián na Borneu je mnohem šťastnější než ty flankere. Mnohem víc si užívá podstatu života. Žije. Co mu chybí? Bůh nám nedal touhu dělat věci líp. Touhu dělat věci líp nám dalo uvědomění si nahoty.

    • Samain says:

     Ptám se ještě jednou. Vezmeš si aspirin když tě bolí hlava? Cestuješ dopravními prostředky? Užíváš výpočetní techniku?
     Kdyby ten tvůj Adam nezblajznul jabko, tak bys tady neplkal.

    • Samain says:

     Objasnitel – za prvé, na Borneu nežijí indiáni. Za druhé – běž si tam ten život vyzkoušet a pak hodnoť.

     • flanker.27 says:

      To je to, jako bych slyšel takové ty kavárenské intelektuály, co strašně zasvěceně hovoří o ekologickém zemědělství, životě v přírodě a tak dále, a v reálu by jim člověk nesvěřil ani zatlučení hřebíku 😀

   • flanker.27 says:

    jak víš, jak šťastně si žiju? Kde vůbec bereš tu neskonalou drzost se k tomu vyjadřovat?

   • flanker.27 says:

    BTW na Borneu neživou indiáni…

  • flanker.27 says:

   Ano, boha není třeba a lze žít spokojený a vysoce morální život bez něj. Ano, pro někoho, kdo si dokáže život bez toho páprdy na obláčku, může být žovot bez něj jen honba za penězi a nezřízenými tělesnými prožitky (což vypovídá spíš o něm samém než o ostatních). Ať už z vlastní slabosti nebo z toho, že se strachuje, že by lidi boha nemuseli potřebovat, aby byli dobří, začne kázat blbostě, nesmysly a pitomostě, že bez boha se budeme jen vraždit a smilnit, že věda je od satana (tudíž i ten internet), zkrátka bude plkat ptákoviny jen aby všechny ostatní ve svých očích snížil na nejnižší úroveň, zatímco ignorance, hloupost, strach poznávat, to všechno by měly být ctnosti.

   Trhnout nohou… 🙂

  • Cestmir Berka says:

   Kdyby Adam s Evou neprovedli to, co provedli, nebylo by Ježíše Krista a lidé by byli jen nahaté opičky poskakující po Edenu 😀 a okolo nich by se zoufale proháněl dupající Had.

   • Objasnitel says:

    JJ mohlo to být super… škoda

    • flanker.27 says:

     Myslíš-li to vážně, přestaň prázdně poučovat, vztyk od satanského počítače a šup do toho.

    • Cestmir Berka says:

     Někdy tu mám dojem, že se tu nějaký ateista vydává za věřícího, aby věřící zesměšnil…

    • Samain says:

     Ale co ti brání? Jeď na nějaký ten tropický rajský ostrov, svlíkni se do naha a šup na palmu.
     Dokonce tam nemusíš ani cestovat celé věky, protože satanská věda vymyslela letadlo – už zítra můžeš blaženě žvýkat banány 😀

 10. Samain says:

  Ty nemůžeš vědět co objasnitel tvrdil nebo ne, protože nejsi schopen ani odpovědět, jestli je římskokatolická církev křesťanská klouzku.

  • protestant says:

   Když si probereš historii tohoto webu zjistíš, že jsem dávno napsal, že neexistuje jiná než křesťanská církev. Církev je z definice vždy jen křesťanská. Proto například neexistuje islámská církev, neexistuje hinduistická církev, neexistuje židovská církev……

   Je ta jako by ses ptala zda římskokatolické křesťanské společenství je křesťanské….. 🙂

  • Foxy says:

   To nic, Samain, protestant opět rozehrává svou standardní hru se slovíčky, takovou roztomilou etymologickou falacii, co má odvést pozornost od jádra věci. Vyznavači církve pastafariánské, monsteriáni, už by mu to názorně vysvětlili, případně vytmavili. Akorát tak cezená nudle by z něj zůstala….
   Panta rhei, a platí to i pro význam slov.
   Protest je ústní nebo písemné sdělení obsahující námitku, zřetelný nesouhlas nebo jasně vyjádřený odpor proti nějaké skutečnosti nebo osobě. Protestant tedy ex definitione musí mít kdykoliv, kdekoliv a proti čemukoliv námitky. Na relevanci námitek přitom nezáleží.

   • Samain says:

    No, však já ho dobře znám. Ale občas mně ta jeho kluzkost opravdu nebaví. Není ani vtipný, na rozdíl od Objasnitele. Tomu se člověk alespoň zasměje – i když to Objasnitel jako humor nemyslí.

