Proč někteří věřící odmítají evoluční teorii?

Opravdu si netroufám odhadovat, kolik je mezi věřícími lidí, kteří odmítají evoluční teorii (neodarwinistickou syntézu). Na to je má osobní zkušenost s nimi příliš anekdotická a zkušenosti z diskusí na internetu jsou příliš zatíženy výběrovým efektem. Zkusím ale odhadnout, kolik je mezi „popírači“ evoluční teorie věřících: (téměř) všichni. Respektive jsem se ještě nesetkal s člověkem, který by odmítal evoluční teorii a zároveň nebyl věřící. Z toho plyne poměrně jasný závěr: odmítání evoluční teorie je způsobeno náboženským přesvědčením. Na druhou stranu mnozí věřící s evoluční teorií problém nemají, takže její odmítání nebude v náboženském přesvědčení spočívat výhradně.

Je zajímavé, že žádná jiná vědecká teorie se netěší takovému „odporu“, navíc ještě z tak jasně vymezeného okruhu osob. I když jsou znalosti široké veřejnosti o teorii relativity nebo kvantové mechanice obdobně kusé (mírně řečeno) jako v případě evoluční teorie, nemá většina lidí problém s jejich přijetím (respektive nemá problém s přijetím názoru, že dané problematice vědecká obec rozumí lépe a má patrně pravdu). Proč je zrovna evoluční teorie v tomto výjimkou a je vnímána tak kontroverzně? Tradiční námitkou je třeba „nechápu, jak se mohlo to a to (třeba to stále skloňované oko) postupně vyvinout“. V pořádku, mnozí lidé stejně tak nechápou jak to, že se s rostoucí rychlostí pohybu zpomaluje čas. Teorii relativity ovšem z tohoto důvodu málokdo zpochybňuje – proč je to právě s evoluční teorií jinak?
Nechci se zde zabývat případy odmítání i jiných vědeckých poznatků, případně vědeckého poznání jako takového. I takoví lidé pochopitelně existují (většinou z řad náboženských fundamentalistů), ale jejich počet je zejména v Evropě (a zejména v ČR) dle mého soudu zcela zanedbatelný. Evoluční teorie je zvláštní v tom, že jí odmítají nejen náboženští fundamentalisté, ale i někteří příslušníci „hlavního proudu“ věřících. A jim bych rád věnovat tento příspěvek.

Pokusil jsem se charakterizovat potenciální důvody, které by mohly věřícího vést k odmítání evoluční teorie. Jelikož nevěřící (alespoň dle mých zkušeností) evoluční teorii nepopírají, je třeba tyto důvody hledat zejména tam, kde by evoluční teorie mohla být v rozporu s náboženskou vírou. Dále uvádím osm důvodů, které se mi podařilo identifikovat, ať už na základě literatury, diskusí či prosté úvahy. Všech osm ovšem postupně odmítám, jakožto neuspokojivé, případně pouze navenek deklarované, a na závěr se pokouším o spekulaci hledající důvod skutečný.

1) Rozpory se Svatými texty

Prvním a nejočividnějším důvodem může být rozpor evoluční teorie se Svatými texty, kupříkladu s Biblí. Tyto rozpory jsou zcela očividné, ovšem pouze v případě, že bereme Bibli doslova. Ale v tom případě se Bible dostává do rozporu i s dalšími vědeckými poznatky – se vznikem a vývojem Vesmíru nebo Sluneční soustavy, s heliocentrismem, paleontologií atd. Proč tedy věřící se stejnou vervou nezpochybňují i kosmologii nebo heliocentrický model Sluneční soustavy? Protože až takhle doslova bere Bibli málokdo – většina věřících nemá problém chápat biblické stvoření světa jako metaforu nebo alegorii, jako hymnus oslavující tvůrčí schopnosti Boha. Podobně lze jako alegorii brát vyhnání z ráje, potopu, dobývání Kanaanu, panenské početí atd. Dají-li se biblické pasáže takto reinterpretovat ve vztahu k heliocentrismu nebo vzniku a vývoji Sluneční soustavy (nemluvě o společenských normách nebo morálních zásadách), proč by měl být problém s evoluční teorií?

