Argument z designu

Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé
bezbožnosti a nepravosti lidí,
kteří svévolně potlačují pravdu.
Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné,
neboť jim to Bůh odhalil.
Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc
a božství – lze už od stvoření světa rozumem
postřehnout v jeho díle.
Nemají tedy výmluvu.
(Římanům 1:18-20)

Argumentu patrnosti Boha skrze složitost, komplexnost a krásu světa přikládá mnoho křesťanů velkou váhu. Objevuje se v několika verzích:

Bůh je patrný
– skrze krásu živé přírody
– skrze spolupráci v živé přírodě a účelnost v ní
– skrze lidské vlastnosti, jako schopnost milovat, inteligenci, city, a další
– skrze krásu neživé přírody (vodopády, krásné hory, modré nebe, hvězdné nebe, …)

Předně, argument z designu je argumentem z neznalosti. I za předpokladu, že bychom netušili, jaké je vysvětlení účelnosti přírody, její „krásy“, atd., pak použití Boha jako vysvětlovadla je podbíhání laťky. Namísto abychom přiznali, že nevíme, strkáme jako vysvětlení boha – přičemž z historie jasně vidíme, že soustavně během tisíců let poznáváme nové věci, které byly do doby jejich poznání neznámé a nevysvětlitelné, a příčiny které nacházíme, jsou naturální. Pokoušet se vysvětlovat „design“ světa bohem by znamenalo namlouvat si, že teď už poznání dosáhlo vrcholu, a co jsme nepoznali do teď, na to již asi nepřijdeme nikdy.

Udržovací Bůh

Častý je argument “udržovacím Bohem”. Bůh, který “udržuje svět v bytí”, který “drží prst na červeném tlačítku” a kdyby ho uvolnil, vše by bylo pryč. Zastánci této myšlenky argumentují: COKOLIV prokazuje existenci našeho boha. I obyčejný kámen u cesty tu je výhradně kvůli tomu, že On aktivně chce. To je ovšem argument kruhem: věřím, že Bůh stvořil svět a vše udržuje v chodu. Vidím, že svět existuje, a je v chodu, a to potvrzuje moji premisu. Podobně lze ovšem argumentovat pro existenci čehokoliv jiného, počínaje létajícím špagetovým monstrem, přes pantheon starověkých bohů, až po abstraktní pramen všeho bytí (věřím, že všechno vzešlo a všechno stojí skrze Létající špagetové monstrum; vše, co existuje, tedy ukazuje na existenci Létajícího špagetového monstra…).

Myšlenka udržovacího Boha má řadu dalších problémů. Takový Bůh by byl osobně odpovědný za všechny přírodní i jiné katastrofy, nemoci, atd., které se ve světě dějí. Uvažme třeba, jak terorista vyhodí do vzduchu letadlo – a Bůh mechanicky řídí všechny procesy ve výbušnině, osobně řídí vytváření smrtící tlakové vlny, sám slepě „trhá“ těla pasažérů na kusy… Slepě poslouchá ruku nacistického popravčího, naviguje molekuly otravných plynů v plynových komorách Osvětimi z otevřené propustě do dýchacích cest vězňů, a dále pak v jejich tělech řídí smrtící reakce… Absurdní.

Kromě toho, kde by ve světě řízeném takovým Bohem byl prostor pro svobodnou vůli? Odkud by se brala? Jsou snad (jak jsme už dříve ukázali, neexistující) lidské „duše“ jediné entity, na Bohu nezávislé? A nebo jsme jen Boží loutky, a On se baví tím, že část lidstva vede jak kašpárky do hříchu, a pak je „po zásluze“ trestá peklem, a druhou část řídí k pokání a víře, tedy „tak jak on chce“ (tak jak chce?! Chce přece i to, jak se chová ta první, hříšná skupina lidí!) a taktéž „po zásluze“ (vlastně pardon, NEZASLOUŽENĚ!!!) pak tuto druhou skupinu loutek odmění nebem?

