Co mi vadí na křesťanství


V dnešním článku odhlédnu od toho, že považuji křesťanství za nepravdivé. Uvedu několik věcí, které mi na křesťanství vadí bez ohledu na to – ostatně, jeho nepravdivost jako taková mi nevadí v zásadě vůbec, ať si koneckonců každý věří čemu chce.

1) Adorizace víry.

Věřit znamená pokládat nějaké tvrzení za pravdivé. (např. že Země je kulatá nebo že Ježíš Nazaretský vstal z mrtvých). Různé víry se mohou lišit stupněm své podloženosti.

a) Od těch podložených (třeba že Země je kulatá)
b) přes takové, kde prostě nemáme k dispozici relevantní argumenty pro ani proti (třeba že ve Vesmíru existuje mimozemský život)
c) až po víry, kde mnohdy drtivě převažují argumenty PROTI nim (třeba že Země je placatá).

Zde na svém webu jsem ukázal, že křesťanství je tento poslední případ (c), přičemž se o něm zřejmě ze slušnosti často mluví, jako by šlo o případ (b).

Není nic úctyhodného ani ctnostného na tom, věřit tomu, proti čemu silně svědčí celková důkazní situace. Křesťané si přesto své víry jako takové nesmírně cení, vydávají ji za „dar“ od Boha – zřejmě že jim Bůh „umožnil“ odhlédnout od faktů, a „věřit“ bez ohledu na ně. Argumentace proti jejich víře v nich pak vzbuzuje obranné reakce – snažíme se jim jejich nesmírně cenný „dar“ vzít! Křesťan řekne „ale já tomu prostě věřím!“ a je spokojený. Cítí se povzneseně. Tento postoj mi vadí.

Víra je prostě jednou z cest poznání, a to cestou velmi nespolehlivou. Jiné cesty – např. právě racionální a kritické myšlení s uvážením empirických faktů – jsou mnohem spolehlivější.

Uvažme, zda bychom neměli princip víry přenést i do jiných oblastí života? Jak by to asi vypadalo? Neměli bychom začít rozhodovat o vině souzených na základě víry? Neměli bychom odhadovat nosnost mostů a budov na základě víry?

Adorizace víry je věc, která se z křesťanství rozšířila do obecného kulturního povědomí v naší společnosti (v důsledku čehož i mnoho nevěřících před vírou v úctě sklapne podpatky a skloní se, říká se jim faithteisté) – a to je první věc, kterou křesťanství vyčítám.

2) Postoj k pravdě.

Křesťané běžně mluví o předmětu své víry jako o pravdě. Zřejmě přesvědčili sami sebe, že Bůh jim Pravdu odhalil. Jenže toto je jen další, a to velmi troufalé tvrzení, které sice může, ale také NEMUSÍ být pravdivé. Křesťané nemají žádný patent na pravdu, oni nemají žádné kukátko, „boží oko“, kterým by viděli realitu takovou jaká je. Bible může být zjevená Pravda, ale také NEMUSÍ (a ona s vysokou pravděpodobností není, jak jsem zde opakovaně ukázal) – a to ZDA je či není, je prostě jen další otazník, který nemůžeme překonat nějakým vyznáním. (vyznávám, že Bible je Slovo Boží, je to zjevená Pravda – a proto, věřím-li Bibli, mám Pravdu)

Ptám se křesťanů: pokládáte se snad v těch otázkách, kde se cítíte být majiteli Pravdy, za neomylné? Cítíte se snad být Bohy? (protože kdo jiný je neomylný, než Bůh?)

Je pro mě doteď šokující, jak málo křesťanů je ochotno byť jen říct (!): „KDYBY měla být moje víra chybná, NECHTĚL bych dál věřit. Záleží mi na tom, jaké je skutečná pravda, byť by se mi nemusela líbit. POKUD je realita taková, nechci žít v pohodlné lži, a chci raději poznat méně pohodlnou a uspokojující pravdu.“

Žonglování s pravdou a naprosto neskromný a nepokorný přístup v těchto otázkách – to je další věc, kterou křesťanství vyčítám.

3) Jistota.

V souladu s předchozím mají křesťané často pocit jistoty, že mají pravdu. Mít jistotu je ale velmi nebezpečná věc, pokud nám jde o skutečnou pravdu. Pocit jistoty nás odvádí od náležitého uvědomění si faktu, že všichni jsme lidé omylní, všichni se můžeme mýlit – a omyly je třeba odhalovat. Když se budu mýlit, a budu mít přitom jistotu, že mám pravdu, pak na svůj omyl nepřijdu nikdy. Jistota konzervuje chyby.

Křesťanům proto zazlívám jejich pocit jistoty v netriviálních otázkách, kterých se jejich víra týká.

4) Postoj k pochybnostem

Nejen že je důležité nepodléhat v důležitých otázkách pocitu jistoty, ale je navíc důležité být přístupný pochybnostem. Naslouchat kritikům, přemýšlet, a v ideálním případě pochybovat i sám od sebe. Pochybnosti jsou naprosto zásadním nástrojem, který nám může pomoci detekovat naše chybné víry. (samozřejmě ovšem jen v případě, že nám jde o skutečnou pravdu)

Nepřekvapivě pro křesťany jsou pochyby cosi, čemu je třeba se bránit. Pochyby jsou projevem slabosti ve víře – a ideálem je pro ně právě silná víra. Pochybnosti na člověka čas od času přijdou – ale ostatní křesťané pak doufají, že dotyčný se s nimi „úspěšně vyrovná“ = vrátí se zpět k víře. Pochybnostem se podle křesťanů podléhá, a výsledkem je „pád“.

Připomínám, že já vše výše uvedené respektuji a dodržuji, o svých vírách jsem ochoten pochybovat a také o nich pochybuji. Mé přesvědčení je pak silnější PROTO, že pochybnostmi prošlo a prochází.

Největší tragédie je, když věřící vykládají mé pochybnosti (tak jak jsou zvyklí) jako moji slabost, a další z důkazů mého omylu – a mají dobrý pocit z toho, že sami mají jistotu…

5) Pocit morální nadřazenosti

Křesťané v sobě mají a ochotně dále živí a utvrzují mýtus, že morálka bez víry v Boha prakticky není možná. (teď mě napadá, že Muslimové vlastně také mají morálku, založenou na víře v Boha…) Podle nich ateismus nutně implikuje morální neukotvenost. Ateista si podle nich „může dělat, co chce“, zejména např. smilnit, znásilňovat, krást, vraždit. V jistých křesťanských kruzích je ateista prakticky synonymem pro člověka z rozvrácené rodiny, s narušenou psychikou, pedofilními, homosexuálními sklony apod.

Bývalý poradce expremiéra Nečase, Roman Joch, dokonce napsal, že ateisté jsou proto ateisty, ABY mohli smilnit a oddávat se sexuálním zvrhlostem. „Kdyby lidé tak netoužili po sexu, mohla být Evropa ještě křesťanská,“ napsal Joch.

Křesťané proto sami sebe vidí jako morálně nadřazené, a často se tak i chovají, a toto své předporozumění dávají ostentativně najevo.

6) Mentalita vyvoleného lidu

S tím souvisí podobný, ale přesto trochu jiný pocit: pocit příslušnosti k „božímu lidu“, pocit jakéhosi osobního spojenectví, blízkosti a kontaktu s bohem. Z toho ovšem opět pramení pocit nadřazenosti nad lidmi, kteří „boží“ nejsou. Koneckonců, ateisté přece mají svobodnou vůli, a pro svůj ateismus se „svobodně rozhodli“. Svobodně se rozhodli pro život bez Boha. Rozhodli se vlastně pro vzpouru proti Bohu. Jaké lze mít s takovými lidmi sympatie?

7) Nepokora, neskromnost, pýcha

Jistota křesťanů, že jsou majiteli pravdy, není nic jiného než projevem jejich šokující pýchy. Stejně tak je projevem pýchy jejich přesvědčení, že jsou v kontaktu se Stvořitelem Universa, že jsou mu nablízku, a že znají jeho vůli. Pyšné je i jejich přesvědčení o morální nadřazenosti.

Nepokorné a neskromné je i přesvědčení křesťanů o výjimečnosti a významu člověka v rámci celého Universa, o speciálním vztahu našeho druhu s Bohem, o tom, jak jsme byli stvořeni „k obrazu Božímu“ (wtf?!), o tom, jak nás miluje – a nakonec i o tom, jak nás miluje dokonce tak, že za nás obětoval svého jednorozeného Syna…

8 ) Pokrytectví

Dnešní křesťané si verbálně vysoce cení Ježíšova přikázání o lásce k bližnímu. Ježíš označil přikázání „Miluj bližního svého jako sebe sama“ za jedno ze tří nejdůležitějších vůbec (Mt 19:19). Přesto však výrazná část křesťanů k nám ateistům necítí lásku, ale naopak nevraživost, pohrdání, a mnohdy i otevřenou nenávist. Zaklínat se láskou k bližnímu, a přitom se chovat zcela opačně – to je pokrytectví.

Jak by to vypadalo, kdyby nás křesťané milovali, tak jak o tom tak rádi mluví? Co bych udělal já, kdybych viděl, že osoba, na které mi záleží, kterou miluji (třeba i v obecnějším smyslu) sešla z cesty, a po smrti jí hrozí to vůbec nejhorší, co se člověku může stát – totiž peklo? Určitě bych se jí snažil pomoct! Snažil bych se zjistit, co ji k tak nebezpečnému rozhodnutí vedlo, a všemožně bych se vynasnažil, abych jí pomohl vrátit se na správnou cestu.

Co ale udělá reálný křesťan? Zrovna před pár dny nám tu jeden nechal vzkaz: „Však vy ateisté po smrti uvidíte!“

Pokrytectví mnohých křesťanů (nikoliv ovšem všech) vidím v jejich vztahu k bohatství. Ježíš se proti bohatství opakovaně a jasně vyjádřil. Nikoliv zřejmě apriori, ale úvaha za tím je zřejmá: majetek nezíská nikdo jen tak. Aby člověk získal poctivě majetek (o nepoctivém způsobu ani neuvažujme), musí se snažit, věnovat tomu mnoho úsilí a času. Podle Ježíše má ale člověk věnovat svůj čas službě Bohu. Jak může člověk poctivě zbohatnout, a současně brát naprosto zodpovědně službu Bohu? Ježíš říká naprosto jasně:

Mt 19:23 A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království.“

Má to logiku. Výrazná část křesťanů však tuto jasnou myšlenku relativizuje a bagatelizuje. Slyšel jsem dokonce, že to tak Ježíš „nemohl myslet“. Mnohem víc úsilí než zamyslet se nad smyslem tohoto přikázání věnují křesťané výsměchu ateistům, kteří „citují z Bible“.

Jinde Ježíš řekl:

Mt 19:21 Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“

Na tohle jsem dokonce slyšel reakci, že (dotyčný křesťan) dokonalý být nepotřebuje. Lze takovým lidem vůbec věřit, že svou víru berou vážně? Lze jim věřit, že berou vážně Ježíše? Ne, já jim to nevěřím. Jen o víře a o Ježíši mluví, ale vážně je neberou. Jsou to pokrytci.

9) Křesťanství je podporováno neznalostmi věřících, lžemi, případně mlčení ke lžím

Výrazná většina teologů a biblistů se dnes shoduje, že evangelia (zejména Matoušovo a Janovo) nebyla sepsána Ježíšovými učedníky, tedy očitými svědky. I přesto značná část křesťanů věří, že evangelia jsou dílem Ježíšových učedníků nebo jejich blízkých spolupracovníků. Duchovní je v tomto omylu rádi ponechávají.

Většina teologů a biblistů se shoduje, že je obtížné říct, v jakém smyslu je Bible „slovo Boží“ a že doslovně Bibli chápat určitě nelze. I přesto tomu řada křesťanů věří – a kněží z kazatelen nevyvíjejí žádnou snahu, aby své ovečky dovzdělali. Na mších po každém čtení z Bible zaznívá z kazatelny ujištění: „Slyšeli jste slovo Boží…“

Na teologických fakultách se dnes učí, že evangelia byla sepsána desítky let po Ježíšově smrti – nejstarší, Markovo, až kolem roku 70, a Janovo možná až po roce 90 n.l. – a přesto řada křesťanů věří, že evangelia byla sepsána možná velmi krátce po Ježíšově smrti. Kněží své ovečky opět ponechávají v tomto pohodlném omylu, ačkoliv z teologických fakult moc dobře vědí, jak se věci mají.

Podobně v několika dalších otázkách, např. v otázce kolik toho víme o historickém Ježíši (odborníky uznávaná odpověď: velice velice málo. Chybná odpověď populární mezi křesťany: evangelia jsou spolehlivým pramenem o Ježíšovi a jeho výrocích), jak je to s autorstvím knih Starého Zákona, atd.

Další oblíbená pohádka mezi křesťany vypráví o tom, jak problémy, na které poukazují ateisté, mají teologové už dávno vyřešeny (ale danému křesťanovi se to řešení zrovna teď nechce hledat, jistě ale existuje). Pravda ovšem je, že mnoho ze zásadních problémů na které poukazujeme, vyřešeno NEMAJÍ.

10) Tento svět není náš

Křesťané věří, že skutečný život přijde až po smrti. Mnohokrát jsem už slyšel výroky typu „tento svět není náš, my čekáme až na Boží království“. Tento postoj je problematický, protože může vést k laxnosti k věcem důležitým pro naši společnost a k nezájmu podílet se na řešení světských problémů. Na webu krestanske-diskuze.cz jsem konkrétně toto téma zaslechl. Kdosi se tam ptal, jestli by se jako křesťané vůbec měli v jistých světských věcech angažovat a zajímat se o ně.

Co hůř, tato myšlenka může vést i k laxnosti ke ztraceným životům lidí – ostatně právě v této souvislosti jsem ten výrok také slyšel: Proč zemřelo to či ono dítě na rakovinu? Inu, Bůh tím učinil jen to, co je pro něj nejlepší – třeba už je v téhle chvíli v nebi… Proč zahynulo bezmála 300 tisíc lidí při tsunami? Inu, proč se tím znepokojovat – ti spravedliví jsou v nebi, takže super, a ti ostatní mají, co si zaslouží…

4,104 thoughts on “Co mi vadí na křesťanství

 1. Foxy

  Dominiku, píšete spoludiskutujícímu, který se nedokáže vcítit do Vašeho názorového světa: “Můžete zkusit požádat někoho z dalších čtenářů tohoto webu, možná Vám to vysvětlí.”

  Bohužel, vysvětlení zůstane na Vás – ani já totiž nenacházím ve Vašich slovech příliš smyslu.

