Proč někteří věřící odmítají evoluční teorii?

Opravdu si netroufám odhadovat, kolik je mezi věřícími lidí, kteří odmítají evoluční teorii (neodarwinistickou syntézu). Na to je má osobní zkušenost s nimi příliš anekdotická a zkušenosti z diskusí na internetu jsou příliš zatíženy výběrovým efektem. Zkusím ale odhadnout, kolik je mezi „popírači“ evoluční teorie věřících: (téměř) všichni. Respektive jsem se ještě nesetkal s člověkem, který by odmítal evoluční teorii a zároveň nebyl věřící. Z toho plyne poměrně jasný závěr: odmítání evoluční teorie je způsobeno náboženským přesvědčením. Na druhou stranu mnozí věřící s evoluční teorií problém nemají, takže její odmítání nebude v náboženském přesvědčení spočívat výhradně.

Je zajímavé, že žádná jiná vědecká teorie se netěší takovému „odporu“, navíc ještě z tak jasně vymezeného okruhu osob. I když jsou znalosti široké veřejnosti o teorii relativity nebo kvantové mechanice obdobně kusé (mírně řečeno) jako v případě evoluční teorie, nemá většina lidí problém s jejich přijetím (respektive nemá problém s přijetím názoru, že dané problematice vědecká obec rozumí lépe a má patrně pravdu). Proč je zrovna evoluční teorie v tomto výjimkou a je vnímána tak kontroverzně? Tradiční námitkou je třeba „nechápu, jak se mohlo to a to (třeba to stále skloňované oko) postupně vyvinout“. V pořádku, mnozí lidé stejně tak nechápou jak to, že se s rostoucí rychlostí pohybu zpomaluje čas. Teorii relativity ovšem z tohoto důvodu málokdo zpochybňuje – proč je to právě s evoluční teorií jinak?
Nechci se zde zabývat případy odmítání i jiných vědeckých poznatků, případně vědeckého poznání jako takového. I takoví lidé pochopitelně existují (většinou z řad náboženských fundamentalistů), ale jejich počet je zejména v Evropě (a zejména v ČR) dle mého soudu zcela zanedbatelný. Evoluční teorie je zvláštní v tom, že jí odmítají nejen náboženští fundamentalisté, ale i někteří příslušníci „hlavního proudu“ věřících. A jim bych rád věnovat tento příspěvek.

Pokusil jsem se charakterizovat potenciální důvody, které by mohly věřícího vést k odmítání evoluční teorie. Jelikož nevěřící (alespoň dle mých zkušeností) evoluční teorii nepopírají, je třeba tyto důvody hledat zejména tam, kde by evoluční teorie mohla být v rozporu s náboženskou vírou. Dále uvádím osm důvodů, které se mi podařilo identifikovat, ať už na základě literatury, diskusí či prosté úvahy. Všech osm ovšem postupně odmítám, jakožto neuspokojivé, případně pouze navenek deklarované, a na závěr se pokouším o spekulaci hledající důvod skutečný.

1) Rozpory se Svatými texty

Prvním a nejočividnějším důvodem může být rozpor evoluční teorie se Svatými texty, kupříkladu s Biblí. Tyto rozpory jsou zcela očividné, ovšem pouze v případě, že bereme Bibli doslova. Ale v tom případě se Bible dostává do rozporu i s dalšími vědeckými poznatky – se vznikem a vývojem Vesmíru nebo Sluneční soustavy, s heliocentrismem, paleontologií atd. Proč tedy věřící se stejnou vervou nezpochybňují i kosmologii nebo heliocentrický model Sluneční soustavy? Protože až takhle doslova bere Bibli málokdo – většina věřících nemá problém chápat biblické stvoření světa jako metaforu nebo alegorii, jako hymnus oslavující tvůrčí schopnosti Boha. Podobně lze jako alegorii brát vyhnání z ráje, potopu, dobývání Kanaanu, panenské početí atd. Dají-li se biblické pasáže takto reinterpretovat ve vztahu k heliocentrismu nebo vzniku a vývoji Sluneční soustavy (nemluvě o společenských normách nebo morálních zásadách), proč by měl být problém s evoluční teorií?