 11. Samain says:

  Na mých několik zcela jasných dotazů jsi neodpověděl.
  Ale O.K.
  Dle tvého názoru, je každá církev křesťanská.
  Katolická církev naroubovala své svátky na svátky pohanské (původně astronomické) a tudíž je ukradla. Jde o církev křesťanskou, tudíž tyto svátky ukradli křesťané.
  UF – jsem ráda, že jsem se konečně dobrali meritu věci.

  • Foxy says:

   Raduješ se, Samain, předčasně. Použila jsi slovo “svátky” a nahrála tím protestantovi na další etymologicku smeč :-)))

   • Samain says:

    Nojo – to jsem tomu dala. Ono to bude tím, že se vyjadřuju přímo. Nemám potřebu přemýšlet o každém slovu které může oponent zneužít. Nejsem klouzek 🙂

   • protestant says:

    Svátky – světit – svatý … to není žádný speciálně křesťanský termín.

  • protestant says:

   A ukradli také hřeben, jehlu, železo, usínání večer a vstávání ráno atd….

 12. Samain says:

  No, tyhle “Odborníky” taky miluju. Třebas když se rozhovoří, jak strašní chudáci jsou dostihoví koně.
  Ovšem utahané omlácené chudáky z komerčnéích jízdáren, ha kterých drndají šest hodin denně amatéři a otloukají jim huby pákovým udidlem, úplně opomíjejí.
  Ti nejsou v televizi vidět.
  A ti by nevím co dali za to, kdyby se měli tak jako ti chudáci dostiháci.

 13. Jarda says:

  Pánové (i dámy), jaký je váš názor?

  “Jako muž mohu jen litovat, že naši pradědové nalítli vychytralým elitářům přijetím teze, že muže dělá četnost jeho sexuálních obětí a zrada na manželce a dětech je projevem pravého samce. Nalítli stejným mocným mužům, kterým dnes sekundujete i Vy ženy, když potrat považujete za projev svobody a kariéru za své primární poslání. Všichni dohromady nalítli mocným mužům, kterým šlo a stále jde o rozvrat společnosti, protože lidmi pohrdají a s bohorovností plánují děsivou budoucnost celému světu.”
  http://cirkev.wordpress.com/2014/05/22/omluva-zenam-vsem/

  • Samain says:

   Že je to blbý schizofrenní canc.

  • mira says:

   Článek samotný mě nijak nešokuje- standardní názory i rétorika této sorty věřících. Co mě ale zaujalo je autorův komentář pod článkem:

   ” … Sdělení v článku obsažené nepovažuji za své dílo, protože všechna čest a chvála patří našemu Pánu a Králi Králů Ježíši Kristu a Jeho ctěné matce.”

   Takže nejenom autoři bible ale i řadoví křesťané publikují pod vedením JK! 🙂 Vážně by mě zajímalo co tím pan Hibsch myslel. Chtěl jsem se ho zeptat ale ze zkušenosti vím, že i prostá otázka je těmito lidmi vnímaná jako útok a odpovědi se stejně nedočkám. Pokud se tedy někdo umíte zeptat méně “útočně”, směle do toho!

   • Samain says:

    Napsala jsem toto:
    Pane Hibschi. Stejně jako většina bigotních křesťanů, tonete v klamných představách, že pro ženy je potrat jakousi kratochvílí, něco jako- mezi manikůrou a odpoledním fitkem mám trochu času, skočím si na potrat.
    Tak to ale není. Je to zásah do vysoce intimní zóny ženy – jak fyzickyé tak psychické. Žádná normální žena, nepůjde na potrat, pokud k tomu nebude mít skutečně závažný důvod.
    Je opravdu dobře, že naše rozvinutá civilizace a sekulární stát umožňuje ženám tento krajní krok provést, když nevidí jiné východisko.
    Rozhodně lepší, nežli když v dobách bigotního křesťanského temna musely využít služeb andělíčkářek a velmi často pokoutní zákrok nepřežily.
    Váš král (mám pocit že šlo o negramotného tesaře) vám radí špatně.
    Nevolím vás a nebudu, stejně jako ostatní normální ženy, které chtějí strávit život i jinak, než(primérně a celoživotně) u plotny a posluhováním rodině.

    Mně, ani ostatním ženám se vy omlouvat nemusíte – a nebo ano. Za ta staletí odsouvání našeho pohlaví na druhou kolej, za ostarkizaci “bastardů” – dětí, které se narodili z nemanželského svazku v dobách, kdy potraty byly nemožné a další a další věci.
    Ale nikoli za možnost, žít v civilizaci a moci rozhodovat o svém těle a životě.
    Bez úcty
    Hana Krylova

    Ovšem, jelikož “komentář čeká na schválení”, nevím jestli se objeví.

