Bůh mezer

god-of-gaps2Bůh mezer (God of the gaps) je přístup, kdy je libovolná mezera ve vědeckém poznání prezentována jako důkaz existence Boha. Nedokáže-li věda něco vysvětlit, je nutné to vysvětlit pomocí Boha. Je to v podstatě selhání při použití „vylučovací metody“ – pokud vyloučíme všechna alternativní vysvětlení, mělo by to, které nám zbyde, být pravdivé. Vtip je samozřejmě v tom, že je třeba vyloučit VŠECHNA alternativní vysvětlení – jinak se dopouštíme právě argumentace Bohem mezer.

Někteří apologetové jsou si problému Boha mezer vědomi a distancují se od něj (aby ho ovšem často vzápětí paradoxně sami použili). Naposledy jsem na tento postoj narazil v knize Jamese S. Spiegela The Making of an Atheist: How Immorality Leads to Unbelief, kde v podkapitole „Where the atheists are correct“ uvádí:

We need to avoid the God-of-the-gaps mentality, which is the impulse to appeal to God whenever there is a gap in our scientific understanding. This is sheer intellectual laziness. Inferences to astrophysical or biological design should be made only informedly and cautiously, when the possibility of any naturalistic explanation can be confidently ruled out.

S tímto vyjádřením lze (až na jeden detail, který rozeberu v kroku číslo (3) níže) souhlasit. Pokud s vysokou spolehlivostí vyloučíme všechna alternativní vysvětlení, může to sloužit jako důkaz ve prospěch vysvětlení, které nám zbylo (i když ani to nemusí stačit – viz krok (4) níže).

Dále se pokusím nastínit čtyři kroky, které by měl absolvovat každý, kdo chce podat důkaz pro existenci Boha (obecněji inteligentního designéra) pomocí vylučovací metody a nedopustit se při tom argumentace Bohem mezer. Hypotézu, kterou se takto budeme snažit prokázat, budu označovat jako ID (Inteligentní Designér). Demonstrovat to můžeme na příkladu vzniku života – snad žádný apologeta nezapomene zmínit neschopnost vědy ho vysvětlit jako důkaz ve prospěch ID.

1. krok: Vyloučení všech známých naturálních vysvětlení
Prvním logickým krokem je pochopitelně vyloučení všech známých naturálních vysvětlení daného fenoménu. Už zde ovšem Spiegel ve své knize selhává a dopouští se tak argumentace Bohem mezer. V případě vzniku života (o ostatních jeho „důkazech“ ve prospěch ID ani nemluvě) se totiž věnuje pouze dvěma alternativám k ID. Jako první cituje (tradičně) Hoyla a Wickramasinghe a jejich vyčíslení pravděpodobnosti náhodného vzniku správného souboru enzymů pro nejjednodušší živou buňku, které činí 10-40000 (tato hypotéza vzniku života nám může posloužit jako vhodný demonstrační příklad, proto jí nazvu Náhodný Vznik Správného Souboru Enzymů pro Nejjednodušší Živou Buňku a dále budu označovat jako NVSSENŽB). Jako druhou hypotézu pro vznik života jmenuje prapolévku a pro její vyvrácení se odkazuje na knihu Thaxtona, Bradleye a Olsena The Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current Theories. I když autorovi vyjdeme vstříc (ačkoli odkazovaná kreacionistická publikace asi příliš důvěry nebudí) a budeme obě hypotézy považovat za vyvrácené, existuje celá řada dalších hypotéz o vzniku života, které je samozřejmě třeba také vyvrátit.

2. krok: Vyloučení všech ostatních naturálních vysvětlení
Kromě již známých vysvětlení daného fenoménu může existovat nepřeberné množství vysvětlení, která prozatím nikoho nenapadla a nikdo je zatím neformuloval. Abychom se vyhnuli argumentaci Bohem mezer, je třeba všechna tato vysvětlení formulovat a následně vyvrátit. Tento krok považuji v případě tak komplexních otázek jako je například vznik života za nesplnitelný. Dle mého soudu nikdy nebudeme v situaci, kdy budeme moci říct: „Tak, vyložili jsme na stůl VŠECHNA naturální vysvětlení vzniku života. ŽÁDNÉ jiné naturální vysvětlení není možné“.

