Ateisté a morálka

Dnes se chci zamyslet nad následující vzájemně provázanou skupinou tvrzení, jejíž různé modifikace jsou pro věřící velmi typické.

T1) jedinou přirozenou morálkou ateistů je absolutní egoismus
T2) pro ateistu by mělo být naprosto přirozené kohokoliv zavraždit, kdykoliv se mu to hodí
T3) pokud ateista nevraždí na potkání, nečiní tak jedině proto, že ve skutečnosti (kvůli pozitivnímu vlivu okolních věřících?) nejedná tak, jak by vzhledem ke svému přesvědčení (ateismu) jednat měl
T4) neexistuje způsob, jak by ateista mohl (bez přihlédnutí k “objektivní” morálce věřících) poznat, zda zavraždit někoho (znásilnit, okrást) je správné, nebo ne

V následujícím ukážu, proč jsou tyto a podobné úvahy zkreslené, zmatečné až nepravdivé.

Primární motivace naší morálky

Ačkoliv se to mnohým jistě nemusí líbit, a ačkoliv by mnozí chtěli vidět Člověka v lepším světle, přesto platí:

Každý usilujeme primárně o své vlastní dobro, resp. z evolučního hlediska o dobro pro své geny.

Z tohoto pohledu je bod (1) dost možná pravdivý – opravdu jsme všichni primárně egoisté. Háček je ovšem v tom, jak lze pozorovat prakticky napříč celou živočišnou říší, že i primárně egoistická motivace může vést a velmi často také vede k reálně altruistickému chování.

U člověka, vzhledem k jeho schopnosti racionálního a abstraktního myšlení, vedl vývoj k mnohem nečekanějším výsledkům.

Kámen úrazu

Právě opomíjení lidského abstraktního myšlení, naší schopnosti “vidět dál” než “bezprostředně před sebe”, zřejmě stojí za všemi těmi námitkami (T1)-(T4). Věřícím, kterým připadají smysluplné, zřejmě nedochází, že člověk je na rozdíl od zvířat právě kvůli svému abstraktnímu myšlení schopen si uvědomit, že rozhodnutí které je pro něj bezprostředně výhodné TEĎ, může být velmi nevýhodné s výhledem do budoucna, a naopak rozhodnutí které je TEĎ nevýhodné, může vést k velmi výhodným důsledkům v budoucnu.

Mnozí křesťané zřejmě chtějí věřit, že když ateista (jako kdokoliv jiný) myslí primárně na svůj vlastní prospěch, tak při tom musí nutně hledět jen na jeden krok dopředu.

Proč je racionální nechovat se amorálně?

Amorální chování definujme jako takové, na jehož amoralitě se shodne výrazná většina společnosti. Chování X je tedy amorální, pokud se výrazná většina společnosti shodne na tom, že způsobem X by se člověk chovat neměl. Amorálnost X může být navíc různě závažná, a dostatečně závažná amorální jednání jsou pak na základě společenského konsensu trestána dle zákona.

Jaké tedy mohou být racionální, egoistické motivace nechovat se amorálně?

M1) člověk se může snažit chovat v souladu s (Bohem danou) morálkou proto, že věří že v důsledku toho (on!) obstojí při posledním soudu a půjde do Božího Království, a že chování v rozporu s těmito pravidly povedou naopak k věčnému zatracení, tedy ke krajně nepříjemné záležitosti
M2) člověk se může chovat v souladu s morálkou (morálka je z definice souhrn názorů na to, jaké chování je v dané společnosti považováno za správné) proto, že je pro něj prostě uspokojivé chovat se správně (činí ho to spokojeným, způsobuje mu to příjemné pocity) a naopak je mu nepříjemné, chovat se nesprávně, nemorálně
M3) součástí morálky bývá i morálnost (a tedy vhodnost, správnost) negativního pohledu na lidi, kteří se chovají amorálně; lidé se nechovají amorálně bezpochyby i proto, že by jim to působilo zcela reálné zhoršení společenského postavení, a tím i životní situace
M4) jednání, jehož amorálnost překračuje jistou mez, bývá v rozvinutějších společnostech ošetřeno zákony, a podle nich i trestáno. Poslední motivací, pro ty “nejotrlejší”, proč se chovat morálně, je tedy hmatatelné riziko potrestání podle zákona.

