Co mi vadí na křesťanství


V dnešním článku odhlédnu od toho, že považuji křesťanství za nepravdivé. Uvedu několik věcí, které mi na křesťanství vadí bez ohledu na to – ostatně, jeho nepravdivost jako taková mi nevadí v zásadě vůbec, ať si koneckonců každý věří čemu chce.

1) Adorizace víry.

Věřit znamená pokládat nějaké tvrzení za pravdivé. (např. že Země je kulatá nebo že Ježíš Nazaretský vstal z mrtvých). Různé víry se mohou lišit stupněm své podloženosti.

a) Od těch podložených (třeba že Země je kulatá)
b) přes takové, kde prostě nemáme k dispozici relevantní argumenty pro ani proti (třeba že ve Vesmíru existuje mimozemský život)
c) až po víry, kde mnohdy drtivě převažují argumenty PROTI nim (třeba že Země je placatá).

Zde na svém webu jsem ukázal, že křesťanství je tento poslední případ (c), přičemž se o něm zřejmě ze slušnosti často mluví, jako by šlo o případ (b).

Není nic úctyhodného ani ctnostného na tom, věřit tomu, proti čemu silně svědčí celková důkazní situace. Křesťané si přesto své víry jako takové nesmírně cení, vydávají ji za „dar“ od Boha – zřejmě že jim Bůh „umožnil“ odhlédnout od faktů, a „věřit“ bez ohledu na ně. Argumentace proti jejich víře v nich pak vzbuzuje obranné reakce – snažíme se jim jejich nesmírně cenný „dar“ vzít! Křesťan řekne „ale já tomu prostě věřím!“ a je spokojený. Cítí se povzneseně. Tento postoj mi vadí.

Víra je prostě jednou z cest poznání, a to cestou velmi nespolehlivou. Jiné cesty – např. právě racionální a kritické myšlení s uvážením empirických faktů – jsou mnohem spolehlivější.

Uvažme, zda bychom neměli princip víry přenést i do jiných oblastí života? Jak by to asi vypadalo? Neměli bychom začít rozhodovat o vině souzených na základě víry? Neměli bychom odhadovat nosnost mostů a budov na základě víry?

Adorizace víry je věc, která se z křesťanství rozšířila do obecného kulturního povědomí v naší společnosti (v důsledku čehož i mnoho nevěřících před vírou v úctě sklapne podpatky a skloní se, říká se jim faithteisté) – a to je první věc, kterou křesťanství vyčítám.

2) Postoj k pravdě.

Křesťané běžně mluví o předmětu své víry jako o pravdě. Zřejmě přesvědčili sami sebe, že Bůh jim Pravdu odhalil. Jenže toto je jen další, a to velmi troufalé tvrzení, které sice může, ale také NEMUSÍ být pravdivé. Křesťané nemají žádný patent na pravdu, oni nemají žádné kukátko, „boží oko“, kterým by viděli realitu takovou jaká je. Bible může být zjevená Pravda, ale také NEMUSÍ (a ona s vysokou pravděpodobností není, jak jsem zde opakovaně ukázal) – a to ZDA je či není, je prostě jen další otazník, který nemůžeme překonat nějakým vyznáním. (vyznávám, že Bible je Slovo Boží, je to zjevená Pravda – a proto, věřím-li Bibli, mám Pravdu)

Ptám se křesťanů: pokládáte se snad v těch otázkách, kde se cítíte být majiteli Pravdy, za neomylné? Cítíte se snad být Bohy? (protože kdo jiný je neomylný, než Bůh?)

Je pro mě doteď šokující, jak málo křesťanů je ochotno byť jen říct (!): „KDYBY měla být moje víra chybná, NECHTĚL bych dál věřit. Záleží mi na tom, jaké je skutečná pravda, byť by se mi nemusela líbit. POKUD je realita taková, nechci žít v pohodlné lži, a chci raději poznat méně pohodlnou a uspokojující pravdu.“

Žonglování s pravdou a naprosto neskromný a nepokorný přístup v těchto otázkách – to je další věc, kterou křesťanství vyčítám.