Nevím, kdo by mohl na takového Boha věřit. Hádám, že zastáncům „udržovacího Boha“ tohle nějak nedochází. Vraťme se nyní zpět ke standardnímu argumentu z designu, či účelnosti ve světě.

Mrazivý, prázdný a pustý Vesmír

Ve skutečnosti to s designem světa vypadá dramaticky jinak, než si průměrný křesťan představuje. Křesťan se dívá na včeličky opylující barevné květiny, zurčící potůčky, nebe plné hvězd, a srdíčko se mu tetelí, jak v tom všem vidí svého Tvůrce. Jenže Vesmír není jen náš svět. Náš svět je mimořádně netypické a výjimečné místo. Vesmír, tedy dle křesťanů celé Stvoření, je z naprosto drtivé většiny – prázdný. Objemově je v naší galaxii pouhých 6,33*10^-22 % hmoty. V tom jsou zahrnuty veškeré hvězdy, planety, komety, mezihvězdný prach, černé díry, atd.

Tedy v naší galaxii tvoří z 99,999 999 999 999 999 999 999 367 % prázdno. Vakuum. Mezigalaktický prostor je pak ještě prázdnější, je v něm hmoty ještě méně. Jaký je toto signál designu?

I toto pranepatrné množství hmoty, tvořící doplněk do 100%, připadá z velké části na hvězdy. Většina hmoty ve Vesmíru je tvořena převážně horkou směsí dvou plynů ve skupenství plazmatu, tvořících hvězdy: vodíku a hélia. I většina hmoty tvořící planety jsou tyto jednoduché (vlastně nejjednodušší) plyny. „Zajímavější“, tedy pevné planety „Zemského“ typu tvoří odhadem jednu stotisícinu i z toho nepatrného množství hmoty, které ve Vesmíru je. Žel, i tyto pevné planety jsou v drtivé většině případů jen mrazivé nebo naopak přehřáté pusté kamenné koule. Naše Země je zatím jediná známá výjimka…

Povrch MarsuVe Vesmíru panuje teplota v průměru pár stupňů nad absolutní nulou. Je v něm černočerná tma, rušená jen slabým svitem nepatrného zlomku hvězd, které jsou zrovna vidět (cca 6000 hvězd v našem koutě Vesmíru). Černočerná tma, a mrazivé nekonečné prázdno. To je „design“ naprosto drtivé (vlastně nepředstavitelně velké) většiny údajného Stvoření…

Jaké znaky designu či Tvůrčího záměru jeví Vesmír bez planety Země?

Design a Země

Vše, co nám na Zemi (a tedy vlastně v celém Vesmíru!) přijde zajímavé a budí zdání designu, je součástí biosféry Země – tedy uzoučké, pár set metrové slupky kolem Země, tvořící cca desetitisícinu jejího objemu. Zbytek (99,99%) je tvořen horninami a kovy, z velké části ve stavu magmatu. My všichni v této uzoučké slupce žijeme celé své životy, a proto celé nehostinné gigantické Universum okolo, bez markantů designu, nevnímáme – jenže ono existuje.

Představme si viditelný Vesmír jako naši Zeměkouli. Pak naše planeta by v tomto měřítku byla o něco větší, než atomové jádro (cca 1000x menší průměr a miliardkrát menší objem, než atom) – a biosféra by byla její tenoučká slupečka.

Jeví-li biosféra, tato tenoučká slupka v našem měřítku sub-atomárního zrníčka, znaky designu, je snad kvůli tomu logické usoudit, že celý Vesmír byl stvořen? Není spíš na místě se spíše ptát, zda náhodou není design biosféry jen zdánlivý, a není vysvětlitelný přírodními procesy? Zda se prostě na povrchu našeho subatomárního zrníčka nestalo NĚCO, poměrně výjimečného, čemu třeba ještě plně nerozumíme?