Racionální zdůvodnění základních morálních pravidel

Proč by ve společnosti měla platit vůbec nějaká morálka? Proč by si neměl každý stanovit morálku podle sebe? Vždyť žádná absolutní morálka neexistuje, viz. minulý článek!

Morálka je vždy soubor pravidel, platící pro danou společnost. Tento soubor pravidel se vyvíjí v čase v důsledku nejrůznějších vlivů, naznačených v minulém článku. Relativita morálky spočívá v tom, že existuje množství morálních otázek na něž se názory různých společností v různých dobách liší. To ale samozřejmě neznamená, že několik základních morálních pravidel není součástí téměř všech souborů morální pravidel (morálek).

A proč by vůbec nějaká morálka měla platit? No zjevně proto, že člověk je společenský tvor, a společnost je založena na spolupráci. Pokud by v dané společnosti nebylo považováno za krajně amorální např. zabít někoho např. za účelem jeho následného okradení, a v dané společnosti by takové chování bylo považováno za mravně indiferentní, pak by si nikdo v takové společnosti nemohl být jist svým životem, a tedy pro každého by bylo značné riziko v takové společnosti žít. Pro každého obyvatele takové lidské společnosti by bylo výhodnější žít mimo tuto společnost, co nejdál od ostatních – aby pro sebe minimalizoval riziko.

Tato společnost by se tedy nutně záhy rozpadla na jednotlivce, kteří by se snažili být co nejdál od sebe. Jenže žít ve společnosti přináší až extrémní výhody, plynoucí ze vzájemné spolupráce – vždyť všeho, čeho jsme jako civilizace až dodnes dosáhli, jsme dosáhli právě díky spolupráci!

Proto je maximálně racionální přijmout ve společnosti (v každé společnosti, tedy i ateistické!) taková pravidla (a postarat se o vynucování těch nejdůležitějších z nich), aby tato umožnila rozvoj společnosti a spokojený život jejich členů. Totéž lze vyslovit i v podobě mravního přikázání pro každého člena společnosti, čímž dostaneme tzv. zlaté mravní pravidlo: nečiň jiným to, co nechceš aby ostatní činili tobě.

Proč ve značné většině společností platí za nemravné krást? No protože věnuji-li na získání něčeho své úsilí, a bude-li platit za zcela morální pro kohokoliv ukradnout mi to, přivlastnit si to, pak nebude mít cenu vynakládat úsilí na získávání čehokoliv.

Stojí jistě za zmínku, že existují takové lidské společnosti, kde krást nemravné nebylo – a samozřejmě nikoliv náhodou jsou to právě různé historické společnosti “rajských ostrovů”, kde byl všeho dostatek a žádné nástroje atd., prostě nic “hodnotného” si lidé nevyráběli.

Proč je nemravné znásilňovat? Tentýž princip: kdyby nebylo znásilňování nemravné, hrozilo by každé ženě riziko, že počne dítě s někým koho nechce, přičemž navíc hrozí riziko tělesné újmy, a každému muži by hrozilo, že jeho žena otěhotní s cizím mužem aniž by tomu mohl zabránit, což je pro něj krajně nepříjemné z dobrých evolučních důvodů. (hrozí riziko, že bude muset vychovávat a investovat velké množství svých prostředků do výchovy nositele cizích genů).

Analogicky u dalších morálních otázek. Vždy je ale nutno mít na paměti to co jsem popsal v minulém článku, tedy zásadní důležitost vývoje lidské společnosti, zahrnující reflexi toho co se stalo v minulosti, a s tím spojeného vývoje morálky.