  Celou dobu zde mluvíte o jakési “energii”, které dokonce přiřazujete polaritu kladnou či zápornou.
  Mohl bych Vás požádat o upřesnění, jakou energii máte na mysli?
  Je to energie elektromagnetická či energie jiného typu, a jakého typu?
  Je její velikost měřitelná a jak?
  Jakým způsobem lze prokázat její působení?
  Jakým způsobem lze prokázat samu její existenci?

  Děkuji Vám předem.

  1. svatahmota

   Dominiku, kdybych si tvoje “odpovědi” nečetl, tak bych z nich 1) necitoval a nenachytával tě na švestkách a za 2) bych podle nich neupravoval další otázky, a já je upravuju, ale ty, na které si neodpověděl, dávám prostě znova, jelikož si na ně neodpověděl či ne logicky. Proto na to, co si odpověděl vyrábím nové otázky, na to, na co ne -nechávám ty staré. Ale ty většinou neodpovídáš na to důležité a vybíráš si jen detaily … Kdo stvořil abstrakci možnost zla? Bůh nebo tu byla odevždy a bůh jí neovládá – nestvořil jí … A jak je to s tím měřítkem, bůh tedy má absolutně dobré měřítko nebo je vše subjektivní a boží měřítko může být zlé ? 😀 -….

  2. S.V.H.

   Foxy says:
   Celou dobu zde mluvíte o jakési “energii”, které dokonce přiřazujete polaritu kladnou či zápornou.
   Mohl bych Vás požádat o upřesnění, jakou energii máte na mysli?
   Je to energie elektromagnetická či energie jiného typu, a jakého typu?
   Je její velikost měřitelná a jak?
   Jakým způsobem lze prokázat její působení?
   Jakým způsobem lze prokázat samu její existenci?

   S.V.H.:
   Dominik někde výše uváděl, že si je vědom toho, že celý ten jeho mýtus je v rozporu s vědeckými fakty. Pokud mu nevadí, že proti jeho tvrzení existují pádné důkazy, patrně mu nebude vadit, že neexistují žádné důkazy ve prospěch jeho tvrzení.

 2. svatahmota

  Opět platí, jak mohl přesvědčit satan dokonalé lidské dobré bytosti, aby konali zlo? Aby mysleli jako on?

  1) jak se mohl satan zkazit, když tu nebyla možnost se zkazit – možnost/potenciál zla, který musel stvořit bůh či to tu bylo od začátku a bůh to neovládá… ?? I abstrakci přeci stvořil bůh a abstrakci zla tedy také, nebo jí neovládá a byla tu odevždy…

  2) jak se mohl zkazit dokonale dobrý člověk, takový by v sobě ani neměl touhu po hříchu, ale člověk jí má, kdo jí tam dal? Kdo tam dal Evě a Adamovi tu zvědavost a touhu po “zakázaném” – to nezní moc jako dokonalost 😀 (navíc nevím, co je špatného na tom, že ochutnali ze stromu a chtěli rozeznat lépe dobro a zlo – co je na tom špatného?)

  3) bůh je potrestal – vyhnal je z ráje, tak to bylo v Bibli napsáno ne ? 😀 Co je špatného na tom poznat boží absolutně dobré hodnotové měřítko ? 😀 A jak je satan přiměl, aby mysleli jako on? Asi v sobě měli potenciál zla a nebyli tak dokonalí, že ? 😀

  4) Bůh navíc nemusel tvořit zvířata, aby trpěla, protože člověk je ke zkoušce nepotřebuje… čili trpí zbytečně… atd atd.. nebo je může nechat zmizet, neudělal to…

  5) bůh předem věděl, co se stane, nemusel to nechat dopustit, aby se bytosti zkazily, protože je znal a věděl, jak volba dopadne, celá zkouška je tedy mimo, je mimo i bez toho, co má co koho zkoušet? Ale i tak to dopadne vždy stejně – někteří podlehnou a jiní ne, podle své přirozenosti, absolutní svoboda není, nemůžu si vybrat, jestli budu mít modré oči a IQ 150, buď máme či ne, z toho se musí vycházet. Stejně je to i s charakterem…

  6) bůh tedy ví, co se stane a přesto nechal tuhle hrůzu proběhnout? A k tomu zbytečné utrpení zvířat atd…. proč? 🙂

  ý) takže absolutní dobro podle vás existuje, čili žádný subjektivismus najednou? Bůh je tedy absolutní dobro, což znamená, že dobro má svou podstatu (a zlo také) a není tedy pouze subjektivní?

  9) Pokud je dobro jen subjektivní, pak z pohledu satana je dobro jiné než z pohledu boha, čili neexistuje způsob, jak rozlišit, co je dobré a zlé … 😀 Satan klidně může být bůh a naopak, je to jedno, dobro a zlo jsou čistě relativní a zabíjet lidi je tedy vlastně dobré, stejně tak je dobré neřídit se desaterem, desatero je relativní a je to z jistého pohledu zlo … to je křesťanský postoj ? 😀

  10) Bůh je stvořil k obrazu svému a dokonallé? jak se dokonalé jablko může zkazit, když v jeho genetickém kodu nebude stárnutí a kolem něj nebudou kvasinky? Někdo musí stvořit nedokonalý genetický kod a kvasinky, někdo musí stvořit- umožnit potenci zla a touhu po hříchu, jinak by ani nebyla možnost být zlým a činit zlo (abstraktně i konkrétně) – buď za to může bůh, nebo to neovládá a satan je min. stejně silný a tak to i bude … 😀 takže v sobě máme tedy nějaké touhy – špatné touhy, kterým musíme odolávat, kdo tam ty touhy do nás dal a proč?

  11)ČILI I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZKAZIL SATAN AŽ NÁSLEDOVNĚ ZA NĚJ NESE ODPOVĚDNOST BŮH – A) STVOŘIL HO ŠPATNĚ
  B) BYŤ VĚDĚL DOPŘEDU A VÍ, CO SE STANE A CO SE DĚJE, NECHÁVÁ HO DÁL ŘÁDIT I NA NEVINNÝCH A NA NEPOKUŠITELNÝCH SUBJEKTECH (zvěř,…)
  C) MŮŽE TUTO KOMEDII UTRPENÍ SVĚTA KDYKOLIV UKONČIT A MOHL TO UDĚLAT UŽ DÁVNO ČI ANI SVĚT NETVOŘIT, VÍ, CO SE STANE – JE VŠEVĚDOUCÍ…

  12) Bůh který je omezen již není všemocný a není bůh ALE POLOBŮH

  13) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

  14) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

  15) proč bůh nechává ve světě zbytečné utrpení navíc, ví dopředu, co se stane, proč tvořil zvířata, aby zbytečně trpěla ? Věděl, jak to dopadne – proč to neukončí.. 🙁

  Dostal jsem tě 😀

  1. svatahmota

   Další várka dotazů:

   1)Takže dobro o sobě není, to znamená, že z pohledu satana je absolutně dobré něco jiného než z pohledu boha. Proto je dobré neřídil se desaterem a božími zákony, pokud jsem vyznavačem satana, být vyznavačem satana je stejně dobré či zlé jako být vyznavačem boha – protože vše je relativní 😀 😀

   2) bůh stvořil možnost zla a abstrakci zla (z božího i našeho pohledu) + touhu po zakázaném, nebo toto neovládá, protože je to tady odevždy a pak je nemohoucí 😀

   3) to ale pořád neřeší tu věc utrpení, čili to, že bůh stvořil svět tak, že v něm trpí nevinní a nezkušitelní (např. zvířata) a že toto jejich utrpení nezmenší ani nezruší, byť předem ví, jak to dopadne a nemusí to nechávat proběhnout … 😀

   1. svatahmota

    upraveno:

    1)Takže dobro o sobě není, to znamená, že z pohledu satana je absolutně dobré něco jiného než z pohledu boha. Proto je dobré neřídil se desaterem a božími zákony, pokud jsem vyznavačem satana, být vyznavačem satana je stejně dobré či zlé jako být vyznavačem boha – protože vše je relativní 😀 😀

    2) bůh stvořil možnost zla a abstrakci zla (z božího i našeho pohledu) + touhu po zakázaném, nebo toto neovládá, protože je to tady odevždy a pak je nemohoucí 😀

    3) to ale pořád neřeší tu věc utrpení, čili to, že bůh stvořil svět tak, že v něm trpí nevinní a nepokušitelní (např. zvířata) a že toto jejich utrpení nezmenší ani nezruší, byť předem ví, jak to dopadne a nemusí to nechávat proběhnout a navíc to není pro zkoušku potřebné … 😀

    1. Dominik

     1-A)Takže dobro o sobě není, to znamená, že z pohledu satana je absolutně dobré něco jiného než z pohledu boha.

     Přesně tak, konečně jste to pochopil.

     B) Proto je dobré neřídil se desaterem a božími zákony, pokud jsem vyznavačem satana

     Pokud chcete vyznávat Satana, je pochopitelné, že byste se měl snažit myslet jako on, stejně jako vyznavač Boha chce myslet jako Bůh. Takže ano, opět máte pravdu.

     C) Být vyznavačem satana je stejně dobré či zlé jako být vyznavačem boha – protože vše je relativní 😀 😀

     Každá bytost s vyšším abstraktním myšlením má blíže buďto k myšlení Boha nebo Satana. Z pohledu nás, kteří se snažíme přemýšlet jako Bůh, je myšlení Satana špatné. Těm, kteří se myšlením blíží Satanovi, připadá Satanovo uvažování naopak správné. My vidíme dobro a zlo svým způsobem, oni přesně naopak.

     2) bůh stvořil možnost zla a abstrakci zla (z božího i našeho pohledu) + touhu po zakázaném, nebo toto neovládá, protože je to tady odevždy a pak je nemohoucí 😀

     Bůh, jakožto bytost s vyšším abstraktním myšlením, myslí jedním určitým způsobem, ale má potenciální možnost změnit své myšlení, jinak by neměl svobodnou vůli. Schopnost měnit způsob svého vyššího abstraktního myšlení je tedy odjakživa součástí Boží podstaty, není to něco, co by stvořil. Proto všichni, kdo byli stvořeni z jeho podstaty, mají rovněž možnost stejně jako on změnit způsob svého myšlením. Bůh tuto možnost změnit své myšlení nikdy nevyužil, myslí tedy pořád stejným způsobem. Některé bytosti z něho vzaté tuto možnost využily a začaly myslet odlišně než Bůh, čímž dospěli k odlišným názorům a touhám, které Bůh nemá, ale měl by je, kdyby změnil myšlením stejným způsobem jako tyto bytosti. Změna myšlení rovněž způsobila, že začali vydávat energii o jiné frekvenci než Bůh, která má destruktivní účinky.

     3) to ale pořád neřeší tu věc utrpení, čili to, že bůh stvořil svět tak, že v něm trpí nevinní a nepokušitelní (např. zvířata) a že toto jejich utrpení nezmenší ani nezruší, byť předem ví, jak to dopadne a nemusí to nechávat proběhnout a navíc to není pro zkoušku potřebné … 😀

     Utrpení zvířat a podobné věci nezpůsobuje Bůh, ale lidstvo, protože lidstvo, jehož duše je z Boží podstaty, si zvolilo jiný způsob myšlení než Bůh, a tím pádem vyzařuje energie na odlišné frekvenci než Bůh, a ta má destruktivní účinky na svět, kde lidé žijí. Aby Bůh odstranil destrukci z Fyzického světa, musel by z ní odstranit lidi.

     1. Samain

      Bůh tuto možnost změnit své myšlení nikdy nevyužil,

      Ehm…..ty návody na krvavé a zápalné oběti, na vyvražďování celých národů, to jak zatvrdil srdce egypťanů (čili jim záměrně nedal šanci věc vyřešit smírem) etc. etc.
      Fakt laskaá, přelaskavá entita, která nikdy nezměnila myšlení…

      Utrpení zvířat a podobné věci nezpůsobuje Bůh, ale lidstvo, protože lidstvo, jehož duše je z Boží podstaty, si zvolilo jiný způsob myšlení než Bůh, a tím pádem vyzařuje energie na odlišné frekvenci než Bůh, a ta má destruktivní účinky na svět, kde lidé žijí.

      Teda bůh nejsem a nejsem vševědoucí. Ale pokud bych věděla, že existuje možnost, že přivedu na svět zrůdu, ať psychickou, nebo fyzickou, tak bych jí prostě na svět nepřivedla.
      Při DNA testech, se dá taková možnost u některých závad na genotypu odhalit.
      Řekla bych, že bůh jako vševědoucí musel vědět o všech aspektech.

     2. svatahmota

      “1-A)Takže dobro o sobě není, to znamená, že z pohledu satana je absolutně dobré něco jiného než z pohledu boha.

      Přesně tak, konečně jste to pochopil. ”

      1) čili objektivní dobro není a je steně dobré vraždit jako nevraždit, tento křesťanský postoje je jen pravoslavný nebo obecný ? 😀

      “C) Být vyznavačem satana je stejně dobré či zlé jako být vyznavačem boha – protože vše je relativní 😀 😀

      Každá bytost s vyšším abstraktním myšlením má blíže buďto k myšlení Boha nebo Satana. Z pohledu nás, kteří se snažíme přemýšlet jako Bůh, je myšlení Satana špatné. Těm, kteří se myšlením blíží Satanovi, připadá Satanovo uvažování naopak správné. My vidíme dobro a zlo svým způsobem, oni přesně naopak.”

      opět:
      1) čili objektivní dobro není a je steně dobré vraždit jako nevraždit, tento křesťanský postoje je jen pravoslavný nebo obecný ? 😀
      Proč tedy vyznávat boha a ne satana ? 😀

      “2) bůh stvořil možnost zla a abstrakci zla (z božího i našeho pohledu) + touhu po zakázaném, nebo toto neovládá, protože je to tady odevždy a pak je nemohoucí 😀

      Bůh, jakožto bytost s vyšším abstraktním myšlením, myslí jedním určitým způsobem, ale má potenciální možnost změnit své myšlení, jinak by neměl svobodnou vůli. Schopnost měnit způsob svého vyššího abstraktního myšlení je tedy odjakživa součástí Boží podstaty, není to něco, co by stvořil. Proto všichni, kdo byli stvořeni z jeho podstaty, mají rovněž možnost stejně jako on změnit způsob svého myšlením. Bůh tuto možnost změnit své myšlení nikdy nevyužil, myslí tedy pořád stejným způsobem. Některé bytosti z něho vzaté tuto možnost využily a začaly myslet odlišně než Bůh, čímž dospěli k odlišným názorům a touhám, které Bůh nemá, ale měl by je, kdyby změnil myšlením stejným způsobem jako tyto bytosti. Změna myšlení rovněž způsobila, že začali vydávat energii o jiné frekvenci než Bůh, která má destruktivní účinky.”

