Co mi vadí na křesťanství


V dnešním článku odhlédnu od toho, že považuji křesťanství za nepravdivé. Uvedu několik věcí, které mi na křesťanství vadí bez ohledu na to – ostatně, jeho nepravdivost jako taková mi nevadí v zásadě vůbec, ať si koneckonců každý věří čemu chce.

1) Adorizace víry.

Věřit znamená pokládat nějaké tvrzení za pravdivé. (např. že Země je kulatá nebo že Ježíš Nazaretský vstal z mrtvých). Různé víry se mohou lišit stupněm své podloženosti.

a) Od těch podložených (třeba že Země je kulatá)
b) přes takové, kde prostě nemáme k dispozici relevantní argumenty pro ani proti (třeba že ve Vesmíru existuje mimozemský život)
c) až po víry, kde mnohdy drtivě převažují argumenty PROTI nim (třeba že Země je placatá).

Zde na svém webu jsem ukázal, že křesťanství je tento poslední případ (c), přičemž se o něm zřejmě ze slušnosti často mluví, jako by šlo o případ (b).

Není nic úctyhodného ani ctnostného na tom, věřit tomu, proti čemu silně svědčí celková důkazní situace. Křesťané si přesto své víry jako takové nesmírně cení, vydávají ji za „dar“ od Boha – zřejmě že jim Bůh „umožnil“ odhlédnout od faktů, a „věřit“ bez ohledu na ně. Argumentace proti jejich víře v nich pak vzbuzuje obranné reakce – snažíme se jim jejich nesmírně cenný „dar“ vzít! Křesťan řekne „ale já tomu prostě věřím!“ a je spokojený. Cítí se povzneseně. Tento postoj mi vadí.

Víra je prostě jednou z cest poznání, a to cestou velmi nespolehlivou. Jiné cesty – např. právě racionální a kritické myšlení s uvážením empirických faktů – jsou mnohem spolehlivější.

Uvažme, zda bychom neměli princip víry přenést i do jiných oblastí života? Jak by to asi vypadalo? Neměli bychom začít rozhodovat o vině souzených na základě víry? Neměli bychom odhadovat nosnost mostů a budov na základě víry?

Adorizace víry je věc, která se z křesťanství rozšířila do obecného kulturního povědomí v naší společnosti (v důsledku čehož i mnoho nevěřících před vírou v úctě sklapne podpatky a skloní se, říká se jim faithteisté) – a to je první věc, kterou křesťanství vyčítám.

2) Postoj k pravdě.

Křesťané běžně mluví o předmětu své víry jako o pravdě. Zřejmě přesvědčili sami sebe, že Bůh jim Pravdu odhalil. Jenže toto je jen další, a to velmi troufalé tvrzení, které sice může, ale také NEMUSÍ být pravdivé. Křesťané nemají žádný patent na pravdu, oni nemají žádné kukátko, „boží oko“, kterým by viděli realitu takovou jaká je. Bible může být zjevená Pravda, ale také NEMUSÍ (a ona s vysokou pravděpodobností není, jak jsem zde opakovaně ukázal) – a to ZDA je či není, je prostě jen další otazník, který nemůžeme překonat nějakým vyznáním. (vyznávám, že Bible je Slovo Boží, je to zjevená Pravda – a proto, věřím-li Bibli, mám Pravdu)

Ptám se křesťanů: pokládáte se snad v těch otázkách, kde se cítíte být majiteli Pravdy, za neomylné? Cítíte se snad být Bohy? (protože kdo jiný je neomylný, než Bůh?)

Je pro mě doteď šokující, jak málo křesťanů je ochotno byť jen říct (!): „KDYBY měla být moje víra chybná, NECHTĚL bych dál věřit. Záleží mi na tom, jaké je skutečná pravda, byť by se mi nemusela líbit. POKUD je realita taková, nechci žít v pohodlné lži, a chci raději poznat méně pohodlnou a uspokojující pravdu.“

Žonglování s pravdou a naprosto neskromný a nepokorný přístup v těchto otázkách – to je další věc, kterou křesťanství vyčítám.

3) Jistota.

