Co mi vadí na křesťanství


V dnešním článku odhlédnu od toho, že považuji křesťanství za nepravdivé. Uvedu několik věcí, které mi na křesťanství vadí bez ohledu na to – ostatně, jeho nepravdivost jako taková mi nevadí v zásadě vůbec, ať si koneckonců každý věří čemu chce.

1) Adorizace víry.

Věřit znamená pokládat nějaké tvrzení za pravdivé. (např. že Země je kulatá nebo že Ježíš Nazaretský vstal z mrtvých). Různé víry se mohou lišit stupněm své podloženosti.

a) Od těch podložených (třeba že Země je kulatá)
b) přes takové, kde prostě nemáme k dispozici relevantní argumenty pro ani proti (třeba že ve Vesmíru existuje mimozemský život)
c) až po víry, kde mnohdy drtivě převažují argumenty PROTI nim (třeba že Země je placatá).

Zde na svém webu jsem ukázal, že křesťanství je tento poslední případ (c), přičemž se o něm zřejmě ze slušnosti často mluví, jako by šlo o případ (b).

Není nic úctyhodného ani ctnostného na tom, věřit tomu, proti čemu silně svědčí celková důkazní situace. Křesťané si přesto své víry jako takové nesmírně cení, vydávají ji za „dar“ od Boha – zřejmě že jim Bůh „umožnil“ odhlédnout od faktů, a „věřit“ bez ohledu na ně. Argumentace proti jejich víře v nich pak vzbuzuje obranné reakce – snažíme se jim jejich nesmírně cenný „dar“ vzít! Křesťan řekne „ale já tomu prostě věřím!“ a je spokojený. Cítí se povzneseně. Tento postoj mi vadí.

Víra je prostě jednou z cest poznání, a to cestou velmi nespolehlivou. Jiné cesty – např. právě racionální a kritické myšlení s uvážením empirických faktů – jsou mnohem spolehlivější.

Uvažme, zda bychom neměli princip víry přenést i do jiných oblastí života? Jak by to asi vypadalo? Neměli bychom začít rozhodovat o vině souzených na základě víry? Neměli bychom odhadovat nosnost mostů a budov na základě víry?

Adorizace víry je věc, která se z křesťanství rozšířila do obecného kulturního povědomí v naší společnosti (v důsledku čehož i mnoho nevěřících před vírou v úctě sklapne podpatky a skloní se, říká se jim faithteisté) – a to je první věc, kterou křesťanství vyčítám.

2) Postoj k pravdě.

Křesťané běžně mluví o předmětu své víry jako o pravdě. Zřejmě přesvědčili sami sebe, že Bůh jim Pravdu odhalil. Jenže toto je jen další, a to velmi troufalé tvrzení, které sice může, ale také NEMUSÍ být pravdivé. Křesťané nemají žádný patent na pravdu, oni nemají žádné kukátko, „boží oko“, kterým by viděli realitu takovou jaká je. Bible může být zjevená Pravda, ale také NEMUSÍ (a ona s vysokou pravděpodobností není, jak jsem zde opakovaně ukázal) – a to ZDA je či není, je prostě jen další otazník, který nemůžeme překonat nějakým vyznáním. (vyznávám, že Bible je Slovo Boží, je to zjevená Pravda – a proto, věřím-li Bibli, mám Pravdu)

Ptám se křesťanů: pokládáte se snad v těch otázkách, kde se cítíte být majiteli Pravdy, za neomylné? Cítíte se snad být Bohy? (protože kdo jiný je neomylný, než Bůh?)

Je pro mě doteď šokující, jak málo křesťanů je ochotno byť jen říct (!): „KDYBY měla být moje víra chybná, NECHTĚL bych dál věřit. Záleží mi na tom, jaké je skutečná pravda, byť by se mi nemusela líbit. POKUD je realita taková, nechci žít v pohodlné lži, a chci raději poznat méně pohodlnou a uspokojující pravdu.“

Žonglování s pravdou a naprosto neskromný a nepokorný přístup v těchto otázkách – to je další věc, kterou křesťanství vyčítám.

3) Jistota.

V souladu s předchozím mají křesťané často pocit jistoty, že mají pravdu. Mít jistotu je ale velmi nebezpečná věc, pokud nám jde o skutečnou pravdu. Pocit jistoty nás odvádí od náležitého uvědomění si faktu, že všichni jsme lidé omylní, všichni se můžeme mýlit – a omyly je třeba odhalovat. Když se budu mýlit, a budu mít přitom jistotu, že mám pravdu, pak na svůj omyl nepřijdu nikdy. Jistota konzervuje chyby.

Křesťanům proto zazlívám jejich pocit jistoty v netriviálních otázkách, kterých se jejich víra týká.

4) Postoj k pochybnostem

Nejen že je důležité nepodléhat v důležitých otázkách pocitu jistoty, ale je navíc důležité být přístupný pochybnostem. Naslouchat kritikům, přemýšlet, a v ideálním případě pochybovat i sám od sebe. Pochybnosti jsou naprosto zásadním nástrojem, který nám může pomoci detekovat naše chybné víry. (samozřejmě ovšem jen v případě, že nám jde o skutečnou pravdu)

Nepřekvapivě pro křesťany jsou pochyby cosi, čemu je třeba se bránit. Pochyby jsou projevem slabosti ve víře – a ideálem je pro ně právě silná víra. Pochybnosti na člověka čas od času přijdou – ale ostatní křesťané pak doufají, že dotyčný se s nimi „úspěšně vyrovná“ = vrátí se zpět k víře. Pochybnostem se podle křesťanů podléhá, a výsledkem je „pád“.

Připomínám, že já vše výše uvedené respektuji a dodržuji, o svých vírách jsem ochoten pochybovat a také o nich pochybuji. Mé přesvědčení je pak silnější PROTO, že pochybnostmi prošlo a prochází.

Největší tragédie je, když věřící vykládají mé pochybnosti (tak jak jsou zvyklí) jako moji slabost, a další z důkazů mého omylu – a mají dobrý pocit z toho, že sami mají jistotu…

5) Pocit morální nadřazenosti

Křesťané v sobě mají a ochotně dále živí a utvrzují mýtus, že morálka bez víry v Boha prakticky není možná. (teď mě napadá, že Muslimové vlastně také mají morálku, založenou na víře v Boha…) Podle nich ateismus nutně implikuje morální neukotvenost. Ateista si podle nich „může dělat, co chce“, zejména např. smilnit, znásilňovat, krást, vraždit. V jistých křesťanských kruzích je ateista prakticky synonymem pro člověka z rozvrácené rodiny, s narušenou psychikou, pedofilními, homosexuálními sklony apod.

Bývalý poradce expremiéra Nečase, Roman Joch, dokonce napsal, že ateisté jsou proto ateisty, ABY mohli smilnit a oddávat se sexuálním zvrhlostem. „Kdyby lidé tak netoužili po sexu, mohla být Evropa ještě křesťanská,“ napsal Joch.

Křesťané proto sami sebe vidí jako morálně nadřazené, a často se tak i chovají, a toto své předporozumění dávají ostentativně najevo.

6) Mentalita vyvoleného lidu

S tím souvisí podobný, ale přesto trochu jiný pocit: pocit příslušnosti k „božímu lidu“, pocit jakéhosi osobního spojenectví, blízkosti a kontaktu s bohem. Z toho ovšem opět pramení pocit nadřazenosti nad lidmi, kteří „boží“ nejsou. Koneckonců, ateisté přece mají svobodnou vůli, a pro svůj ateismus se „svobodně rozhodli“. Svobodně se rozhodli pro život bez Boha. Rozhodli se vlastně pro vzpouru proti Bohu. Jaké lze mít s takovými lidmi sympatie?

7) Nepokora, neskromnost, pýcha

Jistota křesťanů, že jsou majiteli pravdy, není nic jiného než projevem jejich šokující pýchy. Stejně tak je projevem pýchy jejich přesvědčení, že jsou v kontaktu se Stvořitelem Universa, že jsou mu nablízku, a že znají jeho vůli. Pyšné je i jejich přesvědčení o morální nadřazenosti.

Nepokorné a neskromné je i přesvědčení křesťanů o výjimečnosti a významu člověka v rámci celého Universa, o speciálním vztahu našeho druhu s Bohem, o tom, jak jsme byli stvořeni „k obrazu Božímu“ (wtf?!), o tom, jak nás miluje – a nakonec i o tom, jak nás miluje dokonce tak, že za nás obětoval svého jednorozeného Syna…

8 ) Pokrytectví

Dnešní křesťané si verbálně vysoce cení Ježíšova přikázání o lásce k bližnímu. Ježíš označil přikázání „Miluj bližního svého jako sebe sama“ za jedno ze tří nejdůležitějších vůbec (Mt 19:19). Přesto však výrazná část křesťanů k nám ateistům necítí lásku, ale naopak nevraživost, pohrdání, a mnohdy i otevřenou nenávist. Zaklínat se láskou k bližnímu, a přitom se chovat zcela opačně – to je pokrytectví.

Jak by to vypadalo, kdyby nás křesťané milovali, tak jak o tom tak rádi mluví? Co bych udělal já, kdybych viděl, že osoba, na které mi záleží, kterou miluji (třeba i v obecnějším smyslu) sešla z cesty, a po smrti jí hrozí to vůbec nejhorší, co se člověku může stát – totiž peklo? Určitě bych se jí snažil pomoct! Snažil bych se zjistit, co ji k tak nebezpečnému rozhodnutí vedlo, a všemožně bych se vynasnažil, abych jí pomohl vrátit se na správnou cestu.

Co ale udělá reálný křesťan? Zrovna před pár dny nám tu jeden nechal vzkaz: „Však vy ateisté po smrti uvidíte!“

Pokrytectví mnohých křesťanů (nikoliv ovšem všech) vidím v jejich vztahu k bohatství. Ježíš se proti bohatství opakovaně a jasně vyjádřil. Nikoliv zřejmě apriori, ale úvaha za tím je zřejmá: majetek nezíská nikdo jen tak. Aby člověk získal poctivě majetek (o nepoctivém způsobu ani neuvažujme), musí se snažit, věnovat tomu mnoho úsilí a času. Podle Ježíše má ale člověk věnovat svůj čas službě Bohu. Jak může člověk poctivě zbohatnout, a současně brát naprosto zodpovědně službu Bohu? Ježíš říká naprosto jasně:

Mt 19:23 A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království.“

Má to logiku. Výrazná část křesťanů však tuto jasnou myšlenku relativizuje a bagatelizuje. Slyšel jsem dokonce, že to tak Ježíš „nemohl myslet“. Mnohem víc úsilí než zamyslet se nad smyslem tohoto přikázání věnují křesťané výsměchu ateistům, kteří „citují z Bible“.

Jinde Ježíš řekl:

Mt 19:21 Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“

Na tohle jsem dokonce slyšel reakci, že (dotyčný křesťan) dokonalý být nepotřebuje. Lze takovým lidem vůbec věřit, že svou víru berou vážně? Lze jim věřit, že berou vážně Ježíše? Ne, já jim to nevěřím. Jen o víře a o Ježíši mluví, ale vážně je neberou. Jsou to pokrytci.

9) Křesťanství je podporováno neznalostmi věřících, lžemi, případně mlčení ke lžím

Výrazná většina teologů a biblistů se dnes shoduje, že evangelia (zejména Matoušovo a Janovo) nebyla sepsána Ježíšovými učedníky, tedy očitými svědky. I přesto značná část křesťanů věří, že evangelia jsou dílem Ježíšových učedníků nebo jejich blízkých spolupracovníků. Duchovní je v tomto omylu rádi ponechávají.

Většina teologů a biblistů se shoduje, že je obtížné říct, v jakém smyslu je Bible „slovo Boží“ a že doslovně Bibli chápat určitě nelze. I přesto tomu řada křesťanů věří – a kněží z kazatelen nevyvíjejí žádnou snahu, aby své ovečky dovzdělali. Na mších po každém čtení z Bible zaznívá z kazatelny ujištění: „Slyšeli jste slovo Boží…“

Na teologických fakultách se dnes učí, že evangelia byla sepsána desítky let po Ježíšově smrti – nejstarší, Markovo, až kolem roku 70, a Janovo možná až po roce 90 n.l. – a přesto řada křesťanů věří, že evangelia byla sepsána možná velmi krátce po Ježíšově smrti. Kněží své ovečky opět ponechávají v tomto pohodlném omylu, ačkoliv z teologických fakult moc dobře vědí, jak se věci mají.

Podobně v několika dalších otázkách, např. v otázce kolik toho víme o historickém Ježíši (odborníky uznávaná odpověď: velice velice málo. Chybná odpověď populární mezi křesťany: evangelia jsou spolehlivým pramenem o Ježíšovi a jeho výrocích), jak je to s autorstvím knih Starého Zákona, atd.

Další oblíbená pohádka mezi křesťany vypráví o tom, jak problémy, na které poukazují ateisté, mají teologové už dávno vyřešeny (ale danému křesťanovi se to řešení zrovna teď nechce hledat, jistě ale existuje). Pravda ovšem je, že mnoho ze zásadních problémů na které poukazujeme, vyřešeno NEMAJÍ.

10) Tento svět není náš

Křesťané věří, že skutečný život přijde až po smrti. Mnohokrát jsem už slyšel výroky typu „tento svět není náš, my čekáme až na Boží království“. Tento postoj je problematický, protože může vést k laxnosti k věcem důležitým pro naši společnost a k nezájmu podílet se na řešení světských problémů. Na webu krestanske-diskuze.cz jsem konkrétně toto téma zaslechl. Kdosi se tam ptal, jestli by se jako křesťané vůbec měli v jistých světských věcech angažovat a zajímat se o ně.

Co hůř, tato myšlenka může vést i k laxnosti ke ztraceným životům lidí – ostatně právě v této souvislosti jsem ten výrok také slyšel: Proč zemřelo to či ono dítě na rakovinu? Inu, Bůh tím učinil jen to, co je pro něj nejlepší – třeba už je v téhle chvíli v nebi… Proč zahynulo bezmála 300 tisíc lidí při tsunami? Inu, proč se tím znepokojovat – ti spravedliví jsou v nebi, takže super, a ti ostatní mají, co si zaslouží…

This entry was posted in Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

4,104 Responses to Co mi vadí na křesťanství

 1. Cestmir Berka says:

  9. no, věda se zabývá i psychickými nemocemi a neznamená to, že jsou žádoucí. Pozornost věnovaná nějakému fenoménu neznamená jeho kvalitu…
  10. proč křesťané považují rychlejší cestu do nebe za tragédii? Vždyť co říká kazatel Boháček o Konci světa?- “těšíte se? Těšíte se? Už, aby to bylo! …Co je náš mžik pozemského života proti věčnosti?

 2. Vlasta says:

  Ahoj,

  Z tvého článku mám dojem, že ti spíš než křest’anství vadí křest’ani 🙂
  Máš dojem, že být křest’anem rovná se být svatým a neomylným. Jenže křest’ané jsou lidé jako ostatní s tím rozdílem, že si vybrali jít úzkou cestou, která vyžaduje dost sebezapření a neustálou sebereflexi. Pokud tedy narážíš na některé, kteří nežijí dostatečně ve víře a nemají tuto sebereflexi, můžeš mít oprávněný pocit, že nereprezentují to, co si myslíš, že by měli. Další můj postřeh se týká některých tvých soudů. Je těžké diskutovat s někým, kdo nechodí do žádného sboru a některé názory si vytvořil ne na základě víry a znalosti Písma, ale domněnek. např. tvá zmínka o Tsunami. Pro mě je třeba nepřijatelné, aby se tvrdilo, že Bůh si přál smrt 300 000 lidí. Pán tohoto světa není rozhodně Bůh 🙂

  • Sam says:

   Nemyslím si, že by Michal měl problémy s liberálními křesťany, kteří k víře přistupují sportovně a není to pro ně moc důležitá součást života.
   Nějaké takové znám také a docela si s nimi rozumím.

   Křesťanství jako ideologie je pro mě zvláštní, divná, bizarní.

  • Sam says:

   ————————-Pro mě je třeba nepřijatelné, aby se tvrdilo, že Bůh si přál smrt 300 000 lidí.—————————
   Proč by ne? Třeba ti lidé potom šli k Bohu do nebe a nyní žijí ve věčné blaženosti a mají se klidně lépe, než my na zemi.
   Tohle je sice pěkná představa, ale velice nepravděpodobná.

 3. Foxy says:

  Vlasta (May 18, 2014 at 11:08 am) says:
  “Pán tohoto světa není rozhodně Bůh”
  Od někoho, kdo se zjevně označuje za věřícího a křesťana je to, dle mého názoru, dosti odvážné tvrzení!

 4. flanker.27 says:

  Foxy:
  Od někoho, kdo se zjevně označuje za věřícího a křesťana je to, dle mého názoru, dosti odvážné tvrzení!