      2) Bůh jim musel dát možnost aby krutí, kdyby je stvořil dokonalé jako sebe, tak by po jeho vzoru neslehlali. Různé myšlení nevadí, vadí touha škodit. To že se zamyslíte nad zlem je něco jiného, než když ho toužíte spáchat a spácháte ho… člověk má touhu po “zakázaném” -čili do něj tu touhu musel někdo dát. Dokonalou bytost nepřesvědčíte, aby byla “zlá” z pohledu boha – jako boha nepřesvědčíte, aby byl zlý – nebo ano? 😀 Zamýšlet se a nějak jednat je rozdíl… Bůh nás stvořil k obrazu svému a dokonalé? jak se dokonalé jablko může zkazit, když v jeho genetickém kodu nebude stárnutí a kolem něj nebudou kvasinky? Někdo musí stvořit nedokonalý genetický kod a kvasinky, někdo musí stvořit- umožnit potenci zla a touhu po hříchu, jinak by ani nebyla možnost být zlým a činit zlo (abstraktně i konkrétně) – buď za to může bůh, nebo to neovládá a satan je min. stejně silný a tak to i bude … 😀 takže v sobě máme tedy nějaké touhy – špatné touhy, kterým musíme odolávat, kdo tam ty touhy do nás dal a proč? Tedy svobodná vůle je velmi omezena naším charakterem a ten stvořil bůh. Naše touhy limitují naší svobodnou vůli, navíc bez svobodné vůli bychom mohli být jen dobří, proč nám jí teda dával, když vědět, co se stane? Proč chtěl na svět přivést utrpení? 😀

      – ČILI I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZKAZIL SATAN AŽ NÁSLEDOVNĚ ZA NĚJ NESE ODPOVĚDNOST BŮH – A) STVOŘIL HO ŠPATNĚ A TO SAMÉ ČLOVĚKA – NEBYLI DOKONALÍ, JINAK BY NESELHALI
      B) BYŤ VĚDĚL DOPŘEDU A VÍ, CO SE STANE A CO SE DĚJE, NECHÁVÁ HO DÁL ŘÁDIT I NA NEVINNÝCH A NA NEPOKUŠITELNÝCH SUBJEKTECH (zvěř,…)
      C) MŮŽE TUTO KOMEDII UTRPENÍ SVĚTA KDYKOLIV UKONČIT A MOHL TO UDĚLAT UŽ DÁVNO ČI ANI SVĚT NETVOŘIT, VÍ, CO SE STANE – JE VŠEVĚDOUCÍ…

      “3) to ale pořád neřeší tu věc utrpení, čili to, že bůh stvořil svět tak, že v něm trpí nevinní a nepokušitelní (např. zvířata) a že toto jejich utrpení nezmenší ani nezruší, byť předem ví, jak to dopadne a nemusí to nechávat proběhnout a navíc to není pro zkoušku potřebné … 😀

      Utrpení zvířat a podobné věci nezpůsobuje Bůh, ale lidstvo, protože lidstvo, jehož duše je z Boží podstaty, si zvolilo jiný způsob myšlení než Bůh, a tím pádem vyzařuje energie na odlišné frekvenci než Bůh, a ta má destruktivní účinky na svět, kde lidé žijí. Aby Bůh odstranil destrukci z Fyzického světa, musel by z ní odstranit lidi.”

      3) Bůh může okamžitě zastavit utrpení zvířat, aby přestala existovat, má nad nima moc. Nemusel je ani tvořit, aby trpěla- věděl totiž, co se s člověkem stane 😀 Mohl tedy tyto destruktivní účinky nechat působit jen na člověka. Nemusel tvořit zvířata aby trpěla ani lidi, když dopředu ví, jak zkuška dopadne – je vševědoucí (tak jakápak svobodná vůle ? 😀 ) 😀

      4) bůh předem věděl, co se stane, nemusel to nechat dopustit, aby se bytosti zkazily, protože je znal a věděl, jak volba dopadne, celá zkouška je tedy mimo, je mimo i bez toho, co má co koho zkoušet? Ale i tak to dopadne vždy stejně – někteří podlehnou a jiní ne, podle své přirozenosti, absolutní svoboda není, nemůžu si vybrat, jestli budu mít modré oči a IQ 150, buď máme či ne, z toho se musí vycházet. Stejně je to i s charakterem…

      5) Bůh který je omezen již není všemocný a není bůh ALE POLOBŮH

      6) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

      7) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

      Dostale jsem tě 😀

     3. ZBS18

      Zajímalo by mě, kam jste se svými argumenty dostali. Já myslím, že nikam. Já jako buddhista pochopitelně nevěřím, že pravda se dá vyjádřit slovy a nějakými argumenty. Každý z vás má akorát spešl argumenty, které mu sedí a hádáte se tu stále o tom stejném a to jen proto, že každý má tu svou pravdu. Což je ostatně problém celého lidstva, že se připoutává ke slovu k cizím, tak vlastním myšlenkám. Nevím, jestli existuje bůh anebo ne a je mi to jedno. Nechápu, však smysl křesťanství, které slepě věří tomu co je napsané v bibli. Akorát se připoutáváte k tomu, co je psané a jen slepě věříte tomu, co někdo napsal, místo toho, aby, jste v boha věřili upřímně, bez ohledu na to, co se někde píše. Nemyslím si, že boží existence by šla uchopit slovy a myšlením. Místo toho, aby si upřímně věřil v boha, věříš jen nějakým textům, dokonce o nějakých božských dimenzích. Buddhističtí mniši, taky v historii sepsali plno blábolů o nějaké transcendentní Budlovské dimenzi a myslíš si, že těmto blábolům já věřím? Učení jsou dobrá jedině, když pomáhají mě a lidem v mém okolí, jinak jsou na nic. Ty se tu však hádáš s ateistou, i když víš, že ho nepřesvědčíš, jenom kvůli tomu, že napadl tvou víru a ty si ji musíš za každou cenu obhájit.

     4. Azazel

      Pravda se samozřejmě dá vyjádřit slovy, téměř jedině slovy 🙂 Pravda je totiž teze souhlasící/korespondující s realitou, čili s věcmi jak jsou. Každý tedy nemá pravdu, každý má jen názor o kterém si myslí, že je pravdivý. máme metodu, jak rozlišit, kdo má skutečnou pravdu a ne pouhý názor. Tou metodou je racionalita, logika… 🙂

 3. flanker.27

  Neexistuje nezávislé absolutní dobro a zlo, ale pouze relativní. Když my mluvíme o dobru a zlu, máme na mysli to, co je zlé a špatné z Boží perspektivy (relativní dobro a zlo). Na základě Božího způsobu myšlení je vraždění špatné, na základě satanského dobré. Jde tedy o relativní pojem.

  Proč tedy tolikrát dochází k vraždění přímo na boží příkaz či v jeho jménu?

  To by způsobilo, že by jejich nesmrtelné duše byly navěky uvězněny v nesmrtelném hříchem poškozeném těle bez možnosti očištění.

  Proč spáchali hřích, když to bylo součástí plánu?

  JAK JSEM JIŽ PSAL, ovoce ze stromu poznání bylo stvořeno Bohem, tudíž způsobuje rozlišování dobra a zla podle Božího způsobu myšlení, tj. z pohledu bytosti, která uvažuje způsobem, který mi považujeme za absolutně dobrý.

  Takže takové to kamenování za braní jména božího nadarmo, za porušení sabatu, zabití čarodějnice, prodání dcery do otroctví a tak dále, to všechno je absolutně dobré. Hmm, jsem rád, že nejsem absolutně dobrý.

  1. Samain

   zabití čarodějnice,

   Jak zde nedávno správně poznamenal Protestant, my dnes už ( narozdíl od boha když diktoval bibli) víme, že čarodějnice nejsou!

    1. Foxy

     “My dnes už víme, že Bůh Bibli nediktoval”…
     Protestante, vím o jiných křesťanských “my”, jejichž názor se jeví býti zcela opačným.
     Tam bys chytil na lebku heretika nálepku.

     1. Foxy

      Všim jsem si to velmi dobře a i ve své poznámce jsem ono “My” důsledně respektoval.
      Je mnoho různých “My”. Často i navzájem značně nekompatibilních.

     2. protestant

      Foxy says:
      June 11, 2014 at 8:38 am
      Všim jsem si to velmi dobře a i ve své poznámce jsem ono “My” důsledně respektoval.
      Je mnoho různých “My”. Často i navzájem značně nekompatibilních.

      protestant:
      Ano. To je jedna ze základních vlastností “my” 🙂

     1. Foxy

      My, to jsou vlastně Oni. Ale Oni si nikdy nepřipustí, že by mohli být Oni, takže jsou všichni My.
      My dává pocit síly sdíleného, bez ohledu na kvalitu sdíleného.
      My dává pocit superiorní exklusivity vůči všem despektním Oni.

     2. flanker.27

      Tak s televizním humorem bychom si rozuměli. 😀

      Akorát je pak problém, když se začne selektovat “neceuvá ceuvá pauta”. A každá ta neceuvá pauta říká my jsme ti “my” a oni jsou ti “oni”. To jsou pak puobvémy, čí je Ježíš větší co, pfítev.

      To já jako ateista jsem jako ta suečna co puobvémy nemá 🙂

     3. protestant

      Ano. když nějaká skupina začne tvrdit že Je má ježíš nejvíce rád pak je problém. Ale na druhou stranu oni tím říkají světu, že oni jsou ti největší hříšníci a proto právě je Ježíš pozval (přišel jsem pozvat hříšníky, ne spravedlivé)

 4. flanker.27

  Když jsme tu měli to vyzařování energie, tady je zase něco oi přijímání. Ovšem jak to dopadá, když někoho přesvědčíte, aby v takovou imaginární emergii věřil…

  http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1355728

  „Každý člověk má duši, ta má pět těl a duší: fyzickou, esenciální, emocionální, x-faktorovou a volní duchovní. Ta volní duchovní je o přijímání energie,“ vysvětluje při sezení Jiří Suchý.

  Nastal čas, aby se Jiří Suchý zeptal „universa“, jakou si má účtovat odměnu.

  „Jedna, dva, tři, čtyři… sedmnáct, osmnáct. Děkuju,“ vypočetl sazbu – 1 800 korun, s údajně léčivou vodou se cena vyšplhala na 3 500 Kč.

  1. Foxy

   Znovu bych si při této příležitostti dovolil připomenout můj dotaz na Dominika:

   Opakovaně zde mluvíte o jakési “energii”, které dokonce přiřazujete polaritu kladnou či zápornou.
   Mohl bych Vás požádat o upřesnění, jakou energii máte na mysli?
   Je to energie elektromagnetická či energie jiného typu, a jakého typu?
   Je její velikost měřitelná a jak?
   Jakým způsobem lze prokázat její působení?
   Jakým způsobem lze prokázat samu její existenci?

   Děkuji Vám předem.

   1. Dominik

    Lidé mají už jen krůček k výrobě zařízení pro čtení myšlenek. Odborníkům se totiž podařilo rozluštit význam některých mozkových vln.

    Dozvěděli se tak, na co sledované osoby myslely.

    Mozek-čtoucí přístroj dokáže věci, které jako by vypadly ze sci-fi filmu. Například zobrazit to, na co právě sledovaná osoba myslí.

    Vědci ze skotské Glasgow univerzity totiž určili význam některých mozkových vln. Hlavně těch, které jsou spojeny se zrakovým vnímáním.

    Díky pečlivému studiu šesti dobrovolníků, kteří měli na hlavách připevněny elektrody zaznamenávající činnost mozku, přišli na to, že existuje několik skupin mozkových vln.

    Například takzvané beta vlny o frekvenci 12 hertzů nesou informaci o očích osoby, na kterou se díváme. Naopak theta vlny o frekvenci pouhých 4 hertzů nám zase řeknou, jak vypadají její ústa.

    Jednotlivé informace jsou zakódovány v síle mozkové vlny a také v době jejího trvání.

    “Je to podobné, jako byste odblokovávali šifrovaný televizní kanál. Před nedávnem jsme byli schopni zachytit signál, a teď jsme schopni jej i rozluštit,” uvedl profesor Phillipe Schyns, který se věnuje studiu lidského vnímání.

    Podle odborníků mozkové vlny v ledasčem připomínají kódování různých radiostanic, které o překot vysílají jednu skladbu za druhou.

    “Naše práce má obrovský potenciál a s velkou pravděpodobností bude jejím závěrem příprava rozhraní mezi mozkem a počítačem,” dodal s optimismem Schyns.
    ZDROJ: http://fanda.nova.cz/clanek/hi-tech/cteni-myslenek-je-blizko-vedci-rozlustili-mozkove-vlny.html

    V současnosti tu tedy máme 7 miliard lidí, kteří vypouštějí do svého okolí myšlenky na různých frekvencích podle toho jak a na co myslí. A podle nás mají tyto miliardy různofrekvenčních energií dalekosáhlé důsledky. Vědecký výzkum to možná časem potvrdí.

    1. Dominik

     Jsou tedy různé energetické vlny, betha, theta a další. Měřené jsou zatím v hertzech, možná se však časem bude muset vytvořit jiná, přesnější jednotka. Každopádně ten výzkum je spíš v začátcích, takže jednotky i názvosloví se časem může změnit. Také se zatím daří šifrovat spíše pouze frekvence myšlenek smyslových, výzkum frekvencí abstraktního myšlení bude ještě dlouhá cesta.

     1. flanker.27

      Mozkovými “vlnami” jsou patrně myšleny nervové vzruchy v neuronech. To není žádné záření kolem hlavy… 🙂

     2. Foxy

      Jasně, obyčejné fádní nudné EEG… a křivky encefalogramu nazvané laiku záhadně znějícími řeckými písmeny. Zívačka.
      Ale když se to nazve záření nebo tajuplná energie, navlečou se na to blíže nespecikovaní odborníci, nejlépe britští, a zahalí se to mystickým hávem čtení myšlenek, hned to vypadá lépe a je to hned takové…sexy.

    2. Foxy

     Hele, Dominiku, nevěř všemu z FandaNova, obávám se, že je to klasický blboplk hlavotrotlický… Fakt nemá smysl rozebírat to žblept po žbleptu…
     To chce řádný zdroj!
     Než takový zdroj, to už raději rovnou poctivý prazdroj!
     – – –
     Nicméně je zjevné, že jsou zde předpokládány vlny elektromagnetické.
     To znamená, že i energii boží by mělo být možné vhodným antenním systémem zachytit, zaznamenat a prohnat analyzátorem?

 5. svatahmota

  Pro Dominika :

  “1-A)Takže dobro o sobě není, to znamená, že z pohledu satana je absolutně dobré něco jiného než z pohledu boha.