3. krok: Vyloučení všech ostatních supernaturálních vysvětlení
Zde se dostávám ke své námitce k výše uvedenému citátu. Spiegel v něm tvrdí, že pokud vyloučíme všechna naturální vysvětlení, můžeme z toho vyvodit přítomnost designu (myšleno supernaturálního). To ale není pravda – vyloučíme-li všechny naturální příčiny určitého fenoménu, pak tím pouze prokážeme, že daný fenomén má příčinu supernaturální (vycházíme-li z toho, že příčiny mohou být pouze buď naturální nebo supernaturální). A hypotéza ID je jenom jednou z mnoha možných supernaturálních příčin např. vzniku života. Život mohl zapříčinit jev, který je sice supernaturální, ale třeba zcela nevědomý, neinteligentní nebo neplánující. Hypotézu NVSSENŽB jsme vyloučili na základě její příliš nízké pravděpodobnosti. Ale co když zde působí nějaká „supernaturální náhoda“, která způsobuje, že i takto nepravděpodobné jevy pravidelně nastávají? Nebo nějaká supernaturální síla, která táhne neživé molekuly k tomu, aby tvořily živou hmotu? Nebo nějaké supernaturální „zrychlení času“, které zapříčiní, že pokus o NVSSENŽB nastane 1040000 krát za hodinu (pak by život tímto způsobem vznikal v průměru každou hodinu)? Nebo může být ta supernaturální entita klidně inteligentní a vědomá, ale stvoření života (či vesmíru) vůbec neplánovala – třeba ho jen mimovolně vyprdla a vůbec o něm neví.
V tomto kroku jsme ještě ve větších problémech, než v kroku předchozím. Pohybujeme se totiž na poli supernaturálna, takže fantazii ve vymýšlení možných hypotéz se meze nekladou. A značné potíže budeme mít i s jejich vyvracením. Mnohokrát jsme slyšeli, že hypotézu Boží existence nelze vyvrátit – obdobně obtížné bude vyvrácení i ostatních supernaturálních hypotéz.

4. krok: Pravděpodobnost zbývajícího vysvětlení
Dokonce ani když úspěšně projdeme kroky (1), (2) a (3) a zbyde nám poslední hypotéza (v našem případě ID), nemusíme mít dle mého názoru vyhráno. Pokud jsme totiž některé z předešlých vysvětlení vyloučili na základě jeho nízké pravděpodobnosti (jak jsme třeba učinili s hypotézou NVSSENŽB), měli bychom nyní vyčíslit pravděpodobnost zbývajícího vysvětlení, jestli není třeba nižší než pravděpodobnost některého z vyloučených vysvětlení. Bez toho by se nám totiž mohlo stát, že bychom zavrhli hypotézu NVSSENŽB kvůli její nízké pravděpodobnosti, ale přijali jako platnou hypotézu s ještě nižší pravděpodobností (jen proto, že jsme si jí nechali na konec).

Závěr
Pokud chce někdo prokázat Boží existenci (obecněji hypotézu ID) vyloučením všech ostatních možností, měl by tedy projít všemi výše zmíněnými kroky, jinak se dopouští argumentace Bohem mezer. Jelikož kroky (2) a (3) považuji v podstatě za neproveditelné (a krok (4) za velmi problematický), domnívám se, že snaha o důkaz Boží existence tímto způsobem vede VŽDY k argumentaci Bohem mezer.

To může být pro apologety trochu problém. Značná část jejich argumentace je totiž postavena právě na tomto způsobu uvažování (argument from design, antropický princip, fine-tuning, neredukovatelná složitost apod.; jsou tak směřovány i otázky typu „Odkud se vzaly morální zákony?“, „Proč je zde něco spíše než nic?“ atd.).
Má-li někdo skromnější cíle, než prokázat hypotézu ID, nemusí samozřejmě absolvovat všechny kroky. Pokud chce prokázat supernaturální původ života, stačí mu kroky (1), (2) a (4) (i součet pravděpodobností všech supernaturálních vysvětlení může být menší než pravděpodobnost NVSSENŽB), jestli chce prokázat neadekvátnost známých evolučních mechanismů při vzniku nějakého biologického systému, vystačí si s krokem (1). Apologetům jde ale většinou o prokázání hypotézy ID (nebo dokonce nějaké konkrétnější). A začasto selhávají hned v kroku (1).

Autor: S.V.H.

