Bůh mezer

god-of-gaps2Bůh mezer (God of the gaps) je přístup, kdy je libovolná mezera ve vědeckém poznání prezentována jako důkaz existence Boha. Nedokáže-li věda něco vysvětlit, je nutné to vysvětlit pomocí Boha. Je to v podstatě selhání při použití „vylučovací metody“ – pokud vyloučíme všechna alternativní vysvětlení, mělo by to, které nám zbyde, být pravdivé. Vtip je samozřejmě v tom, že je třeba vyloučit VŠECHNA alternativní vysvětlení – jinak se dopouštíme právě argumentace Bohem mezer.

Někteří apologetové jsou si problému Boha mezer vědomi a distancují se od něj (aby ho ovšem často vzápětí paradoxně sami použili). Naposledy jsem na tento postoj narazil v knize Jamese S. Spiegela The Making of an Atheist: How Immorality Leads to Unbelief, kde v podkapitole „Where the atheists are correct“ uvádí:

We need to avoid the God-of-the-gaps mentality, which is the impulse to appeal to God whenever there is a gap in our scientific understanding. This is sheer intellectual laziness. Inferences to astrophysical or biological design should be made only informedly and cautiously, when the possibility of any naturalistic explanation can be confidently ruled out.

S tímto vyjádřením lze (až na jeden detail, který rozeberu v kroku číslo (3) níže) souhlasit. Pokud s vysokou spolehlivostí vyloučíme všechna alternativní vysvětlení, může to sloužit jako důkaz ve prospěch vysvětlení, které nám zbylo (i když ani to nemusí stačit – viz krok (4) níže).

Dále se pokusím nastínit čtyři kroky, které by měl absolvovat každý, kdo chce podat důkaz pro existenci Boha (obecněji inteligentního designéra) pomocí vylučovací metody a nedopustit se při tom argumentace Bohem mezer. Hypotézu, kterou se takto budeme snažit prokázat, budu označovat jako ID (Inteligentní Designér). Demonstrovat to můžeme na příkladu vzniku života – snad žádný apologeta nezapomene zmínit neschopnost vědy ho vysvětlit jako důkaz ve prospěch ID.

1. krok: Vyloučení všech známých naturálních vysvětlení
Prvním logickým krokem je pochopitelně vyloučení všech známých naturálních vysvětlení daného fenoménu. Už zde ovšem Spiegel ve své knize selhává a dopouští se tak argumentace Bohem mezer. V případě vzniku života (o ostatních jeho „důkazech“ ve prospěch ID ani nemluvě) se totiž věnuje pouze dvěma alternativám k ID. Jako první cituje (tradičně) Hoyla a Wickramasinghe a jejich vyčíslení pravděpodobnosti náhodného vzniku správného souboru enzymů pro nejjednodušší živou buňku, které činí 10-40000 (tato hypotéza vzniku života nám může posloužit jako vhodný demonstrační příklad, proto jí nazvu Náhodný Vznik Správného Souboru Enzymů pro Nejjednodušší Živou Buňku a dále budu označovat jako NVSSENŽB). Jako druhou hypotézu pro vznik života jmenuje prapolévku a pro její vyvrácení se odkazuje na knihu Thaxtona, Bradleye a Olsena The Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current Theories. I když autorovi vyjdeme vstříc (ačkoli odkazovaná kreacionistická publikace asi příliš důvěry nebudí) a budeme obě hypotézy považovat za vyvrácené, existuje celá řada dalších hypotéz o vzniku života, které je samozřejmě třeba také vyvrátit.

2. krok: Vyloučení všech ostatních naturálních vysvětlení
Kromě již známých vysvětlení daného fenoménu může existovat nepřeberné množství vysvětlení, která prozatím nikoho nenapadla a nikdo je zatím neformuloval. Abychom se vyhnuli argumentaci Bohem mezer, je třeba všechna tato vysvětlení formulovat a následně vyvrátit. Tento krok považuji v případě tak komplexních otázek jako je například vznik života za nesplnitelný. Dle mého soudu nikdy nebudeme v situaci, kdy budeme moci říct: „Tak, vyložili jsme na stůl VŠECHNA naturální vysvětlení vzniku života. ŽÁDNÉ jiné naturální vysvětlení není možné“.

3. krok: Vyloučení všech ostatních supernaturálních vysvětlení
Zde se dostávám ke své námitce k výše uvedenému citátu. Spiegel v něm tvrdí, že pokud vyloučíme všechna naturální vysvětlení, můžeme z toho vyvodit přítomnost designu (myšleno supernaturálního). To ale není pravda – vyloučíme-li všechny naturální příčiny určitého fenoménu, pak tím pouze prokážeme, že daný fenomén má příčinu supernaturální (vycházíme-li z toho, že příčiny mohou být pouze buď naturální nebo supernaturální). A hypotéza ID je jenom jednou z mnoha možných supernaturálních příčin např. vzniku života. Život mohl zapříčinit jev, který je sice supernaturální, ale třeba zcela nevědomý, neinteligentní nebo neplánující. Hypotézu NVSSENŽB jsme vyloučili na základě její příliš nízké pravděpodobnosti. Ale co když zde působí nějaká „supernaturální náhoda“, která způsobuje, že i takto nepravděpodobné jevy pravidelně nastávají? Nebo nějaká supernaturální síla, která táhne neživé molekuly k tomu, aby tvořily živou hmotu? Nebo nějaké supernaturální „zrychlení času“, které zapříčiní, že pokus o NVSSENŽB nastane 1040000 krát za hodinu (pak by život tímto způsobem vznikal v průměru každou hodinu)? Nebo může být ta supernaturální entita klidně inteligentní a vědomá, ale stvoření života (či vesmíru) vůbec neplánovala – třeba ho jen mimovolně vyprdla a vůbec o něm neví.
V tomto kroku jsme ještě ve větších problémech, než v kroku předchozím. Pohybujeme se totiž na poli supernaturálna, takže fantazii ve vymýšlení možných hypotéz se meze nekladou. A značné potíže budeme mít i s jejich vyvracením. Mnohokrát jsme slyšeli, že hypotézu Boží existence nelze vyvrátit – obdobně obtížné bude vyvrácení i ostatních supernaturálních hypotéz.

4. krok: Pravděpodobnost zbývajícího vysvětlení
Dokonce ani když úspěšně projdeme kroky (1), (2) a (3) a zbyde nám poslední hypotéza (v našem případě ID), nemusíme mít dle mého názoru vyhráno. Pokud jsme totiž některé z předešlých vysvětlení vyloučili na základě jeho nízké pravděpodobnosti (jak jsme třeba učinili s hypotézou NVSSENŽB), měli bychom nyní vyčíslit pravděpodobnost zbývajícího vysvětlení, jestli není třeba nižší než pravděpodobnost některého z vyloučených vysvětlení. Bez toho by se nám totiž mohlo stát, že bychom zavrhli hypotézu NVSSENŽB kvůli její nízké pravděpodobnosti, ale přijali jako platnou hypotézu s ještě nižší pravděpodobností (jen proto, že jsme si jí nechali na konec).

Závěr
Pokud chce někdo prokázat Boží existenci (obecněji hypotézu ID) vyloučením všech ostatních možností, měl by tedy projít všemi výše zmíněnými kroky, jinak se dopouští argumentace Bohem mezer. Jelikož kroky (2) a (3) považuji v podstatě za neproveditelné (a krok (4) za velmi problematický), domnívám se, že snaha o důkaz Boží existence tímto způsobem vede VŽDY k argumentaci Bohem mezer.

To může být pro apologety trochu problém. Značná část jejich argumentace je totiž postavena právě na tomto způsobu uvažování (argument from design, antropický princip, fine-tuning, neredukovatelná složitost apod.; jsou tak směřovány i otázky typu „Odkud se vzaly morální zákony?“, „Proč je zde něco spíše než nic?“ atd.).
Má-li někdo skromnější cíle, než prokázat hypotézu ID, nemusí samozřejmě absolvovat všechny kroky. Pokud chce prokázat supernaturální původ života, stačí mu kroky (1), (2) a (4) (i součet pravděpodobností všech supernaturálních vysvětlení může být menší než pravděpodobnost NVSSENŽB), jestli chce prokázat neadekvátnost známých evolučních mechanismů při vzniku nějakého biologického systému, vystačí si s krokem (1). Apologetům jde ale většinou o prokázání hypotézy ID (nebo dokonce nějaké konkrétnější). A začasto selhávají hned v kroku (1).

Autor: S.V.H.

2,394 thoughts on “Bůh mezer

 1. martiXXX

  Jen upozorňuji, že můj nick je martiXXX. Považuji za sprosté, když jsem tady nějakou dobu nebyl, že někdo používá podobný nick matriXXX.

 2. Jarda

  Tomáš Halík:
  Myšlenka na den

  “Nejen pro nevěřícího, nýbrž i pro věřícího tu Bůh je jako možnost. Ovšem vstoupit do této možnosti, to není nějaké opatrné přijetí neprověřené a nejisté hypotézy, nelze to jen „tak nějak nezávazně“ zkusit a nechat si při tom otevřená vrátka zpátky. Je to závažný a závazný krok, salto, které proměňuje celý život v náboženský experiment.”

  Moje otázka zní, proč, z jakého důvodu bych to “salto” měl dělat? Jen tak, z ničeho nic? A nenechávat si otevřená vrátka zpátky? To jako bych se nesměl přesvědčit, že ta neprověřená a nejistá hypotéza je správná a už bych byl nucen v ní zůstat?

  1. treebeard

   On to asi myslí tak, že Boh ešte dokáže odpustiť niekomu, kto je celý život ateista, ale ak sa raz niekto dá vieru, tak sa jej už nesmie vzdať, aj keby mu Boh nedal ani náznak, že neverí zbytočne. Skrátka, jedna z verzií božieho sadizmu 🙂

 3. Jarda

  Jak věří prof. Halík(?):

  „Nevěřím v Boha jakožto „nadpřirozenou bytost“ za kulisami přírody a dějin, nýbrž věřím křesťansky v trojjediného Boha. V Boha, který je nevýslovnou hlubinnou dimenzí skutečnosti a pramenem bytí (kterého Ježíš nazývá metaforicky „otec“). V Boha, jehož sebepředstavujícím Slovem je lidství Ježíše z Nazaretu („Syna“). V Boha, který „je nám bližší než naše vlastní srdce“, je „já našeho já“ (Ducha).
  Věřím v jednotu a vzájemnou komplementaritu těchto tří náboženských zkušeností: s Bohem, který je radikálním tajemstvím, „zcela jiným“, v Boha, který vstupuje do lidských dějin skrze Ježíšův příběh a Boha, který překračuje všechny hranice a „vane, kam sám chce“.“

  Tomáš Halík pro Respekt, 12.5. 2014.

