Proč někteří věřící odmítají evoluční teorii?

Opravdu si netroufám odhadovat, kolik je mezi věřícími lidí, kteří odmítají evoluční teorii (neodarwinistickou syntézu). Na to je má osobní zkušenost s nimi příliš anekdotická a zkušenosti z diskusí na internetu jsou příliš zatíženy výběrovým efektem. Zkusím ale odhadnout, kolik je mezi „popírači“ evoluční teorie věřících: (téměř) všichni. Respektive jsem se ještě nesetkal s člověkem, který by odmítal evoluční teorii a zároveň nebyl věřící. Z toho plyne poměrně jasný závěr: odmítání evoluční teorie je způsobeno náboženským přesvědčením. Na druhou stranu mnozí věřící s evoluční teorií problém nemají, takže její odmítání nebude v náboženském přesvědčení spočívat výhradně.

Je zajímavé, že žádná jiná vědecká teorie se netěší takovému „odporu“, navíc ještě z tak jasně vymezeného okruhu osob. I když jsou znalosti široké veřejnosti o teorii relativity nebo kvantové mechanice obdobně kusé (mírně řečeno) jako v případě evoluční teorie, nemá většina lidí problém s jejich přijetím (respektive nemá problém s přijetím názoru, že dané problematice vědecká obec rozumí lépe a má patrně pravdu). Proč je zrovna evoluční teorie v tomto výjimkou a je vnímána tak kontroverzně? Tradiční námitkou je třeba „nechápu, jak se mohlo to a to (třeba to stále skloňované oko) postupně vyvinout“. V pořádku, mnozí lidé stejně tak nechápou jak to, že se s rostoucí rychlostí pohybu zpomaluje čas. Teorii relativity ovšem z tohoto důvodu málokdo zpochybňuje – proč je to právě s evoluční teorií jinak?
Nechci se zde zabývat případy odmítání i jiných vědeckých poznatků, případně vědeckého poznání jako takového. I takoví lidé pochopitelně existují (většinou z řad náboženských fundamentalistů), ale jejich počet je zejména v Evropě (a zejména v ČR) dle mého soudu zcela zanedbatelný. Evoluční teorie je zvláštní v tom, že jí odmítají nejen náboženští fundamentalisté, ale i někteří příslušníci „hlavního proudu“ věřících. A jim bych rád věnovat tento příspěvek.

Pokusil jsem se charakterizovat potenciální důvody, které by mohly věřícího vést k odmítání evoluční teorie. Jelikož nevěřící (alespoň dle mých zkušeností) evoluční teorii nepopírají, je třeba tyto důvody hledat zejména tam, kde by evoluční teorie mohla být v rozporu s náboženskou vírou. Dále uvádím osm důvodů, které se mi podařilo identifikovat, ať už na základě literatury, diskusí či prosté úvahy. Všech osm ovšem postupně odmítám, jakožto neuspokojivé, případně pouze navenek deklarované, a na závěr se pokouším o spekulaci hledající důvod skutečný.

1) Rozpory se Svatými texty

Prvním a nejočividnějším důvodem může být rozpor evoluční teorie se Svatými texty, kupříkladu s Biblí. Tyto rozpory jsou zcela očividné, ovšem pouze v případě, že bereme Bibli doslova. Ale v tom případě se Bible dostává do rozporu i s dalšími vědeckými poznatky – se vznikem a vývojem Vesmíru nebo Sluneční soustavy, s heliocentrismem, paleontologií atd. Proč tedy věřící se stejnou vervou nezpochybňují i kosmologii nebo heliocentrický model Sluneční soustavy? Protože až takhle doslova bere Bibli málokdo – většina věřících nemá problém chápat biblické stvoření světa jako metaforu nebo alegorii, jako hymnus oslavující tvůrčí schopnosti Boha. Podobně lze jako alegorii brát vyhnání z ráje, potopu, dobývání Kanaanu, panenské početí atd. Dají-li se biblické pasáže takto reinterpretovat ve vztahu k heliocentrismu nebo vzniku a vývoji Sluneční soustavy (nemluvě o společenských normách nebo morálních zásadách), proč by měl být problém s evoluční teorií?