Morálka a náboženství

Všimněme si, že nikde ve výše popsaném odvození základních morálních principů jsme nepoužili náboženskou víru. Proto výše naznačené odvození platí jak pro věřící, tak pro ateisty. Věřící si jen přidávají pro vynucování své morálky (tedy těch morálních pravidel, skutečně potřebných pro fungování společnosti, navršené o hromadu dalších, zhusta nesmyslných pseudo-morálních pravidel, plynoucích z jejich víry) boží bič v podobě pravidla (M1).

Věřící dále často velice vehementně tvrdí, že i pro smysluplné definování morálky jsou zapotřebí zjevené informace od jejich Boha (viz. úvodní teze), což jsem výše uvedeným vyvrátil.

V této souvislosti si nelze nepoložit otázku: Co kdyby se ukázalo, že např. bůh sice existuje, ale na rozdíl od toho, čemu křesťané věří, ve skutečnosti nemá žádné požadavky ani preference ohledně lidského chování. Lidé jsou mu lhostejní. Znamenalo by to snad, že by se tím zhroutily základy morálky? Znamenalo by to, že věřící začnou tím okamžikem vraždit, kdykoliv to pro ně bude výhodné? Jistě že ne – právě proto, že nutnost dodržování základních pravidel jako “nezavraždíš” je zcela zřejmá i bez Boha, a tedy pro ateisty stejně jako pro věřící.

Závěr

Ukázali jsme, že hraní si s “egoistickou motivací” ateistů nemá valného smyslu, protože, striktně vzato, všichni se chováme primárně egoisticky, a není na tom nic špatného, bez ohledu na to, že mnozí by jako naši primární motivaci viděli rádi něco “vznešenějšího”.

Dále jsme ukázali, že základní morální pravidla (nezabiješ, nepokradeš, …) nutně vznikají v každé lidské společnosti (tedy i v ateistické), a že členové dané společnosti pak mají racionální motivaci ta pravidla dodržovat. Nic na tom nemění fakt, že v každé společnosti (tedy např. i ve společnosti s vysokou religiozitou) se najdou jedinci, kteří pravidla porušují a chovají se amorálně.

Tím jsme vyvrátili třídu argumentů věřících, založenou na tvrzení že ateisté principielně nejsou sami o sobě schopni poznat, co je dobré a co zlé.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

366 Responses to Ateisté a morálka

 1. Colombo says:

  Michal: pak jsou tu ještě šílenci, co dělají zlo proto, že je uspokojuje, ačkoliv si jasně uvědomují, že to není správné.

  Karle, ty jsi dobrý magor. Pro tebe je bůh i autobus a kartáček na tuby, co?
  Karlův mozek: čau kámo, s tebou jsem ještě nemluvil, mohl by jsi k tomu napsat něco rozumného? Tvůj majitel je jaksi trochu mimo.

 2. Arkande says:

  to Karel:Máte zřejmně problém s psaným textem…otazník jsem uvedl v citaci.Narozdíl od Vás znám jména boha a v mnou popsané citaci to není Eloi ale ELI což je ELIÁŠ,židovský prorok a tuším že to je zrovna ten který zlořečil dětem a Bůh na ně díky toho poslal ty dvě medvědice které je roztrhaly.Vtipné na tomto příběhu je také to že o malou chvíli později Eliáš s pomocí Boží vykoná zázrak oživí jedno dítě(tuším že to byl poměr 40k1)

  Tak zásadní problém je že Eloi uvádí Marek (15,34) a Eli Matouš(27,64).No a kde je ten slavný Eliáš?Hned po těmito citacemi.

 3. Arkande says:

  to Bo:Afghánská vesnice?To myslíte styl co by bylo kdyby nebylo…?To je sice velmi zajímavé intelektuální cvičení ale bohužel problém je v tom že s jakýmkoliv výsledkem.

  Abych Vám udělal radost akceptuji Váš názor (o Muslimské Evropě) tak by nebyl Hitler katolíkem ale muslimem,to je lepší ne?

