Lesk a bída umírněných křesťanů

Umírnění křesťané už nevěří ve stvoření světa v šesti dnech. Nevěří ani v celosvětovou potopu, ani v pravdivost příběhu o Adamovi a Evě (jakožto jediných lidech na tehdejším světě) ani v to, že Bůh opravdu nařídil pozabíjet všechny muže, ženy i děti nepřátelského národa, ani řadě dalších věcí.

Někteří tvrdí, že tyto pasáže jsou jen obrazy, ale nikdy nejsou schopni vysvětlit obraz čeho by ta která pasáž měla být. Jiní říkají, že ty pasáže jsou “vytrženy z kontextu” – ale jsou-li vyzváni, aby uvedli ten kontext, který zcela mění význam těch dotyčných pasáží, jsou opět bezradní. Není divu, vzhledem k tomu, že takový kontext samozřejmě neexistuje.

Další velmi správně říkají, že ty pasáže jsou dílem tehdejších lidí a odrážejí tedy jejich mytologii, a jejich přístup ke světu (což bychom my ateisté samozřejmě celé podepsali) avšak nejsou schopni vysvětlit četné novozákonní jasné deklarace o pravdivosti a platnosti Starého Zákona. S Ježíšovým “nepomine ani čárka, ani písmenko ze Zákona ani z Proroků” si hlavu nelámou.

Existuje velmi široké spektrum různých a začasté protichůdných výkladů, kterými se snaží křesťané (všichni, včetně fundamentalistů a konzervativců!) problémy Bible racionalizovat. Každý z nich je pevně přesvědčen, že právě on je reprezentatem toho Pravého a Autentického křesťanství, že právě On to vše pochopil správně, zatímco ti ostatní se více či méně mýlí.

To je samo o sobě velmi pozoruhodné, a nabízí se otázka: Jak mezi nimi rozhodnout, kdo má pravdu?

Pro nás ateisty je ale klíčové uvážit: představuje nebo nepředstavuje umírněné křesťanství alternativu? Nemohou mít zastánci některého z myšlenkových proudů liberálního křesťanství pravdu?

Umírněné křesťany spojuje jejich “liberální”, nebo spíše volný přístup k Bibli. Ten se dá shrnout asi tak, že problematické pasáže v Bibli (ať už z hlediska přírodovědného (viz. pan Grygar: Bible není učebnicí přírodovědy!) či morálního, historického nebo jakéhokoliv jiného) není nutno brát vážně, zatímco ty ostatní ano. Zopakujme ještě jednou: Pokud pasáž do našeho vidění světa nezapadá, pak ji nemusíme brát vážně, pokud se nám naopak “líbí”, pak je nutno ji brát jako Slovo Boží.

Klíčová myšlenka nyní je: s tímto přístupem lze zjevně obhájit a vydávat za Boží Vůli v podstatě jakoukoliv tezi, se kterou k dokazování přistoupíme! Umírnění křesťané si z celého křesťanství (nejen, ale i z Bible!) vyzobávají jen to co se jim hodí a tvoří si tak obsah svého učení prakticky zcela arbitrárně, libovolně! Znovu připomeňme, že samozřejmě není divu, že různé proudy a podproudy křesťanů si “vyzobou” různé podmnožiny Biblických i jiných tvrzení, a dostanou tak obsahově jiná učení (o kterých všichni s bohorovnou jistotou prohlašují, že jsou “tím pravým křesťanstvím” a že většina “rozumných křesťanů” má názory jako oni).

Jak by ale mohl mít kdokoliv z nich pravdu, když si zjevně množinu tvrzení kterým “věří” zvolil dle své libovůle tak, aby jemu osobně (nebo skupině jeho blízkých) konvenovala?!

Nebo jinak: Pokud by měl mít kdokoliv z oněch názorových proudů v křesťanství pravdu, pak by si ji měl být schopen obhájit (v argumentačním rámci víry) proti ostatním. Měl by být schopen ukázat, proč on pravdu má a ostatní ne. Ukazuje se, že ve věroučných otázkách jsou výrazně silnější argumenty fundamantalistů. Lze se značnou jistotou říct, že z věroučného hlediska právě oni mají pravdu – ostatně reprezentují pojetí víry, které se tu drželo víc než jeden a půl tisíce let. Umírnění křesťané tyto principy opustili nikoliv z vnitřních, věroučných důvodů, ale z důvodů vnějších. Dnes už by prostě věřit ve stvoření v šesti dnech vypadalo poněkud hloupě.

Umírnění křesťané tedy selhávají jak na poli racionality, tak na poli víry. Z těchto a výše uvedených důvodů proto nejsou, a nemohou být alternativou, kterou by bylo možno brát vážně.

This entry was posted in Umírnění křesťané. Bookmark the permalink.

