Modlitby nefungují

Křesťané věří, že jejich bohu na každém člověku záleží, cítí k němu lásku, a touží aby tato láska byla opětována. Bůh má být navíc dobrý, všemohoucí a vševědoucí.

Pokud tedy Bůh člověka miluje, a člověk, věřící křesťan, Boží lásku opětuje, je takováto opětovaná láska Bohu bezpochyby milá. Pokud se takový člověk dostane do obtížné životní situace, kterou nemůže sám zvládnout, a v modlitbě prosí svého Boha o pomoc, dalo by se asi očekávat, že pokud by Bůh opravdu měl vlastnosti, které mu křesťané připisují, pak by takovému člověku pomohl.

Uvažme jen, jak se zachová obyčejný člověk s jen trochu slušnou povahou, pokud ho někdo v evidentně obtížné situaci prosí o pomoc, a je v moci toho slušného mu tuto pomoc poskytnout! Jistě to udělá. Bůh je navíc jistě “víc dobrý” než libovolný člověk – můžeme tedy předpokládat, že by pomohl o to spíš, pokud by ovšem existoval.

Uvažme dále, že ta osoba, která prosí o pomoc, je Boha milující, a Bohem milovaná! Představa, že bychom my lidé ignorovali prosbu o pomoc milované osoby, která tuto pomoc zjevně naléhavě potřebuje, dostala se do obtížné situace nikoliv svým přičiněním, a my jí tu pomoc můžeme poskytnout, je asi prakticky nemyslitelná.

Za těchto okolností je pochopitelné, že křesťané věří tomu, že modlitby opravdu fungují. Modlí se k bohu pravidelně a běžně, věří tomu že Bůh jejich modlitbám naslouchá.

I Bible se k modlitbám vyjadřuje, vyjadřuje se k nim na mnoha místech, a naprosto jednoznačně. Evangelisté citují Ježíše, jak zcela logicky a v souladu s předchozími odstavci nedvojsmyslně prohlašuje:

“Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.” (Marek 11:24).

Amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!‘ stane se to. Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte. (Matouš 21:21)

Dále viz. např. Matouš 7:7, Jakub 5:15-16, Matouš 17:20, Matouš 18:19, Jan 14:12-14, Matouš 21:21, Marek 9:23, Lukáš 1:37, a na mnoha dalších místech.

Jenže modlitby nefungují. Vůbec.

Byla provedena celá řada studií, které zkoumaly vliv jak přímých modliteb (pacientů sami za sebe), tak i “přímluvných” modliteb. Viz. např. zde. Citujme:

One of the most scientifically rigorous studies yet, published earlier this month, found that the prayers of a distant congregation did not reduce the major complications or death rate in patients hospitalized for heart treatments.

a

A review of 17 past studies of “distant healing,” published in 2003 by a British researcher, found no significant effect for prayer or other healing methods.

V článku na livescience se dokonce píše:

In the largest study of its kind, researchers found that having people pray for heart bypass surgery patients had no effect on their recovery. In fact, patients who knew they were being prayed for had a slightly higher rate of complications.

Přes značnou snahu křesťanů zejména v USA, štědře finančně podporovanou, neexistuje ANI JEDINÁ peer-reviewed studie, která by prokazovala signifikantní vliv modliteb.

Ukažme si na konkrétním příkladu, co znamená statisticky signifikantní. Řekněme např. že při určitém konkrétním druhu rakoviny se uzdraví 60% pacientů. Statistika říká, že v takovém případě se s pravděpodobností 95% uzdraví víc než 570 a méně než 630 pacientů. Současně z toho plyne, že v průměru jedna z 20 studií by měla zjistit uzdravený počet pacientů, který by nespadal do tohoto intervalu. Výše zmíněné metastudie potvrzují v principu přesně toto.

Uvažme, že by stačilo, kdyby se místo docela běžných řekněme 620 pacientů jich ve skupině věřících uzdravilo třeba 650 – a už by to byl statisticky mimořádně významný výsledek! Pravděpodobnost, že by k němu došlo náhodou, je pouhých 0,06%! Žel, nic podobného se neděje. Vše funguje přesně v intencích chladné matematické statistiky.

