Přivítání a přehled

Úvodem chci oslovit ty, kteří okamžitě po otevření tohoto webu cítí nechuť a odpor k tomu ztrácet jeho studiem čas. Chtěl bych je zde i přesto co nejsrdečněji přivítat, a chtěl bych je poprosit, aby se pokusili uvážit alespoň jeden fakt:

že totiž existují upřímní lidé, bez závažných morálních deficitů, kteří problematiku víry a nevíry považují za významné téma, studiu křesťanství věnují čas, čtou o něm knihy, přemýšlejí o tom – a VÝSLEDKEM toho je jejich nevíra. Tito lidé neodmítají křesťanství apriori – jejich odmítnutí křesťanství je důsledkem toho, co o něm vědí. Myslím, že tento fakt ŽE vůbec takoví lidé existují – já jsem jeden z nich – je hoden zamyšlení.

Výsledkem takového zamyšlení může být v ideálním případě odhodlání podívat se mému tvrzení na zoubek. Tenhle ateista tvrdí, že nezaujatě zvážil fakta, a výsledkem je jeho nevíra? Ten kdo poctivě uváží fakta přece nemůže nevěřit- tedy logicky musí být jeho argumenty chybné. A tu chybu nemůže být těžké odhalit.

Přesně toto chci: CHCI abyste mé argumenty kritizovali, CHCI abyste v nich hledali a NAŠLI chyby a chci abyste zde o tom napsali. Opravdu velká škoda, že je ze strany věřících tak malá ochota do něčeho podobného se pustit.

***

Jaká je vlastně moje motivace k psaní tohoto webu? Proč se chci s věřícími “hádat”? Chci jim snad “vnucovat svoje názory”?! Chci snad někoho “obracet na nevíru”?
ROZHODNĚ NE.

1) zajímají mě lidé s jinými názory než mám já. Studovat názory a víry jiných lidí mě baví a je to pro mě přínosné.
2) jsem si plně vědom známého psychologického faktu, že člověk je mnohem lépe schopen vidět a odhalovat chyby v uvažování druhých, než ve svém vlastním uvažování. V tom mu brání celé spektrum kognitivních biasů. Proto, chce-li člověk znát pravdu, je VELMI důležité zajímat se o názory a důvody lidí s opačným přesvědčením, a poctivě je zvažovat. Proto dělám to co dělám.
3) obecně jsem člověk zvídavý, a baví mě přemýšlet. Vědět a chápat mi přináší uspokojení. I proto chci rozumět důvodům, proč lidé věří. Chci jim rozumět a chci je pochopit. To ale nejde bez komunikace a naslouchání. Velmi mě mrzí, že se za jeden a půl roku provozu mého webu našlo tak málo věřících lidí, kteří byli ochotni se se mnou o celé problematice víry a nevíry bavit.
4) to přináší další zajímavou otázku: proč předchozí tři body neplatí recipročně i pro věřící? Proč oni sami nevyhledávají informované ateisty, aby se je snažili pochopit, stejně jako já vyhledávám věřící? Pokud křesťané věří, tak asi věří proto, že jim jejich víra dává smysl. Proč jim tedy není divné, že tolika lidem víra smysl nedává? Proč jich tak málo pátrá po tom, kde tito nevěřící dělají chybu?

***

Dobrá, co tedy vlastně tvrdím? Jaká klíčová témata nabízím k diskuzi?

1) Bible není slovo Boží. Bible je v průběhu stovek let upravovaným a redigovaným kompilátem nábožensko-mytologických textů mnoha různých autorů, obsahujícím JEJICH názory na svět, na společnost, na víru i na Boha. Není nejmenší důvod k přesvědčení, že ti lidé psali jak byli puzeni Duchem Svatým, jak říká 2 Petr 20-21. Dokládám to
– rozborem Biblické kosmologie,
předporozuměním Biblických autorů ohledně tvaru Země,
genocidním jednáním starých Izraelců, o kterém Bibličtí autoři (snad se shodneme že CHYBNĚ) věřili, že jim ho Bůh schvaluje,
příběhem o Abrahamu a Izákovi,
příběhem o Jiftáchovi
výborným článkem Romana Polacha o spolehlivosti Bible
– mýty prvních kapitol Genesis o stvoření světa a o potopě

– Dále, moje stručná analýza rozporů mezi Janovým evangeliem a synoptickými evangelii
– a nástin rozporů mezi příběhy Matouše a Lukáše o narození Ježíše,
– obé dokládá, že ani hypotéza o vlivu Ducha Svatého na autory Nového Zákona není udržitelná.