121 Responses to Lesk a bída umírněných křesťanů

 1. protestant says:

  dále dle vaší definice :

  ————————-
  Já bych řekl, že náboženství je myšlenkový systém, postulující, že
  1) existuje Bůh
  2) tento Bůh má ty a ty vlastnosti, a udělal ty a ty věci (inspiroval napsání Bible, poslal na Zemi svého syna, aby nás spasil, atd.)
  3) s Bohem je nutné udržovat ty a ty vztahy (modlit se k němu, uctívat ho, respektovat jím stanovená pravidla, držet příslušné obřady, atd.)
  4) v opačném případě přijdou ty a ty sankce (třeba peklo).

  Ateismus je nevíra v boha, tedy absence přesvědčení že platí body (1)-(4) toho kterého náboženství.
  ————————-

  není křesťanství náboženstvím, protože minimálně tři body pro něj neplatí

 2. Michal says:

  Souhlas, dostal jste mě 🙂
  Musím si rozmyslet, jestli je chyba spíš v tom, že budhismus je v širším smyslu také ateismus – protože to bezpochyby JE nevíra v osobního Boha, a nebo jestli je spíš špatně ta definice (ve smyslu, že ateismus je navíc nevíra v jakékoliv “spirituálno”)

 3. Michal says:

  Ale moment – Budhismus přece věří v jistou formu Boha (spirituality) které bezpochyby připisuje nějaké vlastnosti (že s ním jednou splynou naše duše? Že naplňuje a dává život všemu kolem?), meditací s tímto spirituálnem vstupujeme v kontakt (tím máme splněn bod (3)) … sankce dost možná absentují, Bůh není osobní, ale i tak bych řekl že můj předminulý příspěvek platí. Budhismus sice není klasické náboženství, ale většinu atributů náboženství asi splňuje. Rozhodně nejde o ateismus.
  A jen tak mimochodem – do důsledku vzato jsou v jistém smyslu ateisty z hlediska náboženství X všichni, kdo toto náboženství neakceptují 🙂 Např. z hlediska muslimů jsou bezpochyby křesťané nevěřící… 😉 Přesně toto ostatně říká jeden známý citát, který mohu dohledat, bude-li zájem 🙂

 4. protestant says:

  Vy jste hodně mimo. Muslimové křesťany uznávají. Ježíš je pro ně velký prorok a ctí panu Marii. Je to tím, že vycházejí ze stejného bodu.

  A co se týče sankcí – ty absentují i u křesťanství

 5. protestant says:

  Píšete že: “Neexistuje žádný systém dogmat či pouček, z nichž by sestával systém zvaný ateismus, a které by se musel každý ateista naučit, aby byl ateistou.” a z toho vyvozujete, že ateismus není náboženství. Pak ovšem náboženstvím není ani křesťanství, protože pro ně to platí úplně stejně.

 6. neruda says:

  protestante,
  z toho, co jsem napsal, nevyplývá takový závěr, jaký vy činíte.
  Ateismus není náboženství ne proto, že nemá systém dogmat či pouček, ale proto, že nemá žádného Boha, ani boha. Je-li slovo “náboženství” odvozeno od boha či božství, pak slovo “ateismus” je založeno na absenci boha (theos je řecky bůh, jak jistě víte, a předpona a- znamená absenci, neexistenci). Je to prosté a jednoduché.

  Zajímá mě ovšem druhá část vašeho příspěvku: mám tomu rozumět tak, že podle vás křesťanství nemá žádný systém dogmat či pouček?

  Slyšel jste někdy slovo katechismus? Jestli ne, tak si dovolím vás poučit: v křesťanských církvích je to souhrn křesťanské nauky, výklad hlavních složek křesťanského učení, zpravidla ve formě otázek a odpovědí k jednotlivým tezím. Jakkoliv je asi nejznámější katechismus katolické církve, vězte, že svůj mají i pravoslavní, a rovněž evangelíci. Naopak ateisté – například moje maličkost – žádný ateistický katechismus nemají.
  Ale i kdyby nebylo žádného katechismu, dogmata a poučky najdete přímo v Novém zákoně – zkuste se podívat do Pavlových epištol, na úvod doporučuji listy Římanům, 1. Korintským a Galatským, nebo Ježíšovo kázání na hoře (jistě víte, kde ho hledat).

 7. Michal says:

  Přesně tak, ani já samozřejmě nemám, neznám a tedy ani nevyznávám žádný “ateistický katechismus”.