2) Stvořitel

Věřící prezentují svého Boha jako tvůrce světa, života i člověka. Evoluční teorie ovšem tvrdí, že se člověk postupně vyvinul z „nečlověka“ tedy z nějakého „zvířecího“ předka. Ve vzniku vesmíru i života má zatím věda stále mnoho neznámých, a proto je tam možné Boha (prozatím) celkem snadno schovat (ať již jako deistického původního hybatele nebo trochu akčnějšího původce života). To ovšem evoluční teorie neřeší – ta vysvětluje (pochopitelně mimo jiné) vznik člověka. Ale ani zde bych neviděl velký problém – Bůh jednoduše zvolil jako způsob tvorby evoluci. Většina věřících navíc tvrdí, že člověka od ostatního tvorstva odlišuje nesmrtelná duše. A tu pochopitelně přímo tvoří Bůh (obdobně se vyjádřil i Jan Pavel II. ve svém dopise Papežské akademii věd z roku 1996 – člověk jakožto „tělo“ vznikl evolučními mechanismy, ale jeho nesmrtelnou duši stvořil Bůh). Bůh tedy mohl zažehnout Velký třesk přesně tím způsobem, aby to celé dospělo až ke člověku (případně do celého procesu ještě tu a tam zasáhnout, viz bod 5) a tomu následně stvořit jeho duši. Konflikt s evoluční teorií tedy opět žádný.

3) Výjimečné postavení člověka

Z pohledu věřícího je člověk v živočišné říši zcela výjimečný, je vrcholem celého stvoření. Narozdíl ode všeho ostatního byl prostě stvořen k obrazu Božímu. Evoluční teorie ovšem člověka vidí jako drobnou „větvičku“ v obrovském stromě života. Každá přeživší větvička je sice jiná, ale žádná není „lepší“ ani „horší“ než ostatní – všechny obstály v evolučním soutěžení (člověka můžeme z evolučního pohledu považovat nanejvýš za úspěšného, ale v tom není rozhodně sám). Se všemi je člověk nějakým způsobem příbuzný – s některými méně, s jinými více (jediné procento rozdílnosti DNA člověka a šimpanze je všeobecně známé). Ani zde se mi ale rozpor nezdá nijak dramatický – důležité a výjimečné je to, co za důležité a výjimečné považuje Bůh. Má-li člověk narozdíl od ostatní živé přírody nesmrtelnou duši (viz předchozí bod 2), tak bezesporu unikátní je.

4) Smrt v Božím plánu

Poměrně zvláštním důvodem pro odmítání evoluční teorie (neodarwinistického paradigmatu) je role smrti v celém procesu. V přírodním výběru je smrt tím, co selektuje úspěšné a neúspěšné jedince. Pokud by byla evoluce Božím nástrojem pro stvoření organismů, musela by být smrt (a z ní plynoucí utrpení) součástí celého Božího plánu. S tím mají někteří věřící problém a hledají pro svého dobrého Boha jakési „alibi“, aby ho vyvázali z odpovědnosti za smrt a utrpení (např. že smrt vstoupila do světa až s prvotním hříchem, „pokažením“ stvoření). Smrt je ovšem zcela nepopiratelnou součástí tohoto světa, takže buď byla od začátku součástí Božího plánu (ať už Bůh tvoří pomocí evoluce nebo jinak), nebo se Bohu do jeho stvoření nějak propašovala (opět ať už tvořil evolucí nebo v šesti dnech). Je to prostě prašť jako uhoď (i když tradiční křesťanská verze má tu přidanou hodnotu, že kromě ospravedlnění Boha ještě celou vinu za smrt svaluje na člověka, což je asi hlavní účel).