  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20423

 4. Richy

  Mě připadá Evolucionismus také jako náboženství. Někdy, někde, kdysi v dávné teplé kaluži se samo smíchalo pár základních prvků a hmota začala sama myslet a vyvijet se a sama se uspořádala do složitějších prvků. Pravda je taková že Darwina vykopli ze dvou vysokých škol. Pokud by evoluce byla pravda tak už by dávno lidsvo bylo někde jinde.

  Roku 1864 byl francouzským mikrobiologem a chemikem Louisem Pasteurem ukončen staletí trvající spor o to (viz 30. Omyl), zda ve sterilním prostředí (tj. bez života a jeho zárodků – buněk, semen, spor apod.) může vzniknout život: nemůže! Tento závěr nebyl nikdy vědecky popřen. Od té doby až dodnes platí: živé vzniká jen ze živého (“kopírováním”). Profesor Pasteur tak jen potvrdil dávnou lidskou zkušenost, že vše složité vzniká zase jen ze složitého. Buňky z buněk a organizmy z organizmů, složité lidské či zvířecí výtvory vznikají jen z tvůrčího úsilí rozumu či instinktů, nikdy následkem nějaké shody okolností (náhody). Mrtvá hmota bude vždy jen mrtvá, pokud ji na živou nezmění již existující život! Člověk to zatím svým rozumem neumí, ale v přírodě to umí program života, který je ve všem živém a kopíruje se (předává) z jednoho organizmu na další (z rodičů na potomky). Tato “kopírovací” či odvozovací schopnost rozmnožování je vložena ve formě programu (DNA) do všeho živého, ať už probíhá pohlavně či nepohlavně.

  Neživá hmota nevytvoří život stejně tak, jako se v kuchyni nevytvoří samy od sebe buchty, i když jsou tam “velmi příhodné podmínky”, dost surovin, čas i teplo. Musí přijít někdo, kdo to umí a vnutí hmotě funkci a uspořádanost. Učení, že kdysi dávno neživá hmota vytvořila živou buňku “jen tak”, za miliony let, je primitivizmus, bláznovství a lež. S vědou to nemá nic společného! Materialistická fakta zde zcela jasně popírají materialistickou filosofii (hypotézy o sebeoživení materiálu). Proto tvrdím, že materialistická věda je v rozporu s materialistickou filozofií, mimo jiné i v tomto tvrzení, že současný hmotný svět neživých a živých forem povstal sám od sebe z nějakého praatomu či z neznámých dávných fluktuací jakýchsi energetických kvant.

  1. S.V.H.

   Pokud citujete nějaký cizí text, tak bývá zvykem uvést zdroj a pokud možno to nějak odlišit od vlastního komentáře.

   Jak uvádí Treebeard, evoluční teorie není teorie o vzniku života – tím se zabývá abiogeneze.

   Podobně jako Pasteur jsem provedl měsíc trvající pokus, zda v mém obýváku vzniká požár. Nevznikl. Nejsem si ovšem jist, zda jsem tím prokázal, že požár nikdy a nikde vzniknout nemůže.
   Odpověď na tento Kábrtův “argument” Pasteurem je např. zde.

   Richy says:
   … Pokud by evoluce byla pravda tak už by dávno lidsvo bylo někde jinde.

   S.V.H.:
   Kde konkrétně?

   1. treebeard

    Ja som urobil pokus, či v tme v pivnici stvorí Boh svetlo. Nestvoril. Zrejme teda stvorenie svetla nie je možné. A vlastne som tým aj dokázal, že Boh neexistuje?

     1. treebeard

      No veď to je presne ako v tom Pasteurovom dôkaze. Musíš si tam priniesť/namontovať nejaké osvetlenie. Bez osvetlenia svetlo nie je možné a teda biblická teória o vzniku svetla a existencii Boha je nesprávna. 😉

      Keby Boh bol a dokázal robiť svetlo, tak by ho v tej pivnici urobil. Podobne ako v tej Pasteurovej skúmavke by vznikol život.

     2. treebeard

      A kdo vyrobil to světlo kterým si svítíme ve sklepě?

      Výrobcu žiarovky si prečítaj na obale a pomodli sa aj k staviteľom elektrární 🙂

      Alebo vari chceš tvrdiť, že to svetlo v tvojej pivnici vyrába Boh? Skús teda neplatiť elektrárňam. Pozor, Pasteur skúšal, či sa z neživej hmoty samovoľne môže stať živá. A ja som skúšal, či sa z tmy môže vplyvom Boha stať svetlo. Obaja sme dokázali, že nie.

     3. protestant

      Elektrárny jen používají energii nahromaděnou buď ve fosilním palivu nebo v jádru. Kdo tam tu energii umístil?

     4. treebeard

      Odpoveď na tú prvú otázku, samozrejme, od teba očakávam. Kto si myslíš, že ju tam umiestnil v tom “filozofickom zmysle”.

      Ale mimo nej:
      1. energiu do fosílnych palív umiestnili organizmy, prevažne mikroorganizmy a rastliny. Nahromadili ju tam počas svojho života fotosyntézou.
      2. Energiu do rádioaktívnych (ťažkých) prvkov umiestnili výbuchy supernov.

     5. treebeard

      1. Kto vytvoril supernovy? Vari nie Boh? Biblia stvorenie supernov jednoznačne vylučuje.

      2. Kto stvoril organizmy? Tvoju odpoveď tuším, ale ak máš takúto teóriu, urob to, k čomu už dlho neúspešne vyzývam: povedz ako to Boh urobil, prečo to urobil a aké máš dôkazy, že to urobil. A povedz, akú máš dôkazy, že ten Boh existuje. Akonáhle to urobíš, môžeme porovnať, ktorá z teórií je lepšia. Dovtedy porovnávame vedeckú teóriu s tvojim neurčitým tvrdením.

      3. Nejako sa snažíš odbočiť od témy – súhlasíš s mojim dôkazom neschopnosti Boha stvoriť svetlo? Biblia predsa nepíše, že Boh stvoril svetlo tak, že nechal vybuchnúť supernovy alebo že nechal organizmy viazať uhlík. Biblia tvrdí, že to urobil pred vznikom organizmov a hviezd. Tak ako, je môj pokus dôkazom neexistencie schopnosti Boha tvoriť svetlo? Ak nie, prečo?

     6. protestant

      Která pasáž v Bibli vylučuje vznik supernov?
      Proč používáš Bibli jako přírodovědeckou učebnici či encyklopedii?

     7. treebeard

      Tá, ktorá označuje hviezdy ako malé svetlá umiestnené na oblohu, ktoré Boh stvoril až keď už existovali rastliny. A, samozrejme, ešte predtým existovalo “nebo a zem”.

      Vidíš tam niekde priestor pre supernovy? Koľko hviezd mladších ako rastliny už stihlo spotrebovať “palivo” a vybuchnúť? A kde sa vzali prvky potrebné pre vytvorenie tých rastlín a zeme, ktoré vznikajú až v supernovách?

      Ale vidím tu vážnejší problém: tvoju neschopnosť sformulovať vlastnú teóriu, resp. nám nejako reprodukovať tú správnu kreacionistickú. Chápem, že sa za ňu hanbíš, ale sľubujem, že sa nebudem veľmi smiať .-)

     8. treebeard

      Proč používáš Bibli jako přírodovědeckou učebnici či encyklopedii?

      A ty máš nejaký iný zdroj, z ktorého čerpáš presvedčenie, že Boh niečo stvoril? Veď ťa celý čas vyzývam prezentovať tú svoju teóriu. Sformuluj ju, uveď je dôkazy (Biblia to byť nemusí) a uvidíme.

     9. protestant

      Já nechci nic formulovat. \jen se chci dozvědět odkud čerpáš ty při vytváření tvé teorie.
      Ten příklad s Biblí mi ale plně stačil, abych pochopil že to nemá smysl tě dále trápit otázkami… 🙂

     10. treebeard

      Na čo som ti neodpovedal? Dal som ti mnohonásobne viac odpovedí ako ty mne. Ak ti nejaká konkrétna chýba “do not hesitate and ask again” 🙂

      Ak nemáš potrebu nič formulovať, prečo sa potom zapájaš do vlákna, ktorého témou bolo práve porovnanie, ktorá teória je lepšia?

      Ja viem, že nemáš potrebu. Ty sa toho formulovania dokonca bojíš, pretože vieš, že potom by ti nevyhnutne vyšlo, že tá tvoja teória je smiešna. Preto ju nechávaš len v tej “duchovnej” rovine “netuším ako to bolo, ale určite to ten Boh zariadil nejako perfektne: 😀

     11. treebeard

      Ty asi nepoznáš význam spojenia ad hominem, však? 😀

      Kde v mojej reakcii vidíš moje vyjadrovanie sa k tvojim osobným kvalitám a využívanie tohto vyjadrenia na odmietnutie tvojho argumentu?

     12. treebeard

      Veď vravím 😀

      Nie každý “osobný útok” je argumentum ad hominem. Tým je iba zneváženie osoby, s ktorou diskutujem a následné využitie toho zneváženia na odmietnutie jej argumentov alebo odmietnutie s ňou vôbec diskutovať. Typickým príkladom je “ty si napísal o Biblii nezmysly, preto ti ani neprezradím svoj názor na evolúciu”. Alebo “nemáš pravdu, pretože si rozvedený”.

      Ja som s tebou diskutovať neodmietol a dokonca som už hodne dlho neoznačil nijaký tvoj názor za chybný. Priznávam, že aj preto, že ty si už nijaký svoj názor celé mesiace neprezradil, takže som nemal aký. Môj “útok”, navyše, nebol útokom na tvoju osobu, ale na tvoju metódu. Metódu nepriznať vlastné stanovisko ale donekonečna klásť otázky majúce formu nejasných narážok na určitý názor. Preto konštatujem, že sa zrejme vysloviť svoj názor bojíš. Ak nie, povedz jasne svoj postoj k “stvoreniu” – stvoril Boh hmotu/vesmír/život? Využil pri tom evolúciu? A ak odpovieš, že áno, tak pridaj tých pár detailov, ktoré sú pre akúkoľvek teóriu nutné. Bez nich to nie je teória, ale len prázdne tvrdenie.

     13. Jarda

      treebeard says:
      December 5, 2014 at 10:17 am

      1. Kto vytvoril supernovy? Vari nie Boh? Biblia stvorenie supernov jednoznačne vylučuje.

      V Bibli je jasně napsané, že Bůh stvořil Slunce, Měsíc a hvězdy aby svítily. Vzhledem k tomu, že výbuch nov a supernov příslušnou hvězdu zničí tak je jasné, že za to může “kazitel Božího díla”, který, opět dle Bible, vládne Světu, tedy Satan.