2) Stvořitel

Věřící prezentují svého Boha jako tvůrce světa, života i člověka. Evoluční teorie ovšem tvrdí, že se člověk postupně vyvinul z „nečlověka“ tedy z nějakého „zvířecího“ předka. Ve vzniku vesmíru i života má zatím věda stále mnoho neznámých, a proto je tam možné Boha (prozatím) celkem snadno schovat (ať již jako deistického původního hybatele nebo trochu akčnějšího původce života). To ovšem evoluční teorie neřeší – ta vysvětluje (pochopitelně mimo jiné) vznik člověka. Ale ani zde bych neviděl velký problém – Bůh jednoduše zvolil jako způsob tvorby evoluci. Většina věřících navíc tvrdí, že člověka od ostatního tvorstva odlišuje nesmrtelná duše. A tu pochopitelně přímo tvoří Bůh (obdobně se vyjádřil i Jan Pavel II. ve svém dopise Papežské akademii věd z roku 1996 – člověk jakožto „tělo“ vznikl evolučními mechanismy, ale jeho nesmrtelnou duši stvořil Bůh). Bůh tedy mohl zažehnout Velký třesk přesně tím způsobem, aby to celé dospělo až ke člověku (případně do celého procesu ještě tu a tam zasáhnout, viz bod 5) a tomu následně stvořit jeho duši. Konflikt s evoluční teorií tedy opět žádný.

3) Výjimečné postavení člověka

Z pohledu věřícího je člověk v živočišné říši zcela výjimečný, je vrcholem celého stvoření. Narozdíl ode všeho ostatního byl prostě stvořen k obrazu Božímu. Evoluční teorie ovšem člověka vidí jako drobnou „větvičku“ v obrovském stromě života. Každá přeživší větvička je sice jiná, ale žádná není „lepší“ ani „horší“ než ostatní – všechny obstály v evolučním soutěžení (člověka můžeme z evolučního pohledu považovat nanejvýš za úspěšného, ale v tom není rozhodně sám). Se všemi je člověk nějakým způsobem příbuzný – s některými méně, s jinými více (jediné procento rozdílnosti DNA člověka a šimpanze je všeobecně známé). Ani zde se mi ale rozpor nezdá nijak dramatický – důležité a výjimečné je to, co za důležité a výjimečné považuje Bůh. Má-li člověk narozdíl od ostatní živé přírody nesmrtelnou duši (viz předchozí bod 2), tak bezesporu unikátní je.

4) Smrt v Božím plánu

Poměrně zvláštním důvodem pro odmítání evoluční teorie (neodarwinistického paradigmatu) je role smrti v celém procesu. V přírodním výběru je smrt tím, co selektuje úspěšné a neúspěšné jedince. Pokud by byla evoluce Božím nástrojem pro stvoření organismů, musela by být smrt (a z ní plynoucí utrpení) součástí celého Božího plánu. S tím mají někteří věřící problém a hledají pro svého dobrého Boha jakési „alibi“, aby ho vyvázali z odpovědnosti za smrt a utrpení (např. že smrt vstoupila do světa až s prvotním hříchem, „pokažením“ stvoření). Smrt je ovšem zcela nepopiratelnou součástí tohoto světa, takže buď byla od začátku součástí Božího plánu (ať už Bůh tvoří pomocí evoluce nebo jinak), nebo se Bohu do jeho stvoření nějak propašovala (opět ať už tvořil evolucí nebo v šesti dnech). Je to prostě prašť jako uhoď (i když tradiční křesťanská verze má tu přidanou hodnotu, že kromě ospravedlnění Boha ještě celou vinu za smrt svaluje na člověka, což je asi hlavní účel).

5) Cíl stvoření

Již v bodě 3 bylo řečeno, že podle většiny věřících je člověk vyvrcholením celého stvoření, že k němu stvoření směřovalo. Evoluce přírodním výběrem je ovšem proces zcela slepý bez konkrétního cíle a směru. Kdyby před cca 65 miliony lety nezasáhl Zemi asteroid způsobivší vyhynutí dinosaurů, člověk by možná vůbec nevznikl (ale třeba by zde dnes nad evoluční teorií hloubali inteligentní potomci dinosaurů), nemluvě o dalších milionech drobných událostí, které měly na evoluční vývoj vliv. Tento důvod odmítání evoluční teorie je dle mého soudu opět zcela neuspokojivý – Bůh ve své vševědoucnosti přece dobře ví, kam evoluce povede (proto jí na začátku nastartoval tak, jak jí nastartoval, že?), případně není problém tu a tam zasáhnout a vývoji požadovaným směrem pomoci (nemusí to být nutně tak spektakulární zásah jako zmíněný asteroid).