5) Cíl stvoření

Již v bodě 3 bylo řečeno, že podle většiny věřících je člověk vyvrcholením celého stvoření, že k němu stvoření směřovalo. Evoluce přírodním výběrem je ovšem proces zcela slepý bez konkrétního cíle a směru. Kdyby před cca 65 miliony lety nezasáhl Zemi asteroid způsobivší vyhynutí dinosaurů, člověk by možná vůbec nevznikl (ale třeba by zde dnes nad evoluční teorií hloubali inteligentní potomci dinosaurů), nemluvě o dalších milionech drobných událostí, které měly na evoluční vývoj vliv. Tento důvod odmítání evoluční teorie je dle mého soudu opět zcela neuspokojivý – Bůh ve své vševědoucnosti přece dobře ví, kam evoluce povede (proto jí na začátku nastartoval tak, jak jí nastartoval, že?), případně není problém tu a tam zasáhnout a vývoji požadovaným směrem pomoci (nemusí to být nutně tak spektakulární zásah jako zmíněný asteroid).

6) Budoucí vývoj

Evoluce je stále pracující proces (pokud jsou splněny podmínky pro její fungování), a proto jsou všechny současné formy života včetně člověka vlastně jen přechodným stavem. Všichni jsme přechodovými články mezi našimi předky a potomky. Každý druh se může v budoucnosti vyvinout k nepoznání, rozvětvit se v několik různých druhů nebo se třeba dokonale přizpůsobit podmínkám a příliš se neměnit. Anebo vyhynout. Vše záleží zejména na měnících se podmínkách prostředí (do kterých pochopitelně patří i ostatní druhy). Věřící ale člověka pokládají za vrchol stvoření – jak by se z něj tedy mohlo vyvinout něco „vrcholnějšího“, případně naopak „méně vrcholného“? Jak by mohl být člověk vytlačen něčím jiným? Zde je na místě se ptát, proč mají věřící problém s evoluční teorií, když možný konec lidského druhu předpokládají i jiné vědní obory – například budoucí vývoj Slunce přes rudého obra až k bílému trpaslíku neumožní přetrvání života na Zemi. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by někdo zpochybňoval vývojový cyklus Slunce nebo kosmologii konce vesmíru. Jestli věřící předpokládají příchod Božího království (nebo jiné verze) před kolapsem Slunce, není problém ho předpokládat i před nějakými výraznými evolučními změnami člověka. Případně lze člověka považovat za již „dokonale přizpůsobeného“, který díky svým technologiím odolá všem budoucím adaptačním tlakům.

7) Důkazy

Alespoň pro úplnost zmíním další možný důvod pro odmítání evoluční teorie, a to důkazy proti ní, případně neprůkaznost důkazů v její prospěch. Asi nejskloňovanějším důkazem pro stvoření je „argument from design“ (teleologický argument), tedy tvrzení, že v samotné složitosti světa a přírody je zjevný design ukazující na inteligentního stvořitele. A je pravdou, že když zcela neinformovanému člověku předložíte verzi „stvoření“ versus verze „evoluce“ pro vznik jednotlivých druhů, patrně se intuitivně přikloní ke stvoření. Když ale budete přidávat další a další důkazy a vysvětlení, s největší pravděpodobností se postupně naopak přikloní k evoluční teorii (není-li zatížen náboženskými předsudky). Důkazy pro evoluční teorii jsou naprosto zdrcující – tvrdit cokoliv jiného vyžaduje buď jejich neznalost, nebo vědomé popírání. Ač se věřící „důkazy“ často zaklínají jakožto důvodem odmítání evoluce, považuji to pouze za pokus o zpětnou racionalizaci jejich postoje. Pěkně to ilustruje odmítání evoluční teorie i v případě její neznalosti – „sestavení knihy výbuchem v tiskárně“, „proč jsou zde ještě opice, když se z opice vyvinul člověk“ nebo „kde jsou krokodýlokachny“ jsou sice extrémní případy, ale mohou demonstrovat evidentní neznalost evolučního procesu. To by nebylo nic zvláštního – obecné povědomí o teorii relativity nebo kvantové mechanice bude nejspíš podobně zkreslené. Málokdo ale tyto teorie odmítá.