  Přesně tak, konečně jste to pochopil. ”

  1) čili objektivní dobro není a je steně dobré vraždit jako nevraždit, tento křesťanský postoje je jen pravoslavný nebo obecný ? 😀

  “C) Být vyznavačem satana je stejně dobré či zlé jako být vyznavačem boha – protože vše je relativní 😀 😀

  Každá bytost s vyšším abstraktním myšlením má blíže buďto k myšlení Boha nebo Satana. Z pohledu nás, kteří se snažíme přemýšlet jako Bůh, je myšlení Satana špatné. Těm, kteří se myšlením blíží Satanovi, připadá Satanovo uvažování naopak správné. My vidíme dobro a zlo svým způsobem, oni přesně naopak.”

  opět:
  1) čili objektivní dobro není a je steně dobré vraždit jako nevraždit, tento křesťanský postoje je jen pravoslavný nebo obecný ? 😀
  Proč tedy vyznávat boha a ne satana ? 😀

  “2) bůh stvořil možnost zla a abstrakci zla (z božího i našeho pohledu) + touhu po zakázaném, nebo toto neovládá, protože je to tady odevždy a pak je nemohoucí 😀

  Bůh, jakožto bytost s vyšším abstraktním myšlením, myslí jedním určitým způsobem, ale má potenciální možnost změnit své myšlení, jinak by neměl svobodnou vůli. Schopnost měnit způsob svého vyššího abstraktního myšlení je tedy odjakživa součástí Boží podstaty, není to něco, co by stvořil. Proto všichni, kdo byli stvořeni z jeho podstaty, mají rovněž možnost stejně jako on změnit způsob svého myšlením. Bůh tuto možnost změnit své myšlení nikdy nevyužil, myslí tedy pořád stejným způsobem. Některé bytosti z něho vzaté tuto možnost využily a začaly myslet odlišně než Bůh, čímž dospěli k odlišným názorům a touhám, které Bůh nemá, ale měl by je, kdyby změnil myšlením stejným způsobem jako tyto bytosti. Změna myšlení rovněž způsobila, že začali vydávat energii o jiné frekvenci než Bůh, která má destruktivní účinky.”

  2) Bůh jim musel dát možnost aby krutí, kdyby je stvořil dokonalé jako sebe, tak by po jeho vzoru neslehlali. Různé myšlení nevadí, vadí touha škodit. To že se zamyslíte nad zlem je něco jiného, než když ho toužíte spáchat a spácháte ho… člověk má touhu po “zakázaném” -čili do něj tu touhu musel někdo dát. Dokonalou bytost nepřesvědčíte, aby byla “zlá” z pohledu boha – jako boha nepřesvědčíte, aby byl zlý – nebo ano? 😀 Zamýšlet se a nějak jednat je rozdíl… Bůh nás stvořil k obrazu svému a dokonalé? jak se dokonalé jablko může zkazit, když v jeho genetickém kodu nebude stárnutí a kolem něj nebudou kvasinky? Někdo musí stvořit nedokonalý genetický kod a kvasinky, někdo musí stvořit- umožnit potenci zla a touhu po hříchu, jinak by ani nebyla možnost být zlým a činit zlo (abstraktně i konkrétně) – buď za to může bůh, nebo to neovládá a satan je min. stejně silný a tak to i bude … 😀 takže v sobě máme tedy nějaké touhy – špatné touhy, kterým musíme odolávat, kdo tam ty touhy do nás dal a proč? Tedy svobodná vůle je velmi omezena naším charakterem a ten stvořil bůh. Naše touhy limitují naší svobodnou vůli, navíc bez svobodné vůli bychom mohli být jen dobří, proč nám jí teda dával, když vědět, co se stane? Proč chtěl na svět přivést utrpení? 😀

  – ČILI I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZKAZIL SATAN AŽ NÁSLEDOVNĚ ZA NĚJ NESE ODPOVĚDNOST BŮH – A) STVOŘIL HO ŠPATNĚ A TO SAMÉ ČLOVĚKA – NEBYLI DOKONALÍ, JINAK BY NESELHALI
  B) BYŤ VĚDĚL DOPŘEDU A VÍ, CO SE STANE A CO SE DĚJE, NECHÁVÁ HO DÁL ŘÁDIT I NA NEVINNÝCH A NA NEPOKUŠITELNÝCH SUBJEKTECH (zvěř,…)
  C) MŮŽE TUTO KOMEDII UTRPENÍ SVĚTA KDYKOLIV UKONČIT A MOHL TO UDĚLAT UŽ DÁVNO ČI ANI SVĚT NETVOŘIT, VÍ, CO SE STANE – JE VŠEVĚDOUCÍ…

  “3) to ale pořád neřeší tu věc utrpení, čili to, že bůh stvořil svět tak, že v něm trpí nevinní a nepokušitelní (např. zvířata) a že toto jejich utrpení nezmenší ani nezruší, byť předem ví, jak to dopadne a nemusí to nechávat proběhnout a navíc to není pro zkoušku potřebné … 😀

  Utrpení zvířat a podobné věci nezpůsobuje Bůh, ale lidstvo, protože lidstvo, jehož duše je z Boží podstaty, si zvolilo jiný způsob myšlení než Bůh, a tím pádem vyzařuje energie na odlišné frekvenci než Bůh, a ta má destruktivní účinky na svět, kde lidé žijí. Aby Bůh odstranil destrukci z Fyzického světa, musel by z ní odstranit lidi.”

  3) Bůh může okamžitě zastavit utrpení zvířat, aby přestala existovat, má nad nima moc. Nemusel je ani tvořit, aby trpěla- věděl totiž, co se s člověkem stane 😀 Mohl tedy tyto destruktivní účinky nechat působit jen na člověka. Nemusel tvořit zvířata aby trpěla ani lidi, když dopředu ví, jak zkuška dopadne – je vševědoucí (tak jakápak svobodná vůle ? 😀 ) 😀

  4) bůh předem věděl, co se stane, nemusel to nechat dopustit, aby se bytosti zkazily, protože je znal a věděl, jak volba dopadne, celá zkouška je tedy mimo, je mimo i bez toho, co má co koho zkoušet? Ale i tak to dopadne vždy stejně – někteří podlehnou a jiní ne, podle své přirozenosti, absolutní svoboda není, nemůžu si vybrat, jestli budu mít modré oči a IQ 150, buď máme či ne, z toho se musí vycházet. Stejně je to i s charakterem…

  5) Bůh který je omezen již není všemocný a není bůh ALE POLOBŮH

  6) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

  7) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

  Dostal jsem tě definitivně – neodpovídáš na to důležité či odpovídáš nesmyslně, jako v případě zvířat, která vůbec nemusela být aby netrpěla – nejsou pro naší zkoušku potřeba a bůh věděl, že se člověk zkazí či s tim mohl počítat 😀 😀

 6. svatahmota

  MIMOCHODEM, K ČEMU BOŽÍ ZKOUŠKA – K ČEMU STOVŘENÝ SVĚT – JAKÝ TO MŮŽE MÍT VÝSLEDEK, KDYŽ ZLO A DOBRO NEEXISTUJÍ A JSOU RELATIVNÍ A JE STEJNĚ DOBRÉ VYZNÁVAT BOHA JAKO SATANA ? 😀

 7. svatahmota

  Důležité jsou hlavně tyto faktory:

  1) K ČEMU BOŽÍ ZKOUŠKA – K ČEMU STOVŘENÝ SVĚT – JAKÝ TO MŮŽE MÍT VÝSLEDEK, KDYŽ ZLO A DOBRO NEEXISTUJÍ A JSOU RELATIVNÍ A JE STEJNĚ DOBRÉ VYZNÁVAT BOHA JAKO SATANA ? Je to přece jedno, žádné objektivní dobro není, jen úhly pohledu 😀

  2) K čemu tato zkouška, když bůh dopředu ví, jak dopadne ? 😀 Proč si to bůh nepřehraje jen v hlavě a musí nás nechat trpět, byť ví, jak to dopadlo a dopadá? …

  3) Proč nechává bůh trpět zvířata, když je nemusel ani tvořil, mohli bychom se živit něčím jiným + může je nechat zmizet i teď, ale neudělal to (ke zkoušce nejsou zapotřebí, ani k naší, my bychom se obešli v našem trápení i bez trápení zvířat a jejich zkoušení? – na to nemají dost abstrakce a “svobody”) . 🙁 čili nejsou pro naší zkoušku potřeba a bůh věděl, že se člověk zkazí a zvířata budou zbytečně trpět či s tim mohl počítat dopředu. Proč by měla trpět za nás? U lidské utrpení dostatečně stačí pro zkoušku, utrpení, která si způsobujeme sami či co nám působí svět (i toto utrpení by nebylo nutné, bůh mohl stvořit svět tak, aby negativní energie se někde střádala a nezpůsobovala neštěstí jako přírodní katastrofy,… když podle Dominika za přírodní katastrofy nemůžou přírodní zákony, ale lidská negativní energie – podle mě za přírodní katastrofy můžou zákony přírody, které tu byly ještě před člověkem – např. gravitace,… 😀 )

  4) Aby se dokonalost mohla zkazit, musela mít ve svém systému předem danou nedokonalost + tu musí být možnost se zkazit. Možnost zla z pohledu boha – prý bůh nestvořil, takže toto “zlo” je součástí abstrakce a svobody odjakživa, tato možnost zla (z pohledu boha) ztělesněná satanem (ten jí naplnil) je tu pořád a bůh s ní nic neudělá, nikdy! Nikdy – bude tu pořád a i v nebi by lidé stále propadali zlu (časem), protože se časem kazí jejich duše (jako se kazí na tomto světě, jako se kazily v ráji) – jsme nedokonalí a možnost zla tu bude vždy, i v nebíčku – i bůh se může změnit (možná není tak dokonalý, když chtěl nechat trpět nevinné a nepokušitelné bytosti alá zvířata, třeba je jeho dobro horší než dobro podle satana) 😀

  5) Jaká je svobodná vůle, když bůh dopředu ví, co se stane (je vševědoucí) + máme v nás různě silné a protichůdné touhy, někdy vyhraje ta a podruhé ona (touha být morální ve smyslu boha či bohů X touha být morální po satanovi či po satenech,…) – což není svoboda. Jen vítězství jedné touhy nad druhou. Chemická reakce v mozku, kde je ta svoboda?

  6) Tak omezený bůh jako o něm mluví Dominik je snad jen polobůh, skoro nic nezmůže, je snad slabší než satan 🙂 Jeho dílo se daří lépe, jak je vidno 😀 (nebo se daří více to boží dílo, když bůh chtěl utrpení, kdyby nechtěl, mohl by ho zrušit a člověk netvořil či netvořit nikdy zvířata). Zkouška je navíc na nic, objektivní dobro není a být pro satana je stejně špatné či dobré jako být pro boha. Navíc nevíme, který bůh je ten pravý a který výklad morálky je jeho. Jsou různí bohové a různé výklady Bible například, či Koránu,… 🙂

  6) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

  7) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi, zvířata se požírala i před lidmi a máme na to důkazy evoluce … 😀 😀 😀

  Co ty na ty body, Dominiku, odpovíš tentokrát na všechny ? 😀

  1. svatahmota

   čili když objektivní dobro není a je stejně dobré vraždit jako nevraždit, tak k čertu s desaterem atd… v Bibli se na jiných místech také vyzívá k vraždění, každý si může vzít, co chce, je to jedno. A) nevíme, který výklad chce opravdu bůh a za B) nevíme, jestli boží pohled je ten správný, resp. žádný správný není, je jen relativita. Dobro není, být pro satana je stejně dobré jako být pro boha a to jakéhokoliv boha, proč být tedy pravoslavný vůl? 😀 tento křesťanský postoj je super 😀

   1. Dominik

    Evidentně jste naprosto nic nepochopil, neustále vycházíte z nesprávných předpokladů, čímž docházíte ke špatným závěrům. Vzhledem k tomu, že už máte pevně vytvořený způsob chápání pojmů, už nejste schopen myslet odlišným způsobem. Kromě toho vždy zapomenete na to, na co jsem Vám už odpověděl, tak se mne po nějaké chvíli zeptáte znovu. Díky tomuto přístupu neexistuje možnost pohnout se dál, ale mně je to jedno. S Bohem.

    1. Dominik

     P.S. Nechápu, jak jste došel k názoru, že být dobrý je stejné správné jako být zlý? Nechápu Vaši dedukci.

     1. Dominik

      Jak jsem psal, podle nás existuje absolutní dobro i zlo. Jenže vy, naprosto nepochopitelnou dedukcí, jste došel k názoru, že pokud existuje absolutní dobro a zlo, pak to musí být síly nezávislé na Bohu. Tento závěr opravdu nechápu. Proto jsem psal, že to co je dobré a co zlé hodnotíme z Božího pohledu. Na základě toho jste vyvodil, že být dobrý a zlý je stejné. Opět nechápu Vaši dedukci.

     2. svatahmota

      Napsal si, že dobro a zlo nejsou -vše je relativní, dobro pro satana je zlo pro boha a naopak, ale není žádné lepší dobro či zlo, je to relativní, subjektivní, objektivní dobro a zlo nejsou ne ? 😀 Tak jsem dedukoval co jsi napsal 😀

     3. svatahmota

      Odpozvěz na ty body, a vysvětlíš mi to 😀

      hlavně na tyto body:

      1) K ČEMU BOŽÍ ZKOUŠKA – K ČEMU STOVŘENÝ SVĚT – JAKÝ TO MŮŽE MÍT VÝSLEDEK, KDYŽ ZLO A DOBRO NEEXISTUJÍ A JSOU RELATIVNÍ A JE STEJNĚ DOBRÉ VYZNÁVAT BOHA JAKO SATANA ? Je to přece jedno, žádné objektivní dobro není, jen úhly pohledu 😀

      2) K čemu tato zkouška, když bůh dopředu ví, jak dopadne ? 😀 Proč si to bůh nepřehraje jen v hlavě a musí nás nechat trpět, byť ví, jak to dopadlo a dopadá? …

      3) Proč nechává bůh trpět zvířata, když je nemusel ani tvořil, mohli bychom se živit něčím jiným + může je nechat zmizet i teď, ale neudělal to (ke zkoušce nejsou zapotřebí, ani k naší, my bychom se obešli v našem trápení i bez trápení zvířat a jejich zkoušení? – na to nemají dost abstrakce a “svobody”) . 🙁 čili nejsou pro naší zkoušku potřeba a bůh věděl, že se člověk zkazí a zvířata budou zbytečně trpět či s tim mohl počítat dopředu. Proč by měla trpět za nás? U lidské utrpení dostatečně stačí pro zkoušku, utrpení, která si způsobujeme sami či co nám působí svět (i toto utrpení by nebylo nutné, bůh mohl stvořit svět tak, aby negativní energie se někde střádala a nezpůsobovala neštěstí jako přírodní katastrofy,… když podle Dominika za přírodní katastrofy nemůžou přírodní zákony, ale lidská negativní energie – podle mě za přírodní katastrofy můžou zákony přírody, které tu byly ještě před člověkem – např. gravitace,… 😀 )

      6) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

      7) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi, zvířata se požírala i před lidmi a máme na to důkazy evoluce … 😀 😀 😀

 8. Michal Post author

  Dominiku, můžete se pobavit také se mnou? 🙂
  Se mnou se na pojmech určitě domluvíte 😉

  Můžete mi prosím pro začátek říct, čemu vlastně věříte?

