Křesťanství a morálka

Pod pojmem morálka rozumíme souhrn pravidel či představ o tom, jaké úmysly, chování či jednání ve společnosti je dobré, správné, a které je naopak špatné.

Pro křesťany je morálka velmi důležitým tématem. Křesťané věří, že existuje absolutní morálka, tedy souhrn pravidel co je dobré a co špatné, který je univerzálně platný. Věří, že tato absolutní morálka nám byla dána Bohem, a je obsažena v Božím slově, tedy v Bibli. Tyto morální maximy nemohou být zpochybňovány, nelze o nich kriticky diskutovat – jsou přece od Boha.

Křesťané dále často argumentují, že už samotný fakt, že tato absolutní morálka existuje, je důkazem existence jejich Boha.

Ateismus jako takový morálku nijak neřeší (ateismus je názorem na (ne)existenci Boha), ovšem ateisté na morálku většinou názor jistě mají. Pozicí ateistů je, že žádná absolutní morálka neexistuje. Morálka nebyla nijak stanovena, ani vymyšlena, Bohem ani nikým jiným. Vznikala postupným vývojem v průběhu stovek a tisíců let, v jednotlivých společnostech a civilizacích.

Jednotlivé morální zásady jsou více či naopak méně univerzální, přičemž ty které jsou univerzálnější (např. “nezavraždíš svého bližního”) jsou takové z dobrých a jasně formulovatelných důvodů. Obecně, nad každým morálním pravidlem je vhodné přemýšlet, a zvažovat proč vlastně platí, a proč je dobré, aby platilo.

My se dnes podíváme, který z těch dvou konceptů lépe odpovídá realitě.

Absolutní morálka, definovaná Bohem, by jistě mohla existovat (pokud by ovšem existoval osobní Bůh). Existuje ale opravdu? Pokud ano, tak jak vypadá? Cokoliv absolutního musí být z definice jednoznačně definované. Mělo by tedy být jasné, jaká mravní pravidla do té Bohem definované podmnožiny patří, a jaká nikoliv.

***

Základem křesťanské morálky je desatero. Patří tedy všechna přikázání do té Bohem stanovené absolutní morálky, o níž se nediskutuje?

Zopakujme si:

1) Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
1a) Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
2) Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.
3) Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. … Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.
4) Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys dlouho byl živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
5) Nezabiješ
6) Nesesmilníš
7) Nepokradeš
8 ) Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
9) Nebudeš dychtit po domě svého bližního.
10) Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Vážně jsou tyto body základem absolutní morálky, definované Bohem? Vážně je základní mravní maximou, kterou si Bůh stanovil (!!!), že ho máme uctívat? Vážně je to pro něj tak důležité, že bližší specifikaci tohoto uctívání věnoval čtyři z deseti (jedenácti) přikázání?

Ateisté, kteří v Boha nevěří, jsou tedy zcela amorální lidé, a právem půjdou po smrti do pekla – v souladu s opakovaným potvrzeným téhož v Novém Zákoně Ježíšem… (kdo nevěří, byl již odsouzen)

Vážně má své místo mezi těmito mravními maximami zákaz práce v sobotu?

Opravdu je třeba ctít svého otce i matku za každou cenu? Co když je otec třeba alkoholik, který své děti týral a sexuálně zneužíval? Měly by ho i pak ctít? A když ho ctít nebudou, jsou proto amorální? Připomeňme, že morálka má být dle křesťanů absolutní, jasně definovaná v Písmu, a nepřipouštějící rozplizlost výkladu!

A co přikázání “nezabiješ”? V desateru je toto přikázání staveno bez jakéhokoliv upřesnění, avšak v dalších verších stejné kapitoly případů, kdy zabíjení nařídil přímo Bůh, spoustu (třeba Ex 21:23). Bez ohledu na to, co je napsáno v Bibli: je podle křesťanů nemorální zabíjet ve válce? Jak by se člověk (voják!) měl chovat, když už k válce dojde? Může člověk ve válce zabíjet nevinné? Může vraždit nepřátelské ženy a děti? Bible jasně říká, že ANO! (Numeri 31:15)

A co zabití útočníka v sebeobraně? Je toto amorální? Je povoleno popravit zločince? A je morální, aby obyčejný člověk (nikoliv popravčí) o své vůli ukamenoval člověka proto, že pracuje v sobotu? Bible jednoznačně říká, že ANO! Na základě čeho vědí křesťané, že to morální naopak není?