  Jinak k té vodě:Pokud je náboženství v příměru voda X žíznivý pak je na tom něco děsivého,nezdá se Vám?Člověk potřebuje vodu aby přežil,ale víru?Víra snad není požehnáním?Musí být životní nutností podobně jako jídlo,vzduch,voda?Musí být takto NUTNÁ?

  A ještě pokud žíznivý člověk vypije až příliš čisté vody pravděpodobně zemře v krutých bolestech(odejdou ledviny).Ovšem pokud vypije i trochu špinavé(či slané) vody tak pak pravděpodobně zemře v krutých bolestech(Stačí si přečíst o mořeplavcích).

 4. Arkande says:

  to Samain:Tak ono je toho v Bibli vtipného více.Mne třeba nejvíce rozesmívá uctívání model.Píše se že v poušti napadli Izraelce vedené Mojžíšem ohniví hadi.Mojžíš se poradil s Hospodinem a ten mu poručil vytvořit modlu HADA! Vtip je v tom že za podobnou modlu TELETE byli Izraelci po třiceti letech putování s Mojžíšem,po-té co se vrátil s deskami desatera vyvražděni(tuším že obětí bylo 30 000)…Lot je taky super příklad,když uvážíme že Sodoma ani Gomora neměla koho lepšího,slušnějšího,svatějšího nabídnout než člověka který by nechal znásilnit dcery davem a který s nimi mimochodem potom co se opil spal…tak docházíme k závěru že Incest,znásilnění a opilství bohu nevadí(Vševědoucí přeci věděl KOHO zachraňuje).

 5. Arkande says:

  A posledním příspěvkem je že se terorista pravděpodobně stane lepším člověkem.Protože Norské věznice jsou stavěny aby ochránili společnost před nebezpečnými lidmi.Vězení tedy není trestem ale pouze místem kde dostanou vězni šanci stát se lepšími lidmi a zařadit se do společnosti.Na tom pracuje velká spousta lidí(psychiatrů,terapetů atd.).Ač se to může zdát zvláštní,že si vězni žijí tak dobře je to nejlepší nápravný systém na světě a Norsko ma rovněž nejnižší recidividu(prostě se lidé jenž projdou vězením do něj již v drtivé většině případů nikdy nevrátí).

  O Islamizaci Evropy,včera jsem mluvil se sociálním patologem a ten mi vysvětlil že to nebude až tak žhavé a že se velmi pravděpodobně muslimové asimilují do druhé až třetí generace.

 6. Karel says:

  Arkande says:Máte zřejmně problém s psaným textem…otazník jsem uvedl v citaci.

  Mate pravdu, zmýlil jsem se, omlouvám se.

  Arkande: Tak zásadní problém je že Eloi uvádí Marek (15,34) a Eli Matouš(27,64).No a kde je ten slavný Eliáš?Hned po těmito citacemi.

  Eliáš nebo Elijáš je mužské křestní jméno. Základem jména je hebrejské Elijáhú, v překladu “můj pán je Bůh”. Čtete tam někde Elijáhú?
  Žádný Eliáš pod citacemi není, je tam jen nepochopení/neporozumění kolem stojících. “A když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „Ten člověk volá Eliáše.“”

 7. Karel says:

  Cožpak jsi neviděl/neslyšel o lidech, kteří nosí medailonky aby je ochránily…..

  (Colombo: Karle, ty jsi dobrý magor. Pro tebe je bůh i autobus a kartáček na tuby, co?)

  Takže neslyšel.

 8. Colombo says:

  Karel: Takže slyšel, jen nemám tu potřebu všem okolo vnucovat svůj způsob myšlení. Když ty nemůžeš žít bez boha, neznamená, že ostatním boží otázka může být ukradena. Ty se nespoléháš na nůž, že ti uřeže kus chleba? Ty se nespoléháś na auto, které tě má odvést někam? Spoléháš. Stejně tak se někteří spoléhají na medailónky, které je mají ochránit. Jenže nemodlí se k nim, používají je jen jako nástroj.