2) Tím, že Bible není slovo Boží, padá jedno z centrálních tvrzení křesťanské víry. Jeho podstatným důsledkem je, že bez zaštítění Boží autoritou ztrácí Bible jakoukoliv autorizaci k prokazování nevšedních tvrzení. Pokud se Bibličtí autoři mýlili v názoru na existenci Nebe, na tvar Země, na existenci nebeské klenby, na původ světa, na existenci Potopy, na Boží schvalování genocidního vyvražďování sousedů, na to zda Bůh schvaloval/nařizoval trest ukamenováním za práci v sobotu, atd. – jak by jim vůbec člověk s otevřenou myslí MOHL věřit v jejich kromobyčejné víře v Ježíšovo Božství (navíc podléhající zřetelnému vývoji v čase), a ohledně jejich názorů na význam Ježíšova ukřižování pro naši spásu, atd.?

3) Kromě toho, že mi není znám žádný rozumý důvod, proč tvrzení o Ježíšově mesiášství, Božství a o významu jeho ukřižování věřit (lidem determinovaným svou dobou, kteří se v tolika jiných věcech mýlili), je zde další klíčová potíž. Tou je, že centrální křesťanský příběh o Ježíšově ukřižování a zmrtvýchvstání a o významu toho celého vůbec nedává smysl.

4) Dále evidentně nejsou naplňovány Ježíšovy sliby o účincích modliteb: http://www.i-ateismus.cz/2011/03/modlitby-nefunguji/

5) Nanejvýš problematická je i samotná velmi obecná víra v to, že ve světě jaký pozorujeme, po nás Bůh vůbec něco chce, a za splnění či nesplnění svých přání nás buď odměňuje nebo trestá: http://www.i-ateismus.cz/2011/06/chce-po-nas-buh-neco/ a také zde http://www.i-ateismus.cz/2011/02/chce-buh-abychom-v-nej-verili/

6) Neméně zásadním problémem pro křesťanství, nezávislým na všem co bylo doposud řečeno, je, že podle všeho neexistuje lidská duše

7) Lze argumentovat i proti samotné idei osobního (tedy i křesťanského) Boha, a to například poukazem na ohromnou velikost Vesmíru a časových měřítek, a uvážením Koperníkova principu: http://www.i-ateismus.cz/2011/03/osobni-buh-a-velikost-vesmiru/

8 ) Je nutno přihlédnout i k překvapivým asymetriím, které jsou v přístupu křesťanů a nevěřících ke světu, k poznání, k pravdě, k pochybnostem, k diskuzi se svými oponenty, atd. Křesťané např. nejsou ochotni jasně deklarovat pro nás naprosto základní věc, totiž, že jim jde o pravdu (!!!), a že NECHTĚJÍ zastávat nepravdivé víry. Odmítají se zamyslet nad tím, jaké cesty jsou při hledání pravdy spolehlivější, a jaké méně spolehlivé, a jaké naopak zcela nespolehlivé. http://www.i-ateismus.cz/2012/07/asymetrie/

***

Nyní uvažme, co by mohlo být na druhé misce vah. Co svědčí VE PROSPĚCH křesťanské víry?

1) Snad nejčastěji používaným argumentem je argument Bohem mezer: nevíme, jak vznikl Vesmír, a nevíme přesně, jak vznikl život; naše náboženství říká, že náš Bůh je stvořitelem toho všeho, tedy to náš Bůh MOHL způsobit a proto je křesťanství pravdivé. Voilá. Odpověď viz zde a zde.

2) Bez Boha by nemohla existovat morálka. Morálka ale existuje, proto existuje i (křesťanský) Bůh. Morálka ovšem může zcela přirozeně existovat i bez Boha což plyne z toho, že člověk žije ve společnosti, a pro život ve společnosti je zásadní spolupráce a jistá míra altruismu. Navíc, současná morálka rozhodně nemá původ v Biblickém Zjevení.

3) nemohu nevzpomenout modernější verze slavných argumentů Prvotní příčinou Tomáše Aquinského

4) snad nejhloupější argument je strašení komunisty a Hitlerem, s čímž jsem se vypořádal zde

Já se za těchto okolností nemohu ubránit dojmu, že na druhé misce vah po troše čištění vůbec nic nezbylo, že je úplně prázdná – a já se tedy ptám, čím ji zaplnit? Čím to celkové vážení alespoň vyrovnat, ani nemluvě o nějakém převážení ve prospěch víry? Těším se na rady a doporučení pod článkem.