  Flanker.27:
  Jsem zvědavý na odpověď 😀

  • Dominik says:

   Omlouvám se za vměšování do rozhovoru, ale myslím, že mohu dát odpověď. Na tvrzení paní Vlasty, že “Pán tohoto světa není rozhodně Bůh” totiž není nic odvážného, kontroverzního, nebo jakkoliv v rozporu s křesťanskou vírou. Najdeme to přímo v Novém Zákoně: Jan 14.30- “Nezbývá už mnoho času k rozmluvě, protože přichází zlý vládce tohoto světa. Proti mně však nic nezmůže, protože se podřizuji Otcově vůli.” Dále v Efez. 6:12- “Vždyť boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy.” Člověk dostal na výběr, jestli chce, aby jemu a jeho světu vládl Bůh. Protože Boha odmítl svou zradou, na Boží místo nastoupili démoni, kteří jsou do Ježíšova návratu v podstatě vládci tohoto světa a mají moc našeptávat lidem a způsobovat pohromy. V Mat. 10:28 se říká: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou…” To znamená, že Bůh ochraňuje věřící před duchovními útoky démonů, avšak síly zla mají stále moc útočit fyzicky a způsobit fyzickou smrt. Proto také Ježíš říká ve výše citovaném výroku, že Satan proti němu nic nezmůže, přestože ví, že způsobí jeho ukřižování- fyzickou smrt. Démoni mají moc způsobit násilnou smrt lidí, i věřících lidí (např. mučedníci), pouze nemají moc zmocnit se jejich duše. Jde o dílo démonů, ne o “Boží zlomyslnost”.

   • antitheista says:

    Pardon, patří to sem:

    Ale to všemocný bůh nemůže démony ovládnout – resp. kdo je stvořil? Pokud on, nemůže za útrpení stejně on, byť nepřímo ?

  • Michal says:

   Souhlasím s Dominikem. Toto předporozumění se prolíná celým Novým Zákonem, nejen těmi pasážemi které citoval. A do tohoto kontextu spadá také apokalyptické očekávání a příchod Syna Člověka s nebe s armádou andělů, kteří se – právě s těmito zlými silami, které ovládají tento svět – vypořádají, a bude nastoleno Království Boží.

  • Michal says:

   Tady jsou Dominiku křesťané (alespoň to o sobě říkají), kteří existenci Satana a démonů jako samostatných bytostí popírají, víš?

   • antitheista says:

    protestant je napůl něcista 🙂

    Ale to všemocný bůh nemůže démony ovládnout – resp. kdo je stvořil? Pokud on, nemůže za útrpení stejně on, byť nepřímo ?

   • Michal says:

    To je ten jejich známý příběh se svobodnou vůlí: Bůh stvořil všechno, tedy i Satana a démony. Ti ale nebyli sami o sobě zlí, stejně jako nebyli lidé. Bůh nám všem ale dal svobodnou vůli. No a Satan se proti Bohu svobodně postavil, a démoni se přiklonili na jeho stranu. Tož tak 🙂

    • antitheista says:

     Tak na ně mohl poslat kobylky a bylo by… 🙂

    • Michal says:

     To moh, jenže tahle pohádka zní prostě takhle 🙂
     Mohla znít v čemkoliv jinak, ale zní prostě takto 🙂

     • Dominik says:

      No, co se týče otázky, proč Bůh démony prostě z našeho světa nevykáže, i zde existuje souvislost s lidskou možností volby. Tradičnější křesťané věří, že bohové a bůžkové, které uctívají polyteisté (hinduisté, šamanisté, novopohané…) jsou ve skutečnosti démoni. Podobně jako křesťané mohou určitými modlitbami a exorcismem vykázat démony z tohoto světa, tito polyteisté a mágové je svými rituály opět pouštějí zpátky. Bůh nemůže všechny démony prostě vykázat, protože nemalá část lidstva si vlastně přeje jejich přítomnost.

     • flanker.27 says:

      Dominik
      Bůh nemůže všechny démony prostě vykázat, protože nemalá část lidstva si vlastně přeje jejich přítomnost.

      Což tedy má znamenat, že člověk má sílu, kterou může bohu vzdorovat přímo ve střetu síly. Přesněji bůh sám nemá tolik síly, aby prostě prásknul do stolu a bylo. Teď nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně. Jen mi to nejde dohromady s tou omnipotencí.

     • Dominik says:

      Nikoliv. To znamená, že Bůh respektuje svobodu člověka zvolit si, jestli chce nebo nechce být ve spojení s démony. Křesťané nechtějí, tak jim Bůh dává sílu démony vykázat. Polyteisté chtějí, tak jim Bůh umožňuje démony přivolávat.

     • antitheista says:

      Respektuje volbu, která ale způsobuje utrpení druhých + navíc jsou tu asi i démoni, co způsobují utrpení nezávisle na člověku – kruté přírodní zákony a nehody…

     • flanker.27 says:

      Buď anebo není svoboda.

    • Foxy says:

     To znamená, že Bůh ochraňuje věřící před duchovními útoky démonů, avšak síly zla mají stále moc útočit fyzicky a působit fyzickou smrt. To všechno s fiktivní vidinou jakéhosi božího království. Ale tady na zemi od celýho slavnýho pánaboha nečekej ani fň.
     Takže na zemi řádí výhradně satanáš a chudák bezmocný bůh, kterému se to všechno tak nějak vymklo z rukou, jen bezmocně kouká… a všemožní plkači jeho jménem slibují a předestírají vidiny jak nějací prodejci šmejdů na výjezdních oblbovačkách pro “seniory”.
     Fakt blbá pohádka…
     Takže celé to náboženství skutečně není nic než placebo ataraktikum.

     • protestant says:

      Jak víš že fiktivní? Dokaž to.

     • Michal says:

      Proč by měl něco dokazovat? 🙂 Copak vy něco dokazujete? 😉

     • flanker.27 says:

      Ale to už říkal Tomáš Akvinský, že ďábel je silnější co se týče schopností ovlivnit dění na zemi a je vlastně hybatelem. Víra je jen ochranou před tou zlou mocí.

     • Dominik says:

      Netvrdil bych, že tady na zemi Bůh nedělá pro člověka ani fň. Spíš bych řekl, že zde na zemi působí více na duchovní než materiální úrovni. Hodně lidí má představu, že Bůh je tu od toho, aby nám pomáhal primárně v materiálních věcech (Bože, pomoz mi vyhrát ve Sportce; Bože, chtěl bych nové auto…). Podle pravoslavné tradice však Bůh pomáhá člověku především s tím, aby s pomocí Ducha Svatého dosáhl sebezdokonalení („Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec!” -Mat 5:48). Měli bychom usilovat o dosažení “zbožštění”, tj. stát se podobnými Bohu. Každý člověk je jedinečným Božím obrazem, je však pokřiven a poškozen. S Boží pomocí bychom se měli zbavit svých chyb a temných stránek, objevit svůj jedinečný talent a potenciál a rozvinout jej tak, abychom svým dílem více obohatili svět. Neměli bychom po Bohu chtít materiální pomoc, měli bychom s Jeho pomocí zdokonalit sami sebe a stát se lepšími. Satan nabízí materiální pomoc a ochranu, Bůh věčné duchovní hodnoty.

     • flanker.27 says:

      Já nechci materiální pomoc ani po bohu ani po ďáblu, ale taky neumírám hlady, mám kde bydlet a mám práci.

      A někdo, komu chybí noha, selhávají mu ledviny, loupe se mu kůže, dere se mu nádor do plic, tak chápu, že ten může prosit rozpomeň se nade mnou, bože můj, proč jsi mne opustil.

     • Dominik says:

      My ale věříme, že Bůh může učinit i fyzický zázrak (uzdravení, zjevení apod.), pouze to nepokládáme za primární. Navíc, vy v tyto fyzické zázraky stejně nevěříte. Když se někdo po modlitbách uzdraví, není to zázrak, ale je to díky dobrému psychickému stavu, který mu umožnila jeho víra. Když někdo uvidí zjevení, měl halucinace. Když ho uvidí více lidí, je to davová psychóza. Když by se před Vámi rozestoupilo moře, došlo ke srážce lithosférických desek. To je pak těžké.

     • svatahmota says:

      Je pravda, že většině katastrof bůh nezabránil a většině utrpení nijak nebrání dosud, byť se nejedná o volbu druhého člověka, třeba v případě utrpení zvířat

     • flanker.27 says:

      Protože se někdo po modlitbách neuzdraví. Takhle to nefunguje. Mimochodem to už se i vícekrát testovalo (http://en.wikipedia.org/wiki/Studies_on_intercessory_prayer), ale výsledek žádný.

      Šanci na uzdravení dává spíš být v zemi s dobrou zdravotní péčí než míra religionistiky.

     • protestant says:

      Michal says:
      June 6, 2014 at 1:45 pm
      Proč by měl něco dokazovat? 🙂 Copak vy něco dokazujete? 😉

      protestant:
      Protože vy ateisté tvrdíte, že věříte jen dokázanému….

     • svatahmota says:

      Ne, my ateisté máme či vyžadujeme pro naše tvrzení logiku a alespoň nějaká testovatelná kritéria – exaktně testovatelná. Chceme alespoň nějakou míru podloženosti pro naše tvrzení. Ne pouhou spekulaci a když si zaspekulujeme, bereme to jako pouhou spekulaci a ne jako “tak to je” či “tak to nejspíše je” – což je vaše “víra” 🙂

     • svatahmota says:

      Navíc se dokazuje se, že něco je, ne že něco není – tak to platí odevždy

      břemeno je na vaší straně 😀

    • flanker.27 says:

     To je to křesťanské buď a nebo, vyberte si svobodně, jste s námi (s bohem), nebo proti nám. Třetí cesta není.

     Připomněl bych historickou paralelu. Když se v Římě rozhořel boj o moc mezi Caesarem a Pompeiem, Pompeius prohlásil: Všichni, kdo nejste aktivně se mnou, jste proti mně.
     Naopak Caesar řekl: Kdo nejste aktivně proti mně, jste se mnou.
     A kdo vyhrál víme.
     Tahle velkomyslnost lidem jako objasnitel a spol. chybí. Vidí jen tu jedinou cestu a ostatní jsou odpadlíci, zatracení a propadlí mamonu.

    • antitheista says:

     To si tedy nerozumíme, já se ptám proč bůh stvořil svět tak krutý, že je v něm většina zla páchána mimo lidskou vůli a volbu – nemoce, umírání, utrpení zvířat, přírodní katastrofy,… tyhle přírodní zákony jsou kruté i bez lidského násilí a jestli za ně může tvůrce, je to psychopat, pokud satan, pak bůh může za satana a za to, že ho nezkrotí do té míry, aby mohla zůstat lidská svobodná volba, ale zmizelo zbytečných 90% utrpení, jako umírání zvířat, která ve zkoušce těžko obstojí, když nemají abstraktní rozum, nebo zemětřesení, umírání 8 dětí z 10 po většinu historie a na mnoha místech dosud,…

     Pořád by bylo i tak dost možností, jak si způsobovat bolest i bez přírodních katastrof a nemocí a požírající přírody. Mohly by být války a tak. Ale i bez nich je to tu kruté. Za tyhle věci ale člověk nemůže. A proč by nás měl nějaký bůh vůbec co zkoušet? Nějaká psychopatická zkouška od psychopata alá hlavní zloduch z hororu Saw ? Vždyť už mnoho lidí tu zkoušku dalo a zachovali se správně (podle daného kodexu daného náboženství) a spousta jí nedala . A co? Pořád se to nesmyslně opakuje dokola 😀 …

     Nedává to žádný smysl, kromě toho to není dokázané a nic proto nesvědčí, takže to nestojí na za víru, i víra má být podložena aspoň částečnými důkazy…

    • Cestmir Berka says:

     Kde a kdy a KOMU Bůh řekl/napsal: od teď máš svobodnou vůli? Bůh dal svobodu zabíjet ale nedal svobodu nebýt zabit- dal tedy svobodu vrahům ale ne obětím!

 5. antitheista says:

  Pro dominika:

  To si tedy nerozumíme, já se ptám proč bůh stvořil svět tak krutý, že je v něm většina zla páchána mimo lidskou vůli a volbu – nemoce, umírání, utrpení zvířat, přírodní katastrofy,… tyhle přírodní zákony jsou kruté i bez lidského násilí a jestli za ně může tvůrce, je to psychopat, pokud satan, pak bůh může za satana a za to, že ho nezkrotí do té míry, aby mohla zůstat lidská svobodná volba, ale zmizelo zbytečných 90% utrpení, jako umírání zvířat, která ve zkoušce těžko obstojí, když nemají abstraktní rozum, nebo zemětřesení, umírání 8 dětí z 10 po většinu historie a na mnoha místech dosud,…

  Pořád by bylo i tak dost možností, jak si způsobovat bolest i bez přírodních katastrof a nemocí a požírající přírody. Mohly by být války a tak. Ale i bez nich je to tu kruté. Za tyhle věci ale člověk nemůže. A proč by nás měl nějaký bůh vůbec co zkoušet? Nějaká psychopatická zkouška od psychopata alá hlavní zloduch z hororu Saw ? Vždyť už mnoho lidí tu zkoušku dalo a zachovali se správně (podle daného kodexu daného náboženství) a spousta jí nedala . A co? Pořád se to nesmyslně opakuje dokola 😀 …

  Nedává to žádný smysl, kromě toho to není dokázané a nic proto nesvědčí, takže to nestojí na za víru, i víra má být podložena aspoň částečnými důkazy…

  • antitheista says:

   Přeji jinak všem hezký a sluníčkový víkend, ahoj :-*

  • svatahmota says:

   Navíc, co by to bylo za psychopatickou zkoušku, kde jsou druzí používáni jen jako material pro “zkoušení” druhých? Například někomu umře dítě na rakovinu, rodiče mají zkoušku “víry” a co to dítě, co ještě ani nemůže být zkoušeno pro nedostatek rozumu, to je jen material co trpí kvůli zkoušce a utrpení jiných? Fůj… 

  • Dominik says:

   Budu Vám to muset trochu objasnit. Podle naší víry existují jednak Nebeský svět, sídlo Boha. Bůh je vládcem a správcem tohoto světa. Tento svět je spojen s Bohem a odráží Boží stav. Protože Bůh je svatý a dokonalý, je i tento svět svatý a dokonalý. Pokud by Bůh přestal být svatým a dokonalým, přestal by být takovým i tento svět, protože ten odráží stav Boží podstaty (my však věříme, že Bůh se nezmění).

   Dále Bůh stvořil Fyzický svět a poté co jej dokončil vytvořil člověka, kterého učinil vládcem a správcem tohoto světa. Člověk je Božím obrazem, proto je zde podobný koncept; jako je Nebeský svět spojen s Bohem a odráží Jeho stav, tak je Fyzický svět spojen s člověkem a odráží jeho stav. Na počátku byl člověk svatý a dokonalý, proto byl i Fyzický svět svatý a dokonalý. Neexistovala zemětřesení a jiné živelné pohromy, nebyly nemoci, neexistovala masožravost (lidé i všechna zvířata byla býložravá), neexistovala smrt.

   V jistou chvíli však člověk kvůli pýše a zradě ztratil svoji svatost a dokonalost. Kvůli tomu celý svět, který mu byl svěřen a je jeho odrazem, přestal být svatým a dokonalým. Čím více bylo lidstvo zkaženější, tím víc bylo zkažené vše, co bylo člověku svěřeno; zvířata začala požírat jedno druhé, rostlinám narostly trny, půda ztrácela úrodnost, objevili se nemoci…

   My tedy věříme v sepětí člověka s fyzickým kosmem, jako je Bůh spojený s Nebeským světem. Podle nás tedy čím více budou lidé zkažení a amorální, tím více pohrom a katastrof čeká zemi. Většinu pohrom a katastrof tedy způsobuje lidstvo samo, démoni pouze “přicmrndávají”. Bůh v podstatě řekl: “Tento svět bude odrazem vaší duše, bude takový, jako jste vy sami! Snědli jste jablko, abyste byli jako Bůh, tak uvidíme, co vaše božská moc s vaším světem udělá, nechám to na vás.”

   Stejně tak ovšem věříme, že jako skrze člověka hřích poskvrnil veškerou hmotu (fyzický svět), tak skrze člověka může být veškerá hmota vykoupena (kosmické vykoupení). Proto pravoslavní zdůrazňují, že spása člověka znamená také spásu všech zvířat, rostlin a veškeré hmoty. Když bude lidstvo zbaveno hříchu, celý Fyzický svět bude zbaven hříchu. Snad je to teď jasnější.

   • svatahmota says:

    Nesouhlasím:

    1) ” Na počátku byl člověk svatý a dokonalý, proto byl i Fyzický svět svatý a dokonalý. Neexistovala zemětřesení a jiné živelné pohromy, nebyly nemoci, neexistovala masožravost (lidé i všechna zvířata byla býložravá), neexistovala smrt. ”

    Co existuje vesmír, existují tyto přírodní zákony, ještě před člověkem existovaly zákony evoluce a smrti…

    Člověk se vyvinul z “opičích” předků – v darwinské kruté evoluci… na to jsou důkazy, čili tato naše víra je podložená, vaše ne…

    2) “V jistou chvíli však člověk kvůli pýše a zradě ztratil svoji svatost a dokonalost. Kvůli tomu celý svět, který mu byl svěřen a je jeho odrazem, přestal být svatým a dokonalým. Čím více bylo lidstvo zkaženější, tím víc bylo zkažené vše, co bylo člověku svěřeno; zvířata začala požírat jedno druhé, rostlinám narostly trny, půda ztrácela úrodnost, objevili se nemoci… ”

    Jak kvůli své pýše? VždyŤ nás bůh stvořil dokonalé a k obrazu svému, jak by mohla dokonalá bytost využít svobodné vůli k něčemu takovému? A jak to, že to bůh nevěděl předem? Proč trestá něco, co ví, jak to dopadne? A proč trestá mě za Adama, který nebyl a za Evu, která nebyla, jelikož byla evoluce? A jak mohl trestat Adama a Evu za to, že udělaly špatnou věc, když oni ještě nevěděli, co je a není špatné, ještě nejedli ze stromu “poznání dobrého a zlého” – čili mohli vědět, co je dobré a zlé, nemohli to rozpoznat, tak si kousli a najednou věděli, že udělali chybu, ale až potom – až po poznání “dobrého a zlého”

    3) Za takovou blbost takový trest?