     14. treebeard

      Súhlasím, Satan môže byť príčinou, že Bohu jeho dielo vybuchne. A keďže je to pre vznik života nevyhnutné, znamená to, že se dietky Satanove. 🙂

     15. Vera

      ad – Keby Boh bol a dokázal robiť svetlo, tak by ho v tej pivnici urobil. Podobne ako v tej Pasteurovej skúmavke by vznikol život.

      Opět reprezentativní logika houpacího koně….anebo “ftip”…..v případě treebe je to totožné…….

     16. Jarda

      treebeard says:
      December 5, 2014 at 4:34 pm

      Súhlasím, Satan môže byť príčinou, že Bohu jeho dielo vybuchne. A keďže je to pre vznik života nevyhnutné, znamená to, že jsme dietky Satanove.

      Ano; a proto tak snadno podléháme Satanovým svodům.

     17. treebeard

      Vera, dajte si trošku na poznámky o logike pozor 😉

      Odporúčam vám dve veci: doštudovať si význam slova irónia. A potom pochopiť, že ja, samozrejme, viem, že ten argument je hlúpy. Presne rovnako hlúpy ako argument, ktorý sem priniesol Richy, že Pasteur dokázal, že z neživej hmoty sa nevytvorí živá. Na ten sme reagovali hneď dvaja, ale napriek tomu sa vám to podarilo nepochopiť.

     18. treebeard

      Výbuchy supernov sú síce aj tvorením, ale v prvom rade ničením. Ak niekde v našej “blízkosti” vybuchne supernova, život na Zemi zanikne.

      Je aj dosť smiešne tvrdiť, že Boh (by) nedokázal stvoriť potrebné prvky priamo a nenásilne, ale potreboval čakať miliardy rokov, kým mu vybuchnú hviezdy.

      Ale stále čakám, kedy sa ti podarí aspoň rámcovo prezradiť svoj postoj ku kreacionizmu. Nejaké náznaky si nám prezradil, zrejme je ten tvoj výklad Biblie doslovnejší, ako zvykneš predstierať, ale hanbíš sa priznať. 😉

    1. S.V.H.

     treebeard says:
     Ja som urobil pokus, či v tme v pivnici stvorí Boh svetlo. Nestvoril. Zrejme teda stvorenie svetla nie je možné. A vlastne som tým aj dokázal, že Boh neexistuje?

     S.V.H.:
     Je-li Kábrtova logika dokazování správná, pak jste pouze dokázal, že neexistuje Bůh, který stvořil světlo. Bůh, který světlo nestvořil, je stále možný.

     1. treebeard

      Vlastne áno.

      Ale, môže existovať Boh, ktorý netvorí svetlo? Nie je tvorba svetla nevyhnutnou vlastnosťou Boha? That’s the question.

     2. S.V.H.

      treebeard says:
      Vlastne áno.

      Ale, môže existovať Boh, ktorý netvorí svetlo? Nie je tvorba svetla nevyhnutnou vlastnosťou Boha? That’s the question.

      S.V.H.:
      Abrahámovská náboženství svého Boha většinou prezentují jakožto Stvořitele všeho stvořeného a stvořené je všechno kromě Boha (i když v Žalmech a Jobovi najdeme verzi stvořitelského mýtu, kdy před stvořením existoval prapůvodní oceán a mořská obluda, se kterou Bůh zápasil).
      Tento Bůh tedy světlo stvořil (Genesis 1:3 i Súra 6:1 to explicitně uvádějí) a Kábrtova logika dokazování spolu s Treebeardovým pokusem ve sklepě dokazují jeho neexistenci. Q.E.D.

      Gratuluji. 🙂

 5. Foxy

  Prej: “Někdy, někde, kdysi v dávné teplé kaluži se samo smíchalo pár základních prvků a hmota začala sama myslet a vyvijet se a sama se uspořádala do složitějších prvků. ”
  Ty seš srandista!
  Hele, kdy a kde starej Darwin řekl či napsal takovouhle ptákovinu? Odkud sis ten nesmysl vycucal?
  Tomuhle doskusnímu podvodu se říká slamák. Strawman. Vygůgluj si, co to je, ať přijdeš na jiné myšlenky…

  1. Richy

   Evoluce je proti zákonu entropie. Pokud tu byl kyslík a oxid ugličitý tak by se v životě nic samo tahkle nevytvořilo, spíše by to zdegradovalo ještě více. V praxi nevidíme, že by se hmota sama organizovala do složitějších celků. Navíc evoluci neodpovídá více věcí jako třeba počet obyvatel země, zkameněliny. Vživotě jsem neviděl zkamenělinu přechod z ploutve na nohu, nebo na křídlo. Nebo ohledně těch pěnkav. Darwin si odvodil ze změny zobáku celej vývoj. Připadá mi to celý ujetý a nezbývá než evoluci věřit. Je to víra v sebeoživení neživého materiálu. Pokud by evoluce byla realita tak bysme dneska dělali věci, kterým jenom věříme. A když tam mi tu můžeš vysolit ten chemickej vzorec, který popisuje vznik života z neživé hmoty. Jediný argumenty, který Darwin měl bylo “miliony let”, nebo “Uvažujme, že” a “Samo”. Tomuhle říkám věda jak poleno.

   1. Cestmir Berka

    To, že nejsem schopen se něco naučit a přečíst si jiné knihy, než kreacionistické není argument. Odvolávat se na Darwina nemá smysl- za dobu existence evoluční teorie se už toho trochu v biologii událo. Pokud by nebyla evoluční teorie pravdivá, co by bylo místo ní? Kreacionismus není biologie- to je křečovitá křesťanská apologetika…a inteligentní design dtto. Koneckonců na i-ateismus je o tom speciální téma a nemá cenu vše, pro někoho, kdo je líný, opakovat základy! Navíc evoluční teorii uznávají nejen ateisté, ale i mnozí vzdělaní věřící. Není to téma evoluce kontra křesťanství a islám, ale téma evoluce kontra nevěda.

    1. Richy

     Nepřišel jsem sem abych tu mluvil o křesťanství a o Bibli. Opravdový křesťan v životě neuvěří evoluci. To jedině katolíci a sekty, kteří se snaží alespon částečně zalíbit atheistickému světu. U mě nejsou katolíci křesťané už jenom z toho důvodu, že se klaní ostatkům “svatých”, používaj kadilo, nosí růžence, dávají důraz na majetek a bohatství, degradovali křesťanství na tu nejnižší úroveň. Křesťan byl Jan Hus, Martin Luther, Ježíš. U tohodle bych rád skončil a přesunul se k evoluci.
     V bilogie se možná událo, ale základ evolucionistické ideologie leží na vratkých základech a to je pro vás hodně nepříjemné. Radši budete říkat, že existuje plno jiných věcí, ale jistě máte na vašem webu hodně důkazů a obrazů zkamenělin, nebo chemickej důkazů. Spíše tu hrozí totální lobotomoie, než nějaké konstruktivní vysvětlení evoluce na základě důkazů

     1. Jarda

      Hele Richy, moheš nejprve specifikovat svoji víru a své náboženství, abychom my, hloupí agnostici a atheisté věděli, s kým máme tu čest?

      A jednu poznámku, na TV ZOOM právě probíhá seriál pořadů o Darwinovi. Doporučuji. Pak je také vhodný ke studiu a rozšíření vědomostí http://www.osel.cz.

     2. treebeard

      Hm, nechceš hovoriť o kresťanstve, ale o evolúcii. Inými slovami, chceš hovoriť o tom, v čom sa nevyznáš, ale odmietaš nám prezradiť niečo o vlastnej vier, o ktorej snáď predsa len niečo vieš.

      Pre začiatok si skús uvedomiť, že evolučná teória nie je teóriou o vzniku života. To povedal už Darwin a to hovoríme dodnes. Evolučná teória vysvetľuje, prečo vznikajú nové a nové formy živých organizmov a ktoré z nich prežívajú.

      Pokiaľ ide o vznik života, stále je v hre aj teória panspermie a teda vznik života v podmienkach, o ktorých nič nevieme. Súčasné teórie sa snažia vysvetliť vznik života prirodzeným spôsobom. Nie sú dokonalé, ale sú na neporovnateľne vyššej úrovni ako teórie kreacionistické “I riekol Boh: Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem na nebeskej oblohe.” Pokiaľ si všimneš, tak táto “teória” vôbec nehovorí, ako a prečo to ten Boh urobil. A už vôbec nehovorí, kde sa vzal ten Boh.

     3. S.V.H.

      Richy says:
      Nepřišel jsem sem abych tu mluvil o křesťanství a o Bibli. Opravdový křesťan v životě neuvěří evoluci. …

      S.V.H.:
      Tento výrok považuji za nejpodnětnější. Ukazujete tím, že evoluční teorii neodmítáte kvůli důkazům, ale kvůli náboženské víře. Kdyby šlo o důkazy, napsal byste něco jako “rozumný člověk znalý důkazů v životě neuvěří evoluci” (což by ovšem naráželo na fakt, že drtivá většina “rozumných lidí znalých důkazů” nemá s ET problém – viz např. zde). Za překážku uvěření evoluci tedy pokládáte křesťanskou víru (přesněji “opravdovou” křesťanskou víru). V čem považujete ET a křesťanství (“opravdové”) za neslučitelné?
      (Tento článek se tomu pokouší věnovat.)

     4. Richy

      Pro S.V.H. ukaž ty mě proč bych měl věřit evoluci. Já jsem na stránkách ateistů aby ste vy mě přesvědčili o pravdivosti této teorie, ne opačně.

      Pro Jardu. Moje víra spočívá v tom co říká Ježíš Kristus. Katolíky neberu jako křesťany, jelikož si přidali očistec, vydírali lidi peklem. Nevim, kde vzali šáškárny jako růženec, nebo kadidlo při obřadech, zmiňoval se o tom Ježíš, nebo to praktikoval? Vzorem křesťanství je ježíš Kristus. Vyznačoval se pokorou a skromností. Neklad důraz na byrokracii, budovy( Matouš 23) a různé nesmysly. Já viděl u katolické církve přesný opak, nebo se svojí skromností snad rozdali? Asi ne. Ježíš říkal, že by se církev neměla vměšovat do vlád a světských institucí. To, že dneska mají lidé v Evropě negativní názor na církvev je práce tvrdé katolizace. Jediné a pár věci co má moje víra společné s katolíkama je víra ve svatou trojici, v tom se liší ostatní sekty jako Jehovisti a Mourmoni. To co říkají apoštolové, s tím mohu a nemusím souhlasit. Někdy věci doporučují, nekdy přikazují, ale to je třeba také porovnávat se starým zákonem. Např. kde Bůh říká, že stvořil ženu rovnou muži aby mu byla pomocí a přitom v novém zákoně pavel Píše 1.korintským14.kap.34 “ženy at raději ve shromáždění mlčí”. Ježíš ovlivnil jejich život, ale nemusím vždy souhlasit s tím co si myslí. Rozhodně to neubírá na pravdivosti o Ježíši, pokud někdo pochybuje at si přečte knihu Kauza Ježíš od Lee Strobela.
      Bible má pro mě i duchovní rozměr, třeba Micheáš 5. kapitola 1-4. verš Předpovídá příchod Krista. Říká přesně, kde se narodí a z jakého rodu vzejde. A není to jediný prorok, který předpovídá příchod krista. Samozřejmě nevěříci Biblisti tomu rozumí jinak.

