Bůh mezer

god-of-gaps2Bůh mezer (God of the gaps) je přístup, kdy je libovolná mezera ve vědeckém poznání prezentována jako důkaz existence Boha. Nedokáže-li věda něco vysvětlit, je nutné to vysvětlit pomocí Boha. Je to v podstatě selhání při použití „vylučovací metody“ – pokud vyloučíme všechna alternativní vysvětlení, mělo by to, které nám zbyde, být pravdivé. Vtip je samozřejmě v tom, že je třeba vyloučit VŠECHNA alternativní vysvětlení – jinak se dopouštíme právě argumentace Bohem mezer.

Někteří apologetové jsou si problému Boha mezer vědomi a distancují se od něj (aby ho ovšem často vzápětí paradoxně sami použili). Naposledy jsem na tento postoj narazil v knize Jamese S. Spiegela The Making of an Atheist: How Immorality Leads to Unbelief, kde v podkapitole „Where the atheists are correct“ uvádí:

We need to avoid the God-of-the-gaps mentality, which is the impulse to appeal to God whenever there is a gap in our scientific understanding. This is sheer intellectual laziness. Inferences to astrophysical or biological design should be made only informedly and cautiously, when the possibility of any naturalistic explanation can be confidently ruled out.

S tímto vyjádřením lze (až na jeden detail, který rozeberu v kroku číslo (3) níže) souhlasit. Pokud s vysokou spolehlivostí vyloučíme všechna alternativní vysvětlení, může to sloužit jako důkaz ve prospěch vysvětlení, které nám zbylo (i když ani to nemusí stačit – viz krok (4) níže).

Dále se pokusím nastínit čtyři kroky, které by měl absolvovat každý, kdo chce podat důkaz pro existenci Boha (obecněji inteligentního designéra) pomocí vylučovací metody a nedopustit se při tom argumentace Bohem mezer. Hypotézu, kterou se takto budeme snažit prokázat, budu označovat jako ID (Inteligentní Designér). Demonstrovat to můžeme na příkladu vzniku života – snad žádný apologeta nezapomene zmínit neschopnost vědy ho vysvětlit jako důkaz ve prospěch ID.

1. krok: Vyloučení všech známých naturálních vysvětlení
Prvním logickým krokem je pochopitelně vyloučení všech známých naturálních vysvětlení daného fenoménu. Už zde ovšem Spiegel ve své knize selhává a dopouští se tak argumentace Bohem mezer. V případě vzniku života (o ostatních jeho „důkazech“ ve prospěch ID ani nemluvě) se totiž věnuje pouze dvěma alternativám k ID. Jako první cituje (tradičně) Hoyla a Wickramasinghe a jejich vyčíslení pravděpodobnosti náhodného vzniku správného souboru enzymů pro nejjednodušší živou buňku, které činí 10-40000 (tato hypotéza vzniku života nám může posloužit jako vhodný demonstrační příklad, proto jí nazvu Náhodný Vznik Správného Souboru Enzymů pro Nejjednodušší Živou Buňku a dále budu označovat jako NVSSENŽB). Jako druhou hypotézu pro vznik života jmenuje prapolévku a pro její vyvrácení se odkazuje na knihu Thaxtona, Bradleye a Olsena The Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current Theories. I když autorovi vyjdeme vstříc (ačkoli odkazovaná kreacionistická publikace asi příliš důvěry nebudí) a budeme obě hypotézy považovat za vyvrácené, existuje celá řada dalších hypotéz o vzniku života, které je samozřejmě třeba také vyvrátit.

2. krok: Vyloučení všech ostatních naturálních vysvětlení
Kromě již známých vysvětlení daného fenoménu může existovat nepřeberné množství vysvětlení, která prozatím nikoho nenapadla a nikdo je zatím neformuloval. Abychom se vyhnuli argumentaci Bohem mezer, je třeba všechna tato vysvětlení formulovat a následně vyvrátit. Tento krok považuji v případě tak komplexních otázek jako je například vznik života za nesplnitelný. Dle mého soudu nikdy nebudeme v situaci, kdy budeme moci říct: „Tak, vyložili jsme na stůl VŠECHNA naturální vysvětlení vzniku života. ŽÁDNÉ jiné naturální vysvětlení není možné“.

3. krok: Vyloučení všech ostatních supernaturálních vysvětlení
Zde se dostávám ke své námitce k výše uvedenému citátu. Spiegel v něm tvrdí, že pokud vyloučíme všechna naturální vysvětlení, můžeme z toho vyvodit přítomnost designu (myšleno supernaturálního). To ale není pravda – vyloučíme-li všechny naturální příčiny určitého fenoménu, pak tím pouze prokážeme, že daný fenomén má příčinu supernaturální (vycházíme-li z toho, že příčiny mohou být pouze buď naturální nebo supernaturální). A hypotéza ID je jenom jednou z mnoha možných supernaturálních příčin např. vzniku života. Život mohl zapříčinit jev, který je sice supernaturální, ale třeba zcela nevědomý, neinteligentní nebo neplánující. Hypotézu NVSSENŽB jsme vyloučili na základě její příliš nízké pravděpodobnosti. Ale co když zde působí nějaká „supernaturální náhoda“, která způsobuje, že i takto nepravděpodobné jevy pravidelně nastávají? Nebo nějaká supernaturální síla, která táhne neživé molekuly k tomu, aby tvořily živou hmotu? Nebo nějaké supernaturální „zrychlení času“, které zapříčiní, že pokus o NVSSENŽB nastane 1040000 krát za hodinu (pak by život tímto způsobem vznikal v průměru každou hodinu)? Nebo může být ta supernaturální entita klidně inteligentní a vědomá, ale stvoření života (či vesmíru) vůbec neplánovala – třeba ho jen mimovolně vyprdla a vůbec o něm neví.
V tomto kroku jsme ještě ve větších problémech, než v kroku předchozím. Pohybujeme se totiž na poli supernaturálna, takže fantazii ve vymýšlení možných hypotéz se meze nekladou. A značné potíže budeme mít i s jejich vyvracením. Mnohokrát jsme slyšeli, že hypotézu Boží existence nelze vyvrátit – obdobně obtížné bude vyvrácení i ostatních supernaturálních hypotéz.

