Apokalypticismus

V minulém článku jsem zdůraznil, jak důležité je pro správné pochopení textu mít povědomost o tom, co v době sepsání daného textu (spisů Nového Zákona) považoval jak autor tak i jeho čtenáři za samozřejmé, ale co pro dnešního čtenáře zdaleka samozřejmé býti nemusí.

Dnes bych chtěl napsat pár řádek o apokalypticismu, který je naprosto klíčový pro vhled do NZ textů. Bez apokalyptického předporozumění podle mého názoru nelze Novému Zákonu náležitě porozumět.

Co je apokalypticismus?

Obecným apokalypticismem se rozumí víra, že svět jak ho známe, skončí v kataklyzmatické události, zvané apokalypsa. Apokalypticismus v Novém Zákoně byl mnohem specifičtější, a já se budu v dalším soustředit na něj.

Lidé věřili, že svět je kolbištěm kosmického zápasu sil Dobra a Zla. Svět je pod silným vlivem kosmických mocností Zla, a katastrofy které Izrael té doby postihovaly (nadvláda Římanů, potlačení Makabejského povstání kolem roku 170 př.n.l., atd.) jsou toho přímým důsledkem. Zlé věci, které se Izraeli děly, jsou trestem sil Zla za věrnost Izraele Bohu.

Převaha mocností zla ale nebude trvat dlouho. Bůh co nevidět zasáhne ve prospěch svého lidu a z nebe sestoupí božská bytost jménem Syn Člověka. Mocnosti Zla budou poraženy v kataklyzmatické události, jak si představoval např. autor knihy Zjevení – a s nimi budou zničeni i lidé, kteří jim na zemi přisluhovali. Jako poslední pak bude poražena Smrt. Na zemi (nikoliv v nebi!) pak bude nastoleno utopické Boží Království, pod přímou vládou Boha.

Historické pozadí

Vznik apokalyptické víry má dle Barta Ehrmana velmi zajímavé historicko-teologické souvislosti. Izrael, jakožto malý národ obklopený mocnými sousedy, čelil v průběhu velké části své historie agresi sousedních říší. Byl okupován Asyřany (722 př.n.l.), Babylonci (586 př.n.l), Peršany (539 př.n.l) – a Proroci (Amos, Izaiáš, Ozeáš, Jeremiáš, Ezechiel, …) tehdy většinově soudili, že tyto útrapy byly Božím trestem za nedodržování Zákona. A měli pravdu, protože lidé v Izraeli tehdy opravdu uctívali i jiné bohy, jak přesvědčivě dokazují archeologické nálezy, i větší část knih Starého Zákona. Proroci brojili proti uctívání cizích Božstev a zkaženosti dětí Izraele PRÁVĚ PROTO, že lidé tehdy cizí božstva uctívali, a Zákon dodržovali nedostatečně.

Jenže zhruba po Babylonském zajetí se situace začala obracet. Izrael si vzal slova Proroků k srdci, a v posledních stovkách let před naším letopočtem Zákon opravdu dodržoval. Obrátil se k Bohu, přestal uctívat modly, … Jenže na utrpení Izraelců se tím mnoho nezměnilo. Přišla poroba od Řeků vedených Alexandrem Makedonským (356-323 př.n.l.), Egypťanů a Syřanů (198 př.n.l.), pak krvavě potlačené Makabejské povstání…

Tato situace představovala pro standardní vysvětlení Proroků zásadní problém – a apokalypticismus byl “vynalezen” jakožto zajímavé teologické řešení. Vše výše popsané je důsledkem nadvlády sil Zla nad světem, a kosmického zápasu se silami Dobra. Lid Izraele je trestán silami Zla za své dodržování Zákona a věrnost Bohu. Bůh ale ve prospěch svého lidu zasáhne, atd., viz výše.