2) Stvořitel

Věřící prezentují svého Boha jako tvůrce světa, života i člověka. Evoluční teorie ovšem tvrdí, že se člověk postupně vyvinul z „nečlověka“ tedy z nějakého „zvířecího“ předka. Ve vzniku vesmíru i života má zatím věda stále mnoho neznámých, a proto je tam možné Boha (prozatím) celkem snadno schovat (ať již jako deistického původního hybatele nebo trochu akčnějšího původce života). To ovšem evoluční teorie neřeší – ta vysvětluje (pochopitelně mimo jiné) vznik člověka. Ale ani zde bych neviděl velký problém – Bůh jednoduše zvolil jako způsob tvorby evoluci. Většina věřících navíc tvrdí, že člověka od ostatního tvorstva odlišuje nesmrtelná duše. A tu pochopitelně přímo tvoří Bůh (obdobně se vyjádřil i Jan Pavel II. ve svém dopise Papežské akademii věd z roku 1996 – člověk jakožto „tělo“ vznikl evolučními mechanismy, ale jeho nesmrtelnou duši stvořil Bůh). Bůh tedy mohl zažehnout Velký třesk přesně tím způsobem, aby to celé dospělo až ke člověku (případně do celého procesu ještě tu a tam zasáhnout, viz bod 5) a tomu následně stvořit jeho duši. Konflikt s evoluční teorií tedy opět žádný.

3) Výjimečné postavení člověka

Z pohledu věřícího je člověk v živočišné říši zcela výjimečný, je vrcholem celého stvoření. Narozdíl ode všeho ostatního byl prostě stvořen k obrazu Božímu. Evoluční teorie ovšem člověka vidí jako drobnou „větvičku“ v obrovském stromě života. Každá přeživší větvička je sice jiná, ale žádná není „lepší“ ani „horší“ než ostatní – všechny obstály v evolučním soutěžení (člověka můžeme z evolučního pohledu považovat nanejvýš za úspěšného, ale v tom není rozhodně sám). Se všemi je člověk nějakým způsobem příbuzný – s některými méně, s jinými více (jediné procento rozdílnosti DNA člověka a šimpanze je všeobecně známé). Ani zde se mi ale rozpor nezdá nijak dramatický – důležité a výjimečné je to, co za důležité a výjimečné považuje Bůh. Má-li člověk narozdíl od ostatní živé přírody nesmrtelnou duši (viz předchozí bod 2), tak bezesporu unikátní je.

4) Smrt v Božím plánu

Poměrně zvláštním důvodem pro odmítání evoluční teorie (neodarwinistického paradigmatu) je role smrti v celém procesu. V přírodním výběru je smrt tím, co selektuje úspěšné a neúspěšné jedince. Pokud by byla evoluce Božím nástrojem pro stvoření organismů, musela by být smrt (a z ní plynoucí utrpení) součástí celého Božího plánu. S tím mají někteří věřící problém a hledají pro svého dobrého Boha jakési „alibi“, aby ho vyvázali z odpovědnosti za smrt a utrpení (např. že smrt vstoupila do světa až s prvotním hříchem, „pokažením“ stvoření). Smrt je ovšem zcela nepopiratelnou součástí tohoto světa, takže buď byla od začátku součástí Božího plánu (ať už Bůh tvoří pomocí evoluce nebo jinak), nebo se Bohu do jeho stvoření nějak propašovala (opět ať už tvořil evolucí nebo v šesti dnech). Je to prostě prašť jako uhoď (i když tradiční křesťanská verze má tu přidanou hodnotu, že kromě ospravedlnění Boha ještě celou vinu za smrt svaluje na člověka, což je asi hlavní účel).