4. krok: Pravděpodobnost zbývajícího vysvětlení
Dokonce ani když úspěšně projdeme kroky (1), (2) a (3) a zbyde nám poslední hypotéza (v našem případě ID), nemusíme mít dle mého názoru vyhráno. Pokud jsme totiž některé z předešlých vysvětlení vyloučili na základě jeho nízké pravděpodobnosti (jak jsme třeba učinili s hypotézou NVSSENŽB), měli bychom nyní vyčíslit pravděpodobnost zbývajícího vysvětlení, jestli není třeba nižší než pravděpodobnost některého z vyloučených vysvětlení. Bez toho by se nám totiž mohlo stát, že bychom zavrhli hypotézu NVSSENŽB kvůli její nízké pravděpodobnosti, ale přijali jako platnou hypotézu s ještě nižší pravděpodobností (jen proto, že jsme si jí nechali na konec).

Závěr
Pokud chce někdo prokázat Boží existenci (obecněji hypotézu ID) vyloučením všech ostatních možností, měl by tedy projít všemi výše zmíněnými kroky, jinak se dopouští argumentace Bohem mezer. Jelikož kroky (2) a (3) považuji v podstatě za neproveditelné (a krok (4) za velmi problematický), domnívám se, že snaha o důkaz Boží existence tímto způsobem vede VŽDY k argumentaci Bohem mezer.

To může být pro apologety trochu problém. Značná část jejich argumentace je totiž postavena právě na tomto způsobu uvažování (argument from design, antropický princip, fine-tuning, neredukovatelná složitost apod.; jsou tak směřovány i otázky typu „Odkud se vzaly morální zákony?“, „Proč je zde něco spíše než nic?“ atd.).
Má-li někdo skromnější cíle, než prokázat hypotézu ID, nemusí samozřejmě absolvovat všechny kroky. Pokud chce prokázat supernaturální původ života, stačí mu kroky (1), (2) a (4) (i součet pravděpodobností všech supernaturálních vysvětlení může být menší než pravděpodobnost NVSSENŽB), jestli chce prokázat neadekvátnost známých evolučních mechanismů při vzniku nějakého biologického systému, vystačí si s krokem (1). Apologetům jde ale většinou o prokázání hypotézy ID (nebo dokonce nějaké konkrétnější). A začasto selhávají hned v kroku (1).

Autor: S.V.H.

2,394 thoughts on “Bůh mezer

 1. Azazel

  😀 😀 😀 😀

  Ach vy malověrní, tedy dobrá, teď něco o mně:

  Narodil jsem se na předměstí jednoho deštivého dne, bylo to…

  ale ne, dost už o mně, o mně tady přece vůbec nejde, jde tady o JEHO KNĚŽSTVO ANTITHEISTU !!!

  Tak tedy něco k Antitheistovi: VY SE NIKDY NEDOZVÍTE, KDO ANTITHEISTA JE. On je a není. Je nahoře i dole, je vlevo i vpravo (bez leva není pravo a bez prava není levo, bez hlubin není výšin a bez výšin není hlubin) !! NIKDY, OPAKUJI NIKDY ho neodhalíte. Je vždy krok před vámi, jeho síť se stejným názvem je široká a rozestřená po celé republice a po celém světě (i mimo něj). Nikdy nevznikl, poněvadž nebyl stvořen. ON není jeden z vás, on vůbec není z tohoto světa. Když myslíte na něj a už si myslíte, že ho máte, jste právě nejvíc vedle. Nikdy ho neoblafnete, když bude chtít, nechá vám drobky ze svého bujně obloženého stolu myšlenek. Kosti pro psy! Ale ne víc. ON vás nechá načas žít v iluzi, že už ho máte, ale pak vás té iluze bolestivě zbaví a budete zase padat z hliněných nohou na zadek!!! Nezkoušejte se vciťovat se do něj či odhadovat jeho myšlenky a jeho další kroky, nemáte na to a on zná vaše kroky dopředu. Je to skvělý hráč šachu a mistr vytáček a dezinformací !!! Chameleon filosofie !!!

  Je to můj veliký učitel a já jsem jeho sluha a jsem zase učitel svaté hmoty!!! Jsem mistr Azazel, služebník jeho veličenstva knížete temnoty Antitheisty!!! Jeho síť obklopuje i vaše hrdla a smyčka se stahuje. Již brzy nadejde den pravdy, den revoluce, ale dost už, pište si tady, že je nedůležitý (byť bažíte po jeho totožnosti a moc dobře to víte) a trapný, jemu to nevadí, tím lépe pro něj, má vás prokouklé od hlavy až k patě!!! Má tu i své přátele z řad ateistů/agnostiků, ale nebude nic prozrazovat předem. Den zúčtování se blíží. A ten den vy poznáte moc dobře. A dost už …

  Azazel, mistr levého břehu a služebník JEHO VELIČENSTVA ANTITHEISTY !!!!!!

  třeste se a bděte – Jeho den přichází

   1. Azazel

    flankere. řečený 27, od dnešní ho dne budeš jmenovati se Zelený Petr, což znamená živá skála!

