Jób

jobV minulých dnech jsem si znovu přečetl knihu Jób. Chtěl jsem co nejlépe pochopit, co vlastně říká, a soustředit se na věci, které by mohly mít vztah k její inspirovanosti Duchem Svatým. Z mého čtení vyplynulo několik postřehů, o jejichž objasnění bych chtěl nyní poprosit zde přítomné křesťany.

V úvahách o inspirovanosti budu vážit dvě hypotézy:
1) Kniha Jób je v nějakém smyslu inspirována Duchem Svatým. To přinejmenším znamená, že v ní je to, co DS chtěl, aby v ní bylo, a není tam to, co DS nechtěl, aby v ní bylo.
2) Kniha Jób nebyla inspirována Duchem Svatým. Platí tedy historická alternativa: je dílem lidí své doby, kteří se pokoušeli hledat odpověď na otázku, jak mohou i spravedliví lidé trpět.

Autorství a historicita

O autorovi knihy Jób není nic známo. Z mého pohledu jsou ovšem pozoruhodné dvě věci:
Za prvé, kniha cituje hovory mezi Bohem a Satanem v nebi. Byla-li kniha inspirována Duchem Svatým, pak se ptám, jak se to autor dozvěděl, a proč nenapsal, JAK se to dozvěděl. Pokud mu např. DS obsah hovorů přímo diktoval, proč nenapsal „Hle, měl jsem zjevení, a Duch Svatý mi vyjevil následující: …“. Pokud mu nic nediktoval (což je stanovisko liberálních křesťanů), pak stále platí otázka, jak se tedy autor obsah těch hovorů dozvěděl.

Dále kniha obsáhle cituje hovory mezi Jobem, a jeho třemi (vlastně čtyřmi, včetně Elihua) přáteli. Nelze asi předpokládat, že by při svém rozjímání a truchlení nad Jobovým osudem měli zapisovače. Rovněž se nejeví příliš pravděpodobné, že by byl vůbec kdo schopen „s patra“ pronášet tak rozsáhlé a přitom silné, veršované a barvité proslovy, jako Jób a jeho tři nebo čtyři přátelé.

Z toho plyne poměrně logický závěr: ať už kniha byla inspirována nebo ne, historická s nejvyšší pravděpodobností není. To co v ní je popsáno, se nikdy neudálo. Jde o filozoficko-teologické (a dle mého názoru velmi povedené!) dílo jednoho či více autorů, jehož předmětem je fiktivní teologický příběh. Podstatné je, co na něm jeho autor chtěl ukázat.

Tím se dostáváme zpět k inspirovanosti: lze říct, že na této úrovni mohla být kniha bez problémů inspirována Duchem Svatým. Její autor prostě psal svůj fiktivní příběh, psal, co měl na srdci, a přitom ho vedl Duch Svatý, aniž o tom on sám věděl (Pak bychom opravdu mohli předpokládat, že by se o této okolnosti zmínil).

Nejedná-li se ovšem o záznam autentických vyjádření, pak výroky, které autor svým postavám vložil do úst, pocházejí od něj (od autora, nikoliv od omylných lidských postav jako Jób a jeho přátelé). V dalším ukážeme, že pro případnou inspirovanost Duchem Svatým může být toto poněkud problém.

Satan a Bůh

Portrét Satana v knize Jób je velmi zajímavý. Je totiž v diametrálním rozporu s tím, jak jej chápe křesťanství – což samozřejmě je (MĚL by být!) problém pro ty, kteří Bibli chápou jako Slovo Boží. Satan podle knihy Jób není žádný Kosmický původce všeho Zla, není to Kosmický protivník Boha, který bude ve finále poražen a zničen. Podle knihy Jób je Satan členem Božího shromáždění, a to navíc členem významným. Je jakýmsi poradcem Boha. Bytostí, která pro Boha sleduje věci na Zemi, informuje jej, a případně mu nastavuje kritické zrcadlo. Bůh na Satanova doporučení dá, a Satan naopak Boha poslouchá na slovo, a dělá přesně jen to, co mu Bůh řekne, a hranice jím dané nijak nepřekračuje. Bůh dokonce za Satanem splněné příkazy přebírá osobní odpovědnost (Jób 2:3).

Kromě evidentního rozporu s křesťanstvím jsou s nebeským prologem knihy Jób i další problémy. Jak se autor tohoto prologu o rozhovorech Satana s Bohem dozvěděl? Mnozí moderní věřící odmítají inspirovanost Bible formou „diktátu“ – ovšem jak se potom autor o těch rozhovorech dozvěděl? Jsou snad vymyšlené?

Proč má vůbec Bůh potřebu Satanovi něco dokazovat? (že má ohledně Jóba pravdu on, Bůh, a nikoliv Satan) Chce snad sám Bůh znát výsledek tohoto „testu“? Není snad vševědoucí?

Co je to za morbidní test, kde aby se ukázalo, zda má pravdu Bůh nebo Satan, dá Bůh pozabíjet všechny Jobovy děti, jeho sluhy (pasáčky), a samotnému Jobovi pak záměrně udělá ze života peklo, zohaví jej, atd.?

V závěru knihy Jób pak Bůh mrtvé děti Jóbovi „nahradí“ tak, že mu dá děti nové. Opravdu krásná myšlenka…
Nabízí se velmi přirozené řešení těchto otázek: výpověď knihy Jób (jakož i celé Bible) o Bohu je produktem lidí své doby, a NEMÁ tedy s realitou (reálným bohem, připustíme-li, že existuje) mnoho společného. Není mi ovšem jasné, jak tyto otázky zodpoví křesťané, kteří chtějí trvat na tom, že výpovědi knihy Jób o Bohu JSOU v nějakém smyslu pravdivé.

Dvě části knihy Jób
Kniha Jób se skládá ze dvou jasně odlišených částí: části psané prózou – což je úvod a závěr knihy, a části veršované, která tvoří výraznou většinu knihy, a obsahuje hovory Joba s jeho přáteli. Na první pohled ovšem není až tak patrné, že i výpovědi těchto dvou částí se v klíčových otázkách poměrně výrazně liší, a někdy jsou dokonce v přímém protikladu. Bart Ehrmann v knize Gods Problem soudí, že (jako u tolika jiných Biblických knih!) je i kniha Jób dílem minimálně dvou různých autorů, spojených dohromady případně někým dalším (editorem).
Podle prozaické části se Jób proti Bohu naprosto nijak neprohřešil. Pokorně nese své utrpení, a říká:
„Nahý jsem vyšel z lůna své matky,
nahý se k ní zas navrátím.
Hospodin dal, Hospodin vzal.
Ať je požehnáno jméno Hospodin!“

Úvodní text explicitně prohlašuje, že Jób v ničem nezhřešil, nezhřešil ani jediným slovem, a neobvinil Boha z ničeho špatného. V závěru pak Bůh svého spravedlivého služebníka Jóba odmění, navrátí mu veškerý majetek, a dá mu jej dokonce víc, než původně měl (42:12). Dal mu nové děti, krásné dcery (42:15), a Jób nakonec zemřel stár, a nasycen životem. (42:17)

Dle prozaické části s Jobem jeho přátelé soucítí, a mlčky s ním nesou jeho utrpení: „Sedm dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo.“ 2:13

Veršovaná část ovšem líčí Jóba dramaticky jinak. Jób své utrpení vůbec nenese pokorně, právě naopak. Neustále si stěžuje, pyšně vyhlašuje svoji absolutní nevinnu

„Jsem ZCELA RYZÍ, nijak jsem nechybil,
jsem nevinný a nemám hřích“! (33:9)

což je zásadní rozpor s křesťanstvím, podle kterého není bez hříchu naprosto nikdo. Obviňuje Boha z nespravedlnosti ( „On hubí bezúhonného spolu s bídákem!“ 9:22) a chce se s ním dokonce „soudit“, hádat, aby se mu Bůh musel ze svého jednání zpovídat! („Neodsuzuj mě předem – tak Boha oslovím – z čeho mě obviňuješ, prozraď mi.“ 10:2 i jinde). „Potom mě vyzvi, ať se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích!“ (13:22,23, mluví Job)

A jinde: (27:2-6)
„Při Bohu živém, který mi upřel právo,
při Všemohoucím, jenž naplnil mě trpkostí,…
V žádném případě vám nedám za pravdu,
své bezúhonnosti se jakživ nezřeknu.
Trvám na své nevině – té se nepustím,
po celý život mám čisté svědomí!“

Jobovi přátelé

Jobovi přátelé naproti tomu ve veršované části vůbec nemlčí, ovšem mluví mnohem rozumněji než on.

Elifaz Temanský říká: 4:7

Zhynul snad někdy nevinný?
Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví?

No, Elifaz možná vidí svět až příliš růžově, ovšem zjevně má Boha za spravedlivého, a má ohledně něj nemalé ideály.

Pokračuje Elifaz (5:6,7)
Zlo totiž jen tak z prachu nevzchází,
trápení ze země samo nepučí –
to přece člověk plodí trápení,
tak jako jiskry vzhůru létají.

No nepodepsal by toto každý křesťan?

A ještě Elifaz: (5:17,18)
Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh!
Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!
On udeří, však také ošetří,
zraní, svou rukou však uzdraví.

Rozumné a pravdivé, ne?

Bildad Šuchský říká Jobovi: (8:2-4)
„Jak dlouho budeš takhle mluvit?
Tvé řeči jsou podobné vichřici!
Copak Bůh spravedlnost poruší?
Copak Všemohoucí právo převrací?
Pokud tvé děti proti němu zhřešily,
vydal je moci jejich vin.

Který křesťan by proti tomu mohl co namítat?

A dále Bildad Šuchský (8:5-7)
Budeš-li ale pilně hledat Boha
a Všemohoucího prosit o milost,
budeš-li čistý a poctivý,
hned zase začne nad tebou bdít,
rozkvět tvých statků znovu obnoví.
Tvé počátky budou nicotné
oproti hojnosti, jež čeká tě.

Když Jób neustále pyšně deklaruje svoji absolutní nevinnu a bezhříšnost (např. 13:22-23), a chce předstoupit před Boha a osobně se před ním ze svých údajných hříchů hájit, Elifaz Temanský se na něj už zlobí:
Čím ses tak nechal unést v srdci,
co ti tak zatemnilo oči,
že proti Bohu obracíš svůj hněv
a z úst vypouštíš takovouto řeč?

Bůh vstupuje do hry

Na konci veršované části dává Bůh zapravdu Jobovým přátelům. Sám do jejich rozmluvy vstoupí, a Jóba zadupe do země:

38:2-7
„Kdo to zatemňuje mé záměry
řečmi, v nichž není poznání?
Jako muž si teď vyhrň rukávy,
budu se tě ptát a ty mě poučíš:
Kde jsi byl, když jsem zemi založil?
Jen pověz, když tomu rozumíš.
Kdo určil její rozměry? To jistě víš!
Kdopak ji mírou přeměřil?
Do čeho jsou zapuštěny její základy?
Kdo položil její kámen úhelný,
když jitřní hvězdy sborem zpívaly
a všichni Boží synové jásali radostí?

Bůh Joba zpražil: JÁ jsem suverén, a ty nejsi nic. A pokračuje:

40:2,7-10
„Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít?
Kdo obviňuje Boha, ať na to odpoví!“

„Jako muž si teď vyhrň rukávy,
budu se tě ptát a ty mě poučíš:
Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit?
Chceš mě odsoudit, abys byl bez viny?
Máš sílu jako Bůh ve svém rameni?
Zahřímáš hlasem jemu podobným?
Zkus se ozdobit velebnou vznešeností,
obleč se do slavné nádhery!

Bůh potvrzuje, že se s ním Jób chtěl přít, a že ho obviňoval, a logicky a přirozeně to v podtextu označuje za politováníhodnou troufalost. Opět zdůrazňuje, kdo je on, a co je ve srovnání s ním Jób. Boží argumentace je tedy zřejmá: NEJSEM povinen ti vůbec nic vysvětlovat, a ani to dělat nebudu. To ty ses provinil, že jsi proti mně mluvil. Padni do prachu, a pokoř se přede mnou.