2,394 thoughts on “Bůh mezer

    1. protestant

     Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
     Matouš 7:21

     1. protestant

      Naopak Bibli nevěřil:
      Předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele námezdníků, vdov a sirotků, ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí, praví Hospodin zástupů.”
      Malachiáš 3:5

     2. Cestmir Berka

      Vlastně to nemá s jeho vírou nic společného, co? Je sice věřící a vadilo mu čarodějnictví, ale to s tím nemá vůbec nic společného… 😀

     3. Vera

      ad _ Vlastně to nemá s jeho vírou nic společného, co? Je sice věřící a vadilo mu čarodějnictví, ale to s tím nemá vůbec nic společného

      Pane Berko, morálním východiskem křesťana je Desatero a Kázání na hoře.
      Už jsem si zvykla, že “ateisté” povětšinou svoje představy o křesťanství zarazili o kamenování za větvičky a pálení čarodějnic, dál se nedostali, nevydali se na svůj exodus z Egypta (ze země temnoty – nevědění). Je to takový ateistický folklór, bez toho by to snad ani nebylo ono…takže – v klidu pokračujte, tyhle výkřiky do tmy opravdu křesťanství, ani víru jako takovou neohrožují, naopak – podněcuje to hledání a objevování duchovních hodnot.

     4. Foxy

      Ad: “Už jsem si zvykla, že “ateisté” povětšinou svoje představy o křesťanství zarazili o kamenování za větvičky a pálení čarodějnic…”

      Dreimal nein!

      Své představy o křesťanství jsem si utvořil a i nadále utvářím podle jednotlivých exemplářů jedinců lidských, kteří sami sebe za křesťany prohlašují.

      Ze starých pověstí hebrejských s přílepkem legendy o jednom ze židovských apokalyptiků z doby římské okupace coby “slova božího” mám tak akorát prču.
      Samozřejmě; je to cenný historický dokument, dá se využít jako komparativní historický pramen.
      Pro neznaboha je bible zajímavá i jako podklad pro zkoumání psychologie a způsobu uvažování jejích apologetů i jejích roznimrávačů…
      ale bible jako “slovo boží”?
      🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

     5. Vera

      ad – Ze starých pověstí hebrejských s přílepkem legendy o jednom ze židovských apokalyptiků z doby římské okupace coby “slova božího” mám tak akorát prču.

      To samozřejmě klidně mějte. Podstatné je, že zachováváte v rámci možností a zvyklostí Desatero a víc mě nezajímá. Já se lidí na jejich morální východiska a duchovní sféru neptám.
      Skutky hovoří.

     6. Foxy

      Ad: “Já se lidí na jejich morální východiska a duchovní sféru neptám.
      Skutky hovoří.”

      Kéž by to tak vždy a u každého bylo.

  1. Vera

   Pane Berko, někdo seká hlavy, jiný týrá děti, další šmíruje po saunách, očumuje holky a šíří juvenilní pornografii…defektní duše bloudí všude.

   1. Cestmir Berka

    Samozřejmě, že lidé jsou všelijací…ale tohle je ilustrace toho, že věřící berou vážně čarodějnictví i dnes. Pro mnohé jsou démoni reálné bytosti…

    1. Vera

     ad – ale tohle je ilustrace toho, že věřící berou vážně čarodějnictví i dnes

     Myslím, že byste měl svoje tvrzení poopravit.

 1. martiXXX

  Nikdy jste nezažili pocit jakési jednoty s vesmírem či životem? Nikdy jste nezažili ten bdělý a uvolněný pocit ? Pocit, který nejde vyvovlat ani si představit…a který prostě přijde leckdy nečekaně. Prostě “víte”, že jste součástí nádherné jednoty, která zahrnuje vše……

  1. Foxy

   Jasně.
   Když ulítneš na křídlech Ska Pastora, budeš to mít přesně tak.
   Některým ale stačí mít malinko jinak zadrátovaný mozek, jinak nastavené uvolňování endogenních ligandů vhodných receptorů, a těm pak stačí trocha lucidního snění a hned máš trip, který ti běžný psychonaut může jen závidět 🙂
   Před pár tisíciletíma by z tebe byl prorok, před pár stoletíma by z tebe byl kandidát upálení na hranici… a teď je z tebe nanejvýš tak exot.

   1. matriXXX

    Antitheisto, proč jsi takový netvor ? 🙁

    Proč si v zajetí homofobního omezeneckého vědecko-patriarchálního paradigmatu či spíše předsudku, když můžeš své vědění svěřit pod křídla intuitivního nahlédnutí celké vesmírné komplexity vonící paradigmatem celku? 🙁

    1. matriXXX

     Je třeba nahradit čistě patriarchální rozumářský výzkum výzkumem mateřsky intuitivním, či alespoň je dopolnit v jungovský celek 🙁

     ale to tobě, antitheisto, prostě nedochází ….