    V den Antitheistova návratu budeš stát po jeho pravé ruce

    1. Azazel

     A ti co budou stát u levé nohy nebo pod ocasem, budiž navěky zatraceni, ano – navěky, tak si dávej pozor, protestantíku :-*

    2. flanker.27

     Děkuji, ó mistře, třikrát udeřím čelem o zem v úctě před tvou rozumem nepobratelnou velikostí 😀

     1. Vera

      …nesmělý dotaz….: tohle vlákno je vtipné? Rozumějte – v mojí domovině se smějeme tam, kde je legrace, u vás je legrace tam, kde je prázdnota a trapno?

     2. flanker.27

      Též nesmělý dotaz. Už jste slyšela, že smysl pro humor se liší nejen krajem, ale i hlavou? je mnoho věcí, kterým se nesměju a jiní ano, i když to automaticky neznamená, že to považuju za hloupé či prázdné (třeba humor pana Vodňanského, nějak mi nesedne, přitom jeden z mých nejbližších přátel ho má velmi v oblibě a určitě to není hloupá věc). Problém je, že pokud mohu soudit čistě podle této diskuse (a je to s rezervou, protože pochopitelně je velmi specifická), tak vy považujete za prázdné a trapné (či za obdobné přívlastky) téměř vše neslučující se s vaším názorem.
      Pro informaci – “modročepičáři nebo zelenočapkáři” jsou narážkou na Červeného trpaslíka.

     3. Vera

      ad – tak vy považujete za prázdné a trapné (či za obdobné přívlastky) téměř vše neslučující se s vaším názorem.

      Opravdu? Mluvím o konkrétním vlákně a o konkrétní věci…..proč a podle čeho mě tedy tak radikálně soudíte?
      Mimochodem, Vy jste taky hologram?

     4. flanker.27

      Ale vero, vy vyčítáte jiným radikální soudy? Po vašem předchozím radikálním příspěvku?
      Jestli jsem hologram? Já se neptal.

     5. Vera

      ad – Ale vero, vy vyčítáte jiným radikální soudy? Po vašem předchozím radikálním příspěvku?
      Jestli jsem hologram? Já se neptal.

      Podivné……proč si myslíte, že něco jiným vyčítám?
      Položila jsem jednoduchou otázku.
      Proč a podle čeho usuzujete, že považuji za prázdné a trapné (či za obdobné přívlastky) téměř vše neslučující se s mým názorem? Vy jste já, že víte, co považuji za trapné a prázdné?

      Zeptám se jinak: Vy jste stejný objekt, jako je antiteista, Azazel atd?

     6. flanker.27

      Chcete-li, můžu větu “hodnověrné zrcadlo vyhřezlé primitivní intelektuální tuposti” označit jako pochvalu namísto odsouzení, i když uvedené přívlasky spojujeme spíše s opačným postojem, ale budiž. Vzhledem k tomu, že není navázána na žádné konkrétní vlákno, nezbývá než chápat ho jako generální vyjádření k veškeré diskusi jako celku.

      Co má azazel a spol. společného s hologramem nevím, ale já jsem sám sebou. Vždy a na všech fórech vystupuju pod stejným a jediným nickem. Bydliště Praha Řepy, číslo boty 43. 🙂

     7. Azazel

      Samozřejmě že já jsem Flanker, resp. nejsem, jsem i nejsem!

      MY VŠICHNI V SOBĚ MÁME KUS ANTITHEISTY, jsme jedna osoba, ale zároveň je nás víc. Jsme – tzv. VÍCEJEDINNÍ (odkud to jen znám? 🙁 )

      A ty, ženo nerudná, ty budeš sedět po své smrti pod antitheistovým ocasem a budeš plakat, jenže on neodpouští, to si pak zažiješ věci, skřípění zubů a horký olej …

     8. Foxy

      “A ty, ženo nerudná…”
      Ony existují i ženy rudné? To jako zhotovené třeba z malachitu? Viděl jsem takové, krásné byly, takové sošně zelené, leč chladné a nehybné.
      To už raději tu nerudnou.

      Ten horký olej bych prosil na pánvičku, jest mi smažiti baklažány, to abychom se u stolu plného mohli věnovat nezřízenému obžerství.
      Na ženy pak lépe aplikovati olej vlahý, hladce vtíravý, silou rostlin mocných nasycený, kterýžto přinese tělu i duši úlevu přímo božskou.

      “…jenže on neodpouští…”
      Hele, to nedobře činíš, nebudeš li odpouštět, praskne ti kotel.

      Dobrou noc!

     9. Vera

      ad – Vzhledem k tomu, že není navázána na žádné konkrétní vlákno, nezbývá než chápat ho jako generální vyjádření k veškeré diskusi jako celku.

      Mnohokrát jsem psala (a nejenom já) příspěvek jako načínající nové vlákno a kupodivu, dosud nikdy nebyl problém s kontextem. Nevěděla jsem – resp. dosud z diskuse nevyplynulo, že nepřivlákněné příspěvky se NEZBYTNĚ MUSÍ chápat jako generální vyjádření k veškeré diskusi jako celku. Proč a odkdy tomu tak nyní je?

      ad – Co má azazel a spol. společného s hologramem nevím, ale já jsem sám sebou. Vždy a na všech fórech vystupuju pod stejným a jediným nickem.

      Azazel tvrdí něco jiného – píše, že Azazel a flanker.27 je jedna osoba. Protože na Azazelově jednání neshledáváte nic závadného, co se týká používání multinicků, beru na vědomí, že Azazel = flanker.27. Škoda.

