Ateisté a morálka

Dnes se chci zamyslet nad následující vzájemně provázanou skupinou tvrzení, jejíž různé modifikace jsou pro věřící velmi typické.

T1) jedinou přirozenou morálkou ateistů je absolutní egoismus
T2) pro ateistu by mělo být naprosto přirozené kohokoliv zavraždit, kdykoliv se mu to hodí
T3) pokud ateista nevraždí na potkání, nečiní tak jedině proto, že ve skutečnosti (kvůli pozitivnímu vlivu okolních věřících?) nejedná tak, jak by vzhledem ke svému přesvědčení (ateismu) jednat měl
T4) neexistuje způsob, jak by ateista mohl (bez přihlédnutí k “objektivní” morálce věřících) poznat, zda zavraždit někoho (znásilnit, okrást) je správné, nebo ne

V následujícím ukážu, proč jsou tyto a podobné úvahy zkreslené, zmatečné až nepravdivé.

Primární motivace naší morálky

Ačkoliv se to mnohým jistě nemusí líbit, a ačkoliv by mnozí chtěli vidět Člověka v lepším světle, přesto platí:

Každý usilujeme primárně o své vlastní dobro, resp. z evolučního hlediska o dobro pro své geny.

Z tohoto pohledu je bod (1) dost možná pravdivý – opravdu jsme všichni primárně egoisté. Háček je ovšem v tom, jak lze pozorovat prakticky napříč celou živočišnou říší, že i primárně egoistická motivace může vést a velmi často také vede k reálně altruistickému chování.

U člověka, vzhledem k jeho schopnosti racionálního a abstraktního myšlení, vedl vývoj k mnohem nečekanějším výsledkům.

Kámen úrazu

Právě opomíjení lidského abstraktního myšlení, naší schopnosti “vidět dál” než “bezprostředně před sebe”, zřejmě stojí za všemi těmi námitkami (T1)-(T4). Věřícím, kterým připadají smysluplné, zřejmě nedochází, že člověk je na rozdíl od zvířat právě kvůli svému abstraktnímu myšlení schopen si uvědomit, že rozhodnutí které je pro něj bezprostředně výhodné TEĎ, může být velmi nevýhodné s výhledem do budoucna, a naopak rozhodnutí které je TEĎ nevýhodné, může vést k velmi výhodným důsledkům v budoucnu.

Mnozí křesťané zřejmě chtějí věřit, že když ateista (jako kdokoliv jiný) myslí primárně na svůj vlastní prospěch, tak při tom musí nutně hledět jen na jeden krok dopředu.

Proč je racionální nechovat se amorálně?

Amorální chování definujme jako takové, na jehož amoralitě se shodne výrazná většina společnosti. Chování X je tedy amorální, pokud se výrazná většina společnosti shodne na tom, že způsobem X by se člověk chovat neměl. Amorálnost X může být navíc různě závažná, a dostatečně závažná amorální jednání jsou pak na základě společenského konsensu trestána dle zákona.

Jaké tedy mohou být racionální, egoistické motivace nechovat se amorálně?

M1) člověk se může snažit chovat v souladu s (Bohem danou) morálkou proto, že věří že v důsledku toho (on!) obstojí při posledním soudu a půjde do Božího Království, a že chování v rozporu s těmito pravidly povedou naopak k věčnému zatracení, tedy ke krajně nepříjemné záležitosti
M2) člověk se může chovat v souladu s morálkou (morálka je z definice souhrn názorů na to, jaké chování je v dané společnosti považováno za správné) proto, že je pro něj prostě uspokojivé chovat se správně (činí ho to spokojeným, způsobuje mu to příjemné pocity) a naopak je mu nepříjemné, chovat se nesprávně, nemorálně
M3) součástí morálky bývá i morálnost (a tedy vhodnost, správnost) negativního pohledu na lidi, kteří se chovají amorálně; lidé se nechovají amorálně bezpochyby i proto, že by jim to působilo zcela reálné zhoršení společenského postavení, a tím i životní situace
M4) jednání, jehož amorálnost překračuje jistou mez, bývá v rozvinutějších společnostech ošetřeno zákony, a podle nich i trestáno. Poslední motivací, pro ty “nejotrlejší”, proč se chovat morálně, je tedy hmatatelné riziko potrestání podle zákona.