  1. Dominik

   Takže. Před tím, než bylo stvořeno cokoliv jiného, existoval Bůh. Bůh má určitou podstatu, která definuje Jeho přirozené vlastnosti. Jednou z těchto vlastností je schopnost (vyššího) abstraktního myšlení. Bůh myslí po celou dobu své existence jedním konkrétním způsobem, tento konkrétní způsob myšlení jej vede k vytvoření určitých morálních hodnot (nesobeckost) a tužeb (touha tvořit), které zase vedou k určitému způsobu chování (stvoření světa).

   Bůh má dále vlastnost označovanou jako “svobodná vůle”, což vlastně znamená, že má potenciální možnost změnit způsob svého myšlení. Změna způsobu myšlení by nutně vedla k pozměnění hodnotového systému (sobectví), ke změně tužeb (touha upřednostnit sebe sama) a k odlišnému chování (ovládnutí nebo zničení ostatních). Bůh se však rozhodl trvale uvažovat tímto jedním způsobem, dívat se na věci z tohoto jednoho konkrétního úhlu pohledu, protože ví, že jiné způsoby myšlení vedou k destrukci.

   Další z Božích vlastností je, že z něj vyzařuje energie. Té říkáme NESTVOŘENÁ, protože ji Bůh vyzařuje samovolně, nikoliv ze svého rozhodnutí. Tato energie má určité vlastnosti podle toho, jak uvažuje ten, kdo ji vyzařuje. Bůh stále myslí stejně, takže tato energie má stále stejné vlastnosti, řekněme tvořivé.

   Bůh se rozhodl stvořit bytosti sobě podobné, anděly a lidi (Jeho touha tvořit). Aby toho dosáhl, Bůh stvořil anděly a lidské duše ze své vlastní (nestvořené) esence, díky čemuž získali v podstatě vlastnosti stejné jako Bůh. Tyto bytosti měly stejně jako Bůh schopnost abstraktního uvažování, na počátku uvažovaly stejně jako Bůh. Zároveň však měly stejně jako Bůh schopnost způsob svého myšlení potenciální změnit. Některé to učinily (první Satan), odlišný způsob uvažování způsobil, že se změnil jejich hodnotový systém, touhy i chování.

   Tyto bytosti rovněž stejně jako Bůh samovolně uvolňují do svého okolí energii. Dokud uvažovaly stejně jako Bůh, měla jejich energie stejný charakter- tvořivý. Když změnily své uvažování, změnil se charakter jejich energie, která se nyní projevuje spíše nebo plně destruktivně.

   Přitom neexistují pouze 2 krajní pozice “absolutně destruktivní” a “absolutně tvořivý”, ale celá škála mezi tím. Je tedy možné být absolutně tvořivý (stejný jako Bůh), spíše tvořivý, neutrální, spíše destruktivní, absolutně destruktivní (stejný jako Satan).

   Podobně jako andělé, i lidé si v určitou chvíli zvolili začít myslet odlišně než Bůh. Učinili to kvůli pokoušení Satana, ale mohli by to potenciálně učinit i sami od sebe, protože mají stejně jako Bůh a andělé schopnost samovolně měnit způsob svého abstraktního myšlení. Kdyby si nemohli sami od sebe zvolit jiný způsob myšlení, nemohl by je k tomu Satan ani přemluvit. Ani lidé, ani andělé, tedy nepotřebovali osobu tzv. “Prvotního pokušitele”, na základě své svobodné vůle mohou sami od sebe měnit způsob svého abstraktního myšlení. (Proto se mohlo změnit myšlení Satana, i když jeho nikdo nepokoušel.)

   Změna smýšlení lidí způsobila mimo jiné změnu energie, kterou vyzařují, která začala být částečně destruktivní. To způsobilo a způsobuje poškození veškerého Fyzického světa, kde lidé pobývají. Přítomnost destrukce (kterou také nazýváme “ZLO”), je tedy důsledkem vyzařování destruktivním energií lidmi a démony, přítomnými na tomto světě.

   Pod pojmy DOBRO a ZLO rozumíme, že DOBRÉ jsou hodnoty, touhy a chování, které vznikají ze způsobu myšlení, kterým myslí Bůh. ZLÉ jsou pak hodnoty, touhy a chování, které vznikají z myšlení přesně opačného (kterým myslí Satan). V tomto smyslu tedy chápeme pojmy DOBRO a ZLO jakožto pojmy vztažené, vztažené ke způsobu myšlení Boha. Podle nás tedy neexistuje nějaká “energie dobra a zla”, ať už Bohem stvořená či nestvořená, ale pouze souhrn určitých hodnot, tužeb a chování hodnocených podle toho, jak je hodnotí Bůh (relativní= vztažený k něčemu, my vztahujeme k Bohu, tj. hodnotíme jako Bůh). Dobré= vycházejí z Božího způsobu myšlení, Zlé= vycházející z opačného myšlenkového procesu, než jakým myslí Bůh.

   Svatá hmota mne však mylně pochopil, že tím, že říkám, že “neexistuje DOBRO a ZLO samo o sobě” myslím, že chování označované jako dobré a zlé pokládám za rovnocenné.

   1. svatahmota

    “Každá bytost s vyšším abstraktním myšlením má blíže buďto k myšlení Boha nebo Satana. Z pohledu nás, kteří se snažíme přemýšlet jako Bůh, je myšlení Satana špatné. Těm, kteří se myšlením blíží Satanovi, připadá Satanovo uvažování naopak správné. My vidíme dobro a zlo svým způsobem, oni přesně naopak ” objektivní dobro a zlo není, absolutní dobro podle satana je jiné než podle boha 😀

   2. svatahmota

    Dominiku, napsal jsi :

    “Každá bytost s vyšším abstraktním myšlením má blíže buďto k myšlení Boha nebo Satana. Z pohledu nás, kteří se snažíme přemýšlet jako Bůh, je myšlení Satana špatné. Těm, kteří se myšlením blíží Satanovi, připadá Satanovo uvažování naopak správné. My vidíme dobro a zlo svým způsobem, oni přesně naopak”

    Dominik jinde :

    “VIDĚNÍ DOBRA A ZLA JE SUBJEKTIVNÍ, PODLE TOHO, NA JAKÉ JE
    FREKVENCI BYTOST, KTERÁ TO CO JE DOBRÉ A TO CO ZLÉ HODNOTÍ. ”

    😀 😀

     1. svatahmota

      člověče, tak to máte štěstí, že jste mě tu ještě zastihl, protože z toho, co jste napsal, vyplývá, že absolutní dobro podle boha je jiné než absolutní dobro podle satana a objektivní dobro není, není lepší či horší dobro, je stejně dobrý vraždit jako ne, stejně dobré být pro satana jako pro boha 😀

     2. svatahmota

      toto je oficiální postoj pravoslavné církve, že je stejně dobré homosexuální manželství jako heterosexuální, stačí jen úhel pohledu ? Z hlediska homosexuála je to dobré. Z hlediska šovinisty ne …

     3. svatahmota

      být pro satana je stejně dobré/zlé jako být pro boha, jde o úhel pohledu … bůh není lepší či horší než satan, objektivně, jen podle toho, čí jste zrovna příznivec … příznivec jste toho či onoho prostě podle vkusu, objektivní dobro není ani jedno. ani jedno není lepší, jde jen a pouze o vkus 😀 a výchovu 😀

     4. Dominik

      Dobro a zlo lze tedy hodnotit pouze vztaženě k něčemu. A podle nás je správné vztahovat jedině k Bohu, to znamená, že vztahovat k někomu jinému, třeba k Satanovi, považujeme za špatné a nelogické.

      To, že vztahování k Satanovi považujeme za špatné a nelogické, ale neznamená, že to nelze.

     5. svatahmota

      Ale Proč to vztahovat zrovna k bohu či k údajnému tvůrci (bůh nás stvořit nemusel, ani nemusí existovat)? Bůh nás stvořil a můj táta zase mohl být komunista, mam být také komunista jen proto, že pocházím z něj? – objektivně není důvod být zrovna následovník zrovna boha či tvůrce. navíc to satan z nás udělal to , co jsme … 😀

     6. svatahmota

      Je nelogické být vždycky za morálkou tvůrce, který nechal trpět nevinná zvířata 😀

    1. Dominik

     My se tedy snažíme rozlišovat dobro a zlo podle bytosti, která vše stvořila, tedy Boha. Naše chápání dobra a zla je tedy vztažené k Bohu (relativní= vztažené k něčemu).

     1. Dominik

      Dobro a zlo lze tedy hodnotit pouze vztaženě k něčemu. A podle nás je správné vztahovat jedině k Bohu, to znamená, že vztahovat k někomu jinému, třeba k Satanovi, považujeme za špatné a nelogické.

      To, že vztahování k Satanovi považujeme za špatné a nelogické, ale neznamená, že to nelze.

     2. svatahmota

      Proč to vztahovat k bohu? Bůh nás stvořil a můj tát mohl být komunista, mam být také komunista – objektivně není důvod být zrovna následovník boha či tvůrce. navíc to satan z nás udělal to , co jsme … 😀

     3. svatahmota

      Ale Proč to vztahovat zrovna k bohu či k údajnému tvůrci (bůh nás stvořit nemusel, ani nemusí existovat)? Bůh nás stvořil a můj táta zase mohl být komunista, mam být také komunista jen proto, že pocházím z něj? – objektivně není důvod být zrovna následovník zrovna boha či tvůrce. navíc to satan z nás udělal to , co jsme … 😀

     4. Dominik

      Neznamená to tedy, že bychom dobro a zlo z pohledu Boha považovali za stejně jako dobro a zlo z pohledu Satana.

      Satan považuje za dobré a zlé opak toho, co Bůh.

      A nás nezajímá Satanův pohled, pouze ten Boží. To, že odmítáme Satanův úhel pohledu však neznamená, že Satanův úhel pohledu neexistuje.

     5. svatahmota

      Proč nás nezajímá jeho pohled? Možnost abstraktního zla z božího pohledu tu byla odevždy – je nestvořená. Proč by nás nezajímalo zlo z pohledu boha a dobro z pohledu satana? Je to abstraktní pohled ! Zajímají nás všechny hranice…

      Není objektivní důvod být zrovna pro tvůrce, tvůrce může být šílený 😀

     6. Dominik

      Podobně jako když Stalin považuje za absolutně dobrý stav komunismus, Hitler považuje za absolutně dobrý stav fašismus.

      Každý má tedy odlišnou představu absolutního dobra. A třetí osoba nepovažuje za absolutní dobro ani jedno z toho, ale např. demokracii.

      Existují různá “absolutní dobra” podle toho, koho se zeptáte. My měříme podle Boha, ostatní “absolutní dobra” odmítáme.

      Každé takzvané “absolutní dobro” je tedy relativní, tedy vztažené k té dané osobě.

     7. svatahmota

      Není důvod, proč by pravoslaví bylo lepší než ateismus – není objektivní dobro 😀

      naopak je nelogické řídit se morálkou někoho, kdo stvořil zvířata a nechává je trpět byť věděl, co se jim bude dít -a přece nejsou důležití pro naší zkoušku ani sami nejsou pokušitelní, tak proč ? Takového tvůrce následovat nechci a objektivní důvod proč by měl být tvůrce lepší než netvůrce není

     8. svatahmota

      Ta tvoje církev zabila stejně lidí jako ten leckterý diktátor, navíc podporuje dnes homofobního blázna Putina a chce dokonce nechat přejmenovat Volgograd na Stalingrad, proč by měla být lepší než ten Hitler? 😀

     9. Dominik

      Proč Bůh nechává trpět zvířata kvůli naší zkoušce, když nejsou důležitá pro naši zkoušku?

      O jaké zkoušce to pořád mluvíte? Tady není žádná zkouška. Bůh nenechává trpět úmyslně ani nás, ani zvířata.

     10. Dominik

      Ta tvoje církev zabila stejně lidí jako ten leckterý diktátor, navíc podporuje dnes homofobního blázna Putina a chce dokonce nechat přejmenovat Volgograd na Stalingrad, proč by měla být lepší než ten Hitler?

      Kdyby nebylo pravoslavných, byla by dnes celá Evropa islámská a žádný ateismus by nemohl existovat.

     11. svatahmota

      Když nás nezkouší, proč to utrpení neukončí? 😀

      A proč zvířata vůbec tvořil, když věděl, že se zkazíme, či s tím mohl počítat ? 😀

     12. svatahmota

      Tvoje pravoslavná církev v Rusku pomohla narození zákonu o “rouhačství” a ateisté se považují za lidi druhého řádu…

      June 10, 2014 at 8:47 pm

      církve – včetně pravoslavné, napáchali a stále páchají tolik zla, že nevím, proč by mělo být lepší pro mě – jako pro humanistu, který si připouští, že objektivní dobro může být a navíc jako člověk, který si podle svého vkusu vybral racionálnější morálku – humanismus, na rozdíl od tebe, proč by pro mě jako pro humanistu bylo dobré být křesťanem. Křesťanství je pro mě jako fašismus či komunismus a já jsem rád, že nejsem ani jedno

   1. Cestmir Berka

    V teologii jsem se hodně naučil od tebe- třeba ta víra jako doufání:
    …viete,to je taky clovek ktory ked si precita ze boh je trojjedinny tak to zoberie ako fakt a nezaseje v sebe zbytocnu pochybnost… …vediet,byt si isty,je viera nepochybujuca,ak niekto veri tak ze dufa ze nieco je tak a tak,ten zaroven pripusta ze by to tak ani byt nemuselo,takze cielom alebo vrcholom viery je podla mna urcite vediet a mat istotu…

    Hlavně nezasít zbytečnou pochybnost… 😉

    1. protestant

     To není ode mne. To je z Bible:

     Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
     Židům 11:1

     🙂

     1. svatahmota

      navíc jistota a doufání je rozdíl, pokud se to spojí, je to mentálně retardované. Doufám, že nemám rakovinu neznamená, že je jisté, že nemám rakovinu…

      A doufat v něco nepravděpodobného, třeba že vyhraju ve sportce zítra, nebo doufat v boha, a zároveň si být výhrou/bohem jistý, je šílenství, mam prodat byt, a propít to, protože zítra určitě vyhraju sportku? 😀

     2. svatahmota

      Ostatně na jiných místech zase i Ježíš pochybuje: Bože, proč si mě opustil? 🙁 Sám si není jistý, jestli vůbec nějaký bůh je 😀

 9. Foxy

  Dominik:
  “…Další z Božích vlastností je, že z něj vyzařuje energie. Té říkáme NESTVOŘENÁ, protože ji Bůh vyzařuje samovolně, nikoliv ze svého rozhodnutí. Tato energie má určité vlastnosti podle toho, jak uvažuje ten, kdo ji vyzařuje. Bůh stále myslí stejně, takže tato energie má stále stejné vlastnosti, řekněme tvořivé…”

  Specifikuj Dominiku, prosím, onu energii a její vlastnosti.