    4) to musíme trpět za ně?

    5) zvířata musí trpět za Adama a Evu?

    6) Ta boží “psychopatická” zkouška stále nedává smysl, opakuje se v každé generaci stále dokola s podobnými výsledky 🙂

    • svatahmota says:

     takže se loučím.
     Po víkendu ale budu pokračovat, protože jste to chtěli, vyvolali jste mě a já jsem tu, abych zabil vaší víru 😀

    • Dominik says:

     Odpověď SVATÉ HMOTĚ:

     1)To, že tento biblický popis neodpovídá tomu, jak vznik a vývoj života na zemi popisuje věda, mi nemusíte říkat, to snad vím. Já Vám pouze říkám, jak to popisuje určitá křesťanská tradice. To, jestli tomu věříte nebo nevěříte, je zcela vaše věc.

     2) Proč Bůh trestá za něco, co ví, jak dopadne?

     Kdyby jste mne četl pozorněji, zjistil byste, že jsem psal, že utrpení člověka a celého světa nezpůsobil Bůh, ale člověk, který zhřešil a tento hřích poškodil jeho i celý svět. Smrt a další pohromy tedy nejsou Božím trestem za tento lidský čin, ale důsledkem tohoto lidského činu. V tom se právě liší Pravoslaví od západního křesťanství, kteří to chápou jako Boží trest.

     3) viz bod 2- nejde o Boží trest

     4)To musíme trpět za ně?

     Netrpíme za hříchy svých předků, ale kvůli tomu, že i my sami pokračujeme v hřešení.

     5) Zvířata jsou součástí hmotného světa. Celý hmotný svět byl svěřen člověku, jako jsou Nebesa svěřena Bohu. Když byl člověk pošpiněn hříchem, zároveň pošpinil hříchem vše, co bylo v jeho moci.

     Je to jako kdyby člověk žil ve svém domě a bydleli s ním jeho mazlíčci, kteří mu patří. V určitou chvíli by člověk zmutoval a začal vypouštět jedovaté mutagenní výpary. Ty by zaplnily celý dům, který mu byl svěřen, a otrávily by a zmutovaly všechna zvířátka, která byla v jeho domě.

     6) Člověk v každé generaci má možnost následovat nebo nenásledovat Boha, oboje má své důsledky. V určitou chvíli bude konec světa a žádná další generace už nebude.

     Pěkný víkend

     • svatahmota says:

      1) souhlas

      2) “Kdyby jste mne četl pozorněji, zjistil byste, že jsem psal, že utrpení člověka a celého světa nezpůsobil Bůh, ale člověk, který zhřešil a tento hřích poškodil jeho i celý svět. ”

      A)Ne, z Bible plyne, že byli za trest vyhnáni z ráje

      B)V tom případě stejně bůh nastavil svět tak, aby po kousnutí do jablka lidi trpěli, jinak by se to nestalo. Čili za to může opět bůh…

      3) opět nevysvětleno, viz. bod 2

      4) děti po narození a zvířata trpí za to, že hřeší? Jak? Že existují? 🙁

      5) zvířata trpí kvůli člověku? Kdo takový zákon vytvořil? Zákon, že zvířata budou trpět i s lidmi, pokud Adam kousne do ovoce poznání? Bůh …

      6) proč musí trpět tolik generací, když zkouška dopadá pořád stejně ? – jsou lidé, co projdou i ti, co ne – a tak to vždy bylo a je a bude 🙂

     • svatahmota says:

      Pěkný víkend

     • svatahmota says:

      7) Pokud za zkažení všeho může ďábel, pak ho mohl bůh A) zastavit nebo za B) je vševědoucí a od začátku věděl, co se stane, i že se satan „zkazí“, čili ho ani nemusel tvořit ne? Ostatně jak jde svobodná vůle dohromady s tím, že bůh zná budoucnost, je tak trochu divné, ale i tak, stvořil ho a věděl, co se stane = nese za něj plnou odpovědnost

     • svatahmota says:

      Tedy bůh může po všech stránkách i za utrpení, které nezpůsobuje člověk člověku, ale které se člověku děje…

      Jinak platí dál co jsem napsal výše – hlavně body:
      – děti po narození trpí za to, že hřeší? Jak? Že existují? 🙁
      Jak hřeší děti? zvířata trpí kvůli člověku? Kdo takový nesmyslný zákon vytvořil? Zákon, že zvířata budou trpět i s lidmi, pokud Adam kousne do ovoce poznání? Bůh …
      proč musí trpět tolik generací, když zkouška dopadá pořád stejně ? – jsou lidé, co projdou i ti, co ne – a tak to vždy bylo a je a bude 🙂

      ….

   • flanker.27 says:

    1) Na počátku byl člověk svatý a dokonalý…V jistou chvíli však člověk kvůli pýše a zradě ztratil svoji svatost a dokonalost…

    To je to, o čem jsme tu mluvili mnohokrát, naposledy viz svatahmota: “co by to bylo za psychopatickou zkoušku, kde jsou druzí používáni jen jako material pro “zkoušení” druhých”. Bible je přímo prolezlá nesením odpovědnosti za vinu jiných. Dědičný hřích je toho špičkou ledovce. Bůh zkouší Lota tak, že mu pobije rodinu. Zvlášť křesťanství si zakládá na tom, že jmse hříšní, aniž bychom skutečně hřešili (přičemž pojetí hříchu dle bible se zdaleka nekryje s morálkou dokonce a ni řady současných křesťanů).
    Jestliže je lidská spravedlnost jako vše jen odrazem té boží, jak to, že všechny moderní vyspělé státy uznávají vinu individuální, nikoli vinu kolektivní, pokrevní, danou okolnostmi, které člověk nemohl ovlivnit?
    Je to neskutečný obrovský rozdíl mezi pojetím spravedlnosti sekulárního právního státu a bible, přesto se stále křesťané tváří, že ta boží spravedlnost je o tolik lepší.

    2) Většinu pohrom a katastrof tedy způsobuje lidstvo samo, démoni pouze “přicmrndávají”. Bůh v podstatě řekl: “Tento svět bude odrazem vaší duše, bude takový, jako jste vy sami! Snědli jste jablko, abyste byli jako Bůh, tak uvidíme, co vaše božská moc s vaším světem udělá, nechám to na vás.

    Ano, v Americe ortodoxní křesťané říkají, že za hurikán Katrina zasáhl New Orleans jako trest za toleranci homosexuálů, za odklonění od boha a další tuny nesmyslů. Opět, rozpor mezi morálkou moderního člověka, kterou ve vyspělých zemích obvykle respektují i věřící, přesto se zase někdo odvolává na tu údajně lepší vyšší spravedlnost boží. Co je na ní dobrého? Spousta anonymních lidí, kteří sami nic nespáchají, má trpět za to, že “svět je hříšný”?
    Jestli je něco na světě opravdu nechutné, je to tohle uvažování, které takhle pojímá spravedlnost.

 6. svatahmota says:

  Navíc, co by to bylo za psychopatickou zkoušku, kde jsou druzí používáni jen jako lidský či zvíření materiál pro “zkoušení” druhých? Například někomu umře dítě na rakovinu, rodiče mají zkoušku “víry” a co to dítě, co ještě ani nemůže být zkoušeno pro nedostatek rozumu, to je jen materiál co trpí kvůli zkoušce a utrpení jiných? Fůj…

  S takovým bohem běžte do řiti 🙁 :(

 7. Cestmir Berka says:

  Trest za Adamův hřích? Adam v Edenu “okopával záhony” Co se změnilo po hříchu: Adam žil 900 let, okopával záhony za plotem Edenu a jediná změna proti minulosti byla, že se potil! ( v potu tváře chléb svůj…) Adam nebyl nesmrtelný ani v Edenu, jelikož , jak Hospodin s ulehčením konstatoval “nepojedl ještě ze stromu života” . Takže proti minulosti jen pot…a incest rodiny, naštěstí již oblečené 😀 …pak plynula staletí…. všichni utopeni, až na Noeho a jeho rodinu Eskymáků Japonců Němců Něnců, Irčanů Křováků Rusů Švábů …..

 8. svatahmota says:

  Čili abych dnešní debatu shrnul:

  Tedy bůh může po všech stránkách za utrpení, včetně naprosto nesmyslného a zbytečného utrpení (což je podle mě téměř každé, protože je ho zbytečně moc + celá ta psychopatická zkouška je absurdní sama o sobě), tedy bůh může za něj – ať přímo či nepřímo skrze satana, a to i za utrpení, které není k žádné zkoušce nutné, za utrpení zvířat, která nemají rozum, za utrpení dětí,… za utrpení které nezpůsobuje člověk člověku, ale které se člověku děje. Na zkoušku by plně stačilo utrpení člověk-člověk a ne svět-člověk, v obou případech je pak většina lidí (a všechna zvířata) v této “zkoušce” použita jen jako “lidský odpad a materiál” pro zkoušení jiných… no prostě hnus, všemocný a vševědocí bůh by jistě zvlád stvořil i jiné, lepší zákony, ne zbytečně kruté pro případnou zkoušku, byť ve své vševědoucnosti by jí ani nemusel nechat podstupovat, protože ví dopředu, jak dopadne … 

  • Dominik says:

   Odpověď zejména pro Svatou hmotu.
   Obávám se, že Vás budu muset opravit. Problém je v tom, že vy neznáte pravoslavnou teologii, což je samozřejmě pochopitelné, vzhledem k tomu, že Pravoslaví je zde menšinové. Důsledkem ovšem je, že neustále vycházíte ze špatných předpokladů, které nutně vedou ke špatných výsledkům.

   Psal jsem Vám, že za pohromy a utrpení na světě můžou lidé, nikoliv Bůh, protože lidé žijí na tomto světě a jejich podstata ovlivňuje Fyzický svět, podobně jako Boží podstata ovlivňuje Nebeský svět. Zkaženost lidí tedy způsobuje zkaženost celého světa, což se projevuje pohromami, nemocemi, utrpením zvířat atd.

   Vy mi neustále píšete, proč na tomto světě trpí děti a zvířátka :-(, když ta očividně nehřešila. Takže byste asi očekával, že by měli trpět zlí lidé, kteří si to zaslouží. Jenže, jak jsem psal, my věříme, že díky hříchům člověka je tento svět pošpiněný a zkažený. Kdyby neštěstí a pohromy stíhaly ty lidi, kteří hřešili a zaslouží si to, pak by tento svět přece nebyl zkažený, ale naopak velmi spravedlivý. Ale protože je zkažený lidskými hříchy, pohromy postihují velmi často ty, kteří si je nezaslouží. To je právě důsledek té zkaženosti.

   Dále píšete proč Bůh vytvořil takový zákon, podle nějž kvůli hříchu člověka trpí zvířata a celý svět. Tady budu muset podat teologické vysvětlení. Pravoslavná teologie totiž rozlišuje to, co je Bohem stvořené, a co je nestvořené. Co nestvořil Bůh? Bůh nestvořil sám sebe. My chápeme Boha jako duchovní bytost, mající určité vlastnosti, které ji definují. Např., Bůh je trojjediný (to nyní není třeba rozebírat). Dále věříme, že Bůh trvale vyzařuje obrovské množství energie, která prostupuje celou “dimenzi”, kde pobývá- nyní Nebeský svět. To pravoslavná teologie nazývá “nestvořená energie Boží”. Nestvořená, protože tato energie existuje ne proto, že by ji Bůh stvořil, ale nezávisle na jeho vůli, je to součástí Jeho podstaty. Bůh ji vyzařuje, ať chce nebo nechce, nemůže tomu zabránit, stejně jako nemůže přestat být trojjediný, stejně jako nemůže ukončit svoji existenci.

   Teď byste se asi zeptal: Copak není Bůh všemohoucí a nemůže udělat cokoliv? Podle naší víry má Bůh všemohoucí moc nad vším, co stvořil, nikoliv nad tím, co nestvořil. Bůh tedy nemá všemohoucí moc sám nad sebou, nemůže sám sebe změnit, nemůže způsobit svůj zánik. (Jahve= ten, který byl, je a bude= ten, který vždy bude existovat, jako existoval dosud= ten, který nemůže přestat existovat)

   Teď dále. Bůh stvořil Fyzický svět. Vše, co stvořil, je jím stvořeno, má nad tím tedy všemohoucí moc. Zvláštní případ však byl člověk. Bůh stvořil jeho tělo, avšak jeho duši vytvořil tak, že do něj vdechl svůj dech, čímž učinil člověka svým obrazem. Lidská duše vznikla z Boží nestvořené podstaty, má tedy podobné atributy jako Bůh- je věčná, nesmrtelná a nezničitelná (i když je pošpiněna hříchem, na rozdíl od těla, které je po pošpinění smrtelné), rozhoduje se nezávisle (svobodná vůle), vyzařuje vlastní nestvořenou energii, která zaplavuje sféru, kde lidé pobývají (Fyzický svět).

   Dokud byl člověk dobrý, vyzařovala jeho duše pozitivní nestvořenou energii. Ve chvíli, kdy si zvolil zlo, začal do celého fyzického světa vyzařovat zlou nestvořenou energii, která pošpiňuje celý svět a způsobuje pohromy. Za pohromy tohoto světa tedy může primárně člověk, jehož zlá duše vyzařuje temnou nestvořenou energii.

   Bůh tedy nemůže učinit svět dobrým a spravedlivým, dokud na něm budou lidé, kteří v sobě mají zlo. Bůh nemůže zabránit tomu, aby zlé nezničitelné lidské duše vyzařovaly jejich nestvořenou energii do Fyzického světa, stejně jako nemůže zabránit sám sobě, aby vyzařoval svoji nestvořenou energii do Nebeského světa. To, že celý fyzický svět a zvířátka jako jeho obyvatelé trpí kvůli hříchu člověka, tedy není Bohem stvořený zákon, ale nestvořený princip existující nezávisle na Boží vůli.

   Pokud tedy Bůh chce Fyzický svět zbavit zla a pohrom, má dvě možnosti. Pomoci lidským věčným duším znovu stát se dobrými a dokonalými, aby už nevyzařovaly zlo do tohoto světa. To podle nás činí skrze dílo Ježíše Krista. Druhá možnost by byla, že by způsobil okamžitou fyzickou smrt všech lidí na této planetě (fyzické tělo zničit může), a naše duše (které zničit nemůže, jako nemůže zničit sám sebe) by vykázal do nějaké jiné sféry, kde by nebylo nic jiného (Peklo), tudíž by naše temné energie neškodily nikomu jinému než nám (zvířátka by už netrpěla:-)) Bůh si však zvolil první možnost, tedy pomoci těm lidem, kteří se chtějí očistit, místo toho aby vyhnal duše nás všech do trvalého samoty zaplavované naším zlem.

   • svatahmota says:

    Větší volovinu jsem snad ještě nečetl 🙂

    “Psal jsem Vám, že za pohromy a utrpení na světě můžou lidé, nikoliv Bůh, protože lidé žijí na tomto světě a jejich podstata ovlivňuje Fyzický svět, podobně jako Boží podstata ovlivňuje Nebeský svět. Zkaženost lidí tedy způsobuje zkaženost celého světa, což se projevuje pohromami, nemocemi, utrpením zvířat atd. ”

    Bůh stvořil fyzický svět, takže jistě mohlo zařídit, aby se celý svět nezkazil i s člověkem, mohl tomu min. zabránit, když už to nemohl udělat celé jinak – je všemohoucí a fyzický svět přece stvořil i podle vás, čili nemusel nechat trpět zvířata apod. – protože je stvořil a má nad nima svou moc…

    Bůh tedy vytvořil svět tak, aby se zkazil spolu s člověkem a trpěli i nevinní – aby trpěli naprosto zbytečně – zvířat a či děti, kteří nemohou být zkoušeni, max. mohou být jako odpad použiti pro zkoušení druhých. Ale i tak je to zbytečné, většina živočichů trpí i bez toho, aby to člověka nějak osobně trápilo či ho to zkoušelo, takže i to je nesmysl 🙂

    Bůh tedy ve své všemohoucnosti jisté dokáže udělat pouze takové utrpení, které zasáhne pouze svobodnou vůli člověk ve vztahu člověk-člověk a nemusí nechávat trpět člověka ze strany světa (epidemie, mor,…) a nemusí nechávat trpět zvířata…

    Pokud stvořil svět tak, aby v něm bylo i zbytečné utrpení, pokud člověk kousne do ovoce poznání, pak je to šílenec a psychopat … ostatně proč bychom měli trpět za Adama a Evu ? Spousta lidí nehřeší, jiní zase ano, ta zkouška se opakuje pořád dokola se stejnými výsledky a co jako ? 😀

    • svatahmota says:

     “temnou nestvořenou energii”

     Nestvořená temná energie? Bůh tedy není bůh, ale je tu odjakživa satan, který má stejnou moc ? (to je ta temná energie)

     Bůh nemá moc nad sebou, protože se nestvořil? Já se taky nestvořil, nemam tedy nad sebou moc a nemůžu se zabít? 😀

     Nechápu vaší dedukci…

     • svatahmota says:

      “Bůh tedy nemůže učinit svět dobrým… ”

      Bůh tedy není všemohoucí, díky za další typ 😀

      “a spravedlivým, dokud na něm budou lidé,
      kteří v sobě mají zlo.”