A Jób se v závěru veršované části také patřičně kaje: (42:2-6)
„Uznávám, že jsi všemocný
a že nic nepřekazí tvé úmysly.
Ptal ses: ‚Kdo to zastírá mé záměry,
a přitom nemá poznání?‘
Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí,
o tajemstvích, jež jsou nad mé chápání.
Řekl jsi: ‚Poslouchej a já promluvím,
budu se tě ptát a ty mě poučíš.‘
Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti,
teď tě však na vlastní oči spatřuji.
Proto se pokořuji –
v prachu a popelu činím pokání!“

A to je konec veršované části.

Následuje ovšem pokračování prozaické části, čímž vzniká podivný celek. Na rozumně mluvící Jobovy přátele se Bůh rozzlobí:
„Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job ať se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestám. Nemluvili jste totiž o mně pravdivě jako můj služebník Job.“ (42:7,8)

Co? O čem to Hospodin mluví? Mluví o tom příběhu, který jsme právě dočetli? Když pomineme docela legrační okolnost, že Bůh explicitně žádá aby mu byla obětována zvířata – pak co vlastně odpouští Jobovým přátelům, jaké nepravdivé výroky o Něm? Proč se na ně tak hněvá? Netuším. Zřejmě proto, že jim mělo dojít, že Bůh může klidně trestat i nevinného, třeba když má slabou chvilku při laškování se Satanem. Třeba proto, že říkali, že Bůh je spravedlivý a nevinného by netrestal.

Chování pyšného a naparujícího se Joba naproti tomu ocení a vyzdvihne, jak jsem již popsal výše, s tím, že „o něm mluvil pravdivě“. Hm.

Ehrmanovo řešení

Bart Ehrman v knize, o které jsem mluvil výše, uvádí poměrně přirozeně vypadající řešení tohoto paradoxu: veršovaná část a prozaická část jsou původně části dvou různých verzí příběhu o Jobovi s různým obsahem a odlišným vyzněním. Z prozaické části ve výsledné knize Jób chybí střed, a proto se dnes už nedozvíme, čím podle originálního textu Jobovi přátelé Hospodina tak nahněvali. Veršované části pro změnu chybí úvod, který byl neznámým redaktorem nahrazen úvodem části prozaické.

Co se týká samotného problému zla, odpověď prozaické části je, že nás Bůh testuje. Zkouší naši víru. My musíme vytrvat, pokorně vydržet a zůstat s Bohem – a on nám nakonec vše vynahradí.

Veršovaná část řeší problém zla jinak: je to věc mimo lidské chápání, a nemůžeme porozumět Bohu, proč na nás zlo sesílá, a hlavně bychom se o to neměli ani snažit. Bůh je suverén, on může, a tak to prostě je. My nemáme co Boha žádat ani jej prosit, aby nám cokoliv vysvětloval.

Závěr

Shrňme tedy stručně otázky, které jsou na stole za předpokladu inspirovanosti knihy Jób Duchem Svatým:

Proč je v textu Satan líčen, jako respektovaný člen Božího shromáždění, svým způsobem jeho poradce? Proč má Bůh potřebu Satanovi vůbec něco dokazovat, a proč kvůli tomu zničí Jobovi část života, a zabije jeho sluhy a děti? Jak o sobě může Jób opakovaně prohlašovat, že je bezhříšný, když nikdo není ani zdaleka bezhříšný? Jak může Bůh Jobovo pyšné a vůči Bohu ofenzivní vystupování nakonec ocenit? Naproti tomu, co řekli Jobovi přátelé o Bohu špatného, zač si vysloužili Boží hněv? A nakonec – jaké je tedy řešení problému zla? Proč se spravedlivým lidem děje zlo – platí řešení prozaické části, nebo veršované části, nebo někdy to a v jiných případech ono? Nebo platí mnohem pozdější řešení křesťanské, že viníkem Zla je Satan, pán tohoto světa, to Satan nám ubližuje (zdůrazněme, že v knize Jób Jobovi ubližuje Bůh, nebo přinejlepším Satan s Božím svolením a s tím, že za to Bůh přebírá plnou odpovědnost), a Bůh (Kristus) jednoho dne přijde a zasáhne v náš prospěch, a se Satanem a jeho věrnými skoncuje?

3,915 thoughts on “Jób

 1. Azazel

  Inu, dokonáno jest 😀 . Tak si myslím, že dnešní porce vítězství pro tento den byla úspěšně dokonána a proto odcházím a těším se zase na další souboje, ve kterých vy nábožní prostě nemáte žádnou šanci uspět, protože vám chybí dostatečně logické myšlení 🙂

  zatím a někdy na shledanou 🙂

   1. svatahmota

    Když může být bůh trojjediný, proč by Antitheista, pán temnoty, nemohl být také trojjediný? Jde přece jen o nepodloženou víru, a nepodložená víra jako nepodložená víra, že? 😀 😀

   2. svatahmota

    Proč věříte na jednu pitomost a nechcete věřit na druhou, stejnou pitomost? 🙂 Kvůli výchově? Pocitům studu? 🙂

 2. svatahmota

  No nic, také odcházím, dobrých odpovědí se mi od věřících opět nedostalo…

  1. petr

   Hlavně si nezapomeňte sledovat věk a erekci, abyste věděl, kdy máte podle logiky (té Vaší) spáchat eutanazii.

 3. petr

  “Nebudete se snažit nahlížet na problém vlastním rozumem a empatií. Nebudete si zjišťovat názory jiných subjektů než magisteria. Tak jest?”

  Nebudu, protože vím, že na to nemám ani čas ani možnosti a neznám souvislosti tak, abych mohl jako soukromník dospět sám k nějakému výsledku a ani mne zrovna tohle téma nějak výrazně nezajímá. A protože jsem na základě své zkušenosti a četby Písma uvěřil v Krista a na základě četby církevních otců dospěl k přesvědčení o primátu katolické víry, pak mne bude především zajímat ten názor magisteria. Tak jest.

  Ale třeba na řadu jiných otázek samostatný názor mám 🙂

  1. matriXXX

   To ze mě udělala četba Bible ateistu 🙂

   Takže vás ani nebude zajímat, jak ke svému závěru mageisterium došlo?

  2. mira

   “…a na základě četby církevních otců dospěl k přesvědčení o primátu katolické víry, pak mne bude především zajímat ten názor magisteria. Tak jest.”

   Především nebo pouze?

   “Nebudu, protože vím, že na to nemám ani čas ani možnosti a neznám souvislosti tak, abych mohl jako soukromník dospět sám k nějakému výsledku a ani mne zrovna tohle téma nějak výrazně nezajímá”

   No já vám to taky nijak nenutím, vždyť se bavíme hypoteticky. Není lepší v takovém případě říct nevím, než slepě přijmout názor autority? V případě stáří Země/Vesmíru vám to přitom problém nedělá…

   “Ale třeba na řadu jiných otázek samostatný názor mám”

   Předpokládám, že se stále bavíme o morálních otázkách. Dejte nějaký příklad.

   1. mira

    Ještě dopřesním- tím příkladem samostatného názoru jsem myslel takový, který je v rozporu s magistériem. Nebo jste ve 100% shodě?

  3. mira

   A připojuji se k dotazu od matriXXXe – odůvodnění daného stanoviska po magisteriu nevyžadujete?

  4. mira

   Navíc, nedostatek znalostí o konkrétní proceduře tranaplantace DNA ještě neznamená, že k ní nelze zaujmout morální postoj v obecnějším pojetí (které je nutné tak jako tak):

   Za jakých podmínek je morálně odůvodněné aplikovat nedostatečně prověřenou léčbu? Jak velké riziko jsme ochotni připustit? Co považujeme za dostatečné prověření? Kde jsou hranice zájmů pacienta/rodiče a společnosti jako celku? A tak dále…

   Na tyto otázky lze podle mě odpovědět i v rámci individuálního posouzení selským rozumem a přirozenou empatií.

 4. Objasnitel

  Shrňme si to… většina je vás tu sobeckých, jájinkovských čtenářů cizích teorií, snažící se identifikovat s něčíma myšlenkama a smějete se křesťanům, že jsou tupé ovce. Oháníte se logikou, jako alibističtí joudové, protože logika je jediná zbraň, kterou se umíte obhájit před tím, že jste prázdné lidské trosky orientované na štěstí v podobě materiálních hodnot. Vsadím se, že nadáváte na Havla, protože to byl člověk, co fungoval na principu lidství a nedělal politiku. Kdežto takový Zeman je příkladem podobné trosky jako vy, co hájí politiku a hmotu, za což mu tleskáte, protože máte rádi ,,když plynou výhody pro vás a měříte svět – zisk/ztráta”.

  1. matriXXX

   Shrňme to tedy, většina z vás tady hájí cizí myšlenky “magisteria” a svých církevních “otců” bez jakékoliv racionality a když už z vás něco vypadne, je to svévolný výklad Bible podobný tomu “oficiálnímu”, která je též svévolný… Vsadím se, že v politice fandíte Dukům a náckům a klerofašounkům co obdivujou Daniela Landu a chtějí od něj udělat hymnu 🙂 pořád všude vidíte transcendentno a opovrhujete skutečně důležitými materiálními hodnotami, byť ve skutečnosti byste si nechali pro korunu koleno vrtat (stejně jako mnoho ateistů). Nadáváte na konzum a v neděli chodíte nakupovat do velkoobchodů a Bibli tam nekupujete 😀

   1. Objasnitel

    Ahá, takže jsem taky klerofašounek … a Duka dělá politiku. Opravdu jste ,,logik”. 😀 mimochodem trefil jste přesně opak činností, co dělám. Congrats.

    1. matriXXX

     Ano, Duka dělá politiku, jako celá katolická církev u nás (viz. restituce či debata s Klausem o LGBT komunitě), takže “logik” jste tady spíš vy 🙂

  2. Foxy

   Objasniteli!
   Tolik falacií směstnaných v jediném příspěvku, no to už je druh umění.
   Congrats.

 5. matriXXX

  90% dnešních špičkových vědců v USA jsou ateisté, na rozdíl o zbytku populace 😀 :

  A survey based on a self-selected sample of biological and physical scientists of the National Academy of Sciences in the United States found that 7% believed in the existence of God, 72.2% did not, and 20.8% were agnostic or had doubts.[32] The study performed has been criticized,[by whom?] however, for defining God as “a God one may pray to in expectation of receiving an answer.”[citation needed]

  http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism

  1. matriXXX

   Samozřejmě že pod ateisty zahrnuji také těch 20% agnostiků, protože agnosticismus je s dnešním ateismem ve shodě (žádný soudný ateista dnes netvrdí, že bůh na 100%, zatímco věřící “věří” -“jistojistě” či “hluboce”, což je samozřejmě v případě neracionální víry naprostá debilita 🙂 )

   čili 90 % vědců v USA (a na Západě je to obecně všude podobné) jsou ateisté/agnostici 🙂

   dobrou noc 🙂

   1. matriXXX

    Samozřejmě že pod ateisty zahrnuji také těch 20% agnostiků, protože agnosticismus je s dnešním ateismem ve shodě (žádný soudný ateista dnes netvrdí, že bůh na 100% není, zatímco věřící “věří” -”jistojistě” či “hluboce”, což je samozřejmě v případě neracionální víry naprostá debilita 🙂 )

    čili 90 % vědců v USA (a na Západě je to obecně všude podobné) jsou ateisté/agnostici 🙂

    dobrou noc 🙂

    1. svatahmota

     Ano ano, většina ateistů jsou dnes agnostici co logický tvrdí, že bůh spíše není (nejsou dlouhodobě žádné důkazy a je nadbytečný pro existenci a chod světa), že je nepravděpodobný, takže ateisté a agnostici jsou dnes v podstatě jedna skupina v drtivé většině…

     také vám přeji dobrou noc

 6. Jarda

  Dovolím si přidat i svůj názor: Měli bychom být na zdejší věřící hodní. Podle mých zkušeností se málokterý věřící odváží vstoupit do jámy lvové a s “nevěřícími” rovnoprávně a otevřeně diskutovat. Již jsem tady několikrát psal o marných snahách dostat sem nějakého nadšeného věřícího nebo i odborníka.

