Argument z designu

Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé
bezbožnosti a nepravosti lidí,
kteří svévolně potlačují pravdu.
Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné,
neboť jim to Bůh odhalil.
Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc
a božství – lze už od stvoření světa rozumem
postřehnout v jeho díle.
Nemají tedy výmluvu.
(Římanům 1:18-20)

Argumentu patrnosti Boha skrze složitost, komplexnost a krásu světa přikládá mnoho křesťanů velkou váhu. Objevuje se v několika verzích:

Bůh je patrný
– skrze krásu živé přírody
– skrze spolupráci v živé přírodě a účelnost v ní
– skrze lidské vlastnosti, jako schopnost milovat, inteligenci, city, a další
– skrze krásu neživé přírody (vodopády, krásné hory, modré nebe, hvězdné nebe, …)

Předně, argument z designu je argumentem z neznalosti. I za předpokladu, že bychom netušili, jaké je vysvětlení účelnosti přírody, její „krásy“, atd., pak použití Boha jako vysvětlovadla je podbíhání laťky. Namísto abychom přiznali, že nevíme, strkáme jako vysvětlení boha – přičemž z historie jasně vidíme, že soustavně během tisíců let poznáváme nové věci, které byly do doby jejich poznání neznámé a nevysvětlitelné, a příčiny které nacházíme, jsou naturální. Pokoušet se vysvětlovat „design“ světa bohem by znamenalo namlouvat si, že teď už poznání dosáhlo vrcholu, a co jsme nepoznali do teď, na to již asi nepřijdeme nikdy.

Udržovací Bůh

Častý je argument “udržovacím Bohem”. Bůh, který “udržuje svět v bytí”, který “drží prst na červeném tlačítku” a kdyby ho uvolnil, vše by bylo pryč. Zastánci této myšlenky argumentují: COKOLIV prokazuje existenci našeho boha. I obyčejný kámen u cesty tu je výhradně kvůli tomu, že On aktivně chce. To je ovšem argument kruhem: věřím, že Bůh stvořil svět a vše udržuje v chodu. Vidím, že svět existuje, a je v chodu, a to potvrzuje moji premisu. Podobně lze ovšem argumentovat pro existenci čehokoliv jiného, počínaje létajícím špagetovým monstrem, přes pantheon starověkých bohů, až po abstraktní pramen všeho bytí (věřím, že všechno vzešlo a všechno stojí skrze Létající špagetové monstrum; vše, co existuje, tedy ukazuje na existenci Létajícího špagetového monstra…).

Myšlenka udržovacího Boha má řadu dalších problémů. Takový Bůh by byl osobně odpovědný za všechny přírodní i jiné katastrofy, nemoci, atd., které se ve světě dějí. Uvažme třeba, jak terorista vyhodí do vzduchu letadlo – a Bůh mechanicky řídí všechny procesy ve výbušnině, osobně řídí vytváření smrtící tlakové vlny, sám slepě „trhá“ těla pasažérů na kusy… Slepě poslouchá ruku nacistického popravčího, naviguje molekuly otravných plynů v plynových komorách Osvětimi z otevřené propustě do dýchacích cest vězňů, a dále pak v jejich tělech řídí smrtící reakce… Absurdní.

Kromě toho, kde by ve světě řízeném takovým Bohem byl prostor pro svobodnou vůli? Odkud by se brala? Jsou snad (jak jsme už dříve ukázali, neexistující) lidské „duše“ jediné entity, na Bohu nezávislé? A nebo jsme jen Boží loutky, a On se baví tím, že část lidstva vede jak kašpárky do hříchu, a pak je „po zásluze“ trestá peklem, a druhou část řídí k pokání a víře, tedy „tak jak on chce“ (tak jak chce?! Chce přece i to, jak se chová ta první, hříšná skupina lidí!) a taktéž „po zásluze“ (vlastně pardon, NEZASLOUŽENĚ!!!) pak tuto druhou skupinu loutek odmění nebem?

Nevím, kdo by mohl na takového Boha věřit. Hádám, že zastáncům „udržovacího Boha“ tohle nějak nedochází. Vraťme se nyní zpět ke standardnímu argumentu z designu, či účelnosti ve světě.

Mrazivý, prázdný a pustý Vesmír

Ve skutečnosti to s designem světa vypadá dramaticky jinak, než si průměrný křesťan představuje. Křesťan se dívá na včeličky opylující barevné květiny, zurčící potůčky, nebe plné hvězd, a srdíčko se mu tetelí, jak v tom všem vidí svého Tvůrce. Jenže Vesmír není jen náš svět. Náš svět je mimořádně netypické a výjimečné místo. Vesmír, tedy dle křesťanů celé Stvoření, je z naprosto drtivé většiny – prázdný. Objemově je v naší galaxii pouhých 6,33*10^-22 % hmoty. V tom jsou zahrnuty veškeré hvězdy, planety, komety, mezihvězdný prach, černé díry, atd.