V souladu s předchozím mají křesťané často pocit jistoty, že mají pravdu. Mít jistotu je ale velmi nebezpečná věc, pokud nám jde o skutečnou pravdu. Pocit jistoty nás odvádí od náležitého uvědomění si faktu, že všichni jsme lidé omylní, všichni se můžeme mýlit – a omyly je třeba odhalovat. Když se budu mýlit, a budu mít přitom jistotu, že mám pravdu, pak na svůj omyl nepřijdu nikdy. Jistota konzervuje chyby.

Křesťanům proto zazlívám jejich pocit jistoty v netriviálních otázkách, kterých se jejich víra týká.

4) Postoj k pochybnostem

Nejen že je důležité nepodléhat v důležitých otázkách pocitu jistoty, ale je navíc důležité být přístupný pochybnostem. Naslouchat kritikům, přemýšlet, a v ideálním případě pochybovat i sám od sebe. Pochybnosti jsou naprosto zásadním nástrojem, který nám může pomoci detekovat naše chybné víry. (samozřejmě ovšem jen v případě, že nám jde o skutečnou pravdu)

Nepřekvapivě pro křesťany jsou pochyby cosi, čemu je třeba se bránit. Pochyby jsou projevem slabosti ve víře – a ideálem je pro ně právě silná víra. Pochybnosti na člověka čas od času přijdou – ale ostatní křesťané pak doufají, že dotyčný se s nimi „úspěšně vyrovná“ = vrátí se zpět k víře. Pochybnostem se podle křesťanů podléhá, a výsledkem je „pád“.

Připomínám, že já vše výše uvedené respektuji a dodržuji, o svých vírách jsem ochoten pochybovat a také o nich pochybuji. Mé přesvědčení je pak silnější PROTO, že pochybnostmi prošlo a prochází.

Největší tragédie je, když věřící vykládají mé pochybnosti (tak jak jsou zvyklí) jako moji slabost, a další z důkazů mého omylu – a mají dobrý pocit z toho, že sami mají jistotu…

5) Pocit morální nadřazenosti

Křesťané v sobě mají a ochotně dále živí a utvrzují mýtus, že morálka bez víry v Boha prakticky není možná. (teď mě napadá, že Muslimové vlastně také mají morálku, založenou na víře v Boha…) Podle nich ateismus nutně implikuje morální neukotvenost. Ateista si podle nich „může dělat, co chce“, zejména např. smilnit, znásilňovat, krást, vraždit. V jistých křesťanských kruzích je ateista prakticky synonymem pro člověka z rozvrácené rodiny, s narušenou psychikou, pedofilními, homosexuálními sklony apod.

Bývalý poradce expremiéra Nečase, Roman Joch, dokonce napsal, že ateisté jsou proto ateisty, ABY mohli smilnit a oddávat se sexuálním zvrhlostem. „Kdyby lidé tak netoužili po sexu, mohla být Evropa ještě křesťanská,“ napsal Joch.

Křesťané proto sami sebe vidí jako morálně nadřazené, a často se tak i chovají, a toto své předporozumění dávají ostentativně najevo.

6) Mentalita vyvoleného lidu

S tím souvisí podobný, ale přesto trochu jiný pocit: pocit příslušnosti k „božímu lidu“, pocit jakéhosi osobního spojenectví, blízkosti a kontaktu s bohem. Z toho ovšem opět pramení pocit nadřazenosti nad lidmi, kteří „boží“ nejsou. Koneckonců, ateisté přece mají svobodnou vůli, a pro svůj ateismus se „svobodně rozhodli“. Svobodně se rozhodli pro život bez Boha. Rozhodli se vlastně pro vzpouru proti Bohu. Jaké lze mít s takovými lidmi sympatie?

7) Nepokora, neskromnost, pýcha

Jistota křesťanů, že jsou majiteli pravdy, není nic jiného než projevem jejich šokující pýchy. Stejně tak je projevem pýchy jejich přesvědčení, že jsou v kontaktu se Stvořitelem Universa, že jsou mu nablízku, a že znají jeho vůli. Pyšné je i jejich přesvědčení o morální nadřazenosti.