      Můžete mi, prosím, odpovědět na moji Vámi dosud nezodpovězenou otázku, na základě čeho tvrdíte, že považuji za prázdné a trapné (či za obdobné přívlastky) téměř vše neslučující se s mým názorem, a dále prosím konkrétně procentuálně specifikovat množství “téměř vše”.

      Děkuji.

     10. Azazel

      Ale my nejsme jedno, my jsme zvlášť i jedno, jsme více jediní. Proč nám to Věro nevěříte, když věříte, že jiní dokáží být i trojjediní? A proč my bychom tedy nemohli být také více- jediní ? 🙁

      Je to PŘECE otázka VÍRY 🙁

     11. flanker.27

      Azazel si z vás dělá legraci,a le máte dojem, že máme totožné výrazivo?

      Už jsem to psal, na základě Vašich reakcí. Pokud si vzpomenete, byla to má zákaldní výtka vůči vám hned od začátku, od vašich rpvních příspěvků zde, že jste se negativně vymezila vůči něčemu z článku či diskuse, prohlásila to zaobaleně řečeno za mylné a pak jste dala kázání jak to vnímat správně, ovšem kázání v tom smyslu, že nebylo podloženo žádnou hodnotnou argumentační základnou.

      Ad vlákna – k onomu vašemu prohlášení opravdu není jak určit, k čemu patří, proto doporučuji v případě založení nového příspěvku na první úrovni označit, k čemu patří.

     12. Foxy

      Vera: “a dále prosím konkrétně procentuálně specifikovat množství “téměř vše”.

      “Téměř vše” je 1,4654násobek “množství většího než malé”. Tedy 0,97 velehafa.
      Onen úžasný a nádherně kaučukový pojem “množství větší než malé” byl zaveden zákonem (novela č. 112/1998 Sb, pachatelem lidovec Pavel Severa), takže tím je dáno vše.

      K té trojjedinosti; kam se na mne ten biblický pánbůh hrabe; to já jsem (aspoň co vím) rovnou trifotrický pentaděd!

      Ad: “…nesmělý dotaz….: tohle vlákno je vtipné?”
      Nic takového! Toto vlákno je smrdelně vážné!

     13. Vera

      ad – “Téměř vše” je 1,4654násobek “množství většího než malé”. Tedy 0,97 velehafa.

      V naší domovině pro tuto veličinu vědci stanovili konstantu VK /velké kulové/.

      ad trifotrický pentaděd – to je milé, taky bych uvítala něco batolivého na dvorku (a nemusí to být ausgerechnet k sežrání), ale na to, abych si pořídila vnoučata, jak jste mi nedávno doporučil, bych musela být mužem.

     14. Azazel

      Když MY to tedy věříte, tak MY vám tedy říkám, že se nemusíte rozčilovat, protože hold MY, císař pán, máme právo mít více nicků…

     15. Vera

      ad – Azazel si z vás dělá legraci,a le máte dojem, že máme totožné výrazivo?

      Jak poznám, že si Aza dělá legraci? Podle čeho se mám orientovat? Vždyť zde bylo několikrát zdůrazněno, že každý účinkující má PRÁVO disponovat libovolným počtem nicků. Není údajně podstatné kdo píše, ale CO píše. Proto tedy už pro mě vaše identity nejsou podstatné, Azazeli.

      ad – Už jsem to psal, na základě Vašich reakcí. Pokud si vzpomenete, byla to má zákaldní výtka vůči vám hned od začátku, od vašich rpvních příspěvků zde, že jste se negativně vymezila vůči něčemu z článku či diskuse, prohlásila to zaobaleně řečeno za mylné a pak jste dala kázání jak to vnímat správně, ovšem kázání v tom smyslu, že nebylo podloženo žádnou hodnotnou argumentační základnou.

      Takže hodnotný argument nemáte žádný, jde pouze o Vaše subjektivní emocionální antipatické stanovisko.
      Množství “téměř vše” je zameteno pod koberec.
      Dobrá tedy.

      Ad vlákna – k onomu vašemu prohlášení opravdu není jak určit, k čemu patří, proto doporučuji v případě založení nového příspěvku na první úrovni označit, k čemu patří.

      Myslím, že poněkud podceňujete IQ ostatních diskutujících, dle mého skromného názoru s tím nikdo neměl problém. Mám ale dobrou vůli a pokud to uznám za účelné, speciálně pro Vaši (a případné další pomaleji chápající) snadnější orientaci příště zvýrazním kontext.

      Přeji pěkný den.

     16. Azazel

      Děkuji Vám Věro, moc si Vašich názorů vážim, ale opdpovídejte prosím na všechny mé nicky zvlášť, flanker má právo mít vlastní odpověď a já také. Jsme sice jedno, ale je nás víc…

     17. Foxy

      Vera: “…ale na to, abych si pořídila vnoučata, jak jste mi nedávno doporučil, bych musela být mužem…”
      ????????????????
      Tam u Vás se množíte vegetativním pučením?
      Tady na planetě Gaia ne – i když taky si tu a tam někdo na veget pučí.
      – – –
      Ad “není důležité kdo co píše, ale co kdo píše”: Domnívám se, že i kdybych měl “dynamický nick”, i pak by byly mé příspěvky snadno identifikovatelné.
      Jiná věc je, zdali by se mi podařilo dlouhodobě věrohodně (například Verohodně) napodobit cizí styl.
      – – –
      Ad příspěvek mimo vlákno:
      Kdysi tu vlákna vůbec nebyla. I pak šlo navázat diskusní niť. Systém vláken to měl zpřehlednit, ale ani ten bezbřehou OT diskusi ne zcela zvládnul.
      Pro takovouto všeobecnou diskusi bylo zřejmě míněno externí fórum
      http://www.i-ateismus.cz/forum
      které ale je (přes i mou nezanedbatelnou snahu) využíváno jen docela málo.