Tedy v naší galaxii tvoří z 99,999 999 999 999 999 999 999 367 % prázdno. Vakuum. Mezigalaktický prostor je pak ještě prázdnější, je v něm hmoty ještě méně. Jaký je toto signál designu?

I toto pranepatrné množství hmoty, tvořící doplněk do 100%, připadá z velké části na hvězdy. Většina hmoty ve Vesmíru je tvořena převážně horkou směsí dvou plynů ve skupenství plazmatu, tvořících hvězdy: vodíku a hélia. I většina hmoty tvořící planety jsou tyto jednoduché (vlastně nejjednodušší) plyny. „Zajímavější“, tedy pevné planety „Zemského“ typu tvoří odhadem jednu stotisícinu i z toho nepatrného množství hmoty, které ve Vesmíru je. Žel, i tyto pevné planety jsou v drtivé většině případů jen mrazivé nebo naopak přehřáté pusté kamenné koule. Naše Země je zatím jediná známá výjimka…

Povrch MarsuVe Vesmíru panuje teplota v průměru pár stupňů nad absolutní nulou. Je v něm černočerná tma, rušená jen slabým svitem nepatrného zlomku hvězd, které jsou zrovna vidět (cca 6000 hvězd v našem koutě Vesmíru). Černočerná tma, a mrazivé nekonečné prázdno. To je „design“ naprosto drtivé (vlastně nepředstavitelně velké) většiny údajného Stvoření…

Jaké znaky designu či Tvůrčího záměru jeví Vesmír bez planety Země?

Design a Země

Vše, co nám na Zemi (a tedy vlastně v celém Vesmíru!) přijde zajímavé a budí zdání designu, je součástí biosféry Země – tedy uzoučké, pár set metrové slupky kolem Země, tvořící cca desetitisícinu jejího objemu. Zbytek (99,99%) je tvořen horninami a kovy, z velké části ve stavu magmatu. My všichni v této uzoučké slupce žijeme celé své životy, a proto celé nehostinné gigantické Universum okolo, bez markantů designu, nevnímáme – jenže ono existuje.

Představme si viditelný Vesmír jako naši Zeměkouli. Pak naše planeta by v tomto měřítku byla o něco větší, než atomové jádro (cca 1000x menší průměr a miliardkrát menší objem, než atom) – a biosféra by byla její tenoučká slupečka.

Jeví-li biosféra, tato tenoučká slupka v našem měřítku sub-atomárního zrníčka, znaky designu, je snad kvůli tomu logické usoudit, že celý Vesmír byl stvořen? Není spíš na místě se spíše ptát, zda náhodou není design biosféry jen zdánlivý, a není vysvětlitelný přírodními procesy? Zda se prostě na povrchu našeho subatomárního zrníčka nestalo NĚCO, poměrně výjimečného, čemu třeba ještě plně nerozumíme?

Evoluce

Zdánlivý design biosféry je ve skutečnosti velmi dobře vysvětlen už 150 let. Charles Darwin si plně uvědomil fakt evoluce, známý vědě už nějakou dobu, a přišel s teorií nesmírně efektivního motoru, který evoluci žene. Tato teorie, známá dnes jako evoluční teorie, se stala mimořádně silně potvrzenou, a stále se objevují nová další fakta, která evoluci hnané přírodním výběrem „hrají do karet“.

Už samotný Darwin ukázal, že přírodní výběr může vysvětlit vznik prakticky jakékoliv struktury, kterou nacházíme v živých organismech. Nic na tom nezměnil ani Michael Behe ani další zastánci „neredukovatelné komplexity“. Všichni byli usvědčeni z omylu: přírodní výběr MŮŽE bez problémů odpovídat i za ty struktury, kteří proponenti inteligentního designu označují za neredukovatelně komplexní.

To samozřejmě neznamená, že ačkoliv evoluci mohl hnát přírodní výběr, tak že ve skutečnosti za ní nestál a neřídil ji Bůh. Uvažme nyní Boha a evoluci řízenou přírodním výběrem jako dvě alternativní teorie patrného designu v přírodě (Zemské biosféře). Ukážu, proč má u mě ta druhá navrch.

1) přírodní výběr je nesmírně jednoduchý a přirozený mechanismus, vyžadující jen minimum jednoduchých předpokladů. Je to vysvětlení, kterak naprosto přirozeně z jednoduchosti mohla povstat nesmírná komplexita.

Naproti tomu, mohl být Bůh jednoduchý, je-li nekonečně inteligentní myslící bytostí, schopnou naprojektovat a z ničeho stvořit tak monstrózní věc, jako Vesmír? Je-li jednoduchý, jako např. elementární částice, pak nevysvětluje nic: jak může jednoduchá entita myslet? Jak v ní vůbec mohou být zakódovány stavy nekonečně složitého myšlení? Jak může být jednoduchá entita mocná, dokonce všemocná?