***

Pokud si člověk vše výše uvedené prostuduje a zamyslí se nad tím, pak jsou dvě možnosti:
1) buď ví, kde jsou v těch úvahách zásadní chyby – a takovému pak budu velmi vděčný, když na ně pod příslušnými články upozorní
2) pokud o žádných zásadních chybách v těch úvahách dotyčný neví, pak je pro mě klíčovou otázkou, JAK může takový člověk i přesto věřit. A zde bych všechny věřící, kteří se dostali až sem, poprosil, aby se s tím svým JAK svěřili. Pro mě je to naprosté mystérium.

I když, zas tak úplně ne… mám silné podezření, že to funguje podobně, jak jsem popsal ve svém článku “Mohl bych uvěřit?”. Což by ovšem bylo docela tristní.

Těším se na zajímavou diskuzi pod odkazovanými články, případně zde.

1,056 Responses to Přivítání a přehled

 1. TvojOponent says:

  Zdravím! 🙂
  Začnem najprv poznámkou k formátu. Článok je napísaný prehľadne a pekne členený, čo napomáha v orientácii v texte. No pre diskusiu o niečom ste otvorili veľmi veľa tém, ktoré si zasluhujú osobitné pozastavanie sa a rozobratie.
  Takže si čosi vyberiem z článku a k tomu sa vyjadrím.

  Biblia nie je logicky slovom božím – pre ateistu. Lebo keby to bolo naopak, nebol by predsa ateista. Ďaľším chybným momentom je dôkaz. Ateisti, predovšetkým tí kresťanofóbni, potom, čo nedokázali omyl kresťanstva, prešli na opačnú stratégiu a svoju neschopnosť vyargumentovať omyl kresťanstva zo svojej podstaty nahradili “dogmou” o nutnosti podať dôkaz tou stranou, ktorá predkladá kladné tvrdenie. A ak kresťania nemajú dôkaz o existencii Boha, predkladajú vraj smrteľný argument. Čo nie je možné dokázať, neexistuje. Dokazovanie záporných tvrdení však ateistom v iných situáciách vôbec neprekáža.
  Viera ale nestojí na dôkazoch. Takže sa z ateistov paradoxne stávajú tiež veriaci – veria, že Boh neexistuje. Idú ešte ďalej a tvrdia, že Boh určite neexistuje. To je už veľmi odvážne tvrdenie prechádzajúce do fanatizmu. Moderný ateistický fanatizmus je veľmi pevne zakotvený v dejinách kresťanofóbie a jeho dejiny sú mimoriadne krvavé.

  Doťahovanie sa ateistov o pravdu s teistami , predovšetkým s kresťanmi, sa pretvorilo do špecifickej filozofie, kde ateisti svoju dogmu o neexistencii Boha kresťanov pretvorili do životného štýlu znevažujúceho všetko kresťanské. Na Slovensku tento protikresťanský prúd dosahuje extrémne rozmery. Naposledy nekorunovaný kráľ slovenských liberálov a SaS ( politická strana pravicových liberálov) odmietli podpísať vyhlásenie odsudzujúce násilie páchané na kresťanoch v Egypte a inde a podpis podmienili uzákonením práva homosexuálov na “štátom dotovaný análny sex”. Čo je teda viac? Ľudský život alebo análny sex? Ateizmus v praxi vo svojich najrozličnejších filozofiách a ideológiách omnoho častejšie prerastá do zvráteností prinášajúcich utrpenie pre všetkých. Kým ateizmus neustále mutuje ako vírus, kresťanstvo je tu stále tisícročia a dokáže odpovedať na výzvy vedy. Tej vedy, ktorá naprieč dejinami ľudstva a státisícročiami vývoja tisícok ľudských civilizácií vyznávajúcich rôznych bohov vznikla jedine v priestore kresťanskom. Na kresťanských tézach a kresťanským spoločenstvom podporovaná. Kresťanstvo je teda pilierom dnešného sveta a aj keby kresťania nemali pravdu, kresťanstvo bolo významnou etapou vývoja ľudskej civilizácie. Dalo svetu vedu, ľudské práva, dobročinnosť, manželstvo ako vzťah rovnoprávnych ľudí , súcit s trpiacimi, pomoc blížnym… Vlastnosti, ktoré ateizmus len preberá od kresťanov. Premýšľam, čo svetu dal ateizmus. Koncentračné tábory, nútené sterilizácie, vraždenie najmenších ľudí, devastáciu prírody, popravy nepotrebných, reality show… Ateizmus so stovkou miliónov obetí ateizácie za posledných 100 rokov v porovnaní s toľko kritizovaným kresťanstvom sa musí červenať ako prezretá paradajka. A to veľkoryso nespomínam miliardu povraždených detí v lone matky. Za posledných 50 rokov. Budovanie ateistického raja na Zemi vždy skončilo strašným peklom. Pre všetkých.
  Ježiša Krista môžete zaiste milovať či nenávidieť. Ale nemôžete ho prehliadať. A aj to je nakoniec dôvod, prečo ateistov tak fascinujú náboženské témy kým kresťania tie stránky ateistické len obídu. Ak sa totiž kresťan chce dozvedieť neskreslenú pravdu o svojej viere, pôjde za odborníkmi a tých odborníkov nájde nie na stránkach tzv. sekulárnych humanistov, ale medzi teológmi. Ateista paradoxne svojou kritikou kresťanstva tiež hľadá pravdu. Pravdu o Bohu. Ktorého existenciu v kútiku svojej mysle musí pripúšťať. Jeho neistota o správnosti ateizmu ho núti neprehliadať kresťanstvo a zaoberať sa ním.
  Keby ateista neveril a bol presvedčeným ateistom, kresťanstvo by neriešil. Rovnako, ako kresťan nerieši rozprávky o trolkoch, Snehulienke a Červenej čiapočke. Tie nakoniec nerieši ani ateista. Lebo ani jeden a ani druhý v ne neveria. Obaja však riešia odkaz Krista. Lebo odkaz Krista je nadčasový.Fascinuje kresťana rovnako ako fascinuje ateistu.
  Krista možno milovať i nenávidieť. Ale určite nie ignorovať.Ale to sa už opakujem..