  Já myslím, a vycházím z vlastních zkušeností neboť jsem podstatnou část života jako věřící prožil, že věřící si jsou vědomi, jak málo stabilní je jejich “hrad víry”. Sami jen horko těžko věří těm starým mýtům na kterých je jejich náboženství založeno, zvláště mají-li vyšší vzdělání, nemohou popírat rozpory mezi Slovem Božím a přírodními vědami, proto jsou nuceni vymýšlet komplikované “důkazy” (nutné) existence Boha viz třebas zde: http://dukaz.klimes.us – (http://www.osel.cz/8234-zeptejte-se-sveho-kneze-5-reakce-ctenaru-na-clanky-o-dusi.html) či vymýšlejí naprosté “ftákoviny” jako byl ten příklad o lidském mozku v hlavě somára. Přičemž autor možná neví, že v Itálii se jeden profesor připravuje k transplantaci hlavy, už má pacienta kterému umírá tělo a má tedy už jen naději na nové. Vzpomeňmě jaké diskuze vyvolávaly přípravy na translantaci srdce. První pacient nepřežil týden, ale nyní jsou transplantace srdcí docela rutinní, jen kdyby těch orgánů byl dostatek. A tak se zkoušejí vypěstovat ze zárodečných buněk, pomocí metod GMO, už byla vypěstována hybridní embrya z buněk lidských a zvířecích. Prostě bádání se nedá zastavit byť by proti tomu církve sebevíce protestovaly, že to je hraní si na Boha.
  Církve kdysi zakazovaly i pitvy, ale nyní úspěšné léčení prezentují jako spolupráci s Pánem Bohem – vždyť on také lidi léčil. Zatím ještě za tu spolupráci nepovažují antikoncepci a potraty – ačkoliv tím rodiče, opět dle učení církve, na 100% dětem zajišťují pobyt v nebi.

  Věřící musejí mít vypnutý rozum i logiku, když čtou Boží Slovo, spisy mystiků či poslouchají kázání pánů farářů. Ze studijních důvodů doporučuji poslechnout si přednášky P. Vojtěcha Kodeta, Kateřiny Lachmannové, P. Velly a jiných. K nalezení na webu či čas od času v TV Noe.

  V neděli jsem na pouti ke sv. Janu Nepomuckéímu poslouchal kázání: “Pán Bůh připravil pro naše zemřelé nádhernou budoucnost. Oživil je a vzal k sobě do nebe mezi svaté a anděly.”
  A tak jsem hned napsal do Katolického týdeníku dotaz: “Do nebe přece Pán Bůh bere jen dušičky!? A ty jsou přece “furt” živé!” A tak jsem zvědav, jaká bude odpověď, bude-li jaká.
  Při obnovených svatojánských slavnostech jsme v čele průvodu mohli vidět preláta nesoucího relikviář s ostatkem sv. Jana – jeho “zázračně” zachovaným jazykem, důkazu o mučedníkovi zpovědního tajemství. Co na tom, že již od 70. let min. stol. je prokázáno že se nejedná o jazyk, ale o mozkovou tkáň zachovalou již známým přirozeným procesm zmýdelnatění. Na tomto příkladu je krásně vidět, že ani pro vzdělané preláty není podstatná objektivní skutečnost, jejich zájmem je pomocí efektních slavností udržovat lidi ve víře.

  Pokud jsou ale lidé vzdělaní, mají to dost těžké. Zde můžeme pochopit snahu muslimů udržet ženy nevzdělané. Takové jsou poslušné a jsou ochotné akceptovat, že jejich hlavním úkolem odůvodňujícím jejich existenci je rození dětí a péče o rodinu. Se vzdělanými katoličkami už je problém. Svoji seberealizaci nevidí v početné rodině, ať jim církev a jiní věřící, včetně manželů, otců, příbuzných říkají co chtějí. Příklady možno nalézti na Duších a hvězdách. Před pár dny jsem zachytil “nářek” MUDr. Preningerové, katolické gynekoložky:
  http://www.katyd.cz/clanky/prilohy/protimluv-lek-proti-plodnosti.html
  Z článku je vidět, že ani věřící katoličky si nedělají problémy s neposlušnustí vůči Magisteriu.
  A já mám osobní vzpomínku – kdysi dávno vznikla křesťanská Mendlova zdravotní pojišťovana, která anoncovala, že nebude hradit potraty. Ačkoliv pro ni veřejně lobovali katoličtí biskupové, získala místo potřebných 50 000 klientů jen 35 000. Když jsem se zeptal mé zbožné kolegyně zda se do ní také přihlásila, řekla že ne. Že jí už sice nějaké těhotenství nehrozí, ale že s tím postojem pojišťovny nesouhlasí.

  Takže jak jsme se už bavili. Věřící věří (v nějakého Pána Boha, duchovno, vyšší princip, Kosmickou sílu ……. ) protože jim to přináší nějaké psychické uspokojení. Pokud by si žili sami se svojí vírou, nikomu by zřejmě nevadili, Jenomže oni své požadavky vznášejí vůči všem – nevěřícím – vůči nim velice agresívně, jinak věřícím, protože “jenom jejich víra je ta jediná pravá vedoucí se spasení a jim ukládá povinnost pracovat ke spáse jiných!” A my se divíme agresivitě muslimů. A stačí se podívat do minulosti, jak jednali křesťané.

  1. Azazel

   Já mam nejraději pseudodůkazy “první příčiny”, ty vyvracím nejraději, pane Klimeš :-* stejně tak že duše je víc než mozek a jeho procesy (ale zkuste mu udělat lobotomii nebo mu dát LSD a uvidíte…)

  2. protestant

   Myslím, že toto je jasný příspěvek konvertity, který se snaží vnitřně i vnějškově svoji konverzi sám pro sebe obhájit. Nic nového Jardo. 🙂

   1. Azazel

    Záleží, jestli má či nemá pro svou konverzi racionální důvody. A konvertité k ateismu většinou mají, naopak bohužel nikdy 🙂

    1. Azazel

     Leda snad, že by mě vyhrožovali upálenim, pak bych asi “konvertoval” k Ježíškovi taky 🙂 (načas)

     1. Jarda

      Já si myslím, že ti konvertité v podstatě věří, ale hledají něco jiného, lepšího.

      Zajímavě ale svoji konverzi popsal jeden francouzský novinář. Jak píše v knize Bůh existuje, já jsem ho potkal (nebo tak nějak), jejich rodina byla ateistická, kostely považovali jen za architektonické zajímavosti. A tak když jednou šel v Paříži kolem jednoho kostela a ze zvědavosti do něj vstoupil, za cca 20 min. z něho vyšel jako plně věřící. Pak psal knihy s duchovní tématikou, setkal se s papežem ….

   2. treebeard

    Myslím, že toto je jasný príspevok veriaceho,ktorý už dávno zistil, že svoju vieru nie je schopný obhájiť a tak sa utešuje, čím sa dá 😉

 7. vladada

  Reakce na článek o biblické knize Job

  Proč byla napsána?
  Odpověď je naznačena ve významu jména Job :„předmět nepřátelství“.
  Kniha Job se zabývá dvěma důležitými otázkami:
  1.Proč trpí nevinní?
  2. Proč Bůh připouští na zemi ničemnost?

  Kdo je pisatelem knihy Job?

  Podle židovských učenců i prvních křesťanských učenců napsal tuto knihu Mojžíš.
  Proč?
  1.Živý, autentický styl hebrejské poezie použitý v knize Job dokazuje, že šlo o skladbu v hebrejštině.
  2.Také části v próze se podobají Pentateuchu víc než jiným biblickým spisům. Pisatel musel být tedy Izraelita, jako byl Mojžíš.

  Inspirovanost
  Mocný důkaz inspirovanosti knihy Job Bohem jsou prokázané vědecké fakty.
  Job 26kapitola a 7 verš říká: Roztahuje sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem.

  Všimněte si výroku: zavěšuje zemi na ničem.

  Ve starověku všeobecně panovaly ty nejfantastičtější představy o tom, jak je země podpírána.
  Například, jeden starověký názor tvrdil, že zemi podpírají sloni, kteří stojí na velké mořské želvě.

  Proč se v Jobově knize takový nebo podobný nesmysl neobjevuje?
  Věděl snad Job něco o gravitaci?
  I mnohé další popisy země a  popisy divokých zvířat a ptáků v jejich přirozeném prostředí jsou tak přesné, že Autorem a Inspirátorem knihy Job mohl být jedině Bůh.

  Satan
  Satan není Božím poradcem a není uznávaným nebo řádným členem Boží domácnosti.
  Satan nařkl Boha, že chrání Joba a jeho domáctnost před neštěstím a proto je Job Bohu ochoten sloužit a uctívat ho. Kniha Job 1kapitola od 1 do 12verše.

  Satan tedy tvrdil, že Job má rád Boha kvůli sobeckým výhodám, ochrany a kvůli hmotnému majetku a ne proto, že Boha miluje ze srdce.

  Proto Bůh satanovi dovolil aby Joba vyzkoušel.Job 1kapitola 11 a 12 verš.
  Satan aby dokázal své tvrzení, zahájil na Joba a jeho nic netušící rodinu vyhlazující útok.
  Dokonce přivedl jeho tři kamarády aby jej ne utěšili ale aby mu pomohli Joba zničit.
  Job ve zkoušce obstál, satan prohrál. Job byl sice samospravedlivý ale za to jej Bůh ukáznil, a Job to uznal.
  V evangeliu Jana je v 8kapitole a 44verši je o satanovi napsáno: Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit touhy svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec [lži].

  Na začátku lidských dějin, satan obvinil Boha že je lhář, později nařkl Boha, že mu lidé budou sloužit jen tehdy když se jim bude dobře dařit a když se dostanou do problému Boha zavrhnou.

  V biblické knize Izajáš je o Bohu napsáno(Izajáš 40:26): „Vysoko pozvedněte oči a vizte. Kdo stvořil tyto věci? Je to Ten, kdo vyvádí jejich vojsko dokonce podle počtu, všechny je dokonce nazývá jménem. Kvůli hojnosti dynamické energie, [a protože] je také silný v moci, ani jedna [z nich] nechybí.
  Všimli jte si?
  Bůh zná jména všech hvězd, které vytvořil. Proč by si potom nemohl zapamatovat, těch pár vět, které pronesli tři Jobovi kamarádi a potom je nechat zapsat pomocí pisatele knihy Job?

  1. Jarda

   Podobná, ale negativní tvrzení o Bohu, víře, Bibli církev nazývá “heiresisi” čili vytrhávání. Prostě kdo chce, “vytrhne” z Bible to, co se mu pro jeho tvrzení hodí.
   Lze tedy také z Joba “vytrhnout:

   8 vody zabaluje do oblaků, mračno pod nimi se neprotrhne;
   9 svůj trůn zahaluje, rozprostírá nad ním oblak.
   10 Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma.
   11 Sloupy nebes se chvějí a trnou, když okřikne vody ;
   12 svou mocí vzdouvá moře, svou rozumností Netvora zdolal.

   Jakého Netvora má asi autor na mysli?

   6 Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan.

   Jaké syny Boží má asi autor na mysli? Jak se tento verš shoduje s tvrzením, že bůh Jahve měl/má pouze jednoho Syna, který s ním je/byl od věčnosti, tvořil Svět – proč ale o něm Jahve starozákonním pisatelům nic neřekl?
   A co Satan? Byl také Božím synem, nebo jen kamarádem?

   15 Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu.
   16 Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha.
   17 Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené,
   18 jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor.
   19 On byl na počátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj s mečem.
   20 Pastvu mu poskytují hory, kde dovádí všeliká zvěř polní,
   21 uléhá pod lotosem, skryt ve třtině a bahnu.
   22 Lotos jej zastírá svým stínem, potoční topoly ho obklopují.
   23 A hle, vzedme-li se řeka, neustoupí, důvěřuje si , i když se mu Jordán do tlamy valí.
   24 Kdo se mu postaví do očí a provleče mu chřípím smyčku?
   25 Vytáhneš udicí livjátana a zkrotíš provazem jeho jazyk?
   26 Vložíš mu do chřípí sítěnou houžev, probodneš mu čelist hákem?

   O jakých zvířatech asi svatopisci píší?