Je-li ovšem Bůh složitý (snad dokonce nekonečně složitý), pak vysvětlujeme existenci složitého a komplexního existencí něčeho ještě (daleko!) složitějšího.

Evoluce přírodním výběrem je vysvětlení, jak mohla složitost povstat z jednoduchosti. Vysvětlení Bohem je vysvětlení složitosti a komplexity z ještě mnohem větší složitosti a komplexity.

2) Máme-li teorii Boha, který použil ke stvoření metodu evoluce, je nutno klást velký otazník nad motivace takového Boha. Mohl udělat *beng* a mohlo být vše přesně jak chtěl; a místo toho použil miliardy let trvající metodu pokusů a omylů, do které musel neustále zasahovat aby ji tlačil tím směrem jak chtěl, totiž k člověku. Kvůli několika tisícům let, po které trvá doložená historie a kdy měl Bůh dle Bible vstupovat do života lidí použil miliardy let trvající proces, plný smrti, bolesti, trápení, masových vymírání, nemocí – čehož dědictví dodnes neseme, viz další bod.

3) Nikoliv ďábel, ale právě naše evoluční minulost pro nás představuje nesmírnou zátěž. Veškeré naše „špatné“ vlastnosti, počínaje agresivitou, sklonem k nevěře, ochotou vraždit, a to i genocidně, ochotou dělat špatné věci, když myslíme, že nás nikdo nevidí, přes anatomické komplikace, způsobující sklon k bolení zad a později zničenou páteř, kazivosti zubů, až po náchylnost k rakovině, Downův syndrom u dětí, atd. atd. – všechno toto je naše dědictví z evoluce. Pokud si Bůh opravdu zvolil evoluci jako metodu tvoření, asi si už nemohl vybrat hůř.

Věřící chtějí vidět Boha jako jediné smysluplné vysvětlení komplexity a účelnosti života na Zemi, a přitom jde o vysvětlení nejen nikoliv jediné existující, ale naopak jde o vysvětlení, které je v porovnání se svou naturalistickou alternativou velice neuspokojivé.

Vznik života

Problematika vzniku života se od evoluce jako takové liší v tom, že nemáme žádnou teorii vzniku života, která by dávala ověřitelné předpovědi. Máme ovšem hned několik teorií, které naznačují, jak mohla abiogeneze proběhnout – ovšem přijít na přesný scénář je z pochopitelných důvodů mimořádně obtížné, ne-li nemožné.

Věřící, kteří chtějí ukázat na nemožnost abiogeneze, většinou argumentují pošetilými a milionkrát vyvrácenými argumenty typu „tornáda, které se přežene nad vrakovištěm, a vytvoří letadlo“, atd. Jejich oblíbeným cílem je také sto let stará a dávno překonaná Oparinova teorie. Velmi správně podotýkají, že i nejjednodušší dnešní buňka je pořád příliš složitá (nesmírně složitá!) na to, aby ona sama nebo její genetický kód vznikly náhodou. Do omrzení počítají pravděpodobnost, že takový kód náhodou vznikne, a vítězoslavně docházejí k číslům 10^-100000 a pod., končíc posměchem nad pošetilostí naturalistů.

Ve skutečnosti ovšem žádná dnešní teorie abiogeneze nemluví o tom, že „náhodou“ vznikla první buňka. Dnešní teorie abiogeneze počítají se vznikem prvotního replikátoru. Prvotní replikátor je molekula RNA, která je sama sobě autokatalytickým enzymem. V prostředí s volnými bázemi pak taková molekula sama vytváří své kopie. Tyto molekuly byly v laboratoři sestaveny, a to (!) zjednodušováním RNA existujících živých organismů. Dnes jsou známy replikátory, mající pouhé stovky bází, přičemž spodní hranice může ležet ještě níž. To, že v redukčním prostředí, které na Zemi v době vzniku života vládlo, vznikají samovolně poměrně složité organické látky včetně aminokyselin, dokázal ve svém slavném pokusu Muller v 50. letech 20. století.

Replikátory podléhají (molekulární) evoluci. V laboratoři bylo demonstrováno, že jsou schopny si vytvořit a také si vytvářejí nové schopnosti – starým známým mechanismem přírodního výběru. Navíc, báze tvořící replikátor se k sobě neskládají „náhodně“, ale dle chemických i jiných zákonů, přičemž přežití různých méně stabilních mezičlánků mohou pomoct anorganické struktury typu jílové povrchy, nebo krystaly, což je dnes předmětem čilého výzkumu. Proto ani zde nelze uplatnit naivní výpočet pravděpodobnosti, založený na premise „všechny případy (uspořádání bází DNA) mají stejnou pravděpodobnost vzniku“.