 2. Colombo says:

  Druhý a třetí odstavec jsem přečetl a dál jsem nemohl pokračovat.

  Trash in, trash out. Špatný axiom prostě vytvoří blbost. Ateisté nejsou věřící, to je jen zbožné přání křesťanů.

 3. Machi says:

  Biblia nie je logicky slovom božím – pre ateistu

  Ano, Bible dle ateisty není slovo Boží. Jsou to slova lidí vydávané těmi, kterým se to hodí, za božská.

  Ateisti, predovšetkým tí kresťanofóbni, potom, čo nedokázali omyl kresťanstva, prešli na opačnú stratégiu a svoju neschopnosť vyargumentovať omyl kresťanstva zo svojej podstaty nahradili “dogmou” o nutnosti podať dôkaz tou stranou, ktorá predkladá kladné tvrdenie. A ak kresťania nemajú dôkaz o existencii Boha, predkladajú vraj smrteľný argument. Čo nie je možné dokázať, neexistuje. Dokazovanie záporných tvrdení však ateistom v iných situáciách vôbec neprekáža.

  Ano, dokázat lze i negaci výroku. Situace se ale komplikuje v případě “adaptivních smyšlenek”. To jest smyšlenky, které si lidé záměrně přizpůsobují tak, aby nemohly být vyvráceny.
  Spinozův bůh se dnes vyvrátit nedá (ani se o to ateisté pokud vím nesnaží). Zato klasičtí osobní lidští bohové se dají vyvrátit velmi snadno. Třeba neexistencí zázraků. Vyvrácením Genesis apod.

  Viera ale nestojí na dôkazoch. Takže sa z ateistov paradoxne stávajú tiež veriaci – veria, že Boh neexistuje. Idú ešte ďalej a tvrdia, že Boh určite neexistuje.

  Viz předchozí odpověď.

  To je už veľmi odvážne tvrdenie prechádzajúce do fanatizmu.

  Pěkný slaměný panák! 🙂

  Moderný ateistický fanatizmus je veľmi pevne zakotvený v dejinách kresťanofóbie a jeho dejiny sú mimoriadne krvavé.

  Pokud to má být narážka na komunistické diktatury, které byly veskrze spíše ateistické (v naprosté většině ale církev přežívala a často byla i placena ze státních zdrojů), pak dle stejné logiky jsou mimořádně krvavé i dějiny “moderního křesťanského fanatismu”.

 4. Slávek says:

  WOW! A do prdele. Dotovaně a se státem.

 5. Michal says:

  Slávku 😀

  No ale vážně, mě tahle reakce docela dostala 🙂 Zlatý náš protestant a spol! 🙂

 6. Slávek says:

  TvojOponent, vezmem to po pořadě.