Nepokorné a neskromné je i přesvědčení křesťanů o výjimečnosti a významu člověka v rámci celého Universa, o speciálním vztahu našeho druhu s Bohem, o tom, jak jsme byli stvořeni „k obrazu Božímu“ (wtf?!), o tom, jak nás miluje – a nakonec i o tom, jak nás miluje dokonce tak, že za nás obětoval svého jednorozeného Syna…

8 ) Pokrytectví

Dnešní křesťané si verbálně vysoce cení Ježíšova přikázání o lásce k bližnímu. Ježíš označil přikázání „Miluj bližního svého jako sebe sama“ za jedno ze tří nejdůležitějších vůbec (Mt 19:19). Přesto však výrazná část křesťanů k nám ateistům necítí lásku, ale naopak nevraživost, pohrdání, a mnohdy i otevřenou nenávist. Zaklínat se láskou k bližnímu, a přitom se chovat zcela opačně – to je pokrytectví.

Jak by to vypadalo, kdyby nás křesťané milovali, tak jak o tom tak rádi mluví? Co bych udělal já, kdybych viděl, že osoba, na které mi záleží, kterou miluji (třeba i v obecnějším smyslu) sešla z cesty, a po smrti jí hrozí to vůbec nejhorší, co se člověku může stát – totiž peklo? Určitě bych se jí snažil pomoct! Snažil bych se zjistit, co ji k tak nebezpečnému rozhodnutí vedlo, a všemožně bych se vynasnažil, abych jí pomohl vrátit se na správnou cestu.

Co ale udělá reálný křesťan? Zrovna před pár dny nám tu jeden nechal vzkaz: „Však vy ateisté po smrti uvidíte!“

Pokrytectví mnohých křesťanů (nikoliv ovšem všech) vidím v jejich vztahu k bohatství. Ježíš se proti bohatství opakovaně a jasně vyjádřil. Nikoliv zřejmě apriori, ale úvaha za tím je zřejmá: majetek nezíská nikdo jen tak. Aby člověk získal poctivě majetek (o nepoctivém způsobu ani neuvažujme), musí se snažit, věnovat tomu mnoho úsilí a času. Podle Ježíše má ale člověk věnovat svůj čas službě Bohu. Jak může člověk poctivě zbohatnout, a současně brát naprosto zodpovědně službu Bohu? Ježíš říká naprosto jasně:

Mt 19:23 A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království.“

Má to logiku. Výrazná část křesťanů však tuto jasnou myšlenku relativizuje a bagatelizuje. Slyšel jsem dokonce, že to tak Ježíš „nemohl myslet“. Mnohem víc úsilí než zamyslet se nad smyslem tohoto přikázání věnují křesťané výsměchu ateistům, kteří „citují z Bible“.

Jinde Ježíš řekl:

Mt 19:21 Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“

Na tohle jsem dokonce slyšel reakci, že (dotyčný křesťan) dokonalý být nepotřebuje. Lze takovým lidem vůbec věřit, že svou víru berou vážně? Lze jim věřit, že berou vážně Ježíše? Ne, já jim to nevěřím. Jen o víře a o Ježíši mluví, ale vážně je neberou. Jsou to pokrytci.

9) Křesťanství je podporováno neznalostmi věřících, lžemi, případně mlčení ke lžím

Výrazná většina teologů a biblistů se dnes shoduje, že evangelia (zejména Matoušovo a Janovo) nebyla sepsána Ježíšovými učedníky, tedy očitými svědky. I přesto značná část křesťanů věří, že evangelia jsou dílem Ježíšových učedníků nebo jejich blízkých spolupracovníků. Duchovní je v tomto omylu rádi ponechávají.

Většina teologů a biblistů se shoduje, že je obtížné říct, v jakém smyslu je Bible „slovo Boží“ a že doslovně Bibli chápat určitě nelze. I přesto tomu řada křesťanů věří – a kněží z kazatelen nevyvíjejí žádnou snahu, aby své ovečky dovzdělali. Na mších po každém čtení z Bible zaznívá z kazatelny ujištění: „Slyšeli jste slovo Boží…“

Na teologických fakultách se dnes učí, že evangelia byla sepsána desítky let po Ježíšově smrti – nejstarší, Markovo, až kolem roku 70, a Janovo možná až po roce 90 n.l. – a přesto řada křesťanů věří, že evangelia byla sepsána možná velmi krátce po Ježíšově smrti. Kněží své ovečky opět ponechávají v tomto pohodlném omylu, ačkoliv z teologických fakult moc dobře vědí, jak se věci mají.