Apokalypticismus v Synoptických evangeliích

Je docela pravděpodobné, že už Jan Křtitel věřil v apokalypsu. Podle Matouše Jan Křtitel kázal:
Čiňte pokání! Nebeské království je blízko! (Mt 3:2)
Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? (Mt 3:7)
Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. (Mt 3:10)
Obdobně Jana Křtitele cituje i Lukáš. (Lk 3:7-15)

Ve světle apokalyptického předporozumění je jasné, co tím vším chtěl Jan říct. Přicházejícím hněvem se míní příchod Syna člověka a následné vymýcení Zla. Sekera je už napřažena ke kořeni stromů = celé to nastane co nevidět, a zlo bude vyťato od samotného kořene, od základu. Utéct před přicházejícím hněvem = chtěli se dát od Jana pokřtít.

Za velmi důležité ale považuji, že podle dvou nejstarších evangelií, Markova a Matoušova, byl apokalypticismus samotným jádrem JEŽÍŠOVA evangelia!

Hned v úvodu Marek shrnuje Ježíšovo evangelium jednou větou: “Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: „Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“” Čas se naplnil – svět jak ho známe bude za krátko končit. Bůh zasáhne, nastane Apokalypsa, příchod Syna Člověka z nebe, bude Soud – a ti kdo nebudou odsouzeni, přežijí, a pak bude Boží království. Podobně Matouš 4:17.

Kdy k tomu všemu dojde?

A řekl jim: „Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci.“ (Mk 9:1)

To je velmi silné prohlášení: Ježíš jednoznačně říká, že někteří z těch, kdo tu stojí nezemřou, dokud Boží království nepřijde k moci. Nebo-li, věřil, že apokalypsa nastane ještě za života některých jeho současníků!

Podobně když Ježíš odpovídal veleknězi, řekl:
Nakonec se ho velekněz zeptal: „Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?“ „Jsem,“ řekl Ježíš. „A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky.“ Mk 14:61,62

Ježíš veleknězi říká, že přímo on, velekněz, na vlastní oči uvidí Syna člověka přicházet nebeskými oblaky!

V Markovi 13:30, na konci apokalyptického exkurzu (Mk 13:5-29), který se mimochodem vyplatí si přečíst, Ježíš opět tvrdí: “Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane.”
Opět, to všechno se stane ještě za života Ježíšovy generace.

Podobně Matouš 10:23 říká: “Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka.”
Tedy, než stihnou Ježíšovi učedníci projít všechna Izraelská města, přijde Syn člověka.

Apokalyptických pasáží jsem v evangeliích napočítal desítky, ale asi nemá smysl je zde všechny vypisovat. Uvedu ještě jeden z několika popisů, jak si Ježíš, a tedy i autoři evangelií, nadcházející události představovali:

Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘ Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.‘ Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích
s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý. (Mt 24:27-31) Podobně také Mt 25:31-45.

Ještě chci zmínit verš
Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec.” (Matouš 24:36)
který bývá někdy interpretován jako vysvětlení toho, proč apokalypsa dodnes nenastala. Tvrdívá se, že Ježíš tímto totiž popřel, že kdokoliv ví KDY apokalypsa nastane. JENŽE Ježíš ve skutečnosti říká, že nikdo nezná přesný čas jejího příchodu, den a hodinu! ŽE ale nastane velmi brzo, rozhodně za života některých jeho současníků, to Ježíš věděl – a mýlil se.

Pavel a ostatní autoři epištol

Apokalypticismus podbarvuje i epištoly. Snad nejzjevnější je to v 1. dopise Tesalonickým:

Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy. (1 Tess 4:15-18)

Zde Pavel sám očekává, že se dožije Pánova příchodu!

V 2. Tim 3:1 říká adresátům svého dopisu, aby si byli jisti, že v posledních dnech nastanou těžké časy – a asi jim tohle neklade na srdce s tím, že tato situace nastane za stovky generací a tisíce let…

Autor dopisu Židům hned na samém začátku připomíná, že žijí v posledních dnech. (Židům 1:2)

Jasné je i Pavlovo vyjádření v 1 Kor 7:29:
Říkám vám, bratři, už nezbývá moc času. Ať tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo oplakávají, jako by neoplakávali, ti, kdo oslavují, jako by neoslavovali, ti, kdo kupují, jako by nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí.