3) Jistota.

V souladu s předchozím mají křesťané často pocit jistoty, že mají pravdu. Mít jistotu je ale velmi nebezpečná věc, pokud nám jde o skutečnou pravdu. Pocit jistoty nás odvádí od náležitého uvědomění si faktu, že všichni jsme lidé omylní, všichni se můžeme mýlit – a omyly je třeba odhalovat. Když se budu mýlit, a budu mít přitom jistotu, že mám pravdu, pak na svůj omyl nepřijdu nikdy. Jistota konzervuje chyby.

Křesťanům proto zazlívám jejich pocit jistoty v netriviálních otázkách, kterých se jejich víra týká.

4) Postoj k pochybnostem

Nejen že je důležité nepodléhat v důležitých otázkách pocitu jistoty, ale je navíc důležité být přístupný pochybnostem. Naslouchat kritikům, přemýšlet, a v ideálním případě pochybovat i sám od sebe. Pochybnosti jsou naprosto zásadním nástrojem, který nám může pomoci detekovat naše chybné víry. (samozřejmě ovšem jen v případě, že nám jde o skutečnou pravdu)

Nepřekvapivě pro křesťany jsou pochyby cosi, čemu je třeba se bránit. Pochyby jsou projevem slabosti ve víře – a ideálem je pro ně právě silná víra. Pochybnosti na člověka čas od času přijdou – ale ostatní křesťané pak doufají, že dotyčný se s nimi „úspěšně vyrovná“ = vrátí se zpět k víře. Pochybnostem se podle křesťanů podléhá, a výsledkem je „pád“.

Připomínám, že já vše výše uvedené respektuji a dodržuji, o svých vírách jsem ochoten pochybovat a také o nich pochybuji. Mé přesvědčení je pak silnější PROTO, že pochybnostmi prošlo a prochází.

Největší tragédie je, když věřící vykládají mé pochybnosti (tak jak jsou zvyklí) jako moji slabost, a další z důkazů mého omylu – a mají dobrý pocit z toho, že sami mají jistotu…

5) Pocit morální nadřazenosti

Křesťané v sobě mají a ochotně dále živí a utvrzují mýtus, že morálka bez víry v Boha prakticky není možná. (teď mě napadá, že Muslimové vlastně také mají morálku, založenou na víře v Boha…) Podle nich ateismus nutně implikuje morální neukotvenost. Ateista si podle nich „může dělat, co chce“, zejména např. smilnit, znásilňovat, krást, vraždit. V jistých křesťanských kruzích je ateista prakticky synonymem pro člověka z rozvrácené rodiny, s narušenou psychikou, pedofilními, homosexuálními sklony apod.

Bývalý poradce expremiéra Nečase, Roman Joch, dokonce napsal, že ateisté jsou proto ateisty, ABY mohli smilnit a oddávat se sexuálním zvrhlostem. „Kdyby lidé tak netoužili po sexu, mohla být Evropa ještě křesťanská,“ napsal Joch.

Křesťané proto sami sebe vidí jako morálně nadřazené, a často se tak i chovají, a toto své předporozumění dávají ostentativně najevo.

6) Mentalita vyvoleného lidu

S tím souvisí podobný, ale přesto trochu jiný pocit: pocit příslušnosti k „božímu lidu“, pocit jakéhosi osobního spojenectví, blízkosti a kontaktu s bohem. Z toho ovšem opět pramení pocit nadřazenosti nad lidmi, kteří „boží“ nejsou. Koneckonců, ateisté přece mají svobodnou vůli, a pro svůj ateismus se „svobodně rozhodli“. Svobodně se rozhodli pro život bez Boha. Rozhodli se vlastně pro vzpouru proti Bohu. Jaké lze mít s takovými lidmi sympatie?