Dnes už tedy víme o velice slibně vypadající (jakkoliv z velké části ještě neznámé) cestě, jak mohl vzniknout primitivní život (jediná a poměrně malá sebereplikující se molekula) z neživota, a s vysokou pravděpodobností víme, že tato jediná molekula mohla spustit explozi evoluční diverzifikace a nárůstu komplexity, kterou dnes pozorujeme.

Vysvětlení Tvůrčím aktem Boha má stejné neduhy, o kterých jsem tu už psal. Zatímco naturalistické vysvětlení ukazuje cestu, kterou mohla nesmírně elegantně vzejít komplexita z jednoduchosti, a zdánlivá účelnost z chaosu a neúčelnosti, vysvětlení Bohem „řeší“ problém existující komplexity spekulací o „ještě mnohem větší komplexitě“, „nekonečné inteligenci“, atd.

Dále je i zde problém s Boží motivací. Proč by měl Bůh jen stvořit život, a dál do něj nijak zvlášť nezasahovat? (jak víme ze zřejmých slepých uliček evoluce, reliktních neúčelných struktur, evoluční zátěže, kterou všichni neseme, pozůstatků virů v naší DNA, atd.) Takové jednání by bylo pochopitelné u nějakého mimozemského UFOnského vědce, který se rozhodl udělat pokus, a „podívat se“ co se bude dít – ale nikoliv u absolutní a nekonečně inteligentní bytosti. Proč Bůh nestvořil život tak, jak je to poměrně logicky popsáno v Bibli – totiž tak, jak ho chtěl? Najednou? Pokud nechal vývoj života opravdu „náhodě“, pak neměl logicky žádnou záruku, že vývoj dospěje k inteligentním bytostem, jako člověk (a tím méně k bytostem, které mají PODOBU jako člověk). Pokud vše zpoza kulis řídí, pak jsme opět u udržovacího Boha, se všemi problémy, které to nese, viz výše.

Přírodní zákony

Jak vysvětluje Laurence Krauss ve své knize „Universe from Nothing“, současná fyzika je plně v souladu s teorií vzniku Vesmíru z prvotního nesmírně jednoduchého, nekonečného prostoročasu, ovládaného těmi nejjednoduššími (protože velice symetrickými) fyzikálními zákony. Jeho výklad je však příliš složitý na to, abych jej zde mohl, byť jen stručně, reprodukovat. Proto uvedu mnohem jednodušší argument, který může vysvětlit existenci fyzikálních zákonů, umožňujících vznik života. Stačí nám předpokládat jediný nekonečný Vesmír (a vše napovídá tomu, že náš Vesmír opravdu JE nekonečný), ve kterém se na velkých měřítkách mění fyzikální konstanty a zákony, které současná fyzika povoluje, aby měly jiný tvar, nebo v případě konstant aby nabývaly jiných hodnot.

V nekonečném Vesmíru triviálně platí, že COKOLIV co má nenulovou pravděpodobnost s JISTOTOU nastane. To současně řeší i případnou jakkoliv vysokou nepravděpodobnost vzniku života.

Opět platí, že předpoklad existence nekonečného, věčného, a velmi jednoduchého (vlastně až na kvantové fluktuace prázdného) prostočasu je mnohem jednodušší a elegantnější, než přepoklad existence taktéž nekonečného, ovšem naopak nekonečně složitého a nekonečně inteligentního věčného Boha.

Závěr

1) Argument z designu je argumentem z neznalosti. Je to argument bohem mezer. Je známým a typickým příkladem logicky chybného argumentu (logical fallacy)
2) Bez ohledu na to, Vesmír v naprosto drtivé většině vůbec nevypadá designovaně. Naopak, jde o nesmírně pusté, prakticky prázdné a mrazivé místo, se stopovým množstvím těch nejjednodušších látek.
3) Jediná nám známá část Vesmíru, která budí zdání designu, je povrch planety Země – kde shodou okolností všichni žijeme, a proto žijeme ve falešném dojmu, že zdání designu budí „prakticky vše“.
4) Design biosféry je jen zdánlivý, což ukazují nesčetné nedokonalosti i naprosté „zpatlaniny“ v „návrhu“ živých organismů, čehož důsledky si v sobě v neposlední řadě neseme my, lidé.
5) Zdánlivý design živé přírody je schopna nesmírně elegantně vysvětlit teorie evoluce
6) Teorie evoluce vysvětluje velmi přirozeně zdánlivý design a komplexitu živé přírody z jednoduchého a více méně chaotického počátečního stavu.
7) Konkureční teorie stvoření Bohem vysvětluje komplexitu živé přírody předpokladem existence ještě mnohem (vlastně nekonečně!) komplexnějšího Boha.
8 ) Dnešní věda nabízí i poměrně elegantní, byť zdaleka ne do hloubky propracovaný scénář, jak mohl vzniknout zárodek života (sebereplikující se molekula) z neživého. Toto vysvětlení má opět zásadní náskok v eleganci oproti vysvětlení složitosti předpokladem existence (nekonečně) větší složitosti (Boha).
9) I existenci přírodních zákonů, umožňujících vznik života, lze vysvětlit jednodušeji a elegantněji bez Boha, než s Bohem.