     5. Foxy

      Richy (December 4, 2014 at 3:27 pm) says:
      “…ukaž ty mě proč bych měl věřit evoluci. Já jsem na stránkách ateistů aby ste vy mě přesvědčili o pravdivosti této teorie, ne opačně.”

      Milej Richy! Rozhodně tě nebudu o ničem přesvědčovat.
      Protože:
      Richy (December 3, 2014 at 2:35 pm) says:
      “Opravdový křesťan v životě neuvěří evoluci.”
      nemá smysl ti jakékoliv argumenty předkládat.
      – – –
      Věř si čemu chceš, je mi to fuk.
      A věz, že nikdo zde nemá povinnost tě o čemkoliv přesvědčovat.

     6. S.V.H.

      Richy says:
      Pro S.V.H. ukaž ty mě proč bych měl věřit evoluci. Já jsem na stránkách ateistů aby ste vy mě přesvědčili o pravdivosti této teorie, ne opačně.

      S.V.H.:
      1) Proč chcete ausgerechnet po ateistech, aby Vás přesvědčovali o pravdivosti ET? Proč to nechcete třeba po vegetariánech? Proč po nás nechcete, abychom Vás přesvědčili o pravdivosti heliocentrického modelu Sluneční soustavy?

      2) Přehled důkazů pro ET je možné najít například v těchto zdrojích (a v mnohých dalších):
      http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_of_common_descent
      http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/
      Dawkins, R.: Největší show pod Sluncem
      Coyne, J. A.: Why Evolution is True
      Kdybych měl vyďobnout jeden stručný, přesvědčivý a jednoduchý důkaz, mohl by to být třeba tento (výborně podaný věřícím křesťanem, dr. Kennethem Millerem):
      https://www.youtube.com/watch?v=zi8FfMBYCkk

      3) Uvedl jste, že “Opravdový křesťan v životě neuvěří evoluci”. Uvěření či neuvěření evoluční teorii tedy není otázkou důkazů, ale “pravdového křesťanství” Proč opravdový křesťan v životě neuvěří evoluci? Je na opravdovém křesťanství něco v takovém rozporu s ET, že jí opravdový křesťan nemůže nikdy akceptovat?

     7. treebeard

      Richy, veríš v to, čo povedal Ježiš. OK. Rozdal si svoj majetok chudobným a spoliehaš sa, že Otec sa o teba postará rovnako ako nebeské vtáctvo? Nemusíš sa toho báť, deň súdu je už blízko (už 2000 rokov je blízko) a teda nemáš dôvod hromadiť pozemské statky na viac než jeden deň dopredu. Pokiaľ máš napr. byt alebo auto, nerobíš to, čo chcel od svojich nasledovníkov Ježiš.

      Prepáš, že si z teba robím trochu srandu, ale pýtal som sa ťa (aj ostatní), nie na to v čo veríš všeobecne a koho za kresťana nepovažuješ, ale v čo veríš ohľadom tej evolúcie, o ktorej chceš diskutovať. Už síce začínam tušiť, v čo asi, ale stále je tam ešte určité rozpätie. Skús teda opísať tú SVOJU verziu stvorenia sveta(napr. či veríš v Gen1 alebo Gen2). Doplň, či veríš v Potopu a jej datovanie teológmi. A či veríš v udalosti tesne po Potope. A potom to môžeme porovnať s tým, ako nám to vysvetľuje evolučná teória (a ďalšie teórie).

     8. Jarda

      Richy says:
      Pro Jardu. Moje víra spočívá v tom co říká Ježíš Kristus. Katolíky neberu jako křesťany, jelikož si přidali očistec, vydírali lidi peklem. Nevim, kde vzali šáškárny jako růženec, nebo kadidlo při obřadech, zmiňoval se o tom Ježíš, nebo to praktikoval? Vzorem křesťanství je ježíš Kristus.

      Richy, bacha. Křesťané jasně říkají, že mají pravdu, a je to pravda, protože to křesťané říkají. Ježíš dal Petrovi klíče od Království nebeského a tudíž mohou Ježíšovo učení dále rozvíjet. A proto co říkají a do praxe zavedou je pravdivé a kdo tomu neuvěří, přijde do pekla, kde jej čerti budou píchat do zadku rozežhavenými vidlemi. Tak přestaň pochybovat a křesťany pomlouvat a věř!

      Tady si prostuduj:
      “KATECHISMUS katolického náboženství je kniha posvátná, protože nám podává pravdy Boží. Proto je přijímáme s vírou božskou neboli nadpřirozenou. To znamená: S pomocí Boží přijímáme s nejpevnější jistotou všechno, co Bůh oznámil a čemu nás učí jeho Církev jako pravdám od Boha zjeveným. I tomu pevně věříme, co nemůžeme poznat z osobní zkušenosti či pochopit svým rozumem, protože tyto pravdy máme od Boha.”
      http://katolicky-katechismus.cz/

   2. Foxy

    Tvrdíš: “Evoluce je proti zákonu entropie.”
    Tak si nastuduj něco o dissipativních strukturách a Iljovi Prigoginovi (který za jejich objev a důkaz jejich existence dostal nobelovku už v roce 1977) a taky o samoorganisujících se strukturách. (Samoorganizace je proces, při němž vzájemným působením mezi složkami neuspořádaného systému vzniká nějaká podoba řádu. Tento proces je spontánní a není nijak centrálně řízen. Samoorganizace se běžně vyskytuje ve fyzikálních, chemických, biologických, sociálních a kognitivních systémech.)
    Taky si nastuduj něco o jevu zvaném emergence. Robert B. Laughlin, teoretický fyzik a taktéž laureát Nobelovy ceny, napsal: „Z fyzikálního hlediska je zvlášť zábavné mluvit o životě, protože právě ten představuje extrémní příklad emergence zákonitostí.“
    Přestaneš pak šířit blbosti, jako třeba že evoluce je proti zákonu entropie.

    1. Richy

     Ilja Prigogin Argumentoval, že některé
     otevřené systémy mohou vyobrazovat pokles v
     entropii díky přítoku vnější energie a výchozí
     “uspořádání” je důkazem, že “hmota se sama
     organizuje.” Od té doby byl koncept “sebeorganizace
     hmoty” dosti populární mezi evolucionisty a
     materialisty. Jednají jako kdyby nalezli
     materialistický původ složitosti života a
     materialistické řešení problému původu života.
     Jenže bližší pohled odhaluje, že tento argument je
     zcela abstraktní a ve skutečnosti jen zbožné přání.
     Navíc zahrnuje velmi naivní lež. Lež spočívá ve
     svévolné záměně dvou odlišných konceptů,
     “seřazený” a “uspořádaný.”
     Lze to vyjasnit na příkladu. Představte si úplně
     plochou pláž na břehu moře. Když silná vlna zasáhne
     břeh, hromady písku, velké a malé, vytvoří hrbolky
     na povrchu písku.
     Toto je proces “seřazení”: Mořský břeh je
     otevřený systém a přítok energie (vlna) který tam
     vstupuje může vytvořit jednoduché vzorce v písku,
     které vypadají naprosto pravidelně. Z
     termodynamického pohledu to může nastolit řád tam,
     kde dřív žádný nebyl. Jenže je nutno vysvětlit, že
     stejné vlny nedokáží postavit na pláži hrad. Pokud
     tam uvidíme hrad, nebudeme pochybovat, že ho
     někdo postavil, protože hrad je “uspořádaný”
     systém. Jinými slovy má jasný návrh a informaci.
     Každá jeho část byla vytvořena vědomou entitou
     plánovaným způsobem.
     Rozdíl mezi hradem a pískem je, že první je
     uspořádaná složitost, kdežto druhý vykazuje pouze
     řád přivedený jednoduchým opakováním. Řád
     vyvolaný opakováním je jako kdyby objekt (jinými
     slovy přítok energie do systému) padal na písmeno
     “a” na psacím stroji, píšící “aaaaaaaaaaaaaaaa”
     stokrát. Leč struna “áček” v řádu opakovaném tímto
     způsobem neobsahuje žádnou informaci a žádnou
     složitost. Za účelem napsat složitý řetěz písmen
     skutečně obsahující informaci (jinak řečeno
     smysluplnou sekvenci, odstavec nebo knihu), je
     zásadní přítomnost inteligence.
     Totéž se vztahuje na vítr foukající do zaprášené
     místnosti. Když dovnitř fouká vítr, prach, který ležel
     v husté vrstvě se může shromáždit v jednom rohu
     místnosti. Toto je také uspořádanější situace než jaká
     existovala dříve, v termodynamickém smyslu, ale
     jednotlivá smítka prachu nemohou vytvořit na
     podlaze něčí portrét organizovaným způsobem.
     Toto znamená, že složité, uspořádané systémy
     nikdy nemohou vzniknout jako výsledek přírodních
     procesů. Ačkoli se jednoduchý příklad řádu může čas
     od času objevit, toto má své hranice.
     Ale evolucionisté poukazují na tuto sebeorganizaci,
     která se objevuje přírodními procesy jako
     nejdůležitější důkaz pro evoluci, zobrazující takové
     příklady “samoorganizace”. Následkem této záměny
     konceptů navrhují, že živé systémy si mohou vyvinout
     svůj vlastní soulad z jevů v přírodě a chemických
     reakcí. Metody a studie používané Prigoginem a jeho
     přívrženci jsou založeny na této klamné logice.
     Američtí vědci Charles B. Thaxton, Walter L.
     Bradley a Roger L. Olsen, ve své knize Záhady původu
     života, vysvětlují tento fakt takto:
     … V každém případě jsou nahodilé pohyby molekul
     v kapalině spontánně nahrazeny vysoce
     organizovaným chováním. Prigogine, Eigen, a
     další navrhovali, že podobný druh sebeorganizace
     může být standardní v organické chemii a může
     potenciálně vysvětlovat vysoce složité makromolekuly zásadní pro živé systémy. Ale
     takové analogie mají skoupou důležitost k otázce
     původu života. Hlavní příčinou je, že nedovedli
     rozlišit mezi řádem a složitostí… Pravidelnost
     nebo řád nemůže sloužit, aby uskladnil velké
     množství informace vyžadované živými systémy.
     Vysoce nepravidelné, avšak specifické struktury
     jsou vyžadovány spíše než struktury seřazené.
     Toto je vážný nedostatek poskytnuté analogie.
     Neexistuje zjevné spojení mezi druhem
     spontánního řazení, které se objevuje z proudu
     energie skrze systémy a prací vyžadovanou k
     budování aperiodické informace -působivých
     makromolekul jako jsou DNA a bílkovina. 7
     Vlastně Prigogine sám akceptoval, že teorie, které
     vyprodukoval pro molekulární úroveň neplatí pro
     živé soustavy-třeba živou buňku:
     Problém biologického řádu zahrnuje přechod od
     molekulární aktivity k supermolekulárnímu řádu
     buněk. Tento problém je daleko od svého řešení. 8
     Tak proč evolucionisté dál věří ve scénáře jako
     “samoorganizace hmoty”, které nemají vědecké
     opodstatnění? Proč jsou tak odhodláni odmítat
     inteligenci a plánování, které lze tak jasně vidět u
     živých systémů? Odpovědí jest, že mají dogmatickou
     víru v materialismus a věří, že hmota má jakousi
     záhadnou moc tvořit život. Profesor chemie z
     univerzity New York a odborník na DNA Robert
     Shapiro vysvětluje víru evolucionistů v
     “sebeorganizaci hmoty” a materialistické dogma
     ležící v jejím centru:
     Další evoluční princip je proto potřebný, aby nás
     vzal přes propast od směsí jednoduchých
     chenikálií k prvnímu účinnému replikátorovi.
     Tento princip nebyl dosud podrobně popsán ani
     demonstrován, ale je očekáván, a dostává jména
     jako chemická evoluce nebo sebeorganizace
     hmoty. Existence principu se bere za
     samozřejmou ve filosofii dialektického
     materialismu, jak byl aplikován na původ života
     Alexandrem Oparinem.
     Všechny tyto situace jasně demonstrují, že
     evoluce je dogma, které odporuje empirické vědě a
     že původ živých bytostí lze vysvětlit pouze zásahem
     nadpřirozené moci.