Poznamenejme ještě, že existují nemoci, ze kterých se neuzdraví nikdy nikdo (např. amputovaná končetina, Downův syndrom, pravděpodobně i cukrovka, a mnoho dalších). Nepřekvapivě – v těchto případech se NIKDY neuzdraví ani věřící člověk, a může se modlit a prosit Boha jak chce – ačkoliv v moci Boha by JISTĚ bylo, aby nechal člověku amputovanou končetinu dorůst, nebo třeba aby způsobil vymizení Downova syndromu dítěti nešťastné a zlomené matky, která ho prosí o pomoc…

Podívejme se nyní na některé argumenty věřících, kterými se snaží výše uvedená fakta vysvětlit.

1) snad nejčastější přístup je popření výše uvedených faktů. Modlitby prostě fungují a tečka, a nějaké studie si mohou tvrdit co chtějí.

2) argumentace osobním příkladem. “Já jsem věřící, a já jsem se z té a z té nemoci uzdravil, což dokazuje že modlitby fungují”. Takoví věřící často odmítají vzít na vědomí, že ze zcela stejné nemoci se prostě v určitém procentu případů lidé uzdravují obecně, bez ohledu na svou víru. Odmítají vzít na vědomí, že z takového pozorování prostě nelze korektní závěr učinit.

3) někteří věřící říkají, že “Bůh se nechce nechat zkoumat”. Jenže prokázání účinku modliteb přece by přece nebylo zkoumáním Boha. Pokud by taková úvaha měla platit, pak bychom mohli analogicky vyvodit, že je-li celý svět Božím stvořením, pak zkoumání světa je zkoumání Božího díla, tedy analogicky s předchozím zkoumáním Boha. A protože Boha zkoumat nelze, nemělo by jít ani zkoumat zákonitosti ve světě. Jenže zákonitosti ve světě zkoumat lze – tedy se stala asi někde chyba.
Kromě toho Ježíš říká v Janovi 14:13 “O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.” Z toho přímo plyne, že Bůh CHCE konat skutky, které lidi pak mohou vidět (např. prokazatelně uzdravovat skrze modlitby) aby tak byla ukázána jeho sláva. Obdobně i ve Starém zákoně Bůh s lidmi běžně komunikuje, a koná různé skutky právě proto aby ukázal svoji moc a slávu.

4) “Bůh není automat”, aby jaksi “automaticky reagoval” na modlitbu. Toto je opět argument, který nedává příliš smysl. Nikdo přece nechce, aby Bůh reagoval “automaticky”. Člověk přece také není automat, a přesto, je-li “dobrý”, a prosí-li ho o pomoc někdo kdo je evidentně v nouzi, a je-li to v jeho moci, pak jistě pomůže. Navíc, nikdo neříká že by Bůh měl pomáhat VŽDY. My však pozorujeme, že prosit Boha o pomoc v nouzi funguje naprosto stejně, jako ho neprosit o nic, nevěřit v něj a spoléhat se sám na sebe a na světské prostředky. Takováto absolutní ignorace Boha proseb věřících o pomoc jistě není ani zdaleka jedinou alternativou absurdní fráze “reagovat na modlitby jako automat”.

5) “snad si nemyslíte, že by Boha mohlo jít dokázat”. No upřímně – přesně to si myslím. Proč by Boha nemohlo jít dokázat, pokud by existoval? Jistě že by ho MOHLO jít dokázat, koneckonců Bible ani v nejmenším nikde neříká, že by snad Bůh měl bránit tomu, aby člověk získal jistotu že On existuje. Není ani žádný důvod, proč by něco podobného Bůh měl chtít! Ostatně, řada církevních učenců se o důkaz Boží existence více či méně úspěšně pokoušela, viz. např. Tomáš Akvinský.
Křesťané si zde dělají zásluhu ze své prohry. Nic ve světě nenasvědčuje tomu, že Bůh existuje, naopak: celý svět se chová právě tak, jako by žádný Bůh neexistoval. Věty typu “snad si nemyslíte, že by o sobě Bůh mohl dát vědět” jsou jen celkem hloupoučkým pokusem, jak bagatelizovat krajně nepříjemný fakt totální absence skutečností, nasvědčujících existenci Boha.