Tím považuji argument z designu za vyvrácený.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

3,952 Responses to Argument z designu

 1. Jarda says:

  Medea says:
  Mnohí Židia žili v stredomorskej dispóre a hovorili po grécky. Pokiaľ sa kresťanstvo šírilo v diaspóre, tak sa šírilo zrejme v gréckom jazyku. A mnohí biblisti predpokladajú, že pôvodne sa šírilo kresťanstvo ústnou tradíciou. Teda je kľudne možné, že pôvodné aramejské spisy neexistovali a prvé spisy kresťanov boli už grécky napísané a nie preložené. Kto vie, ako to presne bolo.

  Jarda:
  Právě jsem na TV Noe doposlouchal přednášku P. Petra Chalupy – Biblické základy křesťanských Vánoc. P. Chalupa předkládal biblické příběhy jako ověřenou pravdu, ale zmínil, že Izajáš asi předpovídal narození syna krále Achada. A že při překladu z aramejštiny do řečtiny došlo k zaměnění dívky za pannu, jak prý u Izraelitů již 3 staletí bylo tradováno.
  Právě ale mluví kard. Duka, který se odvolává na Izajíáše, že lidstvo od věků očekávalo Mesiáše.

 2. Colombo says:

  Jarda: nemám čas to poslouchat. Nějaká zajímavá teze? Přijde mi, že nějaký teolog ví dost velké kulové o evoluci a jakkoliv z vědeckého hlediska spojovat evoluci a bibli, je dost velká kravina.

 3. neruda says:

  Tohle je také hutný materiál – BIBLICKÁ LUPA 4.dí­l /Ateismus vs. křesťanství­ / RNDr. Peter Vajda PhD., vědecký pracovník Geofyzikálního ústavu Slovenské akademie věd

  http://vimeo.com/52923829

 4. S.V.H. says:

  neruda says:
  Tohle je také hutný materiál – BIBLICKÁ LUPA 4.dí­l /Ateismus vs. křesťanství­ / RNDr. Peter Vajda PhD., vědecký pracovník Geofyzikálního ústavu Slovenské akademie věd
  http://vimeo.com/52923829

  S.V.H.:
  Tak jsem si to pustil a kromě obvyklého plácání (ze kterého vyčnívalo třeba tvrzení, že ateistická víra je slepá víra, protože věří v něco, co neví, jak mělo proběhnout, kdežto křesťanská je smysluplná, racionální víra, protože je postavená na víře v Boží slovo, které nám Stvořitel nechal jako zjevení, abychom poznali pravdu) tam dr. Vajda asi mimoděk vyslovil zajímavou myšlenku:
  Jako vědec považoval ET za vědecky dokázanou, a teprve když uvěřil v Boha (asi kolem 30 let) a shledal, že křesťanství je s ET v rozporu (vidí rozpor v tom, že křesťanství tvrdí, že smrt vešla do světa skrze hřích člověka), najednou jako vědec zjistil, že ET je vědecky nedokázaná. Dokud tedy ET nebyla v rozporu s jeho světonázorem, byla z vědeckého hlediska v pořádku, nyní už je ovšem vědecky zpochybněna.

 5. S.V.H.: K něčemu podobnému dospěl i Doc. Miroslav Král, který údajně vědecky dokázal boha. Nejen že ho dokazuje argumentem z nevědomosti, ale ještě navíc, poté, co v boha uvěřil, si upravil podmínky, když říká, že vědecká redukcionistická metoda (od složitého k jednoduchému) je dědičným hříchem Newtonovské vědy. Takže si upravil podmínky tak, aby mu vyhovovaly a pak předvedl důkaz boha argumentem z nevědomosti. Pro něj je to v jeho předpojatosti legitimní důkaz, ovšem fakticky tím nedokazuje vůbec nic. A věřte, že je velice frustrující sledovat 3h 45min dlouhý rozhovor, 2h dlouhou přednášku a strávit dalších asi 10 hodin četbou jeho knihy Věda a víra, kde všude tvrdí, že boha může dokázat a NIKDE tam k důkazu nedojde. Zrovna jsem čistil svůj noťas a narazil na jeho knihy, co jsem si za tím účelem stáhl. Při pohledu na ty názvy se mi začalo dělat nevolno. V následujícím okamžiku se jedničky tiše proměnily v nuly blahodárným působením aplikace Koš 😀

 6. Jarda says:

  Colombo says:
  December 16, 2013 at 7:34 pm

  Jarda: nemám čas to poslouchat. Nějaká zajímavá teze? Přijde mi, že nějaký teolog ví dost velké kulové o evoluci a jakkoliv z vědeckého hlediska spojovat evoluci a bibli, je dost velká kravina.