Podobně v několika dalších otázkách, např. v otázce kolik toho víme o historickém Ježíši (odborníky uznávaná odpověď: velice velice málo. Chybná odpověď populární mezi křesťany: evangelia jsou spolehlivým pramenem o Ježíšovi a jeho výrocích), jak je to s autorstvím knih Starého Zákona, atd.

Další oblíbená pohádka mezi křesťany vypráví o tom, jak problémy, na které poukazují ateisté, mají teologové už dávno vyřešeny (ale danému křesťanovi se to řešení zrovna teď nechce hledat, jistě ale existuje). Pravda ovšem je, že mnoho ze zásadních problémů na které poukazujeme, vyřešeno NEMAJÍ.

10) Tento svět není náš

Křesťané věří, že skutečný život přijde až po smrti. Mnohokrát jsem už slyšel výroky typu „tento svět není náš, my čekáme až na Boží království“. Tento postoj je problematický, protože může vést k laxnosti k věcem důležitým pro naši společnost a k nezájmu podílet se na řešení světských problémů. Na webu krestanske-diskuze.cz jsem konkrétně toto téma zaslechl. Kdosi se tam ptal, jestli by se jako křesťané vůbec měli v jistých světských věcech angažovat a zajímat se o ně.

Co hůř, tato myšlenka může vést i k laxnosti ke ztraceným životům lidí – ostatně právě v této souvislosti jsem ten výrok také slyšel: Proč zemřelo to či ono dítě na rakovinu? Inu, Bůh tím učinil jen to, co je pro něj nejlepší – třeba už je v téhle chvíli v nebi… Proč zahynulo bezmála 300 tisíc lidí při tsunami? Inu, proč se tím znepokojovat – ti spravedliví jsou v nebi, takže super, a ti ostatní mají, co si zaslouží…

This entry was posted in Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

4,104 Responses to Co mi vadí na křesťanství

  1. TvojOponent says:

    Tree…: Každý kresťan alebo niečista tu s tým vyrukuje, a každý nakoniec prehrá.

    Ano ano, to je priam ukážková skromnosť a poníženosť 😀

  2. TvojOponent says:

    Antiteista. V serióznej historickej literatúre za posledných 20 rokov nenájdete slovo klerofašizmus ako kľúčové slovo. Nájdete ho nanajvýš ako slovo v zátvorke či poznámku.
    Slovo klerofašizmus je indikátorom neserióznosti dejepisného textu.
    Mne nevadí, že ho používate. Mne nie… 😀

  3. Antitheista says:

    Však nacismus si toho vzal z minulosti hodně, kořeny nacismu? Nacionalismus, křesťanství, homofobie, antisemitismus, nic nového pod sluncem…

  4. Antitheista says:

    Přidejte trochu mystických a neopohanských prvků a máte Hitlera jak vyšitýho 🙁

    Klerofašismus je oficiální ideologie a má svůj wikipedický odkaz….

  5. TvojOponent says:

    Wikipédia… 😀 aha, už rozumiem.

  6. Antitheista says:

    Aha, já zapomněl, že wikipedia není důvěryhodný zdroj 🙁 , důvěryhodný zdroj je pouze Bible 🙂

  7. TvojOponent says:

    Biblia nie je historické dielo. Ale skús tam nájsť slovo klerofašizmus. 😀 Wikipédiu mám rád, ale nie je to uznávaná historická literatúra. Klerofašizmus je do veľkej miery produkt znevažovania. Keby bol Tiso pekár, bola by reč o pekarofašizme? A navyše, bol na Slovensku fašizmus? Alebo len v Taliansku?

  8. Samain says:

    4 TvojOponent
    Môže ale ateista veriť v Snehulienku – čo by rozprávkovú bytosť? Striktne skepticky a materialisticky nemôže. Lebo ho to knokautuje z kategŕie ateista.