  2. treebeard

   Knihu Jób celkom určite nenapísali autori kníh Mojžišových 😀

   Mojžiš, samozrejme, nenapísal ani knihy Mojžišove, ale to teraz neriešime. Mojžišove knihy ponúkajú predstavu nacionalistickej viery. Neustále omieľajú napr. vyvedenie z Egypta – toto de facto robia aj ďalšie knihy Biblie, s jednou výnimkou: Jóbom.

   V knihe Jób sa ani raz nespomína Irael, Židia, Exodus, ani nič podobné. Dokonca mýtus stvorenia sveta naznačovaný v Jóbovi je iný ako ten v Genesis.

  3. S.V.H.

   vladada says:
   Inspirovanost
   Mocný důkaz inspirovanosti knihy Job Bohem jsou prokázané vědecké fakty.
   Job 26kapitola a 7 verš říká: Roztahuje sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem.

   Všimněte si výroku: zavěšuje zemi na ničem.

   Ve starověku všeobecně panovaly ty nejfantastičtější představy o tom, jak je země podpírána.
   Například, jeden starověký názor tvrdil, že zemi podpírají sloni, kteří stojí na velké mořské želvě.

   Proč se v Jobově knize takový nebo podobný nesmysl neobjevuje?
   Věděl snad Job něco o gravitaci?
   I mnohé další popisy země a popisy divokých zvířat a ptáků v jejich přirozeném prostředí jsou tak přesné, že Autorem a Inspirátorem knihy Job mohl být jedině Bůh.

   S.V.H.:
   Jestli Vám zavěšená Země připadá nějak záhadně v souladu se současnými vědeckými fakty a tím pádem mocným důkazem inspirovanosti knihy Job Bohem, tak doporučuji knížečku
   Naik, Zakir. The Qur’aan and Modern Science: Compatible or Incompatible? 2000.
   Je tam uvedena celá řada podobných příkladů z Koránu, které dle Vaší vlastní logiky dokazují inpirovanost Koránu Bohem.

   Navíc konkrétně ničím nepodpíraná, zavěšená Země se vyskytuje například v jednom mezopotámském hymnu:
   You suspend from the heavens the circle of the lands.
   http://www.gatewaystobabylon.com/poems/uthymn.html
   Je to také mocný důkaz inspirovanosti Bohem?

 8. Jarda

  Právě jsem dokoukal na Prima ZOOM pořad Cestování červí dírou s Morganem Freemanem. Velice zajímavé pořady. Jeden vědec tam ukazoval, že drážděním pravého spánkového laloku magnetickým polem vyvolává u lidí “duchovní” představy.

  O přestávkách jsem přepínal na TV Noe, kde byl záznam přednášky P. Vacka. P. Vacek sice mluví dobře, ale co je platné, když zcela v rozporu s tím, co jsem po většinu života slýchával já, jako jediné pravé pravdy o Pánu Bohu.

 9. Jarda

  Konečně jsem se dozvěděl, co je pověra:

  “Důvody k víře ovšem mohou být také pochybné. Tam, kde člověk něčemu (nebo někomu) věří jen proto, že sám chce, z nějaké vlastní náchylnosti, nebo také ze strachu, je pak výstižnější mluvit o pověře. Víru, resp. důvody k víře je dobré konfrontovat s kritickým myšlením. S vědomím, že pochybnosti patří k víře.”
  http://www.e-cirkev.cz/rubrika/630-Vira/index.htm

  Kdo je Bůh?
  Boha nikdy nikdo neviděl. Nemůžeme si na něj sáhnout jako na kámen. Nemůžeme s ním mluvit tváří v tvář jako s druhým člověkem. Bůh přesahuje cokoli, co si člověk umí představit. Pokusy dosáhnout k němu myšlením narážejí dříve či později na své hranice.
  Je tedy možno vůbec o Bohu mluvit?
  Ano, protože Bůh nejprve promluvil k nám. Nekonečný a neuchopitelný Bůh vstoupil do lidských omezených představ, příběhů, myšlenek. Dal si jméno, jímž ho člověk může volat. Představil se mu jako ten, kdo stvořil nebe i zemi, celý vesmír i každého jednotlivce a kdo toto vše udržuje před opětným upadnutím do prázdna nebytí. Představil se jako ten, kdo člověka osvobozuje z moci strachu a sobectví a učí ho v této svobodě žít. Bůh tak není anonymním „něčím nad námi“, nýbrž dostává tvář jako Hospodin, Bůh Izraele, otec Ježíše Krista.
  http://www.e-cirkev.cz/rubrika/642-Kdo-je-Buh/index.htm

 10. Objasnitel

  Jardo a co takhle změnit farnost či faráře, když ve vás nějaký kněz nezanechal dřív nejlepší dojmy.
  ________
  Vtipné je, že ateisti furt chtějí, abysme si obhájili víru. Kupodivu žádnou takovou potřebu necítím. Jediná výzva v obhajování je pro mě před Bohem. To snad z toho něco mít budu, ale nechápu proč bych měl z lepší kvality života přejít v horší jen proto, abych si mohl říkat ateista. To bych asi musel být pako.

  1. svatahmota

   Protože víra potřebuje důkazy, jinak je ztřeštěná a nepravděpodobná…
   a pako je ten, kdo takovou víru (a předmět takové víry) uznává 🙂

   Víra je založena na důkazech, důkazy často nebývají 100%, i 99,999 % exaktní důkazy jsou pořád vírou (ale silnou a podloženou vírou)…

   není víra jako víra 🙂

  2. mira

   “Vtipné je, že ateisti furt chtějí, abysme si obhájili víru. “

   Pokud budu mluvit za sebe, je mi srdečně jedno, jakou má kdo v co víru. Řešit to začínám v okamžiku, kdy se to ze soukromé záležitosti zvrhne ve snahu nutit svou víru ostatním.

   Trochu jiná situace je zde na tomto fóru, kde jde (alespoň mně) o diskuzi. Tady vás samozřejmě taky nikdo nenutí jakkoliv argumentovat (dokonce ani přispívat nebo číst!), jen to pak budí otázku, proč sem vůbec chodíte…

  3. Jarda

   On P. Vacek je hodnocen jako jeden z nejlepších kněží. Má neotřelá kázání, vystupuje v TV, je zván na přednášky, napsal knihu.

   Jak napsala Svatáhmota; víra je každého soukromá věc. Ale my vidíme, už i u nás, že věřící, soustředění v jednotlivých církvích, si nárokují víc než ostatní občané – a teď nemám na mysli restituce, ale požadavky, aby se jinak věřící i nevěřící řídili jejich náboženskými předpisy. A to nás ještě čekají požadavky muslimů. Pak je ovšem ten požadavek prokázat existenci Boha a tím pádem i pravdivost víry věřících – abychom ji tedy také mohli přijmout – naprosto oprávněný. Tedy ne obhájit vaši víru – obhájit vaše tvrzení, že (nějaký) Bůh existuje.

   1. svatahmota

    Souhlas, resp. zbožní by měli prokázat ani ne třeba ihned pravdivost, ale velkou pravděpodobnost své víry, racionálně/exaktně ji podložit co nejvíc. Jako to třeba vědci udělali u evoluční teorie… I dnešní morální pravidla se přeci řídí racionalitou, většinou. Zákony se dělají podle toho, čeho chceme dosáhnout (někdy lépe, někdy hůře). Vždy se má návrh odůvodnit, někdy je to odůvodnění nijaké, to je pravda, ale to je právě ta chyba. A pánbíčkáři maj máslo na hlavě víc než kdo jinej (řadim je ke komunistům a nacistům co se týče “odůvodnění” morálky a zákonů… je to prostě libovůle bez ratia) 🙂

    1. svatahmota

     Pokud si dělám nároky na tvorbu morálky, musim svou víru a z ní vzešlé nároky – odůvodnit racionálně…

     a to nábožní nedělají… ale nároků maj až hanba 🙁

   2. protestant

    Jarda says:
    Ale my vidíme, už i u nás, že věřící, soustředění v jednotlivých církvích, si nárokují víc než ostatní občané – a teď nemám na mysli restituce, ale požadavky, aby se jinak věřící i nevěřící řídili jejich náboženskými předpisy.

    protestant: Kteří věřící tohle chtějí? 🙂

    1. Azazel

     Duka, Halík, všichni co kecaj o tradičních hodnotách a návratu k nim, celá KDU-ČSL,…

     1. Azazel

      Pardon, já zapomněl, miliarda muslimů a Halík jsou vlastně ateisti co jen říkají, že jsou věřící v boha 🙂 😀 😀 😀

     2. Azazel

      Schválně lžou nebo si o sobě jen myslí, že jsou věřící, ale nejsou. Podobně jako Ježíš si jen myslel, že věří v boha, ale byl to marx-leninista 😀

     1. Azazel

      A KDU-ČSL zavádí chce zavádět křesťanské zákony a svátky, které většina nevěřících nijak moc neuznává 🙂

     2. Azazel

      Dokonce se na půdě sněmovny pořádají schůze, kde se kritizuje sekularismus …

      čili naše ústava 🙁

     3. Azazel

      V USA pak křesťanští fanatici zakazují potraty a výzkumy a euthanasii a jsou pro tresty smrti a nošení zbraní (viz. republikánská agenda

     4. Azazel

      V Rusku zavádějí zákony o “rouhačství” a omezují svobodu LGBT komunity a liberálů

     5. Azazel

      Pravda se ututlat nedá. Prostě když po nás (ale i po sobě) něco chcete, tak to odůvodněte racionálně – nebo nic nechtějte…

    2. Jarda

     Hlavně – u nás zatím jen – křesťané všeho druhu, podle toho jaké postavení ve společnosti mají. Nejvíce tedy katolíci. V západních zemích muslimové, když jich je tam 5 a více %. Pak už třebas i požadují, aby se “nevěřící” z té země vystěhovali.

     1. Azazel

      Nebo po nás chtějí, abychom jejich neodůvodněné víry ctili jako něco “víc” 😀

      žádný Charlie Hebdo, žádná kritika či satira?

      to určitě …

  4. protestant

   Ta potřeba obhajovat víru pramení z jejich potřeby obhajovat si stále svůj ateismus. A jak je známo – “podle sebe soudím tebe”.

   1. mira

    “Ateismus není víra. Stejně jako nesbírání známek není hobby.”

    Potřeba obhajovat ateistický postoj je úplně v pořádku a měl by se to snažit každý ve vztahu ka jakýmkoliv zastávaným názorům, východiskům, postojům etc.

    Optický klam, že snad ateisté nedělají nic jiného je daný selektivitou zdejšího fóra. Je pochopitelné, že se na stránkách věnovaných ateismu bude řešit ateismus 🙂

     1. mira

      Kdyby to byl web o alkoholové abstinenci- o čem by se diskutující asi bavili? O ředkvičkách?

      Diskutovat o ateismu bez náboženství? A jak by sis to konkrétně představoval. Logický nesmysl vyplývající opět z nepochopení, co to ateismus je. Není to žádná samostatná ideologie, ale pouhé vymezení se vůči jiné.

      Moc by mě zajímalo, jak by taková diskuze čistě o ateismu měla vypadat. Dej konkrétní příklad!

     2. Azazel

      Ono je to dost spojeno ateismus a náboženství 🙂

      až nás přestanete ve 180 ze 193 států (nebo kolik jich OSN dneska uznává) utlačovat, tak to bude lepší … 😀

   2. mira

    A jak je známo – “podle sebe soudím tebe”.

    A není tvůj příspěvek ukázkou téhož?

 11. Azazel

  Na Plusku se baví o embryích.

  Pro mě za mě, je to ženské tělo, ať si rozhodne. Dítě má sice svoje tělo, ale žena může požádat doktora, aby přestřihl placentu od jejího těla, když je tedy dítě samostatné, ať si žije bez parazitace na ženě, pokud ta to nechce 🙂 (a když umře, tak umře, hold)

  1. Azazel

   No a výzkum embryí, pár buněk, to je jako zkoumat lidský useknutý prst 🙂

   proč ne?

   1. Azazel

    Tak některé ženy, třeba znásilněné, dítě donosit nechtějí…

    ale děkuji za vaší křesťanskou lásku k “nepříteli” 😀

  2. Jarda

   V případě těhotenství je zajímavé, že při některých kombinacích Rh faktoru se plod chová jako parazit a mateřský organismus jej zabie. Něco tedy Pán Bůh nedomyslel.