  Jarda:
  Zhruba řečeno, přednášející, P. Machula, nejprve vysvětluje, že je inženýr, takže uvažuje odborně, vysvětluje posluchačům, co je vědecká hypotéza či teorie, zdůrazňuje, že teorie evoluce, ač ji nelze vyvrátit, prakticky prokázala svoji platnost.
  Pak ale ale přejde k tvrzení, že Pán Bůh nám sdělil biblické pravdy, které nelze vědecky posuzovat a vědci by je ani posuzovat neměli, protože jde o “jinou parketu”, na níž (ateističtí) vědci nemají co dělat, a kde bádají teologové.

 7. Jarda: Takže to vypadá, že pan Machula je zřejmě stoupencem NOMA . Tedy, že do náboženství věda nemá co kecat.

 8. treebeard says:

  Veda a viera…

  Práve som dopozeral dokument National Geographic o tŕňovej korune ako relikvii. Americká klasika, veľa rečí a málo skutočných úvah, záverečné “dôkazy” neriešili, či relikvia je pravá (resp. či je vôbec reálne, aby sa čosi také zachovalo), ale ako mohla tŕňová koruna vyzerať. Vymysleli, že nemusela mať tvar venca, ale že (podľa Turínskeho plátna) mohlo ísť o akúsi helmu a že <mohla byť vyrobená precíznejšie, než sa bežne zobrazuje. Tá relikvia totiž nemá nijaké tŕne, je to vlastne slamený veniec, profesionálne spevnený, na ktorom údajne kedysi boli tŕne, ale tie sú dnes rozdelené po kostoloch v celom svete. A keďže sú tie tŕne v relikviároch s rôznych druhov rastlín, tak aj koruna mohla byť zhotovená z viacerých druhov. A na záver čosi ako “nikdy sa nedozvieme, ako to presne bolo” 😀 Skrátka veda.

  Ani slovkom sa nezmienili, že vzhľadom na opisované udalosti (učeníci utiekli, nanajvýš sa dívali zďaleka, Ježiša v rýchlosti pochoval cudzí človek, na snímanie z kríža dozerali vojaci, že tŕňová koruna nebola vhodným predmetom na uchopenie) bolo nereálne, že sa niekto staral o zhromaždenie relikvií. Najmä keď Ježiš ešte vtedy nedokázal svoje božstvo. A že je zvrhlé, aby tými relikviami boli zakrvavené mučiace nástroje. Z archeológie vieme, ako málo pozostatkov sa zachovalo s úplne bežných typov popráv – po Ježišovi napodiv každý kúsok.

  “Skúmali” aj jeden z tých tŕňov, ktorý na výročie ukrižovania na špičke krváca a “podivne sa mení” celý povrch tŕňa. Po rokoch zázrakov to nedávno napadlo aj niekoho z kňazov vyfotografovať. Podľa mňa tie obrázky boli tak na rozhraní Photoshopu a manipulácie so svetlom. Myslím, že pomocou svetla by som to zvládol aj na klasický film. Objektívne síce ukázali podobný druh tŕňa, ktorý po olúpaní z kôry má červenú špičku, ale opäť skončili tým, že “nevieme či to je zázrak alebo nie”. BTW, väčšina tŕňov, ktoré poznám, má špičku do červena, najmä ak si ju prezeráme proti svetlu.

 9. S.V.H. says:

  to Lukáš Balabán:
  Docela obdivuji, že jste to video doc. Krále dal (a dokonce přečetl i tu jeho knihu). Já si o sobě myslím, že dokáži vydržet i velmi bizarní apologetiky a apologety (a dokonce v tom občas nacházím i jakési zvrácené potěšení a pobavení), ale doc. Král byl prostě nad mé síly…

 10. S.V.H. says:

  to Treebeard:
  Je příznačné, že se v případě zázraků, biblických příběhů apod. již rezignovalo na nějaké dokazování, a většinou už se jen obhajuje, že se to stát mohlo (nakonec to tu Michal nedávno ukazoval na příkladu Tresmontanta).
  Trnová koruna se přeci MOHLA dochovat, ne? Zkuste to vyvrátit! 😉

 11. treebeard says:

  Isteže, mohla. A že žiadny evanjelista vznik nijakej relikvie neopísal? Napr. že Mária predtým ako ušla z hrobky, vzala plátno, alebo že tŕňovú korunu zobral Jozef Arimatejský a odniesol ju na svoje hlave… Skrátka sa to evanjelistom nezdalo dôležité 😀

 12. Jarda says:

  Lukáš Balabán says:
  December 17, 2013 at 10:56 pm

  Jarda: Takže to vypadá, že pan Machula je zřejmě stoupencem NOMA . Tedy, že do náboženství věda nemá co kecat.