7) Nepokora, neskromnost, pýcha

Jistota křesťanů, že jsou majiteli pravdy, není nic jiného než projevem jejich šokující pýchy. Stejně tak je projevem pýchy jejich přesvědčení, že jsou v kontaktu se Stvořitelem Universa, že jsou mu nablízku, a že znají jeho vůli. Pyšné je i jejich přesvědčení o morální nadřazenosti.

Nepokorné a neskromné je i přesvědčení křesťanů o výjimečnosti a významu člověka v rámci celého Universa, o speciálním vztahu našeho druhu s Bohem, o tom, jak jsme byli stvořeni „k obrazu Božímu“ (wtf?!), o tom, jak nás miluje – a nakonec i o tom, jak nás miluje dokonce tak, že za nás obětoval svého jednorozeného Syna…

8 ) Pokrytectví

Dnešní křesťané si verbálně vysoce cení Ježíšova přikázání o lásce k bližnímu. Ježíš označil přikázání „Miluj bližního svého jako sebe sama“ za jedno ze tří nejdůležitějších vůbec (Mt 19:19). Přesto však výrazná část křesťanů k nám ateistům necítí lásku, ale naopak nevraživost, pohrdání, a mnohdy i otevřenou nenávist. Zaklínat se láskou k bližnímu, a přitom se chovat zcela opačně – to je pokrytectví.

Jak by to vypadalo, kdyby nás křesťané milovali, tak jak o tom tak rádi mluví? Co bych udělal já, kdybych viděl, že osoba, na které mi záleží, kterou miluji (třeba i v obecnějším smyslu) sešla z cesty, a po smrti jí hrozí to vůbec nejhorší, co se člověku může stát – totiž peklo? Určitě bych se jí snažil pomoct! Snažil bych se zjistit, co ji k tak nebezpečnému rozhodnutí vedlo, a všemožně bych se vynasnažil, abych jí pomohl vrátit se na správnou cestu.

Co ale udělá reálný křesťan? Zrovna před pár dny nám tu jeden nechal vzkaz: „Však vy ateisté po smrti uvidíte!“

Pokrytectví mnohých křesťanů (nikoliv ovšem všech) vidím v jejich vztahu k bohatství. Ježíš se proti bohatství opakovaně a jasně vyjádřil. Nikoliv zřejmě apriori, ale úvaha za tím je zřejmá: majetek nezíská nikdo jen tak. Aby člověk získal poctivě majetek (o nepoctivém způsobu ani neuvažujme), musí se snažit, věnovat tomu mnoho úsilí a času. Podle Ježíše má ale člověk věnovat svůj čas službě Bohu. Jak může člověk poctivě zbohatnout, a současně brát naprosto zodpovědně službu Bohu? Ježíš říká naprosto jasně:

Mt 19:23 A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království.“

Má to logiku. Výrazná část křesťanů však tuto jasnou myšlenku relativizuje a bagatelizuje. Slyšel jsem dokonce, že to tak Ježíš „nemohl myslet“. Mnohem víc úsilí než zamyslet se nad smyslem tohoto přikázání věnují křesťané výsměchu ateistům, kteří „citují z Bible“.

Jinde Ježíš řekl:

Mt 19:21 Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“

Na tohle jsem dokonce slyšel reakci, že (dotyčný křesťan) dokonalý být nepotřebuje. Lze takovým lidem vůbec věřit, že svou víru berou vážně? Lze jim věřit, že berou vážně Ježíše? Ne, já jim to nevěřím. Jen o víře a o Ježíši mluví, ale vážně je neberou. Jsou to pokrytci.

9) Křesťanství je podporováno neznalostmi věřících, lžemi, případně mlčení ke lžím

Výrazná většina teologů a biblistů se dnes shoduje, že evangelia (zejména Matoušovo a Janovo) nebyla sepsána Ježíšovými učedníky, tedy očitými svědky. I přesto značná část křesťanů věří, že evangelia jsou dílem Ježíšových učedníků nebo jejich blízkých spolupracovníků. Duchovní je v tomto omylu rádi ponechávají.