Racionální zdůvodnění základních morálních pravidel

Proč by ve společnosti měla platit vůbec nějaká morálka? Proč by si neměl každý stanovit morálku podle sebe? Vždyť žádná absolutní morálka neexistuje, viz. minulý článek!

Morálka je vždy soubor pravidel, platící pro danou společnost. Tento soubor pravidel se vyvíjí v čase v důsledku nejrůznějších vlivů, naznačených v minulém článku. Relativita morálky spočívá v tom, že existuje množství morálních otázek na něž se názory různých společností v různých dobách liší. To ale samozřejmě neznamená, že několik základních morálních pravidel není součástí téměř všech souborů morální pravidel (morálek).

A proč by vůbec nějaká morálka měla platit? No zjevně proto, že člověk je společenský tvor, a společnost je založena na spolupráci. Pokud by v dané společnosti nebylo považováno za krajně amorální např. zabít někoho např. za účelem jeho následného okradení, a v dané společnosti by takové chování bylo považováno za mravně indiferentní, pak by si nikdo v takové společnosti nemohl být jist svým životem, a tedy pro každého by bylo značné riziko v takové společnosti žít. Pro každého obyvatele takové lidské společnosti by bylo výhodnější žít mimo tuto společnost, co nejdál od ostatních – aby pro sebe minimalizoval riziko.

Tato společnost by se tedy nutně záhy rozpadla na jednotlivce, kteří by se snažili být co nejdál od sebe. Jenže žít ve společnosti přináší až extrémní výhody, plynoucí ze vzájemné spolupráce – vždyť všeho, čeho jsme jako civilizace až dodnes dosáhli, jsme dosáhli právě díky spolupráci!

Proto je maximálně racionální přijmout ve společnosti (v každé společnosti, tedy i ateistické!) taková pravidla (a postarat se o vynucování těch nejdůležitějších z nich), aby tato umožnila rozvoj společnosti a spokojený život jejich členů. Totéž lze vyslovit i v podobě mravního přikázání pro každého člena společnosti, čímž dostaneme tzv. zlaté mravní pravidlo: nečiň jiným to, co nechceš aby ostatní činili tobě.

Proč ve značné většině společností platí za nemravné krást? No protože věnuji-li na získání něčeho své úsilí, a bude-li platit za zcela morální pro kohokoliv ukradnout mi to, přivlastnit si to, pak nebude mít cenu vynakládat úsilí na získávání čehokoliv.

Stojí jistě za zmínku, že existují takové lidské společnosti, kde krást nemravné nebylo – a samozřejmě nikoliv náhodou jsou to právě různé historické společnosti “rajských ostrovů”, kde byl všeho dostatek a žádné nástroje atd., prostě nic “hodnotného” si lidé nevyráběli.

Proč je nemravné znásilňovat? Tentýž princip: kdyby nebylo znásilňování nemravné, hrozilo by každé ženě riziko, že počne dítě s někým koho nechce, přičemž navíc hrozí riziko tělesné újmy, a každému muži by hrozilo, že jeho žena otěhotní s cizím mužem aniž by tomu mohl zabránit, což je pro něj krajně nepříjemné z dobrých evolučních důvodů. (hrozí riziko, že bude muset vychovávat a investovat velké množství svých prostředků do výchovy nositele cizích genů).

Analogicky u dalších morálních otázek. Vždy je ale nutno mít na paměti to co jsem popsal v minulém článku, tedy zásadní důležitost vývoje lidské společnosti, zahrnující reflexi toho co se stalo v minulosti, a s tím spojeného vývoje morálky.

Morálka a náboženství

Všimněme si, že nikde ve výše popsaném odvození základních morálních principů jsme nepoužili náboženskou víru. Proto výše naznačené odvození platí jak pro věřící, tak pro ateisty. Věřící si jen přidávají pro vynucování své morálky (tedy těch morálních pravidel, skutečně potřebných pro fungování společnosti, navršené o hromadu dalších, zhusta nesmyslných pseudo-morálních pravidel, plynoucích z jejich víry) boží bič v podobě pravidla (M1).