6) standardní odpověď “celé je to nesmysl, vůbec ničemu nerozumíte, nic jste nepochopil”.

Na závěr, jako obvykle, poznamenejme, že nefunkčnost modliteb je v naprostém souladu s ateistickou pozicí, že totiž Bůh neexistuje. Neexistuje-li Bůh, pak není důvod aby fungovaly modlitby – a přesně toto i pozorujeme.

193 thoughts on “Modlitby nefungují

 1. Arkande

  to Kay:Omluv netřeba.Já to pochopil 🙂

  Nejdříve k Hippokratovi a Asklepionům.Asklepiony vznikly už někdy okolo 12 stol. př.n.l. Hippokrates se narodil v roce 460 př.n.l. Asklepiony nebyly nemocnicemi ale lázněmi,proto v nich měly místa koupele(obvykle byly stavěny u “léčivých” pramenů),zábavy(pořádaly se divadelní hry),víra(Asklepiův kult) a čistota s estetikou(Klasická řecká architektůra + Hygieia,dcera boha Askl.,jejíž jméno bylo zkomoleno na HYGIENA).Lidé v nich nebývali tedy léčeni za pomocí “medicíny” ale za pomocí “rekreace”. Hippokrates to změnil(díky svého učení) a přinesl do Asklepionů i medicínu.Mimo jiné Hippokratova rodina odvozovala svůj původ od boha Asklepia 🙂 Později se stal Asklepionův kult velmi populárním a jeho popularitu zvyšovali i velcí lékaři jako např. Hippokrates a později Gallen(který začal kariéru jako ošetřovatel v Asklepionu).

  Tak nebezpečí víry si uvědomujete, to je skvělé a snad je to i to nejupřímnější co jsem tady za celou dobu kdy četl.Ostatní křesťané(věřící) zde spíše popírají či zlehčují tyto negativní jevy “jejich” náboženství.

  Problém je že Křesťanství je složeno z mnoha institucí a organizací.Které mají své vedení,společné znaky a především propagují své názory.Zatím jsem nenašel jediný útok proti “křesťanským” léčitelům a jejich zvrácené praxe.Už jsem četl církevní články zaměřené proti šarlatánům jako jsou Astrologové,Numerologové,Věštci,Léčitelé(necírkevní)atd…Musím se ale ptát.Copak proti křesťanům se nevystupuje i když jejich praxe vyloženě útočí a ohrožuje lidský život?Dokonce se nesnaží ani tyto skupiny regulovat(Více méně to o čem se bavíme,že jako podpůrná “léčba” to je paráda ale jako hlavní léčba to je zcela neúčinné a mnohdy i smrtelné)

 2. Arkande

  to Michal:Prosím vytáhni můj příspěvek ze spamového koše…Já vůl ho psal po kouscích od rána,pak jsem dal odeslat…vždyť to znáš.

 3. Kay

  Arkande, s tím Asklepiem došlo k nedorozumění. On byl sice zmiňován již ve 12 -13 st.př.n.l., ale kolem 5 st.př.n.l. došlo k transformaci v chápání jeho osoby, kdy z méně významného héróa se stal významný bůh léčitelství. Jeho chrám v Epidauru se stal poutním místem, jako v současné době Lurdy. Ve stejné době byl také do Athén přinesen posvátný had, který měl představovat právě Asklépia. Tento léčitelský had byl uctíván, byl mu v Athénách postaven příbytek a údajně jej „hostil“ i samotný Sofoklés. V Athénách se tedy na jedné straně klaněli hadu, na druhé to bylo období progrese myšlení – Sókrates, Démokritos, Prótagorás, Hippokratés, Xénofanés („pokud by býk uměl kreslit, jeho bůh by se podobal býku“), atd. Tyto informace jsem čerpala z knihy „Řekové a iracionálno“ od Prof.Doddse. Nicméně děkuji za doplnění.