  • Sam says:

   Dohromady nic nového ani překvapivého. Snad bych jen upozornil, že http://cirkev.wordpress.com není oficiální katolický web. Provozuje to Ignác Pospíšil, člověk bez (teologického) VŠ vzdělání. http://cirkev.wordpress.com/about/
   Nechci toto http://cirkev.wordpress.com/2014/05/22/omluva-zenam-vsem/ zas tak honem smést ze stolu, ale:
   –neplánuju vyrobit víc, než tři děti
   –kondomy jsou užitečná věc
   –PPR je blbý vynález (viz také http://www.getsemany.cz/node/713 )
   –potrat je záležitost smutná a předcházet se mu dá především dokonalou antikoncepcí
   –vzhledem k neexistenci duše bych se ale potratama moc netrápil
   Na druhou stranu v promiskuitě nějaké štěstí nevidím. Pokud se někomu daří být dlouhodobě věrný své staré, tak je to přece jenom pěkné.

 14. Jarda says:

  Seďa ve volební komisi a téměř nemaje co dělat, pustil jsem se opět do knížečky. P. MUDr. Ladislava Kubíčka, Život, největší umělecké dílo. A proč o tom píši? Opět jsem si uvědomil, že i vzdělaní lidé, jakmile začnou hluboce věřit (a to by kněží jistě měli), evidentně přestanou kriticky myslet.

  (Něco podobného jako u P. Kubíčka jsem zaznamenal u biskupa Radkovského, když se v časopisu http://www.milujte.se vyjádřil k Turínskému plátnu).

  Ale zpět k té knížce. P. Kubíček vystudoval medicínu a pracoval jeko gynekolog, než byl pro své “protisocialistické” postoje propuštěn. Pak tajně vystudoval teologii, tajně byl vysvěcen, ale v r. 1968 získal státní souhlas a od té doby jako kněz působil. A jako lékař pak katolíkům, hlavně katoličkám, radil v různých medicínských problémech.
  A tento kněz-lékař napsal toto o mimoděložním těhotenství: “Když dojde k usazení oplodněného vajíčka mimo dělohu někde v břiše – mozek okamžitě o tomto těhotenství ví a zablokuje hned celý hormonální cyklus a zařídí vše, aby toto klíčící těhotenství, klíčící nový člověk měl všechny potřebné výživné hodnoty, rozšířené přísunové cesty, chránící hormony – ať se to mimoděložní těhotenství vyvíjí v břiše kdekoliv.”
  Ani slůvko, že mimoděložní těhotenství ženu akutně ohrožuje na životě – viz třebas informace pro ženy: “Při mimoděložním těhotenství není možné plod donosit. Embryo obvykle brzy po zahnízdění odumírá nebo se vyvíjí nesprávně. V obou případech je největším rizikem pro ženu prasknutí vejcovodu s následným krvácením, které může být až život ohrožující”
  a že tedy je naprosto nezbytné jít co nejdříve na operaci.
  Zajímavé i je, že jeho rukopisy přepisovala do počítače jeho kamarádka, také lékařka. A zřejmě ani ona se k tomu textu nijak nevyjádřila.

  Další zajímavost jsem našel v kapitolce Krása sexuální sféry. P. Kubíček byl gynekolog, tak jej ženská nahota a jiné problémy nešokobvaly. Jak ale vzpomínal jeden mlaý kněz, že když k němu chodili na faru, P. Kubíček s nimi, jako lékař a gynekolog rozebíral otázky okolo lidské sexuality, takže potom se ve zpovědnicícj nemuseli rozpaky červenat.
  A tedy text: ” Už staří Římané říkali, že se “člověk rodí mezi močí a stolicí”. Není to tedy ani hygienické, ani estetické. A nebo že by i tento prvek – zrození člověka! – měl nějak posvětit tuto mkrajinu, tuto sféru? ………………. Přece je to ta nejvhodnější krajina, kudy se člověk může dostávat na svět! …………… – Jak tvrdí sv. Pavelv listu Efeským, pak jsou rodiče i všechen personál kolem svědky nového zázraku tvůrčí lásky Boží! Může nevěřící člověk takovou velikost krásy tohoto okamžiku i celé této sféry pochopit? Není s to! A to je právě také součást spásy, vykoupení, to je dar Ducha sv.”

  Jinde, v kapitolce o stáří:
  “Tvrdí se, že skleróza mozku nebo mozkových cév patří zákonitě ke stáří …… Často se to projeví v ochabování paměti. Zde se zase ukáže rozdíl mezi věřícím a nevěřícím. Nevěřící a ten, který stavěl jen na svých tělesných schopnostech, bude většinou otráven, negativně naladěn. Co je však horšího; jestli se celý život nenaučil dennímu zpytování svědomí a hledání chyb na sobě, začne podezírat své okolí ……… A je z toho psychiatrie a dotyčný je pak nesnesitelný svému okolí – a nakonec i sám sobě. Prokletí celoživotního materialistického způsobu života.
  Věřící člověk musí mít zásadně smysl pro humor. Udělá si z toho legraci ……..
  Nekritický – většinou tedy také nevěřící člověk – když mu slábne sluch, podezírá okolí, že si o něm povídají ——- všechno si vykládá proti sobě. Jeho podezíravost se stává nesnesitelnou. A sám je nešťastný, je chudák, lituje se, popř. závidí ostatním.
  Věřící člověk ví, že se má vychovávat v pokoře. Vždyť nemusí všechno slyšet. Může se tím více zabývat střelnou modlitbou. A jestli mě ostatní pomlouvají, posmívají se mi – jen ať si poslouží! Krista Pána také pomlouvali.”