***

Snad ještě pozoruhodnější, než to co Bible (včetně Nového Zákona!) o morálce říká, je to co naopak neříká.

* Říká někde Bible, že je nemorální otroctví? Naopak, Bible o otroctví mluví jako o zcela normální věci (viz. třeba 10. přikázání)
* Mluví Bible o amorálnosti sexuálního zneužívání dětí?
* Říká Bible, že je amorální rasismus?
* Co říká Bible o amorálnosti mučení?
* Má Bible námitky proti genocidě?
* Mluví Bible o amorálnosti barbarských poprav? (upálení zaživa, kamenování)
* Namítá Bible byť jen slůvkem něco proti týrání dětí? (vzpomeňme si na případ zmučeného chlapce s připínáčky v botách)
* Jak na základě Bible zdůvodnit, že mučení a upalování čarodějnic inkvizicí bylo amorální?  (porovnej Ex 22:17)
* Mluví Bible o amorálnosti násilí na ženách v rodině?

Jak může někdo mluvit o Bibli, jako o Zdroji vší morálky, když místo těchto velmi závažných věcí řeší raději záležitosti jako zákaz práce v sobotu pod trestem smrti umučením (ukamenováním), nebo aby knězi nebylo vidět pod sukni? (Ex 20:26)

***

Na výše uvedeném nic nemění fakt, že v Bibli jsou (i) některé hluboké morální koncepty, jako např. “zlaté pravidlo” (chovej se k lidem tak, jak chceš aby se oni chovali k tobě). Problém je, že jsou na jedné hromadě s ostatním balastem, s výzvami ke genocidám, k obětování lidí, koneckonců i zvířat (i toto je jistě z dnešního hlediska nemorální!) atd., a že k rozlišení, co v Bibli je správné a co špatné, potřebujeme už existující (a rozhodně nikoliv nutně neměnnou) představu z vnějšku. To ale nutně znamená, že Bible nemůže být a není pramenem či nalezištěm oné absolutní morálky, která má podle křesťanů existovat.

Právě ta představa, která nám umožňuje odlišit, co je (v Bibli nebo kdekoliv jinde) dobré a co je špatné, a kterou máme nezávisle na Bibli, je z definice (viz. úvodní odstavec) samotnou morálkou.

V Bibli však nejsou z dnešního hlediska amorální věci jen tak. Jsou tam proto, že v době kdy byly jednotlivé Biblické knihy sepisovány, vypadala morálka právě tak, jak je tam zaznamenána! V Bibli není odsouzeno otroctví právě proto, že na něm tehdy nebylo shledáváno nic nemorálního! Bůh v Bibli Izraelce nabádá ke genocidám a k vybíjení žen a dětí právě proto, že tehdy lidé neviděli nic špatného na tom, vyvraždit nepřátele včetně žen a dětí! Naopak, tehdy do bylo vnímáno jako zcela přirozená a dokonce prospěšná věc (riziko, že děti by vyrostly v syny, odhodlané pomstít smrt svých otců, zde jistě reálně existovalo) a jaký tedy div, že tehdejší lidé přisoudili tyto úmysly i Bohu, kterého si vymysleli?

Jejich Bůh podle nich jednal právě tak, jak oni považovali za správné – ostatně kdo by nechtěl mít spravedlivého Boha?

Právě ten kontrast mezi tím co bylo tehdy považováno za spravedlivé a za morální a za Bohem posvěcené, a co je považováno za spravedlivé a morální dnes, svědčí naprosto jednoznačně proti existenci Bohem stanovené absolutní morálky.

***

Nový zákon byl sepsán o stovky let později než Starý Zákon, a vzhledem k výše uvedenému je naprosto přirozené a očekávatelné, že v průběhu těchto stovek let se pojetí morálky v Izraelské společnosti změnilo. K tomuto posunu by ovšem rozhodně nemělo dojít, pokud by měli pravdu křesťané, a existovala by “objektivní morálka”, obsažená v Božím Slově.