  Nebezpečí víry si uvědomuji, já jsem ale bez vyznání, do žádné církve, sekty či náboženské organizace nepatřím. Velice sympatické mi jsou tyto názory – http://www.youtube.com/watch?v=cRmbwczTC6E&feature=related , zkouším se ale na víru lidí dívat i z jejich strany. Ráda bych je pochopila, v mé rodině se o náboženství prakticky vůbec nemluvilo. Měla jsem ale období, kdy jsem k myšlence posmrtného života a „božského kolem” zcela určitě inklinovala. Bylo to v době, kdy jsem procházela těžkým obdobím, proto si také myslím, že spousta lidí potřebuje určitý druh spirituality, právě pro takovéto případy.

  Ohledně té léčby vírou. Ono je to podle mne běžnější v USA, ale tam jsem se s tou kritikou setkala. Taktéž předpokládám, že tato kritika bude postupně sílit. U nás se o tom moc nemluví, protože – alespoň předpokládám – se jedná pouze o ojedinělé případy. Já bohužel v tento moment nemám dostatek informací, abych to mohla zhodnotit. Nevím, na kolik lidí má křesťanská víra všeobecně takový dopad, že ji berou jako jedinou „léčbu“. Pokud tedy souhlasíte, tohle téma bych prozatím uzavřela, dokud si nevyhledám více informací 🙂

 4. Arkande

  pro Kay: Jak si přejete. Snažím se spíše poukázat na pokrytectví v rámci církve.S nebezpečnou praxí pod pláštíkem víry(dobroty,lásky atd.) která vede k utrpení a smrti “živých,skutečných” lidí.

  Kníhu od prof.Doddse jsem nečetl,své informace jsem načerpal z medicínských skript.Zde se mi podařilo najít skripta pro zdravotní sestry…pojednávající o ošetřovatelství ve starověku.

  http://www.wikiskripta.eu/index.php/O%C5%A1et%C5%99ovatelstv%C3%AD_ve_starov%C4%9Bk%C3%A9m_%C5%98ecku

 5. GVKB

  Zabít Boha je správné
  Vůl potřebuje pomoc od Boha, o tom to zde od stvoření člověka neustále je, problém je ten že zde je 1% bohů a 99% volů co potřebují od Boha pomoc a tak logicky Bůh pomůže jenom tomu, kdo mu je mnoho užitečný, je to jako na zahradě, kde pomáháte tomu co je vám užitečné a nepomáháte plevelu a parazitům. Podívejme se na cenu práce, která může být správná nebo chybná, pokud je všude cena lidské práce správná a odpovídá situaci, tak se lidem dobře žije a nikdo si na nic ve společnosti nestěžuje. Jelikož se lidem zde špatně žije, znamená to že cena lidské práce zde není správná, příčinou je chybná víra, kdy lidi věří naivně mnohému a tak mnoho chybují, což má za následek že zde není správná cena u lidské práce. Správnou cenu u lidské práce může zajistit jenom soutěž a konkurence, která je možná jenom díky decentralizaci, ve které nejsou monopoly co rozhodují sobecky o druhých bez druhých. Podívejme se na malou výrobní cenu krabičky s cigaretami a její velikou prodejní cenu, monopoly zde neskutečně brutálně ekonomicky parazitují na kuřákovi a on se tomu nemůže bránit. To samé se děje ale u lidí co pracují za minimální mzdu i zde na těchto lidech monopoly neskutečně mnoho parazitují a tak je zde monopol Bůh a ti ostatní jsou ubozí ekonomicky vykleštění volové, co potřebují od státního monopolu pomoc v nouzi. Ten kdo je pod vlivem drogy nepomůže nikomu a snaží se na druhých parazitovat on si o sobě myslí že je Bůh a že ostatní lidi jsou volové, lidi musí konečně přestat sloužit bohům a začít bohy zabíjet, tak jako zabíjíme nepřátele ve válce, Bůh je náš největší nepřítel a zabít Boha je správné, protože jenom tak zde dojde k tomu že cena lidské práce bude správná podle situace a tak se nám zde bude dobře žít. Nestarejte se o politické volby, starejte se o to aby zde už nebyli nikdy lakomí politici a byrokraté, co si zde hrají na bohy a z nás dělají pomocí zákonů jenom voly.