  Přemýšlím, že bych knížku ofotil a dal třebas na Ulož to! Bylo by to účelné?

 15. Objasnitel says:

  Flankere: Samozřejmě by bylo dobré žít jako v Edenu… ale už se to stalo. Takový indián už nežije taky ideálně. Je mu zima, shání jídlo atd. To už není styl života v ráji, ale v padlém ráji. Já se narodil v Čechách, do nějakého systému – 15 nejdůležitějších let do mě stát hustil, co potřebuju a co mám dělat a co je pravda a nebo ne. A kdybych se nechal stáhnout, tak taky můžu říct, že nepotřebuju Boha. Ale to je lež. Jasně můžu vypnout internet, ale já ho nepoužívám k hledání zvráceností nebo závislosti, ale k jistému rozhledu. Protože se dá žít dobře v blbém světě. Ježíš přišel do na chlup stejného prostředí jako panuje teď. Tedy pořád to samé – v zajetí Satana a zlých duchů. Kolik těch spravedlivých bylo v jeho okolí ( i s apoštoly měl práci)? Šel snad raději někam mezi indiány a užívat si pohodičku? Poslání. To je i to, co mě táhne životem. Mám práci, kdy pomáhám lidem a zachraňuju je v dost mimořádných událostech a bohužel se setkávám se smrtí, zoufalstvím a brekem. Ale ve volném čase je mi víc líto těch lidí, kteří žijou bez Boha a tak si svůj čas užívám na Satanově internetu a snažím se promluvit do duše a otevřít oči slepým.

  • flanker.27 says:

   Stále dáváš najevo své hloupé předsudky, že bez boha není soucit, cit, prožitek, vnímání. Pleteš jako všichni věřící dohromady dvě věci. Svou představu hodnoty promítáš do skutečnosti. jenže to je jako když se začnou lidi dohadovat, jestli je lepší zelená nebo modrá, a pokoušejí se tomu dodat nějaká kritéria a stupnici, která by “objektivně ukazovala, kdo je “blíž pravdě” ve sporu o dvou barvách. To nemá co dělat s tím, kdo má víc pravdu. To je o vkusu a osobním pohledu na krásu, estetické vnímání. Já taky mám nějaký vkus, můžou se mi víc líbit blondýny než brunety nebo naopak, ale není v tom nic, z čeho by se dal dělat zákon, pravidlo.

   Pokud jde o fungování světa, tam prostě tyhle spory nemají co dělat. Třeba Himaláje vznikly srážkou indické desky s eurazijskou, postupným pohybem indické desky směrem k severu se pohoří vyvrásňovalo stále víc, až dosáhlo současné podoby. To je skutečnost. zapojovat do toho nějaké božské plány a podobné nesmysly je naprosto k ničemu.

   Pokud jde o člověka, člověk má momentálně relativně slušnou šanci přežít dva roky života, díky péči, lékům, hygieně, zkrátka vědomostem, které dokázala věda a poznání za relativně krátký čas nasbírat. Proti tomu církev – všechny církve, minimálně dva tisíce let hustili do lidí, že bez boha se neobejdou, že dokonce ani nesmějí, že otevření těla je hřích, že říct, že Země se točí kolem Slunce je hřích, že uvažovat jinak než církev, jestli byl bůh trojjediný od počátku nebo až s příchodem syna božího, je kacířství, a tak dále. Ještě v Americe se občas pokoušejí právě to poznání, které jejich zemi staví v rozvoji věd na přední místa, různě omezovat, podobně jako v konzervativních islámských zemích.

   Jenže nikde a nikdy to nebyla církev, která dokázala zachránit člověka před rakovinou, která zbavila porod většiny rizik spojených s hygienou a tím umožnila přežít matce i novorozeněti, která dokázala vyoperovat obyčejného slepáka. Lidem nenavracejí zrak a sluch doteky svatých, ale kombinace medicíny a techniky. Spousta lidí, počínaje novorozenci a starými lidmi konče, dostane možnost prožít naprosto plnohodnotný život, který by nějakém pitomém primitivním ráji plném pověr neměli.