     Zákony termodynamiky jsou považovány za sjednocující prvek fyzikálních věd. V biologii má podobnou roli teorie evoluce.
     Je zajímavé, že předpovědi z jedné oblasti popírají předpovědi z druhé oblasti. Druhé věta termodynamiky svědčí o tom,
     že fyzikální svět postupuje od pořádku k nepořádku, od složitosti k jednoduchosti –
     naproti tomu biologická evoluce představuje vývoj ke stále složitějším formám živých systémů.

     Makromolekuly živých systémů (DNA, bílkoviny atd.) jsou podstatně bohatší na energii než jejich prekurzory (aminokyseliny, heterocyklické báze, fosfáty a cukry)
     – stejně tak jsou zase oxid uhličitý a voda chudší na energii než uhlovodíky např. benzínu, spalovaného v motorech.
     Roger Caillois řekl: “Clausius a Darwin nemohou mít oba pravdu.”

     Americký biofyzik Harold J. Morowitz odhadl vzrůst chemické vazebné energie k tvorbě bakterie Escherichia coli z jednoduchých prekurzorů na 0,27eV/atom pro 2×10 na10 atomů v jedné bakteriální buňce.
     (1eV=10na-19J). To by se termodynamicky rovnalo samovolnému ohřátí vody ve vaně na 360°C, což je naštěstí velmi nepravděpodobné.
     Ilja Prigogine uvedl: Pravděpodobnost, že se při obvyklých teplotách shromáždí makroskopické množství molekul tak,
     že umožní vznik vysoce organizovaných struktur s funkcemi charakteristickými pro živé organismy, je extrémně malá.
     Myšlenka samovolného vzniku života v jeho současné formě je tedy nepravděpodobná i v rámci miliard let, během nichž probíhala prebiotická evoluce.
     K využití energie přicházející do systému je třeba převodový mechanizmus, konvertibilní systém.
     Potrava by sotva prospěla člověku, který by sice jedl, ale měl odstraněný žaludek, střeva, játra nebo slinivku. Jistě by zemřel.

     Je možné provést termodynamickou úvahu o tom, jak funguje metabolický motor živých systémů. Vysvětlit jeho vznik (vznik DNA, enzymů atd.) pomocí termodynamiky je ale podstatně složitější,
     protože není znám mechanismus přeměny toku energie na práci působící vznik struktur v předbiologických systémech.

     1. treebeard

      No fajn, skopíroval si sem úryvok knihy Zhroucení evoluční teorie od HARUN YAHYA – ADNAN. A teraz čo?

      Z toho úryvku mi vyplýva, že ty osobne si Prigogina nikdy nečítal (ani ja) a nie si schopný mu oponovať vlastnými slovami. A že väčšine tých vecí, ktoré si sem skopíroval, nerozumieš. Fakt si myslíš, že takto sa dá diskutovať?

      Radím ti, skús nám niečo vyprodukovať sám. Foxy sem dal “argumentum ad verucandiam” (argument autoritou), čo síce nie je zázračný argument, ale pre úroveň diskusného fóra má svoju váhu. Ty si oproti argumentu nositeľom Nobelovej ceny dal citát (nevedeckého, len populárneho) textu autorov, ktorí Nobelovu cenu nedostali, ba dokonca sa im nepodarilo ani len vzbudiť väčšiu pozornosť. Nič viac si nedokázal. Ak si myslíš, že áno, skús niečo povedať aspoň čiastočne vlastnými slovami.

     2. S.V.H.

      Jak Zhroucení evoluční teorie, tak i jiné knihy stejného autora jsem četl (ono je to všechno na jedno brdo). Druhá část zkopírovaného textu je opět od pana Kábrta. Nechci zde odmítat nějaké argumenty jen proto, že pocházejí od jednoho z těchto dvou exotů, ale opravdu vřele doporučuji při četbě jejich děl jednotlivá tvrzení ověřovat. Oba sázejí zejména na neznalost svých čtenářů. A hlavně není od věci si o evoluční teorii přečíst také nějakou serioznější publikaci.

     3. Jarda

      Nehledě na to, že stále platí otázka, kterou řekl Treebeard: “Pokiaľ si všimneš, tak táto “teória” vôbec nehovorí, ako a prečo to ten Boh urobil. A už vôbec nehovorí, kde sa vzal ten Boh.”

    2. Vera

     ad – (Samoorganizace je proces, při němž vzájemným působením mezi složkami neuspořádaného systému vzniká nějaká podoba řádu. Tento proces je spontánní a není nijak centrálně řízen.

     Možná to některého nositele Nobelovy ceny překvapí, ale Bůh opravdu není centrála.

     1. Richy

      A co je centrála? Pořád ta vaše magická hmota. Hmota tvoří 4-5% vesmíru. Naprosto mizivé množství. Informace je podstata všeho. A odkud se vzala ta informace? Že by opět sama magická hmota vymyslela? Jenom se zkoumá co už tu dávno bylo. Nikdo nebyl u zrození hvězdy, nebo vesmíru. Samozřejmě všechno samo, bez informace. Celý svět funguje sám bez toho aby se někdo snažil, nikdo nic dělat nemusí, všechno se udělá samo 🙂

   3. S.V.H.

    Richy says:
    … Navíc evoluci neodpovídá více věcí jako třeba počet obyvatel země, zkameněliny. Vživotě jsem neviděl zkamenělinu přechod z ploutve na nohu, nebo na křídlo. …

    S.V.H.:
    S počtem obyvatelstva už zde argumentoval HMC2011. Celý “argument” stál na tom, že odmítal připustit, že by přírůstky populace mohly klesnout pod nějakou magickou hranici. Máte k tomu něco ne až tak bizarního?

    Ohledně těch zkamenělin přechodových článků třeba mezi ploutví a nohou (či obecněji mezi rybami a tetrapody) se můžete podívat např. sem, sem nebo sem.

    1. Vera

     Krásné články….:

     “……..Ačkoliv má Acanthostega mnohé rybí znaky její končetiny se podobající více nohám než ploutvím. Tyto končetiny ovlivnily naše nazírání na evoluci tetrapodů. Byla spíše víra v to, že první tetrapodi měli pět prstů. Acanthostega má však na přední končetině osm a na zadní nejméně osm prstů. Jak se ukázalo ještě nejméně dva další známé druhy prvohorních obojživelníků měli více než pět prstů (Ichthyostega a Tulerpeton)….”

     “……Do té doby si paleontologové mysleli, že se u tetrapodů vytvořily končetiny pro pohyb po souši. Acathostega však přinesl odpověď poněkud jinou. Je zajímavé, že ačkoliv měl Acanthostega dobře zformované prsty, neměl žádné kotníky ani zápěstí. Měl poměrně dlouhé kosti na končetinách, které však nebyly schopny unést větší váhu na souši. Stejně tak byla formována i kyčel. Ta totiž byla velmi slabě připojena k páteři a nebyla tak schopna unést celou váhu při pohybu po souši. Dokonce ani pevnější spojení kyčle k páteři by moc nepomohlo. Jeho páteř byla totiž podobná spíše hřbetní struně než do sebe zapadajícím obratlům. Byla stavěna pro odolávání mechanickým tlakům při plavání, ale pro pohyb po souši byla nevyhovující. …”

     Zvýrazním:
     “Byla spíše víra v to…”
     “Do té doby si paleontologové mysleli…..”

     Ehm….

     1. treebeard

      Vera, Richy sklamal, ale vy ste taká hlboko inteligentná a navyše osvietená (nemyslím Černobylom) osoba. Skúste nám už teda namiesto tých našich nedokonalých teórií predstaviť tú vašu, dokonalú. Radi sa poučíme.

     2. S.V.H.

      Vera says:
      Krásné články….:

      Zvýrazním:
      “Byla spíše víra v to…”
      “Do té doby si paleontologové mysleli…..”

      Ehm….

      S.V.H.:
      Ano, věda je schopna své předchozí závěry korigovat/zavrhovat na základě nových důkazů. Ehm?

  1. Objasnitel

   Chá to je přesně ten pohled, který jsem se vám tu snažil zprostředkovat po celou dobu, co sem přispívám. Ale ateisti jsou prostě “zabedněnci” a nesmí přiznat, že existuje víra, protože pak by si uvědomili, že jsou před Bohem nicky a že je Bůh po smrti bude soudit za svůj “fíkový list”, do kterého se oděli. Věda je dobrý alibismus, co? hříšníci

   1. Richy

    Lennox je moudrý člověk, který se nebojí nahlédnou do jiných problematik bez toho aby říkal “to je blábol a nesmysl” jak říkají slaboši a skeptici. Takový přístup by měli mít všichni. Nechápu proč jsou nějací lidé proti Bohu. Nic jim neudělal. Einstein v tom měl jasno, že nic nevzniká samo a že všechno má svého konstruktéra, že řád a uspořádanost nevzniká z pouhé náhody, toto je matematicky vyloučené. Pamatuji ji si jak jednou na přednášce Jiřího Grygara zastával evoluci argumentem “auta se také vyvijí” možná opoměl tvůrčí úsilí inteligence za těmi auty. Nechci být proti nikomu, vždyť stačí se jen zamyslet. Bůh neni překážka.