Evoluce

Zdánlivý design biosféry je ve skutečnosti velmi dobře vysvětlen už 150 let. Charles Darwin si plně uvědomil fakt evoluce, známý vědě už nějakou dobu, a přišel s teorií nesmírně efektivního motoru, který evoluci žene. Tato teorie, známá dnes jako evoluční teorie, se stala mimořádně silně potvrzenou, a stále se objevují nová další fakta, která evoluci hnané přírodním výběrem „hrají do karet“.

Už samotný Darwin ukázal, že přírodní výběr může vysvětlit vznik prakticky jakékoliv struktury, kterou nacházíme v živých organismech. Nic na tom nezměnil ani Michael Behe ani další zastánci „neredukovatelné komplexity“. Všichni byli usvědčeni z omylu: přírodní výběr MŮŽE bez problémů odpovídat i za ty struktury, kteří proponenti inteligentního designu označují za neredukovatelně komplexní.

To samozřejmě neznamená, že ačkoliv evoluci mohl hnát přírodní výběr, tak že ve skutečnosti za ní nestál a neřídil ji Bůh. Uvažme nyní Boha a evoluci řízenou přírodním výběrem jako dvě alternativní teorie patrného designu v přírodě (Zemské biosféře). Ukážu, proč má u mě ta druhá navrch.

1) přírodní výběr je nesmírně jednoduchý a přirozený mechanismus, vyžadující jen minimum jednoduchých předpokladů. Je to vysvětlení, kterak naprosto přirozeně z jednoduchosti mohla povstat nesmírná komplexita.

Naproti tomu, mohl být Bůh jednoduchý, je-li nekonečně inteligentní myslící bytostí, schopnou naprojektovat a z ničeho stvořit tak monstrózní věc, jako Vesmír? Je-li jednoduchý, jako např. elementární částice, pak nevysvětluje nic: jak může jednoduchá entita myslet? Jak v ní vůbec mohou být zakódovány stavy nekonečně složitého myšlení? Jak může být jednoduchá entita mocná, dokonce všemocná?

Je-li ovšem Bůh složitý (snad dokonce nekonečně složitý), pak vysvětlujeme existenci složitého a komplexního existencí něčeho ještě (daleko!) složitějšího.

Evoluce přírodním výběrem je vysvětlení, jak mohla složitost povstat z jednoduchosti. Vysvětlení Bohem je vysvětlení složitosti a komplexity z ještě mnohem větší složitosti a komplexity.

2) Máme-li teorii Boha, který použil ke stvoření metodu evoluce, je nutno klást velký otazník nad motivace takového Boha. Mohl udělat *beng* a mohlo být vše přesně jak chtěl; a místo toho použil miliardy let trvající metodu pokusů a omylů, do které musel neustále zasahovat aby ji tlačil tím směrem jak chtěl, totiž k člověku. Kvůli několika tisícům let, po které trvá doložená historie a kdy měl Bůh dle Bible vstupovat do života lidí použil miliardy let trvající proces, plný smrti, bolesti, trápení, masových vymírání, nemocí – čehož dědictví dodnes neseme, viz další bod.

3) Nikoliv ďábel, ale právě naše evoluční minulost pro nás představuje nesmírnou zátěž. Veškeré naše „špatné“ vlastnosti, počínaje agresivitou, sklonem k nevěře, ochotou vraždit, a to i genocidně, ochotou dělat špatné věci, když myslíme, že nás nikdo nevidí, přes anatomické komplikace, způsobující sklon k bolení zad a později zničenou páteř, kazivosti zubů, až po náchylnost k rakovině, Downův syndrom u dětí, atd. atd. – všechno toto je naše dědictví z evoluce. Pokud si Bůh opravdu zvolil evoluci jako metodu tvoření, asi si už nemohl vybrat hůř.

Věřící chtějí vidět Boha jako jediné smysluplné vysvětlení komplexity a účelnosti života na Zemi, a přitom jde o vysvětlení nejen nikoliv jediné existující, ale naopak jde o vysvětlení, které je v porovnání se svou naturalistickou alternativou velice neuspokojivé.