 10. svatahmota

  Dominik:

  Dominiku, napsal jsi :

  “Každá bytost s vyšším abstraktním myšlením má blíže buďto k myšlení Boha nebo Satana. Z pohledu nás, kteří se snažíme přemýšlet jako Bůh, je myšlení Satana špatné. Těm, kteří se myšlením blíží Satanovi, připadá Satanovo uvažování naopak správné. My vidíme dobro a zlo svým způsobem, oni přesně naopak”

  Dominik jinde :

  “VIDĚNÍ DOBRA A ZLA JE SUBJEKTIVNÍ, PODLE TOHO, NA JAKÉ JE
  FREKVENCI BYTOST, KTERÁ TO CO JE DOBRÉ A TO CO ZLÉ HODNOTÍ. ”

  😀 😀

  čili když objektivní dobro není a je stejně dobré vraždit jako nevraždit, tak k čertu s desaterem atd… v Bibli se na jiných místech také vyzívá k vraždění, každý si může vzít, co chce, je to jedno. A) nevíme, který výklad chce opravdu bůh a za B) nevíme, jestli boží pohled je ten správný, resp. žádný správný není, je jen relativita. Dobro není, být pro satana je stejně dobré jako být pro boha a to jakéhokoliv boha, proč být tedy pravoslavný vůl? 😀 tento křesťanský postoj je super 😀

  1. svatahmota

   absolutní dobro podle satana je jiné než absolutní dobro podle boha

   Objektivní dobro a zlo nejsou 😀 si napsal 😀

 11. svatahmota

  Dominiku, proč nodpovídáš na všechny moje body jednotlivě a stručně a jasně? Já také píšu stručně a jasně – každý bod zabere pár řádků:

  1) K ČEMU BOŽÍ ZKOUŠKA – K ČEMU STOVŘENÝ SVĚT – JAKÝ TO MŮŽE MÍT VÝSLEDEK, KDYŽ ZLO A DOBRO NEEXISTUJÍ A JSOU RELATIVNÍ A JE STEJNĚ DOBRÉ VYZNÁVAT BOHA JAKO SATANA ? Je to přece jedno, žádné objektivní dobro není, jen úhly pohledu 😀 – čili objektivní dobro není a je stejně dobré vraždit jako nevraždit, tento křesťanský postoj je jen pravoslavný nebo obecný ? čili když objektivní dobro není a je stejně dobré vraždit jako nevraždit, tak k čertu s desaterem atd… v Bibli se na jiných místech také vyzývá k vraždění, každý si může vzít, co chce, je to jedno. A) nevíme, který výklad chce opravdu bůh a za B) nevíme, jestli boží pohled je ten správný, resp. žádný správný není, je jen relativita. Dobro není, být pro satana je stejně dobré jako být pro boha a to jakéhokoliv boha, proč být tedy pravoslavný vůl? 😀 tento křesťanský postoj je super 😀

  2) K čemu tato zkouška, když bůh dopředu ví, jak dopadne ? 😀 Proč si to bůh nepřehraje jen v hlavě a musí nás nechat trpět, byť ví, jak to dopadlo a dopadá? A Pokud není vševědoucí, je aspoň dost příčetný, aby mu bylo jasné, kolit utrpení to jeho předem zbytečné dílo může přinést a jestli to vidí, proč už to nevypne – má dostatečně velký prověřený vzorek lidí ne ? 😀 ? 😀 …

  3) Proč nechává bůh trpět zvířata, když je nemusel ani tvořil, mohli bychom se živit něčím jiným + může je nechat zmizet i teď, ale neudělal to (ke zkoušce nejsou zapotřebí, ani k naší, my bychom se obešli v našem trápení i bez trápení zvířat a jejich zkoušení? – na to nemají dost abstrakce a “svobody”) . 🙁 čili nejsou pro naší zkoušku potřeba a bůh věděl, že se člověk zkazí a zvířata budou zbytečně trpět či s tim mohl počítat dopředu. Proč by měla trpět za nás? U lidské utrpení dostatečně stačí pro zkoušku, utrpení, která si způsobujeme sami či co nám působí svět (i toto utrpení by nebylo nutné, bůh mohl stvořit svět tak, aby negativní energie se někde střádala a nezpůsobovala neštěstí jako přírodní katastrofy,… když podle Dominika za přírodní katastrofy nemůžou přírodní zákony, ale lidská negativní energie – podle mě za přírodní katastrofy můžou zákony přírody, které tu byly ještě před člověkem – např. gravitace,… 😀 )

  4) Aby se dokonalost mohla zkazit, musela mít ve svém systému předem danou nedokonalost + tu musí být možnost se zkazit. Možnost zla z pohledu boha – prý bůh nestvořil, takže toto “zlo” je součástí abstrakce a svobody odjakživa, tato možnost zla (z pohledu boha) ztělesněná satanem (ten jí naplnil) je tu pořád a bůh s ní nic neudělá, nikdy! Nikdy – bude tu pořád a i v nebi by lidé stále propadali zlu (časem), protože se časem kazí jejich duše (jako se kazí na tomto světě, jako se kazily v ráji) – jsme nedokonalí a možnost zla tu bude vždy, i v nebíčku – i bůh se může změnit (možná není tak dokonalý, když chtěl nechat trpět nevinné a nepokušitelné bytosti alá zvířata, třeba je jeho dobro horší než dobro podle satana) 😀

  5) Jaká je svobodná vůle, když bůh dopředu ví, co se stane (je vševědoucí) + máme v nás různě silné a protichůdné touhy, někdy vyhraje ta a podruhé ona (touha být morální ve smyslu boha či bohů X touha být morální po satanovi či po satenech,…) – což není svoboda. Jen vítězství jedné touhy nad druhou. Chemická reakce v mozku, kde je ta svoboda?

  6) Tak omezený bůh jako o něm mluví Dominik je snad jen polobůh, skoro nic nezmůže, je snad slabší než satan 🙂 Jeho dílo se daří lépe, jak je vidno 😀 (nebo se daří více to boží dílo, když bůh chtěl utrpení, kdyby nechtěl, mohl by ho zrušit a člověk netvořil či netvořit nikdy zvířata). Zkouška je navíc na nic, objektivní dobro není a být pro satana je stejně špatné či dobré jako být pro boha. Navíc nevíme, který bůh je ten pravý a který výklad morálky je jeho. Jsou různí bohové a různé výklady Bible například, či Koránu,… 🙂

  7) Adam s Evou – co udělali tak hrozného, že byli takto potrestáni? Pokud neznali dobro a zlo, to je navíc relativní, proč byli tak nerelativně potrestáni?  Vždyť oni nemůžou vědět, jestli je lepší dobor boha či satana? Ani ještě nepojedli ze stromu poznání, když jak si měli vybírat? Co je špatného Že chtěli vědět co je dobro a zlo podle boha? To je zlé?  Znát dobro podle boha i zlo podle boha – aby to mohli srovnat se satanovou a vlastní verzí, to je zlé? i přes nějaký šílený zákaz nemohli vědět, jestli není bůh horší než satan, nemohli porovnat… A pokud už měli možnost porovnat a věděli dobro a zlo podle boha, co tedy udělali tak hrozného, že kousli do ovoce, a dozvěděli se něco, co už stejně věděli ? 😀 )

  8) Adam s Evou jsou v rozporu s evolucí a naším vývojem

  9) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi, zvířata se požírala i před lidmi a máme na to důkazy evoluce

  1. svatahmota

   absolutní dobro podle satana je jiné než absolutní dobro podle boha

   Objektivní dobro a zlo nejsou 😀 si napsal 😀

   Sám jsi to napsal, že objektivní to není. takže být pro satana je stejně dobré či zlé jako pro boha – záleží na úhlu pohledu, objektivní dobro a zlo – není 😀 aby rozhodlo, čí dobro je lepší 😀

    1. svatahmota

     Proč nás nezajímá jeho pohled? Možnost abstraktního zla z božího pohledu tu byla odevždy – je nestvořená. Proč by nás nezajímalo zlo z pohledu boha a dobro z pohledu satana? Je to abstraktní pohled ! Zajímají nás všechny hranice…

     Není objektivní důvod být zrovna pro tvůrce, tvůrce může být šílený 😀 Můj otec může být šílený a pocházím z něj, ale můžu si vybrat morálku kamaráda, který se mi zdá lepší než můj otec … 😀

 12. svatahmota

  Proč nás nezajímá jeho pohled? Možnost abstraktního zla z božího pohledu tu byla odevždy – je nestvořená. Proč by nás nezajímalo zlo z pohledu boha a dobro z pohledu satana? Je to abstraktní pohled ! Zajímají nás všechny hranice…

  Není objektivní důvod být zrovna pro tvůrce, tvůrce může být šílený 😀 Můj otec může být šílený a masový vrah a já sice pocházím z něj, ale můžu si vybrat morálku kamaráda, který se mi zdá lepší než můj otec … 😀

  1. svatahmota

   naopak je nelogické řídit se morálkou někoho, kdo stvořil zvířata a nechává je trpět byť věděl, co se jim bude dít -a přece nejsou důležití pro naší zkoušku ani sami nejsou pokušitelní, tak proč ? Takového tvůrce následovat nechci a objektivní důvod proč by měl být tvůrce lepší než netvůrce není 😀

    1. svatahmota

     církve – včetně pravoslavné, napáchali a stále páchají tolik zla, že nevím, proč by mělo být lepší pro mě – jako pro humanistu, který si připouští, že objektivní dobro může být a navíc jako člověk, který si podle svého vkusu vybral racionálnější morálku – humanismus, na rozdíl od tebe, proč by pro mě jako pro humanistu bylo dobré být křesťanem. Křesťanství je pro mě jako fašismus či komunismus a já jsem rád, že nejsem ani jedno…

     1. svatahmota

      Tak prý není žádná zkouška –

      proč tedy:

      Když nás nezkouší, proč to utrpení lidstva a zvířat bůh už neukončí? 😀 Nepotřebuje nás zkoušet, tak co? 😀

      A proč zvířata vůbec tvořil, když věděl, že se zkazíme a ona budou zbytečně trpět? či s tím mohl počítat 😀

      Navíc tu zvířata trpěla i před člověkem a člověk je z “opice” 😀 s tim nějak nepočítáš, milý dominiku 😀

     2. Dominik

      Bůh nemůže utrpení lidí ukončit NIKDY, protože ho nezpůsobuje on, ale lidé sami. Může jim pouze radit, jak se napravit, aby sami ukončili své utrpení.

     3. svatahmota

      Bůh nemůže zabránit zemětřesení? Já myslel, že ovládá to, co stvořil?

      Bůh nemůže nechat zmizet zvířata?

      Bůh nemůže oddělit ty podle něho dobré někam jinam a ty podle něho zlé někam jinam, aby jim neškodili? 😀

     4. svatahmota

      1) Co poslední soud? Tam přece bude oddělovat ne? Proč ho neudělá už teď, přece nás nezkouší? Na co čeká, když nás nezkouší?

      2) A jestli nás nezkouší, k čemu poslední soud?

      3) A jestli věděl, že se můžeme zkazit, a on to nemůže zastavit – to utrpení i nevinných, proč nás tvořil ? Věděl, jak to dopadne – je vševědoucí či si to mohl logicky odvodit, že se to může stát

      4) proč tvořil zvířata, aby trpěla, mohl vědět, že nastane co nastane – je vševědoucí či si to mohl odvodit, nemůže je aspoň nechat zmizet?

      5) Nemůže zabránit zemětřesení, když stvořil zemi a negaci převést jinam? Tam kam dá zlé lidi podle jeho měřítek ? 😀

     5. svatahmota

      v islámu existovali humanisté, v naší společnosti vyhrál jen proto, že jsme porazili křesťany 😀 v islámu humanismus hold prohrál… věc historických náhod

     6. svatahmota

      Navíc zrovna humanismus a pravoslaví moc dohromady nikdy nešli a dodnes nás pravoslavná církev odmítá… je zastydlejší než katolíci a to je co říct, myslim tu hlavní ruskou větev, ale i tu naší. Vlastně myslím většinový názor pravoslavných. Viz. co se teď děje v Rusku a s čím lidé z velké části souhlasí 🙁

     7. Dominik

      V islámu neexistuje humanismus. Pouze v islámské společnosti existovalo pár lidí, kteří islám nebrali vážně.

     8. svatahmota

      ano, tak jsem to myslel, Voltaire a další humanisté také nebyli křesťané, jen vyhráli bitvu a v islámské kultuře se to nepovedlo…
      Voltaire byl též kritik Bible i církve i křesťanství 😀 A další také, spousta osvícenců byli anti-křesťané 😀

     9. svatahmota

      sorry, ještě ty otázky, první várka, aby si nezapomněl 😀

      1) Co poslední soud? Tam přece bude oddělovat ne? Proč ho neudělá už teď, přece nás nezkouší? Na co čeká, když nás nezkouší?

      2) A jestli nás nezkouší, k čemu poslední soud?

      3) A jestli věděl, že se můžeme zkazit, a on to nemůže zastavit – to utrpení i nevinných, proč nás tvořil ? Věděl, jak to dopadne – je vševědoucí či si to mohl logicky odvodit, že se to může stát

      4) proč tvořil zvířata, aby trpěla, mohl vědět, že nastane co nastane – je vševědoucí či si to mohl odvodit, nemůže je aspoň nechat zmizet?