   To člověk, který se posadil před několika klasy a zjistil, že se dají jejich zrna rozemlít na mouku, nebo zasadit a znova sklidit, ten dokázal začít o věcech přemýšlet, zjistil, že když uhodí blesk, není to proto, že se na něj hněvá bůh, ale že to je výboj elektřiny, zjistil, že za každým stromem mimo jeho doupě nečíhá zlý duch, ale třeba tam roste něco zajímavého, co se dá nejen sníst, ale dá se z toho získat barva a tou se dá malovat. A tvořit umělecká díla. Dokonce i ta s náboženskými tématy.

   Tohle všechno je náš mozek. Uzavřít ho a žít s hovnem u zadku ze strachu před bohem je ta největší zbabělost a slabost, jakou kdy člověk vymyslel. A je drzost říct, že bez boha nemůže člověk žít dobře. Žít dobře není žít pro plezír té vlastní představě, že když se v mysli zaobírám něčím jiným než bohem, tak se dopouštím ideozločinu. Štěstí není krčit se strachy, nedělat špatné věci proto, aby se na mě bůh nehněval (přitom ve většině náboženských nauk znamená začasto dělání bohu dobře činění špatně lidem). Třeba moje štěstí je a bylo spojeno ponejvíc s mojí ženou a bůh se může jít vycpat s rájem a celou věčností. Na to kašlu.

   • Objasnitel says:

    Kde jsem ty šašku řekl, že bez boha nežije člověk eticky, s citama atd. ? Já tu celou dobu popisoval to nejtěžší dilema života, co existuje. Životní cesty zla a dobra. A ze zla ještě ty těžší stavy – jako je iniciace, kulminace a posednutí ďáblem. A ty mi tu furt plácáš něco o světském životě lidí a jejich činnosti a moudrosti. Nežiju ve vzduchoprázdnu a vidím, co je vynalezené atd. Taky žiju jako občan. Ale já tu celou dobu upozorňuju na nejvyšší kategorii boje mezi dobrem a zlem. Ateista žije jak říkáš – má etiku, líbí se mu blondýny a brunety atd., dokonce může sbírat zrnka pravdy o životě z filozofie, jiných náboženství atd. ale jde o ten princip, že ignoruje Boha – tudíž je předurčen nežít po smrti. A je úplně fuk, jestli má smysl pro krásu a spousta ateistů žije docela sympaticky. Ale v zákulisí je bitva, kterou si nepřiznává a tím, že to ignoruje neznamená, že se ho to netýká. Takže neřeším tu, jestli bagr naloží víc jak lopata nebo jestli je aspirin lepší než čaj z lopuch. To jsou pohanské a světské problémy. Já tu celou dobu mluvím o zákulisním boji Nadbytostí a parnormálních světů. V které ty nevěříš a myslíš si, jak jsi s tim hrozně vyběhl a jakej já jsem tůze velikej blbec.

    • flanker.27 says:

     A kde se ten boj jako bere? A která to je? Ta ve Valhale? 🙂 Zase začínáš s vtipy ty ťunťo. 🙂

     Mě věčnost nezajímá, nepotřebuju jí a ani nechci. Stejně by tam bylo přecpáno pitomci 🙂

    • Objasnitel says:

     Navíc ty jako duševní ignorant si třeba ani z rychlíku nezažil jako já, co je to působení ďábla nebo Boha. Jelikož se o to nezajímáš, tak neznáš moc prokletí (rodin, osob, obydlí), neznáš ani moc požehnání a rozvázání. Ty mi tu prostě jen budeš mektat světské nesmysly typu – člověk umí jezdit kombajnem po obilí, protože je chytrý. Já jsem se s tím ale střetl. A proto je má víra úplně jinak podtržená než jen o tom se trapně dohadovat, jestli je Bůh mimo dimenze času prostoru – jestli je to muž a jestli je starý nebo mladý. To jsou tak strašně nedůležité věci jako se bavit na návsi, jestli vztyčit májku, když se na Zemi řítí z Vesmíru obří šutr. Zákulisí. O ničem jiném Bible ani není. Ani v ní není jiného poselství.

     • flanker.27 says:

      Neprožil, díky bohu 🙂

      Jak víš, že to právě není dobrotivý bůh, který šetří mysl ubohého svého dítka tak jako rodiče šetří své dítě a dávají mu poznat některé nepříjemné věci až pro ně přijde čas? Proč by to mělo být méně pravděpodobné než jak málo je pravděpodobné, že prožíváš styk s ďáblem (osobně bych to viděl spíš na mentální problémy).

      Možná jsem pro tebe duševní ignorant (beru to jako vyznamenání), ale vím, co je to prožívat s jiným člověkem radost, smutek, úspěch i zklamání, radost ze života. A smutek. A nemoc. Já kašlu na nějaký fotbalový potyčky mezi tvým bohem a satanem, žít mnoho let s ženou, s reálnou lidskou bytostí, plnou radosti a života, prožívat její nemoc, pomáhat jí překonat útoky nemoci, těžká období, dodávat jí sebedůvěru, to je pro mě plnohodnotně prožitej život.