6) Budoucí vývoj

Evoluce je stále pracující proces (pokud jsou splněny podmínky pro její fungování), a proto jsou všechny současné formy života včetně člověka vlastně jen přechodným stavem. Všichni jsme přechodovými články mezi našimi předky a potomky. Každý druh se může v budoucnosti vyvinout k nepoznání, rozvětvit se v několik různých druhů nebo se třeba dokonale přizpůsobit podmínkám a příliš se neměnit. Anebo vyhynout. Vše záleží zejména na měnících se podmínkách prostředí (do kterých pochopitelně patří i ostatní druhy). Věřící ale člověka pokládají za vrchol stvoření – jak by se z něj tedy mohlo vyvinout něco „vrcholnějšího“, případně naopak „méně vrcholného“? Jak by mohl být člověk vytlačen něčím jiným? Zde je na místě se ptát, proč mají věřící problém s evoluční teorií, když možný konec lidského druhu předpokládají i jiné vědní obory – například budoucí vývoj Slunce přes rudého obra až k bílému trpaslíku neumožní přetrvání života na Zemi. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by někdo zpochybňoval vývojový cyklus Slunce nebo kosmologii konce vesmíru. Jestli věřící předpokládají příchod Božího království (nebo jiné verze) před kolapsem Slunce, není problém ho předpokládat i před nějakými výraznými evolučními změnami člověka. Případně lze člověka považovat za již „dokonale přizpůsobeného“, který díky svým technologiím odolá všem budoucím adaptačním tlakům.

7) Důkazy

Alespoň pro úplnost zmíním další možný důvod pro odmítání evoluční teorie, a to důkazy proti ní, případně neprůkaznost důkazů v její prospěch. Asi nejskloňovanějším důkazem pro stvoření je „argument from design“ (teleologický argument), tedy tvrzení, že v samotné složitosti světa a přírody je zjevný design ukazující na inteligentního stvořitele. A je pravdou, že když zcela neinformovanému člověku předložíte verzi „stvoření“ versus verze „evoluce“ pro vznik jednotlivých druhů, patrně se intuitivně přikloní ke stvoření. Když ale budete přidávat další a další důkazy a vysvětlení, s největší pravděpodobností se postupně naopak přikloní k evoluční teorii (není-li zatížen náboženskými předsudky). Důkazy pro evoluční teorii jsou naprosto zdrcující – tvrdit cokoliv jiného vyžaduje buď jejich neznalost, nebo vědomé popírání. Ač se věřící „důkazy“ často zaklínají jakožto důvodem odmítání evoluce, považuji to pouze za pokus o zpětnou racionalizaci jejich postoje. Pěkně to ilustruje odmítání evoluční teorie i v případě její neznalosti – „sestavení knihy výbuchem v tiskárně“, „proč jsou zde ještě opice, když se z opice vyvinul člověk“ nebo „kde jsou krokodýlokachny“ jsou sice extrémní případy, ale mohou demonstrovat evidentní neznalost evolučního procesu. To by nebylo nic zvláštního – obecné povědomí o teorii relativity nebo kvantové mechanice bude nejspíš podobně zkreslené. Málokdo ale tyto teorie odmítá.

8 ) Morální důsledky

Poněkud obskurním, i když překvapivě rozšířeným, důvodem jsou morální důsledky, které z evoluční teorie (konkrétně z neodarwinismu) údajně plynou. Nebudu se těmito domnělými důsledky zaobírat, z hlediska pravdivosti evoluční teorie je to zcela irelevantní. Jakoby morální důsledky nějaké vědecké teorie měly vliv na její pravdivost.

Jak je vidět, nepodařilo se mi identifikovat jediný zásadní rozpor mezi evoluční teorií a vírou v Boha. Pomineme-li náboženské fundamentalisty, kteří své Svaté knihy berou doslova, je dle mého soudu náboženská víra s neodarwinistickou evolucí bez potíží slučitelná (i kdyby to mělo být formou teistické evoluce nebo něčeho podobného). Proč tedy mnozí věřící evoluční teorii odmítají?