    1. treebeard

     Nuž, neviem. Na prvé prečítanie je ten rozhovor úplne prázdny. Neprináša nijakú zaujímavú informáciu, ktorá by nás niekam posúvala. A reakcie vás troch detto. Ani jeden z vás nepovedal nič okrem toho, že vede neverí a tak predsa len na tom pánbožkovi niečo bude.

     Je možné, že po detailnejšom preštudovaní tam niečo nájdem, ale neviem, kedy si nájdem čas (cez víkend?). Každopádne však, pokiaľ to z diskusiou myslíte čo len trochu poctivo, ste to vy, kto by mal z toho rozhovoru vybrať nejaké kľúčové myšlienky a vyzvať nás, nech reagujeme. Takéto potľapkávanie sa po ramenách “ale sme im to ukázali” je len nevhodným správaním. Nič viac, nič menej.

     1. Richy

      Pokud se nemýlím tahle stránka se jemenuje ateismus. Takže nejspíš nebudete experti přes Bibli. Bible je světově uznávaná kniha a zároveň nejprodávanější. Člověk, který nechápe hlavně duchovní rozměr Bible a snaží se nacházet chyby v detailech ať raději zůstane ateistou a čte si Darwinovy spisy. Logicky ateisti nebudou ti správní aby hodnotili Bibli a ostatní náboženství.
      Jenže já jsem si nemohl vybrat evoluční teorie mi byla vtloukávána do hlavy ve škole nedobrovolně takže mam právo se k tomu vyjádřit a žádám o vysvětlení plno věci, jistě máte za ty miliardy let plno důkazů a zkamenělin, přechodných forem. Pokud vám někdo v dětství nedobrovolně vtloukával Bibli do palice tak máte právo se do mě pustit, ale jestli máte midrák, že evoluce nemá miliardy následovníku jako Křestanství, nebo Islám tak chápu, proč na stránce i-ateismus si tu honíte triko. A to, že někdo zkopíruje něco z nějaký knížky, nebo webstránky, to je mi osobně jedno. Pokud to má posloužit jako infromace k tématu tak proč, ne?

     2. Objasnitel

      Pro Richyho: Chtěl bych se ještě vyjádřit k tomu, že katolíci nejsou křesťané. Katolíci (nebo-li všeobecní) jsou naopak křesťané jmenovaní samotným Kristem skrze Petra. Ostatní církve jsou jen víceméně detailistické odnože hlavní církve. S tím je také spojené, že jsou někdy naprosto mimo mísu a vymýšlí si do svého řádu neuvěřitelné kraviny (nebudu je jmenovat, abych se někoho nedotkl). Nevím, kde jste přišel na to, že jsou katolíci upnutí na majetek (nejspíš mediální sprška s restitucema). To co tvoří (monstrózní chrámy, bohaté zdobení, promakané obrazy) je jen tvořivost lidí nasměrována do tvorby pozemské krásy. Jo lidi se můžou modlit na hnoji v teplákové soupravě, ale je to k něčemu dobré? Akorát budete od hoven a to místo určitě žádnou auru zbožnosti nevykazuje. Bude se nějaký křesťan těšit, že se půjde pomodlit na hnůj? Když už je křesťanský Bůh tak dobrý, že nás nenutí obětovat žádné ovce a kdovíco a chce jen, abychom jen se poklonili a jedli božské tělo jeho syna, tak je naší slušností to provést kultivovaně. Tvoření krásy je spojené s kulturou. A jestliže je kultura věnována Bohu, tak je to přeci dobré, ne? S těmi ostatky světců – ano schovávají se kosti, a pozůstatky světců – ale není to modlářství, nýbrž projev úcty k člověku, co žil po křesťansku úctyhodně (svatý je přímluvce pro žijící hříšníky). Je to to samé, jako když jdete na výročí první republiky položit věnec k Masarykovi. Je to všecko o kultuře a katolíci kulturu mají dobrou, proto jsem jedním z nich.

     3. treebeard

      Richy, pokiaľ si stránku preštuduješ, tak s úžasom zistíš, že mnohí sa tu v Biblii vyznáme ďaleko lepšie ako ty v evolučnej teórii. Ale mne napr. v tejto chvíli nejde o “duchovný rozmer Biblie” (ten je blízky nule, ale momentálne to neriešme), mne ide o to, aby si objasnil tú svoju (ne)evolučnú teóriu. A na to nám musíš prezradiť niečo zo svojej viery, nestačí kritizovať nepochopené a z kontextu vytrhnuté detaily z teórie, ktorá sa tebe nepáči. A ušetríme kopu času, ak sa sám zaradíš, v akú kreacionistickú teóriu to vlastne veríš. Sme tu už dosť naučení, že veriaci sa za svoju vieru zvyčajne hanbia a treba z nich ťahať ako z chlpatej deky čo len stručný náčrt ich predstavy toho “stvorenia”, pretože vedia, že potom sa všetko kúzlo stratí. Hlavná sila veriacich je vždy v blufovaní, v predstieraní, že za ich rečami niečo je. Ale ešte nikdy nič neukázali a začínam mať pocit, že ani ty nič neukážeš.

      Skúsme aspoň takto: veríš, že druhy sa časom menia, či sú podľa teba naveky nemenné? Veríš, že existujú fosílie druhov, ktoré už dnes nežijú. Veríš, že tie fosílie sa dajú zoradiť do nejakého “stromu”, ktorý dáva zmysel? Veríš, že genetika ten strom viac menej potvrdila?

     4. Objasnitel

      treebard: Když někdo napíše, že duchovní význam Bible se blíží nule, tak nemá cenu s někým takovým hovořit 😀 … aneb Matylda

     5. protestant

      treebeard says:
      December 4, 2014 at 11:55 am
      Richy, pokiaľ si stránku preštuduješ, tak s úžasom zistíš, že mnohí sa tu v Biblii vyznáme ďaleko lepšie ako ty v evolučnej teórii.

      protestant:
      Páni…. 🙂

      Kdo že se to v Bibli vyzná?????? 🙂

     6. Vera

      protestant:

      Náš slovenský kolega má pochopitelně na mysli sebe. A protože se v Bibli “vyzná”, tak ji také erudovaně ohodnotil – duchovní rozměr Bible je blízký nule.

      🙂 🙂 🙂

      /svatá prostoto…………./

     7. treebeard

      Ten duchovný rozmer Biblie mám doložený aj priateľmi ezoterikmi “necituj mi tú Bibliu, to nie je duchovný text” 🙂

      Pokiaľ ide o duchovný rozmer Biblie, veľakrát ho tu diskutéri hľadali, ani raz nenašli. Veď napr. s Protestantom máme takmer zhodné názory – text Starého zákona napr. vznikol cca v 7. storočí p.n.l. a odráža najmä vtedajšie geopolitické záujmy Jeruzalema, čomu prispôsobil celú “históriu”. To, čo bolo dlhé stáročie typicky izraelské (polyteizmus, odpor k centralizmu) vyhlásil za “neizraelské” a začal tvrdiť, že po väčšinu histórie to bolo naopak, že ten polyteizmus sú len také “slabé chvíľky” v povedomí národa. Vzniklo “hnutie za Hospodina a nikoho iného”, ktoré nakoniec spôsobilo vznik monoteizmu.

      Kde sa dá v takomto texte očakávať nejaký “duchovný rozmer”? Za každým jedným tvrdením Biblie sú rýdzo praktické pohnútky. A k tomu všadeprítomná xenofóbia, presvedčenie, že účel svätí prostriedky, glorifikácia násilia…

      Ale OK, veď máte možnosť. Uveďte mi duchovný rozmer nejakej časti Biblie a ja vám k tomu poviem ten neduchovný, pragmatický. Môžeme potom porovnať, ktorý znie hodnovernejšie.

     8. Vera

      ad – Ten duchovný rozmer Biblie mám doložený aj priateľmi ezoterikmi “necituj mi tú Bibliu, to nie je duchovný text” 🙂

      no tak to jó….to je jiná, přátelé “ezoterici” to “doložili”….

      🙂 🙂

      /svatá prostoto…………………..!…………./

     9. Vera

      ad – Ale OK, veď máte možnosť. Uveďte mi duchovný rozmer nejakej časti Biblie a ja vám k tomu poviem ten neduchovný, pragmatický. Môžeme potom porovnať, ktorý znie hodnovernejšie.

      Mt 7:6

     10. treebeard

      Beata simplicitas, vera!

      Vy nepoznáte význam smajlíkov? Pointa bola v tom, že ten môj “dôkaz” je presne rovnocenný tvrdeniu vás a ďalších veriacich, že tam nejaký pre ateistu nepochopiteľný duchovný rozmer je. Ak to chcete tvrdiť, musíte najprv byť schopná ten zmysel prezentovať, opísať a obhájiť.

      Ja vám na rozdiel od toho “Nedávajte svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a obrátiac sa neroztrhaly vás.” zacitujem Vladimíra Mečiara: Viem, ale nepoviem. Vaša odpoveď bola na rovnakej úrovni 😉

      BTW, ten (údajný) Ježišov výrok (Mt7:6) sa na našu debatu nehodí, vytrhli ste ho z kontextu.

     11. Jarda

      Nehledě na to, že je neprve třeba (nějak) definovat, co to ten “duchovní rozměr” vlastně má být.

      Je to obdobné jako tvrzení, že ateisté (nevěřící) jsou pyšní a nechtějí uznat, že nás něco přesahuje. Úplně stejně nikdo není schopen definovat, co nás vlastně má přesáhnout a jak. Viz třebas: Nejvyšší schopností rozumu je
      připustit, že existuje něco, co ho překonává.
      Nevěřící říká: zanechal bych svých špatných rozkoší, kdybych měl víru. Ale já odpovídám: měl bys víru, kdybys zanechal špatných rozkoší.
      Blaise Pascal, matematik, fyzik a filozof

      Teprve až budeš srozuměn s tím, že lidským způsobem nic nepochopíš a nedokážeš, staneš se opravdovým věřícím.
      Michel Qouist, kněz a spisovatel
      http://www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2014-31.pdf

      Dr. Grygar se při své přednášce na Akademických týdnech zmínil i o předsedovi francouzské akademie věd, který kdysi prohlásil, že kameny z nebe padat nemohou, protože tam žádné nejsou. Přemýšlel jsem, do jaké míry asi byl ovlivněn svojí nepochybnou náboženskou výchovou, protože bible vskutku nic takového netvrdí a podle jejího popisu je jasné, že v nebi vskutku kameny být nemohou.