   1. Azazel

    Von toho vůbec dost nedomyslel, až si člověk říká, jestli u toho vůbec myslel (pokud tedy existuje) 😀

 12. Azazel

  Omluva za divoký odsun Němců je naprosto v pořádku, v pořádku ale není mariánský sloup

  Pojďte udělat petici proti zdvižení symbolu náboženského útlaku v centru Prahy – NECHCEME NÁVRAT MARIÁNKSÉHO SLOUPU

  “Historickou argumentaci proti sloupu rozvinul například náměstek Matěj Stropnický (… připomínka Vestfálského míru, konečné porážky pobělohorského programu českého exilu v čele s J. A. Komenským…). A Piráti, věrni odkazu anarchisty Franty Sauera, rovnou vydali prohlášení, že “… stavět na Staroměstském náměstí katolický falus (sic!), který byl svržen při založení republiky, je zcela zvrhlé.“

  http://nazory.aktualne.cz/komentare/sloup-odsun-a-tak-dale-mindraky-si-rozvracet-nedame/r~abdff498ffba11e490ae0025900fea04/

 13. Objasnitel

  Azazel: To že po tobě chce někdo návrat k tradičním hodnotám je evidentně jen dobře… když někdo dítě nechce, nemusí ho zabít, ale nabídnout ho k adopci. Je spousta rodičů, co by chtěli dítě, které sami nemůžou zplodit. V Norsku se za to už ani nestydí a rovnou je kradou. A oni už i ti homosexuálové chtějí vychovávat děti. Když už je někdo amorální prase a obšťastní 14 letou opilou holku u kámoše na chatě, tak ta dívka to dítko může dát lidem a ne odpadkovému koši jako nějaký zaejakulátovaný kapesník.
  ___
  Jací jsou češi bez Boha je výborně vidět v tom klipu od Whnoutů – pepíčci.

  1. Objasnitel

   A jsem přesvědčen, že babybox byl a je hodně dobrý nápad pro nezodpovědné nekonzervativní lidi.

  2. svatahmota

   Tak problém je, když tu dívku někdo znásilní a ona to dítě nechce ani nosit v sobě, protože je to pro ni traumatizující, například…

  3. svatahmota

   Tam už ti babybox nepomůže… Ona může jít ihned po znásilnění pro pilulku, která zabije potenciální plod, nebo když zjistí, že otěhotněla, za měsíc za dva, tak může jít na potrat. To samé v případě, že těhotenství ohrožuje její život biologicky či je plod nějaká zrůda bez hlavičky…

   1. svatahmota

    Proč by v sobě několik měsíců měla nosit zrůdu s třema hlavama , aby ji pak porodila?

    To je lepší plod zneškodnit co nejdřív a lékařky ho odstranit včas, dokud to není takový problém…

    1. Objasnitel

     Představte si ten dokonalý svět, jak všichni dodržují desatero, protože se bojí pekla a chtěj do nebe. Žádné znásilnění (> 70% je stejně v okruhu příbuzných -na ulici je to naštěstí minimum). Ale né, lidi hlavně mají věřit v sebe, své schopnosti a podobné cool žvásty z laciných časáků a pak je to na vyližkanón.

     1. Azazel

      Desatero nezakazuje znásilnění, Bible je dokonce podporuje, znásilnění a otroctví žen z okolních kmenů se podporuje s tím, že děti ale budou bastardi to Xtého kolene 🙁

     2. Objasnitel

      6. boží – nesesmilníš … Azazeli ty jsi opravdu jak Jantar . Já se fakt nedivím, že české zákony musí být nadefinované do mrtě, aby kdejaká slabá povaha mohla pochopit, že se to nesmí a proč.

     3. Azazel

      Takže nesesmilníš ti nepomůže, navíc na jiných místech v Bibli se podporuje otroctví žen …

      míra ti dal odkazy…

     4. Objasnitel

      A co teda znamená nesesmilníš? se motáš, vystřízlivi … a znásilnit manželku? Asi nejsi ženatej, že? ty jsi buk jak habr

     5. Objasnitel

      Navíc: miluj bližního svého jako sám sebe… jdi psát blogísek o zvrácených křesťanech a nezlob

     6. Azazel

      Miluj bližního ? A co když to není tvůj bližní? A co když se člověk nenávidí? 😀

      A co tohle? “Ježíš nepřinesl mír, ale meč” nebo

      ”Nyní jdi a pobij Amáleka, jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velbouda i osla”(1. S, 15, 3)

     7. Azazel

      Jinak NESESMILNÍŠ je o cizoložství, což pro svobodného muže neplatí, protože on je svobodný 😀

      A ty znásilňují nejčastěji…

      A ano, násilí na manželkách, včetně sexuálního, je naprosto běžné, bohužel…

     8. Azazel

      Ale chápu, že si Bibli může každý vyložit jak chce, protože exaktní metoda není, takže buk jako habr 🙂

      člověk znásilňující i člověk neznásilňující tam může najít co potřebuje 😀 (to samé vrahové a násilníci všeho druhu..)

     9. Objasnitel

      Azazel… a co je asi tak nepožádáš manželky bližního svého? ty biblisto… samozřejmě, že nepřinesl mír, ale meč. Protože vláda, moc je založena na kultu a strachu. A on najednou přišel někdo, kdo dokáže sjednotit lidi a zbavit vládce moci. Proč se asi Římani bránili, stejně jako Barbaři.

     10. Objasnitel

      Proč asi komoušové chtěli církve zlikvidovat a věřící posílali do blázince. Protože by neměli moc nad lidmi, kterým jsou státní zřízení u zadku a jejich pánem není pitomeček typu Jakeš, Husák, Brežněv, ale Bůh v nebi a Ježíš syn člověka.

     11. Azazel

      Ano, Ježíš přinesl meč, inkvizice a upalování, my víme…

      Spousta žen jsou svobodné nebo ovdovělé, ty pak znásilnit můžeš ? 🙂

     12. Azazel

      No a proč asi církve upalovaly za rouhačství a byly proti vědě? Protože to ohrožovalo jejich ideologii – křesťanství a náboženství jako takové 🙂 inu, moc nad lidmi je moc nad lidmi…

     13. Azazel

      Kdo upálil G. Bruna? Hm?

      No, já jdu raději ven, nechci se rozčilovat v debatě s náboženským fanatikem… který si z Bible vybírá jen “líbivé” pasáže 🙂

      zatím a zase zítra 😀

 14. Objasnitel

  Jsem přesvědčen, že ateismus přinesl vlnu disociálních, neurotických a psychotických změn. Raketově roste počet lidí užívajích léky na úzkost, depresi má každý 5 člověk. Zhoršili se vztahy a schopnost mít rozumný světonázor. Konspirační teorie nabírají absurdních rovin – jen proto, že člověk netuší proč tu je, komu má sloužit a co má dělat.

  1. mira

   Ateismus? Máte pro své přesvědčení nějakou podporu nebo se jedná o přání otcem myšlenky?

   Nemůže to souviset náhodou se společenskými změnami? Jak si vysvětlíte neurotickou populaci převážně křesťanských USA? A co diagnostický efekt? Před lety by se spousta poruch jednoduše ani nedostala do statistik, protože je nikdo neřešil…

   Máte to postavené na vodě.

   Ps: i kdyby se ukázalo, že je ateismus “zdravotně závadný”, pro existenci boha to jaksi nesvědčí…

  2. Azazel

   Jaký je rozdíl mezi konspirační teorií a náboženstvím? :)7
   oboje je stejně (ne)podloženo racionálně

   Jinak ne, šílenců nepřibývá, je jich furt stejně, dřív to ale byli náboženští vůdcové a guruové jako Ježíš, dnes tyto osoby co se považují za “boží syny” končí v blázincích 🙂

 15. S.V.H.

  Vážní teisté, deisté, panteisté, polyteisté, něcisté, ateisté či agnostici, členové nejrůznějších církví, jakož i jejich nečlenové. S pocity štěstí a hrdosti vám musím oznámit, že se mi před pár dny narodil první potomek (konkrétně potomkyně). Budu mít tudíž, než si to trochu sedne, patrně méně času číst zdejší diskuse a zapojovat se do nich.

  Všechny zdravím!

  1. Azazel

   Tak hodně štěstí. Některý lidi (jako já) na děti moc nejsou, ale kdo je, ať si je udělá.
   Ať z holčičky vyroste chytrá ateistka. Stačí jí cvičit v logickém myšlení a dát jí přečíst Bibli (ale ne dětskou verzi, ale tu pravou- nejlépe v pubertě), to zní ateistku udělá automaticky 🙂

   ještě jednou přeji hodně štěstí

  2. Foxy

   Coby trifotrický pentaděd vám přeji mnoho štěstí – a taky pevné nervy, bude jich třeba 🙂 !
   Než si to tvé potěšení skutečně sedne, to bude ještě chvíli trvat – ale bude to cobydup. A uteče to všechno strašně rychle!

  3. Colombo

   Jen se obávám, že si ji vyžádá Dawkins a ty ji budeš muset jako každý ateista jít obětovat na oltář Evoluce.

   Gratuluji!

  4. petr

   Potomkyni, hrdému tatínkovi i mamince vše jen to nejlepší. Ať se vám všem daří 🙂

  5. bílej kabát

   Velice moc gratuluji. Já se před sedmi měsící stal zase popvé hrdým dědečkem a je to snad ještě větší bomba, než když jsem se stal tátou.

 16. Azazel

  No no, dost už bylo míru a bratříčkování, teď mi nábožní povězte, proč věříte v boha, na základě čeho věříte, že bůh spíš existuje než neexistuje!

  A je to tady, válka pokračuje 🙂

  1. Foxy

   Neválčím, diskutuji. Snažím se vcítit do myšlení diskusního partnera a snažím se předestřít názor svůj. Nic víc, nic míň.

   1. Azazel

    Tak to já válčím, formou diskuze, samozřejmě 🙂

    A nehodlám se vciťovat do lidí, kteří obdivují klerofašismus a říkají, že buk jako habr (Tiso jako matka Tereza). Protože k tomu přesně vedou závěry z jejich “víry”…

   2. Foxy

    Holt nejsme identičtí.
    Mezi bukem a habrem zas tak velký rozdíl není. Rozhodně menší, než mezi balsou a kořenovníkem.
    Mne zajímá spíš to, PROČ někteří lidé obdivují klerofašismus, či třeba vyznávají salafismus. To, ŽE to obdivují či vyznávají, už je jen důsledek jejich myšlení.
    Ty bojuj, já bádám. Každý má svou cestu.

  2. Objasnitel

   Věřim v Boha, protože věřím v Krista, protože věřim i na Satana. Věřím v ducha svatého, protože mě vede v životě zajímavou cestou, kde následující navazuje na předchozí. A věřím v anděly, protože je neuvěřitelné, jaké průšvihy jsem přežil.

   A církev je tělo Krista, a kněží mají šířit evangelium a posilovat lidi na cestě, kterou si svobodně vybrali a to tělo k něčemu vypadalo. Svobodně říkám proto, že jsem byl do 21 stejný ateista jako vy.

   1. Azazel

    Já bycl v 21 ještě věřící, pak sem dostal rozum 🙂

    na základě čeho věříte, ne v co, ale na základě čeho.

    Jinak je taková víra jen čirá spekulace 🙂

   2. Colombo

    Tvrzení věřících, že do té a té doby byli “stejný ateista, jako vy” je naprostá falace.

    Bylo by možné to přestat neustále opakovat?

    Pochybuji, že jste v 21 letech měli stejné přírodovědecké vzdělání, kapku té důležité filosofie vztahující se k relativitě poznávání, metodické skepsi atp. (přitom dost na odmítnutí absolutního relativismu, ale ne tolik, aby se to zahltilo všemi těmi nesmysly co nikam nevedou) a prsty ve vědeckém výzkumu, stejně jako načtenou mythologii ostatních národů, čistě pro kontrast k nesmyslu, jakým je křesťanství.

    Ergo, váš ateismus nebyl stejný, jako můj. Vzhledem k tomu, že jste se stal věřícím, nemůže být váš ateismus stejný jako můj.