Vznik života

Problematika vzniku života se od evoluce jako takové liší v tom, že nemáme žádnou teorii vzniku života, která by dávala ověřitelné předpovědi. Máme ovšem hned několik teorií, které naznačují, jak mohla abiogeneze proběhnout – ovšem přijít na přesný scénář je z pochopitelných důvodů mimořádně obtížné, ne-li nemožné.

Věřící, kteří chtějí ukázat na nemožnost abiogeneze, většinou argumentují pošetilými a milionkrát vyvrácenými argumenty typu „tornáda, které se přežene nad vrakovištěm, a vytvoří letadlo“, atd. Jejich oblíbeným cílem je také sto let stará a dávno překonaná Oparinova teorie. Velmi správně podotýkají, že i nejjednodušší dnešní buňka je pořád příliš složitá (nesmírně složitá!) na to, aby ona sama nebo její genetický kód vznikly náhodou. Do omrzení počítají pravděpodobnost, že takový kód náhodou vznikne, a vítězoslavně docházejí k číslům 10^-100000 a pod., končíc posměchem nad pošetilostí naturalistů.

Ve skutečnosti ovšem žádná dnešní teorie abiogeneze nemluví o tom, že „náhodou“ vznikla první buňka. Dnešní teorie abiogeneze počítají se vznikem prvotního replikátoru. Prvotní replikátor je molekula RNA, která je sama sobě autokatalytickým enzymem. V prostředí s volnými bázemi pak taková molekula sama vytváří své kopie. Tyto molekuly byly v laboratoři sestaveny, a to (!) zjednodušováním RNA existujících živých organismů. Dnes jsou známy replikátory, mající pouhé stovky bází, přičemž spodní hranice může ležet ještě níž. To, že v redukčním prostředí, které na Zemi v době vzniku života vládlo, vznikají samovolně poměrně složité organické látky včetně aminokyselin, dokázal ve svém slavném pokusu Muller v 50. letech 20. století.

Replikátory podléhají (molekulární) evoluci. V laboratoři bylo demonstrováno, že jsou schopny si vytvořit a také si vytvářejí nové schopnosti – starým známým mechanismem přírodního výběru. Navíc, báze tvořící replikátor se k sobě neskládají „náhodně“, ale dle chemických i jiných zákonů, přičemž přežití různých méně stabilních mezičlánků mohou pomoct anorganické struktury typu jílové povrchy, nebo krystaly, což je dnes předmětem čilého výzkumu. Proto ani zde nelze uplatnit naivní výpočet pravděpodobnosti, založený na premise „všechny případy (uspořádání bází DNA) mají stejnou pravděpodobnost vzniku“.

Dnes už tedy víme o velice slibně vypadající (jakkoliv z velké části ještě neznámé) cestě, jak mohl vzniknout primitivní život (jediná a poměrně malá sebereplikující se molekula) z neživota, a s vysokou pravděpodobností víme, že tato jediná molekula mohla spustit explozi evoluční diverzifikace a nárůstu komplexity, kterou dnes pozorujeme.

Vysvětlení Tvůrčím aktem Boha má stejné neduhy, o kterých jsem tu už psal. Zatímco naturalistické vysvětlení ukazuje cestu, kterou mohla nesmírně elegantně vzejít komplexita z jednoduchosti, a zdánlivá účelnost z chaosu a neúčelnosti, vysvětlení Bohem „řeší“ problém existující komplexity spekulací o „ještě mnohem větší komplexitě“, „nekonečné inteligenci“, atd.