5) Cíl stvoření

Již v bodě 3 bylo řečeno, že podle většiny věřících je člověk vyvrcholením celého stvoření, že k němu stvoření směřovalo. Evoluce přírodním výběrem je ovšem proces zcela slepý bez konkrétního cíle a směru. Kdyby před cca 65 miliony lety nezasáhl Zemi asteroid způsobivší vyhynutí dinosaurů, člověk by možná vůbec nevznikl (ale třeba by zde dnes nad evoluční teorií hloubali inteligentní potomci dinosaurů), nemluvě o dalších milionech drobných událostí, které měly na evoluční vývoj vliv. Tento důvod odmítání evoluční teorie je dle mého soudu opět zcela neuspokojivý – Bůh ve své vševědoucnosti přece dobře ví, kam evoluce povede (proto jí na začátku nastartoval tak, jak jí nastartoval, že?), případně není problém tu a tam zasáhnout a vývoji požadovaným směrem pomoci (nemusí to být nutně tak spektakulární zásah jako zmíněný asteroid).

6) Budoucí vývoj

Evoluce je stále pracující proces (pokud jsou splněny podmínky pro její fungování), a proto jsou všechny současné formy života včetně člověka vlastně jen přechodným stavem. Všichni jsme přechodovými články mezi našimi předky a potomky. Každý druh se může v budoucnosti vyvinout k nepoznání, rozvětvit se v několik různých druhů nebo se třeba dokonale přizpůsobit podmínkám a příliš se neměnit. Anebo vyhynout. Vše záleží zejména na měnících se podmínkách prostředí (do kterých pochopitelně patří i ostatní druhy). Věřící ale člověka pokládají za vrchol stvoření – jak by se z něj tedy mohlo vyvinout něco „vrcholnějšího“, případně naopak „méně vrcholného“? Jak by mohl být člověk vytlačen něčím jiným? Zde je na místě se ptát, proč mají věřící problém s evoluční teorií, když možný konec lidského druhu předpokládají i jiné vědní obory – například budoucí vývoj Slunce přes rudého obra až k bílému trpaslíku neumožní přetrvání života na Zemi. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by někdo zpochybňoval vývojový cyklus Slunce nebo kosmologii konce vesmíru. Jestli věřící předpokládají příchod Božího království (nebo jiné verze) před kolapsem Slunce, není problém ho předpokládat i před nějakými výraznými evolučními změnami člověka. Případně lze člověka považovat za již „dokonale přizpůsobeného“, který díky svým technologiím odolá všem budoucím adaptačním tlakům.

7) Důkazy

Alespoň pro úplnost zmíním další možný důvod pro odmítání evoluční teorie, a to důkazy proti ní, případně neprůkaznost důkazů v její prospěch. Asi nejskloňovanějším důkazem pro stvoření je „argument from design“ (teleologický argument), tedy tvrzení, že v samotné složitosti světa a přírody je zjevný design ukazující na inteligentního stvořitele. A je pravdou, že když zcela neinformovanému člověku předložíte verzi „stvoření“ versus verze „evoluce“ pro vznik jednotlivých druhů, patrně se intuitivně přikloní ke stvoření. Když ale budete přidávat další a další důkazy a vysvětlení, s největší pravděpodobností se postupně naopak přikloní k evoluční teorii (není-li zatížen náboženskými předsudky). Důkazy pro evoluční teorii jsou naprosto zdrcující – tvrdit cokoliv jiného vyžaduje buď jejich neznalost, nebo vědomé popírání. Ač se věřící „důkazy“ často zaklínají jakožto důvodem odmítání evoluce, považuji to pouze za pokus o zpětnou racionalizaci jejich postoje. Pěkně to ilustruje odmítání evoluční teorie i v případě její neznalosti – „sestavení knihy výbuchem v tiskárně“, „proč jsou zde ještě opice, když se z opice vyvinul člověk“ nebo „kde jsou krokodýlokachny“ jsou sice extrémní případy, ale mohou demonstrovat evidentní neznalost evolučního procesu. To by nebylo nic zvláštního – obecné povědomí o teorii relativity nebo kvantové mechanice bude nejspíš podobně zkreslené. Málokdo ale tyto teorie odmítá.