V tomto světle je mnohem jasnější celá 7. kapitola 1 Korintským! Jak může Pavel napsat, že
“Svobodným a vdovám říkám, že je pro ně lepší zůstat, jako jsem já.”? (1 Kor 7:8)
No právě proto, že nezbývá mnoho času, svět bude končit, a nemá smysl ztrácet čas světskými záležitostmi! Jen “Pokud se však nemohou ovládnout, ať vstoupí do manželství. Je přece lepší
vstoupit do manželství než být spalován touhou.” (1 Kor 7:9).

I autor Jakubova dopisu věřil v brzký Ježíšův návrat:
Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko. (Jakub 5:7,8)

Ještě chci zmínit pozdní pseudografický 2. dopis Petrův. Jeho autor žil v době, kdy už měla apokalypsa dávno nastat, ale pořád nepřicházela. Proto píše:
Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“ (2 Petr 3:3,4)
Autor psal jménem sv. Petra, proto o své současnosti psal jako budoucnosti, jako předpověď. Navíc je zjevné, že i autor tohoto dopisu věřil, že Pánův příchod nastane během JEHO života, že on, ve chvíli psaní svého dopisu, žije metaforicky v posledních dnech! Stejně jako tomu věřily všechny generace křesťanů – vždy každá o své vlastní době! – vlastně až do dneška.

Globální pohled

Celé Markovo i Matoušovo evangelium lze shrnout z apokalyptického pohledu: Ježíš byl apokalyptický prorok, který hlásal nadcházející konec světa a příchod Božího Království. Jeho pozemské působení lze podle Barta Ehrmana chápat jako jistou předzvěst tohoto království, a to v následujícím smyslu:
– Ježíš z lidí vymýtal démony a zlé síly, protože v Božím Království žádní démoni a zlé síly nebudou
– Ježíš uzdravoval nemocné, protože v Božím Království nebudou žádní nemocní
– Ježíš křísil mrtvé (např. Jairovu dceru), a sám vstal z mrtvých, protože Smrt bude poražena a v Božím Království už pak nebude.

Dále, podle Marka i Matouše celé Ježíšovo působení na Zemi bylo o Božím Království. Ježíš kázal, že nastane, kdy nastane, jaké bude, jaký bude jeho příchod, kdo se tam může dostat spíš a kdo má menší šanci, kolik lidí se tam dostane (“Těsná brána a úzká cesta však vede k životu, a málokdo ji nachází… ” (Mt 7:14)) a v neposlední řadě, jak je nutné žít, a jak se chovat, ABY člověk zvýšil svou šanci dostat se do Božího království dostat.

Samotné Ježíšovo ukřižování a zejména zmrtvýchvstání má pak také souvislost s apokalyptickým pohledem: Ježíš měl být první vzkříšený. Po něm měli následovat všichni ostatní, každý “ve svém pořadí” (1 Kor 15:20-23). Ostatně, nikoliv náhodou Matouš psal, že po Ježíšově ukřižování začali v Jeruzalémě vstávat mrtví z hrobů (Mt 27:51-53). Z hlediska Marka mělo být navíc Ježíšovo zmrtvýchvstání jeho ospravedlněním, potvrzením od Boha, že to byl opravdu Mesiáš (a že tedy na jeho zvěst ohledně Království se lze spolehnout).