     ,,..

 2. matriXXX

  Dobrý den, obtěžuje mě nick jménem martiXXX, původně můj nick, který mi sebral arcilotr antitheista alias svatahmota alias Medea!!!! Je to původce všeho zla na zemi a kvantová fluktuace neštěstí a zmaru. Není napojen na hadici duchovního obrození. Prosím o jeho okamžitou identifikace a zatčení!!!! Trest smrti je pro toho lotra málo …. dovolil si napodobit a ukrást můj nick, je zakázané udělat si podobný nick, to by za chvíli mohla vedle Coca Coly být i Pepsi Cola!

 3. martiXXX

  Já nezpochybňuju, že tyhle prožitky jsou možné i pod vlivem LSD, ayahuacy a jiných drog. proč? Protože se změní navyklá struktura mozkových buněk. Prostě člověk je otrokem svého mozku, který ho zdůvodů genetického, společenského, biologického podmínění, evolučního podmínění tlačí nevědomě i vědomě do určitých způsobů chování. Některé látky a drogy dovede na určitou dobu, ne natrvalo změnit strukturu či propojení mozkových buněk a člověk může zahlédnout něco jiného, inspirujícího, co kvůli svému podmínění nevidí nebo lépe řečeno to z něj neprosvítá.

  1. martiXXX

   a protože je to jiné, tak tzv. standardní mozek to potom nedovede interpretovat ani si představit protože i ten co interpretuje, je už standardní, ne s těmi jinak provázanými nebo změněnými mozkovými buňkami. Ted yje to skutečně jiné, ne standardně vymyšlené.

   1. martiXXX

    Samozřejmě si na to potom s jinými nebo jinak provázanými bu’nkami nemůže vzpomenout, protože je to za hranicemi standardně projeného mozku

 4. Jarda

  Zajímavé údaje, co vy na to?

  ……………zbývající katolíci se stále více vzdalují oficiálním pozicím vlastní církve sociálních tématech. Katoličtí věřící odpovídající v průzkumu vykazují výrazně liberálnější postoje než jejich protestantští bratranci; 60 procent latinskoamerických katolíků například podporuje možnost rozvodu a celých 66 procent používání antikoncepce. V sociálně nejvyspělejších zemích jako je Chile, Argentina, Uruguay nebo Brazílie volá po změně politiky vůči antikoncepci kolem 80 procent věřících.

  V mnoha zemích také katolíci podporují manželství homosexuálních párů, v Brazílii například těsně přes polovinu. A zhruba polovina všech latinskoamerických katolíků chce, aby kněží měli mít možnost se ženit, a v Brazílii dokonce rekordních 78 procent podporuje svěcení žen.

  Letniční a novoletniční hnutí, ke kterým se hlásí většina latinskoamerických protestantů, nám nemusí být v mnoha ohledech sympatická. Jsou mnohem konzervativnější, někteří jejich vyznavači utlačují náboženské menšiny, s mnoha sbory je také spojeno kontroverzní mluvení jazyky, léčba vírou nebo skupinové vymýtání.
  http://christnet.cz/clanky/5404/upadek_katolicke_cirkve_v_latinske_americe.url

  (Jsem přesvědčen, že právě takové obřady katolíkům chybí)

  1. protestant

   Já to vidím trochu jinak. Letniční nejen že světí ženy, ale je normální u nich se ženit. Tedy to vypadá, že ti katolíci jsou liberální jen hubou…. 🙂

 5. Vitalino

  Nuže, bratři Slované a Árijci v slovanských zemích je dnes mnoho náboženství. Každý kněz, pop, Mullah, rabín zda láma nám tvrdí, že zná jisti, kterou vyčetl ve starých knihách. Ale protože ty knihy, které čtou jsou napsány ze slov učedníků, tj žáků, a pak překládány z jednoho jazyka či nářečí do druhého, ze století do století. Ve védické pojetí to znamená, že nám říkají LEŽ, a to dokonce úmyslně zlomyslné – ze svých vlastních, zištných důvodů.