      Zdejší nezavlákněný příspěvek, hlavně neadresný, s potěšením využiju pro svůj diskusní plk; a protože mým nezadatelným právem je předstírat, že nevím jak to jeho autor vlastně mínil a je mi potěšením využít jeho dvoj-, více- či nesmyslnosti.

      Tož asi tak.

     18. flanker.27

      Vero, kdyby nic jiného, tak věta
      Proto tedy už pro mě vaše identity nejsou podstatné, Azazeli.
      Je celá jedním odsudkema krystalickou ukázkou toho, jak veškerou opozici srážíte do jednoho slamáka, kterého si pak zbušíte s pocitem, jak jste se vypořádala s každým argumentem. Za takových okolností je těžko jakékoli diskuse, protože podstatu sděleného nevnímáte, pouze rozhodujete, zda je stanovisko v něm obsažené v souladu s vaším nebo proti němu.
      Ale dobrá, co považuji za typickou zevšeobecňující reakci na nesouhlasné styanovisko:
      Tu hru jste si právě zahrál – tak rychlou a tak reprezentativní reakci jsem nečekala…..:-))
      Většina ateistických oponentů Bible se vymezuje vůči naivní víře a doslovnému výkladu Bible. Prostě si vybere takovou oponenturu, na kterou dosáhne a k jaké dozrál.
      ….někdy mám pocit, že jsem zabloudila do gerontologického stacionáře.

      Jen bych si na závěr dovolil drobně dloubout:
      “Klidně považujte, Míro. Nějaké dohledávání a neadekvátní plýtvání časem nepřipadá v úvahu. Tenhle Váš citovaný výrok se mi jeví jako dobrý ve smyslu ponechání ústupové cesty, otevřených zadních vrátek pro vyvrácení hypotézy. V předchozím jsem vnímala výraznější zarputilost. Jestli se Vás to nějak dotklo, tak pardon, ale hledat ve starých příspěvcích nebudu. “
      Zvláštní je, že po ostatních chcete něco, co sama odmítáte.

     19. Azazel

      Navíc jak tady správně píše flanker, čili já…

      ještě chci dodat, že já se právě navážím hlavně do nedoslovných a metaforických výkladů Bible, které jsou stejně libovolné jako ty doslovné, z těch si daní lidé také vybírají jen něco… 😀 😀

     20. Azazel

      Je sice pravda, že právě my ateisté máme bořit tabu, předsudky a přecházet tím hranice vytyčené za našich předků, ale máš (mám) pravdu flankere, když tvrdíš (m), že legrace má své hranici – čili už přestávám 🙂

     21. Azazel

      mimochodem, Vero, když mi věříte, že jsem více jediný, věříte mi také, že jsem syn vládce temnoty antitheisty a že po vaší smrti vás bude soudit kníže antitheista? A jestli tomu nevěříte, tak proč?

     22. Vera

      FOxy:

      ????????????????
      Tam u Vás se množíte vegetativním pučením?
      Tady na planetě Gaia ne – i když taky si tu a tam někdo na veget pučí.

      U nás se nemnožíme, my udržujeme stabilní výměnnou generační rovnováhu. Tedy kus za kus. Máte-li na mysli plození nových živých duší, tak tato činnost je u nás podobná jako u vás – jen s rozdílem intenzivnějšího vědomého prožitku kosmického sexu.
      Ale u vás existuje jisté generační specifikum – vaši muži si dokáží zplodí svoje vlastní vnouče.
      – – –

      Ad “není důležité kdo co píše, ale co kdo píše”: Domnívám se, že i kdybych měl “dynamický nick”, i pak by byly mé příspěvky snadno identifikovatelné.
      Jiná věc je, zdali by se mi podařilo dlouhodobě věrohodně (například Verohodně) napodobit cizí styl.

      To je těžké odhadnout. Při krátkých textech se to asi ani nepozná. Ale k tomu musí být motivace, většinou nějaký psychický defekt, závislost na virtuálním diskusním světě nekonečných otázek a odpovědí apod.
      – – –

      Ad příspěvek mimo vlákno:
      Kdysi tu vlákna vůbec nebyla. I pak šlo navázat diskusní niť. Systém vláken to měl zpřehlednit, ale ani ten bezbřehou OT diskusi ne zcela zvládnul.
      Pro takovouto všeobecnou diskusi bylo zřejmě míněno externí fórum
      http://www.i-ateismus.cz/forum
      které ale je (přes i mou nezanedbatelnou snahu) využíváno jen docela málo.

      Diskuse, lépe řečeno nekoordinovaně hovořící společenství je živý organismus, žije si svým vlastním životem. Je-li přítomen moderátor (webmaster), může debatu zlehka kočírovat, usměrňovat, kultivovat, vést zamýšleným směrem. Vyzkoušela jsem si, a docela mě to svého času i bavilo. Ale je-li debata ponechaná svému osudu, podléhá standardnímu evolučnímu procesu jako všechno.

      ad – Zdejší nezavlákněný příspěvek, hlavně neadresný, s potěšením využiju pro svůj diskusní plk; a protože mým nezadatelným právem je předstírat, že nevím jak to jeho autor vlastně mínil a je mi potěšením využít jeho dvoj-, více- či nesmyslnosti.

      Já se svých práv dobrovolně zříkám ve prospěch svých nebohých oponentů. Ve skutečnosti totiž žádná “práva” neexistují.

      Tož též asi tak.