Dále je i zde problém s Boží motivací. Proč by měl Bůh jen stvořit život, a dál do něj nijak zvlášť nezasahovat? (jak víme ze zřejmých slepých uliček evoluce, reliktních neúčelných struktur, evoluční zátěže, kterou všichni neseme, pozůstatků virů v naší DNA, atd.) Takové jednání by bylo pochopitelné u nějakého mimozemského UFOnského vědce, který se rozhodl udělat pokus, a „podívat se“ co se bude dít – ale nikoliv u absolutní a nekonečně inteligentní bytosti. Proč Bůh nestvořil život tak, jak je to poměrně logicky popsáno v Bibli – totiž tak, jak ho chtěl? Najednou? Pokud nechal vývoj života opravdu „náhodě“, pak neměl logicky žádnou záruku, že vývoj dospěje k inteligentním bytostem, jako člověk (a tím méně k bytostem, které mají PODOBU jako člověk). Pokud vše zpoza kulis řídí, pak jsme opět u udržovacího Boha, se všemi problémy, které to nese, viz výše.

Přírodní zákony

Jak vysvětluje Laurence Krauss ve své knize „Universe from Nothing“, současná fyzika je plně v souladu s teorií vzniku Vesmíru z prvotního nesmírně jednoduchého, nekonečného prostoročasu, ovládaného těmi nejjednoduššími (protože velice symetrickými) fyzikálními zákony. Jeho výklad je však příliš složitý na to, abych jej zde mohl, byť jen stručně, reprodukovat. Proto uvedu mnohem jednodušší argument, který může vysvětlit existenci fyzikálních zákonů, umožňujících vznik života. Stačí nám předpokládat jediný nekonečný Vesmír (a vše napovídá tomu, že náš Vesmír opravdu JE nekonečný), ve kterém se na velkých měřítkách mění fyzikální konstanty a zákony, které současná fyzika povoluje, aby měly jiný tvar, nebo v případě konstant aby nabývaly jiných hodnot.

V nekonečném Vesmíru triviálně platí, že COKOLIV co má nenulovou pravděpodobnost s JISTOTOU nastane. To současně řeší i případnou jakkoliv vysokou nepravděpodobnost vzniku života.

Opět platí, že předpoklad existence nekonečného, věčného, a velmi jednoduchého (vlastně až na kvantové fluktuace prázdného) prostočasu je mnohem jednodušší a elegantnější, než přepoklad existence taktéž nekonečného, ovšem naopak nekonečně složitého a nekonečně inteligentního věčného Boha.

Závěr

1) Argument z designu je argumentem z neznalosti. Je to argument bohem mezer. Je známým a typickým příkladem logicky chybného argumentu (logical fallacy)
2) Bez ohledu na to, Vesmír v naprosto drtivé většině vůbec nevypadá designovaně. Naopak, jde o nesmírně pusté, prakticky prázdné a mrazivé místo, se stopovým množstvím těch nejjednodušších látek.
3) Jediná nám známá část Vesmíru, která budí zdání designu, je povrch planety Země – kde shodou okolností všichni žijeme, a proto žijeme ve falešném dojmu, že zdání designu budí „prakticky vše“.
4) Design biosféry je jen zdánlivý, což ukazují nesčetné nedokonalosti i naprosté „zpatlaniny“ v „návrhu“ živých organismů, čehož důsledky si v sobě v neposlední řadě neseme my, lidé.
5) Zdánlivý design živé přírody je schopna nesmírně elegantně vysvětlit teorie evoluce
6) Teorie evoluce vysvětluje velmi přirozeně zdánlivý design a komplexitu živé přírody z jednoduchého a více méně chaotického počátečního stavu.
7) Konkureční teorie stvoření Bohem vysvětluje komplexitu živé přírody předpokladem existence ještě mnohem (vlastně nekonečně!) komplexnějšího Boha.
8 ) Dnešní věda nabízí i poměrně elegantní, byť zdaleka ne do hloubky propracovaný scénář, jak mohl vzniknout zárodek života (sebereplikující se molekula) z neživého. Toto vysvětlení má opět zásadní náskok v eleganci oproti vysvětlení složitosti předpokladem existence (nekonečně) větší složitosti (Boha).
9) I existenci přírodních zákonů, umožňujících vznik života, lze vysvětlit jednodušeji a elegantněji bez Boha, než s Bohem.