8 ) Morální důsledky

Poněkud obskurním, i když překvapivě rozšířeným, důvodem jsou morální důsledky, které z evoluční teorie (konkrétně z neodarwinismu) údajně plynou. Nebudu se těmito domnělými důsledky zaobírat, z hlediska pravdivosti evoluční teorie je to zcela irelevantní. Jakoby morální důsledky nějaké vědecké teorie měly vliv na její pravdivost.

Jak je vidět, nepodařilo se mi identifikovat jediný zásadní rozpor mezi evoluční teorií a vírou v Boha. Pomineme-li náboženské fundamentalisty, kteří své Svaté knihy berou doslova, je dle mého soudu náboženská víra s neodarwinistickou evolucí bez potíží slučitelná (i kdyby to mělo být formou teistické evoluce nebo něčeho podobného). Proč tedy mnozí věřící evoluční teorii odmítají?

Zde se dostávám na pole spekulací, ale pokusím se formulovat určitou hypotézu. Věřící považují evoluční teorii za neslučitelnou s vírou v Boha, protože jim jednoduše někdo řekl, že je s vírou v Boha neslučitelná. Nějaká autorita (rodiče, duchovní apod.) tento názor zastává, a proto ho přebírá i příslušná osoba. (Tato hypotéza by mohla být testovatelná například zjišťováním rozvrstvení názoru na evoluční teorii mezi věřícími. Podle ní by se dalo očekávat, že názor na evoluční teorii bude uvnitř nějakým způsobem vymezených náboženských skupin poměrně homogenní, kdežto mezi těmito skupinami by mohl být rozdílný.)

Zde definovaná hypotéza možná nemusí vypadat vůči věřícím, kteří odmítají evoluční teorii, zrovna lichotivě (k žádné lepší jsem ale nedospěl). Vlastně to znamená, že se nad daným problémem pořádně nezamysleli. A to by mělo být právě cílem tohoto příspěvku. Aby každý, kdo odmítá evoluční teorii, zkusil zanalyzovat, v čem je podle něj evoluční teorie v rozporu s jeho vírou v Boha (což mimo jiné také znamená zjistit, co to evoluční teorie – neodarwinistická syntéza vlastně je a jak funguje, a předejít tak otázkám „jak se mohlo oko vyvinout náhodou?“ apod. – viz bod 7). Je to některý ze zde uvedených důvodů (co potom mé námitky na ně?) nebo nějaký úplně jiný, na který jsem nepřišel?

— S.V.H

6,381 thoughts on “Proč někteří věřící odmítají evoluční teorii?

 1. Michal Post author

  Děkuji SVH za pěkný článek!

  Mě napadá přinejmenším ještě jeden důvod: řada věřících CHCE vidět design v přírodě jako dílo Boha. Evoluční teorie jejich Bohu “bere práci”. Vymazává v jejich očích podstatný důvod, proč by vůbec bůh měl existovat. Jasně, zůstává jim pořád víra – ale někteří věřící třeba chtějí mít pro svou víru i nějaký REÁLNÝ důvod. No a Bůh jakožto vysvětlení komplexity života takovým důvodem pro mnohé je.

  A druhý postřeh: podle mě překvapivě malá část věřících je ochotna vzít evoluční teorii jak je, tedy včetně přírodního výběru. I ti, kdo uznávají fakt evoluce, prostě vidí jako řídící sílu celého vývoje ruku boží – tedy něco jako Inteligentní design – a zhusta nikoliv univerzálně přírodní výběr.

  Odhaduji, že podíl křesťanů, kteří uznávají evoluci do důsledků, včetně jejího mechanismu, jde pod 10%.

 2. Michal Post author

  Napadá mě ještě další důvod, a tím je kouzelné slůvko SMYSL.