 9. Arkande says:

  to Karel:Že se jedná o dezinterpretaci je klidně možné avšak Ježíš nevolá:Otče!Bože!Hospodine!Panovníku 🙂 !Pane!Elohai!Al-láh!

  Význam jmen nemá s Biblí nic společného…Zvláště protože pak můžeme plést páté přes deváte,např.Člověk z červené hlíny a pramatka měli syna nicotu a Kaina(u toho se mi nepodařilo najít význam)

  MK 15,35 A když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli poblíž, říkali: „Hle, volá Eliáše.“
  Matouš tvrdí to samé…

  Jinak vidíte někde v Bibli napsáno Jošua ha-Nocri což je původní jméno Ježíše?Nezdá se Vám s přihlédnutím k tomuto faktu poněkud hloupé kontrovat tím že Eliáš je Eli-jjáhu.

 10. Karel says:

  Arkande says: Že se jedná o dezinterpretaci je klidně možné avšak Ježíš nevolá:Otče!Bože!Hospodine!Panovníku !Pane!Elohai!Al-láh!

  Nevola Bože? Jíž dříve jsem vám napsal, že El znamená Bůh. Proč je psané Eli, nebo Eloi nevím, nejsem znalec tohoto jazyka, ale evangelia jasně uvádějí překlad: Můj Bože.

  Arkando: MK 15,35 A když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli poblíž, říkali: „Hle, volá Eliáše.“ Matouš tvrdí to samé…

  To je zajímavé, že přehlížíš větu – ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘

  Arkando: Jinak vidíte někde v Bibli napsáno Jošua ha-Nocri což je původní jméno Ježíše?

  Ano, na mnohá místech – Ježíš Nazaretský, což je počeštění Jošua Ha-Nocri.

  Arkando: Nezdá se Vám s přihlédnutím k tomuto faktu poněkud hloupé kontrovat tím že Eliáš je Eli-jjáhu.

  Nezdá. Vzhledem k tomu, že Eli, Eli, lema sabachthani počeštěno není.

 11. Samain says:

  Karel: Předbíháš události. Bude toho schopen? Bude chtít? Nebo setrvá ve svém omylu? Co miluje Breivik? Víš to? Najde místo k pokání vzhledem o hrůznosti toho udělal. BOŽÍ MILOST NENÍ LACINÁ.
  Samain: To už není jen gymnastika, ale hotová ekvilibristika. Samozřejmě že se celou dobz bavíme o čase budoucím. Takže dokážeš se zachovat jako chlap a odpovědět jednoduše – bude li se vrah Breivik patřičně kát a přijme li JK – dostane se bez soudu do království nebeského?

  Karel: Máš strach, že by tě mohl předběhnout do Božího království?
  Samain: Stejně hloupý dotaz, jako se ptát, jestli se bojím že mně někdo předběhne ve frontě na pivo 😀 (pivo nepiju).

 12. Karel says:

  Samain says: Takže dokážeš se zachovat jako chlap a odpovědět jednoduše – bude li se vrah Breivik patřičně kát a přijme li JK – dostane se bez soudu do království nebeského?

  Bude-li činit pokání a příjme Boží milost, ano dostane se do božího království. Neznám Breivika, proto můj následující názor bude jen subjektivní: Breivik nebude činit pokání. I když mu dojde hrůznost činu, který vykonal (což si nemyslím), právě pro to poznání hrůznosti nebude schopen přijmout Boží milost.

 13. Karel says:

  ….půjde na Soud.

 14. Samain says:

  Karel: Bude-li činit pokání a příjme Boží milost, ano dostane se do božího království. Neznám Breivika, proto můj následující názor bude jen subjektivní: Breivik nebude činit pokání. I když mu dojde hrůznost činu, který vykonal (což si nemyslím), právě pro to poznání hrůznosti nebude schopen přijmout Boží milost.

  Samain: No – jenom jestli ten tvůj subjektivmí názor není hlavně tvoje zbožné přání 🙂
  Každopádně – díky za odpověď.
  No a – tak jako asi nikdy nepřijdu na chuť pivu, tak stejně těžko přijdu někdy v životě na chut místu, kde by se – byť jen hypoteticky – mohla pohybovat podobná zrůda.