Většina teologů a biblistů se shoduje, že je obtížné říct, v jakém smyslu je Bible „slovo Boží“ a že doslovně Bibli chápat určitě nelze. I přesto tomu řada křesťanů věří – a kněží z kazatelen nevyvíjejí žádnou snahu, aby své ovečky dovzdělali. Na mších po každém čtení z Bible zaznívá z kazatelny ujištění: „Slyšeli jste slovo Boží…“

Na teologických fakultách se dnes učí, že evangelia byla sepsána desítky let po Ježíšově smrti – nejstarší, Markovo, až kolem roku 70, a Janovo možná až po roce 90 n.l. – a přesto řada křesťanů věří, že evangelia byla sepsána možná velmi krátce po Ježíšově smrti. Kněží své ovečky opět ponechávají v tomto pohodlném omylu, ačkoliv z teologických fakult moc dobře vědí, jak se věci mají.

Podobně v několika dalších otázkách, např. v otázce kolik toho víme o historickém Ježíši (odborníky uznávaná odpověď: velice velice málo. Chybná odpověď populární mezi křesťany: evangelia jsou spolehlivým pramenem o Ježíšovi a jeho výrocích), jak je to s autorstvím knih Starého Zákona, atd.

Další oblíbená pohádka mezi křesťany vypráví o tom, jak problémy, na které poukazují ateisté, mají teologové už dávno vyřešeny (ale danému křesťanovi se to řešení zrovna teď nechce hledat, jistě ale existuje). Pravda ovšem je, že mnoho ze zásadních problémů na které poukazujeme, vyřešeno NEMAJÍ.

10) Tento svět není náš

Křesťané věří, že skutečný život přijde až po smrti. Mnohokrát jsem už slyšel výroky typu „tento svět není náš, my čekáme až na Boží království“. Tento postoj je problematický, protože může vést k laxnosti k věcem důležitým pro naši společnost a k nezájmu podílet se na řešení světských problémů. Na webu krestanske-diskuze.cz jsem konkrétně toto téma zaslechl. Kdosi se tam ptal, jestli by se jako křesťané vůbec měli v jistých světských věcech angažovat a zajímat se o ně.

Co hůř, tato myšlenka může vést i k laxnosti ke ztraceným životům lidí – ostatně právě v této souvislosti jsem ten výrok také slyšel: Proč zemřelo to či ono dítě na rakovinu? Inu, Bůh tím učinil jen to, co je pro něj nejlepší – třeba už je v téhle chvíli v nebi… Proč zahynulo bezmála 300 tisíc lidí při tsunami? Inu, proč se tím znepokojovat – ti spravedliví jsou v nebi, takže super, a ti ostatní mají, co si zaslouží…

This entry was posted in Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

4,104 Responses to Co mi vadí na křesťanství

 1. S.V.H. says:

  TvojOponent says:
  Ak je vaša viera podložená dôkazmi a logikou, prezraďte mi, ako vznikla existencia a na základe akých dôkazov tvrdíte, že boh neexistuje?

  S.V.H.:
  Na to, co není podložené důkazy či logikou, ateista většinou nevěří.

 2. Antitheista says:

  Co věřící, to jiný věřící, těžko s vámi 🙂

 3. Antitheista says:

  Kvantové jevy, velký třesk, to všechno zjitila věda, ne náboženská víra…

  Vznik vesmíru je jedna z posledních záhad, ale existují hypotézy dobře logicky a částečně empiricky ověřované (viz. L. Krauss,…) – které se obejdou bez boha a božího zásahu

 4. Medea says:

  Ateista ≠ človek, ktorý neverí ničomu.