      Proč stvořil svět na principu kolektivní viny? Ostatní platí za pár hajzlů? Dost hnusně stvořil tento fyzický svět (ten přeci stvořil ne? a stvořil ho tak, aby se zkazil i s člověkem – případně)

      Jak mohla Eva a Adam vědět, co je dobré a co ne? Vždyť ještě nejedli ze stromu poznání dobrého a zlého než to provedli? A proto, že to pak zjistili, teprve se “vyrovnali bohu” a začli mít morální pocity (stud, zahalení se,…) – ale předtím ? Pouze slyšeli nějaký šílený hlas, který jim něco zakazoval, ale to nemohli vědět, jestli to třeba není satan a had třeba mohl být bůh – ještě to neměli před kousnutim jak rozeznat, neznali zlo a dobro, nejedli ze stromu poznání dobra a zla 😀

      “Bůh nemůže zabránit tomu, aby zlé nezničitelné lidské duše vyzařovaly jejich nestvořenou energii do Fyzického světa”

      Jak tohle víš? Já se taky nestvořil a dokážu se přesto zlepšit či zhoršit, proč bůh by neměl být všemohoucí a nemohl by i to, co nestvořil – usměrnit? 😀

      ” stejně jako nemůže zabránit sám sobě, aby vyzařoval svoji nestvořenou energii do Nebeského světa. To, že celý fyzický svět a zvířátka jako jeho obyvatelé trpí kvůli hříchu člověka, tedy není Bohem stvořený zákon, ale nestvořený princip existující nezávisle na Boží vůli. ”

      Opět – nechápu, čim Adam a Eva zhřešili, nechápu, proč bůh nechal trpět i ostatní ve fyzickém světě a tedy ho nemusel vůbec tvořit, když ho neuměl jinak vytvořit 🙂

      Nechápu, kde máš Adama a Evu, když pocházíme prokazatelně ze zvířecích předků 😀

      Máš v tom čurbes 😀

   • S.V.H. says:

    Díky, Dominiku, za nastínění pravoslavné víry – pro mě osobně je to terra incognita. Je to docela překvapující, protože jestli jsem to správně pochopil, tak Bůh v podstatě člověka nestvořil. Pokládají vás vůbec “západní” křesťané za křesťany (jestli třeba stvoření člověka nepovažují za jednu z definičních vlastností křesťanského Boha)?
    Ale “řešení” teodicei omezením Boží všemohoucnosti (jak to navrhujete) považuji za intelektuálně mnohem poctivější, než různé zoufalé obezličky těch, kteří na všemohoucím, vševědoucím a všedobrém Bohu trvají.
    Problém Vašeho řešení ale vidím v jeho rozporu s vědeckými fakty. Jak píšete výše, tak o tom víte a nejspíš Vám to nevadí, což nezbývá než respektovat. Existuje nějaká pravoslavná teologie, která by teodiceu řešila a přitom nebyla v rozporu se skutečností?

    • svatahmota says:

     Podle mě je to stejně v rozporu s teodiceou – bůh totiž mohl nechat zmizet kdykoliv utrpení, ví, jak zkouška dopadne, nemusí nás nechat ani trpět -stačí když se nad tím zamyslí a ví, co bude… také mohl nechat zmizet zvěř, má nad ní moc. Má moc nad vším kromě naší duše, může nechat zmizet výbuch sopky nebo mor …

     Má přece moc nad naším světem, i kdyby do něj člověk vyzařoval negaci, může nechat zmizet zvířata, aby netrpěla a může nechat zmizet nemoci, je to v jeho moci… může celou tuto věc ukončit a to hned 🙂

  • Dominik says:

   Lidské duše a andělské bytosti mají tedy podobnou podstatu jako Bůh, mají původ v Boží nestvořené podstatě. Bůh tedy nad nimi nemá všemohoucí moc, stejně jako nemá všemohoucí moc sám nad sebou. Bůh má všemohoucí moc nad tím, co stvořil.

   • svatahmota says:

    Bůh tedy není všemohoucí – ale pokud stvořil tento fyzický svět, tak má moc nad vším kromě lidské duše, tedy může přestat nechat trpět zvířata ? 🙂

    Navíc ví, jak zkouška dopadne, proč tedy nechává zbytečně trpět lidi a zvířata a neukončí to ? On přece ví, co se stane 😀

    • Dominik says:

     Bible říká, že až bude Evangelium kázáno po celém světě, opustí Bůh Nebeskou sféru a vstoupí do Fyzického světa. To neznamená, že by nadešla chvíle, kdy všichni lidé budou věřící. Tím je myšlena chvíle, kdy ve všech částech světa budou mít lidé povědomí o křesťanství (ačkoliv mu většina z nich nebude věřit). To je proto, že Bůh slíbil, že krátce před Jeho příchodem učiní určitá znamení, která někteří lidé, kteří sice nevěří, ale vědí o křesťanství, budou moci rozpoznat a budou mít poslední možnost napravit se. Vzhledem k tomu, že dnes existuje povědomí o křesťanství po celém světě, mnozí věří, že to může být brzy. Samozřejmě to nemohlo být před X stoletími, kdy v mnohých částech světa o křesťanství nevěděli.

     • svatahmota says:

      Bůh ví předem, jak to dopadne, čili nemusel

      1) vůbec stvořit zvířata, aby trpěla, mohli jsme se živit trávou nebo manou nebeskou 😀

      2) nemusel nás nechat trpět, protože on ví, jak to dopadne, je vševědoucí

      3) Mohl stvořit svět jen jako zkoušku pro rozumné bytosti, ne jako mučírnu pro nevědomá zvířata či děti…

      4) pro zkoušku by postačovala mnohem menší míra utrpení

      5) Adam s Evou nevěděli, co dělají, než kousli do ovoce rozpoznání dobrého a zlého, protože předtím nemohli vědět co je a není dobré a zlé

      6) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

      7) tyto zákony kruté evoluce tu byli i před lidmi

 9. S.V.H. says:

  Dominik says:
  My ale věříme, že Bůh může učinit i fyzický zázrak (uzdravení, zjevení apod.), pouze to nepokládáme za primární. Navíc, vy v tyto fyzické zázraky stejně nevěříte. Když se někdo po modlitbách uzdraví, není to zázrak, ale je to díky dobrému psychickému stavu, který mu umožnila jeho víra. Když někdo uvidí zjevení, měl halucinace. Když ho uvidí více lidí, je to davová psychóza. Když by se před Vámi rozestoupilo moře, došlo ke srážce lithosférických desek. To je pak těžké.

  S.V.H.:
  Ono to ale není těžké naší vinou. To zastánci zázraků, jelikož nejsou schopní přinést pozitivní důkaz, se dali cestou negativního dokazování a “kontumačního vítězství” – jsou-li vyloučena všechna přirozená vysvětlení, je postulován zázrak.
  Když pomineme problém “kontumačního vítězství” (správný závěr by neměl znít “stal se zázrak” ale “nevíme, co se stalo”), přebírají tím na sebe zastánci zázraku povinnost prokázat selhání všech přirozených vysvětlení. Tedy, že se pacient neuzdravil přirozeně, že někdo neměl halucinace, že to a to nezpůsobil posun litosférických desek. A to je opravdu těžké. 😉

 10. Michal says:

  Dominiku, ale já si umím představit řadu zázraků, které by byly velmi přesvědčivé. Tak například, kdyby nějaký křesťan předpověděl, že se na daném místě v danou dobu rozestoupí moře – a ono by se opravdu v udaném místě v příslušném čase rozestoupilo, a zůstalo tak řekněme hodinu.
  http://tinypic.com/view.php?pic=659ylv&s=8#.U5NQVfl_vBg
  Tento stav, setrvávající hodinu, rozhodně nějakými litosférickými deskami nevysvětlíte. Takových zázraků vám vymyslím v podstatě neomezeně mnoho, fantazii mám poměrně dobrou.

 11. svatahmota says:

  1) znovu tedy – Bůh buď je nebo není všemohoucí. To že se nestvořil neznamená, že se nemůže zabít či že nad sebou nemá moc – já se taky nestvořil a zabít se můžu – například. :D. Ovládat se musím, jinak bych přišel do pekla :D. Bůh ale nemusí, budíž 😀 . Ale dobře, přistupme na to: Bůh je tedy omezen a už to není bůh. Dále je to jakási nestvořená negativní energie – satan, bůh tedy satana nestvořil a nemá nad ním moc (hezké) . Tato negace je i součástí duše člověka a vyzařuje z něj, ale to bůh snad vědět, že je v člověku ta negací a zkazí svět 😀 – je vševědoucí, nebo už taky ne ? To už je jen polobůh či marťan ne ? 😀 – takže člověka nestvořil dokonalého, ale dal do něj hodně negace a věděl, že svět se zkazí a co bude následovat. Zná i to, co se stane, přesto to udělal a nechává nás zbytečně trpět, jelikož ví, jak to dopadne a pořád to dopadá stejně – jedni jsou dobří a druzí ne 😀 (oh, to je tak tajemné 🙁 )

  2) “Kdyby jste mne četl pozorněji, zjistil byste, že jsem psal, že utrpení člověka a celého světa nezpůsobil Bůh, ale člověk, který zhřešil a tento hřích poškodil jeho i celý svět. ”

  A)Ne, z Bible plyne, že byli za trest vyhnáni z ráje

  B)V tom případě stejně bůh nastavil svět tak, aby po kousnutí do jablka lidi trpěli, jinak by se to nestalo. Čili za to může opět bůh. Mohl svět raději vůbec nestvořit – minimálně či ho stvořit jinak…

  3) proč musí trpět tolik generací, když zkouška dopadá pořád stejně ? – jsou lidé, co projdou i ti, co ne – a tak to vždy bylo a je a bude 🙂

  4) opět je tu problém, že Adam s Evou jsou v rozporu s evolucí

  5) Před kousnutím do ovoce poznání dobrého a zlého nevěděli, co je a není dobré a zlé

  6) Bůh může za to, že tento svět je takový, jaký je, min. ho nemusel stvořit, když stejně vidí, jak to dopadne, takže stejně může za vše zlé i za zbytečné utrpení …

  • svatahmota says:

   Zatím a dobrou noc 😀

   • svatahmota says:

    Bůh ví předem, jak to dopadne, čili nemusel

    1) vůbec stvořit zvířata, aby trpěla, mohli jsme se živit trávou nebo manou nebeskou 😀

    2) nemusel nás nechat trpět, protože on ví, jak to dopadne, je vševědoucí

    3) Mohl stvořit svět jen jako zkoušku pro rozumné bytosti, ne jako mučírnu pro nevědomá zvířata či děti…

    4) pro zkoušku by postačovala mnohem menší míra utrpení

    5) Adam s Evou nevěděli, co dělají, než kousli do ovoce rozpoznání dobrého a zlého, protože předtím nemohli vědět co je a není dobré a zlé

    6) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

    7) tyto zákony kruté evoluce tu byli i před lidmi

    Dobrou noc 😀

   • Dominik says:

    1) proč vůbec stvořit zvířata, aby trpěla, mohli jsme se živit trávou nebo manou nebeskou

    Podle křesťanství dřív lidé i všechna zvířata byli býložraví a po spasení se tento stav znovu navrátí. Kromě toho, pravoslavní konzumují mnohem méně masa (mnoho půstů, mnozí mniši nejedí maso vůbec). Mnohé asijské národy nejedly téměř nebo vůbec žádné maso.

    2) nemusel nás nechat trpět, protože on ví, jak to dopadne, je vševědoucí

    Už jsem psal stokrát, že podle nás naše utrpení nezpůsobuje Bůh, proto ani nerozhoduje o jeho míře.

    3) já se taky nestvořil a zabít se můžu

    Podle křesťanství nemůžete. Můžete zabít své tělo, ale ne zničit svou nesmrtelnou duši.

    4) Ovládat se musím, jinak bych přišel do pekla :D. Bůh ale nemusí, budíž

    To snad děláte naschvál. Je snad rozdíl mezi ovládáním svých myšlenek a mezi ovládáním své podstaty. Můžete ovládat své myšlenky, ale nemůžete se rozhodnout, že svou kůži proměníte v kámen a krev v petrolej.

    5)Dále je to jakási nestvořená negativní energie – satan, bůh tedy satana nestvořil a nemá nad ním moc (hezké)

    Opět to nechápete. Neexistuje žádná negativní energie nezávislá na Bohu, ani žádná pozitivní energie nezávislá na Bohu. Všechno vzešlo z Boha. To, že je ta energie NESTVOŘENÁ, neznamená, že nevychází z Boha, ale že vychází nezávisle na Boží vůli.

    Je to jak když člověk stvoří džbán. Stvořil ho, protože chtěl, byl to jeho úmysl. Současně ale reakce v lidském organismu způsobují, že člověk vypouští teplo do okolí. Člověk nevypouští teplo, protože by chtěl, ale protože to je jeho přirozenost. Člověk je zdrojem džbánu i tepla, ale džbán stvořil úmyslně, teplo vydal samovolně.

    Podobně tato energie vychází z Boha. Ta energie není myslící bytost, není sama o sobě dobrá ani zlá. Bůh se rozhodl být dobrý, proto má jeho nestvořená energie pozitivní náboj. Satan se rozhodl být zlý, proto má jeho energie negativní náboj.

    6) Bůh je tedy omezen a už to není bůh

    Viz. bod 5

    7) Ne, z Bible plyne, že byli za trest vyhnáni z ráje

    Vyhnáni z ráje byli proto, aby nepojedli ze Stromu života. To by způsobilo, že by jejich nesmrtelné duše byly navěky uvězněny v nesmrtelném hříchem poškozeném těle bez možnosti očištění. Z našeho pohledu bylo tedy vyhnání z ráje pro lidstvo pozitivní, nikoliv trest.

    • Samain says:

     Podle křesťanství dřív lidé i všechna zvířata byli býložraví a po spasení se tento stav znovu navrátí.

     Jak takový tyraosaurus nebo šavlozubý tygr spásal ten jetel, to mi teda prosím pěkně popiš.

     Kromě toho, pravoslavní konzumují mnohem méně masa (mnoho půstů, mnozí mniši nejedí maso vůbec).

     No a? Já už přes měsíc nejím maso, protože potřebuju shodit nějaké to kilo.
     Nejsem ani pravoslavná ani mnich. Jak to řeší koncentráky – velkochovy hospodářských zvířat?
     Když je třeba, vytasí křesťani dvě miliardy souvěrců – ani jeden z nich nejí maso?

     Mnohé asijské národy nejedly téměř nebo vůbec žádné maso.

     Můžeš jmenovat? Já znám naopak asijské národy, které “maso” před konzumací nezabijí rychle, ale co nejdéle je týrají, protože jim chutná maso s vyplaveným adrenalinem. Stahování za živa, mlácení, namáčení do vroucí vody (opakovaně).

     Už jsem psal stokrát, že podle nás naše utrpení nezpůsobuje Bůh, proto ani nerozhoduje o jeho míře.

     Jestli jsem to dobře pochopila, je tedy naše “duše” božská. Je mi tedy z boha zle, když je obdařen schoností, dělat hnusná svinstva popsaná výše + různé sexuální úchylky etc….
     Proč když je takový, vůbec tvořil cokoli k obrazu svému?
     Musel přece při své vševědoucnosti vědět, že to co stvořil se může zvrtnout a týrat pak ty nevinné, kteří jeho božskou “duši” nemají.

     Můžete ovládat své myšlenky, ale nemůžete se rozhodnout, že svou kůži proměníte v kámen a krev v petrolej.

     Tohle křesťanské kličkování fakt miluju. Od boha přece máme právě ty myšlenky (duši) ne?
     Naše tělo je smrtelné, tudíž ho můžeme zabít. Můžeme taky vypít silné množství alkoholu a promněnit svou krev ve vodku – kam se hrabe víno:-D

     Vyhnáni z ráje byli proto, aby nepojedli ze Stromu života. To by způsobilo, že by jejich nesmrtelné duše byly navěky uvězněny v nesmrtelném hříchem poškozeném těle bez možnosti očištění.