      Víra se mě nedotýká a ta tvoje už vůbec ne.

     • Objasnitel says:

      Flankere … žiju se ženou, kterou miluju a psychologické posudky jsem podstoupil za život 2x. Přišli jen na to, že jsem příliš až naivně hodný a trošičku zbrklý. Kdybych se zabýval jen ptákovinama, určitě bych se nestřetl s paranormálními jevy. Abych pravdu řekl, tak jsem o to ani nestál. Není o co stát. Ale nadruhou stranu mě to posunulu na rovinu “naivně hodný” a zbožný.

     • flanker.27 says:

      Tak s ní žij, věnuj svůj čas jí. Ne tomu, aby ses snažil vymluvit díru do hlavy mě. To sis vybral špatně 🙂

     • Objasnitel says:

      Nemám čas jen pro ni. Potřebuje mě mnohem víc lidí. Obracet tě nemíním … povinnost jsem splnil, protože důležité informace jsem na tuhle “malichernou” stránku zavěsil.

     • flanker.27 says:

      Nezavěsil jsi vůbec žádné informace, to je ten problém. Zavěsil jsi pár tvrzení, možná vycházejících z osobního přesvědčení. Když sem bude psát hinduista, zavěsí sem jiná, o reinkarnaci a karmě, uctívač Odina a Thora o Valhalle (tam bych se nenudil). A spousta těch, co vyznávají teoreticky stejného boha jako ty, by měla diametrálně odlišný názor na řadu aspektů víry, protože křesťani o toho svého dobrotivého boha soupeřícího s ďáblem začali válčit a vraždit se, jen na to měli příležitost.

      takže si to nejdřív ucelte do nějaké aspoň trochu ustojitelné koncepce a pak teprve s tím začněte otravovat ostatní 🙂

   • Jarda says:

    “Stále dáváš najevo své hloupé předsudky, že bez boha není soucit, cit, prožitek, vnímání. ”

    A není ftom sám!

   • Jarda says:

    “Třeba Himaláje vznikly srážkou indické desky s eurazijskou, postupným pohybem indické desky směrem k severu se pohoří vyvrásňovalo stále víc, až dosáhlo současné podoby. To je skutečnost. zapojovat do toho nějaké božské plány a podobné nesmysly je naprosto k ničemu.”

    Omyl, Flankere. To Pán Bůh ve své neskonalé moudrosti, o níž nemáme diskutovat, poslal anděly, aby s těmi deskami šoupali. A nevěřícím se zdá, páč andělové jsou neviditelní, že se ty desky šoupou samy.

    • flanker.27 says:

     Ou, sakra, tak snad příště přijdu na něco čím Andělé nehýbou… 😀

    • bílej kabát says:

     A to s těmi deskami šoupali i v Edenu nebo to šoupání začalo až po hříchu? Jádro země bylo žhavé už v době Edenu nebo až po hříchu? Nebo ještě otázečka z jiného soudku. Jakto, že má Adam s Evou na všech obrázkách pupík?

   • Jarda says:

    “Jenže nikde a nikdy to nebyla církev, která dokázala zachránit člověka před rakovinou, která zbavila porod většiny rizik spojených s hygienou a tím umožnila přežít matce i novorozeněti,”

    Vidíš, Slováci, a jak málo věří. V Americe by se rodiče modlili (možná i proto, že by neměli zdravotní pojištění. Před pár dny jsem se koukal na nový americký film. Agentka NCIS nabádala matku, od níž chtěla svědectví proti zločincům, aby dala nemocné dítě do nemocnice. ” Nemohu, nemám zdravotní pojištění”. Takže za svědectví jí umožnili léčit dítě. Holt se pokrok nedá zastavit).
    Ale co když pán Bůh chtěl dítě těch Slováků brzy k sobě do nebe? A co to utrpení, než by za ním odešlo? Ale co, kdož ví, zda bylo pokřtěno – takže trest za prvotní hřích – a zbytek by přidalo k zásluhám Ježíše Krista.

    • flanker.27 says:

     No to je skoro hřích. Hleď na skutky Boží. Nebo kdo může zpřímiti to, což on zkřivil?

     • Objasnitel says:

      Bůh nekřiví. Ani neoslepuje. Ani netvoří siamská dvojčata. Ani hluchoněmé. …

     • flanker.27 says:

      A´t už křiví nebo nekřiví, na tom se vy věřící dohadujte mezi sebou, především nepomůže. To eventuelně může ta satanská věda, která započala tím, že někomu nestačilo slepé uctívání.

     • Objasnitel says:

      Křivost páteře je lentilka proti křivé duši.

     • flanker.27 says:

      Hm, zkus třeba žít celý život s korzetem, pak si povíme, jak je křivost páteře nicotná.