 5. Medea says:

  Oponent, != označuje reláciu “nerovná sa” v programovacom jazyku Python 🙂

 6. Antitheista says:

  Medeo, kdybys to náhodou přehlídla, protože martiXXX to tu zase zaplevelil, aby odvedl pozornost (nečetl jsem ho, jen to vidím na hlavní stránce)

  “martiXXX, víš co je zajímavé, že někdo píše za tebe, ty se nasereš, a pak se objeví nějaká hrubost psaná “antitheistou” nebo “BAALEM”, není to náhoda?

  martiXXX, napíšu ti jednu psychologickou zvláštnost, zapamatuj si jí – kdybych to psal já, tak okamžitě reaguješ na takovou sprosťárnu a budeš řvát, že sem úchyl, to že si na to nereagoval svědčí jen o tom, že si se za to sám styděl a psal si to ty ! Jinak by tu bylo sto odkazů, jakej jsem hulvát. Ale dal si pod to jen článek z Reflexu (čili si tu byl v tu dobu) a nic jiného, žádná reakce na urážku Medei ! Proč? Protože si to psal ty a ne já

  Medeo, já to nepsal…

  Zjistěte IP adresu toho příspěvku, mam svědomí čistý a Foxy taky nejsem !

  martiXXX, ten co píše za tebe píše vtipně, ty píšeš za mě jako hulvát, to je rozdíl…”

 7. TvojOponent says:

  S.V.H.:
  Na to, co není podložené důkazy či logikou, ateista většinou nevěří.

  TO: Takže vy neveríte v to, že ste a veríte? Uf…

  ***
  S.V.H.:Patrně došlo k nepochopení, tak raději slovy:
  Ateista NEROVNÁ SE člověk, který nevěří ničemu

  TO: Kresťan nerovná sa človek, ktorý verí všetkému. Teda podobne ako ateista nie je človek, ktorý verí všetkému.
  Rozdiel asi bude iba v aure tých výrokov 😀

 8. TvojOponent says:

  Medea:
  Oponent, != označuje reláciu “nerovná sa” v programovacom jazyku Python

  OMG! Nechoďte na mňa pythonštinou!! To tu bude za chvíľu pekný babylon.
  Maximálne čeština…

 9. TvojOponent says:

  Athík:Co věřící, to jiný věřící, těžko s vámi 🙂

  No preto sa veriaci ochotne vyhraňujú na kresťanov, moslimov atď.
  Priznaním sa k nejakej náboženskej obci sa hlásime k istým hodnotám – svetonázorovým, ideovým. Veriaci neprehlasujú o sebe, sme veriaci, ale rozmieňajú tento význam na drobné.

  Ateista prehlási o sebe, že je ateista a potom sa čuduje, že je naňho hádzaná všetká skrivodlivosť nacistov a stalinistov. No problém je v jeho rozhodnutí. Ateisti totiž nemajú morálku vychádzajúcu z ateizmu – starý konflikt terminológie. Poradím: Zorganizujte konečne svetovú konferenciu a vyjasnite si tie pojmy. Žiadny ateista nie je len ateista. A je to dobre. Lebo ateista má tiež morálku, zväčša biblickú. Nie ateistickú.
  Nevolá sa táto stránka i-ateismus? Volá. 😀

 10. Foxy says:

  Jo, a už jsme zase u definice slova “víra” a “věřit”.
  Věřit = přijmout bez důkazů jako fakt. To slovo má v sobě navíc náboženské konotace, není významově neutrální a není prostým synonymem slov předpokládat apod.
  Tuplem to platí v diskusích filosofických a triplem to platí v diskusi o bohu a náboženství.

  Odmítám být označován za někoho, kdo VĚŘÍ v neexistenci boha/bohů.
  Já pouze nevěřím v jeho existenci, tedy nepředpokládám, že entita zvaná bůh reálně existuje, anžto jsem pro hypotesu existence boha/nadpřirozena neshledal validních důkazů.

 11. Antitheista says:

  Já se hlásím k sekulárnímu humanismu

 12. Antitheista says:

  Nacisté byli věřící a 99% němců byli křesťané před i za i po Hitlerovi

 13. Antitheista says:

  Na dýkách měli Gott mit uns a ve wehrmachtu byli kaplani

 14. S.V.H. says:

  TvojOponent says:
  TO: Takže vy neveríte v to, že ste a veríte? Uf…

  S.V.H.:
  Pro svou existenci mám docela dost důkazů.