     Moje tělo nijak poškozené není. Jsem s ním v celku spokojená a co se toho týče, klidně bych v něm setrvala na věky (samosebou, pokud by nepodléhalo destrukci stáří)

     • flanker.27 says:

      Spokojená s tělem až na nějaké to kilo navíc 😀
      Pardon, ale moje božská nesmrtelná duše neodolala té své špatné stránce projevující se škodolibým humorem… 🙂
      Bude to chtít nějaké to pokání, abych vnesl do světa trochu pozitivní božské energie a omezil příval zaplavujícího zla…

    • svatahmota says:

     1) bůh mohl nechat zvířata zmizet a ne je nechat trpět, má nad nima moc …

     2) Nemusel nechat tento svět vůbec začít, věděl předem jak vše dopadne – je vševědoucí 😀

     3) můžu se ale ovládat – podstupuji přece zkoušku, bůh se ovládat nemůže? 😀

     4) Může tedy bůh nechat zmizet zvířata, aby už netrpěla a nám poslat manu nebeskou ? 😀 Může ovládat svou negativní energii, kterou prý podle vás má a je tu odevždy? 😀

     5) čili nestvořená negativní energie – satan – je bůh ? 😀 – Satan je přeci nestvořená negativní energie co vychází z boha – vše nestovřené vychází z boha – i satan a negace ne ? řekl jste- že existuje NESTVOŘENÁ NEGATIVNÍ ENERGIE 🙂

     6) Bůh který je takto omezen již není všemocný a není bůh -ano

     7) ten bod se týkal toho, že kruté evoluční zákony tu byly i před člověkem, zvířata se požírala i před člověkem, takže nevím, na co odpovídáte ? 😀

     dále jste neodpověděl na:

     5) Adam s Evou nevěděli, co dělají, než kousli do ovoce rozpoznání dobrého a zlého, protože předtím nemohli vědět co je a není dobré a zlé

     6) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

     7) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

     • svatahmota says:

      Bůh tuto zkoušku a celé utrpení mohl už dávno zastavit, ví totiž, jak celá zkouška dopadne, je vševědoucí, také mohl poslat evangelium dříve, lidé jsou tu cca 200 000 let a on to pošle před 2tisíci lety? To si do tý doby nad nima honil brko ? 😀

 12. svatahmota says:

  Odpověď Dominikovi :

  1) bůh mohl nechat zvířata zmizet a ne je nechat trpět, má nad nima moc …

  2) Nemusel nechat tento svět vůbec začít, věděl předem jak vše dopadne – je vševědoucí 😀

  3) můžu se ale ovládat – podstupuji přece zkoušku, bůh se ovládat nemůže? 😀

  4) Může tedy bůh nechat zmizet zvířata, aby už netrpěla a nám poslat manu nebeskou ? 😀 Může ovládat svou negativní energii, kterou prý podle vás má a je tu odevždy? 😀

  5) čili nestvořená negativní energie – satan – je bůh ? 😀 – Satan je přeci nestvořená negativní energie co vychází z boha – vše nestovřené vychází z boha – i satan a negace ne ? řekl jste- že existuje NESTVOŘENÁ NEGATIVNÍ ENERGIE 🙂

  6) Bůh který je takto omezen již není všemocný a není bůh -ano

  7) ten bod se týkal toho, že kruté evoluční zákony tu byly i před člověkem, zvířata se požírala i před člověkem, takže nevím, na co odpovídáte ? 😀

  dále jste neodpověděl na:

  5) Adam s Evou nevěděli, co dělají, než kousli do ovoce rozpoznání dobrého a zlého, protože předtím nemohli vědět co je a není dobré a zlé

  6) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

  7) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

  Reply

  svatahmota says:

  June 8, 2014 at 5:04 pm

  Bůh tuto zkoušku a celé utrpení mohl už dávno zastavit, ví totiž, jak celá zkouška dopadne, je vševědoucí, také mohl poslat evangelium dříve, lidé jsou tu cca 200 000 let a on to pošle před 2tisíci lety? To si do tý doby nad nima honil brko ? 😀

  • svatahmota says:

   Dominik: “Ve chvíli, kdy si zvolil zlo, začal do celého fyzického světa vyzařovat zlou nestvořenou energii”

   Nestvořenou energii vyzařoval člověk až ve chvíli, kdy se zkazil ? Kde se najednou vzala – když je nestvořená 😀 😀 :

   • svatahmota says:

    “Opět to nechápete. Neexistuje žádná negativní energie nezávislá na Bohu, ani žádná pozitivní energie nezávislá na Bohu. Všechno vzešlo z Boha. To, že je ta energie NESTVOŘENÁ, neznamená, že nevychází z Boha, ale že vychází nezávisle na Boží vůli.”

    “Ve chvíli, kdy si zvolil zlo, začal do celého fyzického světa vyzařovat zlou nestvořenou energii”

    Nejsou tyto věci v rozporu? 🙂

    Tak existuje zde NESTVOŘENÁ NEGATIVNÍ ENERGIE, ZA TU BŮH NEMŮŽE, ale ona vychází z boha, čili on si nemůže pomoci, bůh je zároveň satan 🙂 čili je to šmejd a nemůže si pomoci, už chápu vaší dedukci 🙂

    Mimochodem, za to zkažení člověka může pokušitel, čili zde negativní energie byla i před člověkem 🙂 čili satan je součást nestvořené negativní energie, jak by se jinak sám zkazil?

    Kdyby nebyl nestvořený, tak ho bůh stvořil a bůh má moc nad tím, co stvoří:

    Tedy:

    1) negativní energie/satan je nestvořený a bůh nad ním nemá moc, ani nad sebou, je to jeho součástí, vyzařuje to z něj – jako vše nestvořené

    2) bůh stvořil satana a ten se následně zkazil, bůh má nad ním moc, může ho zastavit – jelikož satan je stvořen

    – problém 2) je tento: jak se mohl satan či člověk zkazit, aniž by měli pokušitele? – člověk měl pokušitele, hada, ale sám had/ďábel? Ten se zkazil sám od sebe? Ale on byl dobrý podle této verze, že je stvořený bohem? Ne? 🙂 dokonalá bytost se zkazí, aniž by jí někdo pokoušel? trochu divné ne? Asi už musel mít vlastnosti jako pýchu od přirozena, sám by se jako boží výtvor těžko zkazil, když je ve vodě jen voda, zůstane vodou, teprve když tam dáte špínu, zakalí se… my též, jsme k obrazu božímu – původně dokonalí, dokonalý člověk se sám nezkazí, je dokanalý, čili potřebuje negativní nedokonalou předem danou energii, aby se zkazil, musí mít pokušitele a předem dané zlo je i zde tedy nutné

    čili 1) je podle pravoslaví pravda? Takže bůh je od začátku i satan, má negativní energii a neumí jí ovládat – super, a já mam JAKO UCTÍVAT ZLOČINCE ? 🙂

   • Dominik says:

    Nechápu Vaše vítězoslavné smajlíky, jak byste snad měl pocit, že jste mne doběhl. Problém je pouze, že to neustále nechápete.

    1)Nestvořenou energii vyzařoval člověk až ve chvíli, kdy se zkazil ? Kde se najednou vzala – když je nestvořená 😀 😀 :

    Lidská duše vyzařovala energie celou dobu. Jenže předtím, než se zkazil, vyzařovala energii s pozitivním nábojem. Když se zkazil, získala tatáž energie negativní náboj. Nejde o to, že existovala nějaká další, negativní energie, je to pořád ta stejná energie, která mění svůj náboj podle svého zdroje (zlá duše- zlá energie; dobrá duše- tatáž energie s dobrým nábojem)

    NEEXISTUJE TEDY JEDNA POZITIVNÍ ENERGIE A JEDNA NEGATIVNÍ ENERGIE. Existuje pouze 1energie, přebírající náboj svého zdroje.

    • svatahmota says:

     Vítězoslavné, protože jsem tě dostal 🙂

     – jednak si psal o “nestvořené negativní energii” a pak si vůbec nereagoval na další argumenty 🙂

     Takže znovu po bodech:

     buď je satan:

     1) negativní energie/satan je nestvořený a bůh nad ním nemá moc, ani nad sebou, je to jeho součástí, vyzařuje to z něj – jako vše nestvořené

     2) bůh stvořil satana a ten se následně zkazil, bůh má nad ním moc, může ho zastavit – jelikož satan je stvořen – ALE BŮH HO NEZASTAVIL A NECHÁ HO PÁCHAT I PRO ZKOUŠKU NAPROSTO NEPOTŘEBNÉ UTRPENÍ… (například utrpení zvířat)

     3) problém s bodem 2) je tento: jak se mohl satan či člověk zkazit, aniž by měli pokušitele? – člověk měl pokušitele, hada, ale sám had/ďábel? Ten se zkazil sám od sebe? Ale on byl dobrý podle této verze, že je stvořený bohem? Ne? 🙂 dokonalá bytost se zkazí, aniž by jí někdo pokoušel? trochu divné ne? Asi už musel mít vlastnosti jako pýchu od přirozena, sám by se jako boží výtvor těžko zkazil, když je ve vodě jen voda, zůstane vodou, teprve když tam dáte špínu, zakalí se… my též, jsme k obrazu božímu – původně dokonalí, dokonalý člověk se sám nezkazí, je dokanalý, čili potřebuje negativní nedokonalou předem danou energii, aby se zkazil, musí mít pokušitele a předem dané zlo je i zde tedy nutné

     4) Problém s bodem 1 je tento -Takže bůh je od začátku i satan, má negativní energii a neumí jí ovládat – super, a já mam JAKO UCTÍVAT ZLOČINCE ? 🙂

     5)ČILI I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZKAZIL SATAN AŽ NÁSLEDOVNĚ ZA NĚJ NESE ODPOVĚDNOST BŮH – A) STVOŘIL HO ŠPATNĚ
     B) BYŤ VĚDĚL DOPŘEDU A VÍ, CO SE STANE A CO SE DĚJE, NECHÁVÁ HO DÁL ŘÁDIT I NA NEVINNÝCH A NA NEPOKUŠITELNÝCH SUBJEKTECH (zvěř,…)
     C) MŮŽE TUTO KOMEDII UTRPENÍ SVĚTA KDYKOLIV UKONČIT A MOHL TO UDĚLAT UŽ DÁVNO ČI ANI SVĚT NETVOŘIT, VÍ, CO SE STANE – JE VŠEVĚDOUCÍ…

     6) Bůh který je omezen již není všemocný a není bůh ALE POLOBŮH

     7) Adam s Evou nevěděli, co dělají, než kousli do ovoce rozpoznání dobrého a zlého, protože předtím nemohli vědět co je a není dobré a zlé

     8) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

     9) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

     TĚCH VĚCÍ JE MNOHEM VÍC, MŮŽETE ODPOVĚDĚT PO BODECH? 🙂 😀 😀

 13. Foxy says:

  Ad: “Podle křesťanství dřív lidé i všechna zvířata byli býložraví a po spasení se tento stav znovu navrátí.”

  Řekla kráva trávě: Budeš spasena!
  Řekla tráva krávě: Och, jsem ztracena!

  Tak býložravci… To je nějaká výhra? Kytky že jako nejsou součást živé přírody, vybavené svým specifickým typem citu, schopností vzájemné komunikace, možná i jistým typem vědomí?
  Brambor ve vroucí vodě má tu smůlu, že se nesvíjí a neřve bolestí, narozdíl od člověka či jiného hlasem a schopností pohybu vybaveného živočicha. Takže krájení cibule a vaření brambor citlivé duše tolik nezneklidňuje…

  Koukám, že být spasen není žádná výhra. Ani pro kytky, ani pro houby, ani pro živočichy.

  • Samain says:

   Rostliny naopak mají celou škálu obraných prostředků. Od vypouštění jedovatých silic po trny. Ale jak píšeš – neřvou, takže nejsou živé a mohou být spaseny.
   Mimochodem, s tímhle měl Descartes problém u zvířat a tak nakonec vyfilozofoval, že zvířata žádnou bolest necítí, jejich bolestný řev je jen skřípání pokaženého mechanizmu a radostně prováděl vivisekce.

 14. svatahmota says:

  Vítězoslavné, protože jsem tě dostal 🙂

  – jednak si psal o “nestvořené negativní energii” a pak si vůbec nereagoval na další argumenty 🙂

  Takže znovu po bodech:

  buď je satan:

  1) negativní energie/satan je nestvořený a bůh nad ním nemá moc, ani nad sebou, je to jeho součástí, vyzařuje to z něj – jako vše nestvořené

  2) bůh stvořil satana a ten se následně zkazil, bůh má nad ním moc, může ho zastavit – jelikož satan je stvořen – ALE BŮH HO NEZASTAVIL A NECHÁ HO PÁCHAT I PRO ZKOUŠKU NAPROSTO NEPOTŘEBNÉ UTRPENÍ… (například utrpení zvířat)

  3) problém s bodem 2) je tento: jak se mohl satan či člověk zkazit, aniž by měli pokušitele? – člověk měl pokušitele, hada, ale sám had/ďábel? Ten se zkazil sám od sebe? Ale on byl dobrý podle této verze, že je stvořený bohem? Ne? 🙂 dokonalá bytost se zkazí, aniž by jí někdo pokoušel? trochu divné ne? Asi už musel mít vlastnosti jako pýchu od přirozena, sám by se jako boží výtvor těžko zkazil, když je ve vodě jen voda, zůstane vodou, teprve když tam dáte špínu, zakalí se… my též, jsme k obrazu božímu – původně dokonalí, dokonalý člověk se sám nezkazí, je dokanalý, čili potřebuje negativní nedokonalou předem danou energii, aby se zkazil, musí mít pokušitele a předem dané zlo je i zde tedy nutné

  4) Problém s bodem 1 je tento -Takže bůh je od začátku i satan, má negativní energii a neumí jí ovládat – super, a já mam JAKO UCTÍVAT ZLOČINCE ? 🙂

  5)ČILI I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZKAZIL SATAN AŽ NÁSLEDOVNĚ ZA NĚJ NESE ODPOVĚDNOST BŮH – A) STVOŘIL HO ŠPATNĚ
  B) BYŤ VĚDĚL DOPŘEDU A VÍ, CO SE STANE A CO SE DĚJE, NECHÁVÁ HO DÁL ŘÁDIT I NA NEVINNÝCH A NA NEPOKUŠITELNÝCH SUBJEKTECH (zvěř,…)
  C) MŮŽE TUTO KOMEDII UTRPENÍ SVĚTA KDYKOLIV UKONČIT A MOHL TO UDĚLAT UŽ DÁVNO ČI ANI SVĚT NETVOŘIT, VÍ, CO SE STANE – JE VŠEVĚDOUCÍ…

  6) Bůh který je omezen již není všemocný a není bůh ALE POLOBŮH

  7) Adam s Evou nevěděli, co dělají, než kousli do ovoce rozpoznání dobrého a zlého, protože předtím nemohli vědět co je a není dobré a zlé

  8) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

  9) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

  TĚCH VĚCÍ JE MNOHEM VÍC, MŮŽETE ODPOVĚDĚT PO BODECH? 🙂 😀 😀

  • Dominik says:

   No, na některé z těchto věcí jsem již odpověděl dříve, ale zjevně jste se v tom ztratil, proto to sepíšu pohromadě. Další věci budu muset vysvětlit od nuly.

   1) Na počátku byl Bůh. Jeho podstata mu dává určité specifické vlastnosti. Má schopnost chápat dobro a zlo a volit mezi nimi, tato vlastnost se označuje jako “svobodná vůle”. Přitom pochopitelně neexistuje pouze čisté dobro a čisté zlo, ale celé spektrum mezi tím: absolutně dobrý, hodně dobrý, spíše dobrý, neutrální, spíše zlý, hodně zlý, absolutně zlý. Bůh využil na základě své svobodné vůle svoji možnost volby, a rozhodl být “absolutně dobrým”, a stav absolutní dobroty na základě svého názoru prohlásil za dokonalý. (z Božího pohledu dokonalý= absolutně dobrý) Další Boží vlastností je, že vyzařuje energii. Říkáme jí “nestvořená”, což znamená, že přirozeně vychází z Boha, aniž by ji on sám úmyslně tvořil. Tato energie má stejný náboj, jako její zdroj; Bůh se rozhodl být absolutně dobrý, jeho energie je absolutně dobrá. Kdyby se rozhodl být např. “spíše zlý”, jeho energie by změnila náboj na spíše zlá.

   2) Bůh stvořil mnohé věci. Rozhodl se však, že stvoří také bytosti, které budou podobné jako on sám, tj. budou mít rovněž svobodnou vůli. To byli prvně andělé, později lidé. Aby dosáhl toho, že budou mít stejné vlastnosti jako on, vytvořil jejich duše ze své nestvořené substance. Protože byly vzaty z Boží esence, měly všechny stejné naladění jako Bůh, tj. absolutně dobrý. Současně měly samozřejmě jako Bůh svobodnou možnost své nastavení změnit na jinou škálu spektra absolutně dobrý-absolutně zlý. Stejně jako Bůh, i oni vyzařují energii podle jejich frekvence dobro-zlo. Co se týče andělů, mnozí se rozhodli zůstat naladěni na stupeň absolutně dobrý, jako Bůh. Jeden z nich, Satan, se v určitou chvíli rozhodl se po spektru posunout směrem ke zlu a přemluvil i další anděli k tomuto kroku. Díky tomu přestali vidět věci jako Bůh; to, co považuje Bůh za dokonalé z pozice bytosti na frekvenci absolutní dobro, není dokonalé pro bytosti na frekvenci blíže ke zlu. Satan tedy nepotřeboval pokušitele, mohl své “nastavení” měnit sám od sebe stejně jako Bůh, protože má stejnou možnost volby jako Bůh.

   Lidská duše je na tom podobně jako andělé. I ona má možnost volby. První lidské duše vzešly z Boží esence, tudíž rovněž byly nastaveny na frekvenci absolutní dobro. Díky své svobodné vůli také mohli své nastavení změnit, stejně jako andělé. Lidé se z absolutního dobra posunuli blíže ke zlu, protože je přemluvil Satan, podobně jako přemluvil některé anděly. Lidé by se však pro zlo mohli potenciálně rozhodnout i bez Satana, ale nemuseli by. Lidé tedy měli vždy svobodnou vůli volit dobro či zlo; kdyby si nemohli sami zvolit zlo, Satan by je přece ke zlu nemohl ani přemluvit.

   Andělé ani lidé tedy nepotřebovali “Prvotního pokušitele”, sami si mohli svobodně zvolit, jako si i Bůh zvolil. Satan pouze způsobil, že si zvolili zlo, i ti, kteří by tuto volbu třeba neudělali sami od sebe- i když by potenciálně mohli.

   3) Problém s jablkem. Pokud lidé mohli volit mezi dobrem a zlem už před snědením jablka, co vlastně to jablko způsobilo?