  Jarda:
  Asi tak nějak. Pater Machula tvrdí, že přírodovědec se nemá (co) vyjadřovat k existenci Pána Boha, protože to není jeho obor. Opomíjí ovšem, že když přírodovědci někdo tvrdí že existuje Absolutně Inteligentní a Všemohoucí bytost která stvořila Svět z ničeho, která je nehmotná, neviditelná, lidskými smysly a žádnými přístroji nedetekovatelná, lidským rozumem nepochopitelná ……. tak že se ten přírodovědec zcela logicky zeptá, jak tedy ví, že taková bytost existuje a jak její existenci chce prokázat.
  Už jsem zde dával odkaz na encykliku o Duchu sv. v níž papež předkládá tvrzení bez jakýchkoliv argumentů. Ostatně úplně stejný je i Tomáškův katechismus ale i třebas časopis pro mladé katolíky, http://www.milujte.se.

  ……………………….
  Krátce se podívejme, co z Písma sv. bylo za sv. Pia X. stanoveno pro katolíka jako věroučně závazné. Pius X. vydal r. 1907 Motu proprio „Praestantia Scripturae“, kde všechna rozhodnutí Papežské biblické komise (PBK) prohlásil za „rovnocenná věroučným dekretům a katolík, který by je popíral, těžce hřeší proti sv. víře“. Ví o tom otec Petráček, který suverénně výroky PBK neguje? Těchto výroků je celkem 10:

  a) 23.6.1905: Historické knihy SZ jsou pravdivé s výjimkou případů, kdy „je zřejmé, že svatopisec nemíní psát skutečné dějiny, že daný příběh je podobenstvím…“
  b) 27. 6. 1906: „Věda není schopna předložit dostatečné důkazy, že Mojžíš není autorem Pentateuchu…. Katolické víře však neodporuje tvrzení, že Mojžíš napsal jen velkou část toho a zbytek dotvářeli další pisatelé.“
  c) 29. 5. 1907: Janovo evangelium bylo celé napsáno v 1. století apoštolem Páně sv. Janem.
  d) 29. 6. 1908: Izajáš je jediným autorem knihy jeho proroctví. „Věda není schopna předložit dostačující důkazy filologického charakteru, že se na jejím vzniku podíleli i pozdější autoři.“
  e) 30. 6. 1909: První tři kapitoly Geneze představují skutečné historické události. „Vyloučení historického smyslu prvních 3 kapitol Geneze nestojí vědecky na pevném základě…“ Zároveň toto rozhodnutí říká, že katolické víře neodporuje tvrzení, že 6 dní stvoření světa neznamená 6 kalendářních dní, ale 6 delších časových jednotek.
  f) 1. 5. 1910: Král David je autorem všech žalmů, které mu připisují SZ, NZ a spisy církevních Otců. Pouze u těch, kde jeho jméno tyto zdroje neuvádějí, lze věřit, že jejich autorem je někdo jiný.
  g) 19. a 26. 6. 1912: Evangelia byla sepsána těmi, jejichž jména nesou a jsou historicky do nejmenšího detailu pravdivá.
  h) 12. 6. 1913: Historicky pravdivé jsou i Skutky apoštolské, jejichž autorem je sv. Lukáš. Všechny listy sv. Pavla byly opravdu napsány tímto apoštolem a nikým jiným.
  ch) 24. 6. 1914: Autorem listu Židům je sv. Pavel. Neodporuje však katolické víře tvrzení, že tento list prošel redakční úpravou, příp. doplněním, jeho sekretáře.
  Toto je katolík povinen ve víře přijmout.
  http://www.stjoseph.cz/g041.html

  Zajímavý článek – pokud je pravdivý, asi ano – ukazuje, že protináboženská propaganda má prakticky stejné schéma jako náboženská.
  http://immaculata.minorite.cz/?m=10&idc=t-248

 13. Jarda says:

  treebeard says:
  Ani slovkom sa nezmienili, že vzhľadom na opisované udalosti (učeníci utiekli, nanajvýš sa dívali zďaleka, Ježiša v rýchlosti pochoval cudzí človek, na snímanie z kríža dozerali vojaci, že tŕňová koruna nebola vhodným predmetom na uchopenie) bolo nereálne, že sa niekto staral o zhromaždenie relikvií.

  Jarda:
  Úplně stejné to je s Turínským plátnem. I když odhlédnu, že obraz by mohl vzniknout pouze tak, že by plátno bylo vypnuté nejen nad tělem ale i pod tělem (tělo by se muselo vznášet, protože nejsou vidět splácnutá záda a hýždě), tělo tedy nemohlo být do plátna zabalené, ale nikde není záznam, že by apoštolé a ženy viděli na plátnech po zmrtvýchvstání nějaký obraz.
  V Trevíru uschovávají “Kristovu tuniku” tedy jeho “šat vcelku utkaný”, který byl na Ježíše opět navlečený po jeho bičování, takže musí být důkladně nasáklý jeho krví. Ku podivu, ta tunika nějaký velký zájem nevzbuzuje.