8 ) Morální důsledky

Poněkud obskurním, i když překvapivě rozšířeným, důvodem jsou morální důsledky, které z evoluční teorie (konkrétně z neodarwinismu) údajně plynou. Nebudu se těmito domnělými důsledky zaobírat, z hlediska pravdivosti evoluční teorie je to zcela irelevantní. Jakoby morální důsledky nějaké vědecké teorie měly vliv na její pravdivost.

Jak je vidět, nepodařilo se mi identifikovat jediný zásadní rozpor mezi evoluční teorií a vírou v Boha. Pomineme-li náboženské fundamentalisty, kteří své Svaté knihy berou doslova, je dle mého soudu náboženská víra s neodarwinistickou evolucí bez potíží slučitelná (i kdyby to mělo být formou teistické evoluce nebo něčeho podobného). Proč tedy mnozí věřící evoluční teorii odmítají?

Zde se dostávám na pole spekulací, ale pokusím se formulovat určitou hypotézu. Věřící považují evoluční teorii za neslučitelnou s vírou v Boha, protože jim jednoduše někdo řekl, že je s vírou v Boha neslučitelná. Nějaká autorita (rodiče, duchovní apod.) tento názor zastává, a proto ho přebírá i příslušná osoba. (Tato hypotéza by mohla být testovatelná například zjišťováním rozvrstvení názoru na evoluční teorii mezi věřícími. Podle ní by se dalo očekávat, že názor na evoluční teorii bude uvnitř nějakým způsobem vymezených náboženských skupin poměrně homogenní, kdežto mezi těmito skupinami by mohl být rozdílný.)

Zde definovaná hypotéza možná nemusí vypadat vůči věřícím, kteří odmítají evoluční teorii, zrovna lichotivě (k žádné lepší jsem ale nedospěl). Vlastně to znamená, že se nad daným problémem pořádně nezamysleli. A to by mělo být právě cílem tohoto příspěvku. Aby každý, kdo odmítá evoluční teorii, zkusil zanalyzovat, v čem je podle něj evoluční teorie v rozporu s jeho vírou v Boha (což mimo jiné také znamená zjistit, co to evoluční teorie – neodarwinistická syntéza vlastně je a jak funguje, a předejít tak otázkám „jak se mohlo oko vyvinout náhodou?“ apod. – viz bod 7). Je to některý ze zde uvedených důvodů (co potom mé námitky na ně?) nebo nějaký úplně jiný, na který jsem nepřišel?

— S.V.H

This entry was posted in Postřehy k náboženství, Problémy křesťanství. Bookmark the permalink.

6,381 Responses to Proč někteří věřící odmítají evoluční teorii?

 1. S.V.H. says:

  Čestmír Berka says:
  … Převážná většina křesťanů tam označuje evoluční vědce za lháře, kteří falšují výsledky a ti, co mají pochyby se bojí postavit kolegům- prostě dlouholeté vědecké spiknutí proti Stvoření…

  S.V.H.:
  Je třeba dodat, že tento postoj nezaujímají jen řadoví diskutéři na fórech, ale i “profesionální” odpůrci ET. Z toho, co jsem četl:
  Phillip Johnson: Spor o Darwina
  Lee Strobel: Kauza Stvořitel

 2. Michal says:

  Loftusovu knihu End of Christianity mám také, už jsem ji dočetl 🙂

 3. Michal says:

  ad evoluce: je opravdu neuvěřitelné, jak zdejší “umírnění křesťané” dělají, jako kdyby odpor vůči ET ze strany křesťanů byl naprosto marginální a nevýznamný.

 4. protestant says:

  Ani v konzervativní Americe neplatí, že by většina věřících odmítala evoluci….

  O tom, že lidi stvořil Bůh v jejich současné podobě, je podle průzkumu přesvědčeno 46 procent Američanů.
  http://www.novinky.cz/zahranicni/269365-stvoril-nas-buh-tvrdi-americane-a-odmitaji-evoluci.html

  …natož v Evropě…..