Tím považuji argument z designu za vyvrácený.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

3,952 Responses to Argument z designu

 1. Santiago says:

  Lukas Balaban: Kolegové diskutéři, snažně vás prosím, nemáte někdo nějaké informace o tom, kdo stojí za těmi stránkami odkrytepravdy.cz a odkrytelzi.cz?

  To lze zjistit z whois databaze:

  whois odkrytepravdy.cz

  domain: odkrytepravdy.cz
  registrant: M4WR-E2949

  contact: M4WR-E2949
  name: Bašta Karel
  address: Koněvova 571/16
  address: Dubí­ 1
  address: 41701
  address: CZ
  e-mail: evangelizator@seznam.cz

 2. martiXXX says:

  Podíval jsem se mžikem oka na stránku http://www.odkrytepravdy.cz jak tady psal Lukas Balaban a tohle je rozumne z titulni stranky viz nize

  Církevní strukturované organizace nepatří Bohu, ale patří lidem. Rozhodují v nich jen lidé a Bůh nemůže s lidmi pracovat, protože lidé v těchto organizacích jsou zodpovědni v první řadě lidské organizaci. Bohu jsou zodpovědni jen mimo Církevní Organizaci.
  Církevní Organizace není totožná s pojmem Církev, Boží Království. Proto také není její fungování nikterak závislé na Božím Slovu, natož na Ježíši Kristu.

 3. martiXXX says:

  Jakákoliv lidská organizace je zhoubná pro lidské myšlení. Z praktického hlediska je to omluvitelné jen v ekonomice (firmy), armádě, policii, zdravotnictví apod.

 4. martiXXX says:

  Pak možná politické strany, atd….je to zhoubné pro myšlení ale je to praktické. Tedy organizace by měly být jen praktickými nástroji a neměly by ovlivňovat myšlení.

 5. martiXXX says:

  Proto nejsem členem žádné strany, žádné církve, žádné organitzace, žádného spolku. Uznávám jejich praktičnost, nelze bez nich prosadit některé věci, atd. Je to v podstatě zájmový, mocenský a organizační nástroj. Užitečný.

 6. martiXXX says:

  Jenže myšlení uvnitř nich je zkreslené závazky, strachem, snahou o kariéru, mocenským bojem, prostě všemi lidskými vlastnostmi, včetně vlastnosti o nezpochybňování vlastních zásluh (třeba vědecké práce, celoživotního díla atd.)

 7. treebeard says:

  Je nebezpečné, keď niekto dokáže v takom prázdne hľadať a nachádzať “veľké myšlienky” 😉

 8. martiXXX says:

  To jsou pravdivé myšlenky……….spousta vědeckých objevů byla učiněna nezávisle na institucích a proti vůli jejich zkostnatělých koryfejů, z poslední doby mě napadá…neustálé spory o akreditaci japanologie, egyptologie, mocenský boj v univerzitách a akademiích…instituce jsou užitečné protože získávají peníze a dávají podmínky, nea druhé straně škodlivé

 9. martiXXX says:

  musíte myslet i o myšlení…i o strukturách lidského vědomí a poznání, nastudujte si sociobiologii….to je přeci základ každého ateisty ne?????? člověk je spíše zombie ovládaný geny (viz Dawkins – Sobecký gen) i když používá myšlení, vědu atd. …..hojně se tady diskutovala kniha Free Will, kde autor dochází k závěru, že svobodná vůle neexistuje

 10. Jarda says:

  Na Countryradiu právě dohráli písníčku s mnohokrát opakovaným refrémem:
  “Ty mně chráníš Pane můj, ty mně chráníš Ježíši, ty mně chráníš rukou svou, ty mně chráníš každý den …… “

 11. Colombo says:

  martiXXX: ty asi nemáš představu kolik dneska výzkum stojí, že? Pokud mi dáš 100k na nějaké jakž takž sekvenování zvířátka, tak se rád na AV vykašlu. Celkově by to chtělo tak 800k na ty data. No a pak půl roku mě platit, jak na tom budu makat. No a pak je třeba nějakou tu výpočetní infrastrukturu, to je taky minimálně 20k měsíčně.