 14. Jarda says:

  Názor katolíka:
  Boha a jeho vůli lze autenticky poznávat prostřednictvím jeho slova -Bible. Ideálně s pomocí Ducha sv. Nejednou mi při tom běhá mráz po zádech či dokonce bezděky vlijí slzy do očí. Chvíli to pak trvá než se zas s pokorou začtu dále. Taky to znáte?

  Panovi Halíkovi nelze upřít nesporné charizma “moudrého filozofa” a “mudrce světa”. Sám jsem přečetl od něj cca 4 tituly než mi došlo, že s onen čtivý mix teologie a filozofie ponechává člověka jaksi na půli cesty.
  Kupř. jeden mi blízký kamarád-agnostik dodnes se zaujetím čte texty páně Halíka. V knihkupectví si opatří svoji roční dávku Halíka a má vystaráno. Bibli neotevře, děti pokřtít nenechá, manželce toleruje nadšení pro psychotroniku a astrologii, na mši sv. nezajde, ani 1x ročně na půlnoční ne. Zkrátka ukázkový prototyp “plachého věřícího”. Nejhorší je, že i můj táta je skoro to samé. A máma s tím také zápasí. Zbožňuje přírodu a tak aktuálně je jejím šamanským idolem P. Orco Vácha. Mám se tedy za koho modlit.
  Rovněž máme ve farnosti jinak aktivního spolubratra, jenž se nám cca před měsícem pochlubil tím, že ani ve svých cca 55 letech Bibli prostudovanou nemá. Za to se již dlouhá léta kamarádí s P. Halíkem 🙂 Jak typické. Autentické Slovo Boží a tím i podstata jeho dětí jim zůstává “zahalena”.
  http://christnet.cz/clanky/5180/inventura_tomase_halika.url#

  Věřili byste, že toto bylo napsáno 18. prosince 2013:
  Kardinál Ravasi nás při své návštěvě vyzval, abychom si kladli otázky. Ptejme se, kde jsme a kam jako společnost po široké normalizační cestě směřujeme. Statistika za úbytek katolicity v naší zemi nemůže. Můžeme si za to částečně sami. Základem je kontaminace bolševismem, který poměrně úspěšně normalizoval obyvatele naší země. Komunističtí diktátoři museli neustále zastrašovat a vyrábět nepřátele – trvalkami byli sudetští Němci, buržoazie a církev. S vynecháním buržoazie to strašení Němci a církví ve dnešní postnormalizační době funguje úplně stejně. Proč mají dnešní populisté, kopírující v nenávistné proticírkevní kampani padesátá léta, u tolika lidí úspěch? Protože většina našich obyvatel o reálné církvi neví skoro nic. Ve škole se učili o reakčních zaprodancích, kteří s Vatikánem kují protilidové pikle.
  http://christnet.cz/clanky/5179/nebot_obrostlo_tukem_srdce_tohoto_lidu.url

 15. Jarda says:

  P. Machula: “Věřící člověk věří, že tento svět má nějaký smysl, že Pán Bůh s ním má nějaký plán, ale když jako vědec obleče plášť a jde do laboratoře, musí toto přesvědčení opustit, protože v přírodě žádný důvod k jejímu smyslu nenalézá. Takže jako věřící může být přesvědčen o Božím plánu v přírodě, ale jako vědci se mu přírodní procesy jeví jako náhodné.”

 16. Jarda says:

  Zajímavý je druhý díl přednášky P. Machuly, kde je diskuze:
  http://b5.tv-mis.cz/tv-mis/v340/tomas-machula-evoluce-a-bible-2-128kb.mp3

 17. Jarda says:

  Na Tv Noe právě běží pořad o exorcismus:
  “Malý chlapec, posedlý démody, odpinkával statné jezuitské kněze jako pinponkové míčky. Proklínal je a bral Boží jméno nadarmo v cizí řeči. Vymítání trvalo 18 měsíců a exorcista se z toho vzpamatovával 68 měsíců. Chlapec si na nic nepamatoval, což je velkým projevem Ježíšovy lásky a dokladem jeho vláýdy nad démony.
  Kam jdou démoni, když opustí lidi? Asi zpět do říše tmy.”

 18. Jarda says:

  A tohle víte?
  “Andělé poslouchají celým povrchem těla, jsou bezpohlavní a žijí v dověkosti (aeviternitas).” Sv. Tomáš Aquinský

  http://www.novinky.cz/koktejl/322753-andele-existuji-ale-nemaji-kridla-tvrdi-knez.html