      5) Nemůže zabránit zemětřesení, když stvořil zemi a negaci převést jinam? Tam kam dá zlé lidi podle jeho měřítek ? 😀

     10. svatahmota

      mimochodem, ještě ani jednou si se nedotknul třeba těhle otázek:

      8) Adam s Evou jsou v rozporu s evolucí a naším vývojem

      9) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi, zvířata se požírala i před lidmi a máme na to důkazy evoluce

     11. svatahmota

      Hele, už nemam čas, jdu na víno 😀 vyvolávat satana 😀 – tak si zatím promysli odpovědi a zítra 😀 (mimochodem, měl bys víc číst o historii své církve – ale především se teď zaměř na kritiku historie a podívej se na její současnost a na to, co například řekly pravoslavné církve o té rakouské zpěvačce s vousama, jsou to hovada netolerantní …)

      Ahoj a dobrou noc 😀

     12. Dominik

      Vy si opravdu myslíte, že katolíci jsou tolerantnější než pravoslavní? Nenechte se mýlit, katolíci posledních pár desetiletí ukazují mírnou tvář, ale došlo k tomu jen proto, že ztratili svou moc a vliv. I dnes však existují katolíci, kteří by rádi znovu nastolili absolutní katolickou theokracii. Schválně si přečtěte tento článek na tradicionalistických českých katolických stránkách, kde zveřejňují dopis katolického teologa z minulého století, kde tento teolog vyčítá pravoslavným, že jsou příliš tolerantní, a že neprovádí dostatečnou misii a že nešířili křesťanství i násilnou cestou.

      http://www.duseahvezdy.cz/2010/09/08/katolicka-cesta-j-durycha-xix-co-s-pravoslavnymi/

     13. Dominik

      Varování: Jde o článek plný pro-katolické propagandy a polopravd, ale netají se hlavními myšlenkami katolicismu:

      „Nelze si představiti, že by kterékoliv náboženství, které lpí na názvu i povaze náboženské, odmítalo duchovní absolutismus; ten jest totiž výrazem věroučné jistoty a každé náboženství, které se ho vzdává, prozrazuje tím, že jeho věroučná jistota kolísá”

      “Hierarchie není jen filosofickým snem, utvořeným z nyvých představ a sladkých citů důvěřivosti, ochoty a laskavosti, nýbrž skutečnou vládou praktickou, která má praktický účel a užívá praktických prostředků. Proto církev učící a vládnoucí učí, nařizuje, vymáhá, hrozí, trestá, řídí, povyšuje, snižuje i vymítá, a církev poslouchající poslouchá a pomáhá.”

      “Rozkazy jsou někdy přísné, někdy tvrdé, někdy bezohledné; ale tak tomu jest a musí býti v každé vládě, která není pouhým filosofickým sněním. Přísnost k jiným vyplývá v pravé hierarchii z přísnosti k sobě…“

      “Hierarchie jest stupnice. Lidé nejsou si rovni. Moc nebyla rozptýlena jako rosa po květinách, třebas užitek z ní se stává užitkem všech lidí.”

      “Církev katolická nabyla povahy ofensivní; pravoslaví nabylo povahy defensivní. Teoretičtí pacifisté mohou tedy odsuzovati katolictví a doporučovati pravoslaví. Sotva však bylo by takové zadostiučinění příjemno církvi pravoslavné. Neboť víra byla dána nejen k věření a zachování, ale i k šíření, a církev všeobecná nemůže býti lhostejná k tomu, zda se její víra šíří či nikoliv.”

     14. svatahmota

      1) neodpověděl jste na moje otázky

      2) pravoslavná církev nebyla v historii o nic lepší než katolická, to co se dělo v Rusku a jeho zaostalost ještě na počátku 20.st za posledních romanovců je z velké části propojenost moci a pravoslaví …

      3) ultrakatolíci jsou a já nepochybuji, ale jsou v menšině, ultrapravoslavní také jsou, ale myslím, podle toho, co se mi v současnosti proslýchá z Ruska a Balkánu, že jsou tam ve většině …

     15. svatahmota

      Jinaká já neobhajuji ani katolický mainstream, také je na mě až moc “ultra”, ani neobhajuji tolerantní část katolicismu, sice jsou mi blíže, ale pořád je jejich nauka nedokázaná blbost, jako celé křesťanství a celé náboženství i celá idea boha…

 13. Samain

  Dominik – co se týče boha, tak ten kterého vyznávají židé, křesťani i muslimové je jeden a ten samý.

 14. svatahmota

  Pravoslavná církev v Rusku hájí politiku Putina a je namočená snad ve všech skandálech tamního režimu, kritizuje toleranci a liberalismus a sekularismus stejně jako to dříve dělala katolická církev a jak to dodnes dělají někteří jednotliví konzervativci, ale někdy i ti “liberálnější” (ale pořád málo liberálnější…) duchovní…

  Co se týče balkánských pravoslavných církví:

  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/337126-za-ukrutne-povodne-u-nas-muze-vousata-zpevacka-z-eurovize-tvrdi-balkanske-cirkve.html

  “Za ukrutné povodně u nás může vousatá zpěvačka z Eurovize, tvrdí balkánské církve”

  Jak efektivní řešení, žádné přírodní zákony, které tu byli ještě před lidmi (nebo před lidmi nebyli záplavy? :D) – může za to vousatá transsexuální zpěvačka symbolizující domnělý “úpadek” Západní sekulární a liberální kultury
  Jsem rád, že jsem od Vatikánu zatím neslyšel nic podobného, byť Vatikán taky vypouští často sračky, ale už se trochu poučil…

  Ano, katolíci nedělají to, co dělali, protože přišli o moc, pravoslavní také, tam kde o moc nepřišli to vypadá jako v klerofašistickym katolickym Slovensku za Tisa – a tak to i vypadá v klerofašistickym pravoslavnym Rusku za Putina a Kirilla II. (ten co mu zázračně zmizeli jeho nové “skromné” křesťanské rolexy z fotky 😀 )

  http://www.lidovky.cz/patriarchovy-hodinky-mela-zakryt-retus-ruskeho-cirkevniho-webu-pxt-/zpravy-svet.aspx?c=A120406_094346_ln_zahranici_mtr

  “Patriarchovi zmizely z ruky hodinky za půl milionu. Je z toho skandál”

  Kážeme vodu a pijeme víno, tak to bylo vždy a pravoslavní nejsou výjimkou… jen jsou dnes nejzaostalejší ze všech… 🙁 🙁

     1. svatahmota

      No neměl by je zapírat a měl by na ně platit 😀

      Pokud je zapírá, tak lže…

      Asi by neměl lhát ne ? 😀

     2. protestant

      svatahmota says:
      June 11, 2014 at 11:48 am
      No neměl by je zapírat a měl by na ně platit 😀

      Pokud je zapírá, tak lže…

      Asi by neměl lhát ne ? 😀

      protestant:
      Ale Ježíš říká, že přišel pozvat hříšníky, ne spravedlivé…. 🙂

     3. svatahmota

      Mojžíš taky někoho zabil, je tudíž dobré zabíjet?

      Já myslel, že desatero přišlo až po Mojžíšově hříšném životě, ne před ním. Pak už milenky neměl ne ? 😀 Ani už nezabíjel ne ? 😀

      Ty moc bibli neznáš co ? 😀

      Mimochodem, když k sobě bůh zve hříšné, je tedy dobré smilnit a zabíjet ? Je dobré, když pedofil dělá kněze ? 😀

     4. protestant

      Spíše ty Bibli moc neznáš. Zkus si přečíst něco o králi Davidovi. Třeba to o Uríášovi a Batšebě…
      Nebo to jak je Abrahám dáván za vzor víry dávno po Mojžíšovi…..

      Studovat, studovat, studovat……

     5. svatahmota

      Já se ptám na Mojžíše, o něm si psal, že měl milenky, ale před nebo po desateru ? 😀

     6. svatahmota

      otázka číslo 2)

      Mojžíš taky někoho zabil, je tudíž dobré zabíjet?

      Mimochodem, když k sobě bůh zve hříšné, je tedy dobré smilnit a zabíjet ? Je dobré, když aktivní pedofil dělá kněze ? 😀

     7. protestant

      svatahmota says:
      June 11, 2014 at 1:27 pm
      Já se ptám na Mojžíše, o něm si psal, že měl milenky

      protestant:

      Kde jsem psal o Mojžíšovi??????
      Že by se projevovala ta vedra?

     8. svatahmota

      Na jiném místě si psal o Mojžíšovi, znám tě, tak tu používám vše, co o tobě vím 😀

      Mimochodem, Abrahám tu byl před desaterem, tak co si ho sem pletl vůbec ? 😀

     9. svatahmota

      3) Otázka na tebe protestante: protestant zase tvrdí, že Ježíš k sobě povolává hříšníky a ne spravedlivé a že Abrahám měl milenky a smilnil a Mojžíš dokonce vraždil, takže je dobré smilnit a vraždit, Ježíš si nás k sobě potom povolá

     10. svatahmota

      když použiji nesesmilníš a ty použiješ někoho, kdo žil ještě dávno před desaterem, tak to svědčí o tvé neznalosti Bible 😀 😀

     11. svatahmota

      protestante:

      studovat studovat studovat – nebo učit se učit se učit se:

      Ty moc Bibli neznáš co? Desatero a nesesmilníš bylo až po Abrahámovi 😀

 15. Samain

  Protestant –
  Ano. když nějaká skupina začne tvrdit že Je má ježíš nejvíce rád pak je problém.

  takže když tvrdíš my víme , netýká se to křesťanů jako takových, ale tvojí pauty.
  No a jiná pauta křesťanů si zase třeba myslí, že pámbů tu bibli diktoval. Tož asi tak.

  1. flanker.27

   Ale na druhou stranu oni tím říkají světu, že oni jsou ti největší hříšníci a proto právě je Ježíš pozval (přišel jsem pozvat hříšníky, ne spravedlivé)

   Takže když Nikajci pobíjeli Ariány, katolíci protestranty, husiti křižáky (a vše i naopak), znamenalo to “my jsme ti větší hříšníci a proto si naší pautu pozval Ježíš, abychom plnili jeho svatou vůli. Zhubit věechny kacíře menší, než jsme my sami.”

   Dává to smysl? 😀

   1. protestant

    Jak najednou z “tvrzení, že je má Ježíš rád” vzniklo zabíjení? O ničem takovém jsme přece nemluvili….

    1. antitheista

     Napsal jsi, že nevadí, když kněz pravoslavné církve lže, protože Ježíš k sobě povolává hříšníky. Vražda je hřích, nevadí tedy vraždění – Ježíš si nás k sobě povolá…

     Je tedy dobré lhát a vraždit ?? 😀

     1. antitheista

      My se ptáme, protože si nám to nevysvětlil, když u kněze nevadí, že lže a smilní a u Abraháma to taky nevadilo, u Davida a Šalamouna taky ne (a David byl už po desateru a dokonce to byl vrah ). Tak tedy bůh si je povolal a dokonce je měl rád, vy přece chcete, aby vás měl bůh rád ne? Měli byste tedy jako David či Abrahám smilnit a zabíjet a hřešit a lhát jako ten kněz, u kterého nevadí, že je lhář a smilní, nevadí to, že je hlavou pravoslavné církve u nás (či byl), tak proč by to vadilo u obyčejného člověka?

    2. flanker.27

     Takže, původní tvůj příspěvek byl:
     Ano. když nějaká skupina začne tvrdit že Je má ježíš nejvíce rád pak je problém. Ale na druhou stranu oni tím říkají světu, že oni jsou ti největší hříšníci a proto právě je Ježíš pozval (přišel jsem pozvat hříšníky, ne spravedlivé)
     Všichni ti jmenovaní, co jsem uvedl, v některé fázi hubili své oponenty, protože to byli kacíři a rozuměli “slovu božímu” špatně, zatímco “naše pauta” mu rozumí správně, a protože cizí pauta mu rozumí špatně, je třeba zhubit to kacířské plémě. A tak hubili katolíci protestanty, protestnati katolíky, a protestanti jiné protestanty a ariáni nikajce a nikajci ariány…
     Teď se jen snažím přijít na to, jak do téro reality zakomponovat ono “pozvání hříšníků”. Jestliže jedni říkají, že je má ježíš rád víc než ty druhé, a tím tvými slovy říkají, že jsou oni sami těmi nejbvětšími hříšníky, tak to znamená, že největší hříšníci ve jménu Ježíše hubí menší hříšníky…

     Dává to smysl? 😀

 16. svatahmota

  Ty křesťani jsou super:

  1)pravoslavný Dominik tady tvrdí, že dobro a zlo nejsou a vše je relativní, takže je stejně dobré být pro satana a jeho absolutní dobro jako pro boha a jeho absolutní dobro, objektivní měřítka nejsou … je stejně dobré či zlé zabíjet a smilnit jako nezabíjet a nesmilnit.

  2) Navíc neodpovídá na moje dotazy…

  3) Protestantský protestant zase tvrdí, že Ježíš k sobě povolává hříšníky a ne spravedlivé a že Mojžíš měl milenky a smilnil a vraždil, takže je dobré smilnit a vraždit, Ježíš si nás k sobě potom povolá

  4) Protestant též neodpovídá na moje otázky ani otázky od antitheisty…

  5) katolíci zase zakazují kondomy a způsobují více utrpení, šíření HIV,…

  Tý jo, chtěl bych mít jejich volnou morálku, když se to hodí, desatero jde stranou, dobré je smilnit a hřešit, pak si vás Ježíš zavolá na linku, vše je relativní, satan dobrý jako bůh – no super tyhle křesťani, co já se tu pachtim s humanismem, když oni si takhle super žijou a jejich církve v minulosti otročili lidi (ještě v 19./20.st – jako protestantské církve a jejich bavlnové pole) a upalovali (katolíci,…) a podporovali tyrany (pravoslavní, pro které dodnes není hřích vypalovat čečenské vesnice, ale vousatá zpěvačka v Rakousku co “vyvolává” záplavy je nejhorší) – vážně jsem rád, že NEJSEM KŘESŤAN 😀 😀 😀 (kdyby se oni alespoň shodli, co je dobré a co ne, ale oni se neshodnou na většině ani mezi sebou, jen na tom jednom se shodnou – i s Leninem – “dobré je to, co je dobré pro stranu/církev”

  Jediná jejich definice dobra 😀 😀

  1. protestant

   svatahmota says:
   Protestantský protestant zase tvrdí, že Ježíš k sobě povolává hříšníky a ne spravedlivé a že Mojžíš měl milenky

   protestant:
   1. prosím o dodání odkazu na místo kde jsem tvrdil, že Mojžíš měl milenky. Nebo přiznání, že lžeš.
   2. To o povolávání hříšníků netvrdím já, ale Ježíš v Novém zákoně:

   Jděte a učte se, co to je: `Milosrdenství chci, a ne oběť´. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.”
   Matouš 9:13

   Ježíš to uslyšel a řekl jim: “Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.”
   Marek 2:17

   1. svatahmota

    1. odpověď:

    “Protestantský protestant zase tvrdí, že Ježíš k sobě povolává hříšníky a ne spravedlivé a že Abrahám měl milenky a smilnil a Mojžíš dokonce vraždil, takže je dobré smilnit a vraždit, Ježíš si nás k sobě potom povolá ”

    2. odpověď:

    a ty jako křesťan souhlasíš s Ježíšem ne ? 😀

    1. svatahmota

     Napsal jsi, že nevadí, když kněz pravoslavné církve lže, protože Ježíš k sobě povolává hříšníky. Vražda je hřích, nevadí tedy vraždění – Ježíš si nás k sobě povolá…

     Je tedy dobré lhát a vraždit ?? 😀

   2. svatahmota

    protestante, odpověz nejdřív ty, už se tě tady na to lidé ptají dlouho a ty jim neodpovídáš:

    1) Protestant pořád neodpověděl, která verze výkladu bible – čili která verze křesťanství či judaismu je ta správná (z těch tisíců a tisíců, často protikladných verzí) a jak se to dá ověřit – podle jaké metody se určí správný výklad? Verze pravoslavných? Protestantů? Katolíků? Liberálnějších či konzervativnějších? Matky Terezy nebo Pinochetova verze je ta pravá? A pokud žádná verze není pravá, k čemu to celé učení? A pokud mají pravdu jen všechny verze dohromady, tak jak se spojí takový Kalvín (zakladatel “protestantské etiky” – čili upalování, s našim Chelčickým v otázce upalování a podobně? A pokud se někdo z nich v něčem mýlí, jak to víš a jak se to dá ověřit? 🙁

    2) A taky nám neřekl, jak se spojuje s bohem, resp. to nevysvětlil dost jasně, jako s Michalem v Bille nebo jak? Jak ti dává vědět, že tvá verze je správná ? (spíš tvé verze, jak píše Foxy, které vytahuješ podle potřeby)

    3) Také nám neřekl, když je tedy bůh „to velké tajemství“ a my neznáme jeho vlastnosti, proč by to nemohlo být špagetové monstrum, resp. proč by měl být člověk zrovna křesťan a to zrovna protestantský a to zrovna jeho typu ? Jsi něcista a bůh je velké tajemství nebo si křesťan a protestant a znáš některé boží vlastnosti?