Mimochodem, nedávno jsem se setkal s názorem, že autor knihy Zjevení musel snad být “zhulený” když tohle psal. Nic nemůže být dál od pravdy. Autor knihy zjevení, i autoři dalších apokalyptických knih (Zjevení sv. Jana není ani náhodou jediný spis svého druhu!) opravdu věřili, že něco podobného svět v dohledné době čeká. První křesťané skutečně žili přípravami na tuto událost, a úvahami o ní. Proto byl také spis Zjevení sv. Jana sepsán, proto přišel nanejvýš zajímavý a aktuální svým součastníkům – a proto byl také zařazen do Nového Zákona. Bez povědomí o apokalypticismu mají dnes mnozí lidé potíže pochopit, jak se vůbec mohl podobný text v NZ objevit.

Závěr

Závěr bude tentokrát velice stručný. Ježíš byl apokalyptický prorok, a selhal. Žádná apokalypsa nenastala, ani v době kdy ji předpovídal, ani později. Syn Člověka nepřišel, Ježíš se nevrátil, Svět jak ho známe neskončil.

Desítky generací křesťanů jeho evangelium velice správně pochopily, ale mylně si namlouvali, že Ježíš mluvil nikoliv ke své, ale k JEJICH generaci, a že tedy konec světa nastane V JEJICH době – a všichni se spletli.

Spletli se hned dvakrát: Poprvé – Ježíš mluvil o své generaci, mluvil k lidem své doby, a příchod Syna Člověka předpovídal ve své době. A podruhé – Ježíš nebyl Syn Boží, nebyl Mesiáš. Byl to obyčejný člověk, a také se zcela lidsky a přirozeně mýlil, a to v tom hlavním co kázal.

Křesťanství proto stojí na falešném proroku – a tedy je samo falešné.

This entry was posted in Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

2,543 Responses to Apokalypticismus

 1. Michal says:

  No ať byl nebo nebyl, tak nevidím žádnou implikaci k tomu, zda Matoušova slova jsou slova vzkříšeného Krista. To už by pak taky tvoje slova musela být slova vzkříšeného Krista, že…

  ale jestli se chceš pobavit o hypotéze, že “vy co jste v kontaktu s Kristem” “mluvíte jak on vám diktuje”, a že “vaše slova jsou Jeho slovy” – tak nic se mi nebude líbit víc! Pojďme do toho 😉

 2. protestant says:

  Tak znovu:
  Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.”
  Matouš 18:20

  Všimni si že Matou píše JSEM ne BUDU.

  A ohledně té druhé otázky – když jsi s někým v kontaktu, tak znáš jeho názory přesto, že ti nic nediktuje.
  Například tvé názory jsou pro mne lehce odhadnutelné.

 3. Michal says:

  Protestant: Například tvé názory jsou pro mne lehce odhadnutelné.
  Nepřekvapivě: ano, v nejtriviálnějších případech to pravděpodobně odhadnout můžeš – třeba když se mě někdo zeptá, kolik je 1+1, myslím že “uhodnout”, co odpovím, by zvládl asi kdokoliv. Ostatně, už dva roky se spolu poměrně často bavíme, a tedy znáš moje názory, což ti umožní “uhodnout” co např. odpovím na otázku “věříš, že Ježíš vstal z mrtvých?”.

  Matouš ale Ježíše nikdy neviděl, ani se s ním nebavil, a na té citované větě není odhadnutelného ani logického nic. Ani kdyby někdo Ježíše dobře znal, což nebyl Matoušův případ, nemohl by odhadnout že Ježíš něco takového řekne.

  Taky koukám, že zdůrazňuješ jednotlivá slůvka – to jsou najednou evangelia AŽ TAK spolehlivá? Do posledního slova?

 4. Hermes says:

  Michale, říkáte: “Matouš ale Ježíše nikdy neviděl, ani se s ním nebavil.” To víte, nebo tomu věříte, protože to říká váš guru (B.E.)

 5. Hermes says:

  Na konec patřil otazník.