     23. Vera

      ad – Vero, kdyby nic jiného, tak věta
      Proto tedy už pro mě vaše identity nejsou podstatné, Azazeli.
      Je celá jedním odsudkema krystalickou ukázkou toho, jak veškerou opozici srážíte do jednoho slamáka, kterého si pak zbušíte s pocitem, jak jste se vypořádala s každým argumentem. Za takových okolností je těžko jakékoli diskuse, protože podstatu sděleného nevnímáte, pouze rozhodujete, zda je stanovisko v něm obsažené v souladu s vaším nebo proti němu.

      Proč? Proč slamák? Je to přece sranda, né?
      Aza to řekl jasně – Aza je flanker, a tak to je a hotovo.
      Máte na to přece PRÁVO.

      ad – Ale dobrá, co považuji za typickou zevšeobecňující reakci na nesouhlasné styanovisko:
      Tu hru jste si právě zahrál – tak rychlou a tak reprezentativní reakci jsem nečekala…..:-))
      Většina ateistických oponentů Bible se vymezuje vůči naivní víře a doslovnému výkladu Bible. Prostě si vybere takovou oponenturu, na kterou dosáhne a k jaké dozrál.
      ….někdy mám pocit, že jsem zabloudila do gerontologického stacionáře.

      No a co má být?

      ad – Jen bych si na závěr dovolil drobně dloubout:
      “Klidně považujte, Míro. Nějaké dohledávání a neadekvátní plýtvání časem nepřipadá v úvahu. Tenhle Váš citovaný výrok se mi jeví jako dobrý ve smyslu ponechání ústupové cesty, otevřených zadních vrátek pro vyvrácení hypotézy. V předchozím jsem vnímala výraznější zarputilost. Jestli se Vás to nějak dotklo, tak pardon, ale hledat ve starých příspěvcích nebudu. “
      Zvláštní je, že po ostatních chcete něco, co sama odmítáte.

      Vyslovíte-li konkrétní obvinění, navíc lživé, pak je možná vhodné lehce zapátrat po původu myšlenky.

     24. flanker.27

      Vero, dopátral jsem se, že jste sama nechtěla zpětně prolézt diskusi, což upřímně zcela chápu. Já to taky dělám nerad, ze stejného důvodu, nicméně je-li to nutné, udělám to, zatímco vy to odmítnete a pak sama totéž chcete. Přitom každou chvíli diskusi opepříte citově expresivním výrazem jímž se vyhrazujete vůči opozičním názorům a jejich nositelům (viz třeba citované výrazy), zároveň tvrdíte, že to neděláte. Možná to tak nevnímáte, ale řekl bych (a v tomto ano, toto je můj osobní dojem), že trochu máte problémy vnímat vůbec důvody a argumenty pro opačná stanoviska. Jako kdyby (opět, osobní dojem) víra brala člověku schopnost empatie a dovolovala mu pouze otázku “jak může někdo nevěřit tak jako já”.
      BTW i když mi třicetkrát řeknete azazel, azazela ze mne neuděláte. Já si na trojjedinost nehraju ani jí narozdíl od něj neparoduju a sám bych tuto cestu nezvolil, což neznamená, že mi to nepřijde v určité míře vtipné.
      Přitom nikdo toto neaplikoval na vás, ale na boha, což je rozdíl dosti podstatný oproti tomu o co se pokoušíte vy.

     25. svatahmota

      Vero: 1) já kritizuji metaforické výklady Bible
      2) když věříte, že jsem vícejediný, věříte také, že vás bude Antitheista soudit po vaší smrti?
      3) pokud na to nevěříte, proč?
      4) a proč věříte něčemu podobnému, co tvrdí Bible … 🙂

 2. martiXXX

  Rád bych upozornil, že matriXXX není můj nick. zřejmě antitheista si přidal další nick, aby se pokusil mě zdiskreditovat.

  Věřím, že rozlišíte mezi nickem martiXXX, tj. mým nickem a antiteistovým nickem matriXXX. Zaplevelil tím diskusi, ty jeho bláboly nemají nic společné s tím co říkám.

 3. martiXXX

  takže podle administrátoras těchto stránek je asi v pořádku, když někdo napodobuje můj nick, sice píše místo martiXXX matriXXX ale k záměně může dojít. jakou seriozní relevanci má potom tato stránka. Ať si administrátor přečte ty bláboly co tady vznikly.

  1. matriXXX

   Chtěl bych tady všem říct, že samozřejmě můj starý nick martiXXX ovládl arcilhář Antitheista a proto jsem si musel založit nový.!!!….
   Antitheisto alias martiXXX, máš snad nějaká práva na název: “matriXXX” ?
   Máš ho patentovaný? Jestli ne, tak mě přestaň obviňovat. Je to jiné slovo!!
   Teď se mohu přiznat, že já – původně martiXXX, dnes matriXXX (což je jiné slovo)…. jsem založit Antiateistu, kterého si lidé pletli s Antitheistou!!!!…

  1. matriXXX

   Ano, přesně tak!!! Kdyby měli lidé právo na vlastní nick, to by to dopadlo! To by třeba někdo mohl vytvořit Antiateistu a lidé by si ho pletli s Antitheistou!! To je přece nemožné!!…

   🙁 🙁 🙁

 4. matriXXX

  Antitheista mě zase podvedl !!!! A Michal to podporuje!!! Chcete sekat lidem hlavy vy ateisti jste všichni stejný….jako Pol Pot!! Podle mne diskutujete nebo hádáte se o podružnostech……podle mne organizované náboženství už není živé……existuje mystický náboženský proud , který neuznává žádná dogmata. A podle mne dnešní kvantová fyzika ukazuje na obrovská omezení mozku pochopit přírodu, bez ohledu na to, že vědci si myslí třeba něco jiného…prostě si myslím, že vědci jsou ješitní a nechtějí se vzdát jakési vysvětlitelnosti světa, která bohudík neexistuje. Antitheista je blázen a já ho tu nehodlám tolerovat !!!!!!!!!