    Definice ateisty = bezbožník, nevěřící v boha.
    Co božského je na Sněhurce nebo Jezinkách? Samozřejmě, že když budu věřit na Sněhurku, tak se to nijak, natož pak striktně, netluče s ateismem.

  9. treebeard says:

    TvojOponent, snažíš sa to zľahčovať. Klérofašizmus ako termín existuje. Označuje spojenie fašistických ideí s kresťanskými “tradíciami”. Klerikálne režimy, principiálne, nie sú demokratické, takže takéto spojenie môže vzniknúť pomerne ľahko a obe ideológie nájdu dostatok styčných bodov – xenofóbia, ospravedlňovanie genocídy náboženskými “argumentmi”, pohŕdanie pohanmi, antisemitizmus (áno, evanjeliá sú prevažne antisemitské) to všetko sú veci, ktoré sa režimu môžu fašistickej vláde hodiť. Kresťanskej vláde sa zas hodí možnosť potláčania komunistov a liberálov, …

    Ak si prejdeš tú wikipediu, zistíš, že článok v angličtine je pomerne obsiahly a obsahuje aj nejaké referencie na literatúru, takže asi ťažko spochybníš, že termín klérofašizmus existuje. O detailoch spojených s týmto termínom sa, samozrejme, dajú viesť nekonečné diskusie, ako už v histórii vždy. Ale termín je to legitímny.

    Pokiaľ ide o to, či na Slovensku bol fašizmus – v plnohodnotnej podobe možno nie. Slovensko prežilo vojnu skôr ako smiešny prívesok Nemecka. Určite však niektorým Slovákom niektoré myšlienky fašizmu imponovali a určite nie všetci Slováci boli demokratmi. Antisemitizmus bol u nás dlhodobo populárny (malo to aj svoje príčiny, nepopieram). Ale meditovať, či u nás bol alebo nebol fašizmus, to je už len také slovíčkárenie. Dnešní neonáckovia radi hlásajú, že ani v Nemecku nebol fašizmus, že ten bol len v Taliansku a Španielsku, a že nacizmus bol vlastne socializmus. Je to len hranie sa so slovami. Všetky tie režimy boli naocionalistické, všetky hlásali “silný štát”, nemecký názov “národný socializmus” vyplynul len z náhody – Hitler sa uchádzal aj o voličov sociálno-demokretickej strany, ktorú inak nenávidel. Pokiaľ si prečítaš analýzy “ľavo-pravosti” Hitlera, väčšinou sa zhodnú na tom, že Hitler bol takmer presný stred. Tiso bol asi pravicovejší ako Hitler a bol menej diktátorský (to skôr z nedostatku sebavedomia), bol asi aj ďaleko nemodernejší ako Hitler, ale čo z toho plynie? Ak chceš vecnú debatu, mal by si jasnejšie formulovať svoje argumenty. Hájiť Tisa len preto, že bol katolík, to sa mi zdá dosť málo. Hájiť ho len preto, že možno bol odsúdený príliš tvrdo? Možno bol, ale to nie je dôvod na oslavu.

    Na tomto fóre nikomu nejde o osobu Tisa ani klérofašizmus, objavujú sa tu len ako protiargument k názoru, že kresťanstvo svojou morálkou bráni vzniku totalitných ideológií. Nebráni. Nezabránilo ani vzniku komunizmu, ani fašizmu, pričom oba vznikli v krajinách s vysokým podielom veriacich.

  10. bílej kabát says:

    TvojOponent says:

    February 10, 2014 at 11:13
    Cirkev je spoločenstvom hriešnych ľudí, nie terminátorov. Nefunguje to tak, že sa pokrstíš a máš morálku, pudy a trestný zákon v malíčku.

    bílej kabát:
    A kde teda potom máte toho ducha svatého? A co Ježíšova slova o tom. že tam kde se sejdou dva v mém jménu, já jsem mezi nimi?

  11. Medea says:

    To S.V.H.:

    Existencia je tak pre mňa prítomnosťou nositeľa danej vlastnosti v danom univerze.

  12. martiXXX says:

    Pol Pot, Lenin, Stalin, komunisti, Mao, Hitler všechno ateisti – to je hnus.