Starý Zákon je sice i v NZ nahlížen jako “bezvýhradná” autorita, a Ježíš se na něj odvolává při každé příležitosti a jeho platnost opakovaně potvrzuje, ale současně lehce naznačuje možnost kompromisu v některých otázkách, a jím popisovaná morálka v některých dalších otázkách je dokonce diametrálně odlišná od SZ.

Práce v sobotu je sice podle Ježíše stále hřích, ale “v rozumné míře” v sobotu pracovat povoluje. Porovnejme to se Starým Zákonem, kdy je potrestán barbarským trestem smrti ukamenováním i muž, který si v lese sbírá dřívka – a tehdy byl takový trest považován za morální (vždyť ten muž se vzepřel Bohu! Tak co s ním jiného?).

Zapudit manželku bylo dříve povoleno, zatímco Ježíš to považuje za nevhodné, a tento posun zdůvodňuje nic neříkající frází o “tvrdosti vašeho srdce”. (Matouš 19:7) (Zde se tedy jedná naopak o zpřísnění pravidel!)

Ježíš také docela zásadně mění starozákonní pravidlo “Oko za oko” o 180 stupňů na “Nastav druhou tvář”. U tohoto se na chvíli zastavme: Vážně je tohle morální? Vážně je dobré, abychom se takto chovali? Vážně je na fyzický útok dobré reagovat výzvou k dalšímu útoku? Je vůbec morální reagovat na útok pasivitou? Jak by asi vypadal svět, kdyby se tento model ve společnosti začal prosazovat? Hádám, že agresivnější jedinci by se zaradovali, a měli by posvícení. A to ani nemluvím o tom, k čemu by asi vedlo, kdybychom se pokusili aplikovat tuto zásadu na vztahy mezi státy. Takový stát, který by se v takové situaci rozhodl stát se agresorem, by se zanedlouho stal světovládcem.

Jistě není náhodou, že se Ježíšův model nikdy nijak významně neprosadil. Kdyby se prosadil, pak by ta skupinka která by ten model přijala, zanedlouho přestala existovat. Kdyby se křesťané chovali, jak Ježíš utopicky učil, pak by dnes žádní křesťané nebyli.

***

“Morální Zeitgeist”, který způsobil posun od Starozákonní morálky k té Novozákonní, samozřejmě působit nepřestal, a výsledky tohoto procesu jsou vskutku dramatické. Zmiňme jen vznik názoru na amorálnost mučení, amorálnost otroctví, amorálnost rasismu. Nic na tom nemění fakt, že mučí se i dnes (Al Ghraib), stejně jako nějací ti lidé s postavením otroka se najdou, a existují i rasisté. To oč běží, je změna názorů společnosti na tyto jevy.

Dnes nikdo nepochybuje o tom, že mučení je amorální, zatímco před 400 lety (a ani kdykoliv dřív) s jeho morálností drtivá většina společnosti neměla problém (a výjimeční jedinci s jasnozřivou myslí a opačným názorem, na tom nic nemění). Analogicky co se týká dalších jevů.

Jak dnes můžeme vědět, jaký posun morální Zeitgeist v příštích desetiletích způsobí? Jak dnes můžeme odhadnout, co z toho co dnes morální je, za nějaký čas morální nebude? A jak můžeme vědět, že něco z toho co dnes morální naopak není, nepřestane být po čase problematické?

Obloukem se vracíme k začátku: Kde je jaká objektivní, absolutní morálka? Dnes máme na morálku takové názory, jaké máme, z dobrých důvodů, stejně jako v minulosti měli lidé tehdejší morálku z (pro ně) dobrých důvodů. K posunu došlo, protože dnes víme, co jsme tehdy nevěděli, staly se věci, ke kterým do tehdy nedošlo (třeba Holokaust), a objevili se myslitelé, jejichž filosofie vrhla na mnohé věci nové světlo.