      Ano, křivá povaha je těžká a nepříjemná věc, ale náboženství ji nenapraví. Věřící nejsou lepší lidé.

     • Sam says:

      Nevím, jak to myslíte, ale v současnosti se ŘKC nestaví do sporu s lékařstvím skoro nikdy. Pokud se to teda nějak netýká potratů, nebo antikoncepce. Proti viagře zdá se nic nenamítají.
      http://www.vira.cz/Otazky/Leky-na-zlepseni-erekce.html
      ——————————————————
      Jsme věřící. Prosím o sdělení, zda je přípustné, abych užíval léky na zlepšení erekce.
      Konzultovat s odborníkem

      Nemoci jsou všeho možného druhu i v oblasti pohlavních orgánů. Tedy pokud je to třeba, protože něco ve vašem těle nefunguje, jak má, nevidím v tom problém. Ale viděl bych jako logické, že aplikace je probrána s k tomu vzdělaným odborníkem, aby v oblasti sexuality, která je velmi křehká, nedocházelo k nějakým zbytečným chybám.————————————————

     • flanker.27 says:

      No máme tu třeba výzkum kmenových buněk coby další místo střetu, přičemž třeba otázka antikoncepce a potratů je poměrně zásadní, ale jakýkoli přímý spor jsem v tuto chvíli vůbec na mysli neměl.

      Mluvil jsem o tom, že člověk, dokonce i věřící, zpravidla když potřebuje zdravotní pomoc, takl zpravidla nejde za svatým mužem, který by léčil doteky a modlitbami, ale za kvalifikovaným lékařem (ať už si o mnohých můžeme myslet ledasco… 😀 )

 16. Jarda says:

  TV 2, 17,50 Příběhy obrácení (1/6)
  Dokument. Na počátku spojovalo protagonisty dokumentu jediné, uvěřili v Boha. Jak to změnilo jejich životy? Úvodní epizoda nového dokumentárního seriálu o lidech, kteří našli víru.

  • Jarda says:

   Jak se vám líbí židovský “košer” tanec mužů?

   Troufám si tvrdit, že “držat dievku v náručí”, je mnohem lepší.

 17. bílej kabát says:

  Objasnitel says:
  May 23, 2014 at 12:13 pm
  Pozlátko a dokonalá past. Sláva? K čemu? Kdo si za pět generací vzpomene, že jsem tu byl… Bohatství? Na co? Vozit si prdel v drahém autě, mít nóbl dům a bát se, že mi to někdo čorne, jakože se opravdu někdo takový najde.

  bílej kabát:
  Proč tedy ta tvoje jediná pravá církev tak bojuje o majetek, který by měla dle Ježíšových slov rozdat chudým a následovat ho? Proč si Duka vozí prdel v superbu za dva míče? Až mu jednou při nějaké mši prdne pod tlakem jeho vyžranýho pupku zlatej opasek, tak přeskou zabije ministranta. Jestli tady ten tvůj satan něco řídí, tak je to právě tahle zločinecká organizace!!!

  • protestant says:

   Kde píše Ježíš, že by církev neměla mí majetek?

   • Foxy says:

    Objasniteli, on ten tvůj Ježíš někdy někde něco napsal?! To mi teda objasni…

  • Sam says:

   To je v pohodě. Pokud vám na ŘKC něco vadí, tak můžete přejít k evangelíkům, kteří mnoho majetků a vyzdobených kostelů nevadí. Mnohým lidem mohou býti sympatičtější. Bohužel, evangelíků je v ČR dost málo, k roku 2011 to bylo as 1%. Někde na vesnici asi evangelický kostel nenajdete.

 18. Objasnitel says:

  Závist? Prachy řeší jen pohané. Nebaví mě už kecy o tom, že je církev nejstarší firma na světě. Já jsem církev – urážíš i mě. A slyšel jsem tenhle ďáblův blábol 1000 + 1. Stejně jako, že církev je opium lidstva. Katolická církev způsobila nejvíc mrtvých na světě, víc než Stalin a Hitler dohromady atd. Už mě na to nebaví reagovat. Satan je mistr lži a diabolus znamená (ten který rozděluje). Tyhle kamuflážní hesla jsou o něco méně dokonalé lži než Ateismus. Ateismus a antiklerikalismus jako styl života je vrchol Satanovi tvorby. Ještě nikdy v dějinách nepředvedl nic fikanějšího.