  2. Jarda

   Nedá mně, abych nepřetáhl něco z diskuze:

   Lukáš Přikryl:
   Má smysl být militantní ateista (osobně jím asi nejsem, rozhodně nijak programově, ale mnohé jevy ve společnosti mě k takovému postoji vybízejí). Víra infiltrující společnost také omezuje svobodu a práva ateistické spolučinnosti (a nemusíme se ohlížet jihovýchodním směrem, děje se to subtilněji i západních společnostech včetně/i v té naší), třeba diskriminace až nenávist k homosexuálům, ve zdravotnictví – viz. eutanazie, interrupce, charitativní organizace, hospice – kde je de facto víra od zaměstnanců vyžadována a od pacientů “očekávána”. K otázce postmodernismu (laicky, filosoficky ukotven v ní příliš nejsem – a Foucaultovo Dohlížet a trestat příliš filosoficky zaměřená nebyla). Postmodernismus v poznání, dle mého názoru, přinesl několik podnětných prvků, a k otázkám morálky se vyloženě hodí (přesto, že je spíš namístě mluvit o relativismu), religiozní dogmatismus omezuje práva na svobodné myšlení a vyjádření atd.. Typický příklad: pohlavní styk mezi sourozenci – přestože by použili kondom nebo antikoncepci a nic by se nikomu nestalo, nikdo by nepřišel k žádné újmě, dle církevní morálky je to hřích, který by mnoho věřících i formálně odsoudilo. Nebo další klasika, “nezabiješ”. Zase se nemusíme ohlížet do minulosti (křižáci, čarodějnice). Je známo, že v USA má trest smrti největší zastání mezi Republikány, jejichž četnou základnu i výkonnou elitu tvoří věřící fundamentalisté – viz.typická karikatura G.W. Bushe, ten vždy “zabíjel ve jménu Boha”, a o jeho morálních kvalitách se dá velmi úspěšně pochybovat.

   Martin Novák:
   Zbytečná křesťanská propaganda (kromě provokativnosti -> délky diskuze -> příjmu z reklam). Lennox omílá staré, omleté, tisíckrát vyvrácené argumenty. Tak po 1001.:

   1) „Náboženství nesoupeří s vědou, nezabývají se stejnými otázkami.” – Kolosální nesmysl. Dejme tomu, že deismus nesoupeří s vědou, ale u teismu je to přesně naopak. Stačí si přečíst Bibli: Vznik všeho, vesmíru, sluneční soustavy, Země, rostlin, zvířat, člověka, původ nemocí, jejich léčení, oživování mrtvol. To všechno jsou otázky, kterými se věda zabývá. A výmysly pisálků Bible vyvrací. Současní křesťané jsou schizofrenici – některé části Bible berou doslovně, věří jim, řídí se jimi, bojují za ně do roztrhání těla… a jiné naopak ignorují stylem: “To přece není myšleno doslovně, to je jen obrazné přirovnání, podobenství, blabla.” Jsou to však jen výmluvy – dokud byla věda v plenkách, byly tyto pasáže brány úplně stejně, jako např. Ježíšovy výroky, desatero apod. Věda s těmito nesmysly musela bojovat stovky let, než konečně zvítězila (v civilizovaných sekulárních zemích, nikoli např. v USA, kde se ještě před pár lety vedli kreacionisté s evolucionisty vleklý soudní spor… který naštěstí prohráli).

   2) “přesvědčení, že přírodní vědy jsou jediným nástrojem k poznání pravdy. To je absurdní, jak logicky, tak empiricky.” – A kdo že to vlastně tvrdí? Nebo je to další straw man? Skutečný problém je v tom, že tady máme 2 zcela protikladné způsoby poznávání: vědecký a náboženský. Věda nedělá unáhlené závěry, trvá na důkazech, logice, konzistentnosti se stávajícím věděním. U náboženství je to obráceně – vychází z fantazie, přednáší ničím nepodepřené bláboly, které nemají praktický význam (přestože to o sobě rády tvrdí), jsou buď nevyvratitelné a irelevantní (= např. to, co v souč. době zbylo z křesťanství) nebo vyvratitelné… a zároveň zpravidla vyvrácené.

   Jiří Votoupal:

   Jediné co v článku zaznělo, že filozofie zkoumá jiné otázky než např. biologie. Jinak přeci není důvodu tvrdit že věříci je lepší nebo horší vědec proto, že věŕí, či nevěří v boha. Ani to, že věřící jsou lepší, nebo horší lidé, občané, či že jsou spokojeněší, nebo nespokojenější, než ti druzí. Tedy spíš klasická obhajoba víry argumentem, tomu nemůžete rozumět. Přeci to, že chemickým či biologickým rozborem nezjistíme proč Matylda upekla dort, můžeme to zjistit pouze v případě, že do něj přidala jed, neni žádný důkaz že bůh stvořil vesmír. Tedy, pochopil-li jsem dobře, my věřící rozumíme, proč věŕíme a to, že bůh existuje a jsme tedy lepší, vy nevěŕící tomu nerozumíte a proto se mýlíte a jste tedy horší. Podle mne je víra či nevíra osobní věcí každého člověka a nikomu po tom nic není. Není tedy žádněho důvodu upřednostňovat věŕící, stavět náboženství jak néco vyjímečnho, lepšího. Už jenom proto, že těch náboženství je mnoho a většina z nich spíš člověka spoutavá, než osvobozuje.

   Zaujal mě ten pohlavní styk mezi sourozenci. Každý z nás se nad tou představou asi otřese hrůzou. Podobně jako třeba nad mnohoženstvím, mnohomužstvím či skupinovým manželstvím. Zcela za samozřejmé považujeme, že to zakazují i civilní zákony – zcela nepochybně vycházející z té “vyšší” morálky náboženské – ačkoliv nikdo nemůže odůvodnit proč. Ve starém Egyptě se členové faraonské rodiny množili mezi sebou – také na základě náboženství a šlo to.

   Ale hluboce věřící se obdobně otřásají odporem i nad rozvodem, potratem či i jen antikoncepcí, masturbací a to i vzájemnou v (posvátném) manželství, obdobně jako třebas orálním stykem – fakticky tedy masturbací – v manželství.

   Ale jak vidíme, na mnoho těchto “hrůzných” záležitostí jsme si už zvykli a přistupujeme k nim z pozice – jsou-li oba dospělí a svéprávní, když jim to vyhovuje a líbí se jim to, neubližují-li sobě ani ostatním ….. je to výhradně jejich záležitost.

   Na netu je příběh ženy, která třetí dítě plánovitě porodila doma v obýváku, v bazénku s vodou. Jak píše, a video názorně ukazuje, její dvě starší děti hned do bazénku vlezli k ní, takže nakonec musela požádat manžela, aby je vytáhl, že už rodí. A starší synek se otázal proč vlastně tak křičí a když mu řekla, že rodí, tak řekl: “Ehmm” a šel si hrát. Dovedete si představit, že by takovou “hrůzu” a “kažení” malých dětí a připravování je o nevinné dětství snesla generace našich prarodičů či i rodičů?

   K tomu přidám osobní vzpomínku. Jako mladý muž jsem četl knížku S písní kolem světa. A v ní autorka, věřící žena, která i chtěla vstoupit do kláštera, popisovala, že když rodila (ve 30. a 40. letech min. stol.), tak manžel seděl vedle ní a držel ji za ruku, a starší děti že byly ve vedlejší místnosti, modlili se a zpívaly zbožné písně. Připadalo mně to hrozně neuvěřitelné a podivné.

   1. Jarda

    Pro doplnění:

    Některé hříchy mají přirozeně zlé následky, aniž by to vypadalo jako zvenčí uložený Boží trest, např. alkoholismus či drogy ničí zdraví. Podobně i sodomie. Je to tak v přirozeném řádu, tedy do něj vložený Boží trest.

    Jak už jsem zde psal na DaH nejsem pro popravování sodomitů (jen pro jejich trestní stíhání), ale považuji to za přípustné, pokud to některý stát uzákoní.

    Souhlasím s Andersonem, že „každý skutečný a Boha milující křesťan musí homosexualitu otevřeně odsoudit“, jen bych upřesnil „homosexuální skutky“ (ne tedy takové sklony).
    http://www.duseahvezdy.cz/2014/12/04/svaty-otce-proc-mne-urazite/#comment-26268

    Pokud vím, pan Kretschmer je absolvent Matfyzu.

 6. Jarda

  Čo vy na toto:

  “Ak sa dieťa opýta rodiča na niečo, čo súvisí s pohlavným životom, mal by mu to ten buď primerane jeho veku vysvetliť alebo mu povedať, že na niektoré veci má ešte čas. Je dôležité dovoliť deťom, aby boli deťmi a nesnažiť sa z nich umelo robiť dospelých a to platí aj v oblasti sexuality.

  Ak by sme vychovávali deti v duchu filozofie autorov MP, potom by hrozilo, že z nich vyrastú ľudia zameraní na seba, ktorí druhých používajú len na dosiahnutie vlastného pôžitku a nie sú schopní vytvárať hlbšie citové väzby. Autori navrhujú experimentovanie s deťmi a neuvedomujú si možné dôsledky takéhoto experimentu.”
  http://www.lifenews.sk/content/asexu%C3%A1lna-pr%C3%ADru%C4%8Dka-na-%C5%A1kol%C3%A1ch-z-dielne-potratovej-loby

  1. treebeard

   Ach, toto tu máme denne. Dokonca budeme mať referendum, v ktorom kresťania zachránia rodinu. Zakážu homosexualitu a sexuálnu výchovu a nastane raj. Ľudia sa prestanú rozvádzať, začnú sa sobášiť, pretože sex bude možný iba v manželstve, ženy začnú rodiť ako jablone, t.j. každý rok, a Slovensko sa stane svetovou veľmocou…

   1. Jarda

    Tu příručku pro sexuální výchovu jsem si otevřel. Dle mě tam není nic závadného. Je určena pro deváťáky a řekl bych, že to, co tam je, by ta 15-letá děcka už měla vědět od svých rodičů.