    1. protestant

     Tvůj ateismus byl samozřejmě lepší a kvalitnější než byly ateismy těch druhých …. Co mi tohle připomíná? Že by bajku o lišce a jejím ocase? 🙂

     1. Azazel

      A tvoje křesťanství je samozřejmě lepší než to Tisovo a Hlinkovo a Paveličovo 🙂

     2. Azazel

      Jinak ano, záleží na tom, na čem ten ateismus stojí? Stojí na pevných argumentech nebo je to jen dědictví po komunistickém předkovi?

      V tom je třeba rozdíl, u nás v ČR je to viditelné dost…

   3. treebeard

    Věřim v Boha, protože věřím v Krista

    To je ale “dôkaz kruhom”. Ak by nebolo Krista, neverili by ste v Boha. A ak by nebolo Boha, tak Ježiš bol, v tom lepšom prípade, šarlatán.

    Ale obávam sa, že práve na takýchto kruhoch stoja všetky náboženstvá.

    1. protestant

     Proč důkaz. Já dělám spoustu věcí bez důkazů. Miluji svoji ženu bez důkazu. Miluji své děti bez důkazu. Jím a jedl jsem bez důkazu. Dýchám bez důkazu. Směji se bez důkazu. Chodím bez důkazu….. 🙂

     1. protestant

      Opravdu chceš, abych sem psal důvod proč miluji svoji ženu a děti? Důvod proč chodím a dýchám? Fakt, jo?

     2. Azazel

      Miluješ svou ženu, protože máš důkaz její existence, například si s ní zplodil dítě, to je důkaz její hmotné existence (byť v Matrixu), kde máš něco takového u boha? 😀

     3. Azazel

      Dýcháš, protože musíš, jinak bys umřel, děláš to tak odevždy.

      Kde máš důvod víry v boha, bez ní se dá žít 🙂

     4. Azazel

      Svou ženu miluješ proto, že si se zamiloval do jejího vzhledu či povahy či oboje. Protože existuje… to samé děti, jsou tvoje, je to evoluce

      Kde máš důvody pro milování boha? 😀

     5. Azazel

      Miluješ existující ženu, do které si se zamiloval pro její tělo či chování či oboje…

      kde máš něco takového u boha? Kde máš jeho tělo či povahu? Kde máš jeho projevy? Na základě čeho v něho věříš a miluješ ho?

     6. protestant

      Ještě jednou a lépe:
      Kdepak Azazeli. Nemiluji každou existující ženu. Tedy existence ženy není důvodem k jejímu milování. 🙂

     7. Azazel

      Ještě jednou protestante:

      Miluješ existující ženu, do které si se zamiloval pro její tělo či chování či oboje…

      kde máš něco takového u boha? Kde máš jeho tělo či povahu? Kde máš jeho projevy? Na základě čeho v něho věříš a miluješ ho?

     8. Azazel

      😀 😀 sem zvědavej, jak se budeš vykrucovat, protože určitě neodpovíš přímo 🙂

     9. mira

      A jíš taky be důvodu? Po světě chodíš náhodně ala Brownův pohyb?

      Mícháš hrušky s jabkama.

     10. Azazel

      já myslel, že vy křesťani milujete všechny lidi stejně jako sebe, i rodinu i nepřítele 🙂

     11. protestant

      Jedl a dýchal jsem miro už v době, kdy mne nějaké důkazy nezajímaly. prostě jsem dýchal a jedl… 🙂

     12. mira

      Nebavíme se o důkazech ale o důvodech. Formuluju to jinak- ty vlastně říkáš, že nemáš důvod nevěřit v boha, jest tak? Stejně jako nemáš důvod nemilovat svoje děti. Chápu to správně?

     13. Azazel

      znovu:

      Dýcháš, protože musíš, jinak bys umřel, děláš to tak odevždy.

      Kde máš důvod víry v boha, bez ní se dá žít 🙂
      🙂

     14. Azazel

      A děti nemiluješ bezdůvodně, víš, či racionálně věříš, že existují, tak je miluješ pro jejich konkrétní existenci (ne děti obecně, ale tvoje děti – konkrétní děti).

      Kde máš “vědění” či racionálně podloženou víru v existenci konkrétního/obecného boha? Kde máš důvod víry a lásky k němu?

     15. Foxy

      “Kde máš důvod víry v boha, bez ní se dá žít”
      Azazeli, nemáš pravdu.
      Stejně tak, jako fysicky závislý, kupříkladu morfinista, nedokáže bez morfia žít (a jeho náhlé odejmutí ho může zabít), tak i hluboce nábožensky věřící nedokáže bez víry v boha žít. Odejmutím víry by došlo k rozpadu jeho hodnotového systému a k pádu do životu nebezpečné deprese.

     16. Azazel

      Kolikrát se člověku stane, že ho zklame třeba politik nebo nějakej člověk, je to tvrdý, ale jde to, to samý jde i s vírou v boha, byť je to jiný případ, protože tě víra v něco, co nejspíš není, na rozdíl od politiků či manželky, kteří nejspíš jsou 🙂

     17. Foxy

      Ad:
      “V depresi se dá žít”
      Houby víš, co je to deprese.
      Tedy skutečná deprese, ne jen nějaká ta efemérní “depka”.
      Ale to je vedlejší.

     18. Azazel

      I deprese má spousta škál, často je to věc dočasná, někdy trvalá, i s ní se dá žít, byť těžko

      Ale že by rozpad hodnot musel nutně vést k té nejtěžší depresi? To tedy zase ne.

     19. protestant

      mira says:
      May 27, 2015 at 8:43 am
      Nebavíme se o důkazech ale o důvodech. Formuluju to jinak- ty vlastně říkáš, že nemáš důvod nevěřit v boha, jest tak? Stejně jako nemáš důvod nemilovat svoje děti. Chápu to správně?

      protestant:
      Nebavíme se o mít/nemít, ale znát/neznat.
      Malé dítě nezná důvod proč musí dýchat ani jíst, přesto dýchá a jí.

     20. Azazel

      Malý dítě dýchá instinktivně, pak už ale jako velký už pak ví, proč dýchá, ví, že dýchání má svůj důvod… 🙂

      Tvoje víra je tedy čistě instinktivní a racionální důvod k ní nemáš?

     21. Azazel

      Velký dítě už ví, že dýchá, aby se neudusilo a proč takový instinkt v sobě má.

      Víš ty, proč věříš? Ty už si přece docela velký dítě 🙂

     22. protestant

      Max Weber: Racionalita je ekonomická kalkulace určující nejlepší a nejvýhodnější strategii konání…

      „Racionalitu chápejme jako relativně stabilní souhrn pravidel, norem,
      standardů a etalonů duchovní a materiální činnosti, stejně jako hodnot, které
      všeobecně přijímají a jednoznačně chápou všichni členové daného společenství
      (sociální, profesní či etnické skupiny, třídy, vrstvy …)

      Racionality se mohou lišit podle
      geografických, společenských a historických podmínek. …

     23. mira

      Racionalita (z lat. ratio, rozum a rationalis, rozumný) znamená rozumnost či rozumovost, schopnost myslet, rozhodovat se a jednat na základě rozvahy, případně rozumných účelů a cílů, které lze obhájit důvody. Jako racionální se často hodnotí určité rozhodování a jednání právě vzhledem k nějakému cíli („cílová“ nebo „účelová racionalita“, instrumentální racionalita, ekonomická racionalita).

     24. protestant

      S definicí souhlasím, jen nevím co má společného s vírou. Ta přece není racionální.

     25. mira

      Jediný důvod, který vidím v udržování iracionální víry (jakékoliv) je čistě emocionální- prostě se mi s tím dobře žije a basta.

      Problém ale nastává, když se taková víra z pohodlnosti střetne s racionalitou například ohledně stáří Země, antikoncepce, eutanázie apod. a je brána v těchto věcech vážně. Z toho mi dost běhá mráz po zádech…

     26. protestant

      Nejde o to, že se s ní dobře žije, ale že se v každodenním životě osvědčuje.

     27. Foxy

      Ad víra: “Nejde o to, že se s ní dobře žije, ale že se v každodenním životě osvědčuje.”

      Totéž se dá říci o kvalitním konopí. Nejde o to, že se s ním dobře žije, ale že se v každodenním životě osvědčuje jako lék na atopický ekzém i jako vynikající prevence glaukomu.

     28. protestant

      Tedy se osvědčuje jen ve velmi úzkém oboru problémů. Víra se osvědčuje mnohem šířeji. Nebo lépe – nevím o ničem v čem by se víra neosvědčovala.

     29. Azazel

      Ekonomické teorie se liší, racionalita ne 😀

      Weber psal o různých “racionálních” ekonomických modelech, ne o logice jako takové, ta platí obecně, jako matika 😀
      2+2 = 4 platí vždy a všude 😀

     30. Azazel

      Víra je založena na důkazech, důkazy často nebývají 100%, i 99,999 % exaktní důkazy jsou pořád vírou (ale silnou a podloženou vírou)…

      není víra jako víra

      čili dýcháš a chodíš instinktivně, ale důkazy pro to v dospělosti máš, proč – co a jak 😀

      kde to máš s bohem ? 😀

     31. Azazel

      Pro svou manželku máš důkazy, byť třeba nepřímé 😀 pro své děti taky, pro dýchání taky

      kde máš důkazy – racionální důkazy – pro existenci boha?

     32. Azazel

      To že v dětství nepotřebuješ pro spoustu věcí důkazy je pravda, ale právě tim se asi liší dospělost (spíš rozum) a dětství (spíš instinkt)

      😀 😀

     33. Foxy

      Foxy said:
      Ad víra: “Nejde o to, že se s ní dobře žije, ale že se v každodenním životě osvědčuje.”
      Totéž se dá říci o kvalitním konopí. Nejde o to, že se s ním dobře žije, ale že se v každodenním životě osvědčuje jako lék na atopický ekzém i jako vynikající prevence glaukomu.

      protestant said:
      “Tedy se osvědčuje jen ve velmi úzkém oboru problémů. Víra se osvědčuje mnohem šířeji. Nebo lépe – nevím o ničem v čem by se víra neosvědčovala.”
      Foxy replies:
      Pro therapeutickou účinnost konopí existují objektivní, experimentálně ověřitelné důkazy.
      Tato evidence u víry náboženské coby panacea zcela chybí. Snad jen ten placebo efekt (věř, a víra tvá tě uzdraví).
      Jediné, co je prokazatelné, že věřícímu jeho víra “dělá dobře”. Což má společné třeba s tím konopím Jediný (v podstatě nepodstatný rozdíl 🙂 ) je ten, že v prvním případě (víra) se jedná o účinek endogenních ligandů, ve druhém případě (konopí) pak ligandů exogenních.

     34. mira

      @protestant: Tak dej nějaké konkrétní příklady, kdy se (náboženská)víra osvědčuje.

     35. Azazel

      Jestli ti placebo pomáhá, tak dobře, blbý je, když to “placebo” vnucujete druhým skrze “morálku” a “zákony” …

     36. mira

      @protestant: psal jsi: “Nejde o to, že se s ní dobře žije, ale že se v každodenním životě osvědčuje.”

      Tak dej nějaké konkrétní příklady, ne odkaz na nejasné studie.

     37. Azazel

      Nech si to placebo pro sebe a uznej, proč ho kritizujeme, uznej, že je to jen iracionální víra “bez důvodu” a nevnucuj nám nic 🙂

 17. Objasnitel

  Víra rozhodně není závislost… ledaže by to, že sem Azazel píše znamenalo absťák 😀

   1. protestant

    Neznám nikoho, kdo by tvrdil, že není závislý na kyslíku či vodě… 🙂

    1. Azazel

     pro kyslík a vodu máme důkazy, pro boha ne 😀

     víru v boha navíc nepotřebujeme, evidentně bez ní ateisté žijí, bez heroinu se dá taky žít, bez vody těžko 😀

   2. Foxy

    Ad: “Neznám nikoho, kdo by tvrdil, že není závislý na kyslíku či vodě…”
    Srovnáváš nesrovnatelné. Navíc přitom zneužíváš dvojznačnosti pojmu záviset, závislost.