  1) Chápu to dobře, že se stotožňuješ s tvrzením, že Bible není slovo Boží. pokud ne, tak jsi nenapsal jediný argument, proč by to tak mělo být.
  2)Dále pláčeš nad tím, že my ateisté chceme, abyste nám nějak racionálně vysvětlili, proč v Boha věříte a proč bychom v jeho existenci měli věřit my. No nijak na tuto otázku neodpovídáš..
  3) Vymyslel sis, že věříme, že Bůh neexistuje a tedy jsme věřící. Potom jsi si vymyslel, že tvrdíme, že URČITĚ Bůh neexistuje. Tyto věci snad už vyvrací i smysl tohoto webu: hledání dialogu a hledání skutečnosti o které se Michal snaží.

  My naopak NEVĚŘÍME v existenci boha. Je to stejné jako že NEVĚŘÍME v existenci Červené karkulky a Sněhurky. A ano, naše jistota o tom, že si věřící svého boha prostě vymysleli roste s tím, jak tu defilují jednotliví věřící, kteří nejsou schopni rozumě svoji víru vysvětlit.

  4) Naše úvahy žádné dogma o neexistenci čehokoliv neobsahují. Jen nemáme žádný věrohodný a rozumný důvod v existenci Boha věřit, tak v něj nevěříme. Svět skutečnost nám bez něj přijde pochopitelnější.

  5) Ty zmatené úvahy o státem dotovaném análním sexu nechápu, ale to je asi mojí neznalostí Slovenských a Egyptských reálií.

  6) Celkem souhlasím, že křesťanství bylo významnou etapou vývoje Evropské civilizace. Byla to etapa která měla jistě jak světlé, tak i velmi tmavé stránky.

  7) Věda se samozřejmě začala v Evropském prostoru společně s úpadkem moci katolické církve. Za Galileova života ještě mohla církev upalovat a trestat lidi jen proto, že si mysleli něco jiného, než hlásalo dogma. Později už moc přebírají národní státy a průmyslová revoluce. Církev se stává spíše artefaktem z minulosti. Naštěstí. Jinak na začátku byla skutečně většina vědců věřících. Pochopitelně. Být ateistou se příliš nevyplácelo. Skutečný rozvoj vědy ale probíhal po celém světě: v Indii vynalezli nulu a arabskou abecedu, Čína vlastnila mnoho skvělých technologií a ve starověkém Řecku měli o světě lepší představu než lidé o tisíc let později. K rozvoji Evropské vědy nakonec došlo až ve chvíli, kdy se staly široce dostupnými díla pohanských Řeků.

  8) K tomu co dal světu ateismus se snad ani moc nedá vyjádřit. 100 miliónů obětí? To tam počítáte i oběti druhé světové války rozpoutané věřícím Hitlerem a křesťanskými Němci? Koncentrační tábory? To myslíte ty, které vynalezli a prvně použili křesťané v Jižní Africe? Popravy nepotřebných? To mluvíte o inkvizici a křesťanském dobytí ráje Ameriky?

  9) Tvrdíte, že křesťanství je pilířem dnešního světa. UH. Co si pod tím představit? Běžte to říct Číňanům nebo lidem ze středního východu.

  10) Věda nestojí na jediné křesťanské tezi. Pokud tvrdíte opak, prosím konkrétně.

  11) Ateisté se zajímají o náboženství z toho důvodu, že bohužel ovlivňuje jejich život. Mnoho vlivných osobností tvrdí, že věří v neviditelného, všudypřítomného a všemocného vládce všehomíra a svoje rozhodnutí zdůvodňují jeho existencí a činy. je přirozené, že nás zajímají detaily tohoto šílenství.

  12) máte pravdu, že hledáme pravdu a existence křesťanství a třeba islámu nás v podstatě nutí se těmi báchorkami zabývat. Chtě nechtě totiž ovlivňují naše životy.

  13) Proč křesťanství “řešíme”, i když jsme ateisté jsem snad už vysvětlil. Takže: ne, nemyslíme si , že máte v čemkoliv pravdu. Ani v koutku duše. Můžeme ale změnit svůj názor na základě věrohodných důkazů.

  14) Víru v krista není možno ignorovat, protože se jím ohání 1, 5 miliardy lidí. Stejně tak není možné ignorovat víru v Aláha nebo Budhu. Nemá to ale nic společného s reálnou existencí těchto osob.

  Nic jiného jsem v odpovědi nenašel.