   Jmenuje se to jablko poznání dobrého a zlého, umožňuje tedy rozpoznat, co je dobré a co zlé. Co je však dobré a co zlé? Už víme, že to je subjektivní- bytost na frekvenci absolutní dobro chápe jako správné pravý opak toho, co bytost na frekvenci absolutní zlo.

   Strom s jablky poznání však stvořil Bůh. To tedy znamená, že ten, kdo sní toto jablko, uvidí dobro a zlo tak, jako Bůh, tj. bytost na frekvenci absolutní dobro. Bůh tedy učinil mistrovský tah. Věděl, že člověk jakožto bytost schopná měnit své nastavení dobro-zlo, zhřeší. A stvořil svět tedy tak, aby jedinou věcí, kterou mu člověk může dát najevo svou neposlušnost, bylo snězení jablka, které vryje do lidského podvědomí takové rozlišování dobra a zla, jaké mají bytosti na frekvenci absolutní dobro.

   Člověk tedy svojí zradou Boha ztratil své nastavení na absolutní dobro, ale současně ta zrada způsobila, že i když už není bytostí absolutně dobrou, stále je schopen vnímat dobro a zlo tak, jako bytosti absolutně dobré. Pro Satana to tedy bylo polovičaté vítězství, stáhl člověka z úrovně absolutní dobro, ale současně tím způsobil, že lidé navěky budou v sobě mít schopnost vidět svět jako bytosti absolutně dobré.

   To právě v člověku způsobuje ten určitý vnitřní rozpor. Když uvidím krásnou věc, která mi nepatří, jakožto bytost částečně zlá po ní můžu toužit. Současně ale cítím, že z pozice absolutního dobra je to špatné, kdybych to vzal, měl bych výčitky svědomí.

   Démoni se lidem snaží našeptávat, aby následovali své zlé touhy a ignorovali hlas svědomí- absolutní dobro- důsledek jablka. Díky svobodě volby, člověk může volit, jestli bude více naslouchat zlé, nebo dobré stránce. Někteří své svědomí potlačí a páchají zlo, někteří ne. Každý si může zvolit.

   • svatahmota says:

    “byly vzaty z Boží esence, měly všechny stejné naladění jako Bůh, tj. absolutně dobrý. Současně měly samozřejmě jako Bůh svobodnou možnost své nastavení změnit na jinou škálu spektra absolutně dobrý-absolutně zlý.”

    1) Když je někdo absolutně dobrý, jak by mohl zvolit zlo ?

    2)Pokud to udělal člověk i někteří andělé, nemůže to časem udělat i bůh ? 🙂

    3) možnost zla musel stvořit bůh, jinak by se nemohl nikdo zkazit, nebyla by ta možnost. jelikož dal tu možnost, věděl, že se stane, že absolutně dobrá bytost nepodlehne, ale bytost, jejíž přirozenost jí nutí podlehnout podlehne. Protože má takové a takové vlastnosti, které jí předurčují podlehnout (tak jakápak svobodná vůle). A navíc zde musela být vůbec ta možnost podlehnout. Čili za existenci možnost být zlý může bůh, který stvořil bytosti, které mohou být zlé (vlastně i musejí, jelikož jejich přirozenost je k tomu vede…). Kdyby byli absolutně dobří jako bůh, tak se svést nenechají, nebo bůh se taky nechal? 🙂

    4) bůh předem věděl, co se stane, nemusel to nechat dopustit, aby se bytosti zkazily, protože je znal a věděl, jak volba dopadne, celá zkouška je tedy mimo, je mimo i bez toho, co má co koho zkoušet? Ale i tak to dopadne vždy stejně – někteří podlehnou a jiní ne, podle své přirozenosti, absolutní svoboda není, nemůžu si vybrat, jestli budu mít modré oči a IQ 150, buď máme či ne, z toho se musí vycházet. Stejně je to i s charakterem…

    5) bůh tedy ví, co se stane a přesto nechal tuhle hrůzu proběhnout? A k tomu zbytečné utrpení zvířat atd…. proč? 🙂

    6) neodpověděl jsi, jak mohl Adama a Eva vědět, co je dobré a zlé, když ještě nejedli ze stromu poznání dobra a zla ? Co je to za mistrovský tah, že někdo chce ochutnat poznání a vědět, co je dobré a co zlé, zatímco bůh chce, aby lidé žili jako nevědomé ovce ? 🙂 Nedopověděl jsi na ten základ, jak to Adam a Eva mohli vědět, že dělají špatnou věc, když neznali dobro a zlo –

    7) absolutní dobro Evy a Adama byla nevědomost, co je dobré a zlé? … ? To jako fakt ? Nevědomost je absolutní dobro? I neznalost Evangelia je tedy dobro ? 🙁

    8) Aha, takže v sobě máme tedy nějaké touhy – špatné touhy, kterým musíme odolávat, kdo tam ty touhy do nás dal a proč?

    _—————————-

    Co ty další body? 😀

    9)ČILI I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZKAZIL SATAN AŽ NÁSLEDOVNĚ ZA NĚJ NESE ODPOVĚDNOST BŮH – A) STVOŘIL HO ŠPATNĚ
    B) BYŤ VĚDĚL DOPŘEDU A VÍ, CO SE STANE A CO SE DĚJE, NECHÁVÁ HO DÁL ŘÁDIT I NA NEVINNÝCH A NA NEPOKUŠITELNÝCH SUBJEKTECH (zvěř,…)
    C) MŮŽE TUTO KOMEDII UTRPENÍ SVĚTA KDYKOLIV UKONČIT A MOHL TO UDĚLAT UŽ DÁVNO ČI ANI SVĚT NETVOŘIT, VÍ, CO SE STANE – JE VŠEVĚDOUCÍ…

    10) Bůh který je omezen již není všemocný a není bůh ALE POLOBŮH

    11) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

    12) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

    • svatahmota says:

     Ještě k bodu 3) “možnost zla musel stvořit bůh”

     Pokud tu byla ta možnost nezávisle na bohu, tak bůh neovládá zlo a zlá energie – možnost zla , je tu odevždy a bůh na satana nemá.

     Pokud má, musel jí stvořit 🙂

     papa

   • Samain says:

    To právě v člověku způsobuje ten určitý vnitřní rozpor. Když uvidím krásnou věc, která mi nepatří, jakožto bytost částečně zlá po ní můžu toužit. Současně ale cítím, že z pozice absolutního dobra je to špatné, kdybych to vzal, měl bych výčitky svědomí.

    Proč by mělo být zlé, toužit po věci která mi nepatří? Ty vidíš jako jediné řešení tu věc ukrást?
    Já vidím i jiná řešení – věc majiteli pochválím a on mi jí (třebas) dá, protože na ní nikterak nelpí, nebo se mohu zeptat, jestli je věc na prodej a eventuelně jí koupit.
    Nebo si můžu třebas (u zvířete, kytky) říct jé, to bych chtěla, ale vím že nemám podmínky a proto se na to budu chodit dívat tam kde je.
    Nemyslím že by bylo primérně zlé, toužit po něčem, co mi nepatří (to bych tu musela běhat nahá, bosá a pěšky).
    Zlé je zvolit získání věci krádeží, loupeží nebo podvodem.

   • flanker.27 says:

    Samain:
    Nemyslím že by bylo primérně zlé, toužit po něčem, co mi nepatří (to bych tu musela běhat nahá, bosá a pěšky).
    Zlé je zvolit získání věci krádeží, loupeží nebo podvodem.

    Flanker.27:
    To je problém náboženství podobně jako jiných ideologií. Špatné je už samotné myšlení. Thoughtcrime. Na křesťanství měmimo jiné odpuzuje ta sebenenávist za myšlenky, které si křesťan myslí, že by neměl mít. Někteří to dotahovali do extrému s bičováním sebe sama a vyháněním ďábla z těla.

    • Samain says:

     Na křesťanství měmimo jiné odpuzuje ta sebenenávist za myšlenky, které si křesťan myslí, že by neměl mít.

     A o to víc na to myslí, protože když to člověk bere tak, že dejme tomu na sexu, příležitostné konzumaci omamných látek, nebo třebas občas dobré baště není nic špatného, tak na to v podstatě nemyslí, pokud to není zrovna aktuální.

     Na druhou stranu, jsou i normální křesťané. Prostě věří ve vyšší moc a to, že je dobré se chovat dle pravidel nového zákona (miluj bližního, nastav tvář, etc…)ale jinak to nepřehánějí.
     Mezi ty normální patřila třebas moje maminka.
     Byla učitelka, neměla problémy s evolucí, a nijak mně nešikanovala, když jsem došla k tomu že v existenci boha nevěřím.

     • flanker.27 says:

      To je vidět tna některých křesťanech, jakmile pracují s myšlenkou života bez boha, nakonec dojdou k představě bezuzdného chtíče, konzumu a naprosté nestřídmosti v čemkoli.

      Samozřejmě že řada z nich je normální a žije asi v zásadě stejně jako třeba já. Ostatně soudím, že u nich víra vyvěrá spíš z pocitu, že “to by prostě slušný člověk měl.” Zmiňovali se o tom i Krauss nebo Dawkins, že řada lidí v Británii, co uvedla, že jsou věřící, ve skutečnosti vlastně moc nevěří, ale mají pocit, že by se pak na ně jiní dívali špatně, kdyby řekli, že nevěří.

 15. svatahmota says:

  OSTATNĚ TEPRVE KDYŽ MÁTE NA VÝBĚR MEZI ZLEM A DOBREM, MŮŽETE KONAT ZLO NEBO DOBRO. ČILI ABY SE SATAN ZKAZIL AŽ NÁSLEDOVNĚ, MUSELO TU BÝ ZLO, KDYBY NEBYLO PŘEDEM ZLO, NEMĚL BY SE JAK ZKAZIT, JAK VOLIT. SATAN BYL JAKO BOŽÍ STVOŘENÍ NĚJAK SMONTOVÁN. DAL MU NĚJAKÉ VLASTNOSTI, BEZ KVASINEK A HUB A SVÉ PŘIROZENOSTI BY JABLKO NESHNILO, BEZ EXISTENCE PÝCHY A MOŽNOSTI ZLA BY NEBYLO ZLO. BŮH TEDY MŮŽE ZA STVOŘENÍ MOŽNOSTI BÝT ZLÝ, MŮŽE ZA TO, ŽE STVOŘIL NEDOKONALÁ STVOŘENÍ KTERÁ TÉTO MOŽNOSTI MOHOU PODLEHNOUT -A VEDE JE K TOMU JEJICH PŘIROZENOST JÍM STVOŘENÁ – A DOKONCE VĚDĚL DOPŘEDU, KAM SE TO VYVINE, PŘESTO POKRAČOVAL DÁL. JEHO ŠÍLENÁ ZKOUŠKA NAVÍC ZASAHUJE I ZBYTEČNÉ MNOŽSTVÍ NEPOKUŠITELNÝCH JEDINCŮ (ZVÍŘAT, DĚTÍ,…) – KTEŘÍ JSOU POUŽÍVÁNI JAKO MATERIÁL PRO ZKOUŠENÍ DRUCHÝCH ČI JEN JAKO ODPAD (V PŘÍPADĚ VĚTŠINY ZVÍŘAT NAPŘ. – JEJICHŽ SMRT SE ANI NIKOHO Z LIDÍ NEDOTKNE, PŘESTO TRPÍ). JAKO VŠEVĚDOUCÍ VÍ, CO SE STANE A VĚDĚL TO VŽDY, TAKŽE CO Z TOHO MÁ, HONÍ SI BRKO? 😀 MOHL TO UKONČIT DÁVNO ČI TO ANI NEDĚLAT, MŮŽE NECHAT ZMIZET ALESPOŇ UTRPENÍ ZVÍŘAT ČI JE ANI NEMUSEL TVOŘIT, ALE UDĚLAL TO… A VĚDĚL, CO SE BUDE DÍT … 🙁 HNUSÁČEK 🙁

  • svatahmota says:

   A nebo je skutečně “nemohoucí” – resp. šílenec co se neovládá, nikoliv šílenec, co se ovládá. Pak je možná politování hodný, ale vyznávat ho za to nebudu, je stejně nebezpečný jako v prvním případě, jen se neovládá. Magor co se ovládá a magor co se neovládá jsou stejně nebezpeční jedinci ve výsledku 🙁

   • svatahmota says:

    Krásnou noc všem a zítra

    • svatahmota says:

     “byly vzaty z Boží esence, měly všechny stejné naladění jako Bůh, tj. absolutně dobrý. Současně měly samozřejmě jako Bůh svobodnou možnost své nastavení změnit na jinou škálu spektra absolutně dobrý-absolutně zlý.”

     1) Když je někdo absolutně dobrý, jak by mohl zvolit zlo ?

     2)Pokud to udělal člověk i někteří andělé, nemůže to časem udělat i bůh ? 🙂

     3) možnost zla musel stvořit bůh, jinak by se nemohl nikdo zkazit, nebyla by ta možnost. jelikož dal tu možnost, věděl, že se stane, že absolutně dobrá bytost nepodlehne, ale bytost, jejíž přirozenost jí nutí podlehnout podlehne. Protože má takové a takové vlastnosti, které jí předurčují podlehnout (tak jakápak svobodná vůle). A navíc zde musela být vůbec ta možnost podlehnout. Čili za existenci možnost být zlý může bůh, který stvořil bytosti, které mohou být zlé (vlastně i musejí, jelikož jejich přirozenost je k tomu vede…). Kdyby byli absolutně dobří jako bůh, tak se svést nenechají, nebo bůh se taky nechal? 🙂

     4) bůh předem věděl, co se stane, nemusel to nechat dopustit, aby se bytosti zkazily, protože je znal a věděl, jak volba dopadne, celá zkouška je tedy mimo, je mimo i bez toho, co má co koho zkoušet? Ale i tak to dopadne vždy stejně – někteří podlehnou a jiní ne, podle své přirozenosti, absolutní svoboda není, nemůžu si vybrat, jestli budu mít modré oči a IQ 150, buď máme či ne, z toho se musí vycházet. Stejně je to i s charakterem…

     5) bůh tedy ví, co se stane a přesto nechal tuhle hrůzu proběhnout? A k tomu zbytečné utrpení zvířat atd…. proč? 🙂

     6) neodpověděl jsi, jak mohl Adama a Eva vědět, co je dobré a zlé, když ještě nejedli ze stromu poznání dobra a zla ? Co je to za mistrovský tah, že někdo chce ochutnat poznání a vědět, co je dobré a co zlé, zatímco bůh chce, aby lidé žili jako nevědomé ovce ? 🙂 Nedopověděl jsi na ten základ, jak to Adam a Eva mohli vědět, že dělají špatnou věc, když neznali dobro a zlo –

     7) absolutní dobro Evy a Adama byla nevědomost, co je dobré a zlé? … ? To jako fakt ? Nevědomost je absolutní dobro? I neznalost Evangelia je tedy dobro ? 🙁

     8) Aha, takže v sobě máme tedy nějaké touhy – špatné touhy, kterým musíme odolávat, kdo tam ty touhy do nás dal a proč?

     _—————————-

     Co ty další body? 😀

     9)ČILI I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZKAZIL SATAN AŽ NÁSLEDOVNĚ ZA NĚJ NESE ODPOVĚDNOST BŮH – A) STVOŘIL HO ŠPATNĚ
     B) BYŤ VĚDĚL DOPŘEDU A VÍ, CO SE STANE A CO SE DĚJE, NECHÁVÁ HO DÁL ŘÁDIT I NA NEVINNÝCH A NA NEPOKUŠITELNÝCH SUBJEKTECH (zvěř,…)
     C) MŮŽE TUTO KOMEDII UTRPENÍ SVĚTA KDYKOLIV UKONČIT A MOHL TO UDĚLAT UŽ DÁVNO ČI ANI SVĚT NETVOŘIT, VÍ, CO SE STANE – JE VŠEVĚDOUCÍ…

     10) Bůh který je omezen již není všemocný a není bůh ALE POLOBŮH

     11) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

     12) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

     zatím 🙂

 16. svatahmota says:

  Aby se mohla proměnit energie z + na – (z kladné na zápornou), musí nejdřív někdo vytvořit + a –

  To mínus bůh za:
  1) vytvořil – a věděl dopředu, že se ho satan i člověk chytne (byť pořád nevím, čím Adam s Evou zhřešili, že chtěli vědět, co je dobro a zlo, aby následně mohli třeba konat dobro? Bez znalosti dobra a zla ale konat dobro ani zlo nemohli – neznali rozdíl 😀 ). Přestože to dopředu věděl, nechává trpět nevinné v šílené zkoušce, která dopadá stále stejně a navíc ví, jak dopadne, nemusí jí tedy nechat proběhnout do konce ani do středu ano do začátku 🙂

  2) bůh – ani + (negativní ani pozitivní energii – dobro či zlo a jejich potenci) nestvořil, neovládá jí a je to současně i ďábel …. 🙂

 17. Samain says:

  To Falkner – můj výrok platí :-D. Jsem se svým tělem spokojená, neb mi skýtá mnoho potěšení. S tím kila navíc nemají co dělat.
  Ta otravují spíše mou mysl. Ovšem – není to zas tak strašné (stále si ještě zachovává výrazně obdélníkový rámec , postavený na kratší stranu).

  • flanker.27 says:

   Já se omlouvám, já to mám prostě v povaze… 🙂

   “výrazně obdélníkový rámec , postavený na kratší stranu” Hezké vyjádření, byť věřím, že jsou do něj zahrnuta i patřičná zaoblení na správných místech 😀

   • Samain says:

    😀 v pohodě, nejsem urážlivá. Zaoblení by byla, ovšem právě na můj vkus by mohla být trošku menší. Proto ta dieta .