  Křesťané jsou svou vírou indoktrinovaní, že vše a zejména jejich život má SMYSL. No a evoluce vlastně říká, že my lidé tu jsme – ale klidně jsme tu taky být nemuseli. To že tu jsme je důsledek dlouhatánského řetězce náhod. A tedy je to, v jistém smyslu, taky náhoda. Celá živá příroda vypadá tak jak vypadá v důsledku náhody. Tedy zejména, že samotná naše existence nemá smysl, když je dílem náhody.

  Myslím, že toto přijde mnohým jako absurdní představa.

  Za odmítáním evoluce tak podle mě stojí u mnohých věřících hluboce zakořeněný antropocentrismus – ne-li dokonce egocentrismus… (Nevěří náhodou, že speciálně s NIMI osobně má osobní kontakt a že je dokonce miluje samotný Stvořitel Vesmíru?)

 3. S.V.H.

  A já děkuji Michalovi za jeho zveřejnění. 🙂

  To, že věřící chtějí mít nějaký “hmatatelný a očividný” důkaz Boží existence, je určitě možné. Potřeba umělé tvorby důkazů (ať už vědomá či podvědomá) ale ukazuje na značnou dávku nejistoty. Pokud věřící racionálně zvažuje svůj postoj k evoluční teorii, měl by tento důvod jejího odmítání letět z okna jako první.
  Bertrand Russell: “Never let yourself be diverted either by what you wish to believe, or by what you think would have beneficent social effects if it were believed. But look only, and solely, at what are the facts.”

  Souhlasím s tím, že přírodní výběr bude asi pro většinu “popíračů” tím největším problémem. Ať už proto, že nepotřebuje Boha (bod 2), nebo proto, že těžko skousávají, že by Bůh naplánoval takto “krutý” proces (bod 4).

  Smysl se snažím řešit v bodě 5. Pokud to Bůh všechno naplánoval, tak to má přesně takový smysl, jaký tomu Bůh dal. Nám se celý proces může jevit jako zcela slepý a náhodný (ve smyslu působení spousty stochastických veličin), ale Bůh dobře ví, co dělá. Kdyby třeba při Velkém třesku umístil jedinou částici do jiné polohy, dopadlo by to všechno úplně jinak. 🙂

 4. neruda

  (Nevěří náhodou, že speciálně s NIMI osobně má osobní kontakt a že je dokonce miluje samotný Stvořitel Vesmíru?)

  Michale,
  jen doplním, že ve svém doublespeaku tomu říkají “pokora”.

 5. Skeptik

  Michale – já myslím že egocentrismus je zvláště v případě křesťanství velmi silným motivem. Za mně přece trpěl a umřel bůh – jestli tohle není výrazem nejvyššího možného egocentrismu pak už nevím co by to mohlo být. Snad jen myslet si že já osobně jsem nejvyšším bohem – ovšem o tomhle snad realita drtivou většinu lidí přesvědčí, že to tak není… Takže: podle mně nejvyšší mírou egoncentrismu člověka co alespoň trochu vnímá realitu je myslet si, že za mně trpěl a zemřel bůh-stvořitel-všeho.

 6. Skeptik

  Ještě bych rád upozornil na postřeh Ruselův. Jestliže deklarujeme že nějakou entitu (např. člověka nebo buňku) může vytvořit jen složitější entita (např. inteligentní designér) pak máme nekonečný regres – i toho inteligentního designéra musel vytvořit ještě inteligentnější designér a tak pořád dál…
  Zatímco opačný proces (z jednoduššího složitější) tento problém nemá.

 7. Skeptik

  Ještě k tomu odmítání evoluce – celkem chápu fundamentalisty co si myslí že bůh vytvořil svět v 6 dnech (6×24 hodin) – to jestě vypadá jako projev moci boha. Pokud ovšem bůh tvořil pomocí evoluce (ať už evoluce vesmíru tak i evoluce člověka) tak to moc “mocně” nevypadá – výroba Sluneční soustavy za nějakých 9 miliard let už tak oslňující není – stejně tak výroba člověka za nějakých 4,5 miliardy let (od výroby Sluneční soustavy).

 8. Michal Post author

  Zábavné je, jak se věřící snaží tomu problému s “ještě inteligentnějším designérem” vyhnout.