 6. Jarda

  Právě na TV Noe poslouchám úvahy kard. Špidlíka. Můj zbožný bratranec který měl možnost s ním mluvit, z něho byl velice nadšený. Když jeho úvahy poslouchám z hlediska agnostika, vidím, jak snadno bych mu jeho úvahy “všetečnými” otázkami rozbíjel. Ale podstata jeho úvah je, že člověk musí věřit v Krista, musí jej mít v sobě a pak teprve mu jsou náboženské úvahy užitečné.
  Je to prostě tato podstata:
  “Písmo svaté je Božím slovem, a Božímu slovu může dobře porozumět pouze ten, kdo je k tomu patřičně duchovně uzpůsoben, a jenom tehdy mu bude jeho rozjímání také k užitku. Podle učení církevních otců je vhodně připraven ten, kdo čte v duchu poslušnosti Církvi, s neochvějnou vírou, se správným úmyslem, pozorně, s pokorou a naprostou důvěrou v to, co Písmo sv. obsahuje.”

  Michale, toto je na tebe jako ušité:
  “Písmo sv. bychom měli také číst s naprostou důvěrou. Ten, kdo se pouští do četby svatých knih s nabroušeným kriticismem, aby v nich hledal nepřesnosti, neporozumí Božím slovům, nenajde jejich duchovní smysl. Sv. Augustin považuje pýchu za největší překážku k pochopení Písma sv.”
  http://www.tedeum.cz/5_2010/karl_stehlin_cteni_pisma_052010.htm

 7. bílej kabát

  Doktor Skružný: “Když je někdo jedinej, kdo to může udělat, tak musí.”
  (z filmu Vesničko má středisková)
  A co v mnoha případech dobrý bůh lásky?

 8. Jarda

  Koho by zajímalo, dnes na TV Noe, ve 23,20 je pořad Propast, o bílé magii, reiky, exorcismu. První část jsem viděl, docela zajímavé.

   1. matriXXX

    No on je rozdíl, jestli ty kuřata předtim někdo zabije – rychle a bezbolestně a předtim je chová v lepších klecích (což chce třeba UNIE) nebo jestli je týrá a pak je nechá vykrvit (mučit).

    To je prostě rozdíl, a jestli se někde dějou u nás takové chovy, které odporují ochraně zvířat, tak je to hnus, ale není to systémové, systém, třeba EU, se naopak snaží prostředí chovných zvířat zlepšit, to zase češi to berou jako další “nesmyslnou” regulaci Bruselu, já to teda chápu a za vajíčko si radši připlatim, než aby žili kuřata a slepice v koncentráku.

    Chápu, že kde maj hlad, tam to tolik neřeší, ale mučit kvůli tomu zvířata a ještě z důvodů víry, to už je přespříliš

    1. Vera

     ad – a za vajíčko si radši připlatim,

     Kolik jste ochotný zaplatit za slepičí vejce? Dohodneme se.

     1. treebeard

      Akú veľkú krutosť ste ochotná tolerovať z dôvodu niečej náboženskej viery? Existuje pre vás hranica?

     2. Vera

      Jaké důvody “náboženské víry”? Jaké hranice? Jaká krutost? Bavím se o kapkách.
      Jen pár naprosto neškodných….evolučně výhodných……kapičkách chemického kokteilu.

     3. treebeard

      Takže, žiadna hranica. Z náboženských dôvodov je možné všetko. OK, ďakujem za názor, aj keď sa s ním nestotožňujem.

     4. Vera

      Žádné “náboženské důvody” neexistují.
      Existuje jen chemie a evoluční výhoda.
      /tedy – to tvrdíte vy – ateisté. Akceptuji vaše východisko./

     5. Vera

      ad – OK, ďakujem za názor, aj keď sa s ním nestotožňujem.

      Mýlíte se, ten názor je Váš vlastní:

      ” Z náboženských dôvodov je možné všetko.”
      /treebeard/

     6. treebeard

      Nikto z tu prítomných ateistov nikdy netvrdil, že náboženské dôvody neexistujú. To je len vaša súkromná predstava.

      To, že prvotná je “chémia” a “evolučná výhoda” je síce pravda, ale to neznamená, že na nich nemôže vyrásť aj náboženstvo a že to náboženstvo často požaduje od ľudí iracionálne veci. Alebo rôzne atavizmy, ktoré možno kedysi boli evolučnou výhodou, ale už dávno nie sú.

      V tomto prípade ide o rituál, čiže o niečo, k čomu majú sklon už zvieratá. Dnes máme dostatočné poznanie, aby sme vedeli, že takéto rituály sú zbytočné (a teda ak sú kruté, tak je tá krutosť zbytočná), pretrvávajú však preto, že sa vždy nájde dosť pomätencov ochotných tvrdiť, že veď za takým starým rituálom musí niečo “vyššie” byť.