 5. martiXXX

  Prosím administrátora, aby zasáhl. Rád bych upozornil, že matriXXX není můj nick. zřejmě antitheista si přidal další nick, aby se pokusil mě zdiskreditovat.

  Věřím, že rozlišíte mezi nickem martiXXX, tj. mým nickem a antiteistovým nickem matriXXX. Zaplevelil tím diskusi, ty jeho bláboly nemají nic společné s tím co říkám.

  1. matriXXX

   Právě jsem poslal na policii ČR toto oznámení:

   Dobrý den, obtěžuje mě nick jménem martiXXX, původně můj nick, který mi sebral arcilotr antitheista alias svatahmota alias Medea!!!! Je to původce všeho zla na zemi a kvantová fluktuace neštěstí a zmaru. Není napojen na hadici duchovního obrození. Prosím o jeho okamžitou identifikace a zatčení!!!! Trest smrti je pro toho lotra málo …. dovolil si napodobit a ukrást můj nick, je zakázané udělat si podobný nick, to by za chvíli mohla vedle Coca Coly být i Pepsi Cola!

   Váš guru matriXXX (dříve martiXXX, ukradený antitheistou)

 6. martiXXX

  Prosím administrátora, aby zasáhl. Rád bych upozornil, že matriXXX není můj nick. zřejmě antitheista si přidal další nick, aby se pokusil mě zdiskreditovat.

  Věřím, že rozlišíte mezi nickem martiXXX, tj. mým nickem a antiteistovým nickem matriXXX. Zaplevelil tím diskusi, ty jeho bláboly nemají nic společné s tím co říkám.
  ..

  1. matriXXX

   Právě jsem poslal na policii ČR toto oznámení:

   Dobrý den, obtěžuje mě nick jménem martiXXX, původně můj nick, který mi sebral arcilotr antitheista alias svatahmota alias Medea!!!! Je to původce všeho zla na zemi a kvantová fluktuace neštěstí a zmaru. Není napojen na hadici duchovního obrození. Prosím o jeho okamžitou identifikace a zatčení!!!! Trest smrti je pro toho lotra málo …. dovolil si napodobit a ukrást můj nick, je zakázané udělat si podobný nick, to by za chvíli mohla vedle Coca Coly být i Pepsi Cola!

   Váš guru matriXXX (dříve martiXXX, ukradený antitheistou)

   ..

 7. martiXXX

  Prosím administrátora, aby zasáhl. Rád bych upozornil, že matriXXX není můj nick. zřejmě antitheista si přidal další nick, aby se pokusil mě zdiskreditovat.

  Věřím, že rozlišíte mezi nickem martiXXX, tj. mým nickem a antiteistovým nickem matriXXX. Zaplevelil tím diskusi, ty jeho bláboly nemají nic společné s tím co říkám.

  1. matriXXX

   No to si piště, že ty bláboly od antitheisty jsou nesmyslné, já píši vždy jen k věci!!! Právě jsem poslal na policii ČR toto oznámení, psal za mě občas aj v minulosti, tohle bych třeba nikdy nenapsal, takový nesmysl:

   Podle mne diskutujete nebo hádáte se o podružnostech……podle mne organizované náboženství už není živé……existuje mystický náboženský proud , který neuznává žádná dogmata. A podle mne dnešní kvantová fyzika ukazuje na obrovská omezení mozku pochopit přírodu, bez ohledu na to, že vědci si myslí třeba něco jiného…prostě si myslím, že vědci jsou ješitní a nechtějí se vzdát jakési vysvětlitelnosti světa, která bohudík neexistuje.

 8. martiXXX

  Prosím administrátora, aby zasáhl. Rád bych upozornil, že matriXXX není můj nick. zřejmě antitheista si přidal další nick, aby se pokusil mě zdiskreditovat.

  Věřím, že rozlišíte mezi nickem martiXXX, tj. mým nickem a antiteistovým nickem matriXXX. Zaplevelil tím diskusi, ty jeho bláboly nemají nic společné s tím co říkám.
  ….

  1. matriXXX

   Už se opakuješ, antitheisto!!!!!!! okamžitě mi vrať můj nick, nebo se s tebou budu soudit před soudem nejvyšším!!!!!…. jo s tebou

 9. martiXXX

  Prosím administrátora, aby zasáhl. Rád bych upozornil, že matriXXX není můj nick. zřejmě antitheista si přidal další nick, aby se pokusil mě zdiskreditovat.

  Věřím, že rozlišíte mezi nickem martiXXX, tj. mým nickem a antiteistovým nickem matriXXX. Zaplevelil tím diskusi, ty jeho bláboly nemají nic společné s tím co říkám.
  …..

 10. matriXXX

  Věřím, že rozlišíte sami mezi nesmysly, které píše antitheista a mnou, který je odborníkem přes kvantové vědomí a inteligentní částice

 11. martiXXX

  Prosím administrátora, aby zasáhl. Rád bych upozornil, že matriXXX není můj nick. zřejmě antitheista si přidal další nick, aby se pokusil mě zdiskreditovat.

  Věřím, že rozlišíte mezi nickem martiXXX, tj. mým nickem a antiteistovým nickem matriXXX. Zaplevelil tím diskusi, ty jeho bláboly nemají nic společné s tím co říkám.
  ……

 12. martiXXX

  Prosím administrátora, aby zasáhl. Rád bych upozornil, že matriXXX není můj nick. zřejmě antitheista si přidal další nick, aby se pokusil mě zdiskreditovat.