  Bližší zde:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_support_for_evolution

 5. bílej kabát says:

  Jarda says:
  July 4, 2013 at 11:26 pm
  Pokud by to někoho zajímalo:

  Kapitola sama pro sebe je ustašovské fašistické hnutí v Chorvatsku, které bylo silně propojené s katolickou církví, nebo pomoc nacistickým a fašistickým zločincům při útěku před spravedlností do Argentiny po skončení 2. sv. války. Alois Hudal, rakouský katolický biskup, tak pomohl např. Franzi Stanglovi, veliteli vyhlazovacího tábora v Treblince či Waterovi Rauffovi, vynálezci mobilních plynových komor. Vatikánské pomoci se dočkali i takové „esa“, jako byl smutně proslulý lékař z Osvětimi Josef Mengele či organizátor transportů do koncentračních a vyhlazovacích táborů Adolf Eichmann. Podle odhadů se 800 nacistickým funkcionářům podařilo před spravedlností uprchnout, mezi nimiž bylo asi padesát kandidátů na šibenici.
  http://www.blisty.cz/art/66298.html

  Arcibiskup Stepinac řekl toto 28. března 1941:

  Dohromady, Chorváti a Srbové jsou dva světy, severní a jižní pól, nikdy se nebudou moci dát dohromady bez Božího zázraku. To schizma (východní pravoslaví) je největší prokletí Evropy, téměř horší než protestantismus. Nemají žádnou morálku, žádné principy, žádnou pravdu, žádnou spravedlnost, žádnou čest.

  Chorvátsko, 3.října 1998
  Papež Jan Pavel II blahoslavil kardinála Alojsia Stepinace při mohutné mši pod širým nebem u svatyně v Maria Bistrici, nejdůležitějším poutním místě římskokatolických Chorvátů. Je to poslední krok před jeho svatořečením.

  Během II. světové války byl Nezávislý stát Chorvátsko ze 100% římskokatolický. Každý, kdo se nepodřídil, měl být zcela zlikvidován. Umírněný odhad zabitých Srbů je kolem 700 000, ale Srbská pravoslavná církev uvádí číslo jeden a půl milionu.

  http://jirisoler.wz.cz/vatikanarchive.html
  http://jirisoler.tripod.com/vatikanuvod.html

  bílej kabát:
  Vždyť už jsem tu, Jardo, jednou řekl, že katolická církev je zlo že jednou skončí na smetišti dějin.

 6. jack says:

  Bohouš says:
  July 9, 2013 at 12:37 pm
  Proto je napsáno, že věřit Bohu znamená spoléhat na to co očekáváme a být si jist tím co nevidíme.

  jack:
  V takové větě mohu potom slovo Bůh vyměnit za jakékoliv jiné slovo a pořád má tato věta stejný význam. Utěšovat sám sebe svou vlastní či převzatou fantazií!!

 7. bílej kabát says:

  Pelagius says:
  July 7, 2013 at 8:05 pm
  Medea says:
  July 7, 2013 at 3:43 pm
  Pelagius: “Jak už jsem tu opakovaně psal, Bůh podle mě do fyzického běhu světa nijak zasahovat nemůže.”

  No, tak to si protirečíte. Vzkriesenie Ježiša (i keď je podľa Vás “len” duchovné) a jeho zjavenie apoštolom, to je podľa mňa nezanedbateĺné zasahovanie do “fyzického běhu světa”. Aj informačné pôsobenie DS je zasahovaním do “fyzického běhu světa”. Nejaké subtílne zasahovanie Boha vo svete, by ste teda mali uznať (pokiaľ sa nechcete vzdať toho “vzkriesenia” a pôsobenia DS na kresťanov)

  Nemám pocit, že si protiřečím. Ale psal jsem o zasahování do fyzického běhu světa. A taky jsem zdůrazňoval, že DS se objevuje jako nabídka – kterou lze přijmout nebo odmítnout.

  bílej kabát:
  DS poslal na zem Ježíš po svém návratu k Otci. Tzn., že celou tu dobu před tím tu žádný DS nepůsobil. Co tedy celou tu dobu předtím dělal a jak to lidé proboha bez jeho rad mohli zvládnout?