     7. Vera

      ad – Nikto z tu prítomných ateistov nikdy netvrdil, že náboženské dôvody neexistujú.

      Správně, to je můj výrok. Náboženské důvody neexistují.
      A?

     8. Vera

      ad – pretrvávajú však preto, že sa vždy nájde dosť pomätencov ochotných tvrdiť, že veď za takým starým rituálom musí niečo “vyššie” byť.

      Evoluční výhoda + kapka chemie.

     9. Michal Post author

      Ten výrok je chybný. Náboženské důvody existují. Správný výrok je, že tyto náboženské důvody jsou CHYBNÉ. Vycházejí z chybných předpokladů, neplní to, co plnit chtějí (potěšit božstvo, např.)

     10. Vera

      ad – Správný výrok je, že tyto náboženské důvody jsou CHYBNÉ.

      Proč, podle čeho soudíte, že tyto náboženské důvody jsou chybné? Co je Vaší vztažnou soustavou, kterou posuzujete chybné x správné ?

  1. Vera

   Michal:

   No a? Co máte proti kapce chemického kokteilu? Proč by si lidi nemohli zamasakrovat, když jim to činí potěšení? Nechápu Vás.

   1. Michal Post author

    Třeba proto, že my lidé máme schopnost empatie, a víme, jaké to je, když někdo trpí, a víme že my sami nechceme zemřít, a že ani zvířata nechtějí zemřít. A zlaté morální pravidlo říká, že co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim.

    Zvířata na maso jsou docela přirozená věc: V CELÉ ŽIVÉ PŘÍRODĚ to takto chodí, člověk bílkoviny potřebuje – svět prostě není vždy ideální. (a proč ho TAKTO bůh stvořil, to je jiná, zajímavá otázka… 😉 )

    Ale tohle masové vraždění zvířat pro nic, jen z důvodu uctívání imaginárního božstva, to tedy považuji za docela odporné, ZVLÁŠŤ v takovém šíleném množství.

    1. Vera

     ad – A zlaté morální pravidlo říká, že co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim.

     Ano, ale to je MORÁLNÍ pravidlo. Najdete je mimo jiné ukotvené v NZ. Proč bychom měli akceptovat morální (novozákonní) pravidla? Křesťanství přece ani Vy sám nepovažujete za pravdivé /viz Váš článek/.

    2. Objasnitel

     Nebýt křesťanů, tak to děláte taky a vůbec byste se nad tím nezamýšlel. Ještě byste byl u toho pomazanej koňským hovnem, ve vlčí kůži s havraním zobákem v nose, protože by to tak taťka šmoula druid nařídil ve jménu Radegasta. Mnohé pohanské rituály byly ještě nechutnější než zabíjení zvířat. U nás v ČR se za dob keltských sekaly lidem končetiny a jedl se z nich morek. Nebo se celé party obětníků nahnaly do bažin. A panny a panicové to byly nejlepší obětiny.

     1. treebeard

      Nezmysel, kresťania morálku nevynašli.

      Dokonca si dovolím povedať, že niektoré jej hlavné princípy prevzali nie od židov, ktorí oficiálne poskytli predlohu ich náboženstva, ale skôr od “pohanov”, najmä od Grékov a Rimanov. BTW, morálku poznali aj Kelti a niečo z nej je aj súčasťou “západnej civilizácie”, napr. vyššie postavenie žien. A najmä, v časoch keď Kelti sekali končatiny niekde v zapadlých kútoch pralesa, kresťania boli schopní drastického mučenia inovercov aj v tak civilizovanom meste, akým bola Alexandria. A ešte aj podstatne neskôr bolo súčasťou trestu v kresťanskom štáte napr. vyňatie vnútorností zaživa. Pod dohľadom kňaza, ktorý sa popri tom staral o dušu…

     2. Vera

      ad – Nezmysel, kresťania morálku nevynašli.

      Jistě že ji “nevynašli”. On to zde někdo tvrdí? Zase Váš slamáček….obvyklý folklór…..

     3. treebeard

      Tvrdil to predsa Objasnitel “Nebýt křesťanů, tak to děláte taky a vůbec byste se nad tím nezamýšlel.” Popriete to?

      😉

   2. Michal Post author

    No ale zajímalo by mě, zda, případně co špatného je na zabíjení zvířat z důvodu uctívání imaginárního boha špatného z pohledu náboženství…?