  Věřím, že rozlišíte mezi nickem martiXXX, tj. mým nickem a antiteistovým nickem matriXXX. Zaplevelil tím diskusi, ty jeho bláboly nemají nic společné s tím co říkám.
  …….

 13. Azazel

  Navrhuji vymazat oba nicky – martiXXX i matriXXX, jsou to nějací šílenci, to pozoruji dlouhodobě. Podle mě je to jeden a ten samý člověk, který se dělá zajímavým. Na antitheistu také někdo vyrobil antiatheistu a on neřval jak malý ufňukánek. Má tady snad někdo rezervaci na to, že si někdo nemůže vytvořit podobný nick? Ne! Už mě to nebaví, chci tady diskutovat věcně. A neobviňujte ze všeho pořád jen antitheistu, to že si vás podává v debatách, milý nábožní, neznamená, že je to ďábel 🙂 – ďábel ani bůh nejspíše neexistují 🙂

 14. martiXXX

  martiXXX says:

  October 27, 2014 at 9:22 am

  Prosím administrátora, aby zasáhl. Rád bych upozornil, že matriXXX není můj nick. zřejmě antitheista si přidal další nick, aby se pokusil mě zdiskreditovat.

  Věřím, že rozlišíte mezi nickem martiXXX, tj. mým nickem a antiteistovým nickem matriXXX. Zaplevelil tím diskusi, ty jeho bláboly nemají nic společné s tím co říkám.
  ……..

  1. Foxy

   Názor?
   Kabáte bílý, nikoliv satanáš, ale blbost světem vládne.
   Toť vše.
   – – –
   (A jistě teď odněkud přilétne velesofistikovaná apologetika blbosti.)

 15. HMC2011

  3x zajímavá shoda:

  „Je zřejmé, že papežové nemohou být vázáni či rozvázáni nějakou pozemskou mocí – dokonce ani sv. Petrem, kdyby se vrátil, protože Konstantin Veliký doznal, že papežové jsou zde na místě Boha a božstvo nemůže být souzeno žádným člověkem! A proto my jsme neomylní, a ať už jsou naše činy jakékoliv, nezodpovídáme za ně nikomu než nám samým!“ (Cormenin, „History of the Popes“)

  – Mikuláš I. (858-67) ( zdroj: str. 62)

  „Každý jednotlivec musí obdržet víru a zákon od církve, podřídit se jim bez otázek, s poslušností a intelektu, tak i vůle. Nemáme žádné právo se tázat církve o nic více, než máme právo otázat se Všemohoucího Boha. Musíme přijmout s poslušností bez otázek cokoliv, co nám církev jako instrukce podává“ (The Catholic World, srpen 1871)

  (str. 36)

  „A Bůh sám je povinnen řídit se soudy svého kněze a odpustit nebo neodpustit, podle toho, jestli kněz dá nebo nedá rozhřešení kajícníkovi…“ (Liguori, Povinnosti a důstojnost kněze, str. 27)

  *************************************************************

  „[Evoluce] je nad jakýmkoliv ověřováním, stejně jako je zcela imunní vůči nějakému dodatečnému popírání na základě zkušenosti….Je evoluce teorií, systémem nebo hypotézou? Je mnohem víc než to: je všeobecnou podmínkou, před kterou se všechny ostatní teorie, všechny systémy, všechny hypotézy musí sklonit a evoluční teorii vyhovovat, mají-li vůbec být myslitelné a pravdivé. Evoluce je světlem, které osvěcuje všechna fakta, je to křivka, kterou všechny myšlenkové směry musejí následovat.

  (Teilhard de Chardin, Pierre, The Phenomenon of Man, New York: Harper and Row, 1965 pp. 2, 219.)

  **************************************************************

  Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

  2. Tesalonickým 2:3-4

  🙁

  1. Samain

   HMC2011
   Nemáte odkaz na onen citát de Chardina někde v originálním znění? Vzhledem k absolutní nevěrohodnosti stránek na které odkazujete, je pravděpodobně pozměněn nebo vytržen z kontextu.

   Dobře ty stránky znám. Je to tam samý Muták 😀

  2. Foxy

   Foxy (October 27, 2014 at 12:25 pm) said:
   @: 666-cislo-selmy-je-vsude-okolo-nas-co-to-pro-nas-znamena-
   Názor?
   Nikoliv satanáš, ale blbost světem vládne.
   Toť vše.
   (A jistě teď odněkud přilétne velesofistikovaná apologetika blbosti.)
   – – –
   Vida, už přiletěla 🙂 🙂 🙂
   Takže na kdy máte naplánovaný ten armagedón?
   (Ale bacha, abyste nedopadli tak, jako jehovisti, ti ho prorokovali natuty přesně už nejmíň třikrát!)

  3. flanker.27

   Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá.

   Tadýýý, tadýýý 😀

 16. Vera

  Hmmm…..vskutku hodnověrné zrcadlo vyhřezlé primitivní intelektuální tuposti….. projev slepé evoluční větve.

  1. Foxy

   “…vskutku hodnověrné zrcadlo vyhřezlé primitivní intelektuální tuposti….. projev slepé evoluční větve.”
   Žejo! Taky jsem si říkal, že to plkání o třech šestkách je naprostá… no chtěl jsem říci kravina, ale urážel bych tím užitečné a nesrovnatelně inteligentnější zvíře.
   A přitom je to jasné – tři šestky, to je SEX-SEX-SEX!

   Tak ať je krásně!

Comments are closed.