 15. Samain says:

  Arkande – ona je bible plná na hlavu postavených historek :-D. Jen je psaná děsně nezáživně. To si radši přečtu Erbenovu Kytici – skvěle napsaná a zdaleka ne tak hororózní.

 16. Arkande says:

  to Samain:to já mám raději Nezvalovu Manon.Ukazuje jak dokáží ženy dokonale zametat s muži (v porovnání s ženami jsme stále amatéři) 🙂

  A co se týče hororozních knih pak musím říci že Bible je suchá jako statistika ale existuje hororovější,brutálnější a sugestivnější kniha a to Oliver Twist.

 17. Arkande says:

  to Karel:

  *Nevola Bože? Jíž dříve jsem vám napsal, že El znamená Bůh. Proč je psané Eli, nebo Eloi nevím, nejsem znalec tohoto jazyka, ale evangelia jasně uvádějí překlad: Můj Bože.

  *To je zajímavé, že přehlížíš větu – ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘

  *Nezdá. Vzhledem k tomu, že Eli, Eli, lema sabachthani počeštěno není.

  Na to je jednoduchá odpověd.Evangelia lžou.Překlad věty EEls je zcela chybný.Eli je mužské jméno.Eli byl mimochodem nejvyšší Izraelský kněz a to slovo by mohlo POZOR mohlo znamenat i Boha.

  Ovšem Evangelia popisují i Aramejce,Hebrejce zkrátka Židy jenž stáli pod křížem a poslouchali co Kristus říká.Nebudete tvrdit že nerozuměli jazyku kterým Kristus mluví,že ne? Nebo že nepochopili, že volá Boha kterého oni uctívali…Tito věřící lidé tvrdí že Ježíš volá : Eliáši,Eliáši, proč jsi mne opustil?…

  V tomto kontextu to je prorok Eliáš jenž léčí nemocné a oživuje mrtvé.

  *Ano, na mnohá místech – Ježíš Nazaretský, což je počeštění Jošua Ha-Nocri.
  O Jošuovi Ha-Nocrim nenajdete v Bibli ani čárku,stekáte se pouze s přeloženým jménem což je u nás Ježíš a třeba v anglii Jesus.Stejně tak nenajdete v Bibli ani zmínku o Eli-jjáhu ale najdete celou řadu zmínek o Eliáši a to nejen ve starém zákonu ale i v novém.A především Eliáš se společně s Mojžíšem zjevil Kristovi(popisují to všichni Evangelisté)a nepíši ani čárku o tom že by snad Eliáš byl Bůh.

 18. Samain says:

  Arkande: to Samain:to já mám raději Nezvalovu Manon.Ukazuje jak dokáží ženy dokonale zametat s muži (v porovnání s ženami jsme stále amatéři) 🙂

  Samain. To máš pravdu :-D. Muži jsou poměrně jednoduší, snadno odhadnutelní a snadno manipulovatelní. To nemyslím urážlivě, zkrátka je to tak. Každá , jenom trochu chytrá ženská, si dokáže zařídit život přímo rajský 😀

  S Oliverem máš pravdu.
  Včera jsem koukala na první díl Mistra a Markétky – dost dobrý zpracování – mimochodem, Pilát tam Ježíše oslovuje Ha nocri.

 19. Arkande says:

  to Samain:Zfilmovali MaM?To jsem nevěděl,je to dobré?Jak zpracovali čerta?V knize je fantastickým lumpem!Ha Nocri je vlastně “z Nazaretu”-i když by se ježíš měl správně jmenovat “z Betléma” čímž mimochodem opět Bible ukazuje že Ježíš není Mesiáš.

 20. Samain says:

  Arkande – je to seriál, ruský a včera byl první díl. Běží to na dvojce v neděli pozdě večer. Čert je skvělý – a to zpracování se mi vážně líbí. Zatím.