Tento proces samozřejmě kontinuálně a neustále pokračuje: dnes nevíme věci, které budeme vědět za pár desítek let, a naše názory na to co je morální a co ne, se mohou změnit (a také se změní). Stanou se věci, které naše názory posunou, objeví se myslitelé, kteří náš pohled pozmění.

Závěr: Objektivní a absolutní morálka je jen iluze lidí, kteří nejsou schopni překročit svůj stín. Vývoj morálky je kontinuálním procesem, a pojetí morálky v různých dobách se v konkrétní společnosti liší tím víc, čím jsou od sebe tyto doby vzdálenější. To, že některé zásady přetrvávají (např. “nebudeš svévolně vraždit své bližní”) svědčí jedině o tom, že platí z velmi dobrých důvodů, a nikoliv o tom, že existuje cosi jako objektivní morálka jako celek, a tím méně o tom, že by taková morálka byla dána Bohem a sdělena nám skrze Bibli.

This entry was posted in Křesťanské argumenty, O Bibli. Bookmark the permalink.

1,240 Responses to Křesťanství a morálka

 1. Colombo says:

  Já bych co se týče Josefovy logiky a logiky vůbec postnul wikipedii:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Modal_logic

  A zejména jednu jeho část:
  “Physical possibility

  Something is physically possible if it is permitted by the laws of physics. For example, current theory allows for there to be an atom with an atomic number of 150, though there may not in fact be any such atoms in existence. Similarly, while it is logically possible to accelerate beyond the speed of light, modern science stipulates that it is not physically possible for material particles or information.”

 2. protestant says:

  Machi says:
  Chápejte, že pro ateistu je to něco jako kdybyste napsal:

  Machi, nemusíš se obávat, že do Elfského království se někdo dostane. Jejich lukostřelci mají ostrý zrak a mušku, navíc mají Gandalfa na své straně.

  protestant:
  Však také Tolkien byl křesťan.

 3. Roman_01 says:

  Co se týče té knihovničky, popřemýšlím, co by se do ní dalo přidat 🙂 Je škoda, že většina těch knih vyšla pouze v angličtině, 99% lidí nejsou takoví blázni, aby četli knihy v AJ. Jinak v seznamu uvedená kniha God Is Not Great vyšla i v češtině, bylo by dobré to uvést, nejlépe i s odkazem na nějaké knihkupectví, kde se dá sehnat.
  Též bych tam asi přidal od Ehrmana – Petr, Pavel a Marie Magdálena, protože to je asi nejlepší kniha, která od něj v češtině vyšla.

  K historicitě Starého zákona bych přidal:
  http://www.bux.cz/knihy/85473-kdo-byli-prvni-izraelite-a-odkud-pochazeji.html
  http://www.kosmas.cz/knihy/135349/objevovani-bible/

  K tématu mají co říct i přírodní vědy, takže bych přidal:
  http://kosmas.cz/knihy/161068/velkolepy-plan/
  http://kosmas.cz/knihy/161067/nejvetsi-show-pod-sluncem/
  http://kosmas.cz/knihy/159010/vyvoj-zivota-deset-velkych-vynalezu-evoluce/
  http://kosmas.cz/knihy/145435/zivot-je-jen-nahoda/
  nebo novinku Michael Shermer – Believing Brain

  Pak bych tam dal klidně i odkazy na online zdroje, z nichž nejlepší je tato knihovna textů:
  http://www.infidels.org/library/modern/
  vyzdvihnul bych z toho webu například pojednání Richarda Carriera – Why i don´t buy ressurection story:
  http://www.infidels.org/library/modern/richard_carrier/resurrection/

  a taky tento web má mnoho geniálních textů, možná by stálo dokonce za úvahu zeptat se autora, jestli by šlo přeložit některé jeho texty a dát je na tento web, klidně bych i s překladem pomohl:
  http://www.ebonmusings.org/atheism/index.html

  Tak… jestli mě napadnou další tipy, tak se ozvu 🙂

 4. Roman_01 says:

  Jo jinak kdybyste hoši chtěli některou z těch knih, které byly uvedené v té knihovničce a budu ji mít, tak vám ji můžu poslat. Anebo se zaregistrujte na library.nu, tam lze většinu těchto knih stáhnout.