Věřící dále často velice vehementně tvrdí, že i pro smysluplné definování morálky jsou zapotřebí zjevené informace od jejich Boha (viz. úvodní teze), což jsem výše uvedeným vyvrátil.

V této souvislosti si nelze nepoložit otázku: Co kdyby se ukázalo, že např. bůh sice existuje, ale na rozdíl od toho, čemu křesťané věří, ve skutečnosti nemá žádné požadavky ani preference ohledně lidského chování. Lidé jsou mu lhostejní. Znamenalo by to snad, že by se tím zhroutily základy morálky? Znamenalo by to, že věřící začnou tím okamžikem vraždit, kdykoliv to pro ně bude výhodné? Jistě že ne – právě proto, že nutnost dodržování základních pravidel jako “nezavraždíš” je zcela zřejmá i bez Boha, a tedy pro ateisty stejně jako pro věřící.

Závěr

Ukázali jsme, že hraní si s “egoistickou motivací” ateistů nemá valného smyslu, protože, striktně vzato, všichni se chováme primárně egoisticky, a není na tom nic špatného, bez ohledu na to, že mnozí by jako naši primární motivaci viděli rádi něco “vznešenějšího”.

Dále jsme ukázali, že základní morální pravidla (nezabiješ, nepokradeš, …) nutně vznikají v každé lidské společnosti (tedy i v ateistické), a že členové dané společnosti pak mají racionální motivaci ta pravidla dodržovat. Nic na tom nemění fakt, že v každé společnosti (tedy např. i ve společnosti s vysokou religiozitou) se najdou jedinci, kteří pravidla porušují a chovají se amorálně.

Tím jsme vyvrátili třídu argumentů věřících, založenou na tvrzení že ateisté principielně nejsou sami o sobě schopni poznat, co je dobré a co zlé.

This entry was posted in Křesťanské argumenty. Bookmark the permalink.

366 Responses to Ateisté a morálka

 1. Arkande says:

  Tak ono si stačí přečíst celý Starý zákon.Já si myslím že nejzajímavější je Deutermonium čili detailní popis šárii ehmm…tedy Božího práva.Jsou v něm totiž uvedeny i tresty.

  Imho nevím jestli jste si toho všimli ale v Izraelské poušti je docela dost jiných Bohů.Je to dost zvláštní když uvážíme že je jenom Jeden Bůh a je to stvořitel celého vesmíru,světa a vše co je v něm.

 2. Arkande says:

  to Karel:V Bibli psané hebrejštinou říká Ježíš na kříži:Eli,Eli lama sabachtani?….což je volně přeloženo: Eliáši,Eliáši proč jsi mne opustil?

  Pokud soudím vodu podle špíny a neznám pramen…tak si říkám že není dobré abych se napil.Pokud je voda špinavá je zcela bezvýznamné jak moc čistý je pramen.

  No já ti nějak nevím zda ukřižování Krista stálo za to.Upalování čarodějnic,Pálení knih,embargo na vzdělání,desátky,odpustky,holocaust židů,zákaz interupce,zákaz antikoncepce,motání se do soukromí lidí mimo církev,uvěznění lidí v jejich hlavách,povolení otroctví,uznání Lisitiny práv a svobod v roce 1966(Vatikán) atd.Ono to není jenom Inkvizice a Křížové války…mimochodem už jsi slyšel o Dětské Křížové výpravě z roku 1212?

  K tomu vážně není co dodat.Snad jen že pokud je v Božím plánu utrpení neviných lidí,pak si může klidně trhnout nohou.

 3. Samain says:

  Arkande: K tomu vážně není co dodat.Snad jen že pokud je v Božím plánu utrpení neviných lidí,pak si může klidně trhnout nohou.
  Samain: Taky se mi líbí ,jak ctihodný Lot nenašel v Sodomě nikoho spravedlivého. Zkažení a zvrácení byli všichni kojenci i batolata. A spravedlivý jen člověk,který chtěl rozvášněnému davu předhodit svou panenskou dceru – místo cizích chlapů.
  A jeho rodina – dcery s krvesmilnými choutkami :-D.