 7. TvojOponent says:

  Colombo a spol. nechápavých. Tak je toto portál českých ateistov alebo je to len nejaký decký pokec? Hehe… Príliš rýchlo hádžete pušku do žita. Viem aj nejaké vyčítavanky, kľudne sa prihláste, rád s vami pokecám aj na nejakej intelektuálne vhodnejšej úrovni. Čo by váš oponent neurobil pre vás…hehe…
  Možno by mal admin zriadiť na tomto portále nejaký decký kútik, aby sa nechápavci mali kde vyšantiť 🙂

 8. TvojOponent says:

  Machi… no skúste porátať obete moderného katolicizmu…Za posledných 50 rokov. Prípadne 80 rokov…Aby ste to mali ľahšie. A keďže ste nezaujatý voči kresťanom, pre korektnosť porátajte obete ateizmu za rovnaké obdobie.

 9. Colombo says:

  To sedí od někoho, kdo nedokáže pochopit princip poznávání, který přesto přirozeně v praktickém životě aplikuje.

 10. Machi says:

  Oponente, ode mne a Slávka máte hromadu argumentů, se kterými jste se velice dospělácky vypořádal pěknou snůškou ad hominem. Toliko k vaší schopnosti vést smyslupnou diskuzi.

  Co se týče vašeho druhého příspěvku, kde už je alespoň náznak argumentu, pak asi takhle.
  Pokud dle vás byly vraždy v rámci komunistických režimů způsobené moderním ateismem, pak dle stejné logiky byly oběti režimů nacistických a fašistických způsobené moderními křesťany. Pak je to tak 50 na 50.

  Problém ale je, že z ateistické pozice nijak přímo neplyne agrese vůči žádné skupině obyvatelstva. Existuje spousta příruček jak se mají chovat věřící (ať už přímo Bible či katechismus atd.), ale nevím o žádné ateistické.
  Ostatně sekulární země s nejvyšším zastoupením ateistů patří k těm nejmírumilovnějším, ať už jsou to severské státy nebo třeba ČR.

 11. TvojOponent says:

  Machi&Slávek…Ateizmus nie je opakom kresťanstva. Protipólom k ateizmu je teizmus. A až potom sa tieto základné filozofické východiská poznania delia na ideológie. Ateizmus teda nie je ani morálny a ani nemorálny. Je ako prezervatív. Ani ten nie je morálny alebo nemorálny. Morálka a aj morálne kodexy prichádzajú až s konceptami názorov na život a pravidlami správania. Tými nedisponuje ani ateizmus a ani teizmus. Ak sa teda chcete niekam zaradiť, mali by ste si premyslieť, ktorý koncept je Vám bližší.

  Hm…inak…Vysvetlite mi, prečo by ideológia nacizmu mala byť kresťanská? A ja Vám na oplátku poviem, napíšem, prečo nacizmus považujem za ideológiu ateistickú. A potom porovnáme.

 12. TvojOponent says:

  Halo, admin, prečo sa mi nedajú pridať príspevky?

 13. Colombo says:

  Boží cesty jsou holt nevyzpytatelné:P

 14. TvojOponent says:

  Slávek…

  Ďakujem za príspevok plný vtipu. Ale keďže aspoň ten bod 6 bol svetlým miestom temného komentára, nepovažujem Vás za beznádejne stratený prípad. Či 32. druhý prípad pre majora Zemana. 🙂

  2/ Nuž to, čo Vy nazývate plačom, je v skutočnosti smiech cez slzy. To si naozaj myslíte, že Vám čerstvo pokrstené batoľa na lúsknutie Vašich prstov bude recitovať fyzikálne poučky a vysvetlovať genetiku? Sú ľudia,ktorí s Vami nechcú besedovať a sú takí, ktorí si radi Vaše otázky prinajmenšom vypočujú, či niektorí sa vzdajú zmysluplnejšej činnosti a prídu na diskusné fórum. Diskutujem s Vami. A aha, neplačem.

  3/ Keby zmyslom tohoto portálu bol dialóg, nevolal by sa i-ateizmus.cz.
  Pokiaľ nemáte dôkaz, ste len v štádiu hľadania. Tápania. Blúdenia. Bez viery nie je nateraz možný ateizmus a dokonca bez viery nie je možný ani jeden, a to prízvukujem, ani jeden jediný vedecký obor, vedecká disciplína.
  Veru tak, milí veriaci ateisti 🙂

  4/Citujem Vás: …Jen nemáme žádný věrohodný a rozumný důvod v existenci Boha věřit..
  Ten dôvod sa pre potreby našej diskusie nazýva dôkazom a ďalej to už dáva zmysel.
  Ak stretnete nejaké cudzieho pána a zavraždíte ho, obstojí pred súdom Vaša obhajoba založená na vete, že nie ste vrah, len ste nemali žiadny dôvod ho nechať na žive a preto ste ho zabili.
  Taká logika je zcestná.
  Skrátim to. Ateisti nemajú dôkaz,ktorým by dokázali omyl kresťanov.
  Teda ateista len verí, že Boh neexistuje.