    1. treebeard

     Máme aj zábavnejšie kauzy, existuje aj nejaká detská kniha o sexe, s obrázkami na úrovni včielky Maje. Je v nej nakreslená aj dvojica dospelých ležiacich na sebe, je tam obrázok stoporeného penisu (nie veľmi detailný, skôr len taký výbežok) a p. A veriaci bijú na poplach, hoci tá kniha nieje učebnou pomôckou a je určená pre rodičov, aby s jej pomocou mohli deťom ukázať odpovede na nejaké otázky. Ale predstava veriacich je, že deti hromadne vyrazia do kníhkupectiev, tú knihu si kúpia a vďaka nej prepadnú sexu. Správne kresťanské dieťa má mať zrejme radšej rôzne bizarné predstavy získané z obhrublých narážok starších spolužiakov…

     Máme aj pár opačných excesov (pokiaľ s teda pravdivé) – v Košiciach údajne nejaký učiteľ deviatakom názorne predviedol kopulačné pohyby a nejaké polohy a potom údajne boli deti vyzvané, aby ich tiež imitovali. Pokiaľ by to bola pravda, tak to učiteľ prehnal – nie preto, že by to tie deti pokazilo, ale preto, že to mohli vnímať ako nepríjemné alebo ponižujúce.

     Celkovo však v diskusiách prevláda posadnutosť veriacich sexom a obava, že aj ich deti sa k posadnutosti dopracujú. Akosi si nevedia prestaviť, že tá výchova dopadne podobne ako za našich čias. V učebnici sme príslušnú kapitolu mali, učiteľka nám ju vlastne ani nevysvetlila, len kázala prečítať a ani nás z nej neskúšala. Plus nám raz premietli nejaký nemý film, ku ktorému zrejme mal byť výklad, ale nikto z vyučujúcich sa neodhodlal. A prednáška sexuológa, ktorý nám radšej vykladal o význame kojenia. Dnes snáď o trošku lepšie, ale určite sa nebojím, že sa to zvrhne na nejaké orgie.

     1. Jarda

      Myslím, že se stále v 7. třídě probírá biologie člověka. My jsme tehdy dostali velikou a dost podrobnou učebnici a v obsahu jsme viděli kapitolu Ústrojí vylučovací a rozmnožovací. A hned se ozvalo šustění, jak všichni listovali. V kapitole bylo podrobně rozebráno ústrojí vylučovací i s nákresem a na konci byla věta, kterou si dodnes pamatuji: “Spolu s ústrojím vylučovacím souvisí i ústrojí rozmnožovací.”
      Když ředitel, který biologii učil, probral ústrojí vylučovací a k dalšímu se neměl, nejdrzejší žáček pípnul: “A co ústrojí rozmnožovací?” Ředitel viditelně znervosněl a striktně řekl: “O ústrojí rozmnožovacím vás poučí lékař!” Lékař se nedostavil, a tak jsem do života, na internát, odešel s “poučením” od mamky: “A dej si pozor na ženský! Něco ti provedou a budeš nešťastný celý život!”

      Před léty nějaká komise starých celibátníků z Vatikánu, zaštítěná papežem, poučila věřící, že u dětí až někam k 15 letům sexualita “spí” a není tedy třeba je nevhodnými, neuváženými podněty předčasně sexualizovat.

  1. Jarda

   Dovolil, bych si podotknout, že Sisyfové vypsali velkou prémii pro toho, kdo dokáže, ve vědecky kontrolovaných podmínkách, skutečnost nějaké mentální energie. Ačkoliv u nás máme spoustu psychotroniků, přihlásil se pouze jeden, a ten neuspěl. Obdobně mnohem větší prémii vypsanou v Británii také dosud nikdo nezískal. I ten v článku zmiňovaný prof. Grof již získal několik bludných balvanů.

 7. Jarda

  Něco k počtení:

  “Všimla jsem si, že kalich byl jen zpola naplněn krví a slyšela jsem tato slova vyřčená naším Spasitelem ve chvíli předkládání: Nebudu plně spokojen, dokud jej nenaplním přesně po okraj. Pak jsem pochopila, že obsah kalichu představuje krev raných mučedníků a že toto vidění má vztah k posledním pronásledováním křesťanů, jejichž krev kalich naplní, čímž završí počet předurčených mučedníků. Protože na konci času bude tolik mučedníků jako v rané Církvi a dokonce ještě víc, protože pronásledování budou mnohem násilnější. Pak se již Poslední Soud nebude odkládat.“
  http://rexcz.blogspot.cz/2014/11/sestra-jeanne-le-royer-jeji-prorocka.html

 8. Jarda

  Na TV Noe běží pořad s. Markem O. Váchou. A zazněla převratná myšlenka – že neznáme lovecko-sběračskou kulturu, která by byla ateistická.

  1. treebeard

   A nepoznáme asi ani jednu lovecko-zberačskú kultúru, ktorá by bola monoteistická. Niečo na tom bude 😀

 9. Jarda

  Dále doporučuji vaší ctěné pozornosti článek v Immaculatě, který se týká tématu zde již probíraného. Totiž toho, že Bůh ve Starém zákoně je krutý. Jak to (logicky!?) vysvětluje katolický historik dr. R. Malý?

  “Někdo ale může namítnout, že Hospodin kromě vysoce morálních a ušlechtilých věcí přikazuje i vyslovené krutosti, na něž Starý zákon není skoupý, včetně vražd žen a dětí na dobytých územích. Toto je jistě pravda. Nesmíme ale zapomenout, že Bůh vedl svůj starozákonní lid (a totéž dělá i s novozákonním lidem, s církví) pedagogicky.
  Nežádal po nich nic, co by ve své mentalitě nedokázali ještě pochopit a co by pokládali přímo za šílenství, např. že ve válce mají šetřit nevinné civilisty, zejména ženy a děti. Tyto kruté praktiky byly v té době používány všemi národy a staly se nezbytnou podmínkou přežití. Izraelský národ, chtěl-li přežít, nemohl jednat jinak. Bůh však po-
  stupně a trpělivě vychovával svůj lid i v tomto směru k jinému, humánnějšímu smýšlení. Vtělený Bůh Ježíš Kristus přináší v pravý čas a na pravém místě ještě vyšší a ušlechtilejší morálku a posunuje mravně-civilizační pokrok zase o kus dál.”

  Další článek je o bl. Terezii Neumannové. Bylo by zajímavé, kdyby gestapo si nechalo přeložit její protinacistické výroky pronášené v aramejštině a pak ji třebas zavraždilo/chtělo zavraždit. Zda by ji Bůh ochránil.

  1. treebeard

   Boh trpezlivo vychovával svoj ľud tým, že trval na dôslednejšom vraždení, než sa ľudu chcelo. Za milosrdenstvo trestal.

  2. treebeard

   Zrejme chcel dopriať Ježišovi prvenstvo. Kde by sme došli, keby ako prvý prišiel s nápadom nezabiť nepriateľa nejaký Saul.

 10. dalibor

  Vážený S.V.H.,

  trochu letmo jsem si přečetl váš článek. Dobrý je pouze postřeh – “kdy je libovolná mezera ve vědeckém poznání prezentována jako důkaz existence Boha.” Kdo si takto počíná, tedy tam, kde věda nemá vysvětlení vpašovává Boha, to je samozřejmě špatný přístup.

  Jenže špatný přístup je i ten váš. Jestli pak víte v čem?

  Ten, kdo chce dokazovat existenci Boží, nepotřebuje vyvracet vaše známá naturální vysvětlení, neznámá naturální vysvětlení, supernaturální vysvětlení.

  Váš problém je následující: Patrně čtěte ponejvíce protestantské autory. Pokud je mi známo, ti se s filozofií nekamarádí. A to je i váš problém. Chcete-li řešit otázku Boží existence rozumem, pak vstupujete na půdu filozofie. A filozofie má na to svůj aparát a pojmosloví. Myslím ale klasickou – aristotelsko – tomistickou filozofii, neboť v novodobých směrech filozofických se otázka Boží existence skutečně neřeší 🙂

  Klasickým přístupem je, položit tezi a prozkoumávat antiteze. Pokud máte skutečně zájem o kvalitní přístup k řešení této otázky, sežeňte si knihu Romana Cardala – “Bůh ve světle filozofie.” Pokud jste si zvykl na levné a směšné argumenty mnohých protestantských učitelů, pak v tomto případě budete zklamán. Je to poctivá práce.
  Od vás to však bude vyžadovat naučení se filozofickému myšlení, a to není zadarmo a není to snadné.

  Cituji z knihy, str. 20:

  “Vylučovat apriorně a bez zkoumání existenci smyslově nepostižitelné a přesto plnohodnotně existující skutečnosti se rovná dogmatismu, kterého se kritický myslitel musí vyvarovat. . Vědomí existence neempirických oblastí však nesmí zbytnět natolik, že by smyslové údaje ztratily svůj nezastupitelný význam při zrodu našich myšlenkových obsahů.”

  Na začátku – výchozí situace je – hypotéza existence Boha. Rozmyslete se dobře, zda chcete k problému přistupovat empiricky, kde hraje prim věda a vědecké myšlení, anebo rozumově, kde je třeba filozofického myšlení. Pokud nevyřešíte vy, nebo váš oponent tuto otázku (zda Bůh existuje či ne), hrozí nebezpečí, že i tato pouhá hypotéza existence Boha se stane pohodlným nástrojem vyplňování prostoru tajemna, což je případ vašeho postřehu – Bůh mezer. O tomto Cardal píše na str. 23.

  A ještě cituji pro vás tuto větu:

  “Žádná partikulární věda nesmí legitimně vztahovat výsledky své práce na celek existujícího, protože pak se dopouští prokazatelného redukcionismu. Jenom ontologická perspektiva, zaměřující svět pod úhlem svých všerozsáhlých pojmů (jsoucno, esence, existence, jednota aj.) dovoluje nenásilný popis skutečnosti.

  Takže vězte, že existuje regulerní, přísně kritický postup, jak naložit s touto otázkou. Chcete-li znát problematiku důkazů boží existence, naučte se ontologii a hodně studujte. Za 4 roky pilného studia si můžeme dát schůzku, dřív to nemá smysl. Osvojit si filozofické myšlení není ze dne na den, zvláště v dnešní době 🙂

  Přeji mnoho úspěchů!

  Dalibor

  1. S.V.H.

   Děkuji za komentář, nicméně se musím přiznat, že jsem asi příliš nepochopil jeho pointu. Nikdo přece nerozporuje existenci dalších způsobů dokazování existence Boha, ale tento článek se věnuje výhradně kritice dokazování pomocí Boha mezer (a na tom, že je to špatný přístup, se dle Vašeho prvního odstavce snad shodneme). Toť vše.

 11. svatahmota

  Nikdo neříká, aby nábožní vyvraceli naturalismus. Nábožní mají předložit důkazy boha jako my předložili důkazy hmoty a přírody a naturalismu a materialismu.

  dokud to neuděláte, je pravděpodobnější náš naturalismus/materialismus než váš teismus/deismus/panteismus a supernaturalismus…

Comments are closed.