 12. Jarda says:

  Už i pravoslavní mají problémy:

  Prohlášení arcibiskupa Simeona
  arcibiskupa olomoucko-brněnského
  metropolitního správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

  Pravoslavnému duchovenstvu, věřícím a veškeré církevní veřejnosti.

  Upozorňuji duchovenstvo a věřící Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku na skutečnost, že po dnešním (9. 12. 2013) zasedání posvátného synodu jsem zůstal jediným kanonickým představitelem naší místní pravoslavné církve. Ostatní členové posvátného synodu se na dnešním jednání bohužel zachovali v rozporu s posvátnými kánony, což je dovedlo k tomu, že se dostali do vzpoury vůči řádnému současnému nejvyššímu představiteli naší církve a do pozice rozkolu vůči pravoslavné církvi.

  Jsem tímto jejich chováním otřesen a dovoluji si tvrdit, že jsem tento vývoj situace nezpůsobil, nepřál jsem si jej a nenesu za něj odpovědnost. Přál jsem si jen řešit problém uprázdněnosti pražského arcibiskupského stolce v těch intencích, jak jsem to nedávno veřejně sdělil ve svých dvou otevřených pastýřských listech, jejichž obsah je po církvi známý. Domnívám se, že ostatní členové posvátného synodu si však vyřešení neblahé situace v pražské eparchii nepřejí, a proto nakonec otevřeně zavrhli kanonické a ústavní principy, což je přivedlo do rozkolu.

  Upozorňuji, že zpráva o průběhu dnešního zasedání posvátného synodu, která je uveřejněná na webových stránkách na http://www.pravoslavnacirkev.cz obsahuje nepravdivé informace.
  http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2469023&mode=nested&order=0&thold=0

 13. Jeho Vysokopřeosvícenost 😀 To je teda titul. Ti pravoslavní si asi hodně potrpí na tyhle věci 😀 Vysokopřeosvícení biskupové 😀

 14. neruda says:

  Jeho Vysokopřeosvícenost 😀 To je teda titul. Ti pravoslavní si asi hodně potrpí na tyhle věci 😀 Vysokopřeosvícení biskupové 😀

  Jejich tituly jsou skutečně bombastické, až přímo pyramidálně monumentální. Docela by mě zajímalo, kdo jim to vymyslel :-).
  Obzvlášť komické mi to ale přijde v konfrontaci s tím, jak se tam rvou jako psi o kost. To jde veškerá vysokopřeosvícenost stranou.

 15. bílej kabát says:

  neruda says:
  December 15, 2013 at 9:39 pm

  Jeho Vysokopřeosvícenost To je teda titul. Ti pravoslavní si asi hodně potrpí na tyhle věci Vysokopřeosvícení biskupové

  Jejich tituly jsou skutečně bombastické, až přímo pyramidálně monumentální. Docela by mě zajímalo, kdo jim to vymyslel .
  Obzvlášť komické mi to ale přijde v konfrontaci s tím, jak se tam rvou jako psi o kost. To jde veškerá vysokopřeosvícenost stranou.

  bílej kabát:
  Tam, kde se sejdou alespoň dva v Ježíšově jménu, tam je Ježíš s nimi, takže jsou vysokopřeosvíceni. Z Lotovy ženy se stal solný sloup, ta byla vysokopřeosvícena něčím jiným. 😀

 16. Medea says:

  Michal: “jestlipak si uvědomuješ, že to, co Pokorný označuje za zvláštní (jak rychle a důsledně přeložili první autoři vše o Ježíšovi do Řečtiny, přičemž nejevili další zájem naučit se např. Latinsky) dává v mé teorii perfektně smysl: ony totiž ty spisy VZNIKLY v Řečtině, a Aramejská byla jen hlavní postava …”

  Mmm, “preložili”. Na troskách ríše Alexandra Macedónskeho vznikli helénistické monarchie. Macedónci a Gréci tvorili v týchto monarchiách privilegovanú časť obyvateľstva a hovorili gréckymi dialektami. Títo Heléni si však brali miestne ženy a postupne sa zbližovali s miestnymi zámožnejšími vrstvami. Gréčtina zatlačila v bývalých satrapiách Perzskej ríše rozšírenú aramejčinu a stala sa univerzálnym dorozumievacím aj úradným jazykom východu. Táto situácia sa udržala aj po ovládnutí východu Rimanmi.