 5. Roman_01 says:

  “Your comment is awaiting moderation. ”
  aha, asi moc odkazů v jednom komentáři 🙂

 6. selviskhed says:

  Roman_01: moc díky za ten odkaz na library.nu, když se člověk zaregistruje, tak je tam fakt všechno. za tohle se budu smažit v pekle s kapitánem Flyntem:)

 7. protestant says:

  Roman_01 says:
  Anebo se zaregistrujte na library.nu, tam lze většinu těchto knih stáhnout.

  protestant:

  ..už se těším jak nás zase budou ateisté poučovat o morálce…. 🙂

 8. Michal says:

  Já si knihy kupuji Protestante… 😉

  A mimochodem, chcete snad říct, že z internetu stahují ateisté víc než křesťané? Máte nějaký výzkum, který by něco podobného indikoval? Pokud tomu tak není, tak jaký má vaše připomínka smysl? 🙂

  A vůbec, co říká o stahování elektronických knih z internetu Jediný a Dokonalý Zdroj Vaší Morálky – Bible? Jistěže nic – a jak teda víte, že to je nemorální? No víte to proto, že vám to říká váš rozum – jenže to samé říká i ateistům. A proč to tedy jak někteří věřící, tak někteří ateisté stejně dělají? No zjevně proto, že jim jejich rozum říká, že míra té nemorálnosti není až tak velká – zatímco jiným, jako např. mě, i tato malá míra stačí aby to pokud možno nečinili.

  Takže v čem vidíte problém?

 9. Michal says:

  A mimochodem, Protestante, Roman uvedl odkaz na tu internetovou knihovnu.

  Jak velká je podle vašeho názoru “nemorálnost” tohoto “prohřešku”? Lze vůbec o nějaké nemorálnosti v případě pouhého uvedení odkazu vůbec mluvit? A jak nám ke zkoumání té míry toho “prohřešku” dopomůže Slovo Boží?

  A jestlipak si uvědomujete, že Vy jste ten odkaz uvedl také – bez ohledu na to, že jste to opsal od Romana? V některých zemích byste byl Vy vinnen zrovna tak jako on 😉

 10. protestant: ..už se těším jak nás zase budou ateisté poučovat o morálce….

  Slávek: souhlas s Michalem, taky si je kupuji :-). Osobně mi to přijde unfair, když je možnost to mít během 30 vteřin doma oficiálně za pár korun. Stejně tak tištěné knížky jsem kupoval, dokud nezavedli nedávno clo a balík mi kdesi tuhl měsíc.

  Navíc je to u nás legální, ta vo co de?

 11. Michal says:

  De vo to, že si Protestant chtěl prostě rýpnout, no 🙂

 12. selviskhed says:

  Zrovna stahování knížek je podle mě asi tak nemorální, jako půjčování si knížek v knihovnách. Tedy vůbec. Vzhledem k tomu, že omezování svobodného přístupu běžných lidí k informacím patří k nejlepším křesťanským tradicím ale prostestantovu poznámku chápu. Etické zábrany křesťanů (pokud jde o četbu knížek z internetu nebo z knihoven) navíc samozřejmě dobře vysvětlují jejich natvrdlost v diskuzích a neschopnost reprodukovat argumenty z ateistické literatury.

 13. protestant says:

  Půjčování knih v knihovnách je placená služba a půjčovatel prostřednictvím knihovny platí autorský poplatek. Kdežto stahování naskenovaných kopií bez zaplacení poplatku autorovi nebo agentuře která autora zastupuje je obyčejná krádež. Je to stejná krádež jako ukradnout v obodňáku potraviny nebo jiné zboží. Takže je to nezákonné a nemorální. Pokud to někteří zde považují za morální, pak je jasné, kam až morálka dnes klesla.

 14. @selviskhed: tvůj názor respektuji, ale nesouhlasím. Myslím, že analogie mezi fyzickou knihou a jejím digitálním protějškem kulhají.

  Ale jak jsem již napsal, nelegální to není a zas tak velký problém to asi pro autora nebude:-) Pokud bys přece jen změnil názor, tak ty stejné knížky jsou ke stažení i tady:
  http://www.amazon.com/, kde si je můžeš objednat i fyzicky.