   3. Objasnitel

    Právě, že věřit je nikdy nekončící snaha nepoklesnout a je hrozně lehké se na to vybodnout… ateismus má tu výhodu, že je neuvěřitelně jednoduché být ateista. Žádné povinnosti, žádné mantinely – pohoda klídeček. Ale já jsem přesvědčen, že ve směru k úspěchu musí být překážky a ne šťourání se po loket v rypáku a pečení holubi do huby. Na dluh se žije taky pohodlněji než s tím, co si člověk vydělá. Ale ten exekutor na konci příběhu je nekompromisní a spravedlivý.

    1. Azazel

     Je jednodušší dát přednost vlastním přáním o nesmrtelnosti a bla bla bla než přijmout to, čemu říkáme kritické myšlení.. to je složitější a navíc často v rozporu s našimi přáními

    2. Azazel

     Je snadné zůstávat v líbivých iluzích než začít kriticky a skepticky myslet … byť to nevede k růžovým závěrům

    3. Foxy

     Objasnitel: “…ateismus má tu výhodu, že je neuvěřitelně jednoduché být ateista…”
     Plkáš “objasniteli” nesmyslata o věci, o které nemáš ani ánung.

     1. protestant

      Objasnitel má pravdu. Mohu osobně potvrdit. Mám s tím mnohaletou zkušenost.

     2. Azazel

      Je snadné zůstávat v líbivých iluzích než začít kriticky a skepticky myslet … byť to nevede k růžovým závěrům

     3. mira

      Nejde o ateismus nebo teismus. Neuvěřitelně jednoduché je spokojovat se s jednoduchými vysvětleními, nezpochybňovat autority, jít s davem, uvažovat nekriticky, nelámat si hlavu nad morálním jednáním a jednat podle návodu

      Toto je velmi jednoduchá a zároveň nedůstojná životní cesta. Sami si každý za sebe odpovězte, kolik z výše uvedených atributů je vlastní náboženským systémům a kolik například ateismu postaveného na skepticismu a sekulárním humanismu.

     4. protestant

      mira says:
      May 28, 2015 at 8:58 am
      Nejde o ateismus nebo teismus. Neuvěřitelně jednoduché je spokojovat se s jednoduchými vysvětleními, nezpochybňovat autority, jít s davem, uvažovat nekriticky, nelámat si hlavu nad morálním jednáním a jednat podle návodu…

      protestant:
      Souhlas. Ale to nepopisuješ víru.

     5. mira

      Popisuju jednoduchou cestu. Náboženská víra má velmi často tyto atributy- viz například absolutní morálka, spoléhání na magistérium, tisíce let stará Země,…

      Ateismů je celá řada, takže těžko může být tvoje zkušenost v diskuzi jakkoliv relevantní.

     6. mira

      @protestant: Tak popiš svoji víru. Uveď konečně ty příklady, kdy se každodenně osvědčuje (co to vůbec znamená).

     7. protestant

      @mira:
      Věr je celá řada. Takže těžko může být tvůj pohled na ně relevantní.

     8. protestant

      @mira:
      Křivohlavý tam jednotlivé konkrétní vlivy popisuje. Od fyzického zdraví až přes psychické až po spokojenost atd….

     9. mira

      @protestant: No ano, proto vždy uvádím konkrétní příklady toho, s čím nesouhlasím. Proto se tě často ptám, čemu a proč vlastně věříš.

     10. mira

      @protestant: Nezajímá mě křivohlavý a milionkrát přežvýkané studie, které v naprosté většině neříkají nic o prospěšnosti víry ale daleko pravděpodobněji o prospěšnosti života v komunitě.

      Jedinou studii, kterou jsem četl a která podle má nějakou vypovídající hodnotu je ohledně nižší míry sebevražd u křesťanů. To je ale dost daleko tvému “každodennímu osvědčování”.

      Dej tvoje konkrétní příklady. Jak se konkrétně tobě osvědčuje v každodenním životě věřit v boha?

     11. mira

      @protestant: Navíc to nehovoří nic o pravdivosti (shodě s realitou) dané náboženské víry.

      Pravda je hodnotou sama o sobě. Žít v jakémkoliv bludu, byť sebepříjemnějším, je z mého pohledu nenaplněný život.

     12. Azazel

      My ale nezpochybňujeme, že placebo pomáhá, ale nepomáhá víc než věda – to zaprvé

      Zadruhé, nesmíš to placebo/víru vnucovat druhým skrze morálku/zákony, jelikož tvoje víra stojí na vodě a je to racionálně nepodložené placebo a spekulace

      Za třetí, měl bys mít odstup od toho, co je jen spekulace, placebo může pomoc i jako doufání, nejen jako “jistota”, pokud spojuješ nepravděpodobnou víru s jistotou, si magor 🙂

     13. Azazel

      A jak píše míra, to že víra někdy pomůže (většinou ne, zeptej se Židů co přežili koncentrační tábor, většinou se z nich stali nevěřící…z těch co nepřežili možná taky) jakožto placebo efekt neznamená, že je pravdivá… 🙂

     14. Azazel

      Navíc není víra jako víra – jsou různé stupně pravděpodobnosti víry, podle důkazů a logiky

     15. protestant

      @mira
      Kdo pozná, co je a co není blud?
      A ohledně pravdy bych byl už velmi opatrný. 🙂

     16. Azazel

      Blud se pozná jednoduše – třeba když někdo něco neprověřeného vydává za jistou pravdu, tak je to blud, i kdyby to byla ve výsledku pravda, protože podávat nepravděpodobné (byť možné) spekulace za jistou pravdu je nesmysl v době, kdy to ještě není ověřeno tak či onak 🙂

     17. Azazel

      A pokud je to nepodloženo racionálně (byť nestoprocentně), tak o tom můžeš mluvit jen jako o hypotéze. Pokud to ani nemůžeš ověřit (empiricky či logicky), tak to zůstane hypotézou ještě hodně dlouho, nemůžeš to ale vydávat za podloženou hypotézu či za jistou pravdu 🙂

      měl bys to brát jen jako nepravděpodobnou teorii…

     18. mira

      @protestant: Kdo pozná, co je a co není blud? A ohledně pravdy bych byl už velmi opatrný.

      Bavme se konkrétně! Já jsem těch bludů pár uvedl (například mladozemní krecionismus). Nemám zájem o slovíčkaření a kličkaření kolem nějakého blíže nespecifikovaného “bludu”.

     19. protestant

      Nelze stoprocentně vyloučit, že Bůh stvořil zemi před pár tisící lety tak, aby se nám a našim všem nástrojům JEVILA jako Země přes 4 miliardy let stará. Při všemohoucnosti Boha to není úplně vyloučené…. 🙂
      A v definici bludu je podmínka nepravdivosti. Tato zde není splněná. 🙂

     20. Azazel

      Ale lze vyloučit, že by exaktní důkazy dlouhodobě svědčili spíš pro kreacionismus než pro evoluční verzi 😀 😀

      A o to jde … není víra jako víra 😀

     21. Azazel

      Nestoprocentní, ale vysoce procentní exaktní důkazy svědčí pro starší než mladší Zemi, a to o hodně 🙂

      A o to jde 😀

      A jestli je bůh takový lump, možná ano, naštěstí nám aspoň tu logiku neoblafne, i on je podřízen logice (nemůže třeba zároveň existovat i neexistovat ve smyslu bytí)

     22. Foxy

      Ad: “Při všemohoucnosti Boha to není úplně vyloučené….”
      Všemohoucnost boží je pouhý spekulativní atribut, bohu lidmi přisuzovaný. Atribut, vztahující se k toliko hypotetické entitě, zvané bůh 🙂

     23. mira

      @protestant: Ehm, no dobře. Mladozemní kreacionismus je bludem s velmi, vlemi, velmi… vysokou pravděpodobostí. S tak vysokou, že ji v běžné řeči vyjadřuji jistotou.

      Vyloučené není vůbec nic. Ani to, že jsme všichni jenom mozky v zavařovačkách, nebo že mluvím šestnácti jazyky nebo, že temná hmota je tvořena slabě interagujícími těžkými částicemi.

      Vše z toho je “možné/pravděpodobné”. Něco více, něco méně a něco tak málo, že to nazýváme bludem.

      Opravdu nejsi schopný posoudit, zda je MZK blud? Tj. zda se shoduje tvrzení MZK s pozorovanou realitou? To už byste byli dva…

     24. protestant

      mira says:
      …….Mladozemní kreacionismus je bludem s velmi, vlemi, velmi… vysokou pravděpodobostí. …..
      ….Vyloučené není vůbec nic. ……….Opravdu nejsi schopný posoudit, zda je MZK blud? ……

      protestant:
      Tak co tedy? Je MZK podle tebe bludem, nebo je podle tebe bludem s vysokou pravděpodobností, nebo není vyloučené vůbec nic. Musíš se Miro rozhodnout. 🙂

     25. protestant

      Foxy says:
      ……Všemohoucnost boží je pouhý spekulativní atribut, bohu lidmi přisuzovaný. Atribut, vztahující se k toliko hypotetické entitě, zvané bůh……

      protestant:
      Tohle nejsi schopen Foxi dokázat. Je to tedy nepodložené tvrzení.

     26. Azazel

      Ale lze vyloučit, že by exaktní důkazy dlouhodobě svědčili spíš pro kreacionismus než pro evoluční verzi 😀 😀

      A o to jde … není víra jako víra 😀

      Azazel says:

      June 3, 2015 at 12:47 pm

      Nestoprocentní, ale vysoce procentní exaktní důkazy svědčí pro starší než mladší Zemi, a to o hodně 🙂

      A o to jde 😀

      A jestli je bůh takový lump, možná ano, naštěstí nám aspoň tu logiku neoblafne, i on je podřízen logice (nemůže třeba zároveň existovat i neexistovat ve smyslu bytí)

     27. mira

      @protestant: Nemusím. Ty se musíš naučit číst (nebo chápat) pozorněji. Mimo jiné jsem psal :“S tak vysokou, že ji v běžné řeči vyjadřuji jistotou. “

      Na označení něčeho za blud nebo nepravdu nemusíme mít 100% jistotu. Se s tím smiř.

      A propos, nevšiml jsem si, že by ses vyjadřoval striktně v kondicionále. Takže absolutní jistotu vyžaduješ pouze u kritiky náboženství?

     28. Azazel

      Protestant přeci spojuje svou racionálně neodůvodněnou a tedy nepravděpodobnou víru s jistotou, už to tady psal 🙂

      A já mam jistotu, že nás všechny ovládá špagetové monstrum

     29. mira

      Navíc, blud můžeme snadno poznat i podle metody, pomocí které k němu dotyčný došel.

      Jistě, věštění ze zvířecích vnitřností může v rámci náhody dávat čas od času pravdivé předpovědi- ale stejně to bude blud.

      Viz

     30. protestant

      Je mi líto miro, ale:

      ¨…Blud musí splňovat tyto charakteristiky:

      Nepravdivost
      Nevývratnost – přesvědčení daného jedince nelze vyvrátit žádnými logickými argumenty
      Vliv na jednání – daný jedinec pod jeho vlivem jedná a blud je v centru pozornosti daného jedince
      Chorobný vznik – blud je vytvořen u jedince 2. signální soustavou. Je to jeho představa vyvolaná halucinacemi. ”
      http://cs.wikipedia.org/wiki/Blud

     31. protestant

      mira says:
      A propos, nevšiml jsem si, že by ses vyjadřoval striktně v kondicionále. Takže absolutní jistotu vyžaduješ pouze u kritiky náboženství?

      protestant: Absolutní jistotu vyžaduji jen od tvůrců absolutních tvrzení….. 🙂

     32. mira

      @protestant: Nemusí.

      Jednak zcela nesmyslně zužuješ pojem blud pouze na medicínský význam (viz třeba užití pojmu kretén jako nadávky vs medicínského termínu) a jednak nesmyslně lpíš na pravdivosti, aniž bys jakkoliv specifikoval, co tím myslíš.

      Znovu opakuju, že jsem si nevčiml, že by ses vyjadřoval striktně v kondicionálu ,takže máš nejspíš taky nějakou hranici, od kdy považuješ některé věci pro praktické účely za jisté. Jinak se střílíš do vlastní nohy.