 6. Michal says:

  Hele, ale tak shrňme tuhle krátkou výměnu názorů. Chceme trochu vrhnout světlo na “kontakt s Živým Kristem”, což Protestant označuje za ZÁKLAD křesťanství. Dobrali jsme se k tomu, že

  1) protestant zakládá své přesvědčení o tom, že je v kontaktu s Živým Kristem na Ježíšově slibu (nekomplikujme to teď, že ho máme jen zprostředkovaně, zaznamenaný Matoušem – věřme Matoušovi) “kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.” (Mt 18:20)
  2) Ježíšovo vzkříšení z mrtvých (!) dokládá svým kontaktem s Živým Kristem, dle (1), tedy na základě toho, že to Ježíš slíbil.

  No tedy – až takhle pevné základy křesťanství – to jsem tedy nečekal.

 7. protestant says:

  Michal says:
  October 18, 2012 at 8:23 am
  Protestant: Například tvé názory jsou pro mne lehce odhadnutelné.
  Nepřekvapivě: ano, v nejtriviálnějších případech to pravděpodobně odhadnout můžeš – třeba když se mě někdo zeptá, kolik je 1+1, myslím že “uhodnout”, co odpovím, by zvládl asi kdokoliv. Ostatně, už dva roky se spolu poměrně často bavíme, a tedy znáš moje názory, což ti umožní “uhodnout” co např. odpovím na otázku “věříš, že Ježíš vstal z mrtvých?”.

  Matouš ale Ježíše nikdy neviděl, ani se s ním nebavil, a na té citované větě není odhadnutelného ani logického nic. Ani kdyby někdo Ježíše dobře znal, což nebyl Matoušův případ, nemohl by odhadnout že Ježíš něco takového řekne.

  Taky koukám, že zdůrazňuješ jednotlivá slůvka – to jsou najednou evangelia AŽ TAK spolehlivá? Do posledního slova?

  protestant:

  Ano. SPOLEHLIVĚ říkají o čem byl Matouš přesvědčen.
  On přece Ježíše ZNAL. Znal jej jako vzkříšeného Krista. I Matou se přece setkával s bratry v jeho jménu a tak Kristus byl uprostřed nich. A své zážitky zapsal.

  Co je na tom tak složitého.

 8. protestant says:

  to Michal:

  Co pořád opakuješ že “Ježíš to slíbil”? Jak to víš? Odkud máš informace, že to slíbil?

 9. protestant says:

  Michal says:
  October 18, 2012 at 8:54 am
  Hele, ale tak shrňme tuhle krátkou výměnu názorů. Chceme trochu vrhnout světlo na “kontakt s Živým Kristem”, což Protestant označuje za ZÁKLAD křesťanství. Dobrali jsme se k tomu, že

  1) protestant zakládá své přesvědčení o tom, že je v kontaktu s Živým Kristem na Ježíšově slibu (nekomplikujme to teď, že ho máme jen zprostředkovaně, zaznamenaný Matoušem – věřme Matoušovi) “kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.” (Mt 18:20)

  protestant:
  Omyl. To NENÍ Ježíšův slib. To je působení vzkříšeného Krista.

 10. Michal says:

  Herme, tak zaprvé to zdaleka neříká jen můj guru 🙂
  a za druhé, já znám ty důvody, které k tomu gurua vedou. A pro mě jsou velmi přesvědčivé. Zmíním jen ty nejdůležitější.

  1) Matouš (očitý svědek?) prakticky opsal dřívější zpracování Markovo, které i podle té nejskalnější tradice NEBYLO očitým svědectvím. Markovo evangelium má být založeno na Petrově kázání v Římě. Myslím, že takový postup by byl u očitého svědka poněkud obtížně pochopitelný.
  2) Matouš zejména ani netvrdí, že je očitým svědkem
  3) psal evangelium Řecky, Matoušův rodný jazyk byla Aramejština
  4) psal ho ve třetí, nikoliv v první osobě (o tom co ONI zažili, nikoliv o tom, co zažil on, Matouš, spolu s nimi)
  5) Matouš by se sepsáním evangelia musel čekat dle standardního datování cca 50 let. Kdyby mu v době Ježíšovy smrti bylo pouhých 20, tak by čekal do svých 70. Hm.
  6) I kdyby Matouš jakožto celník uměl teoreticky napsat pár čísel, tak k sepsání filozofického traktátu, vykazující důkladnou znalost Písma v Řeckém překladu, k sepsání v cizím jazyce, to má sakra daleko. Já např. umím poměrně plynně anglicky, tak že jsem v angličtině přečetl rozhodně víc než 10 knih – ale na sepsání takového díla jako Matoušova evangelia bych si v tomto cizím jazyce netroufl. Vůbec, ani omylem. Ani vzdáleně. Pravděpodobně bych nebyl schopen to sepsat ani v mateřském jazyce.