    • flanker.27 says:

     Právě jsem zjistil, že na dietu je nejlepší vytržený zub. Minulé úterý mi trhali zub moudrosti a můj kousací aparát byl natolik oslaben, že jsem musel stravu omezit a přísně vybírat. Včera v posilovně jsem se vážil a zjistil jsem, že jsem ubral dvě kila. Všechno špatné je…

     Pokud by někdo měl pocit, že to sem nepatří, připomenul bych dílo nesmrtelného největšího Čecha Járy Cimrmana, který se ve své knize Zuby, pohroma huby, táže chybujícího stvořitele: “jestlipak ses, Pane Bože, díval, když jsem v prosinci loňského roku přijel k hlídači strážního domku v Poříčanech Josefu Málkovi?”

     • Cestmir Berka says:

      Teda, nebýt uveden autor, myslel bych, že je to z Novějšího Zákona.

     • Samain says:

      Ano. Praktičtější by byla zubní kopyta.
      Jinak co se držení diet týče – k mému překvapení mi vegetariánství zas až takové problémy nedělá. Hlavně – zelenina musí být čerstvá a rýže Basmati. PAk to jde.

 18. Dominik says:

  1) Možnost zla musel stvořit bůh, jinak by se nemohl nikdo zkazit, nebyla by ta možnost. Pokud tu byla ta možnost nezávisle na bohu, tak bůh neovládá zlo a zlá energie – možnost zla , je tu odevždy a bůh na satana nemá. Pokud má, musel jí stvořit 🙂

  Nesmysl, mýlíte se. Vy neustále řešíte, jestli dobro i zlo stvořil Bůh, nebo něco z toho existovalo nezávisle na něm. Správně ale není ani jedno. Vy neustále vycházíte z předpokladu, že dobro a zlo má jakousi substanci, je to nějaká energie, tudíž má nějakou podstatu. V to věří např. taoismus. Má-li dobro a zlo nějakou substanci, pak muselo buď být stvořeno Bohem, nebo by muselo existovat nezávisle na Bohu, pak by Bůh nebyl zdrojem všeho.

  Správně ale není ani jedno. My popíráme, že by dobro a zlo mělo nějakou substanci, že by to byly jakési energie. Co je to svobodná vůle? Podle nás to je schopnost vyššího abstraktního myšlení. Vyššího abstraktního myšlení jsou schopni Bůh, andělské bytosti a lidé. Způsob vyššího abstraktního myšlení vede k vytvoření určitého hodnotového systému, který vede k určitému chování. Každá bytost schopná vyššího abstraktního myšlení tedy na základě něj dospěje k určitým hodnotám a chování. Každá bytost s vyšším abstraktním uvažováním současně může změnit způsob svého myšlení, čímž nevyhnutelně dojde k odlišným hodnotám, které zase vedou k odlišnému chování.

  Dobro a zlo tedy nejsou 2 různé síly, ale názvy, kterými popisujeme odlišné způsoby vyššího abstraktního uvažování, které vedou k odlišným hodnotám a k odlišnému chování.

  Jak vznikly např. komunismus a kapitalismus? Znamená to, že existuje určitá stvořená/nestvořená energie komunismu a kapitalismu, která posedla v určitou chvíli určité lidi? Nikoliv. Názvy komunismus a kapitalismus označujeme 2 různé způsoby vyššího abstraktního myšlení, které vedou lidi k vytvoření odlišných hodnot, a tyto hodnoty je zase vedou k odlišnému chování. Neexistuje tedy komunismus a kapitalismus sám o sobě, nejde o 2 věci mající určitou vlastní substanci. Jsou to pouze slova, kterými označujeme dva konkrétní způsoby vyššího abstraktního myšlení.

  S komunismem a kapitalismem je to stejné jako s dobrem a zlem. Tyto věci sami o sobě neexistují, je to pouze náš popis různých způsobů vyššího abstraktního myšlení, vedoucích k různých hodnotám a různému jednání. Dobro ani zlo tedy není ani Bohem stvořené, ani nestvořené. Dobro ani zlo neexistuje, je to pouze náš popis různých způsobů vyššího abstraktního myšlení u bytostí schopných vyššího abstraktního myšlení. Kdyby neexistovaly žádné bytosti s vyšším abstraktním myšlením, nic jako dobro a zlo, komunismus či kapitalismus by neexistovalo, nemá to žádnou substanci, stvořenou ani nestvořenou.

  2)Pokud to udělal člověk i někteří andělé, nemůže to časem udělat i bůh ? 🙂

  Bůh je bytostí s vyšším abstraktním myšlením. Jeho způsob vyššího abstraktního myšlení vede k vytvoření hodnot a chování, které označujeme jako absolutní dobro. To, že je schopen vyššího abstraktního myšlení, automaticky znamená, že má svobodnou vůli způsob svého vyššího abstraktního myšlení. Nikdy to však neudělal a rozhodl se to ani nikdy neudělat, protože svůj způsob vyššího abstraktního myšlení považuje za ze všech způsobů nejlepší (dokonalý) a také ví, k čemu vedou jiné způsoby vyššího abstraktního myšlení.

  Jakožto bytost se svobodnou vůli, však Bůh má potenciální možnost změnit své vyšší abstraktní myšlení, čímž by přestal být absolutně dobrým. To potvrzuje Nový Zákon. Když přijal lidské tělo a chodil po zemi jako Ježíš Kristus, Satan ho 3x pokoušel na Jeho pouštní pouti. Ježíš nikdy nepodlehl. To, že ho ale Satan vůbec pokoušel, dokazuje, že Bůh má stejně jako každá bytost s vyšším abstraktním myšlením svobodnou vůli své myšlení potenciálně změnit. Kdyby Bůh neměl ani potenciální možnost přestat být absolutně dobrým, nemělo by smysl, aby ho Satan pokoušel.

  Bůh má tedy jako každá bytost s vyšším abstraktním myšlením možnost změnit způsob svého myšlení, nikdy to však neudělal a rozhodl se to nikdy neudělat. Pokud by své vyšší abstraktní myšlení změnil a posunul se se směrem ke zlu, změnilo by se jeho viděni hodnot a získal by stejné touhy jako démoni a padlí lidé (touha uspokojit svoji sobeckost), které jsou pouze důsledkem tohoto způsobu vyššího abstraktního myšlení.

  3) Absolutní dobro Evy a Adama byla nevědomost, co je dobré a zlé? … ? To jako fakt ? Nevědomost je absolutní dobro?

  Jak jsem psal dříve, podle nás Adam a Eva BYLI schopni rozlišovat a volit mezi dobrem a zlem už před snědením jablko, protože automatický důsledek vyššího abstraktního myšlení. Jak jsem ale rovněž psal výše, rozlišování toho, co je správné a co špatné je subjektivní. Jak to? PRÁVĚ PROTO, ŽE NEEXSTUJE ŽÁDNÁ SUBSTANCE DOBRA A ZLA, ŽÁDNÁ DOBRÁ ANI ZLÁ ENERGIE

  • Dominik says:

   VIDĚNÍ DOBRA A ZLA JE SUBJEKTIVNÍ, PODLE TOHO, NA JAKÉ JE FREKVENCI BYTOST, KTERÁ TO CO JE DOBRÉ A TO CO ZLÉ HODNOTÍ. Když Satan přemluvil Adama a Evu k neposlušnosti, způsobil, že se jejich vnímání dobra a zla změnilo spolu jejich frekvenci- blíže ke zlu. Snědení jablka však způsobilo, že i přes to, že jejich duše už nevnímaly dobro a zlo jako bytosti absolutně dobré, toto Bohem stvořené jablko jim toto vnímání znovu umožnilo. Díky tomu lidé vnímají to, co je správné jednak podle toho, co jim napovídá jejich ne absolutně dobrá duše a jednak podle toho, co jim říká svědomí- Boží absolutně dobrý hodnotový žebříček.

   • svatahmota says:

    ” . Vy neustále vycházíte z předpokladu, že dobro a zlo má jakousi substanci, je to nějaká energie” – To ty si psal, že existuej zlo a že existuje zlá negativní energie 🙂

    • svatahmota says:

     “Dobro a zlo tedy nejsou 2 různé síly, ale názvy, kterými popisujeme odlišné způsoby vyššího abstraktního uvažování, které vedou k odlišným hodnotám a k odlišnému chování. ”

     TAkže bůh stvořil strom poznání dobrého a zlého a dobro a zlo není? 😀 – proč mu teda tak vadí zlo? :D¨

     A jestli je dobro a zlo druh abstraktního nahlížení, pak abstraktní nahlížení včetně abstraktního zla stvořil též bůh 😀

     • svatahmota says:

      2) “Bůh má tedy jako každá bytost s vyšším abstraktním myšlením možnost změnit způsob svého myšlení, nikdy to však neudělal a rozhodl se to nikdy neudělat. ”

      No, člověk chtěl být také dobrým a pak… navíc bůh se úplně neovládá, nezapomeň, že není všemohoucí, sám si to napsal 🙂

     • svatahmota says:

      3) “Jak jsem psal dříve, podle nás Adam a Eva BYLI schopni rozlišovat a volit mezi dobrem a zlem už před snědením jablko, protože automatický důsledek vyššího abstraktního myšlení. ”

      Proč je bůh trestal za to, že chtěli být jako on a znát dobro a zlo, když už znali dobro a zlo a byli abstraktní? 🙁

     • svatahmota says:

      “ne absolutně dobrá duše a jednak podle toho, co jim říká svědomí- Boží absolutně dobrý hodnotový žebříček.”

      – takže člověk od začátku nebyl dokonalý a měl touhu po hříchu?

      K obrazu jeho? 😀 Kdyby neměl, nehřešil by?

      Byť nechápu, co je za hřích chtít vědět víc o dobru a o zlu…

      Takže vraždění a utrpení není zlo, jen abstraktní pohled, tak tento abstraktní pohled umožnil bůh a on za něj může, může i za abstraktní myšlení, tudíž za abstraktní zlo a tudíž i za vraždění a hříchy … 🙁

     • svatahmota says:

      Zde další otázky:

      Na trojku si mi tedy neodpověděl, dávám jí znova, jelikož bůh může za abstraktní myšlení i za abstraktní zlo i za to, že mu člověk propadá – umožnil mu to a navíc do něj dal touhu hřešit, jinak by jako absolutně dobrý po jeho vzoru nikdy nehřešil 🙂

      3) možnost zla musel stvořit bůh, jinak by se nemohl nikdo zkazit, nebyla by ta možnost. jelikož dal tu možnost, věděl, že se stane, že absolutně dobrá bytost nepodlehne, ale bytost, jejíž přirozenost jí nutí podlehnout podlehne. Protože má takové a takové vlastnosti, které jí předurčují podlehnout (tak jakápak svobodná vůle). A navíc zde musela být vůbec ta možnost podlehnout. Čili za existenci možnost být zlý může bůh, který stvořil bytosti, které mohou být zlé (vlastně i musejí, jelikož jejich přirozenost je k tomu vede…). Kdyby byli absolutně dobří jako bůh, tak se svést nenechají, nebo bůh se taky nechal? 🙂

      4) bůh předem věděl, co se stane, nemusel to nechat dopustit, aby se bytosti zkazily, protože je znal a věděl, jak volba dopadne, celá zkouška je tedy mimo, je mimo i bez toho, co má co koho zkoušet? Ale i tak to dopadne vždy stejně – někteří podlehnou a jiní ne, podle své přirozenosti, absolutní svoboda není, nemůžu si vybrat, jestli budu mít modré oči a IQ 150, buď máme či ne, z toho se musí vycházet. Stejně je to i s charakterem…

      5) bůh tedy ví, co se stane a přesto nechal tuhle hrůzu proběhnout? A k tomu zbytečné utrpení zvířat atd…. proč? 🙂

      6) neodpověděl jsi, jak mohl Adama a Eva vědět, co je dobré a zlé, když ještě nejedli ze stromu poznání dobra a zla ? Co je to za mistrovský tah, že někdo chce ochutnat poznání a vědět, co je dobré a co zlé, zatímco bůh chce, aby lidé žili jako nevědomé ovce ? 🙂 Nedopověděl jsi na ten základ, jak to Adam a Eva mohli vědět, že dělají špatnou věc, když neznali dobro a zlo –

      7) absolutní dobro Evy a Adama byla nevědomost, co je dobré a zlé? … ? To jako fakt ? Nevědomost je absolutní dobro? I neznalost Evangelia je tedy dobro ? 🙁

      8) Aha, takže v sobě máme tedy nějaké touhy – špatné touhy, kterým musíme odolávat, kdo tam ty touhy do nás dal a proč?

      _—————————-

      Co ty další body? 😀

      9)ČILI I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZKAZIL SATAN AŽ NÁSLEDOVNĚ ZA NĚJ NESE ODPOVĚDNOST BŮH – A) STVOŘIL HO ŠPATNĚ
      B) BYŤ VĚDĚL DOPŘEDU A VÍ, CO SE STANE A CO SE DĚJE, NECHÁVÁ HO DÁL ŘÁDIT I NA NEVINNÝCH A NA NEPOKUŠITELNÝCH SUBJEKTECH (zvěř,…)
      C) MŮŽE TUTO KOMEDII UTRPENÍ SVĚTA KDYKOLIV UKONČIT A MOHL TO UDĚLAT UŽ DÁVNO ČI ANI SVĚT NETVOŘIT, VÍ, CO SE STANE – JE VŠEVĚDOUCÍ…

      10) Bůh který je omezen již není všemocný a není bůh ALE POLOBŮH

      11) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

      12) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

 19. svatahmota says:

  2) “Bůh má tedy jako každá bytost s vyšším abstraktním myšlením možnost změnit způsob svého myšlení, nikdy to však neudělal a rozhodl se to nikdy neudělat. ”

  No, člověk chtěl být také dobrým a pak… navíc bůh se úplně neovládá, nezapomeň, že není všemohoucí, sám si to napsal 🙂

  • Dominik says:

   Asi budeme muset ukončit naši diskuzi. Buďto mé odpovědi nečtete, nebo je nechápete.

   To, že jsem neodpověděl na poslední body z Vašeho seznamu, MI KLIDNĚ MŮŽETE PSÁT CAPSLOCKEM POŘÁD DOKOLA, EVIDENTNĚ SE TOTIŽ NEMŮŽEME POSUNOUT DÁL, POKUD NECHÁPETE ANI ODPOVĚDI NA PRVNÍ BODY Z VAŠEHO SEZNAMU.

   Můžete zkusit požádat někoho z dalších čtenářů tohoto webu, možná Vám to vysvětlí.

   Je velmi snadné pokládat mi pořád dokola ty stejné otázky, přičemž absolutně nevnímáte mé odpovědi, a neustále je zaplavovat nekonečným zástupem xichtíků.

   To umím taky
   🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 😀 😀 😀 😀 😀 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 😀 😀 😀 😀 😀 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 😀 😀 😀 😀 😀 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 😀 😀 😀 😀 😀 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 😀 😀 😀 😀 😀 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

   Zvíííííííířátka, ach ty zvíííííííííířátka, jak trpí!!!!!! 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

   • svatahmota says:

    Ale pokud je zlo jen pouhá abstrakce, tak utrpení je též jen pouhá abstrakce?

    A pokud je zlo jen abstrakce, kdo může za abstrakci tohoto druhu jménem zlo? Bůh…

    A pokud za ní nemůže bůh, je to věc nestvořená, tak abstrakci jménem zlo neovládá… tak jste to sám řekl…

    Ale to jsou jen některé body, kde s vámi nesouhlasím, na jiné jste mi ani neodpověděl… 😀 😀

    • svatahmota says:

     A dalo by se jich najít víc a víc, a jestli vám vadí smajlíky, tak to je jen proto, že do své duše nechce pustit více lásky a smíchu, je mi vás svým způsobem líto 🙁 – musíte hrozně trpět a ještě k tomu teď už víte, že i za marné utrpení, třeba za hrozné utrpení zvířat, může též ten váš bůh 🙁

     • svatahmota says:

      Jediné, co vás může ochránit je, jediné, co boha sprostí obžaloby, která má důkazy- jasné a zřetelné, je že bůh neexistuje, tudíž za nic nemůže 🙂

 20. svatahmota says:

  Zase jsem si Dominka podal, teď už nemá, co odpovědět, snažil se sice relativizovat dobro a zlo, ale pak zase najednou mluví o dobru a zlu v případě hříchu, jako by šlo o něco jiného než o pouhou abstrakci, ale i za abstrakci může bůh 🙂

  čili:

  1)” Vy neustále vycházíte z předpokladu, že dobro a zlo má jakousi substanci, je to nějaká energie”

  – To ty si psal, že existuej zlo a že existuje zlá negativní – dokonce nestvořená energie 🙂 – pokud se energie může zkazit, změnit z neutrální či plusové na mínusovou, musel bůh stvořit i mínus, či existuje mínus od začátku a bůh nemá na to ho ovlivnit… 🙂

  – “Dobro a zlo tedy nejsou 2 různé síly, ale názvy, kterými popisujeme odlišné způsoby vyššího abstraktního uvažování, které vedou k odlišným hodnotám a k odlišnému chování. ”

  Takže bůh stvořil strom poznání dobrého a zlého a dobro a zlo není-samo o sobě, všechny ty vraždy a tak… ? 😀 – proč mu teda tak vadí zlo když není? 😀 A pokud je to jen abstrakce, tak jí umožnil bůh – tento druh abstrakce jménem zlo… či už to tu bylo před ním a on na to nemá to ovládat…

  ZNOVU: jestli je dobro a zlo druh abstraktního nahlížení, pak abstraktní nahlížení včetně abstraktního zla stvořil též bůh 😀 – včetně možnosti toto uskutečňovat + nezastavil satana či sebe, aby se dělo i nesmyslné zlo a utrpení navíc – třeba utrpení zvířat, když věděl, co se jim stane, ani je nemusel tvořit…

  2) “Bůh má tedy jako každá bytost s vyšším abstraktním myšlením možnost změnit způsob svého myšlení, nikdy to však neudělal a rozhodl se to nikdy neudělat. ”

  No, člověk asi taky chtěl být dobrým, když ho stvořil “dokonalého” (i když asi zas tak dokonalý nebyl…) a pak víme, jak to dopadlo i u Satana… navíc bůh se úplně neovládá, nezapomeň, že není všemohoucí, sám si to napsal, možná se zkazí 🙂 (podle toho, jak stvořil tenhle svět plný nesmyslného utrpení – třeba zvířat, bych řekl, že už to je šílenec 🙁 )

  3) “Jak jsem psal dříve, podle nás Adam a Eva BYLI schopni rozlišovat a volit mezi dobrem a zlem už před snědením jablko, protože automatický důsledek vyššího abstraktního myšlení. ”

  Proč je bůh trestal za to, že chtěli být jako on a znát dobro a zlo, když už tedy podle tebe vlastně znali dobro a zlo ? 😀 není to absurdní ?