     33. Azazel

      Ne to netvrdí wikipedie, ale tvůj krátký výtažek z wikipedie, navíc té vykastrované české verze, stačí se podívat na anglickou 🙂

      Jinak blud jako medicínská definice a blud jako iluze může být pořád ještě rozdíl 🙂

     34. Azazel

      Nahraď NEPRAVDIVOST slovem NEPRAVDĚPODOBNOST a zbytek na tebe sedí skvěle 🙂 🙂

      “Nevývratnost – přesvědčení daného jedince nelze vyvrátit žádnými logickými argumenty
      Vliv na jednání – daný jedinec pod jeho vlivem jedná a blud je v centru pozornosti daného jedince”

     35. mira

      @protestant: Samozřejmě, že ne ty. Ty neumíš říct ani to, jestli venku svítí slunce.

      Říká to vůbec ta wikipedie? Nestal ses obětí hackerského útoku, který ti podsouvá smyšlené definice vyhledávaných hesel?Neměl bys správně napsat, že to wikipedia tvrdí s velmi vysokou pravděpodobností?

     36. protestant

      Jenže já nehodnotím ani wiki, ani tebe. Jen upozorňuji na “malý” rozpor mezi tvým a jejím tvrzením.
      Ve skutečnosti je mi úplně jedno co ty za blud považuješ a co ne. 🙂

     37. Azazel

      To je klasická protestantova vytáčka, sám tvrdí spoustu nesmyslů jako jistou věc a pak nás tady školí z toho, že o hodně podložené víře mluvíme jako o jistotě. Když odsuzuješ vězně a máš vysokou pravděpodobnost, že to byl on, taky nemáš 1OO% jisstotu, může jít o kolektivní halušku, ale jsou to důležité ty důkazy a pravděpodobnost. Nebo můžeme rovnou všechny vězně pustit – 100% jistota není 🙂 a nebo můžeme všechny zavřít bez důkazů (ekvivalent náboženské víry) a říct, že důkazy nepotřebujeme, že věříme bez důkazů. a navíc u toho máme jistotu (protestant spojuje nepodloženou víru v boha s jistotou 🙁 ) 🙂

      Hlavně, že když šlo o to, že jestli je komunismus či diktatura slučitelná s křesťanstvím, tak to nešlo, to mluvil o jistotě, ale pak když vykládáme bibli, tak najednou buk jako habr – exaktní výklad Bible není, takže co? 🙂

     38. Azazel

      100% jistota v empirických věcech většinou není, ale je zde velký rozdíl v pravděpodobnosti. a v logických soudech samozřejmě 100% jistoty mimo jiné máme. Věda spojuje obojí.

      Když bys chtěl 100% jistotu v soudnictví, tak všechny vězně rovnou propusti na svobodu 🙂

     39. mira

      @protestant: Ano, těch 10+ komentářů je jasným dokladem toho, jak je ti to jedno. Příště si to upozorňování můžeš nechat od cesty.

      Není to k věci a je to trapné.

     40. protestant

      Azazel says:
      …..protestant spojuje nepodloženou víru v boha s jistotou …..

      protestant:
      Kdy a kde tohle padlo? Prosím citaci takového mého tvrzení. 🙂

     41. mira

      @protestant: A nejtrapnější vůbec je to tvoje schovávání za “já přece nic netvrdím, jenom cituju”.

     42. Azazel

      Tak cituješ špatně, necituješ k věci 🙂

      Vážně si myslíš, že budu hledat stránku, kde si citoval Bibli a tvrdil si, že víra v boha a jistota boží existence u tebe jednou jsou ? 🙂

      Dokonce si použil k tomu i citát z Bible 🙂

     43. Azazel

      Bylo to asi před tisíce stránkami, od té doby ti to připomínám, ani jednou si se neozval, až teď 🙂

     44. Azazel

      Připomínám ti to velmi často, nikdy ses neozval, až teď, proč?

      Takže bůh nemusí existovat? Uznáváš, že je nepravděpodobný a ty v něj jen doufáš? 🙂

     45. mira

      @protestant: A tohle znáš?

      “Kterakž pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a v oku svém břevna neznamenáš?”

     46. protestant

      Je to sice archaický překlad, ale znám. To je obecně platné jako mnoho z Bible… 🙂

     47. protestant

      Azazel says:
      Vážně si myslíš, že budu hledat stránku, kde si citoval Bibli a tvrdil

      protestant:
      Musíš si vybrat Azazeli. Buď jsem citoval, nebo tvrdil 🙂

     48. Azazel

      Nemusim si vybrat, protože si citoval i tvrdil, citoval si abys dokázal co si tvrdil 🙂

     49. mira

      @protestant: “To je obecně platné jako mnoho z Bible”

      Nebo Pána prstenů, Dostojevského, Shakespeara, Feynmana, jízdního řádu MHD, ústavy ČR,…

      A propos: nechtěl jsi spíš napsat, že je to pravděpodobně platné v některých situacích jako některé další věci z bible? Co ty absolutní soudy? Dále viz břevno…

     50. Azazel

      “To je obecně platné jako mnoho z Bible”

      “Nevíme co je pravda”

      Obojí napsal jeden člověk – protestant 😀 😀

      nevidíte v tom logickou chybu? 🙂

     51. protestant

      Platné je to ne proto, že je to v Bibli, ale proto, že se tak lidé skutečně chovají… 🙂

     52. mira

      @protestant: Zase! Nechtěl jsi napsat, že je to podle tebe vysoce pravděpodobně platné?

      Co najednou ta jistota?

      Já taky netvrdím, že MZK je blud, protože je to napsáno v učebnici xyz, ale zkrátka proto, že je to v rozporu s pozorovanou realitou.

     53. protestant

      @mira:
      Já nepsal o jistotě, ale o platnosti. Ta přece nemusí být stoprocentní 🙂

      Co je v rozporu s pozorovanou realito nemusí být bludem.

     54. mira

      @protestant: Já nepsal o jistotě, ale o platnosti. Ta přece nemusí být stoprocentní 🙂

      Aha takže když já řeknu, že MZK je blud, vyšiluješ kvůli tomu, že to prostě 100% nemůžu vědět. Zatímco ty řekneš, že něco je univerzálně platné a stejná námitka se na tebe nevztahuje? Jak to je o tom kázání vody?

      Co je v rozporu s pozorovanou realito nemusí být bludem.

      To jistě ne. A taky to netvrdím. MZK má ovšem další atributy- demonstrovatelná rozpornost s realitou, nevývratnost, vliv na jednání jedince…

    4. Azazel

     Slovo platné se používá pro věci jisté či téměř jisté, racionálně podložené 🙂

     to není případ primitivních citátů z Bible 🙂

 18. Azazel

  Teď bylo na Plusku (ČRO 6) diskutování o holotropním dýchání – jeden ze spolku skeptiků a new age rádobyvyrovnaná zastánkyně 🙂

  pěkný, všechny kecy zdejších nábožných tam padli: kvantová fyzika (martiXXX), paradigma vědy a Thomas Kuhn a postmoderní myšlení (protestant, petr,…), všechno to, co sme vám tu už dávno vyvrátili či velmi zpochybnili 🙂

  Když šlo o náboženství, tak se odmítl “skeptik” vyjádřit, přeci jenom, maj to u nás zakázané od Grygara a dalších 🙂

  jenže kde končí ezoterika a začíná náboženství, když se to v podstatě překrývá? 🙂

  1. Foxy

   Holotropní dýchání je jeden ze způsobů, jak se báječně sjíždět endogenní psychedelickou drogou.
   Je srandovní stavět na pouhých (byť i úžasných) haluškách dalekosáhlé esotericko transcendentní konstrukce.
   – – –
   (α-Endopsychosin – CAS Registry Number 99638-41-2 – is an antagonist of the phencyclidine site of the NMDA receptor. Along with β-endopsychosin, an endogenous ligand of the sigma receptor, α-endopsychosin plays the substantial role in the pathophysiology of near-death experiences.)

   1. Azazel

    Ale ta pani znova zažila porod a možná si povídala i sama se sebou ve vagíně, tak hloupá nebude

   2. Foxy

    Porod v paměti máš, akorát zakutaný v hlubinách mimovědomí. V extrémních stavech mysli (což holotropním dýcháním navozený stav NDE rozhodně je) se zasuté syrové prožitky vybaví. Zde je mimo jiné jeden ze zdrojů báje o vyhnání z ráje.
    K tomu povídání si sama se sebou ve vagině… Mysl neumí zpracovat isolované (neasociované) pocity či prožitky, takže si je musí asociovat s nějakou již existující story, nebo s okamžitým autofabulačním výplodem. Takto asociované komplexy ve výsledku mohou být pevnější než prožitky reálné, v paměti tak utkvívají jako prožitky formativní, subjektivně nerozlišitelné od reality. (V tom je síla psychedelik a psychedelických seancí.)
    Takže ta paní po té své holotropní seanci skutečně může poctivě věřit v reálnost svých surrealistických prožitků.
    To vůbec není otázka inteligence. Může to trefit kohokoli.
    Je to takový nečekaný, obtížně odhalitelný podraz vlastní mysli na sobě samé.
    Těžko přiblížit tomu, kdo neprožil na vlastní duši.

    1. Azazel

     Tak mě je jasný, že asi dítě po narození nemůže mluvit, a už vůbec ne sám se sebou z budoucnosti 🙂

     Ale problém je v tom, když si to někdo myslí a předkládá to ostatním jako “pravdu”

    2. Foxy

     “Ale problém je v tom, když si to někdo myslí a předkládá to ostatním jako “pravdu”

     Problém je, psychedelický prožitek je reálnější než realita. Ten, kdo v něm “prozřel”, skutečně ví, že mluvil s Bohem. Že se dotkl skutečného Poznání. On si to “nemyslí”. Pro něj je to skutečnost – to ostatní musí být zaslepení, že to taky tak nevidí.
     Zde je, dle mého přesvědčení, jeden z prazdrojů víry.

     1. Azazel

      Ano, myslím, že existují i nějaké studie ohledně spánkových laloků v mozku a duchovních prožitků, je to nějaká evoluční záležitost, možná vedlejší evoluční záležitost, kterou dokážeme “zneužít” díky drogám,…

      Jinak kritické myšlení se nemá zapojovat ani tak při těch prožitcích, ale po nich! Já po nikom nechci, aby myslel kriticky při orgasmu, ale po něm by mohl, je to super, ale je dobrý se na to – po skončení daného zážitku – podívat s odstupem a tam už je kritické myšlení nutné

 19. Azazel

  Budete někdo koukat na Jana Husa zejtra? Ptám se jak ateistů, tak protestantů, tak katolíků a dalších (včetně pastafariánů – reformních) 🙂

 20. Azazel

  Zajímavé!!! Protestant považuje lidi s kterými nesouhlasí za nekřesťany – například křesťanské komunisty neuznává 🙂 Ale tihle muslimáči zase považují ostatní muslimy za nevěřící a sebe jako ty pravé věřící 😀 – není to vlastně to samé? Nejsou to všichni magoři co považují svou verzi náboženské víry za tu pravou? Akorát někteří to dělají násilně (Ježíš/Mohamed nepřinesl mír, ale meč) a jiní jen slovně 🙂

  “Salám alajkum, sestro. Všiml jsem si, že jsi viděla moje video. Jsi muslimka? Co si myslíš o mudžáhidech?“ Bylo pozdě večer, když na profilu mladičké Mélodie z francouzského Toulouse blikla zpráva od džihádisty Abú Bilela. Radikál francouzského původu se na Facebooku pochlubil krátkým videozáznamem, v němž opěvuje své angažmá na syrském bojišti a láká své publikum, aby zemi nevěřících zaměnilo za široce otevřenou náruč Islámského státu. ”

  Zdroj: http://www.lidovky.cz/od-vasnive-lasky-k-vyhruzkam-novinarka-navazala-vztah-s-nebezpecnym-dzihadistou-gg1-/zpravy-svet.aspx?c=A150527_165752_ln_zahranici_msl

  1. Azazel

   “Protestant považuje lidi s kterými nesouhlasí za nekřesťany – například křesťanské komunisty neuznává ” – myslím se kterými nesouhlasí v tom, co je a není křesťanství…

   1. Azazel

    resp. o kterých si myslí, že nejsou křesťané, protože dělají/věří v něco, co už není slučitelné s jeho verzí křesťanství 🙂

Comments are closed.