    1. protestant

     Šesté přikázání však chrání nejen život člověka ale i zvířat. Když bible mluví o životě v ráji, o zabíjení zvířat se nezmiňuje. Teprve po potopě dostane Noe za pokrm také maso zvířat. Ale vždycky je to něco nesamozřejmého. Každá porážka a zabíjačka byla původně obětí. Člověk si díky tomu velice silně uvědomoval, že když zabije zvíře na maso, znamená to, že žije na jeho úkor. Náš vlastní život je vykoupen životy jiných tvorů. Kdo si na to dnes ale vzpomene, když si bere kuřecí řízek z mrazáku? Tím nemyslím, že by bible vedla zrovna k vegetariánství, ale i úcta k životu zvířat je součástí našeho života víry. Musíme proto odmítnout každé nesmyslné a zbytečné zabíjení živých tvorů, nedůstojné podmínky života, v kterých se zvířata někde chovají, necitlivé způsoby jejich zabíjení atd. Naše děti by měly občas vidět, jak se zabijí králík nebo prase. Je třeba si připomínat, že náš život je vykoupen životem jiných bytostí. Náš masitý pokrm nás zavazuje. Jestliže kvůli tomu, abych já mohl být silný a zdravý, bylo zabity desítky zvířat – měl bych se podle toho chovat. Když chtěl Jonáš skoncovat s Ninive, zeptal se ho Bůh: „Tobě není líto tolika lidí a dobytka?“ Málo platné na vztahu ke zvířatům se často ukáže, jaký máme vztah k lidem.
     http://brno1.evangnet.cz/node/158

     1. Vera

      ad – Naše děti by měly občas vidět, jak se zabijí králík nebo prase

      Přesně tak! Maso není kus hmoty na tácku přetažený igelitem, ale byl to živý tvor, který musel zemřít, aby někdo jiný přežil. Tohle by ve výchově dítěte rozhodně mělo zaznít.

     2. treebeard

      Logika koňa 😀 Pardon, chcel som povedať logika Boha.

      Boh povolil človeku jesť mäso zvierat až po Potope, práve vo chvíli, keď bolo zvierat málo a jedením mohlo dôjsť k ich vyhynutiu. Ale aj bez toho ma tá predstava leoparda lezúceho na strom za ovocím, aby ho pomocou svojich extrémne silných zubov a pazúrov zjedol, tá ma vždy dostane 😀

      Ale zas Boh mal odpočiatku rád obete, najmä vôňu ich spáleného mäsa. A Ábel choval dobytok a obetúval ho Bohu dlho pred Noemom. Načo ho asi choval a ako prišiel na ten nápad obete?

      Veta, či nie je niekomu ľúto dobytka znamená toľko, ako či nie niekomu ľúto majetku. BTW, Boh rád prikazoval zabíjať zvieratá, napr. zvieratá Amálekov mali byť radšej pobité ako zaradené do vlastných stád a aj zviera, ktoré zhrešilo sexom s človekom muselo zomrieť. A býk, ktorý opakovane zranil človeka, musel byť ukameňovaný. Dokážeš si to kameňovanie predstaviť? Muselo to trvať hodiny, taký býk znesie veľa a má hrubú lebku…

      To, čo komentuješ je práve ten nekonzistentný a iracionálny vzťah žido-kresťanstva k smrti a zabíjaniu.

     3. Vera

      ad – Logika koňa 😀 Pardon, chcel som povedať logika Boha.

      No vida – tak co se Vám nelíbí na těch jatkách? OK, ne?

     4. treebeard

      Vy si koňa viete predstaviť iba na jatkách? U mňa sa v súvislosti s koňom objavujú skôr iné asociácie, ale dobrú chuť…

     5. Vera

      ad – Vy si koňa viete predstaviť iba na jatkách?

      Opět logika lovce medvědů…..nic neobvyklého.

     6. Foxy

      Logika lovce medvědů…
      Vero, i Ty jsi všežravá opice s lehounkým civilisačním nátěrem.
      Jak lehounký je to nátěr lze až příliš snadno zjistit v situacích, kdy je civilisace v troskách a už jde jen o holý život – a ne příliš dávná historie dávala zatraceně dost možností si to otestovat.
      Tak se zas až tak moc na ty “lovce medvědů” nepovyšujte.
      Bez bible a bájí o pasteveckém bohu byste existovat mohla. (Takových pohádek bylo a ještě bude…)
      Bez historie lidstva založené na “lovcích medvědů” však rozhodně ne.
      Howgh!