Zde se dostávám na pole spekulací, ale pokusím se formulovat určitou hypotézu. Věřící považují evoluční teorii za neslučitelnou s vírou v Boha, protože jim jednoduše někdo řekl, že je s vírou v Boha neslučitelná. Nějaká autorita (rodiče, duchovní apod.) tento názor zastává, a proto ho přebírá i příslušná osoba. (Tato hypotéza by mohla být testovatelná například zjišťováním rozvrstvení názoru na evoluční teorii mezi věřícími. Podle ní by se dalo očekávat, že názor na evoluční teorii bude uvnitř nějakým způsobem vymezených náboženských skupin poměrně homogenní, kdežto mezi těmito skupinami by mohl být rozdílný.)

Zde definovaná hypotéza možná nemusí vypadat vůči věřícím, kteří odmítají evoluční teorii, zrovna lichotivě (k žádné lepší jsem ale nedospěl). Vlastně to znamená, že se nad daným problémem pořádně nezamysleli. A to by mělo být právě cílem tohoto příspěvku. Aby každý, kdo odmítá evoluční teorii, zkusil zanalyzovat, v čem je podle něj evoluční teorie v rozporu s jeho vírou v Boha (což mimo jiné také znamená zjistit, co to evoluční teorie – neodarwinistická syntéza vlastně je a jak funguje, a předejít tak otázkám „jak se mohlo oko vyvinout náhodou?“ apod. – viz bod 7). Je to některý ze zde uvedených důvodů (co potom mé námitky na ně?) nebo nějaký úplně jiný, na který jsem nepřišel?

— S.V.H

This entry was posted in Postřehy k náboženství, Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

6,381 Responses to Proč někteří věřící odmítají evoluční teorii?

 1. martiXXX says:

  Potom ovšem církev bude věčná. Pravicoví mocipáni s ní jedou na 100%. Levicoví ji nic vracet nechtějí. Komunisti jim vše sebrali

  Ale v hlavách zdejších ateistů někde straší, že by s nimi šli taky. Nevím jak, ale .

  Za co vlastně ateisti bojujete? Když se dostanete k moci tak jim přece budete lízat pr..el. Budete mocipány.

 2. martiXXX says:

  Koho jsi bílý kabáte volil? Ty říkáš, že kohokoliv budeš volit, tak ten bude lézt do zadku církvi v ateistickém česku? proč jim to rovnou neseberou jak to chtějí sebrat levičáci?

  Logika ateistů je někdy mimo mé chápání.

 3. martiXXX says:

  Proč tady ty ateistický stránky existujou, když i v ateistickém česku je nutné vrátit církvi majetek?

 4. bílej kabát says:

  martiXXX says:
  June 3, 2013 at 3:35 pm
  Koho jsi bílý kabáte volil? Ty říkáš, že kohokoliv budeš volit, tak ten bude lézt do zadku církvi v ateistickém česku? proč jim to rovnou neseberou jak to chtějí sebrat levičáci?

  Logika ateistů je někdy mimo mé chápání.

  bílej kabát”
  Tohle je moje poslední reakce na tebe. S takovým člověkem, jako jsi ty, nemá vůbec žádný smysl o něčem diskutovat. Budu teď trošku parafrázovat Jiřího Kodeta v Pelíškách. ČERNOPRDELNÍCI VŠECH ZEMÍ, POLIBTE SI PRDEL!!!
  Uf, to se mi ulevilo!

 5. martiXXX says:

  Já jsem rád, že Schwarzenberg, Kalousek a Nečas vrací církvi majetek. A zdejší ateisti se z toho mohou vzteknout. Ale děkuji vám ateisté, pokud jste volili pravici, že jste volili restituce pro církev a značné posílení vlivu církve. je to potřeba, zvýší se konkurence v českém politickém rybníku. Díky !

 6. S.V.H. says:

  No jo, politika zničí každou debatu… 🙁

  Neviděl jste včera někdo ten Rub a líc víry? Já jsem to minul, tak jestli má cenu si to pouštět z archivu.

 7. Jarda says:

  S.V.H. says:
  June 4, 2013 at 6:07 am

  No jo, politika zničí každou debatu… 🙁

  Neviděl jste včera někdo ten Rub a líc víry? Já jsem to minul, tak jestli má cenu si to pouštět z archivu.

  Jarda:
  Jo, pusť si to; svým způsobem to bylo zajímavé. Pak se o tom můžeme pobavit.