  “absolutně dobrá duše a jednak podle toho, co jim říká svědomí- Boží absolutně dobrý hodnotový žebříček.”

  – ale neblbni, to je jen abstrakce 🙂 není žádné dobro samo o sobě 😀 – jsou tu různé subjektivní úhly pohledu, satan má svůj a bůh taky, žádný není lepší či horší, je to jen abstrakce 🙂 – z úhlu pohledu jednoho je tohle lepší a z pohledu tamtoho zase tamto, není proto boží dobro o nic lepší než satanovo 🙂 – pouhá abstrakce 😀 Ale i za tu abstrakci může bůh …

  Bůh nás stvořil K obrazu jeho? 😀 Kdyby neměl člověk touhu hřešit, nehřešil by… dal to do nás, sviňák a ještě nám to umožnil stvořením hada a nesmyslné zkoušky 🙂 – a možnost zla (abstraktní i konkrétní) stvořil též..

  Byť nechápu, co je za hřích chtít vědět víc o dobru a o zlu…

  Takže vraždění a utrpení podle tebe není zlo, jen abstraktní pohled, tak tento abstraktní pohled umožnil bůh a on za něj může, může i za abstraktní myšlení, tudíž za abstraktní zlo a tudíž i za vraždění a hříchy … 🙁

  Zde další otázky:

  Na trojku si mi tedy neodpověděl, dávám jí znova, jelikož bůh může za abstraktní myšlení i za abstraktní zlo i za to, že mu člověk propadá – umožnil mu to a navíc do něj dal touhu hřešit, jinak by jako absolutně dobrý po jeho vzoru nikdy nehřešil 🙂

  3) možnost zla musel stvořit bůh, jinak by se nemohl nikdo zkazit, nebyla by ta možnost. jelikož dal tu možnost, věděl, že se stane, že absolutně dobrá bytost nepodlehne, ale bytost, jejíž přirozenost jí nutí podlehnout podlehne. Protože má takové a takové vlastnosti, které jí předurčují podlehnout (tak jakápak svobodná vůle). A navíc zde musela být vůbec ta možnost podlehnout. Čili za existenci možnost být zlý může bůh, který stvořil bytosti, které mohou být zlé (vlastně i musejí, jelikož jejich přirozenost je k tomu vede…). Kdyby byli absolutně dobří jako bůh, tak se svést nenechají, nebo bůh se taky nechal? 🙂

  4) bůh předem věděl, co se stane, nemusel to nechat dopustit, aby se bytosti zkazily, protože je znal a věděl, jak volba dopadne, celá zkouška je tedy mimo, je mimo i bez toho, co má co koho zkoušet? Ale i tak to dopadne vždy stejně – někteří podlehnou a jiní ne, podle své přirozenosti, absolutní svoboda není, nemůžu si vybrat, jestli budu mít modré oči a IQ 150, buď máme či ne, z toho se musí vycházet. Stejně je to i s charakterem…

  5) bůh tedy ví, co se stane a přesto nechal tuhle hrůzu proběhnout? A k tomu zbytečné utrpení zvířat atd…. proč? 🙂

  6) neodpověděl jsi, jak mohl Adama a Eva vědět, co je dobré a zlé, když ještě nejedli ze stromu poznání dobra a zla ? Co je to za mistrovský tah, že někdo chce ochutnat poznání a vědět, co je dobré a co zlé, zatímco bůh chce, aby lidé žili jako nevědomé ovce ? 🙂 Nedopověděl jsi na ten základ, jak to Adam a Eva mohli vědět, že dělají špatnou věc, když neznali dobro a zlo –

  7) absolutní dobro Evy a Adama byla nevědomost, co je dobré a zlé? … ? To jako fakt ? Nevědomost je absolutní dobro? I neznalost Evangelia je tedy dobro ? 🙁

  8) Aha, takže v sobě máme tedy nějaké touhy – špatné touhy, kterým musíme odolávat, kdo tam ty touhy do nás dal a proč?

  _—————————-

  Co ty další body? 😀

  9)ČILI I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZKAZIL SATAN AŽ NÁSLEDOVNĚ ZA NĚJ NESE ODPOVĚDNOST BŮH – A) STVOŘIL HO ŠPATNĚ
  B) BYŤ VĚDĚL DOPŘEDU A VÍ, CO SE STANE A CO SE DĚJE, NECHÁVÁ HO DÁL ŘÁDIT I NA NEVINNÝCH A NA NEPOKUŠITELNÝCH SUBJEKTECH (zvěř,…)
  C) MŮŽE TUTO KOMEDII UTRPENÍ SVĚTA KDYKOLIV UKONČIT A MOHL TO UDĚLAT UŽ DÁVNO ČI ANI SVĚT NETVOŘIT, VÍ, CO SE STANE – JE VŠEVĚDOUCÍ…

  10) Bůh který je omezen již není všemocný a není bůh ALE POLOBŮH

  11) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

  12) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

  • Dominik says:

   1) To ty si psal, že existuej zlo a že existuje zlá negativní – dokonce nestvořená energie 🙂

   Ne, nepsal. Psal jsem, nestvořená energie přebírá náboj svého zdroje. Je-li tedy zdroj zlý, má tato energie zlý charakter. Není však zlá sama o sobě. To, že je NESTVOŘENÁ, neznamená, že nemá žádný zdroj. Pouze to znamená, že ten, kdo je jejích zdrojem, ji nevypouští úmyslně (viz podobenství o lidském teple a džbánu).

   2) Takže bůh stvořil strom poznání dobrého a zlého a dobro a zlo není-samo o sobě, všechny ty vraždy a tak… ? 😀 – proč mu teda tak vadí zlo když není?

   JAK JSEM JIŽ PSAL, ovoce ze stromu poznání bylo stvořeno Bohem, tudíž způsobuje rozlišování dobra a zla podle Božího způsobu myšlení, tj. z pohledu bytosti, která uvažuje způsobem, který mi považujeme za absolutně dobrý. Bytosti uvažující jiným způsobem však považují za dobré a zlé něco jiného. Neexistuje nezávislé absolutní dobro a zlo, ale pouze relativní. Když my mluvíme o dobru a zlu, máme na mysli to, co je zlé a špatné z Boží perspektivy (relativní dobro a zlo). Na základě Božího způsobu myšlení je vraždění špatné, na základě satanského dobré. Jde tedy o relativní pojem.

   3) Ale pokud je zlo jen pouhá abstrakce, tak utrpení je též jen pouhá abstrakce?

   Napsal jsem, že koncept toho, že něco je správné a něco špatné, je důsledkem vyššího abstraktního myšlení. A každý konkrétní způsob abstraktního myšlení vede k vytvoření určitých hodnot, KTERÉ VEDOU KE KONKRÉTNÍMU CHOVÁNÍ. Každý způsob vyššího abstraktního myšlení vede k určitým názorům a ty vedou k určitým činům, které jsou každopádně velmi reálné (nikoliv abstraktní). To, jestli jsou tyto činy dobré nebo zlé záleží na tom, z jakého pohledu je to hodnoceno (zlé a dobré bytosti by měly opačný názor). Nelze tedy říci, že něco je dobré nebo zlé bez vztažení k určitému konkrétnímu způsobu vyššího abstraktního myšlení. My, když hodnotíme co je dobré a co zlé, se snažíme vycházet z Božího hodnotového žebříčku, tj. z pohledu bytosti absolutně dobré.

   4) Proč je bůh trestal za to, že chtěli být jako on a znát dobro a zlo, když už tedy podle tebe vlastně znali dobro a zlo ? 😀 není to absurdní ?

   Absurdní je Vaše nechápavost. Bůh je NETRESTAL, jak jsem psal dříve. Jak jsem psal, to jestli někdo zná dobro a zlo je relativní, každá vyšší abstraktní bytost rozlišuje co je správné a co špatné podle toho, jakým způsobem myslí.

   Satan je přesvědčil, aby začali přemýšlet jako on, toto rozdílné myšlení je dovedlo k odlišným názorům a k odlišnému chování. Bůh věděl, že toto chování v nich vyvolá touhu dát mu najevo svou neposlušnost. Proto jim Bůh zakázal jedinou věc, a to pojíst ze stromu poznání dobrého a zlého (dobrého a zlého podle jeho hodnotového žebříčku.) Je totiž jasné, že nejlepším způsobem jak dát najevo neposlušnost, je porušit to, co je výslovně zakázáno. A tím, že z něj pojedli, získali znovu schopnost vnímat dobré a zlé tak jako Bůh, kterou ztratili, když po přemluvení Satanem změnili své myšlení, což způsobilo změnu v jejich rozlišování dobrého a zlého.

   Kdyby jim Bůh zakázal cokoliv jiného, než jíst z tohohle stromu, lidé by porušením tohoto jiného zákazu nezískali zpátky schopnost rozlišovat dobré a zlé podle Božích měřítek. Proto jim Bůh zakázal zrovna tohle, čímž doběhl Satana.

   • svatahmota says:

    1) ” Je-li tedy zdroj zlý, má tato energie zlý charakter.” A já myslel, že zlo je jen abstraktní, jakápak zlá energie zase 😀 ? 🙁

    2)

    3) bůh je potrestal – vyhnal je z ráje, tak to bylo v Bibli napsáno ne ? 😀 Navíc nemusel tvořit zvířata, aby trpěla, protože člověk je ke zkoušce nepotřebuje… čili trpí zbytečně… atd atd..

    4) neodpověděl jste, kdo stvořil abstraktní zlo – možnost zla – zlo ? Bůh ? Pokud ano, může za něj, pokud ne, neovládá ho a Satan je na jeho úrovni síly…

    5) bůh předem věděl, co se stane, nemusel to nechat dopustit, aby se bytosti zkazily, protože je znal a věděl, jak volba dopadne, celá zkouška je tedy mimo, je mimo i bez toho, co má co koho zkoušet? Ale i tak to dopadne vždy stejně – někteří podlehnou a jiní ne, podle své přirozenosti, absolutní svoboda není, nemůžu si vybrat, jestli budu mít modré oči a IQ 150, buď máme či ne, z toho se musí vycházet. Stejně je to i s charakterem…

    6) bůh tedy ví, co se stane a přesto nechal tuhle hrůzu proběhnout? A k tomu zbytečné utrpení zvířat atd…. proč? 🙂

    7) pokud Adam s Evou již rozlišovali dobré a zlo, co je špatné na tom, že snědli ovoce, které rozlišuje to, co už znali? A pokud to viděli z božího pohledu – z pohledu nejvyššího dobra, co je na tom špatného chtít nejvyšší dobro

    8) takže absolutní dobro podle vás existuje, čili žádný subjektivismus najednou? Bůh je tedy absolutní dobro, což znamená, že dobro má svou podstatu (a zlo také) a není tedy pouze subjektivní?

    9) Pokud je dobro jen subjektivní, pak z pohledu satana je dobro jiné než z pohledu boha, ale stejně dobré… 😀

    10) Bůh je stvořil k obrazu svému a dokonallé? jak se dokonalé jablko může zkazit, když v jeho genetickém kodu nebude stárnutí a kolem něj nebudou kvasinky? Někdo musí stvořit nedokonalý genetický kod a kvasinky, někdo musí stvořit- umožnit potenci zla a touhu po hříchu, jinak by ani nebyla možnost být zlým a činit zlo (abstraktně i konkrétně) – buď za to může bůh, nebo to neovládá a satan je min. stejně silný a tak to i bude … 😀 takže v sobě máme tedy nějaké touhy – špatné touhy, kterým musíme odolávat, kdo tam ty touhy do nás dal a proč?

    11)ČILI I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZKAZIL SATAN AŽ NÁSLEDOVNĚ ZA NĚJ NESE ODPOVĚDNOST BŮH – A) STVOŘIL HO ŠPATNĚ
    B) BYŤ VĚDĚL DOPŘEDU A VÍ, CO SE STANE A CO SE DĚJE, NECHÁVÁ HO DÁL ŘÁDIT I NA NEVINNÝCH A NA NEPOKUŠITELNÝCH SUBJEKTECH (zvěř,…)
    C) MŮŽE TUTO KOMEDII UTRPENÍ SVĚTA KDYKOLIV UKONČIT A MOHL TO UDĚLAT UŽ DÁVNO ČI ANI SVĚT NETVOŘIT, VÍ, CO SE STANE – JE VŠEVĚDOUCÍ…

    12) Bůh který je omezen již není všemocný a není bůh ALE POLOBŮH

    13) Adam s Evou jsou v rozporu s Evolucí

    14) tyto zákony kruté evoluce tu byly i před lidmi

    15) proč bůh nechává ve světě zbytečné utrpení navíc, ví dopředu, co se stane, proč tvořil zvířata, aby zbytečně trpěla ? Věděl, jak to dopadne.. 🙁

    Dostal jsem tě 😀

    • svatahmota says:

     2) “Božího způsobu myšlení, tj. z pohledu bytosti, která uvažuje způsobem, který mi považujeme za absolutně dobrý. Bytosti uvažující jiným způsobem však považují za dobré a zlé něco jiného. Neexistuje nezávislé absolutní dobro a zlo, ”

     Buď existuje ABSOLUTNÍ DOBRO NEBO NE A VŠE JE JEN SUBJEKTIVNÍ, tak si rozmysli, co z toho platí 😀

     • Dominik says:

      Buď existuje ABSOLUTNÍ DOBRO NEBO NE A VŠE JE JEN SUBJEKTIVNÍ, tak si rozmysli, co z toho platí 😀

      Myslel bych, že to je evidentní, ale zjevně není. To, co je dobré a co zlé, je závislé na tom, z pohledu koho to hodnotíme. Říkal jsem, že my hodnotíme co je správné a co špatné z pohledu Boha, bytosti myslící určitým jedním konkrétním způsobem. Na základě toho věříme, že ideální je myslet “absolutně božsky”= absolutně jako Bůh. Z našeho subjektivního pohledu tedy považujeme Boží myšlení za absolutně dobré. Absolutně dobré v tomto slova smyslu tedy znamená ABSOLUTNĚ JAKO BŮH, NEZNAMENÁ TO TEDY, ŽE BY BYLO ABSOLUTNÍ VE SMYSLU NE RELATIVNÍ. Znamená to tedy posuzovat věci absolutně jako Bůh, nikoliv jako nějaká univerzální “absolutně dobrá energie”- ta neexistuje. Méně dobré pak znamená “myslet méně jako Bůh”, absolutně zlé pak znamená “myslet absolutně opačně než Bůh”. Jak vidíte, tato “absolutnost” je tedy naprosto relativní, tedy vztažená ke způsobu myšlení Boha.

      Vy jste to však pochopil, že existuje nějaké absolutní dobro a zlo nezávislé na Bohu či komukoliv jiném. Nikoliv, existuje pouze vztažené k něčemu. My vždy vztahujeme k Bohu, tj. absolutně dobré= absolutně jako Bůh.

     • svatahmota says:

      Ted znovu 😀 :

      “ABSOLUTNĚ JAKO BŮH, NEZNAMENÁ TO TEDY, ŽE BY BYLO ABSOLUTNÍ VE SMYSLU NE RELATIVNÍ.”

      1)Takže dobro o sobě není, to znamená, že z pohledu satana je absolutně dobré něco jiného než z pohledu boha. Proto je dobré neřídil se desaterem a božími zákony, pokud jsem vyznavačem satana, být vyznavačem satana je stejně dobré či zlé jako být vyznavačem boha – protože vše je relativní 😀 😀

      2) bůh stvořil možnost zla a abstrakci zla (z božího i našeho pohledu) + touhu po zakázaném, nebo toto neovládá, protože je to tady odevždy a pak je nemohoucí 😀

      2) to ale pořád neřeší tu věc utrpení, čili to, že bůh stvořil svět tak, že v něm trpí nevinní a nezkušitelní (např. zvířata) a že toto jejich utrpení nezmenší ani nezruší, byť předem ví, jak to dopadne a nemusí to nechávat proběhnout … 😀

      Další dotazy na vás – poslední a předposlední status 😀