 8. faewer says:

  Proč někteří věřící odmítají evoluční teorii?
  Tak třeba proto:
  http://www.dissentfromdarwin.org
  http://www.rozumnavira.cz (Citát dne: Jeden z deseti nejvíce citovaných chemiků na světě, profesor Tour o tom, jak nerozumí evoluci)
  http://mariapro.cz/kdyz-dve-a-dve-nejsou-ctyri/

 9. Michal says:

  To je bohužel všechno profláklá kreacionistická agitka, která prezentuje PSEUDODŮVODY, racionalizace, proč odmítat evoluci. Z toho ten poslední, Kábrt, představuje naprosté dno, suterén. Důkazem budiž, že jsou to právě jen věřící, kteří evoluci na základě podobných “argumentů” odmítají.

  Z toho logicky plyne, že věřící musejí mít nějaké SKUTEČNÉ důvody, proč evoluci odmítat, a tyto důvody musejí souviset s jejich vírou (protože nevěřící podobné důvody k odmítání evoluce nevedou). Toto je tématem tohoto článku S.V.H., který dokazuje, že ty důvody věřících jsou i z hlediska víry chybné (že tedy ani upřímný křesťan by neměl mít k odmítnutí evoluce důvod).

  No a já výhledově přemýšlím o článku, kdy chci ukázat opak: že věřící ve skutečnosti MAJÍ proklatě dobré důvody, proč evoluci odmítat. (míněno z pohledu své víry, nikoliv trapných Kábrtovských pseudoargumentů typu krokokachny, života, který přece nevznikne z balvanů když je miliony let polévám vodou, Pasteura, který dokázal nemožnost abiogeneze, atd…)

 10. S.V.H. says:

  faewer says:
  Proč někteří věřící odmítají evoluční teorii?
  Tak třeba proto:
  http://www.dissentfromdarwin.org
  http://www.rozumnavira.cz (Citát dne: Jeden z deseti nejvíce citovaných chemiků na světě, profesor Tour o tom, jak nerozumí evoluci)
  http://mariapro.cz/kdyz-dve-a-dve-nejsou-ctyri/

  S.V.H.:
  Přesně, jak píše Michal. Toto je jen zpětná racionalizace – hledání jakýchkoli důvodů, které by mohly podpořit odmítavý postoj, když už se člověk rozhodl ET odmítat. Zajímavější je, zamyslet se nad tím, proč v prvé řadě ET vůbec odmítat. Proč odmítat vědeckou teorii, která je odbornou veřejností jednoznačné přijímána a nad jejíž platností panuje konsensus?

  K projektu Dissent from Darwin – nechtělo se mi to počítat (na wiki jsou staré informace a na stránkách “disentu” jsem to nenašel), ale při 20 stranách a maximálně 45 jménech na stránku to dává maximálně 900 signatářů. To je opravdu titěrné množství – odhaduje se, že na světě má Ph.D. asi 1 % obyvatel, což by ze signatářů činilo necelých 0,0013 % lidí s Ph.D. titulem.
  Pro srovnání – z recese byl odstartován Project Steve, který podepisovali vědci, kteří podporují evoluci a jmenují se Steve (nebo nějaký ekvivalent). Tuto srandaakci podpořilo 1275 vědců Stevů. Když se Discovery Institut pokusil použít petici Dissent from Darwin u nějakého soudu, během pouhých 4 dnů se na petici vědců podporujících ET shromáždilo 7733 podpisů.
  K samotné petici Dissent from Darwin viz http://en.wikipedia.org/wiki/Dissent_From_Darwin , další info viz např. http://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_support_for_evolution .

  Prof. Tour je kreacionisty často dáván za příklad. Jak by také ne – je to jeden z mála kvalitních vědců, kteří ET odmítají. O panu Kábrtovi se asi vůbec nemá cenu bavit. Kdyby ty své nepravdy (mírně řečeno) neopakoval i po jejich vyvrácení, mohl bych ho považovat jen za mýlícího se, ale takto… Kdysi jsem se prokousal jeho 33 omyly (http://memento.junweb.cz/jakse/jakse.htm ), je to ale opravdu pro silné povahy. Doporučuji jen otrlým.