  Takže pro mě je hypotéza Matouše jako Matoušova učedníka naprosté sci-fi.

 11. Michal says:


  Michal: 1) protestant zakládá své přesvědčení … na Ježíšově slibu … “kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.” (Mt 18:20)
  protestant:
  Omyl. To NENÍ Ježíšův slib. To je působení vzkříšeného Krista.

  Protestante, já raději počkám, až se vzpamatuješ zřejmě po požití nějaké halucinogenní drogy (LSD?) 🙂

 12. Medea says:

  Bo napísal: „Na druhou stranu, když se rozšoupnou ve svých fantasy Michal s Medeou, tak na to nikdo s nás nemá, to si přiznejme.“

  Samozrejme, náš Bo je realista 😉 On neverí výmyslom biblistov a religionistov. Je predsa úplne jasné, že tma nastala na celej zemi, zem sa pukala, hroby otvárali a svätí mŕtvi vstávali. Potom si to tí zombíci zamierili do Jeruzalema. Neviem čo tam robili, možno len zašli na pivo, možno tam niekoho zožrali, ktohovie. Mmm, zaujímavé veci, ale oveľa zaujímavejšie je, že si to nikto nevšimol, ak samozrejme nerátame pisateľov Evanjelií, píšúcich mnoho desaťročí po Ježišovej smrti.

 13. protestant says:

  O pár veršů předtím Matouš píše:

  Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.
  Matouš 18:17

  O jaké církvi se zde mluví? Žádná přece za života Ježíše neexistovala.

 14. protestant says:

  to Michal :

  Příkladná ukázka argumentum ad hominem. Asi dochází skutečné argumenty, co?

 15. Michal says:

  Jojo Protestante. Působení vzkříšeného Krista skrze Tebe mě úplně srazilo na kolena 🙂

  Musím si dát pauzu 🙂

 16. protestant says:

  No radši si ji opravdu dej. Vidím, že nezvládáš vášně… 🙂

 17. Hermes says:

  Michale, dal jste na hromadu hlavní argumenty.

  Druhý pomáhá vyvrácení třetího: Vy znáte angličtinu už 50 let a denně jí mluvíte s rodilými mluvčími? Asi ne, jinak byste věřil, že se cizí jazyk dá naučit velmi dobře. Srov. Kundera, Masaryk a stovky dalších.

  Nějaký Matouš Ježíše znal a bavil se s ním. To je velmi pravděpodobné. Co však není jisté, zda tento Matouš je konečným redaktorem textu tzv. Matoušova evangelia, které máme dnes k dispozici.

 18. protestant says:

  Michal says:

  protestant:
  Omyl. To NENÍ Ježíšův slib. To je působení vzkříšeného Krista.

  Protestante, já raději počkám, až se vzpamatuješ zřejmě po požití nějaké halucinogenní drogy (LSD?)

  protestant:
  Ty naprosto vylučuješ působení vzkříšeného Krista na autora Matoušova evangelia?

 19. protestant says:

  Michal says:

  2) Matouš zejména ani netvrdí, že je očitým svědkem
  3) psal evangelium Řecky, Matoušův rodný jazyk byla Aramejština

  protestant:
  O kterém Matoušovi se zde vlastně mluví?

 20. Slávek says:

  jo taky jsem se trochu zamatoušoval 🙂