  Zaznělo zde několik tvrzení, se kterými tedy dosti zásadně nesouhlasím:
  1) muslimové křesťany uznávají.
  Křesťané jsou tedy z hlediska muslimů podle Vás věřící?! Oni už Muslimové nevyžadují víru v Pravdu Koránu a v to, že Mohammed byl Alláhův prorok? Nebo naopak Vy křesťané jste na tuto víru přistoupili? Vy už teď věříte ze Korán je dodatek Slovu Božímu a Mohammed je další z božích proroků? A co se týká Ježíše – oni snad Muslimové věří tomu, že Ježíš byl syn Boží, ve kterého je nutno věřit, jinak není možná spása? Nebo přesně tohle snad křesťanství netvrdí?!
  2) křesťanství nezná “sankce” za nevíru? Ale neříkejte! Mám začít citovat příslušné pasáže z Bible?
  3) to s tím katechismem, to už tu bylo vysvětleno

 8. Michal says:

  Vyznání Islámu zní: “není boha kromě Alláha a Muhammad je jeho Prorokem”.
  Pokud Vás Muslimové berou jako věřící – tak to se tedy na Vaší víře asi něco dosti zásadně změnilo, ne? Uniklo mi něco…?!
  Kdy že se u nás mimochodem bude zavádět Šáríja?

 9. neruda says:

  protestante,
  mám ještě jeden dotaz: v diskusi s Michalem jste v 5:09 napsal, že křesťanství není náboženstvím, protože minimálně tři body z Michalovy definice pro něj neplatí.

  Mohl byste konkretizovat, které tři body máte na mysli? Co pro křesťany neplatí:
  Popírají snad existenci Boha?
  Nebo tvrdí, že neposlal svého syna (totiž Syna), aby zemřel za naše (tedy vaše) hříchy?
  Nebo není povinností křesťana udržovat vztah s Bohem? Neplatí tedy
  „Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe – to je nade všechny zápaly a oběti. (Marek 12, 32-33)

  A co ty tresty, ty také podle vás neexistují?
  „Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. „(Matouš 13, 41-42)

  A abych nezapomněl – dlužíte mi svou definici náboženství a ateismu!

 10. Michal says:

  Já bych Protestantovi ještě rád připomenul, jaké problémy mají křesťané s kostely a vůbec se svou vírou v arabských zemích. Kolikpak jich tam vůbec je? Jistě spousta, a jistě to bude celé kvůli tomu, jak moc jsou muslimové z křesťanské víry nadšeni.
  A o tomhle případu jste slyšel?
  http://zahranicni.ihned.cz/c1-48071100-pakistan-se-chysta-popravit-krestanku-rouhala-se-proti-mohammedovi
  Pokud vážně chcete být s Muslimy v jednom pytli, tak se divím, že Vás hanba nefackuje. Omlouvám se.

 11. protestant says:

  to Neruda:

  O tom evangelickém katechizmu si rád přečtu. Moc mne to zajímá. Kde jej najdu?

 12. Michal says:

  http://zpravy.idnes.cz/muslimove-v-nigerii-napadli-macetami-krestanske-vesnice-a-pobili-500-lidi-1nb-/zahranicni.asp?c=A100308_104752_zahranicni_btw
  Možná byste tam měl protestante zajet, a vysvětlit dotyčným Muslimům co blázní, že Vaše víry jsou přece tak příbuzné… ne?

 13. protestant says:

  Tak jakou jsou ateisté a ateisté, tak jsou muslimové a muslimové, křesťané a křesťané.

 14. protestant says:

  Kromě prvního bodu ve kterém platí, že křesťané VĚŘÍ v jeho existenci, všechny ostaní jsou váš předsudek

 15. protestant says:

  Možná některým pomůže že Aláh = Bůh

 16. Michal says:

  http://mucednici.prayer.cz/pnp.php?datum=2011-02-07

  Mě opravdu strašně překvapuje, že máte tendenci hledat styčné plochy spíš s Muslimy, a do protikladu k vám oběma stavíte ateisty. A myslím, že je to velice příznačné, a zaznamenáníhodné.

 17. protestant says:

  K těm střetům mezi muslimy a křesťany – ony byly i střety mezi Čechy a Němci, mezi různými rasami atd. Ale to ještě neznamená, že mezi těmito skupinami jsou nějaké skutečné rozpory.

 18. protestant says:

  Ale kdepak. Do protikladu ateisty stavíte vy. Já ateismus považuji za náboženství jako každé jiné. Já v něm protiklad nevidím.
  A k tomu ještě považuji ateismus z hlediska celosvětové civilizace za okrajový jev.

 19. Michal says:

  Takže mezi křesťany a muslimy NEJSOU skutečné rozpory? Tedy opravdu dnes tu padá perla za perlou … ale zas, člověk má o čem přemýšlet 🙁

 20. Michal says:

  Je-li ateismus náboženství, pak prosím uveďte jaké obecné rysy náboženství splňuje. A klidně si k tomu stanovte svoji vlastní, smysluplnou definici, nechcete-li použít moji, nebo nějakou encyklopedickou.