  Michal says:
  No a já výhledově přemýšlím o článku, kdy chci ukázat opak: že věřící ve skutečnosti MAJÍ proklatě dobré důvody, proč evoluci odmítat. (míněno z pohledu své víry, nikoliv trapných Kábrtovských pseudoargumentů typu krokokachny, života, který přece nevznikne z balvanů když je miliony let polévám vodou, Pasteura, který dokázal nemožnost abiogeneze, atd…)

  S.V.H.: Tak na to se těším! 🙂

 11. S.V.H. says:

  Narazil jsem na video Evolution vs. God (http://www.evolutionvsgod.com/ – jsou tam dokonce české titulky) a skoro jsem si ukroutil hlavu. Ray Comfort zpovídá studenty a dokonce profesory (včetně PZ Myerse) americké univerzity a chce nějaký pozorovatelný důkaz, že je evoluce pravdivá, ale vzápětí to zúží a chce důkaz změny druhu. Když je mu odpovídáno fosilním záznamem apod., zdůrazňuje, že chce “pozorovatelný” důkaz – což pro něj znamená, že tu změnu chce vidět na vlastní oči. Když je na to reagováno koljuškami, Lenskiho bakteriemi nebo pěnkavami, tak namítá, že to není změna druhu – že nechce vidět adaptaci nebo speciaci (!) ale změnu druhu. Nepoužívá výraz “species” – druh v biologickém smyslu, ale “kind” – druh v jakémkoliv smyslu. Z jeho výroků (ryba zůstane rybou, bakterie bakterií, pěnkava pěnkavou) vyplývá, že chce na vlastní oči vidět (nechce slyšet nic o milionech let) změnu minimálně na úrovni rodu nebo čeledi. Když není takto specifický důkaz předložen, vyvozuje z toho, že pro evoluci neexistuje žádný důkaz. Q. E. D.

  Při prezentaci tohoto videa na nějaké TV stanici (http://www.youtube.com/watch?v=KuPctXH7s9g ), je natvrdo řečeno, že evoluci vyvrátil a že mu dotazovaní nebyli schopni podat ŽÁDNÝ vědecký důkaz darwinovské evoluce.
  A včil jsme v…

  Já vím, je to extrém, ale může být ještě hůř: stačí se podívat na komiksy na stejném webu: http://www.evolutionvsgod.com/primates.php
  To už snad nejsou ani slamění panáci ale vtip nějakého ateisty, ne? Že by opět Poeův zákon?

 12. Antitheista says:

  Jo jo, s tim už sem se taky setkal: “Když mě nedokážeš, že se z kočky vyvine koza, tak evoluce není” 😀

 13. S.V.H. says:

  Je to stejné, jako chtít vidět proměnu novorozence v dospělého člověka – ale během hodiny.
  Nechci slyšet nic o celých letech! A máte to – nic takového jako stárnutí neexistuje!

 14. Cestmír Berka says:

  Mezi housenkou a motýlem je taky docela rozdíl- nejen v tom, jak se živí, jak vypadá, jak se pohybuje. Zatímco ošklivou housenku stvořil satan, Hospodin mu dílo pokazil/opravil a je z ní krásný motýl!

 15. Darth Zira says:

  No, těmto zabedněncům se na jejich argumenty dají říct jenom dvě možné odpovědi, ta jedna je ještě vcelku zdvořilá, ta druhá už moc ne:

  1. Nevěříte tomu, jak za miliardy let mohl z jedné jediné buňky vzniknout člověk? Vždyť vy sám jste to samé dokázal za pouhých 9 měsíců.

  2. Chcete vidět přechodný článek mezi opicí a člověkem? Lehká pomoc, stačí se podívat do zrcadla.

 16. treebeard says:

  to S.V.H. Ray Comfort … chce nějaký pozorovatelný důkaz, že je evoluce pravdivá, …. Nepoužívá výraz “species” – druh v biologickém smyslu, ale “kind” – druh v jakémkoliv smyslu. Z jeho výroků (ryba zůstane rybou, bakterie bakterií, pěnkava pěnkavou) vyplývá, že chce na vlastní oči vidět (nechce slyšet nic o milionech let) změnu minimálně na úrovni rodu nebo čeledi.