    “protestant: Tedy tak jak jsem napsal fanatici.

    Ti se ale dostávají do rozporu s příkazem NEZABIJEŠ a s tím, co Bůh řekl Abrahamovi v příběhu s Izákem”

    4) Ale ale, takže zde máme pevný výklad Bible? Ten jediný správný? Ale Kalvín měl svůj a ty si řekl, že buk jako habr – který je lepší? Jak který pohled ne? Vždyť bůh sám radí vyvraždit Amáleky, jak víš, který výklad je správný, jak si to můžeš takhle uzurpovat, Kalvín tedy neměl pravdu, když si to vyložil tak, že upaloval lidi? Navíc Nezabiješ, jak už zde Medea naťukla, neznamenalo to co ty říkáš (nebereš vůbec v úvahu kontext a překlad, ach ach 🙁 ), ale znamená to tohle: “V Desateru je použito sloveso odvozené od racach – „vraždit“. Racach má význam zabít nebo zavraždit osobního nepřítele. Není výrazem pro zabití ve válce, zabití při popravě provinilce odsouzeného k trestu smrti podle zákona či zabití z boží strany. Ve starověku byla tato usmrcení legitimní a nebyla, ani pro Izraelce, v rozporu s tímto přikázáním.
    (Jiří Häuszler: Desatero v kontextu hebrejské bible.) ” – ALE CO, PROSTĚ JINÝ VÝKLAD NO 😀

    5) PŘEKLAD – Inu, i ty vycházíš z toho, co se píše v Bibli v našem jazyce. Základní zvrácená linie knihy je stejná v originále i v překladech. Jednotlivosti se mohou lišit, ale ekumenické překlady beroucí důraz na původní smysl a význam termínů, nejsou o nic příjemnější a Bible je stále stejný hnůj (na knihu inspirovanou NADČASOVÝM BOHEM – 🙂 ). Co když tedy Ježíšova slova jsou také špatně přeložena a “miluj bližního” znamená “ošukej koho potkáš” ? Když se mýlíš v “Nezabiješ”, jak ti mam věřit u “miluj bližního”? Co kontext a významy? Co výklady? Proč je tvůj výklad lepší než Kalvínův?

    6) Kontext, NADČASOVÝ BŮH inspiruje podle kontextu doby? 🙁 Takže mohl v době Hitlera inspirovat Hitlera? Byla jiná doba tehdy, doba vzedmutí národů, prostě kontext… Já myslel, že spisovatelé Bible byli vedeni duchem svatým a necucali si z prstu prostě “dobový kontext” 🙁 – I Buddha dávno před “kontextem” hlásal lásku, zatímco v poušti se rabíni pořád ještě bodali mečema a Ježíšek v nedohlednu 🙁

    7) Co říkáš na Halíkova slova o duši Jiřinky Švorcové, bude navěky trčet za pultem (za trest) ? 🙁 Prý se po smrti hned setkala s bohem a už je jí vše jasné. Ale přece duše Jiřinky Švorcové teď není, co konec věků a poslední soud a oslavená těla? 🙁 🙁 🙁 Já tomu nerozumím? 🙁

    8) Takže víra nerozhoduje, když Kalvín věřil na ježíška a nechal upalovat lidi, to jeho víra nerozhoduje a není křesťan, ale když matka Tereza někomu utírá zadky, tam tam najednou její víra rozhoduje ? Ale třeba je to jen jiný výklad Bible 🙁 Je buk lepší než habr? 🙁

    9) Bible jako zrcadlo projekcí? Takže zlí si z ní vezmou ještě větší zlo, které v ní uvidí a vezmou si za záminku, dobří uvidí dobro, ale už jsou dobří, takže jí nepotřebují a neutrální se unudí k smrti 🙂 – super “poučný” příběh 🙂

 17. svatahmota

  Ty křesťani jsou super:

  1)pravoslavný Dominik tady tvrdí, že dobro a zlo nejsou a vše je relativní, takže je stejně dobré být pro satana a jeho absolutní dobro jako pro boha a jeho absolutní dobro, objektivní měřítka nejsou … je stejně dobré či zlé zabíjet a smilnit jako nezabíjet a nesmilnit.

  2) Navíc neodpovídá na moje dotazy…

  3) Protestantský protestant zase tvrdí, že Ježíš k sobě povolává hříšníky a ne spravedlivé a že Abrahám měl milenky a smilnil a Mojžíš dokonce vraždil, takže je dobré smilnit a vraždit, Ježíš si nás k sobě potom povolá

  4) Protestant též neodpovídá na moje otázky ani otázky od antitheisty…

  5) katolíci zase zakazují kondomy a způsobují více utrpení, šíření HIV,…

  Tý jo, chtěl bych mít jejich volnou morálku, když se to hodí, desatero jde stranou, dobré je smilnit a hřešit, pak si vás Ježíš zavolá na linku, vše je relativní, satan dobrý jako bůh – no super tyhle křesťani, co já se tu pachtim s humanismem, když oni si takhle super žijou a jejich církve v minulosti otročili lidi (ještě v 19./20.st – jako protestantské církve a jejich bavlnové pole) a upalovali (katolíci,…) a podporovali tyrany (pravoslavní, pro které dodnes není hřích vypalovat čečenské vesnice, ale vousatá zpěvačka v Rakousku co “vyvolává” záplavy je nejhorší) – vážně jsem rád, že NEJSEM KŘESŤAN 😀 😀 😀 (kdyby se oni alespoň shodli, co je dobré a co ne, ale oni se neshodnou na většině ani mezi sebou, jen na tom jednom se shodnou – i s Leninem – “dobré je to, co je dobré pro stranu/církev”

  Jediná jejich definice dobra 😀 😀

  1. svatahmota

   Napsal jsi, že nevadí, když kněz pravoslavné církve lže, protože Ježíš k sobě povolává hříšníky. Vražda je hřích, nevadí tedy vraždění – Ježíš si nás k sobě povolá…

   Je tedy dobré lhát a vraždit ?? 😀

 18. svatahmota

  Otázky pro protestanta:

  1) Protestant pořád neodpověděl, která verze výkladu bible – čili která verze křesťanství či judaismu je ta správná (z těch tisíců a tisíců, často protikladných verzí) a jak se to dá ověřit – podle jaké metody se určí správný výklad? Verze pravoslavných? Protestantů? Katolíků? Liberálnějších či konzervativnějších? Matky Terezy nebo Pinochetova verze je ta pravá? A pokud žádná verze není pravá, k čemu to celé učení? A pokud mají pravdu jen všechny verze dohromady, tak jak se spojí takový Kalvín (zakladatel “protestantské etiky” – čili upalování, s našim Chelčickým v otázce upalování a podobně? A pokud se někdo z nich v něčem mýlí, jak to víš a jak se to dá ověřit? 🙁

  2) A taky nám neřekl, jak se spojuje s bohem, resp. to nevysvětlil dost jasně, jako s Michalem v Bille nebo jak? Jak ti dává vědět, že tvá verze je správná ? (spíš tvé verze, jak píše Foxy, které vytahuješ podle potřeby)

  3) Také nám neřekl, když je tedy bůh „to velké tajemství“ a my neznáme jeho vlastnosti, proč by to nemohlo být špagetové monstrum, resp. proč by měl být člověk zrovna křesťan a to zrovna protestantský a to zrovna jeho typu ? Jsi něcista a bůh je velké tajemství nebo si křesťan a protestant a znáš některé boží vlastnosti?

  “protestant: Tedy tak jak jsem napsal fanatici.

  Ti se ale dostávají do rozporu s příkazem NEZABIJEŠ a s tím, co Bůh řekl Abrahamovi v příběhu s Izákem”

  4) Ale ale, takže zde máme pevný výklad Bible? Ten jediný správný? Ale Kalvín měl svůj a ty si řekl, že buk jako habr – který je lepší? Jak který pohled ne? Vždyť bůh sám radí vyvraždit Amáleky, jak víš, který výklad je správný, jak si to můžeš takhle uzurpovat, Kalvín tedy neměl pravdu, když si to vyložil tak, že upaloval lidi? Navíc Nezabiješ, jak už zde Medea naťukla, neznamenalo to co ty říkáš (nebereš vůbec v úvahu kontext a překlad, ach ach 🙁 ), ale znamená to tohle: “V Desateru je použito sloveso odvozené od racach – „vraždit“. Racach má význam zabít nebo zavraždit osobního nepřítele. Není výrazem pro zabití ve válce, zabití při popravě provinilce odsouzeného k trestu smrti podle zákona či zabití z boží strany. Ve starověku byla tato usmrcení legitimní a nebyla, ani pro Izraelce, v rozporu s tímto přikázáním.
  (Jiří Häuszler: Desatero v kontextu hebrejské bible.) ” – ALE CO, PROSTĚ JINÝ VÝKLAD NO 😀

  5) PŘEKLAD – Inu, i ty vycházíš z toho, co se píše v Bibli v našem jazyce. Základní zvrácená linie knihy je stejná v originále i v překladech. Jednotlivosti se mohou lišit, ale ekumenické překlady beroucí důraz na původní smysl a význam termínů, nejsou o nic příjemnější a Bible je stále stejný hnůj (na knihu inspirovanou NADČASOVÝM BOHEM – 🙂 ). Co když tedy Ježíšova slova jsou také špatně přeložena a “miluj bližního” znamená “ošukej koho potkáš” ? Když se mýlíš v “Nezabiješ”, jak ti mam věřit u “miluj bližního”? Co kontext a významy? Co výklady? Proč je tvůj výklad lepší než Kalvínův?

  6) Kontext, NADČASOVÝ BŮH inspiruje podle kontextu doby? 🙁 Takže mohl v době Hitlera inspirovat Hitlera? Byla jiná doba tehdy, doba vzedmutí národů, prostě kontext… Já myslel, že spisovatelé Bible byli vedeni duchem svatým a necucali si z prstu prostě “dobový kontext” 🙁 – I Buddha dávno před “kontextem” hlásal lásku, zatímco v poušti se rabíni pořád ještě bodali mečema a Ježíšek v nedohlednu 🙁

  7) Co říkáš na Halíkova slova o duši Jiřinky Švorcové, bude navěky trčet za pultem (za trest) ? 🙁 Prý se po smrti hned setkala s bohem a už je jí vše jasné. Ale přece duše Jiřinky Švorcové teď není, co konec věků a poslední soud a oslavená těla? 🙁 🙁 🙁 Já tomu nerozumím? 🙁

  8) Takže víra nerozhoduje, když Kalvín věřil na ježíška a nechal upalovat lidi, to jeho víra nerozhoduje a není křesťan, ale když matka Tereza někomu utírá zadky, tam tam najednou její víra rozhoduje ? Ale třeba je to jen jiný výklad Bible 🙁 Je buk lepší než habr? 🙁

  9) Bible jako zrcadlo projekcí? Takže zlí si z ní vezmou ještě větší zlo, které v ní uvidí a vezmou si za záminku, dobří uvidí dobro, ale už jsou dobří, takže jí nepotřebují a neutrální se unudí k smrti 🙂 – super “poučný” příběh 🙂

  10) Napsal jsi, že nevadí, když kněz pravoslavné církve lže, protože Ježíš k sobě povolává hříšníky. Vražda je také hřích, nevadí tedy vraždění – Ježíš si nás k sobě povolá… Je tedy dobré lhát a vraždit a smilnit, Abrahám a Mojžíš to také dělali, také David a Šalamoun,… ?? Je to tedy dobré lhát a smilnit a vraždit, Ježíš nás povolá, on raději hříšníky než spravedlivé 😀

 19. Cestmir Berka

  http://mariapro.cz/100-bludu-jana-pavla-ii-vs-uceni-magisteria-cirkve-opakovani/

  Měl bych dotaz- nebo námět na článek: která denominace je nejblíže pravému křesťanství? Já váhám mezi Svědky a tradičními římskými katolíky předkoncilního střihu … ti mají svoji víru asi nejlépe teologicky zpracovanou a “vyzkoumanou”..jehovisté z Písma a římští katolíci podpořeni hmotnými důkazy a zázraky a archeologickými objevy…

  1. protestant

   Co je to “pravé křesťanství”. Je to opak levého? Nebo opak nepravého?
   Definuj tu pravost.

  2. Michal Post author

   Čestmíre, zajímavá otázka. Já myslím, že určitě tradiční katolíci předkoncilního střihu, a pak také evangelikální proudy … a ti druzí možná ještě spíš, než ti první.

   Svědkové Jehovovi podle mě spíš ne, protože ti neuznávají dokonce ani Ježíšovo božství, ani Boží trojjedinost.

Comments are closed.