  13. martiXXX says:

    Ovšem pohled na Antiteistovy bláboly mi stačí na to, abych se na ateismus díval s opatrností. Ateistické režimy, to znamená, kde byl ateismus ve formě diktatury a zakomponován do diktatury, to byla jen smrt a vraždění. Děkuji za sekulární, liberální režimy, kde ani ateisti ani věřící nemají nárok na to druhým něco diktovat

  14. treebeard says:

    to S.V.H. k Michalovej otázke “aký dôvod mal Boh pre stvorenie sveta”:

    Pokiaľ ide o Bibliu, tá nám vlastne dôvody Boha opisuje: Boh tvoril len tak, z číreho rozmaru, ale vzápätí vždy videl, “že to je dobré”. Inými slovami, nemal dôvod, ale keďže bol neomylný, tak to dobre dopadlo.

    Otázku, či neomylná, vševedúca a všemohúca osoba môže konať bezdôvodne, nechávam pre Medeu. 🙂

    Ešte ma napadlo, že moja výhrada, že prečo by nehmotný subjekt chcel stvoriť niečo hmotné, najmä ak vedel, že hmota je horšia ako bezhmotnosť, je asi len falošnou dichotómiou. Okrem “duchovného sveta” a nášho hmotného vesmíru predsa musí existovať nekonečne veľa ďalších možností, ktoré si my len nedokážeme predstaviť. Mohli by existovať rôzne kombinácie duchovno.hmotného sveta, kde by sme mali hmotné telá ale nehmotné mysle, mohla by existovať hmota nie z častíc, ale jednoliata (solid) – nevidím dôvod, prečo sa hmota musí skladať prevažne z prázdneho priestoru medzi časticami ani dôvod, prečo tých častíc musí byť len tak málo druhov… Hmota sa mohla skladať zo všeličoho iného ako z elementárnych častíc (napr. z malých písmeniek Tóry :-)), mohol tu byť aj Martixov svet inteligentných energií…

    Ďalej je otázka, prečo by niekto tvoril menejcenné bytosti, pokiaľ mohol tvoriť bytosti rovnocenné, prečo by tvoril, ak mu nič nechýbalo, prečo by tvoril, ak si všetko vedel dokonale predstaviť…

    Toto všetko vlastne potvrdzuje môj pôvodný názor, že pravdepodobnosť, že by niekto tvoril práve takýto vesmír, je veľmi malá. 😀

  15. martiXXX says:

    Ateista navíc velmi sprostě mluví o médee a celkově jeho představa pokroku je střídání orgasmu a uvolnění. Viz jeho předchozí příspěvky. Mluví to o primitivismu ZRŮDNOSTI JEHO SMÝŠLENÍ. nEJRADŠI BY POZABÍJEL A UMUČIL VŠECHNY VĚŘÍCÍ JAKO TO DĚLALI JEHO SOUDRUZI

  16. martiXXX says:

    Antiteista…

  17. treebeard says:

    Martix, vieš, že aj ten Pol Pot strávil časť detstva ako novic v kláštore? Plne v súlade s tradíciami budhizmu.

  18. martiXXX says:

    A víš, že ten Antiteista taky věřil…a že spousta zdejších ateistů byla vychovávána v teistické rodině…pak samozřejmě to nejsou žádní ateisti ale teisti…a kdoví treeberade jestli v tvojí rodině nejsou teisti…pak ovšem jen blábolízte o ateismu a jste vlastně teisty…prtože jak říkáš treebearde, co je jednou, to je navždy

  19. martiXXX says:

    Kdoví třeba Dawkins je vlastně teista………co víme co dělal v dětství nebo dříve…to mu nikdo neodpáře

  20. martiXXX says:

    Treebarde…ty říkáš že hmota se skládá z elementárních částic…..jenže to neznamená nic……………vesmír je protkán siločárami – poli a jejich zhuštění může být hmota jak jí známe…ale co jsou elementární částice? existují jen modely pro počítání…třena se hmota skládá z prázdnoty….takový elektron je vlna, rozprostřená po celém vesmíru a někdy to je částice..což je hodně nezvyklý objekt