  Mnohí Židia žili v stredomorskej dispóre a hovorili po grécky. Pokiaľ sa kresťanstvo šírilo v diaspóre, tak sa šírilo zrejme v gréckom jazyku. A mnohí biblisti predpokladajú, že pôvodne sa šírilo kresťanstvo ústnou tradíciou. Teda je kľudne možné, že pôvodné aramejské spisy neexistovali a prvé spisy kresťanov boli už grécky napísané a nie preložené. Kto vie, ako to presne bolo 🙂

 17. Medea says:

  “Jejich tituly jsou skutečně bombastické, až přímo pyramidálně monumentální. Docela by mě zajímalo, kdo jim to vymyslel”

  No, povedala by som, že je to relikt ešte z byzantských čias. Byzantínci si potrpeli na kvetnaté tituly 🙂

 18. Medea says:

  Peter: “No a i jinak si myslím, že jako transhumanistka ze slovenské luteránské rodiny byste mohla mít pro takřka disidenstské minority větší pochopení …”

  No, na 5.43 miliónovom Slovensku je asi 350 000 evanjelikov augsburgského vyznania (luteránov), čo nie je až taká zanedbateľná menšina (je to druhá najväčšia cirkev na Slovensku) 🙂

  Ale koľko je na Slovensku transhumanistov, tak to teda netuším 🙂 Ja osobne poznám 8 slovenských transhumanistov a ani jeden z nich na Slovensku (trvalo) nežije 🙂

 19. Medea says:

  Peter: “Ale. A já myslel, že pravda platí bez ohledu na množství a i kdyby pravdivý výrok sepsal při zemětřesení náhodou psací stroj poskakující po stole, tak platí bez ohledu na to, co si o tom myslí 150 profesorů. ”

  Presne tak! Pravda je pravda. Aj keby sa celé ľudstvo postavilo na hlavu, pravda zostane pravdou. Tu však ide o epistemickú odôvodnenosť Tresmontantových téz, pretože len na základe takejto odôvodnenosti, môže človek racionálne priradiť nejakej téze jej pravdivostnú hodnotu. A väčšine biblistov, teda ľuďom, ktorí sa profesionálne zaoberajú touto problematikou, Tresmontant nestojí za žiadnu polemiku. Ja nie som biblistka, len čitateľka niekoľkých kníh z biblistiky a nemám žiadne ambície stať sa biblistkou, a pretože ma mainstreamové stanovisko ohľadom vzniku NZ uspokojuje, tak ani nemám dôvod odborné mainstreamové stanovisko spochybňovať 🙂

  Peter: “Berte to tak, že takový Galileo svého času zastával ještě mnohem méně mainstreamové (a ve své době navíc též mnohem méně ověřené a podložené) teorie. ”

  Galileo svoje teórie starostlivo podkladal pozorovaniami alebo fyzikálnymi úvahami. Inak Galileovo mimoriadne nadanie ohľadom mechaniky a matematiky, bolo jeho matematicky a prírodovedne vzdelaným súčasníkom zrejmé. Samozrejme, nad jeho heliocentrizmom visel otáznik, však aj génius sa môže mýliť (Galileo sa napr. mýlil ohľadom svojej teórie prílivu) 🙂

 20. Medea says:

  Galileo svoje teórie ohľadom nových základov mechaniky a neplatnosti Aristotelovej fyziky a kozmológie dobre podložil.