  5/ Domnievam sa, že na rozobratie Vašich znalostí z reálií Vášho staršieho brata bude ešte priestor v samostatnej téme. Inak vôbec ma neprekvapuje, že českí ateisti nerozumia ideológii homosexualizmu, inak by onakvejšie reptali, ako pristúpili na diktát EU.

  6/ Až som si musel zväčšiť písmo… Neuveriteľné, ale s bodom 6 súhlasím…

  7/Takže podľa Vás Cirkev neurobila nič pre vzdelanosť v Európe? Podľa Vás, ak dobre rozumiem, bol tu temný stredovek so zákazom vzdelávania a používania internetu a naraz prišiel Napoleon, preoral celú “EU” a do každej vypálenej chatrče priniesol elektrónkový mikroskop a rýchle pripojenie na internet?
  Nuž a čo sa týka nuly.Poznali ju už v Babylone a dokonca aj teisti v Novom svete. A v takej antike istý slávny matematik utopil svojho žiaka práve preto, že tento žiak odvodil existenciu nuly. A súčasne Vám pripomeniem, keďže ste z celej tej matematickej vedy vybrali príklad nuly, že to boli práve jezuiti, kresťania,ktorí zaviedli do matematiky znamienka plus a mínus. Historik matematiky dodáva, že medzi najslávnješími matematikmi je až 5% jezuitov….

  Neoznačený bod 8/…prosím prosím, nechajme si tento bod na Silvestra 🙂

  9/ Myslíte tých Číňanov, ktorým kresťanskí misionári prinášali vedecké diela z Európy a preklady antických spisov? Nezdá sa Vám divné, že Čína, ktorá doviedla kultúru bývania do extrémnej dokonalosti, nedokázala sformulovať ani gravitačný zákon? Alebo myslíte tú Čínu, ktorá akceptovala Deklaráciu základných ľudských práv, na ktorej pracovali aj mnohí kresťanskí právnici a vychádza z kresťanských morálnych zásad? Alebo ktorú Čínu myslíte?

  14/ Teší ma. Ste prvý ateista, ktorý spochybňuje historickosť postavy Krista alebo Mohameda. Hneď za Vami nasleduje môj pes. On sa ale nevyjadruje. Bude teda apateista 🙂

 15. Machi says:

  Oponent:
  Morálka a aj morálne kodexy prichádzajú až s konceptami názorov na život a pravidlami správania. Tými nedisponuje ani ateizmus a ani teizmus. Ak sa teda chcete niekam zaradiť, mali by ste si premyslieť, ktorý koncept je Vám bližší.

  Ideologie v rámci teismu mají téměř vždy morální kodexy. Ateismus nemá, to je pravda, velká část ateistů jsou ale humanisté.

  Hm…inak…Vysvetlite mi, prečo by ideológia nacizmu mala byť kresťanská? A ja Vám na oplátku poviem, napíšem, prečo nacizmus považujem za ideológiu ateistickú. A potom porovnáme.

  Nakolik je ideologie nacismu a fašismu křesťanská to vážně netuším. Ani mě to v tomto případě moc nezajímá. Šlo mi o upozornění na fakt, že křesťané byli velkými zastánci obou systému. V případě klerofašismu dokonce sami přejímali iniciativu. A politiku křesťanů vždy utvářejí hlavně křesťané a ne to co se snad píše třeba v Bibli, či co tvrdil Ježíš. No a snad každý ví, že němci měli na opascích “Gott mit uns” a ne třeba “Russell mit uns”.

  Ještě něco k reakci na Slávka:
  14/ Teší ma. Ste prvý ateista, ktorý spochybňuje historickosť postavy Krista alebo Mohameda. Hneď za Vami nasleduje môj pes. On sa ale nevyjadruje. Bude teda apateista.

  Vy jste nepotkal moc skutečných ateistů, že ne? 🙂
  Schválně, které historické prameny z období řekněme do 50. let AD (kromě Bible, což není zrovna přesný historický pramen) zmiňují Ježíše Krista? A co o něm píší?