 4. Samain says:

  Ještě k Sodomě – jak to, že Vševědoucí Vorvaň nevěděl sám, kdo je spravdlivý? Proč musel vyhledávat Lot?

 5. Michal says:

  http://technet.idnes.cz/toci-se-nas-vesmir-kolem-dokola-podle-nejnovejsi-studie-ano-p4g-/tec_vesmir.aspx?c=A110714_150848_tec_vesmir_mbo

  BTW, Samain: Taky se mi líbí ,jak ctihodný Lot nenašel v Sodomě nikoho spravedlivého. Zkažení a zvrácení byli všichni kojenci i batolata. A spravedlivý jen člověk,který chtěl rozvášněnému davu předhodit svou panenskou dceru – místo cizích chlapů. A jeho rodina – dcery s krvesmilnými choutkami…

  Vtipné a pravdivé! 🙂

 6. Nová sezóna Dextera: “which make you believer”. 🙂

 7. Michal says:

  Slávku nemáš náhodou volnou pozvánku na to plusko? 😉

 8. Bo says:

  Roman: To si zaslouží zde ocitovat:
  “Nechám je před jejich nepřáteli padnout mečem v ruce těch, kdo pasou po jejich životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly.
  Nechám je jíst maso jejich vlastních synů a maso jejich vlastních dcer. V tom zoufalém sevření svých nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se budou požírat navzájem.” Jememiáš 19, 7-9
  Moc hezké aneb Bůh je láska 
  Kde je Tvůj vědecký přístup, není serioznější si přečíst pár kapitol před a pár po, než se unáhleně vyjadřovat „vocogo“? Dozvěděl by ses třeba, že místo, které cituješ je proroctví, co se stane když… a že to je důsledek tohoto:
  …….a toto místo naplnili krví nevinných.
  5  Vybudovali posvátná návrší Baalova, aby Baalovi jako zápalné oběti pálili v ohni své syny. K tomu jsem jim přece nedal příkaz, ani jsem o tom nemluvil, ani mi to na mysl nepřišlo.
  Že je třeba dělat toto:

  12  Dome Davidův, toto praví Hospodin: Za jitra zjednávejte právo a vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, nebo mé rozhořčení vzplane jako oheň a bude hořet, aniž je kdo uhasí, a to pro vaše zlé skutky.
  3  Toto praví Hospodin: Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí, neprolévejte na tomto místě nevinnou krev.
  4  Budete-li vskutku podle tohoto slova jednat, budou branami tohoto domu vcházet králové, kteří budou sedět po Davidovi na jeho trůnu ……
  5  Neuposlechnete-li těchto slov, přísahám při sobě, je výrok Hospodinův, že tento dům bude obrácen v trosky.”
  a řešení je toto:
  8  A tomuto lidu řekneš: “Toto praví Hospodin: Hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti.
  9  Kdo bude sídlit v tomto městě, zemře mečem, hladem a morem. Kdo však vyjde a skloní se před Kaldejci, kteří vás obléhají, zůstane naživu, jako kořist získá svůj život.
  Je tu téměř pravidlem, že z kontextu (o hlubším porozumění souvislostí ani nemluvě)vytržené citace ze Staré smlouvy se tu prezentují jako důkaz zrůdnosti křesťanství. Další zajímavostí je, středobod křesťanství, Ježíš Kristus, jeho život se v souvislosti se zlým ,tyranským bohem prakticky neobjevuje. Že by jste na něm drazí bezbožníci nic nenašli?
  Ps Je mi líto, že způsob mého života mi nedovoluje věnovat tolik času diskusi na tomto webu. Velmi za něj děkuji, Díky Josefovi,Protestantovi a Karlovi jsem zjistil, že ač jsme každý z jiné církve, naše porozumění Bohu je ve většině věcí stejné a díky argumentům ateistů se posílila má víra a vzrostla míra vděčnosti mému Stvořiteli. Za to vše Vám Michale co nejsrdečněji děkuji

 9. Bo says:

  Arkande :Pokud soudím vodu podle špíny a neznám pramen…tak si říkám že není dobré abych se napil.Pokud je voda špinavá je zcela bezvýznamné jak moc čistý je pramen.

  Vyprávěj to žíznivému.