 6. tiny

  Modlitby Jezisovy byly vyslyseny naprosto vzdycky : J 11,42.
  Buh vzdycky slysi pouze na jedinou modlitbu bezboznikovu – prosbu o odpusteni hrichu. Do te doby nic. J 9,31
  Toto jsou dukazy, ze tento clanek je pusta lez.
  Jestli se lidem telesny a casny blahobyt jevi dulezitejsi nez duchovni a mravni blaho, pak at se nedivi, ze jejich modlitby Buh neslysi; a bezboznici z toho delaji pravidlo.
  Jk 4,3;Mi 3,4;Iz 1,15

 7. Slávek Černý

  Tiny, nevěříte snad tomu, že Ježíš je bohem? Potom je snad přirozené že vyslyší sám sebe.

  Článek pojednává o tom, že nefungují modlitby křesťanů a “božníků”. Věřte mi, že mi bezbožníci skutečně nemáme jediný důvod se modlit.

  Jinak se Vás chci zeptat. Vy nehřešíte? A pokud Vám jde o “mravní blaho” jak píšete, o co vám tedy jde konkrétně? Jak se to projevuje ve vašem životě, že je pro Vás mravní blaho důležitější než tělesný blahobyt?

 8. tiny

  Kazdy zbozny clovek byl drive bezboznikem.
  Chovate se jako jejich mluvci, ale to jen do te doby, nez se sam dostanete do situace, kdy Vam dojde, ze jste taky smrtelnik a se svymi vinami skoncite po smrti jako odsouzenec uz bez moznosti na jakoukoli pozitivni zmenu, jen ve vecne degradaci, a to uz naporad.
  Nekdo prijme J 14,6; vetsina zustane sobe bohem a odvrhne milost – amnestii.

 9. Slávek Černý

  To že jsem smrtelník samozřejmě vím, Tiny. To že skončím po smrti ve věčné degradaci, to vím taky. Buď mě spálí nebo mě shniju a sežerou mě červi. Rozhodne se necítím být bohem sobě, ani nikomu jinému.

  Pokud jste tou degradací myslela peklo, tak pokud existuje, tak je podle mě velká šance, že se tam potkáme. Budete mě tam potom moci oblažovat vaší křesťanskou láskou, která je tak příslovečná a z vašich příspěvků přímo sálá.

 10. Dan

  1) Bible je slovo Boží!
  2) viz 1
  3) příběh a celý život Ježíše a jeho průběh smysl dává, ale ne každé náboženství je pravé a ne každý kdo si říká křesťan má pravé poznání!
  4) modlitby fungují, ale za prvé Bůh není zlatá rybka… a za druhé je tu nevyřešená sporná otázka mezi duchovními bytostmi a Bohem která dává dost jasnou odpověd na to proč se ti může zdát že modlitby nefungují
  5) s tímto tvrzením jsem se já osobně nikdy nesetkal a vždy jsem dostal uspokojivé odpovědi na konkrétní otázky ohledně důkazú Boží existence. A co ce týče projevů Boha dnes na zemi to vysvětluje sporná otázka proč Bůh připouští zlo? Proč nezasáhne? Protože lidé musí přijít sami na to že ho potřebují a že si neumí sami vládnout… Ale je tu Satan a ten nechce aby se to lidem povedlo ten chce dokázat svoji “pravdu”

 11. Michal Post author

  ad (1), ty to říkáš Dane, jako kdybys to tvrdil 🙂 A co to vůbec podle tebe znamená, že je Bible slovo Boží? Skutečně to podle tebe znamená, že to co je v Bibli je Boží vzkaz nám lidem?

Comments are closed.