 15. @protestant: myslím, že nelegální to není. Mě to třeba osobně přijde spíš podobné tomu, když si někdo koupí kradenou věc, o které tuší že byla kradená.

  Samotný nákup kradené věci je taky legální, ale morálně je to hodně sporné a na hraně. Ale každému co jeho jest. Nesuď a nebudeš souzen, nebo jak to píšou v tom vašem Tolkienovi, protestante 🙂

 16. Michal says:

  @Protestant: stahování e-knih pro osobní potřebu nelegální není. Český autorský zákon mluví jasně, a zakazuje stahování autorsky chráněných děl z internetu pro osobní potřebu JEN v případě, že jde o software. U hudby, filmů a např. i e-knih to nelegální není.

  Protestant tedy neví o čem mluví, jako obvykle.

 17. Michal says:

  Jinak, je to paragraf 25 Autorského zákona, a tamtéž je stanoveno, že odměna autorům je v tomto případě kompenzována poplatky, které všichni platíme při nákupu kopírovacích zařízení, scannerů, a veškerých paměťových médií, počínaje harddisky, před média DVD a spol, až po paměťové karty.

  Protestant kecá, až se mu od úst práší, slušně řečeno.

 18. Machi says:

  Stáhnout si knihu z internetu je určitě nefér vůči autorovi, který se s tou knihou nadřel a má právo na nějaké ocenění (třeba finanční) jeho díla. Problém je, že většinu knih, které si člověk stáhne, je velmi těžké získat klasickou cestou. Důvodem můžou být peníze (kupujte knihu v desítkách tisíc korun) nebo obecně špatná dostupnost. Já třeba nyní nemám platební kartu a nakupovat ze zahraničí je tedy problém. Naposledy jsem si kupoval knížku z amazonu, když jsem byl v Německu. U nás amazon ani žádná jiná velká společnost neprodává a český trh je pro zájemce o specializované knihy velmi omezený (navíc poslední dobu jsou např. české překlady dražší než originál). Naposledy, když jsem byl v knihkupectví, jsem se ptal na nějaký český překlad Harrise nebo Hitchense. Žádný není (nebo aspoň nebyl)!
  Nebýt pár specializovaných nakladatelství a Akademie, tak u nás nemám co kupovat.
  Knihy obecně jsou vždy lepší v tištěné formě a mnohé internetové verze mohou fungovat i jako reklama. Na googlebooks je pár velice zajímavých knih, které jsou k dispozici tak z 50-75%, z nichž mnohé si nyní dovolit nemůžu (cena okolo 5000 korun), ale rád bych je měl doma později v tištěné podobě.

  “Je to stejná krádež jako ukradnout v obodňáku potraviny nebo jiné zboží.”
  Další co nechápe rozdíl mezi materiálním a duševním vlastnictvím.
  Když vám někdo ukradne Ferrari, nemáte ho. Když vám někdo stáhne knihu, kniha vám zůstane. Navíc jste vůbec o nic nepřišel, protože je nepravděpodobné, že by si tuto knihu daný člověk v tu chvíli koupil.

 19. Michal says:

  No poté co jsem si přečetl příslušnou pasáž Autorského Zákona, tak považuji za zjevné, že to nemorální ani nelegální není. Zákon na celou věc pamatuje, autorské poplatky se vybírají, MY VŠICHNI je platíme, a celá věc je tedy v naprostém pořádku.

  Protestant tady káže o morálce, a přitom ON SÁM se právě dopustil nemorálního jednání falešným a účelovým veřejným obviňováním z krádeže!

 20. Michal says:

  Koukám, že poplatek Ochrannému Svazu Autorskému (OSA) platíme všichni i v ceně tiskáren, na kterých si ty případně stažené e-knihy tiskneme… (navíc mimochodem BEZ OHLEDU na to, zda si tam tiskneme jen svoje dopisy, a nebo AZ chráněná díla)

  Protestante, nezdá se vám morální se nám za váš celkem sprostý útok (nespravedlivé veřejné obvinění z krádeže!) omluvit?