     7. Jarda

      Přidal bych se k Michalovi se stejnou otázkou – proč byl Pán Bůh tak krutý, že biosféru vymyslel a stvořil jako soubor vzájemně se požírajících organismů. Přiznávám, že mě v TV “dojal” evoluční biolog a katolický kněz M.O. Vácha, když se nadšením rozplýval nad tím, že, takřka, vyhynuli jednobuněční, pak mnohobuněční, pak trilobiti, pak dinosauři … jak se ta živá hmota postupně “zvedala ” až k člověku. Jak báječně to Pán Bůh vede. Na otázku – viz výše – neodpověděl.

      A nebo prostě lidé žijící v krutých životních podmínkách si vybájili jakýsi ideální svět – Ráj – v němž by nebyly nemoci ani smrt a v němž by lidé žili v souladu se zvířaty? Ostatně takové snění u lidstva stále trvá. O několik tisíciletí takový “ráj” vybájil Izajáš – ale až na konci věků – a už si zřejmě uvědomoval, že lidskými silami to nepůjde, tak se dovolává pomoci Jahveho. Křesťané to přetvořili na Boží Království – také na “konci věků” – moderní křesťané to “království” pojali jako duchovní říši, o podobném ráji, ryze materiálním, sní Svědci Jehovovi, bez Boží společnost, ale co nejdokonalejší, chtěli vybudovat komunisté. Kdož ví, jaké snění ještě přinese budoucnost.

     8. treebeard

      Videl som nedávno dokument o pôvode legendy o raji a jeho lokalizácii. Pôvodne vraj sumerské slovo eden znamenalo nič viac a nič menej ako divočinu. Legenda vraj odrážala sentiment obyvateľov prvých miest a dedín za bezstarostným životom v divočine na sútoku Eufratu, Tigrisu + jedného dnešného vádí + nejakej Iránskej rieky. Legenda sa vraj zrodila v odlišnej klíme a v dobe s inou výškou hladiny morí. Vtedy vraj šlo o oblasť oplývajúcu zdrojmi, takže život malých kočovných skupiniek tam mohol byť naozaj príjemný.Ale, samozrejme, bol to život lovcov a zberačov, nie život bez smrti a starostí.

      Dnes tiež máme, svojim spôsobom, raj, ktorý možno končí. Vzniknú nové legendy.

     9. Jarda

      treebeard says:
      Videl som nedávno dokument o pôvode legendy o raji a jeho lokalizácii.

      Četl jsem něco podobného, možná to stejné. Když původní Izraelité tvořili náboženské legendy, pak pro ně, kočovníky v polosuchých oblastech, představa ráje byl kraj plný zeleně a vody, se spoustou stromů nesoucích ovoce a semena vhodná k jídlu. K tomu si ještě přidali to mírové soužití se zvířaty. Jak se ale zorganizovali v městské státy, představa ráje se změnila – jak vidíme v popisu nebeského Jeruzaléma v Apokalypse. Je to město ze zlata a stříbra, obložené drahokamy. O zeleni a vodách ani zmínky.

   1. Vera

    ad – Zbláznil se, spousta matematiků či vědců jsou ateisté – 90% včetně těch nejlepších

    Dodejte statistiku. Uvádíte konkrétní procentuální část.

  1. Vera

   ad – Po nocích hrál náboženské chorály, byl přísným vegetariánem a tělo trápil dlouhými půsty. Když jej vypátrala jistá matematička, navštívila ho a požádala, zda by jí nepředal své matematické vědomosti, podmínil to tím, že mu správně odpoví na otázku, co je to jeden metr. Neuspěla. Sdělil jí však, že svět je plný ďábla.

   Zajímavé.
   Co je to jeden metr?

   1. Aniryba

    Základní jednotka délky. Lidský konstrukt k usnadnění komunikace a popisu světa. Jedna desetimiliontina poloviny délky poledníku (to ale není pravda, sekli se :)). Délka, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 s. Kdo ví co chtěl ale Alexander slyšet.

 9. matriXXX

  Proč bych neměl mít rád “evoluční chemickou polívku” jménem člověk nebo zvíře? To že jsme evoluční chemická polívka neznamená, že nemáme city a rozum, pro mě je výhodné chovat se k druhým dobře, protože pak mi spíše nebudou chtít ubližovat – zlaté pravidla je tady dávno před Biblí a uznávají ho i některá zvířata (v rámci tlupy někdy i mezi tlupami, někdy dokonce i mezidruhově)

Comments are closed.