  Někteří říkají, že bůh je transcendentní, mimo naše chápání, a tak to prostě je; spekulovat o nějaké jeho složitosti či něčem podobném nemá vůbec smysl.

  Jiní říkají, že Bůh je ve skutečnosti nesmírně jednoduchý.

  Další říkají, že Bůh je z definice prvotní příčina, a proto nemůže být žádný prvotnější designér už z definice – jinak by ON byl tím bohem.

  Je asi zřejmé, proč žádné z těchto “vysvětlení”neobstojí…

 9. Michal Post author

  Souhlas i s tím stářím Vesmíru, myslím že máš pravdu Skeptiku, a že i tohle může být pro řadu věřících motiv proč evoluci odmítat!

 10. Thel Akira

  Evoluční teorie je poučná avšak zábavná pohádka, převlečená do vědeckého hávu, plná naivních tezí, teorií, filosofických předpokladů a empiricky nedoložitelných faktů.

 11. Thel Akira

  S.V.H.: “Souhlasím s tím, že přírodní výběr bude asi pro většinu “popíračů” tím největším problémem.”

  To jeden z problémů i pro vědu, nejen pro věřící.

 12. neruda

  S.V.H.,
  pěkný článek. Líbí se mi mj. poznámka v úvodu o tom, že „žádná jiná vědecká teorie se netěší takovému „odporu“, navíc ještě z tak jasně vymezeného okruhu osob.”
  Tohle mi bylo vždycky poněkud záhadou: proč jim tak strašně vadí evoluční teorie, ale třeba kvantové mechaniky nebo obecné teorie relativity si nijak polemicky nevšímají? S popírači evoluce by se dalo dláždit, ale o žádném teistickém popírači kvantové teorie jsem zatím neslyšel. Oponovat myšlence přirozeného výběru z náboženského hlediska je běžné, ale že by někdo z téže pozice napadal třeba kodaňskou interpretaci, to se ke mně zatím nedoneslo…

 13. Skeptik

  nerudo – už jsem zde dával odkaz na popírače kulatosti Země z náboženských důvodů – vlastně je to dost podobné popíračům evoluce – akorát popírači evoluce jsou početnější – viz: http://theflatearthsociety.org/

 14. neruda

  Srovnávat evoluční teorie s Einsteinovou teorií relativity je úsměvné.

  Thel Akiro,
  tak to nějak konkrétně rozveďte, ať se také zasmějeme.

 15. Skeptik

  Thel Akiro – popíráš přírodní výběr?
  Odpověz mi který z těchto bodů neplatí:
  1) potomek má přibližně (né přesně) vlastnosti svých rodičů
  2) ne všichni potomci mají své potomky
  3) potomek který je uspěšnější má větší šanci na to že bude mít více svých potomků než ten méně úspěšný

  jinak podrobněji: http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99irozen%C3%BD_v%C3%BDb%C4%9Br

 16. neruda

  Skeptiku,
  na vyznavače plochozemě (nikoliv Zeměplochy) jsem zapomněl, máte pravdu.

 17. Michal Post author

  Naopak, srovnávat evoluční teorii s Einsteinovou teorií relativity je zcela na místě.

  Obě teorie představují naprosto fundamentální a nenahraditelný rámec pro pochopení své domény: OTR pro pochopení hmoty, času, prostoru a gravitace, a ET pak představuje jednotný a hluboký vysvětlující a jednotící klíč pro celou živou přírodu.

  Obě teorie jsou podloženy dramatickým množstvím evidence, obě dávají silné testovatelné a nesčetněkrát potvrzené předpovědi, a obě jsou naprosto zásadní pro své mateřské vědy (OTR pro fyziku a kosmologii, ET pro biologii).

 18. Skeptik

  poznámka – úspěšnost se neměří jen “sexuální” úspěšností ale třeba i schopností sehnat si potravu, ubránit se predátorům, nemocem, atak podobně – u sociální žijích zvířat je důležitý i společenský statut

Comments are closed.