   • Objasnitel says:

    Slušný bullshit… nepřipadá mi to ani jako konspirační teorie, ale výplod chorého antiklerikána. Napasovat na něco texty Bible. Navíc s tím číslem tam smrděla hra kabaly a ještě demagogicky. Že církev vyvraždila 3 království je totální demagogie. Protože evangeliu se podrobilu mnohem více národů a rozhodně né mocí meče. Římská říše plenila barbary, ale rozhodně ne ve jménu kříže. V největší slávě ještě mlátila křesťany po palici. Video mi přijde tak zaručeně pravdivé asi jako když jehovisti předurčili tři konce světa a stejně se jim nikdo nevysmál. Kdyby byla církev antikristem, jak by mohla vyhánět Satana ve jménu Kristově? To video mi přijde úplně stejné jako prolhaný výkřik posedlého v písmě svatém: On (Ježíš) poroučí zlým duchům ve jménu Belzebuba! Kamufláž.

    • Objasnitel says:

     btw. Jestli někdo věří, že církev upálila 50 000 000 lidí, tak by to nezvládla ani kdyby by se jí dala za vinu Morová nákaza (Mor měl na svědomí cca 25 000 000 evropanů). Ty počty jsou podle historiků úplně někde jinde (diametrálně níž) a ještě v tom dominují protestantské církve. A dělo se to v krajích, kde se nepřistupovalo k exorcismu.

   • Sam says:

    Je to jeden z mnoha a mnoha výkladů, kolego. http://www.youtube.com/watch?v=zgkIlKrq0H4

  • Samain says:

   Objasnitel:
   Závist? Prachy řeší jen pohané.

   Takže církve jsou pohané. Zvláštní. NAvíc – v přímém rozporu s tvrzením Protestanta, který tvrdí že všechny církve jsou křesťanské.

   • protestant says:

    Proto také prachy neřešíme…. 🙂

    • Samain says:

     Jasnačka. Proto taky nemáme žádné restituce. A od komárů, ani od nového režimu si církev nebere platy pro kněze a služební auta.

     • protestant says:

      Služební auta??????????

     • Foxy says:

      Máš pravdu jako vždy, protestante.
      Církev rozhodně žádná služební auta nemá. Proto Duka zásadně vždy a všude chodí pouze pěšky. Však jen díky tomu se může pyšnit svou charakteristickou štíhlou atletickou postavou.

     • protestant says:

      Kde jsem napsal, že církve služební auta nemají?

     • Foxy says:

      protestant: “Kde jsem napsal, že církve služební auta nemají?”
      To já nevím, kdes to napsal, nemohu za to, že si to nepamatuješ. Zkus zdejší vyhledávač 🙂
      Možná si to pleteš s mou větou, která zněla: “Církev rozhodně žádná služební auta nemá.”
      Je ovšem možné, že se mýlím; je možné, že církev katolická přes svou zjevnou chudobu, střídmost a skromnost přeci jen nějaká ta služební auta má.

  • Foxy says:

   Objasnitel: “diabolus znamená (ten který rozděluje)…”.
   Kdepak. Dia-bolos je skrzvrh.
   Objasnitel: “Ateismus a antiklerikalismus jako styl života je vrchol Satanovi tvorby. Ještě nikdy v dějinách nepředvedl nic fikanějšího.”
   A ten tvůj všemocný vševedoucí bůh jen bezmocně čumí… ty, objasniteli, jsem moc rád, že ten tvůj bůh není mým bohem a že toho tvýho satanáše můžu mít na háku, anobrž na ně nevěřím.
   Ad opium lidstva; opiem lidstva je náboženství, nikoliv církev.
   Církev je ryze účelová organisace založená za účelem prosazování zájmů vyznavačů příslušného náboženství, fungující způsobem, který tak výstižně popsal Niccolò Machiavelli. Pokud ti už “nebaví” kecy o tom, že je církev nejstarší firma (tedy podnik s historicky nejdelší nepřetržitou činností) na světě, máš smůlu, protože to tak prostě je.
   Jestliže píšeš: “Já jsem církev – urážíš i mě”, máš smůlu, protože to tě pak uráží konstatování prachobyčejné pravdy, doložitelné historicky i aktuálně.
   Katolická církev nezpůsobila víc mrtvých než Stalin a Hitler pouze proto, že nedisponovala moderním vražedným potenciálem. Církví vyhlášené útočné války (“křížové výpravy”) dokázaly ve jménu té jediné pravé křesťanské víry a lásky vraždit, znásilňovat, rabovat a pustošit i při nejvyšší snaze jen na technické úrovni své doby.
   Jestli tě na to už nebaví reagovat, nemusíš. Asi jen těžko bys totiž hledal relevantní protiargumenty.

   • Sam says:

    Zas bych z římskokatolické církve nedělal takové zločince a hrdlořezy. Je to jenom osvědčený státní nástroj na ovládání lidí. To nemusí býti zlé. Není to horší, než TV, noviny, reklamy, rozhlas. Nicméně nejvíc byla ŘKC vhodná na nevzdělané lidi do roku 1900. Pak už to přestává fungovat.
    (Ale teda raději poslouchám rádio, než chodím na mši.)