  Arkande:No já ti nějak nevím zda ukřižování Krista stálo za to.Upalování čarodějnic,Pálení knih,embargo na vzdělání,desátky,odpustky,holocaust židů,zákaz interupce,zákaz antikoncepce,motání se do soukromí lidí mimo církev,uvěznění lidí v jejich hlavách,povolení otroctví,uznání Lisitiny práv a svobod v roce 1966(Vatikán) atd.Ono to není jenom Inkvizice a Křížové války…mimochodem už jsi slyšel o Dětské Křížové výpravě z roku 1212?

  Přesto všechno bylo by lepší aby náš současný svět vypadal jako Afghánská vesnice ?

 10. Colombo says:

  Proč by náš současný svět měl vypadat jako afghánská vesnice? Nějak mi unikají souvislosti.

 11. Bo says:

  IMHO Bez křesťanství by Evropu ovládl islam,

 12. Indián says:

  To: Bo

  Dozvěděl by ses třeba, že místo, které cituješ je proroctví, co se stane když…

  Zkuste též citovat v kontextu áno.

  To proto, že mě opustili a toto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a naplnili toto místo krví nevinných. Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Baalovi – to jsem jim přece nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl!

  Můžeme sice směle spekulovat, že stěžejním důvodem k výhrůžkám (kterým bible kdovíproč říká proroctví) je “Pálili zde kadidlo cizím bohům”, ale nechme to stranou.
  Mě by zajímalo, kde je ono “kdo po tobě kamenem ty po něm chlebem”. Spíš to vypadá na “oko za oko, zub za zub”. Nebo ještě spíš oko za obě oči, uši a nos, zub za všechny zuby i s hlavou. Inu, bůh je nekonečná láska a spravedlnost.

 13. Indián says:

  IMHO Bez křesťanství by Evropu ovládl islam

  Mohl bych také poprosit o jeden exemplář křišťálové koule?

  Možná by pak arabská vzdělanost neprožila svůj úpadek a bylo by tu líp.
  A kdyby, tak by třeba… a nebo by se… asimožnásnad…

 14. Colombo says:

  “IMHO Bez křesťanství by Evropu ovládl islam”

  Imho, bez křesťanství by žádný Islám nebyl, když islám byl arabská odpověď na křesťanství.

 15. @Michal: pokud to funguje, tak bys ji měl mít v emailu

 16. Michal says:

  Paráda Slávku, funguje, děkuji! 🙂

 17. Roman_01 says:

  Bo:
  A co vámi citované verše mění na tom, že zde Bůh hrozí dosti nechutným způsobem genocidou? Jistě, je možné, že tito lidé se v tomto případě něčím provinili. Můžu vám ukázat i řadu jiných citací, kdy Bůh zlikviduje nebo nechá zlikvidovat nevinné ženy i děti, popřípadě je nechá zlikvidovat za nějaký banální prohrešek, jako třeba zde:
  “Odtud vystoupil do Bét-elu. Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj: „Táhni, ty s lysinou, táhni, ty s lysinou!“
  On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. Vtom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhaly z nich čtyřicet dvě děti. ”
  2. Královská 2, 23-24

  Tudiž mi příjde zcela fascinující, že křesťané jsou schopni zcela vážně tvrdit, že křesťanský Bůh není psychopat nebo dokonce, že Bůh je láska.

  “Ježíš Kristus, jeho život se v souvislosti se zlým ,tyranským bohem prakticky neobjevuje.” Ježíš Kristus zase vyhrožuje pekelným ohněm většině lidí na světě, takže i když jeho povaha je trochu změna k lepšímu, tak ne o moc.

  “naše porozumění Bohu je ve většině věcí stejné a díky argumentům ateistů se posílila má víra a vzrostla míra vděčnosti mému Stvořiteli.” Ano, tomu se vědecky říká Confirmation bias, neboli tendence ignorovat nesouhlasné informace nebo je překrucovat tak, aby člověku posílily jeho už hotovou víru. Nic nového pod sluncem. Fascinující je, kolik myšlenkové gymnastiky musí křestané předvést, aby nějak sladili svou fantazii o milujícím Bohu s biblickým Bohem konajícím genocidy na nevinných lidech.