  TvojOponent says:
  TO: Kresťan nerovná sa človek, ktorý verí všetkému. Teda podobne ako ateista nie je človek, ktorý verí všetkému.
  Rozdiel asi bude iba v aure tých výrokov

  S.V.H.:
  Můj výrok reagoval na Vaše tvrzení, že ateisté v podstatě neexistují, protože něčemu věří. To je nesmysl, protože ateista není definován jako člověk, který nevěří ničemu.
  To, že ateisté a křesťané mají některé společné vlastnosti (třeba že nevěří všemu) mi přijde jako trivialita.

 15. Antitheista says:

  TvojOponente, tvoje hodnoty znám, ty si na webu ateistů napsal, že by byl nějaký Franco potřeba, to si pamatuju a můžu to i najít, jestli chceš. S klerofašistou se bavit nebudu

 16. Antitheista says:

  I když ty bys asi raději Hlinku s Tisou co ? …

 17. Foxy says:

  TvojOponent (February 10, 2014 at 10:16 am) says:
  Ateista prehlási o sebe, že je ateista a potom sa čuduje, že je naňho hádzaná všetká skrivodlivosť nacistov a stalinistov.

  Dovolil bych si citovat sám sebe:
  Ty totality samozřejmě bohy měly. Bohem byl Hitler, bohem byl i Stalin. Žádná novinka, bohy byli i (někteří) římští císaři.
  Samozřejmě že se jednalo o bohy falešné. Stejně falešné, jako je ten tvůj bůh biblický.
  Nebezpečná je totalitární ideologie se svou dravou snahou domoci se moci. Je už pak jedno, jsou li její biblí Maovy citáty, Kimovo čučche, Mein Kampf či Staré pověsti hebrejské.

  (Association fallacy · Reductio ad Hitlerum – Pravděpodobnost, že se v internetové diskuzi na libovolné téma objeví srovnání s Hitlerem, nacisty apod., se s růstem délky diskuze blíží jedné.)

 18. Antitheista says:

  Tvoje názory, příklad:

  TvojOponent (15.08. 2013 | 20:04) napsal:
  Ad: zoofília.
  Postupka je podobná ako u homosexuality.
  Dekriminalizácia. Vytadenie zo zoznamu chorôb. Legalizácia. Propagácia. Zosmiešňovanie cirkvi a kresťanov. Pretláčanie na školách – ovplyvňovanie mladých. Zrovnoprávnovanie. Verejné manifestácia typu Pride. Zoofilizmus ako ideológia (podobne ako homosexualizmus). Vytváranie poradných výborov vlád. Prenasledovanie odporcov…atď.
  ***
  Položme si otázky:
  Ak homosexualita, tak prečo nie zoofília?
  Ak zoofília, prečo nie dendrofília?
  Ak zoofília, prečo nie incest?
  Ak zoofília, prečo nie nekrofília?
  Ak zoofília, prečo nie fekalofília?
  Ak zoofília, tak prečo nie sado-masochizmus?
  Ak zoofília, prečo nie genocídy?
  ***
  Náboženstvo povýšilo človeka na piedestál stvorenstva.
  Ateizmus človeka ponižuje na úroveň zvierat a hmoty. Evolučný predátorský princíp roztrhá akékoľvek morálne kodexy a dohody na franforce. Kolotoč vojen, genocídy, pogromy a davové násilie je logickým vyvrcholením morálky ateizmu. V prírode nieto lásky a mieru. Je len snaha o prežitie. Do rána, do večera, do zajtra.

  http://www.osacr.cz/2013/08/15/etika-a-moralka-vsechno-je-mnohem-slozitejsi/

 19. Antitheista says:

  čili pozor, zrovnoprávnění homosexuálů je přímá cesta ke genocidě, tudy šel jistě i katolický “ateista” Hitler, který dal homosexuálům všechna práva, že…

  to je logika