 8. martiXXX says:

  Klasická církevní víra dává řadě lidí na venkově útěchu a jakýsi únik; je to stejné jako spousta lidí utíká k alkoholu, cigaretám, hromadění majetku, dětem, rodině, k práci…..je to svým způsobem závislost…celý lidský život je postavený na závislosti na tzv. “bezpečí” ale vše se zhroutí, žádné bezpečí neexistuje, iluze

 9. martiXXX says:

  Kdyby nebyla poptávka po církvi, tak nemůže existovat ani nabídka; celá společnost je založená na struktuře úniků k tzv. “bezpečí” – alkohol, drogy, rodina, majetek, církev, kamarádi, známí, práce, peníze, moc, věhlas, úctyhodnost, prestiž, politika

 10. Colombo says:

  Proč vůbec černoprdelníci? Co sem hrál Ultimu Online za Drowy, tak tam mi to bylo jasné. Drowové mají černou kůži. Ale proč jsou černoprdelníci věřící?

 11. Jarda says:

  martiXXX says:
  June 4, 2013 at 7:10 am

  Kdyby nebyla poptávka po církvi, tak nemůže existovat ani nabídka; celá společnost je založená na struktuře úniků k tzv. “bezpečí” – alkohol, drogy, rodina, majetek, církev, kamarádi, známí, práce, peníze, moc, věhlas, úctyhodnost, prestiž, politika

  Jarda:
  A ty se tomu divíš?

 12. Jarda says:

  Colombo says:
  June 4, 2013 at 9:23 am

  Proč vůbec černoprdelníci? Co sem hrál Ultimu Online za Drowy, tak tam mi to bylo jasné. Drowové mají černou kůži. Ale proč jsou černoprdelníci věřící?

  Jarda:
  Jako “černoprdelníci” byli označováni kněží, protože nosili/nosí černé kleriky.

 13. S.V.H. says:

  Jarda:
  Jo, pusť si to; svým způsobem to bylo zajímavé. Pak se o tom můžeme pobavit.

  S.V.H.:
  Tak jsem na to kouknul a je to takový standard, samá “osobní zkušenost”.
  Nejzajímavější asi bylo, podle čeho tvůrci pořadu i oslovení odborníci odlišovali “správná” náboženství a sekty (dle prof. Halíka “upadlá náboženství”). Evidentně nešlo o podstatu víry, ale o nějaký destruktivní konec nebo působení dané náboženské společnosti. Když se tedy třeba nějaká náboženská obec vysebevraždí, stane se tím sektou a to i zpětně.
  Jinak nejvíce trhlé byly dvě sestry věřící, že jsou v kontaktu s nějakým ufonem. Zpatlaly do toho všechno možné včetně Krista a minulých životů. Pobavilo mě, když o tom ufonovi tvrdily, že je ze 12. dimenze, 39 světelných let od Země. Docela by mě zajímalo, jak se měří vzdálenost mezi dimenzemi, případně napříč dimenzemi. 🙂
  Také mě trochu zarazily statistiky, citované moderátorkou. Na začátku zmiňovala, že podle posledního sčítání se v ČR k ateismu přihlásila jen tisícovka lidí, ale na druhou stranu k nějaké náboženské víře jen něco přes dva milióny obyvatel. Druhý údaj podle ČSÚ sedí, ale kolonku “bez náboženské víry” zaškrtlo přes tři a půl miliónu obyvatel. Ledažeby počítala jen lidi, kteří se označili za věřící a jako svou církev nebo náboženskou společnost uvedli “ateismus”. 🙂 Další netradiční údaj byl, že čtyři z deseti lidí (už nevím, jestli v ČR nebo na světě) věří na nadpřirozené jevy. Vzhledem k tomu, že Bůh je podmnožinou nadpřirozených jevů, znamenalo by to, že minimálně 60 % lidí jsou ateisty (zdroj bohužel neuvedla, ale předpokládám, že v tom výzkumu, aby ty počty seděly, definovali nadpřirozené jevy nějak jako “nadpřirozené jevy vyjma Boha”).

 14. martiXXX says:

  Potkal jsem dnes na ulici dva zástupce Církve posledních dnů. Perfektně oblečeni, mluvil hlavně jeden, který uměl velmi obstojně česky. Druhý spíše mlčel, čeština mu tolik nešla. Možná nováček. Vystupování super, psychologie na jedničku. Ptali se obecně jestli něčemu věřím a pozvali mě do svého sídla.

 15. Aniryba says:

  Vystupování super, psychologie na jedničku.
  Prodávali boha nebo vysavač?