  Kedysi som diskutoval s veľmi zábavným jehovistom Jožkom Lužinským (údajne žije v Austrálii) a vtedy sme ho podozrievali, že “Lužinského teória zrýchlenej evolúcie” je jeho vynálezom. Odvtedy mi už došlo, že všetky tieto “teórie” sú skôr hoaxy putujúce medzi kresťanmi už roky.

  Táto “teória” začne byť zábavná, keď ju skombinujeme so “svetom starým 6000 rokov” a Potopou. Jožko nás presviedčal, že Archa nemusela byť až taká veľká, pretože Noe tam zaobral len prototypy ani nie čeľadí, skôr tried (napr. jedného vtáka – Biblia teda hovorí dosť jednoznačne o holubici, takže možno aj viac druhov vtákov). A až po potope sa z týchto prototypov vyvinuli dnešné druhy. Evolúcia je teda vlastne veľmi rýchla. Za 4000 rokov tu máme milióny druhov. 🙂

  Alebo onen Had v raji. Boh pred necelými 6000 rokmi pripravil o nohy len tohto jedného hada. Dnes máme stovky beznohých druhov, malých aj veľkých, jedovatých (s viacerými veľmi rozdielnymi typmi jedu) aj nejedovatých, škrtičov, plávajúce druhy) vrátane morských), dokonca aj lietajúce (plachtiace)… A toto všetko za necelých 6000 rokov 🙂

  Jožko to kombinoval s “teóriou kontinentálneho driftu” – v časoch Noema ešte existovala Pangea, rozpadla sa vlastne až po Pomätení jazykov v Babylone. Potom sa kontinenty rýchlo rozišli, umožniac tak vznik druhov alebo ľudských rás. Potom (nevieme presne kedy) tie kontinenty spomalili na dnešnú rýchlosť.

 17. S.V.H. says:

  to Treebeard:
  Teď je otázka, kde Noe ony prototypy vzal. To jako Bůh na začátku vytvořil prototypy, které zůstávaly 2000 let stejné a začaly se bleskově vyvíjet až po povodni? Nebo nejprve Bůh vytvořil prototypy, ty se 2000 let vyvíjely do různých druhů, z nich pak Noe vybral zástupce (tedy druhou generaci prototypů – za ptáky třeba holubici), ze kterých se po povodni opět vyvinuly všechny ostatní druhy?

  Tady dojdeme k zajímavé situaci, že zatímco jedni kraecionisté (jako Ray Comfort) jásají, že nemohou na vlastní oči vidět evoluci, protože se za posledních pár set let žádný krokodýl nezměnil na kachnu, kreacionisté “Lužinského typu” by měli být ze stejného důvodu zoufalí.

  Představil jsem si Americký kontinent sprintující od nás rychlostí několika metrů denně – to musel být docela zajímavý zážitek. 🙂

 18. D:Z:B says:

  Důkazy pro evoluční teorii jsou naprosto zdrcující – tvrdit cokoliv jiného vyžaduje buď jejich neznalost, nebo vědomé popírání.- Áno samozrejme “dôkazy” existujú, ale keď sa to pýtali odborníkov neboli schopný im podať ani jediný jeden. Viď video:
  http://www.youtube.com/watch?v=U0u3-2CGOMQ&feature=youtu.be

 19. Medea says:

  “Áno samozrejme “dôkazy” existujú, ale keď sa to pýtali odborníkov neboli schopný im podať ani jediný jeden.”

  DZB, tak prečo drvivá väčšina súčasných biológov považuje evolučnú teóriu (modern evolutionary synthesis) za výborne potvrdenú? 🙂

 20. Medea says:

  Možno sa to niekomu zíde:

  Korekcie mylných predstáv o evolúcii: http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/misconceptions_teacherfaq.php