 16. TvojOponent says:

  Machi…ano, humanizmus je ideológia, ale rozhodne nie ateistická. Máte na mysli asi sekulárny humanizmus.
  Ideológie spadajúce pod teizmu majú morálne kodexy, ale tie nemá samotný teizmus, rovnako, ako ich nemá ateizmus. Preto výber ideológie je bytostne dôležitý.Aj keby to mala byť ideológia jednotlivca.

  Myslíte, že na vyhlásenie, že nacizmus bol kresťanský, stačí nápis na opasku? Bol potom komunizmus sovietskeho typu kresťanský preto, že komunisti siedmy deň v týždni vždy nyzývali vskriesením na pamiatku novozákonných kresťanských udalostí? Myslím si, že takýto výklad dejín je povrchný a vo svojej podstate nepravdivý. Ako všetko povrchné.

  Citujem:…Začnime hneď známym časopisom GEO, ktorý v r. 2006 v decembri venoval hlavnú tému osobe Ježiša, “veľkého človeka”, zakladateľa kresťanstva atď. Autor hlavého textu je zjavne znalý veci a hoci zrejme nie je “reálny” kresťan, pristupuje k téme objektívne. Uvádza: “Ježiš naozaj existoval. To napokon potvrdzujú aj nekresťania. Vo svojich dielach ho spomínajú rímski historici Seutonius (70 – 130 po Kr.) a Tacitus (55 – 120). Najdôležitejší je však židovský dejepisec Josephus Flavius (37 – 100)… Ani jedna pamiatka nehovorí o Ježišovi a jeho svete obšírnejšie. No všetky spolu a skombinované s ďalšími výsledkami práce historikov a archeológov predsa len poskytujú precízny portrét tohto muža a jeho epochy.” Takže tak. (krátené, prevzaté)

 17. Machi says:

  Evidentně né všichni si myslí, že Flavius vůbec něco napsal o Ježíši (třeba zde – http://www.truthbeknown.com/josephus.htm)
  Seutonius a Tacitus psali v době dlouho po případné smrti Ježíše. Navíc v té době už musely být všechny zkazky o Ježíši zkresleny Pavlem z Tarsu.

 18. Machi says:

  Oponent:
  Myslíte, že na vyhlásenie, že nacizmus bol kresťanský, stačí nápis na opasku? Bol potom komunizmus sovietskeho typu kresťanský preto, že komunisti siedmy deň v týždni vždy nyzývali vskriesením na pamiatku novozákonných kresťanských udalostí? Myslím si, že takýto výklad dejín je povrchný a vo svojej podstate nepravdivý. Ako všetko povrchné.

  No vidíte, alespoň chápete, že tyhle věci se nedají tak jednoduše rozhodnout. Přesto tak rád sebejistě hovoříte o 100 miliónech obětí “ateizace”. Vytáhněte si prosím trám z oka.

 19. Machi says:

  Další zajímavý text o historicitě Ježíše a spolehlivosti pramenů:
  http://www.socinian.org/files/TestimoniumFlavianum.pdf

 20. TvojOponent says:

  Cieľom nacizmu bolo zničenie kresťanstva a vytvorenie novej rasy, štátu, národa, zbaveného jarma historických, kultúrnych, spoločenských a náboženských tradícií. Cieľom komunizmu bolo zničenie kresťanstva a vytvorenie spoločenstva na princípoch vedy a rozumu. O oslobodenie ľudstva sa pokúsil aj Mao. To je tých 100 miliónov. Môžme prirátať Kambodžu, Albánsko (vyhlásený za prvý ateistický štát), Severnú Kóreu oficiálne ateistický štát. Čínu, oficiálne ateistický štát. A vy vidíte v mojom oku nejaký trám? To sotva, akoby ste ho videli cez ten svoj trám vo svojom oku? 🙂

  A teraz zaujímavý citát, autor je Jaro Krupa:
  Keď nemeckí nacisti vtrhli do Poľska (1939), jednu z prvých protipoľských akcií, ktoré zorganizovali bolo uvrhnutie tisícov katolíckych kňazov do koncentračných táborov. Podobne ako komunisti, hitlerovci potláčali a vykynožovali povedľa občanov židovského náboženstva, aj duchovných vedúcich a inteligenciu národov všade kam prišli. Hitler sa nie raz vyjadril: Keď skončím zo židmi, na rad príde kresťanstvo, lebo to pochádza zo židovstva.
  Zdá sa, že si ani neuvedomujú, prečo utečenci z bývalých komunistických, alebo nacistických krajín utekali do tradične kresťanských krajín. Bez Krista systémy týchto krajín by boli rovnako brutálne ako ateistické krajiny, z ktorých utekali.